[MPlayer-translations] r23820 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Wed Jul 18 17:18:05 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Wed Jul 18 17:18:05 2007
New Revision: 23820

Log:
r23748: Leave out (no) prefix from option names for consistency.


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Wed Jul 18 17:18:05 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r23718
+.\" synced with r23748
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -1918,9 +1918,8 @@ OSD ÐÒÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÑ, ÏÔËÌ
 SSA/ASS ÒÅÎÄÅÒÅÒ ÍÏÖÅÔ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÔÕÄÁ ÓÕÂÔÉÔÒÙ (Ó \-ass-use-margins).
 .
 .TP
-.B \-(no)ass-use-margins
-÷ËÌÀÞÁÅÔ/×ÙËÌÀÞÁÅÔ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× ÎÁ ÞÅÒÎÙÈ ÐÏÌÏÓÁÈ, ËÏÇÄÁ ÏÎÉ ÄÏÓÔÕÐÎÙ
-(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ÎÅÔ).
+.B \-ass-use-margins
+÷ËÌÀÞÁÅÔ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× ÎÁ ÞÅÒÎÙÈ ÐÏÌÏÓÁÈ, ËÏÇÄÁ ÏÎÉ ÄÏÓÔÕÐÎÙ.
 .
 .TP
 .B \-dumpjacosub (ÔÏÌØËÏ MPlayer)
@@ -1962,7 +1961,7 @@ SubViewer (SRT).
 óÍÏÔÒÉÔÅ ÔÁËÖÅ ÏÐÃÉÉ \-dump*sub É \-vobsubout*.
 .
 .TP
-.B \-(no)embeddedfonts (ÔÏÌØËÏ FreeType)
+.B \-embeddedfonts (ÔÏÌØËÏ FreeType)
 úÁÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÉÚ×ÌÅÞÅÎÉÅ ×ÎÅÄÒÅÎÎÙÈ ÛÒÉÆÔÏ× Matroska (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ÏÔËÌÀÞÅÎÏ).
 üÔÉ ÛÒÉÆÔÙ ÚÁÔÅÍ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÙ ÄÌÑ ÒÅÎÄÅÒÉÎÇÁ SSA/ASS ÓÕÂÔÉÔÒÏ×
 (ÏÐÃÉÑ \-ass). More information about the MPlayer-translations mailing list