[MPlayer-translations] r19755 - in trunk/DOCS/xml/ru: codecs.xml containers.xml documentation.xml install.xml radio.xml tvinput.xml

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Fri Sep 8 18:42:11 CEST 2006


Author: voroshil
Date: Fri Sep 8 18:42:09 2006
New Revision: 19755

Modified:
  trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/install.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/tvinput.xml

Log:
Sections structure synced with english pages.Modified: trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml	Fri Sep 8 18:42:09 2006
@@ -1,9 +1,9 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
 <!-- synced with r19687 -->
-<sect1 id="codecs">
+<chapter id="codecs">
 <title>ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ËÏÄÅËÉ</title>
 
-<sect2 id="video-codecs">
+<sect1 id="video-codecs">
 <title>÷ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÉ</title>
 
 <para>
@@ -77,7 +77,7 @@
 </para>
 
 
-<sect3 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
+<sect2 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
 <title>FFmpeg/libavcodec</title>
 
 <para>
@@ -128,10 +128,10 @@
 ó FFmpeg É ÍÏÅÊ Matrox G400, Ñ ÄÁÖÅ ÍÏÇÕ ÓÍÏÔÒÅÔØ DivX ÆÉÌØÍÙ Ó ×ÙÓÏÞÁÊÛÉÍ
 ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅÍ ÂÅÚ ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍÙÈ ËÁÄÒÏ× ÎÁ ÍÏÅÍ K6-2 500.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="xanim">
+<sect2 id="xanim">
 <title>XAnim'Ï×ÓËÉÅ ËÏÄÅËÉ</title>
 
 <note>
@@ -199,10 +199,10 @@
 ðÒÏÔÅÓÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ ËÏÄÅËÉ: <emphasis role="bold">Indeo 3.2, 4.1, 5.0, CVID, 3ivX,
 h263.</emphasis>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="vivo-video">
+<sect2 id="vivo-video">
 <title>VIVO ×ÉÄÅÏ</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> ÍÏÖÅÔ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØ Vivo (1.0 and 2.0) ÆÉÌØÍÙ.
@@ -212,10 +212,10 @@
 ÕËÁÖÅÔÅ ÏÐÃÉÀ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ, <application>MPlayer</application>
 Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ×ÙÂÅÒÅÔ ÌÕÞÛÉÊ ÄÏÓÔÕÐÎÙÊ ËÏÄÅË.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="mpeg12">
+<sect2 id="mpeg12">
 <title>MPEG 1/2 ×ÉÄÅÏ</title>
 <para>
 MPEG1 É MPEG2 ÄÅËÏÄÉÒÕÀÔÓÑ ÍÎÏÇÏÐÌÁÔÆÏÒÍÅÎÎÏÊ "ÒÏÄÎÏÊ" ÂÉÂÌÉÏÔÅËÏÊ <systemitem
@@ -226,10 +226,10 @@
 ÒÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÕÑ ËÏÄÅË, ÐÒÏÄÏÌÖÁÑ ÔÏÞÎÏ Ó ÍÅÓÔÁ ÏÛÉÂËÉ. ôÁËÁÑ ÔÅÈÎÏÌÏÇÉÑ
 ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÚÎÁÞÉÍÙÈ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÚÁÄÅÒÖÅË.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="avicodecs">
+<sect2 id="avicodecs">
 <title>MS Video1, Cinepak CVID, É ÄÒÕÇÉÅ ÓÔÁÒÙÅ ËÏÄÅËÉ</title>
 <para>
 MPlayer ÍÏÖÅÔ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÂÏÌØÛÕÀ ÞÁÓÔØ ÓÔÁÒÙÈ ËÏÄÅËÏ×, ÉÓÐÏÌØÚÏ×Á×ÛÉÈÓÑ
@@ -238,10 +238,10 @@
 <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>,
 ÄÌÑ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Á ÉÚ ÎÉÈ Õ ÎÁÓ ÅÓÔØ <emphasis role="bold">ÒÏÄÎÙÅ ËÏÄÅËÉ</emphasis>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="realvideo">
+<sect2 id="realvideo">
 <title>RealVideo</title>
 
 <para>
@@ -276,10 +276,10 @@
 ÎÁ x86, Alpha É PowerPC (ÔÅÓÔÉÒÏ×ÁÌÉÓØ Linux/Alpha É Linux/PowerPC)
 ÐÌÁÔÆÏÒÍÁÈ É Ó Mac OS X</emphasis>.
 </para></note>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="xvid">
+<sect2 id="xvid">
 <title>XviD</title>
 
 <para>
@@ -347,10 +347,10 @@
  <option>--with-xvidincdir=<replaceable>/path/to/</replaceable>xvid.h</option>
  </para></step>
 </procedure>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="sorenson">
+<sect2 id="sorenson">
 <title>Sorenson</title>
 
 <para>
@@ -387,12 +387,12 @@
 <step><para>ÓËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ <application>MPlayer</application></para></step>
 </procedure>
 
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="codec-x264">
+<sect2 id="codec-x264">
 <title>x264</title>
 
-<sect4 id="codec-x264-whatis">
+<sect3 id="codec-x264-whatis">
 <title>þÔÏ ÔÁËÏÅ x264?</title>
 <para>
  <systemitem class="library">x264</systemitem> ÜÔÏ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÁ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ
@@ -430,9 +430,9 @@
  <listitem><para>Parallel encoding of multiple slices</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="codec-h264-whatis">
+<sect3 id="codec-h264-whatis">
 <title>þÔÏ ÔÁËÏÅ H.264?</title>
 <para>
  
@@ -466,9 +466,9 @@
  ×ÁÓ ÉÎÔÅÒÅÓÕÅÔ ËÒÁÔËÉÊ ÏÂÚÏÒ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÏÞÅÓÔØ 
  <ulink url="http://www.cdt.luth.se/~peppar/kurs/smd151/spie04-h264OverviewPaper.pdf">The H.264/AVC Advanced Video Coding Standard: Overview and Introduction to the Fidelity Range Extensions</ulink>.
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="codec-x264-playback">
+<sect3 id="codec-x264-playback">
 <title>ëÁË ÍÎÅ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ H.264 ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ <application>MPlayer</application>?</title>
 <para>
  <application>MPlayer</application> ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ H.264 ÄÅËÏÄÅÒ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ
@@ -486,9 +486,9 @@
  ÉÍÅÔØ ××ÉÄÕ
  <ulink url="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/ffmpeg/libavcodec/h264.c?cvsroot=FFMpeg">FFmpeg CVS repository's web interface (÷ÅÂ-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Ë ÒÅÐÏÚÉÔÏÒÉÀ FFmpegCVS)</ulink>.
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="codec-x264-encode">
+<sect3 id="codec-x264-encode">
 <title>ëÁË ËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ <application>MEncoder</application> É <systemitem class="library">x264</systemitem>?</title>
 <para>
  åÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ ËÌÉÅÎÔ subversion, ÐÏÓÌÅÄÎÀÀ ×ÅÒÓÉÀ x264 
@@ -521,13 +521,13 @@
  óËÒÉÐÔ configure ÓÁÍ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔ, ×ÙÐÏÌÎÅÎÙ ÌÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÙÅ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ ÄÌÑ
  <systemitem class="library">x264</systemitem>.
 </para>
-</sect4>
 </sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="audio-codecs">
+<sect1 id="audio-codecs">
 <title>áÕÄÉÏ ËÏÄÅËÉ</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -578,7 +578,7 @@
 </itemizedlist>
 
 
-<sect3 id="swac3">
+<sect2 id="swac3">
 <title>ðÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ AC3</title>
 
 <para>
@@ -615,10 +615,10 @@
 (ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÌÑ Soundblaster Live! ËÁÒÔÏÞÅË) Á×ÇÕÓÔÁ 2001'ÏÇÏ ÉÌÉ ÎÏ×ÅÅ
 (ALSA CVS ÔÏÖÅ ÄÏÌÖÅÎ ÒÁÂÏÔÁÔØ).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="hwac3">
+<sect2 id="hwac3">
 <title>áÐÐÁÒÁÔÎÏÅ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ AC3</title>
 <para>
 ÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ AC3-ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁÑ ËÁÒÔÁ Ó ÃÉÆÒÏ×ÙÍ (S/PDIF) ×Ù×ÏÄÏÍ. äÒÁÊ×ÅÒ ËÁÒÔÙ
@@ -628,10 +628,10 @@
 C-Media ËÁÒÔÁÍÉ É Soundblaster Live! + ALSA (ÎÏ ÎÅ OSS) ÄÒÁÊ×ÅÒÁÍÉ É
 ËÁÒÔÁÍÉ MPEG ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ DXR3/Hollywood+.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="libmad">
+<sect2 id="libmad">
 <title>ðÏÄÄÅÒÖËÁ libmad</title>
 
 <para>
@@ -647,10 +647,10 @@
 þÔÏÂÙ ×ËÌÀÞÉÔØ Å£ ÐÏÄÄÅÒÖËÕ, ËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ Ó ÏÐÃÉÅÊ configure
 <option>--enable-mad</option>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="hwmpa">
+<sect2 id="hwmpa">
 <title>áÐÐÁÒÁÔÎÙÊ MPEG ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅË</title>
 
 <para>
@@ -659,9 +659,9 @@
 îÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÅÇÏ Ó ÄÒÕÇÉÍÉ ÄÒÁÊ×ÅÒÁÍÉ ×Ù×ÏÄÁ Ú×ÕËÁ (ÔÁËÉÍÉ ËÁË OSS É ALSA), ËÏÔÏÒÙÅ
 ÎÅ ÓÐÏÓÏÂÎÙ ÁÐÐÁÒÁÔÎÏ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ (×Ù ÕÓÙÛÉÔÅ ÔÏÌØËÏ ÂÅÌÙÊ ÛÕÍ).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="vivo-audio">
+<sect2 id="vivo-audio">
 <title>VIVO ÁÕÄÉÏ</title>
 <para>
 áÕÄÉÏ ËÏÄÅË, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ × VIVO ÆÁÊÌÁÈ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ÔÏÇÏ, ÜÔÏ VIVO/1.0 ÉÌÉ
@@ -669,10 +669,10 @@
 Á × VIVO/2.0 ÆÁÊÌÁÈ - <emphasis role="bold">Vivo Siren</emphasis> ÁÕÄÉÏ. ïÂÁ
 ÔÉÐÁ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="realaudio">
+<sect2 id="realaudio">
 <title>RealAudio</title>
 
 <para>
@@ -695,9 +695,9 @@
 éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ RealPlayer'Ï×ÓËÉÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅË ÎÁÈÏÄÑÔÓÑ × ÓÅËÃÉÉ
 <link linkend="realvideo">RealVideo</link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="qdesign">
+<sect2 id="qdesign">
 <title>QDesign ËÏÄÅËÉ</title>
 <para>
 áÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÉ QDesign (fourcc:<emphasis>QDMC, QDM2</emphasis>) ÏÂÎÁÒÕÖÉ×ÁÀÔÓÑ
@@ -705,9 +705,9 @@
 QuickTime. éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ ÓÍ. × ÓÅËÃÉÉ
 <link linkend="sorenson">Sorenson video codec</link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="qualcomm">
+<sect2 id="qualcomm">
 <title>Qualcomm ËÏÄÅËÉ</title>
 <para>
 áÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÉ Qualcomm (fourcc:<emphasis>Qclp</emphasis>) ÏÂÎÁÒÕÖÉ×ÁÀÔÓÑ
@@ -715,9 +715,9 @@
 éÎÓÔÒÕËÃÉÊ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ ÓÍ. × ÓÅËÃÉÉ
 <link linkend="sorenson">Sorenson video codec</link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="aac">
+<sect2 id="aac">
 <title>AAC ËÏÄÅË</title>
 <para>
 AAC (Advanced Audio Coding) - ÜÔÏ ËÏÄÅË, ÉÎÏÇÄÁ ÏÂÎÁÒÕÖÉ×ÁÅÍÙÊ × MOV É MP4
@@ -747,9 +747,9 @@
 Mandrake RPM'ÎÉËÉ Ó <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink> É RedHat RPM'ÎÉËÉ
 Ó <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector[óÅÒÙÊ óÅËÔÏÒ]</ulink>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="amr">
+<sect2 id="amr">
 <title>AMR ËÏÄÅËÉ</title>
 <para>
 Adaptive Multi-Rate ÒÅÞÅ×ÏÊ ËÏÄÅË ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ × ÍÏÂÉÌØÎÙÈ ÔÅÌÅÆÏÎÁÈ ÔÒÅÔØÅÇÏ ÐÏËÏÌÅÎÉÑ (3G).
@@ -777,18 +777,18 @@
 <application>MPlayer</application>.
 
 </para>
-</sect3>
 
 </sect2>
 
+</sect1>
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="codec-importing">
+<sect1 id="codec-importing">
 <title>ëáë ÉÚ×ÌÅÞØ ËÏÄÅË ÉÚ Win32</title>
 
 <!-- TODO: a short paragraph of text would be nice here... -->
 
-<sect3 id="vfw-codecs">
+<sect2 id="vfw-codecs">
 <title>VFW ËÏÄÅËÉ</title>
 
 <para>
@@ -827,10 +827,10 @@
 ÉÝÉÔÅ &quot;VIDC.HFYU&quot;. þÔÏÂÙ ÕÚÎÁÔØ, ËÁË ÜÔÏ ÄÅÌÁÔØ, ÓÍ. ÎÉÖÅ ÓÔÁÒÙÊ
 DirectShow ÍÅÔÏÄ.
 </para></note>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="dshow-codecs">
+<sect2 id="dshow-codecs">
 <title>DirectShow ËÏÄÅËÉ</title>
 
 <para>
@@ -937,6 +937,6 @@
 åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÏÄÅË ÓÁÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ, ÐÒÏÞÔÉÔÅ
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/DOCS/tech/codecs.conf.txt">DOCS/tech/codecs.conf.txt</ulink>.
 </para>
-</sect3>
 </sect2>
 </sect1>
+</chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml	Fri Sep 8 18:42:09 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
 <!-- synced with r19738 -->
-<sect1 id="formats">
+<chapter id="containers">
 <title>ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÆÏÒÍÁÔÙ</title>
 
 <para>
@@ -30,10 +30,10 @@
 </para>
 
 
-<sect2 id="video-formats">
+<sect1 id="video-formats">
 <title>÷ÉÄÅÏ ÆÏÒÍÁÔÙ</title>
 
-<sect3 id="mpg-vob-dat">
+<sect2 id="mpg-vob-dat">
 <title>MPEG ÆÁÊÌÙ</title>
 
 <para>
@@ -84,10 +84,10 @@
 ÂÙÔØ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÙ ÐÒÉ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÉ ÉÌÉ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØÓÑ Ó ÏÐÃÉÅÊ
 <option>-aspect</option>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="avi">
+<sect2 id="avi">
 <title>AVI ÆÁÊÌÙ</title>
 
 <para>
@@ -173,10 +173,10 @@
 ÔÏÌØËÏ Ä×Á ÉÓËÌÀÞÅÎÉÑ: <application>NanDub</application> É
 <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application></link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="asf-wmv">
+<sect2 id="asf-wmv">
 <title>ASF/WMV ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 ASF (Active Streaming Format) ÉÓÈÏÄÉÔ ÏÔ Microsoft. ïÎÉ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÌÉ Ä×Á ×ÁÒÉÁÎÔÁ
@@ -188,10 +188,10 @@
 ÎÉËÏÇÄÁ ÎÅ ×ÉÄÅÌ v2.0 ÆÁÊÌÏ× :). úÁÍÅÔØÔÅ, ÞÔÏ ASF ÆÁÊÌÙ ÔÅÐÅÒØ ÐÏÑ×ÌÑÀÔÓÑ
 Ó ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÑÍÉ <filename>.WMA</filename> ÉÌÉ <filename>.WMV</filename>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="qt-mov">
+<sect2 id="qt-mov">
 <title>QuickTime/MOV ÆÁÊÌÙ</title>
 
 <para>
@@ -212,10 +212,10 @@
 ÓÅËÃÉÀ, ÐÏÓ×ÑÝ£ÎÎÕÀ <link linkend="sorenson">Sorenson</link> ËÏÄÅËÕ.
 </para>
 </note>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="vivo">
+<sect2 id="vivo">
 <title>VIVO ÆÁÊÌÙ</title>
 
 <para>
@@ -240,10 +240,10 @@
 <link linkend="vivo-audio">VIVO ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅË</link>
 ÄÌÑ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÊ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="fli">
+<sect2 id="fli">
 <title>FLI ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 <emphasis role="bold">FLI</emphasis> ÜÔÏ ÏÞÅÎØ ÓÔÁÒÙÊ ÆÏÒÍÁÔ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ
@@ -253,10 +253,10 @@
 Ó ÏÐÃÉÅÊ <option>-loop</option>). ÷Ï FLI ÆÁÊÌÁÈ ÎÅÔ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ËÁÄÒÏ×[keyframes],
 ÐÏÜÔÏÍÕ ÎÅËÏÔÏÒÏÅ ×ÒÅÍÑ ÐÏÓÌÅ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÒÔÉÎËÁ ÂÕÄÅÔ "ÇÒÑÚÎÏÊ".
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="realmedia">
+<sect2 id="realmedia">
 <title>RealMedia (RM) ÆÁÊÌÙ</title>
 
 <para>
@@ -266,10 +266,10 @@
 linkend="realvideo">RealVideo</link> É <link
 linkend="realaudio">RealAudio</link> ËÏÄÅËÏ×.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="nuppelvideo">
+<sect2 id="nuppelvideo">
 <title>NuppelVideo ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 NuppelVideo -
@@ -280,10 +280,10 @@
 <emphasis role="bold">ËÏÄÉÒÕÅÔ</emphasis> <application>MEncoder
 </application>'ÏÍ × MPEG4 (DivX) É Ô. Ä.!) ×ÓÅ ÜÔÏ. ðÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="yuv4mpeg">
+<sect2 id="yuv4mpeg">
 <title>yuv4mpeg ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 <ulink url="http://mjpeg.sourceforge.net">yuv4mpeg / yuv4mpeg2</ulink>
@@ -293,27 +293,27 @@
 ÆÏÒÍÁÔ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÜÔÉ ÓÒÅÄÓÔ×Á. ÷ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ -
 ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÎÅÓÖÁÔÙÈ YUV 4:2:0 ËÁÄÒÏ×.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="film">
+<sect2 id="film">
 <title>FILM ÆÉÌØÍÙ</title>
 <para>
 üÔÏÔ ÆÏÒÍÁÔ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ × ÓÔÁÒÙÈ Sega Saturn CD-ROM ÉÇÒÁÈ.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="roq">
+<sect2 id="roq">
 <title>RoQ ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 RoQ ÆÁÊÌÙ - ÜÔÏ ÍÕÌØÔÉÍÅÄÉÊÎÙÅ ÆÁÊÌÙ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÅ × ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ID ÉÇÒÁÈ,
 ÎÁÐÒÉÍÅÒ Quake III É Return to Castle Wolfenstein.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="ogg">
+<sect2 id="ogg">
 <title>OGG/OGM ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 üÔÏ ÎÏ×ÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÏ× ÏÔ <ulink url="http://www.xiph.org">Xiphophorus</ulink>.
@@ -322,28 +322,28 @@
 <systemitem class="library">libvorbis</systemitem> ÂÙÌÉ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÄÏ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ 
 <application>MPlayer</application>'Á, ÞÔÏÂÙ ÉÍÅÔØ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØ ÜÔÉ ÆÁÊÌÙ.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="sdp">
+<sect2 id="sdp">
 <title>SDP ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 <ulink url="ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2327.txt">SDP</ulink> - ÜÔÏ
 IETF ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÄÌÑ ÏÐÉÓÁÎÉÑ ×ÉÄÅÏ É ÁÕÄÉÏ RTP ÐÏÔÏËÏ×.
 (ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ &quot;<ulink url="http://www.live555.com/mplayer/">LIVE555 Streaming Media</ulink>&quot;.)
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="pva">
+<sect2 id="pva">
 <title>PVA ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 PVA - ÜÔÏ ÐÏÈÏÖÉÊ ÎÁ MPEG ÆÏÒÍÁÔ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÁÈ DVB TV ËÁÒÔ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ:
 <application>MultiDec</application>, <application>WinTV</application> ÐÏÄ Windows.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="nsv">
+<sect2 id="nsv">
 <title>NSV files</title>
 <para>
 NSV (NullSoft Video) &mdash; ÜÔÏ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ
@@ -357,28 +357,28 @@
 ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÅÝ£ ÏÄÉÎ ÕÒÏ×ÅÎØ ÄÅÐÁËÅÔÉÚÁÃÉÉ, ËÏÔÏÒÙÊ ÅÝ£ ÎÕÖÎÏ ÎÁÐÉÓÁÔØ (ÜÔÉ
 ÆÁÊÌÙ ×Ó£ ÒÁ×ÎÏ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÉÇÒÁÔØ, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÏÎÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ VLB ÁÕÄÉÏ).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="matroska">
+<sect2 id="matroska">
 <title>æÁÊÌÙ Matroska</title>
 <para>
 Matroska ÜÔÏ ÏÔËÒÙÔÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ.
 ÐÏÄÒÏÂÎÅÅ ÞÉÔÁÊÔÅ ÎÁ <ulink url="http://www.matroska.org/">ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏÍ ÓÁÊÔÅ</ulink>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="nut">
+<sect2 id="nut">
 <title>NUT ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 NUT ÜÔÏ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ, ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÎÙÊ ÒÅÂÑÔÁÍÉ ÉÚ <application>MPlayer</application> É 
 <application>FFmpeg</application>. ïÂÁ ÐÒÏÅËÔÁ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔ ÅÇÏ.
 ðÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ ÞÉÔÁÊÔÅ ÎÁ <ulink url="http://www.nut.hu/">ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏÍ ÓÁÊÔÅ</ulink>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="gif">
+<sect2 id="gif">
 <title>GIF ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 <emphasis role="bold">GIF</emphasis> ÆÏÒÍÁÔ - ÜÔÏ ÔÉÐÉÞÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÄÌÑ ×ÅÂ
@@ -414,12 +414,12 @@
 <ulink url="http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt">GIF89a
 ÓÐÅÃÉÆÉËÁÃÉÑÈ</ulink>.
 </para>
-</sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="audio-formats">
+<sect1 id="audio-formats">
 <title>áÕÄÉÏ ÆÏÒÍÁÔÙ</title>
 
 <para>
@@ -431,7 +431,7 @@
 url="http://www.xmms.org">XMMS</ulink>.
 </para>
 
-<sect3 id="mp3">
+<sect2 id="mp3">
 <title>MP3 ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
 õ ÷ÁÓ ÍÏÇÕÔ ×ÏÚÎÉËÎÕÔØ ÐÒÏÂÌÅÍÙ ÐÒÉ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÉ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ MP3 ÆÁÊÌÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ
@@ -441,18 +441,18 @@
 × ÏÂÏÚÒÉÍÏÍ ÂÕÄÕÝÅÍ. ïÐÃÉÑ <option>-demuxer</option>, ÏÐÉÓÁÎÎÁÑ ÎÁ man ÓÔÒÁÎÉÃÅ,
 ÍÏÖÅÔ ÷ÁÍ ÐÏÍÏÞØ × ÜÔÏÍ ÓÌÕÞÁÅ.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="ogg-vorbis">
+<sect2 id="ogg-vorbis">
 <title>OGG/OGM ÆÁÊÌÙ (Vorbis)</title>
 <para>
 ôÒÅÂÕÀÔÓÑ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÅ 
 <systemitem class="library">libogg</systemitem> É
 <systemitem class="library">libvorbis</systemitem>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="cdda">
+<sect2 id="cdda">
 <title>CD ÁÕÄÉÏ</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ <application>cdparanoia
@@ -466,9 +466,9 @@
 ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÄÌÑ ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× × ÂÉÂÌÉÏÔÅËÕ 
 <application>cdparanoia</application>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="xmms">
+<sect2 id="xmms">
 <title>XMMS</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
@@ -489,6 +489,6 @@
 ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÏÐÃÉÉ <option>--with-xmmsplugindir</option> É <option>
 --with-xmmslibdir</option>.
 </para>
-</sect3>
 </sect2>
 </sect1>
+</chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Fri Sep 8 18:42:09 2006
@@ -182,25 +182,20 @@
 </para>
 
 &history.xml;
-&install.xml;
 </chapter>
 
+&install.xml;
 
 &usage.xml;
 &cd-dvd.xml;
 &faq.xml;
 
-<chapter id="features">
-<title>÷ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ</title>
-
 &containers.xml;
 &codecs.xml;
 
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 
-</chapter>
-
 &video.xml;
 &audio.xml;
 

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/install.xml	Fri Sep 8 18:42:09 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="KOI8-R"?>
 <!-- synced with r19741 -->
-<sect1 id="install">
+<chapter id="install">
 <title>õÓÔÁÎÏ×ËÁ</title>
 
 <para>
@@ -23,7 +23,7 @@
 </para>
 
 
-<sect2 id="softreq">
+<sect1 id="softreq">
 <title>ôÒÅÂÕÅÍÙÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ:</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -130,10 +130,10 @@
  <filename>./configure</filename> ÇÄÅ ÉÓËÁÔØ ÜÔÏÔ ÆÁÊÌ.
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect2>
+</sect1>
 
 
-<sect2>
+<sect1 id="installation_codecs">
 <title>ëÏÄÅËÉ:</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -231,10 +231,10 @@
 É ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect2>
+</sect1>
 
 
-<sect2 id="video-cards">
+<sect1 id="video-cards">
 <title>÷ÉÄÅÏ ËÁÒÔÙ</title>
 
 <para>
@@ -242,7 +242,7 @@
 <emphasis role="bold">ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÅ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÅ É YUV ÁËÓÅÌÅÒÁÃÉÀ</emphasis>, ÄÒÕÇÉÅ ËÁÒÔÙ - ÎÅÔ.
 </para>
 
-<sect3 id="yuv-cards">
+<sect2 id="yuv-cards">
 <title>YUV ËÁÒÔÙ</title>
 
 <para>
@@ -319,10 +319,10 @@
 </itemizedlist>
 </para>
 
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="non-yuv-cards" xreflabel="îÅ-YUV ËÁÒÔÙ">
+<sect2 id="non-yuv-cards" xreflabel="îÅ-YUV ËÁÒÔÙ">
 <title>îÅ-YUV ËÁÒÔÙ</title>
 
 <para>
@@ -348,10 +348,10 @@
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 <!-- FIXME: find a more logical organization for this section -->
-<sect3 id="cirrus-logic-cards" xreflabel="Cirrus-Logic ËÁÒÔÙ">
+<sect2 id="cirrus-logic-cards" xreflabel="Cirrus-Logic ËÁÒÔÙ">
 <title>Cirrus Logic ËÁÒÔÙ</title>
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
@@ -384,11 +384,11 @@
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
 
-<sect2 id="sound-cards">
+<sect1 id="sound-cards">
 <title>ú×ÕËÏ×ÙÅ ËÁÒÔÙ:</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -409,10 +409,10 @@
  ïÞÅÎØ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÓÅËÃÉÀ <link linkend="audio">Ú×ÕËÏ×ÙÅ ËÁÒÔÙ</link>!
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect2>
+</sect1>
 
 
-<sect2>
+<sect1 id="features">
 <title>÷ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ:</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -498,7 +498,6 @@
 <link linkend="subosd">óÕÂÔÉÔÒÙ É OSD</link>.
 </para>
 
-</sect2>
 </sect1>
 
 <!-- ********** -->
@@ -912,3 +911,4 @@
 </para></note>
 </para>
 </sect1>
+</chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/radio.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/radio.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/radio.xml	Fri Sep 8 18:42:09 2006
@@ -1,8 +1,11 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
 <!-- synced with r19634 -->
+<chapter id="radio">
+<title>òÁÄÉÏ</title>
 
-<sect1 id="radio" xreflabel="Radio input">
-<title>Radio input</title>
+
+<sect1 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>òÁÄÉÏ ×ÈÏÄ</title>
 
 <para>
 ÷ ÜÔÏÊ ÓÅËÃÉÉ ÏÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ËÁË ×ËÌÀÞÉÔØ <emphasis role="bold">ÐÒÏÓÌÕÛÉ×ÁÎÉÅ 
@@ -113,3 +116,4 @@
 </informalexample>
 </sect2>
 </sect1>
+</chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/tvinput.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/tvinput.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/tvinput.xml	Fri Sep 8 18:42:09 2006
@@ -1,5 +1,8 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
 <!-- synced with r17322 -->
+<chapter id="tv">
+<title>TV</title>
+
 <sect1 id="tv-input" xreflabel="TV ×ÈÏÄ">
 <title>TV ×ÈÏÄ</title>
 
@@ -218,3 +221,4 @@
 </informalexample>
 </sect2>
 </sect1>
+</chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list