[MPlayer-translations] r19935 - in trunk/DOCS/xml/cs: bugreports.xml bugs.xml cd-dvd.xml codecs.xml containers.xml documentation.xml faq.xml radio.xml

jheryan subversion at mplayerhq.hu
Fri Sep 22 15:06:17 CEST 2006


Author: jheryan
Date: Fri Sep 22 15:06:09 2006
New Revision: 19935

Added:
  trunk/DOCS/xml/cs/containers.xml
   - copied, changed from r19837, /trunk/DOCS/xml/cs/formats.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/radio.xml
Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml

Log:
synced to 14.9.2006


Modified: trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with revision 19039 -->
+<!-- Synced with revision 19715 -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak hlásit chyby</title>
 <para>
@@ -35,7 +35,7 @@
 <ulink url="../../tech/patches.txt">tento krátký dokument</ulink>, abyste se
 dozvìdìli jak zahrnout vá¹ kód do <application>MPlayer</application>u.
 Lidé z konference
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
 vám pomohou, pokud budete mít otázky.
 </para>
 </sect1>
@@ -62,7 +62,7 @@
 Formát data je YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
 Po¾ití tohoto datového formátu zaji¹»uje, ¾e budete schopni extrahovat
 patche podle data, kdy byly zapsány (commit) stejnì, jak jsou v
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">MPlayer-cvslog archivu</ulink>.
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">MPlayer-cvslog archivu</ulink>.
 </para>
 <para>
 A teï proveïte sestavení jako pøi normální aktualizaci:
@@ -103,7 +103,7 @@
 ohlaste to do
 <ulink url="http://bugzilla.mplayerhq.hu/">MPlayer Bugzilly</ulink> nebo
 se pøihlaste do
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users">MPlayer-users</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users">MPlayer-users</ulink>
 a po¹lete to tam.
 Je ¹ance, ¾e autor navrhne opravu.
 Rovnì¾ si mù¾ete patch rozpitvat, dokud z nìj nevytluèete, kde je chyba :-).
@@ -164,7 +164,7 @@
 <title>Kam hlásit chyby</title>
 <para>
 Pøihlaste se do e-mailové konference MPlayer-users:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"/>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"/>
 a po¹lete své hlá¹ení o chybách na adresu
 <ulink url="mailto:mplayer-users at mplayerhq.hu"/> kde o tom mù¾eme diskutovat.
 </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 15783 -->
+<!-- Synced with: 19686 -->
 <appendix id="bugs">
 <title>Známé chyby</title>
 <sect1 id="bugs-special">
@@ -25,27 +25,6 @@
 </para>
 </listitem>
 <listitem>
-<para>&quot;Vnitøní nekonzistence bufferu&quot; bìhem bìhu
-<application>MEncoder</application>u:</para>
-<para>Problém: známý problém kdy¾ bylo lame &lt; 3.90 kompilováno gcc 2.96 nebo
-3.x.</para>
-<para>Øe¹ení: pou¾ívejte lame &gt;=3.90.</para>
-<para>Obejití: zkompilujte lame pomocí gcc 2.95.x a odstraòte jakékoli ji¾
-nainstalované lame balíèky &ndash; mohly být zkompilovány s gcc 2.96.</para>
-</listitem>
-<listitem>
-<para>¬nièený MP2/MP3 zvuk na PPC:</para>
-<para>Problém: známá GCC kompilaèní chyba na PPC platformách, dosud není
-opravena.</para>
-<para>Obejití: pou¾ijte (pomalý) FFmpeg MP1/MP2/MP3 dekodér
-(<option>-ac ffmpeg</option>)</para>
-</listitem>
-<listitem>
-<para>SIGSEGV (signal 11) v libmpeg2, pøi ¹kálování+enkódování:</para>
-<para>Problém: známá GCC 2.95.2 MMX chyba</para>
-<para>Øe¹ení: upgrade na 2.95.3</para>
-</listitem>
-<listitem>
 <para>Havaruje pøi ukládání datových proudù (dump):</para>
 <para>Problém: vylití jádra (core dump)</para>
 <para>Øe¹ení: Nepanikaøte. Zjistìte, kde máte ruèník.</para>
@@ -61,7 +40,7 @@
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
 nejèastìji: vadný ovládaè zvukové karty! &ndash; zkuste pou¾ít jiné ovladaèe,
-Zkuste OSS emulaci z ALSA 0.9 pomocí <option>-ao oss</option>, také zkuste
+Zkuste OSS emulaci z ALSA pomocí <option>-ao oss</option>, také zkuste
 <option>-ao sdl</option>, obèas to pomù¾e. Pokud se vá¹ soubor pøehrává dobøe
 s <option>-nosound</option>, pak si mù¾ete být jisti, ¾e je to problém zvukové
 karty (ovladaèe).
@@ -155,23 +134,15 @@
 pomocí volby <option>-vc</option> nebo <option>-vfm</option>
 </para>
 </listitem>
-<listitem>
-<para>
-zkou¹íte pøehrávat DivX 3.x soubor OpenDivX dekodérem nebo XviD
-(<option>-vc odivx</option>) &ndash; nainstalujte DivX4Linux a rekompilujte
-pøehrávaè
-</para>
-</listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
 <sect2 id="bugs-video">
 <title>Problémy s výstupem videa</title>
 <para>
-První poznámka: volby <option>-fs -vm</option> a <option>-zoom</option> jsou
-pouze doporuèené a nejsou (zatím) podporované v¹emi rozhraními. Není tedy
-chybou, jestli¾e to nefunguje. Pouze nìkolik rozhraní podporuje
-¹kálování/zvìt¹ování, neoèekávejte je od x11 nebo dga.
+Nejprve poznamenejme, ¾e volby <option>-fs -vm</option> a
+<option>-zoom</option> nejsou podporované v¹emi rozhraními. Navíc
+ne v¹echna rozhraní podporují ¹kálování/zvìt¹ování v hardwaru.
 </para>
 
 <formalpara>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18426 -->
+<!-- Synced with: 19751 -->
 <chapter id="cd-dvd">
 <title>Pou¾ití CD/DVD</title>
 
@@ -106,6 +106,11 @@
 </para>
 
 <para>
+Pokud jste kompilovali <application>MPlayer</application> s podporou dvdnav,
+je syntaxe stejná a¾ na to, ¾e musíte pou¾ívat dvdnav:// místo dvd://.
+</para>
+
+<para>
 Výchozím DVD zaøízením je <filename>/dev/dvd</filename>. Pokud se va¹e nastavení
 li¹í, vytvoøte symlink, nebo uveïte správné zaøízení na pøíkazovém øádku
 pomocí volby <option>-dvd-device</option>.
@@ -300,7 +305,7 @@
 
 <para>
 Mezitím mù¾ete extrahovat data z VCD pomocí
-<ulink url="http://miketeo.net/links/readvcd-0.3.tgz">readvcd</ulink>
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
 a výsledný soubor pøehrát v <application>MPlayer</application>u.
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with revision 19387 -->
+<!-- Synced with revision 19687 -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Kodeky</title>
 
@@ -7,11 +7,11 @@
 <title>Video kodeky</title>
 
 <para>
-Kompletní dennì aktualizovaný seznam naleznete v na¹í stránce
-<ulink url="../../codecs-status.html">tabulce statutu kodeku</ulink>.
-Docela dost kodekù si mù¾ete stáhnout z na¹í domovské stránky.
-Odkaz najdete na
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">stránce kodekù</ulink>.
+Kompletní dennì aktualizovaný seznam naleznete v na¹í
+<ulink url="../../codecs-status.html">tabulce statusù kodekù</ulink>.
+Nìkteré binární kodeky pro pou¾ití MPlayerem jsou dostupné
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html#binary_codecs">sekci download</ulink>
+na¹í domácí stránky.
 </para>
 
 <para>

Copied: trunk/DOCS/xml/cs/containers.xml (from r19837, /trunk/DOCS/xml/cs/formats.xml)
==============================================================================
--- /trunk/DOCS/xml/cs/formats.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/containers.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18247 -->
+<!-- Synced with revision 19738 -->
 <chapter id="containers">
 <title>Nosné formáty (Containers)</title>
 
@@ -269,7 +269,7 @@
 <sect2 id="nuppelvideo">
 <title>NuppelVideo soubory</title>
 <para>
-<ulink url="http://frost.htu.tuwien.ac.at/~roman/nuppelvideo/">NuppelVideo</ulink>
+NuppelVideo
 je nástroj pro zachytávání TV (AFAIK:). <application>MPlayer</application> umí
 èíst tyto <filename>.NUV</filename> soubory (pouze NuppelVideo 5.0). Tyto
 soubory mohou obsahovat nekomprimované YV12, YV12+RTJpeg komprimované,

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18427 -->
+<!-- Synced with: 19738 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Multimediální pøehrávaè</title>
@@ -46,9 +46,12 @@
 a vyhledejte si pøíslu¹nou èást. Pøeètìte si <xref linkend="faq"/>,
 nebo zkuste grep na souborech. Odpovìdi na vìt¹inu otázek by mìly být nìkde tady,
 zbytek byl pravdìpodobnì probrán v nìkteré z na¹ich 
-<link linkend="mailinglists">e-mailových konferencí</link>. Prohledejte 
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/info.html#mailing_lists">e-mailových konferencí</ulink>.
+<!-- FIXME: This refers to nonexistent links
+Prohledejte
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi">archivy</ulink>, zde naleznete
 mnoho hodnotných informací.
+-->
 </para>
 </preface>
 
@@ -182,16 +185,16 @@
 &cd-dvd.xml;
 &faq.xml;
 
-&formats.xml;
+&containers.xml;
 &codecs.xml;
 &video.xml;
 &audio.xml;
 &tvinput.xml;
+&radio.xml;
 
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;
 &encoding-guide.xml;
-&mail-lists.xml;
 &bugreports.xml;
 &bugs.xml;
 &skin.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with revision 19504 -->
+<!-- Synced with revision 19828 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Èasto Kladené Dotazy (FAQ)</title>
 
@@ -24,9 +24,8 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Pøeètìte si <ulink url="../../tech/translations.txt">translation HOWTO</ulink>,
-to vám objasní v¹e. Podrobnìj¹í pomoc mù¾ete dostat v
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations">MPlayer-translations</ulink>.
-mailing listu.
+to vám objasní v¹e. Podrobnìj¹í pomoc mù¾ete dostat v&nbsp;e-mailové konferenci
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations">MPlayer&ndash;translations</ulink>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -49,9 +48,9 @@
 V¾dy uvítáme nové kodéry i dokumentaristy. Pøeètìte si
 <ulink url="../../tech/">technickou dokumentaci</ulink>
 abyste dostali obecnou pøedstavu. Pak byste se mìli pøihlásit do
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
 mailing listu a zaèít psát kód. Pokud chcete pomoci s dokumentací, pøipojte se do
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-docs</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-docs</ulink>
 mailing listu.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -202,7 +201,8 @@
 Existují nìjaké mailing listy pro <application>MPlayer</application>?
 </para></question>
 <answer><para>
-Ano. Viz sekci <link linkend="mailinglists">mailing listy</link>.
+Ano. Podívejte se do sekce <link linkend="mailinglists">e-mailových konferencí</link>
+na¹í domácí stránky.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -238,8 +238,8 @@
 <screen>Linux RTC init: ioctl (rtc_pie_on): Permission denied</screen>
 </para></question>
 <answer><para>
-Potøebujete práva roota nebo speciálnì nastavené jádro, abychom mohli pou¾ít
-nový kód èasování. Detaily naleznete v <link linkend="rtc">RTC</link> èásti
+Potøebujete speciálnì nastavené jádro, abychom mohli pou¾ít
+RTC èasování. Detaily naleznete v <link linkend="rtc">RTC</link> èásti
 dokumentace.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -324,7 +324,7 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Stáhnìte si a nainstalujte binární kodeky z na¹í
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html">kodekové stránky</ulink>.
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html">download stránky</ulink>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -459,7 +459,7 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Ujistìte se, ¾e máte správnì nainstalovány fonty. Znovu proveïte kroky v èásti
-<link linkend="mpsub-install">OSD a titulky</link> sekce instalace.
+<link linkend="fonts-osd">Fonty a OSD</link> sekce instalace.
 Pokud pou¾íváte TrueType fonty, ovìøte zda máte nainstalovánu
 <systemitem class="library">FreeType</systemitem> knihovnu.
 Dal¹í postup zahrnuje provìøení va¹ich titulkù v textovém editoru nebo v jiných
@@ -561,7 +561,8 @@
 To je práce power managementu / systému ¹etøícímu energií va¹eho notebooku
 (BIOS, nikoli jádro). Zapojte konektor vnìj¹ího napájení
 <emphasis role="bold">pøed</emphasis> zapnutím notebooku. Mù¾ete také
-zkusit zda vám pomù¾e <ulink url="http://www.brodo.de/cpufreq/">cpufreq</ulink>
+zkusit zda vám pomù¾e
+<ulink url="http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/cpufreq/cpufreq.html">cpufreq</ulink>
 (rozhraní k SpeedStep pro Linux).
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -801,6 +802,21 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Nepøehraji ¾ádná souèasná DVD od Sony Pictures/BMG.
+</para></question>
+<answer><para>
+To je normální; byli jste podfouknuti a prodali vám umìle defektní disk.
+Jediný zpùsob, jak pøehrávat tato DVD je obcházet ¹patné bloky na disku
+pou¾itím DVDnav místo mpdvdkit2.
+Toho lze dosáhnout kompilací MPlayeru s podporou DVDnav a následnì
+zámìnou dvd:// za dvdnav:// na pøíkazovém øádku.
+DVDnav se zatím vzájemnì vyluèuje s mpdvdkit2, tak¾e musíte configure skriptu
+pøedat volbu <option>--disable-mpdvdkit</option>.
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
 Co takhle titulky? Umí je <application>MPlayer</application> zobrazovat?
 </para></question>
 <answer><para>

Added: trunk/DOCS/xml/cs/radio.xml
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/radio.xml	Fri Sep 22 15:06:09 2006
@@ -0,0 +1,122 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<!-- Synced with revision 19634 -->
+<chapter id="radio">
+<title>Rádio</title>
+
+<sect1 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>Rádio vstup</title>
+
+<para>
+Tato sekce se zabývá tím, jak zprovoznit poslech rozhlasu
+z&nbsp;V4L-kompatibilního rozhlasového tuneru.
+Popis voleb a ovládání z klávesnice naleznete v man stránce.
+</para>
+
+
+<sect2 id="radio-compilation">
+<title>Kompilace</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Nejprve musíte spustit <filename>./configure</filename>
+ s <option>--enable-radio</option> a (pokud chcete i nahrávat)
+ <option>--enable-radio-capture</option> a znovupøelo¾it MPlayer.
+ </para></step>
+<step><para>
+ Ujistìte se, ¾e vá¹ tuner pracuje s jiným softwarem v Linuxu, napøíklad
+ <application>XawTV</application>.
+ </para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<sect2 id="radio-tips">
+<title>U¾ivatelské tipy</title>
+<para>
+Plný výèet voleb je v manuálové stránce.
+Zde uvádíme jen nìkolik tipù:
+</para>
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+Pou¾ití volby <option>channels</option>. Pøíklad:
+<screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+Vysvìtlení: Pomocí této volby budou k dispozici pouze stanice 104.4
+a 103.9. Budete mít krásný OSD text bìhem pøepínání kanálù,
+který zobrazí jméno kanálu. Mezery v názvech kanálù musí být
+nahrazeny znakem &quot;_&quot;.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Je mnoho zpùsobù, jak zachytávat (nahrávat) zvuk. Mù¾ete buï zachytávat pomocí
+vstupu line-in zvukové karty propojeného vnìj¹í linkou s videokartou,
+nebo pou¾itím vestavìného ADC v èipu saa7134. V druhém pøípadì musíte
+zavést ovladaè <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> nebo
+<systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<application>MEncoder</application> nelze pou¾ít pro zachytávání zvuku, jeliko¾
+vy¾aduje videoproud, aby fungoval. Tak¾e buï pou¾ijete
+<application>arecord</application> z projektu ALSA, nebo
+volbu <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. V druhém pøípadì neusly¹íte nic
+(pokud ov¹em nemáte propojku s line-in a vypnuté mute na kanále line-in).
+</para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="radio-examples">
+<title>Pøíklady</title>
+
+
+<informalexample>
+<para>
+Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto):
+<screen>
+mplayer radio://104.4<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto,
+rozhraní V4Lv1):
+<screen>
+mplayer -radio driver=v4l radio://104.4<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Pøehrávání druhé stanice ze seznamu:
+<screen>
+mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Prùchod zvuku pøes PCI sbìrnici z interního ADC rádio karty.
+V tomto pøíkladu se tuner pou¾ívá jako druhá zvuková karta
+(ALSA zaøízení hw:1,0). Pro zaøízení zalo¾ené na saa7134 musí
+být zaveden buï modul saa7134-alsa nebo modul saa7134-oss.
+<note><para>Kdy¾ pou¾íváte názvy zaøízení ALSA, dvojteèky musí být
+nahrazeny zkaky rovnáse, èárky teèkami.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2/capture<!--
+--></screen>
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+</chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list