[MPlayer-translations] r19764 - trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Sat Sep 9 10:32:38 CEST 2006


Author: voroshil
Date: Sat Sep  9 05:27:50 2006
New Revision: 19764

Modified:
   trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml

Log:
r19760: remove trailing slash from link


Modified: trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml	Sat Sep  9 05:27:50 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
-<!-- synced with  r19752  -->
+<!-- synced with  r19760  -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>þÁÓÔÏ úÁÄÁ×ÁÅÍÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ</title>
 
@@ -543,7 +543,7 @@
 üÔÏ ÜÆÆÅËÔ ÓÉÓÔÅÍÙ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÜÎÅÒÇÏÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÅÍ ÎÏÕÔÂÕËÁ (BIOS, ÎÅ ÑÄÒÁ).
 ðÏÄÓÏÅÄÉÎÉÔÅ ÒÁÚßÅÍ ×ÎÅÛÎÅÇÏ ÐÉÔÁÎÉÑ <emphasis role="bold">ÄÏ</emphasis> 
 ×ËÌÀÞÅÎÉÑ ÎÏÕÔÂÕËÁ. ôÁËÖÅ ÍÏÖÎÏ ÐÏÐÒÏÂÏ×ÁÔØ 
-<ulink url="http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/cpufreq/cpufreq.html/">cpufreq</ulink> (SpeedStep ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÄÌÑ Linux),
+<ulink url="http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/cpufreq/cpufreq.html">cpufreq</ulink> (SpeedStep ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÄÌÑ Linux),
 ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÜÔÏ ÐÏÍÏÖÅÔ.
 </para></answer>
 </qandaentry>More information about the MPlayer-translations mailing list