[MPlayer-translations] r23486 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Wed Jun 6 10:14:14 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Wed Jun  6 10:14:14 2007
New Revision: 23486

Log:
r23440: New "automute" tv:// option.
r23444: update manual date, its been 8 months...
r23455: new sentences on new lines, diego says ;-P
r23467: then/than typo spotted by "JRaSH"


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Wed Jun  6 10:14:14 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r23425
+.\" synced with r23467
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -33,7 +33,7 @@
 .\" úÁÇÏÌÏ×ÏË
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .
-.TH MPlayer 1 "2006-10-15" "ðÒÏÅËÔ MPlayer" "íÅÄÉÁÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔÅÌØ"
+.TH MPlayer 1 "2007-06-01" "ðÒÏÅËÔ MPlayer" "íÅÄÉÁÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔÅÌØ"
 .
 .SH îáú÷áîéå
 mplayer  \- ÍÅÄÉÁÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔÅÌØ
@@ -1675,6 +1675,11 @@ RTP ÐÁËÅÔÙ ÎÁ ÎÕÖÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. åÓÌÉ ÎÅ×
 .RSs
 .IPs noaudio
 ÂÅÚ Ú×ÕËÁ
+.IPs automute=<0-255> (ÔÏÌØËÏ v4l É v4l2)
+åÓÌÉ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÉÇÎÁÌÁ, ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÍÙÊ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ, ÍÅÎØÛÅ ÜÔÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ,
+ËÁÒÔÉÎËÁ É Ú×ÕË ÂÕÄÕÔ ÏÔËÌÀÞÅÎÙ. 
+÷ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Å ÓÌÕÞÁÅ× automute=100 ÂÕÄÅÔ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ.
+úÎÁÞÅÎÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ÒÁ×ÎÏ 0 (Á×ÔÏÏÔËÌÀÞÅÎÉÅ ×ÙËÌÀÞÅÎÏ).
 .IPs driver=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>
 óÐÉÓÏË ×ËÏÍÐÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ TV ÄÒÁÊ×ÅÒÏ× ÓÍÏÔÒÉÔÅ Ó ÐÏÍÏÝØÀ \-tv driver=help.
 ÄÏÓÔÕÐÎÙ: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848More information about the MPlayer-translations mailing list