[MPlayer-translations] r23315 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Mon May 14 08:07:04 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Mon May 14 08:07:04 2007
New Revision: 23315

Log:
r23308: List dv in pixel formats lavc's dv encoder supports.
r23311: add svq1 lavcopts format colorspace
r23314: fix formating of lavcopts format suboptions


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Mon May 14 08:07:04 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r23291
+.\" synced with r23314
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -8313,10 +8313,12 @@ Naq ÐÏÐÙÔÁÅÔÓÑ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌÉ ÕÒ
 .IPs "444P\ "
 ÄÌÑ ffv1
 .IPs "422P\ "
-ÄÌÑ HuffYUV, JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ É ffv1
-.IPs 411P,YVU9
-ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ É ffv1
-.IPs BGR32
+ÄÌÑ HuffYUV, JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ, dv É ffv1
+.IPs "411P\ "
+ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ, dv É ffv1
+.IPs "YVU9\ "
+ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ, dv, ffv1, É svq1
+.IPs "BGR32\ "
 ÄÌÑ JPEG ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ É ffv1
 .RE
 .PD 1More information about the MPlayer-translations mailing list