[MPlayer-translations] [homepage]: r3109 - trunk/src/donations.src.hu

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Mon Dec 31 13:51:54 CET 2007


Author: Gabrov
Date: Mon Dec 31 13:51:53 2007
New Revision: 3109

Log:
synced with r3108

Modified:
   trunk/src/donations.src.hu

Modified: trunk/src/donations.src.hu
==============================================================================
--- trunk/src/donations.src.hu	(original)
+++ trunk/src/donations.src.hu	Mon Dec 31 13:51:53 2007
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with r3106 -->
+<!-- synced with r3108 -->
 
 <h1>Adományok</h1>
 
@@ -321,8 +321,8 @@
 <li>Pioneer DVD-103S régió kód mentes meghajtó (Nicolai Viol)</li>
 <li>Mac OS X 10.4 licensz (Tobia Conforto)</li>
 <li>Teac CD-R58S SCSI CD író (Sammy Okasha)</li>
-<li>6 hónap + 12 hónap <a href="http://lwn.net">LWN</a>
-	előfizetés (Joby Joseph)</li>
+<li><a href="http://lwn.net">LWN</a> előfizetés, 6 hónap + 12 hónap
+	(Joby Joseph), 12 hónap (Viktor Rasmussen)</li>
 </ul>
 <br>
 More information about the MPlayer-translations mailing list