[MPlayer-translations] [homepage]: r2846 - trunk/src/news.src.pl

boskicinek subversion at mplayerhq.hu
Fri Apr 6 21:30:00 CEST 2007


Author: boskicinek
Date: Fri Apr  6 21:30:00 2007
New Revision: 2846

Modified:
   trunk/src/news.src.pl

Log:
syncing with 2826 still in progress

Modified: trunk/src/news.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/news.src.pl	(original)
+++ trunk/src/news.src.pl	Fri Apr  6 21:30:00 2007
@@ -203,89 +203,96 @@
 </h2>
 
 <p>
-We wish to thank the Google Summer of Code project for sponsoring the
-FFmpeg project. Thanks to the SoC program for 2006, the FFmpeg project
-was able to get help from students to implement more native codecs.
+Pragniemy podziękować projektowi Google Summer of Code za sponsorowanie
+projektu FFmpeg. Dzięki programowi SoC na rok 2006, projektowi FFmpeg
+udało się uzyskać pomoc od studentów przy implementacji kolejnych
+natywnych kodeków.
 </p>
 
 <p>
-The highlights of this release are native VC-1/WMV3, On2 VP5 and VP62
-(used in some Flash video files) decoding, which works even on
-non-Intel platforms, and SSA/ASS/color subtitles.
+Najważniejsze zmiany tego wydania, to natywne dekodowanie VC-1/WMV3,
+On2 VPS i VP62 (używany w niektórych plikach wideo Flash), które działa
+również na platformach innych niż Intel oraz obsługa kolorowych
+napisów SSA/ASS.
 </p>
 
 <p>
-Furthermore we can now run natively on Intel Macs (you just have to
-pass --disable-win32 --disable-mp3lib to configure), -endpos was
-finally added to MPlayer and the Windows GUI has seen a number of
-improvements.
+Ponadto MPlayer działa teraz natywnie na Makach z procesorami Intel
+(wystarczy tylko dodać opcje --disable-win32 i --disable-mp3lib do
+configure), dodano w końcu opcję -endpos do MPlayera i usprawniono
+GUI dla Windows.
 </p>
 
 <p>
-Vorbis decoding has seen a big speedup, as has H.264. The
-optimizations to H.264 are still ongoing, but the difference should
-already be noticeable.
+Dekodowanie Vorbis jest teraz znacznie szybsze, tak samo
+jest w przypadku H.264. Optymizacje dla H.264 są ciągle
+opracowywane, ale różnica powinna być widoczna już teraz.
 </p>
 
 <p>
-And last not least many bugs were found and fixed since pre8.
+Na koniec należy dodać, że od czasu wydania pre8 znaleziono
+i naprawiono wiele błędów.
 </p>
 
 <p>
-MPlayer 1.0rc1 will no longer load a file-specific configure file
-located in the same directory as the file you're playing, because of
-potential security concerns (thanks to Rudolf Polzer for pointing this
-out); if you want to restore the old behavior add -use-filedir-conf.
+MPlayer 1.0rc1 nie będzie dłużej wczytywał plików konfiguracyjnych
+dla konkretnych plików, ponieważ wiąże się to z pewnymi zagrożeniami
+bezpieczeństwa (dziękujemy Rudolfowi Polzerowi za zwrócenie
+nam na to uwagi); jeżeli chcesz przywrócić to działanie, dodaj
+-use-filedir-conf do swojego pliku konfiguracyjnego.
 </p>
 
 <p>
-If you already have the binary codec package from pre8 you don't need
-to redownload it: The new 20061022 packages do not contain any new
-codecs, they just miss some that now work natively.
+Jeżeli masz już paczkę binarnych kodeków z pre8, nie musisz
+ściągać ich ponownie: nowe paczki 20061022 nie zawierają żadnych
+nowych kodeków, pozbawiono ich tylko tych, które są już obsługiwane
+natywnie.
 </p>
 
-<h3>MPlayer 1.0rc1: <i>"Codename intentionally left blank"</i></h3>
+<h3>MPlayer 1.0rc1: <i>"Nazwę kodową celowo pozostawiona pustą"</i></h3>
 
-<h4>DOCS:</h4>
+<h4>Dokumentacja:</h4>
 
 <ul>
-	<li>German documentation translation finished</li>
-	<li>Russian documentation translation synced and almost finished</li>
+	<li>Tłumaczenie dokumentacji na niemiecki zostało ukończone</li>
+	<li>Uaktualniono i prawie ukończono tłumaczenie na rosyjski</li>
 </ul>
 
-<h4>Drivers:</h4>
+<h4>Sterowniki:</h4>
 
 <ul>
-	<li>IVTV hardware MPEG audio/video decoder output</li>
-	<li>ALSA audio output: AC3 passthrough now works even when the device
-	name of the digital output port has been set by the user</li>
-	<li>bicubic OpenGL scaling works with ATI cards</li>
-	<li>md5sum switched to the libavutil MD5 implementation</li>
-	<li>support for libcaca 1.0 via compatibility layer</li>
+	<li>IVTV sprzętowe wyjście dla dekoderów MPEG audio/video</li>
+	<li>wyjście audio ALSA: przekazywanie AC3 działa teraz nawet
+	wtedy, gdy nazwa urządzenia portu cyfrowego wyjścia została
+	ustawiona przez użytkownika</li>
+	<li>skalowanie bicubic OpenGL działa na kartach ATI</li>
+	<li>md5sum zmieniono na implementację MD5 z libavutil</li>
+	<li>obsługa libcaca 1.0 przez warstwę kompatybilności</li>
 </ul>
 
-<h4>Decoders:</h4>
+<h4>Dekodery:</h4>
 
 <ul>
-	<li>liba52 updated to 0.7.4 (slightly faster)</li>
-	<li>SSE optimizations for mp3lib</li>
-	<li>removed support for obsolete and non-free divx4 libraries</li>
+	<li>uaktualniono liba52 do 0.7.4 (minimalnie szybsza)</li>
+	<li>optymalizacje SSE dla mp3lib</li>
+	<li>usunięto obsługę zarzuconych i niewolnych bibliotek divx4</li>
 </ul>
 
-<h4>Demuxers:</h4>
+<h4>Demuksery:</h4>
 
 <ul>
-	<li>audio stream switching in MPEG-TS/PS, Matroska and
-	streams supported by libavformat</li>
-	<li>audio stream switching between streams with different codecs</li>
-	<li>libavformat demuxer now honors -alang</li>
-	<li>chapter seeking in Matroska files</li>
-	<li>fixed seeking to absolute and percent position for libavformat demuxer</li>
-	<li>NUT demuxer using libnut</li>
-	<li>Matroska SimpleBlock support</li>
+	<li>przełączanie strumieni audio w MPEG-TS/PS, Matroska i
+	strumieniach obsługiwanych przez libavformat</li>
+	<li>przełączanie strumieni audio pomiędzy strumieniami z różnymi kodekami</li>
+	<li>demuksery libavformat uwzględniają -alang</li>
+	<li>przewijanie rozdziałów w plikach Matroska</li>
+	<li>naprawiono przewijanie do pozycji procentowych i absolutnych w demukserze
+	libavformat demuxer</li>
+	<li>Demukser NUT używa libnut</li>
+	<li>obsługa Matroska SimpleBlock</li>
 </ul>
 
-<h4>Inputs:</h4>
+<h4>Wejścia:</h4>
 
 <ul>
 	<li>split of stream layer from libmpdemux to new stream library</li>
@@ -327,7 +334,7 @@
 	<li>xinerama fixes, now behaves similar to MPlayer without GUI</li>
 </ul>
 
-<h4>Filters:</h4>
+<h4>Filtry:</h4>
 
 <ul>
 	<li>MMX-optimizations for -vf yadif</li>
@@ -343,7 +350,7 @@
 	<li>removed support for obsolete and non-free divx4 libraries</li>
 </ul>
 
-<h4>Ports:</h4>
+<h4>Porty:</h4>
 
 <ul>
 	<li>partial Intel Mac support, --disable-win32 --disable-mp3lib is needed</li>
@@ -351,12 +358,12 @@
 	<li>allow filenames starting with \\ for remote paths on Windows</li>
 </ul>
 
-<h4>Others:</h4>
+<h4>Inne:</h4>
 
 <ul>
 	<li>SSA/ASS subtitle renderer</li>
-	<li>-endpos option for MPlayer</li>
-	<li>-correct-pts option</li>
+	<li>opcja -endpos dla MPlayera</li>
+	<li>opcja -correct-pts</li>
 	<li>UTF-8 used for OSD and subtitles, some bitmap fonts will no longer
 	work correctly and -subcp must be set for all non-UTF-8 subtitles</li>
 	<li>more audio-truncation fixes</li>
@@ -366,15 +373,15 @@
 </ul>
 
 <p>
-MPlayer 1.0rc1 can be downloaded from the following locations. Please be kind
-to our server and use one of our many mirrors.
+MPlayera 1.0rc1 można pobrać z poniższych miejsc. Prosimy o bycie miłym
+dla naszych serwerów użycie jednego z naszych wielu serwerów lustrzanych.
 </p>
 
 <ul>
-	<li>Switzerland
+	<li>Szwajcaria
 		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">HTTP</a>
 		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Hungary
+	<li>Węgry
 		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">HTTP</a>
 		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">FTP</a></li>
 	<li>USA
@@ -385,15 +392,15 @@
 	<li>Korea
 		<a href="http://www5.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">HTTP</a>
 		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Sweden
+	<li>Szwecja
 		<a href="http://www6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">HTTP</a>
 		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Germany
+	<li>Niemcy
 		<a href="ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/X11/multimedia/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc1.tar.bz2">FTP</a></li>
 </ul>
 
 <p>
-MPlayer 1.0rc1 is also available on BitTorrent.
+MPlayer 1.0rc1 jest również dostępny za pośrednictwem protokołu BitTorrent.
 </p>
 
 <ul>
@@ -413,7 +420,7 @@
 <div class="newsentry">
 
 <h2>
-	<a name="translators">2006.09.5, Środa :: Tłumaczy poszukiwani</a>
+	<a name="translators">2006.09.5, Środa :: Tłumacze poszukiwani</a>
 	<br><span class="poster">opublikował Diego</span>
 </h2>
 
@@ -849,7 +856,7 @@
 <div class="newsentry">
 
 <h2>
-	<a name="subversion">2006.06.06, Monday :: repozytorium Subversion online</a>
+	<a name="subversion">2006.06.06, Poniedziałek :: repozytorium Subversion online</a>
 	<br><span class="poster">opublikował Diego</span>
 </h2>
 
@@ -863,8 +870,7 @@
 </pre>
 
 <p>
-lub przeglądanie
-<a href="http://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk">przez www</a>.
+lub <a href="http://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk">przez www</a>.
 Rozwój będzie teraz kontynuowany przy użyciu techniki kontroli wersji
 nowej generacji.
 </p>More information about the MPlayer-translations mailing list