[MPlayer-translations] [homepage]: r2851 - trunk/src/news.src.pl

boskicinek subversion at mplayerhq.hu
Tue Apr 10 14:23:26 CEST 2007


Author: boskicinek
Date: Tue Apr 10 14:23:26 2007
New Revision: 2851

Modified:
   trunk/src/news.src.pl

Log:
- syncing done (except changelog for 1.0pre8, but this is old and probably not interesting anymore)

Modified: trunk/src/news.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/news.src.pl	(original)
+++ trunk/src/news.src.pl	Tue Apr 10 14:23:26 2007
@@ -249,7 +249,7 @@
 natywnie.
 </p>
 
-<h3>MPlayer 1.0rc1: <i>"Nazwę kodową celowo pozostawiona pustą"</i></h3>
+<h3>MPlayer 1.0rc1: <i>"Nazwę kodową celowo pozostawiono pustą"</i></h3>
 
 <h4>Dokumentacja:</h4>
 
@@ -295,86 +295,89 @@
 <h4>Wejścia:</h4>
 
 <ul>
-	<li>split of stream layer from libmpdemux to new stream library</li>
-	<li>PVR input for hardware MPEG encoder based cards, such as Hauppauge
-	WinTV PVR-150/250/350/500 AKA IVTV but also pvrusb2 and cx88
-	(requires Linux >= 2.6.18 kernel, featuring native V4L2 MPEG API)</li>
-	<li>native RTSP input (handles MPEG-TS over RTP) for generic RTSP servers</li>
-	<li>support for seeking to chapters in dvd:// and dvdnav:// streams</li>
-	<li>radio support (radio://)</li>
+	<li>wydzielono warstwę strumieni z libmpdemux do nowej biblioteki strumieni</li>
+	<li>wejście PVR dla kart bazujących na sprzętowym koderze MPEG, takich,
+	jak Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500 AKA IVTV, ale także pvrusb2 i cx88
+	(wymagany Linux kernel >= 2.6.18, z natywnym API V4L2 MPEG)</li>
+	<li>natywne wejście RTSP (obsługuje MPEG-TS przez RTP) dla serwerów RTSP</li>
+	<li>obsługa przewijania rozdziałów w strumieniach dvd:// i dvdnav://</li>
+	<li>obsługa radio (radio://)</li>
 </ul>
 
 <h4>FFmpeg/libavcodec:</h4>
 
 <ul>
-	<li>VC-1/WMV3/WMV9 video decoder</li>
-	<li>Vorbis decoding speedup, now default Vorbis decoder</li>
-	<li>VMware Video decoder</li>
-	<li>On2 VP50 and VP62 decoder</li>
-	<li>lossless audio decoders: WavPack, TTA, Shorten</li>
-	<li>CAVS decoder</li>
-	<li>GXF muxer/demuxer</li>
-	<li>MXF demuxer</li>
-	<li>much improved FLAC encoder</li>
-	<li>more H.264 decoding speed improvements, plus support for -lavdopts fast</li>
-	<li>Theora decoder fixes</li>
-	<li>preliminary Vorbis encoder</li>
-	<li>MTV demuxer</li>
+	<li>dekoder wideo VC-1/WMV3/WMV9</li>
+	<li>przyspieszenie dekodowania Vorbis, ustawiony jako domyślny dekoder Vorbis</li>
+	<li>dekoder VMware Video</li>
+	<li>dekoder On2 VP50 i VP62</li>
+	<li>bezstratne dekodery audio: WavPack, TTA, Shorten</li>
+	<li>dekoder CAVS</li>
+	<li>mukser/demukser GXF</li>
+	<li>demukser MXF</li>
+	<li>znacznie ulepszony koder FLAC</li>
+	<li>więcej optymalizacji dekodowania H.264, plus obsługa -lavdopts fast</li>
+	<li>poprawki w dekoderze Theora</li>
+	<li>wstępny koder Vorbis</li>
+	<li>demukser MTV</li>
 </ul>
 
 <h4>GUI:</h4>
 
 <ul>
-	<li>Windows version added</li>
-	<li>drag-and-drop ignored last file</li>
-	<li>save and load cache setting correctly</li>
-	<li>working audio stream selection for Ogg and Matroska files</li>
-	<li>executable names like gmplayer_old etc. will now start GUI as well</li>
-	<li>-gui/-nogui options</li>
-	<li>xinerama fixes, now behaves similar to MPlayer without GUI</li>
+	<li>dodano wersję dla Windows</li>
+	<li>ignorowany ostatni plik przy przeciągnij i upuść</li>
+	<li>poprawne ustawienie zapisywania i wczytywania pamięci podręcznej</li>
+	<li>działające wybieranie strumieni audio dla plików Ogg i Matroska</li>
+	<li>plik wykonywalny o nazwie w stylu gmplayer_old itd. także uruchomią GUI</li>
+	<li>opcje -gui/-nogui</li>
+	<li>poprawki dla xinerama, teraz działa podobnie jak w MPlayerze bez GUI</li>
 </ul>
 
 <h4>Filtry:</h4>
 
 <ul>
-	<li>MMX-optimizations for -vf yadif</li>
-	<li>MMX-optimizations for -vf zrmjpeg</li>
+	<li>optymalizacje MMX dla -vf yadif</li>
+	<li>optymalizacje MMX dla -vf zrmjpeg</li>
 </ul>
 
 <h4>MEncoder:</h4>
 
 <ul>
-	<li>support of x264 encoding via libavcodec</li>
-	<li>rewrite -x264encopts option parser to use the 264 option parser;
-	likely breaks 3rd party tools as the syntax of some options has changed</li>
-	<li>removed support for obsolete and non-free divx4 libraries</li>
+	<li>obsługa kodowania x264 poprzez libavcodec</li>
+	<li>przepisano parser opcji -x264encopts, żeby używał parsera opcji 264;
+	możliwe, że zepsuje to niezależne narzędzia, ponieważ zmieniła się
+	składnia niektórych	opcji</li>
+	<li>usunięto obsługę dla zarzuconych i niewolnych bibliotek divx4</li>
 </ul>
 
 <h4>Porty:</h4>
 
 <ul>
-	<li>partial Intel Mac support, --disable-win32 --disable-mp3lib is needed</li>
-	<li>OpenGL can now create windows > screen size under Windows</li>
-	<li>allow filenames starting with \\ for remote paths on Windows</li>
+	<li>częściowa obsługa Intel Mac, wymagane użycie --disable-win32 --disable-mp3lib</li>
+	<li>OpenGL pod Windows może teraz tworzyć okienka większe od rozmiaru ekranu</li>
+	<li>dopuszczalne nazwy zaczynające się od \\ dla sieciowych ścieżek pod Windows</li>
 </ul>
 
 <h4>Inne:</h4>
 
 <ul>
-	<li>SSA/ASS subtitle renderer</li>
+	<li>obsługa napisów SSA/ASS</li>
 	<li>opcja -endpos dla MPlayera</li>
 	<li>opcja -correct-pts</li>
-	<li>UTF-8 used for OSD and subtitles, some bitmap fonts will no longer
-	work correctly and -subcp must be set for all non-UTF-8 subtitles</li>
-	<li>more audio-truncation fixes</li>
-	<li>libavutil mandatory for MPlayer compilation</li>
-	<li>more intuitive -edlout behaviour</li>
-	<li>-nortc is now default since -rtc has disadvantages with recent kernels</li>
+	<li>używanie UTF-8 dla OSD i napisów; niektóre bitmapowe czcionki nie będą
+	działać poprawnie, a dla wszystkich napisów innych niż UTF-8 trzeba
+	użyć opcji -subcp</li>
+	<li>więcej poprawek dla audio-truncation (? - przyp. tłum.)</li>
+	<li>libavutil jest niezbędny do skompilowania MPlayera</li>
+	<li>bardziej intuicyjne działanie -edlout</li>
+	<li>-nortc jest teraz domyślną opcją, ponieważ -rtc nie działa dobrze
+	na nowych kernelach</li>
 </ul>
 
 <p>
 MPlayera 1.0rc1 można pobrać z poniższych miejsc. Prosimy o bycie miłym
-dla naszych serwerów użycie jednego z naszych wielu serwerów lustrzanych.
+dla naszych serwerów i użycie jednego z naszych wielu serwerów lustrzanych.
 </p>
 
 <ul>
@@ -416,7 +419,6 @@
 </div>
 
 
-
 <div class="newsentry">
 
 <h2>
@@ -425,36 +427,37 @@
 </h2>
 
 <p>
-MPlayer and its documentation are available in many
-languages. Unfortunately not all translations are in good
-conditions. Many are outdated and incomplete. Therefore we need
-<b>your help</b> to get them back on track. Becoming a translator
-takes very little and is a great way to contribute or start
-contributing to free software. Without any sort of coding skills a
-small effort on your part can make a difference.
+MPlayer i jego dokumentacja są dostępne w wielu językach.
+Niestety nie wszystkie tłumaczenia są w dobrym stanie.
+Wiele jest nieaktualnych i niepełnych. Dlatego też potrzebujemy
+<b>twojej pomocy</b>, żeby je reanimować. Zostanie tłumaczem
+kosztuje bardzo niewiele i jest wspaniałym sposobem pomagania
+w rozwoju wolnego oprogramowania.
+Mały wysiłek z twojej strony, bez konieczności posiadania jakichkolwiek
+umiejętności programistycznych, może wiele zmienić.
 </p>
 
 <p>
-If you check out our <a href="info.html#docs">documentation page</a>
-you will see which translations are incomplete, outdated, in need of
-a helping hand or all of the above.
-So if you want to help us out with translations, read the
-<a href="../../DOCS/tech/translations.txt">translation HOWTO</a>
-and join the
+Jeżeli sprawdzisz naszą <a href="info.html#docs">stonę z dokumentacją (En)</a>
+zobaczysz, które tłumaczenia są niepełne, nieaktualne, potrzebujące
+pomocnej dłoni albo których dotyczą wszystkie wymienione problemy.
+Jeżeli chcesz nam pomóc z tłumaczeniami, przeczytaj
+<a href="../../DOCS/tech/translations.txt">translation HOWTO (En)</a>
+i przyłącz się do dwóch list dyskusyjnych:
 <a href="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-DOCS</a>
-and
-<a href="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations">MPlayer-translations</a>
-mailing lists.
+i
+<a href="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations">MPlayer-translations</a>.
 </p>
 
 <p>
-Apart from the documentation another part of translating MPlayer are
-the console and GUI messages. We have them in Bulgarian, Czech,
-German, Danish, Greek, Spanish, French, Hungarian, Italian, Japanese,
-Korean, Macedonian, Dutch, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese,
-Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukranian, traditional
-Chinese and simplified Chinese. Most of these are also outdated and
-badly in need of updating.
+Tłumaczenie MPlayera oprócz dokumentacji dotyczy też komunikatów
+konsolowych i komunikatów GUI.
+Istnieją tłumaczenia bułgarskie, czeskie, niemieckie, duńskie, greckie,
+hiszpańskie, francuskie, węgierskie, włoskie, japońskie, koreańskie,
+macedońskie, holenderskie, norweskie, polskie, brazylijskie, portugalskie,
+rzymskie, rosyjskie, słoweńskie, szweckie, tureckie, ukraińskie,
+tradycyjne chińskie i uproszczone chińskie. Większość z nich jest również
+nieaktualna i potrzebująca uaktualnienia.
 </p>
 
 </div>
@@ -469,9 +472,10 @@
 </h2>
 
 <p>
-Experimental builds of the new Windows GUI can be found on the
-<a href="dload.html">download</a> page.
-Enjoy and tell your Windows-using friends about it.
+Eksperymentalne kompilacje nowego GUI dla Windows można znaleźć
+na stronie <a href="dload-pl.html">pobierania</a>.
+Życzymy miłego używania i prosimy, żebyś przekazał tą informację
+używającym Windowsa znajomym.
 </p>
 
 </div>
@@ -486,54 +490,54 @@
 </h2>
 
 <p>
-It's been more than one year since our last release and yes,
-we are still alive!
-Like always, the length of the ChangeLog clearly shows we have been lazy
-to release but not lazy to code.
+Minął ponad rok od ostatniego wydanie i tak, ciągle żyjemy!
+Tak jak zawsze, długość listy zmian jasno pakazuje, że byliśmy zbyt leniwi,
+żeby zrobić nowe wydanie, ale nie byliśmy zbyt leniwi żeby programować.
 </p>
 
 <p>
-First off, we have uncovered some new security bugs in the AVI, Real and
-MOV code so we urge you to upgrade in any case.
+Na początek, odkryliśmy kilka nowych błędów bezpieczeństwa w kodzie AVI, Real
+i MOV, więc zachęcamy cię do jak najszybszej aktualizacji.
 </p>
 
 <p>
-Given how old pre7 is by now, it's strongly recommended to upgrade.
-We also recommend users to test and use the Subversion version when
-possible in order to both benefit from latest development, and
-report/fix bugs.
-Contrary to running a development kernel, it won't eat your data or
-make your cat pregnant, but it will help us improve the overall quality
-of MPlayer.
+Biorąc pod uwagę jak stare jest już pre7, aktualizacja jest mocno
+zalecana.
+Użytkownikom zalecamy również testowanie i używanie wersji z
+Subversion, gdy tylko to możliwe, po to, aby osiągnąć obustronną
+korzyść z najnowszych ulepszeń i raportów/poprawek błędów.
+W przeciwieństwie do używania rozwojowych wersji jądra, nie zniszczy
+to twoich danych ani nie sprawi, że twój kot zajdzie w ciąże, ale pomoże nam
+poprawić ogólną jakość MPlayera.
 </p>
 
 <p>
-Among the many features that have been added, it should be noted that
-libavformat now supports a greater variety of files.
-If you have a hard time playing some files, please try demuxing with
-libavformat (<code>-demuxer lavf</code>).
-MEncoder can also take advantage of libavformat, in order to, for
-example, create Flash videos.
+Z pośród wielu dokonanych zmian, warto zwrócić uwagę na to,
+że libavformat obsługuje teraz więcej rodzajów plików.
+Jeżeli miałeś problemy z odtwarzaniem niektórych plików, spróbuj
+użyć demuksera z libavformat (<code>-demuxer lavf</code>).
+Również MEncoder korzysta z usprawnień w libavformat, np. po to,
+żeby tworzyć pliki Flash wideo.
 </p>
 
 <p>
-There have also been many enhancements to the H.264 decoder to
-make it a lot faster and more error-resilient.
-More audio and video codecs are supported.
-Audio/Video synchronisation has been further improved, especially on
-Real streams and Vorbis.
+Ulepszono również dekoder H.264 mających na celu jego znaczne
+przyspieszenie i uczynienie go bardziej odpornym na błędy.
+Obsługiwana jest większa liczba kodeków audio i wideo.
+Synchronizacja Audio/Video dorobiła się dalszych usprawnień,
+szczególnie w przypadku Vorbis i strumieni Real.
 </p>
 
 <p>
-And that's not it yet! We have some more tricks for you up our sleeves
-for upcoming versions of MPlayer: experimental
-<a href="http://dcxx.fw.hu/">DVDnav</a> (DVD menus) support
-and an experimental graphical user interface for our Windows port.
-Please join in the testing effort so that these features don't remain
-experimental ;-).
+A to jeszcze nie wszystko! Mamy wciąż parę asów w naszych rękawach
+dla nadchodzącej wersji MPlayera: eksperymentalną obsługę
+<a href="http://dcxx.fw.hu/">DVDnav</a> (menu DVD)
+i eksperymentalny graficzny interfejs użytkownika (GUI) dla wersji pod Windows.
+Przyłącz się do testowania tych możliwości po to, żeby nie zostały one tylko
+eksperymentalne;-).
 </p>
 
-<h3>MPlayer 1.0pre8: <i>"NeuTeam strikes back"</i></h3>
+<h3>MPlayer 1.0pre8: <i>"NeuTeam kontratakuje"</i></h3>
 
 
 <h4>Security:</h4>
@@ -826,18 +830,18 @@
 </ul>
 
 <p>
-MPlayer 1.0pre8 can be downloaded from the following locations. Please be kind
-to our server and use one of our many mirrors.
+MPlayer 1.0pre8 można pobrać z poniższych miejsc. Prosimy o bycie miłym
+dla naszych serwerów i użycie jednego z naszych wielu serwerów lustrzanych.
 </p>
 
 <ul>
-	<li>Switzerland
+	<li>Szwajcaria
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre8.tar.bz2">HTTP</a>
 		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre8.tar.bz2">FTP</a></li>
 </ul>
 
 <p>
-MPlayer 1.0pre8 is also available on BitTorrent.
+MPlayer 1.0pre8 jest również dostępny za pośrednictwem protokołu BitTorrent.
 </p>
 
 <ul>More information about the MPlayer-translations mailing list