[MPlayer-translations] r23269 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Tue May 8 17:02:26 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Tue May  8 17:02:26 2007
New Revision: 23269

Log:
r23240: document lavc's 'level' option, patch by Carl Eugen Hoyos
r23261: description for -menu-keepdir option


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Tue May  8 17:02:26 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r23162
+.\" synced with r23261
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -849,6 +849,10 @@ FIFO ÒÁÚÍÅÒÁ n ÍÏÖÅÔ ÂÕÆÅÒÉÚÏ×ÁÔØ (n-1) 
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÄÒÕÇÏÊ ÆÁÊÌ ×ÍÅÓÔÏ menu.conf.
 .
 .TP
++.B \-menu-keepdir (ÔÏÌØËÏ OSD ÍÅÎÀ)
+äÉÁÌÏÇ ×ÙÂÏÒÁ ÆÁÊÌÁ ÏÔËÒÙ×ÁÅÔÓÑ × ÐÏÓÌÅÄÎÅÍ ÉÚ×ÅÓÔÎÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ ×ÍÅÓÔÏ ÔÅËÕÝÅÇÏ.
+.
+.TP
 .B \-menu-root <ÚÎÁÞÅÎÉÅ> (ÔÏÌØËÏ OSD ÍÅÎÀ)
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÏÓÎÏ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ.
 .
@@ -8735,6 +8739,11 @@ MPEG MMX Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×
 .B aglobal=<0\-3>
 ôÏ ÖÅ, ÞÔÏ É vglobal ÄÌÑ ÁÕÄÉÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×.
 .
+.TP
+.B level=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>
+õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ CodecContext Level.
+éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 31 ÉÌÉ 41 ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ ×ÉÄÅÏ ÎÁ Playstation 3.
+.
 .
 .SS nuv (\-nuvopts)
 .More information about the MPlayer-translations mailing list