[MPlayer-translations] r23439 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Thu May 31 19:30:49 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Thu May 31 19:30:49 2007
New Revision: 23439

Log:
r23370: added missing fps
r23410: add documentation for new -menu-chroot option
r23420: added a missing space char
r23423: added '&' for 'e.g.'
r23424: removed an unneeded comma
r23425: removed unneeded space
fix typo


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Thu May 31 19:30:49 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r23367
+.\" synced with r23425
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -849,7 +849,11 @@ FIFO ÒÁÚÍÅÒÁ n ÍÏÖÅÔ ÂÕÆÅÒÉÚÏ×ÁÔØ (n-1) 
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÄÒÕÇÏÊ ÆÁÊÌ ×ÍÅÓÔÏ menu.conf.
 .
 .TP
-+.B \-menu-keepdir (ÔÏÌØËÏ OSD ÍÅÎÀ)
+.B \-menu-chroot <ÐÕÔØ> (ÔÏÌØËÏ OSD ÍÅÎÀ)
+óÄÅÌÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ ËÏÒÎÅ×ÙÍ ÄÌÑ ÍÅÎÀ ×ÙÂÏÒÁ ÆÁÊÌÏ×.
+.
+.TP
+.B \-menu-keepdir (ÔÏÌØËÏ OSD ÍÅÎÀ)
 äÉÁÌÏÇ ×ÙÂÏÒÁ ÆÁÊÌÁ ÏÔËÒÙ×ÁÅÔÓÑ × ÐÏÓÌÅÄÎÅÍ ÉÚ×ÅÓÔÎÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ ×ÍÅÓÔÏ ÔÅËÕÝÅÇÏ.
 .
 .TP
@@ -7407,7 +7411,7 @@ HuffYUV
 ASUS Video v1
 .IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
-.IPs "ffv1"
+.IPs "ffv1\ "
 FFmpeg ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅË ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ 
 .IPs "flv\ \ "
 Sorenson H.263, ÉÓÐÏÌØÚÕÀÝÉÊÓÑ × Flash Video
@@ -8315,8 +8319,8 @@ Naq ÐÏÐÙÔÁÅÔÓÑ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌÉ ÕÒ
 .IPs "411P\ "
 ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ, dv É ffv1
 .IPs "YVU9\ "
-ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ, ffv1, É svq1
-.IPs "BGR32\ "
+ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ, ffv1 É svq1
+.IPs "BGR32"
 ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ É ffv1
 .RE
 .PD 1More information about the MPlayer-translations mailing list