[MPlayer-translations] r24395 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Mon Sep 10 07:37:38 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Mon Sep 10 07:37:37 2007
New Revision: 24395

Log:
r24386: move lavc option out of XviD section, to lavc section


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Mon Sep 10 07:37:37 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r24357
+.\" synced with r24386
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -8877,6 +8877,10 @@ MPEG MMX Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×
 (sc_threshold=1000000000).
 .
 .TP
+.B (no)lowdelay
+õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ low delay ÆÌÁÇ ÄÌÑ MPEG-1/2 (ÏÔËÌÀÞÁÅÔ B-ËÁÄÒÙ).
+.
+.TP
 .B vglobal=<0\-3>
 õÐÒÁ×ÌÑÅÔ ÚÁÐÉÓØÀ ÇÌÏÂÁÌØÎÙÈ ×ÉÄÅÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×.
 .PD 0
@@ -9058,11 +9062,6 @@ RTJPEG, ÉÌÉ RTJPEG ÓÖÁÔÙÊ c LZO.
 ÚÁ ÍÅÎØÛÕÀ, ÞÅÍ Ó VHQ ÃÅÎÕ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ×ËÌÀÞÅÎÏ).
 .
 .TP
-.B (no)lowdelay
-õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ low delay ÆÌÁÇ ÄÌÑ MPEG-1/2 (ÏÔËÌÀÞÁÅÔ B-ËÁÄÒÙ,
-ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ÏÔËÌÀÞÅÎÏ).
-.
-.TP
 .B (no)cartoon
 áËÔÉ×ÉÒÕÊÔÅ ÅÅ, ÅÓÌÉ ËÏÄÉÒÕÅÔÅ ÁÍÉÎÅ/\:ÍÕÌØÔÆÉÌØÍ.
 ïÎÁ ÉÚÍÅÎÑÅÔ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÚ ×ÎÕÔÒÅÎÎÉÈ ÐÏÒÏÇÏ×ÙÈ ÚÎÁÞÅÎÉÊ XvidMore information about the MPlayer-translations mailing list