[MPlayer-translations] r23741 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Sun Jul 8 05:29:23 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Sun Jul  8 05:29:23 2007
New Revision: 23741

Log:
r23687: Implemented tv://[<channel>][/<input_id>] url syntax
r23714: roff fix (new line for new sentence)
r23718: small grammar fix
fix untranslated word


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Sun Jul  8 05:29:23 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r23609
+.\" synced with r23718
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -72,8 +72,8 @@ vcd://ÄÏÒÏÖËÁ[/ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï]
 .
 .br
 .B mplayer
-tv://[ËÁÎÁÌ]
-[options]
+tv://[ËÁÎÁÌ][/×ÈÏÄ]
+[ÏÐÃÉÉ]
 .
 .br
 .B mplayer
@@ -1682,6 +1682,8 @@ RTP ÐÁËÅÔÙ ÎÁ ÎÕÖÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. åÓÌÉ ÎÅ×
 äÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ TV Ó MPlayer, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'tv://' ÉÌÉ 'tv://<ÎÏÍÅÒ_ËÁÎÁÌÁ>'
 ÉÌÉ ÄÁÖÅ  'tv://<ÎÁÚ×ÁÎÉÅ_ËÁÎÁÌÁ> (ÓÍÏÔÒÉÔÅ ÎÉÖÅ ÏÐÃÉÀ channels ÄÌÑ ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÅÊ Ï 
 ÐÁÒÁÍÅÔÒÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ_ËÁÎÁÌÁ) × ËÁÞÅÓÔ×Å URL.
+÷Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ 'tv:///<ÉÄ_×ÈÏÄÁ>', ÞÔÏÂÙ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ×ÉÄÅÏ Ó
+ËÏÍÐÏÚÉÔÎÏÇÏ ÉÌÉ S-Video ×ÈÏÄÁ (ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ ÓÍÏÔÒÉÔÅ × ÏÐÉÓÁÎÉÉ ÏÐÃÉÉ input).
 .sp 1
 äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÏÐÃÉÉ:
 .RSsMore information about the MPlayer-translations mailing list