[MPlayer-translations] [homepage] (rathann): r2471 - in /trunk/src: codecs.src.pl projects.src.pl screen.src.pl

syncmail at mplayerhq.hu syncmail at mplayerhq.hu
Fri May 26 13:40:44 CEST 2006


Author: rathann
Date: Fri May 26 13:40:40 2006
New Revision: 2471

Log:
synced with 2470

Modified:
  trunk/src/codecs.src.pl
  trunk/src/projects.src.pl
  trunk/src/screen.src.pl

Modified: trunk/src/codecs.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/codecs.src.pl (original)
+++ trunk/src/codecs.src.pl Fri May 26 13:40:40 2006
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with 2456 -->
+<!-- synced with r2456 -->
 
 
 <h1>Binarne kodeki dla MPlayera</h1>

Modified: trunk/src/projects.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/projects.src.pl (original)
+++ trunk/src/projects.src.pl Fri May 26 13:40:40 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with 1.200 -->
+<!-- synced with r2400 -->
 
 <h1>Projekty zwi±zane z nami</h1>
 <p>
@@ -19,7 +19,7 @@
  mi znaæ</a>.
 </p>
 <p>
- Je¿eli jeste¶ autorem programu bazuj±cego na MPlayerze lub paczek z
+ Je¿eli jeste¶ autorem programu bazuj±cego na MPlayerze lub paczek z
 	MPlayerem i dokona³e¶ jaki¶ zmian w MPlayerze, pode¶lij nam ³atkê aby
 	wszyscy mogli skorzystaæ z dokonanych przez Ciebie ulepszeñ. We
 	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/tech/patches.txt">wskazówkach ³atania</a>
@@ -31,9 +31,6 @@
 <ul>
  <li><a href="http://www.haque.net/software/mplayerosx/cvs/">Mac OS X</a><br>
   kompilaty MPlayerOSX</li>
-	<li><a href="http://tonelli.sns.it/pub/mplayer/sarge/">Debian</a><br>
-		pakiety z MPlayerem zg³oszone do w³±czenia do dystrybucji w Debianie,
-		przygotowa³ Andrea Menucci</li>
 	<li><a href="http://hpisi.nerim.net/">Debian</a><br>
 		MPlayer, MEncoder, czcionki, kodeki, przygotowa³ Christian Marillat</li>
 	<li><a href="http://rpm.livna.org/">Fedora</a><br>
@@ -53,8 +50,10 @@
 		port na Zaurusa</li>
 	<li><a href="http://atty.skr.jp/?Zaurus%2Fmplayer">MPlayer dla Zaurus (japoñski)</a><br>
 		japoñski port MPlayera na Zaurusa</li>
+	<li><a href="http://pdb.finkproject.org/pdb/package.php/mplayer">Fink</a><br>
+		port Fink</li>
 	<li><a href="http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/multimedia/mplayer/pkg-descr">FreeBSD</a><br>
-		Port FreeBSD</li>
+		ort FreeBSD</li>
 	<li><a href="ftp://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/packages/pkgsrc/multimedia/mplayer/README.html">NetBSD</a><br>
 		pkgsrc NetBSD</li>
 	<li><a href="http://www.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/ports/x11/mplayer/">OpenBSD</a><br>
@@ -91,6 +90,10 @@
 		szczególnie w li¶cie odtwarzania.</li>
 	<li><a href="http://mplayergui.sf.net/">MPlayer & XMP GUI Project</a><br>
 		nak³adka Qt na MPlayera i XMP</li>
+	<li><a href="http://www.xm1math.net/qxmp/index.html">Qxmp</a><br>
+		odtwarzacz multimedialny Qt4 oparty na MPlayer</li>
+	<li><a href="http://my-zaurus.narod.ru/kino.html">Kino2</a><br>
+		nak³adka Qtopia dla maszyn ARM typu Zaurus</li>
 	<li><a href="http://www.mplayertv.tk/">mplayerTV</a><br>
 		nak³adka na MPlayer s³u¿±ca do ogl±dania TV</li>
 	<li><a href="http://mplay.sf.net/">mplay</a><br>
@@ -233,13 +236,13 @@
 		pakiet instalatora kodeków i binariów. Przygotowa³ Johan Palmqvist</li>
 	<li><a href="http://mcwwb.snackbox.org/">MCWWB (MPlayer CVS Weekly Windows Builds)</a><br>
 		cotygodniowe kompilacje CVS MinGW wraz z wieloma bibliotekami, przygotowa³ Forrest F. Fuqua</li>
-	<li><a href="http://www-user.tu-chemnitz.de/~mfie/index.php?software=mpui">MPUI</a><br>
+	<li><a href="http://mpui.sf.net">MPUI</a><br>
 		nak³adka GUI przypominaj±ca WMP, przygotowa³ Martin Fiedler</li>
 	<li><a href="http://ferenc.stelcz.hu/projects/mpl">MPlaunch</a><br>
 		prosta nak³adka GUI, przygotowa³ Ferenc Stelcz</li>
 	<li><a href="http://mplayerc.sf.net/">MPlayer Control</a><br>
 		nak³adka GUI wraz z instalatorem. Przygotowa³ Tamas Zelena</li>
-	<li><a href="http://deje.dzm.hu/">MPlayer + Nak³adka</a><br>
+	<li><a href="http://mpf.dzm.hu/">MPlayer + Nak³adka</a><br>
 		instalator z prostym GUI. Przygotowa³ Gabor Szecsi</li>
 	<li><a href="http://zeitnot.org/zeitMPlayer/">zeitnot MPlayer GUI</a><br>
 		nak³adka GUI z instalatorem, przygotowa³ zeitnot</li>
@@ -251,7 +254,7 @@
 		GUI uruchamiaj±ce MPlayera, przygotowa³ Ezekiel Victor</li>
 	<li><a href="http://www.kliper.xt.pl/">kliper</a><br>
 		wielojêzyczne GUI MPlayera</li>
-	<li><a href="http://xthost.info/jasonyang/projects.html">mplayer_gui</a><br>
+	<li><a href="http://www.geocities.jp/jasonyang_jp/mplayer_gui.html">MPlayerGUI</a><br>
 		MPlayer GUI wbudowanym oknem wideo, Jason Yang</li>
 	<li><a href="http://klibb.com/cgi-bin/wiki.pl/SimpleMplayer">SimpleMplayer</a><br>
 		GUI MPlayera w HTML, JavaScript i ActiveX, Mathias Dahl</li>
@@ -294,7 +297,7 @@
 	<li><a href="http://inmplayer.sf.net/">in_mplayer</a><br>
 		Wtyczka wej¶cia wideo do Winampa 2.9x/5.x, dziêki której Winamp u¿ywa silnika dekoduj±cego MPlayera
 		do odtwarzania plików video.</li>
-	<li><a href="http://www.mplayerpourwindows.tk/">MPlayer pour Windows</a><br>
+	<li><a href="http://www.rlng.free.fr/mplayer/">MPlayer pour Windows</a><br>
 		francuski instalator MPlayera napisany przez SeVaRg, dodaje równie¿
 		reklamy na pulpicie</li>
 </ul>
@@ -356,6 +359,9 @@
 		aby u¿ywa³ MPlayera jako domy¶lnego odtwarzacza.</li>
 	<li><a href="http://www.archimedis.tv">ARCHIMEDIS media terminals</a><br>
 		osobisty odtwarzacz/recorder u¿ywaj±cy MPlayer</li>
+	<li><a href="http://www.lamabox.com">LamaBox</a><br>
+		stacjonarny odtwarzacz z mo¿liwo¶ci± pod³±czenia do Internetu
+		u¿ywaj±cy MPlayera</li>
 	<li><a href="http://www.gocyberlink.com/english/companybg/pcmlinuxgpl.jsp">PowerCinema for Linux</a><br>
 		komercyjny system kina domowego CyberLinka oparty m.in.
 		o MPlayera, FFmpeg i Linuksa.</li>
@@ -363,7 +369,8 @@
 		vaporware home entertainment media system u¿ywaj±cy MPlayera</li>
 	<li><a href="http://projects.sault.org/mebox/">MeBox</a><br>
 		Zapowiadane Linuksowe oprogramowanie kina domowego u¿ywaj±ce MPlayera jako bazy.
-		</li>
+		Zawiera filtr wideo bmovl2 i kilka innych przydatnych
+		<a href="http://projects.sault.org/mebox/downloads.php">³atek</a></li>
 </ul>
 
 
@@ -393,6 +400,9 @@
 <h2><a name="encoding_tools">Narzêdzia do Kodowania Video</a></h2>
 
 <ul>
+	<li><a href="http://www.on2.com/developer/flix-engine-sdk/">On2 Flix Engine SDK for Flash 8</a><br>
+		Komercyjny SDK dla Flash 8 u¿ywaj±cy MEncodera. Dostêpne s±
+		<a href="http://www.on2.com/gpl/mplayer/">¼ród³a</a></li>
 	<li><a href="http://ksubtile.sf.net/">KSubtile</a><br>
 		edytor napisów SRT dla KDE</li>
 	<li><a href="http://www.panayotis.com/jubler/">Jubler</a><br>
@@ -465,6 +475,9 @@
  <li><a href="http://alltoavi.sf.net/">alltoavi</a><br>
   Narzêdzie bazowane na MEncoderze do kodowania plików OGM i Matroska do
   AVI.</li>
+	<li><a href="http://www.rastersoft.com/programas/devede.html">DeVeDe</a><br>
+		Program do tworzenia DVD dla odtwarzaczy stacjonarnych u¿ywaj±cy
+		MPlayera/MEncodera, DVDAuthora i mkisofs, napisany w Pythonie.</li>
 </ul>
 
 
@@ -512,6 +525,9 @@
 		nak³adka www na XMMS lub MPlayer</li>
 	<li><a href="http://shstream.sf.net/">shstream</a><br>
 		skrypt shella do zapisywania strumienia audio jako MP3 lub Ogg</li>
+	<li><a href="http://www.itopen.it/soluzioni/stream-downloader-open-source/">Stream Downloader</a><br>
+		Interfejs WWW do MPlayera umo¿liwiaj±cy nagrywanie strumieni z sieci.
+		Nagrania mo¿na zaprogramowaæ, zatrzymaæ i ¶ci±gn±æ.</li>
 </ul>
 
 
@@ -540,6 +556,11 @@
 		Network-integrated Multimedia Middleware próbuje zaprojektowaæ i zaimplementowaæ sieciow± infrastrukturê
 		medialn± dla Linuksa i innych systemów operacyjnych. Wykorzystane zosta³y czcionki i ma³e
 		fragmenty kodu z MPlayera.</li>
+	<li><a href="http://xinehq.de/">xine</a><br>
+		Linuksowy odtwarzacz multimedialny, u¿ywa m.in. filtrów z MPlayera.</li>
+	<li><a href="http://videolan.org/vlc/">VLC</a><br>
+		Wieloplatformowy odtwarzacz multimedialny, u¿ywa kodu do programowego
+ skalowania z MPlayera.</li>
 	<li><a href="http://transcoding.org/">transcode</a><br>
 		Narzêdzie do przetwarzania video u¿ywaj±ce kawa³ków kodu filtrów i czcionek z MPlayera.</li>
 	<li><a href="http://fixounet.free.fr/avidemux/">avidemux</a><br>

Modified: trunk/src/screen.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/screen.src.pl (original)
+++ trunk/src/screen.src.pl Fri May 26 13:40:40 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 <!-- content begin -->
-<!-- synced with 1.51 -->
+<!-- synced with r2388 -->
 <!-- t³umaczenie do wersji 1.9 frogu-->
 <!-- dalsza synchronizacja Marcin Biernat (Boski Cinek) -->
 
@@ -19,142 +19,130 @@
 
 <div class="screenshots">
 
-<div><a href="../images/screenshots/gladiator-01.jpg"><img src="../images/screenshots/gladiator-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="Russel Crowe in Gladiator"></a><br>Russel Crowe w filmie "Gladiator"</div>
-<div><a href="../images/screenshots/slayers-ova-01.jpg"><img src="../images/screenshots/slayers-ova-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="Slayers OVA"></a><br>Slayers OVA</div>
-<div><a href="../images/screenshots/armitage3-polymatrix-01.jpg"><img src="../images/screenshots/armitage3-polymatrix-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="Armitage 3 - Polymatrix"></a><br>Armitage 3 - Polymatrix</div>
-<div><a href="../images/screenshots/crouching-tiger-hidden-dragon-01.jpg"><img src="../images/screenshots/crouching-tiger-hidden-dragon-01s.jpg" width="200" height="160"
-	alt="1280x1024 desktop"></a><br>pulpit 1280x1024</div>
-<div><a href="../images/screenshots/twelve-monkeys-01.png"><img src="../images/screenshots/twelve-monkeys-01s.png" width="200" height="150"
-	alt="800x600"></a><br>800x600</div>
-<div><a href="../images/screenshots/shawshank-redemption-01.jpg"><img src="../images/screenshots/shawshank-redemption-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="800x600"></a><br>800x600</div>
-<div><a href="../images/screenshots/taxi-01.jpg"><img src="../images/screenshots/taxi-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="1024x768"></a><br>1024x768</div>
-<div><a href="../images/screenshots/unknown-movie-01.jpg"><img src="../images/screenshots/unknown-movie-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="1024x768"></a><br>1024x768</div>
-<div><a href="../images/screenshots/run-lola-run-01.jpg"><img src="../images/screenshots/run-lola-run-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="1024x768"></a><br>1024x768</div>
-<div><a href="../images/screenshots/snatch-01.jpg"><img src="../images/screenshots/snatch-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="Snatch desktop"></a><br>Desktop Snatch</div>
-<div><a href="../images/screenshots/einon-01.jpg"><img src="../images/screenshots/einon-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="zrzut z Einon"></a><br>zrzut z Einon</div>
-<div><a href="../images/screenshots/IdegCounter-01.jpg"><img src="../images/screenshots/IdegCounter-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="podczas wydania IdegCounter"></a><br>Podczas wydania IdegCounter</div>
-<div><a href="../images/screenshots/framebuffer-01.jpg"><img src="../images/screenshots/framebuffer-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="konsola z buforem ramek"></a><br>konsola z buforem ramek</div>
-<div><a href="../images/screenshots/gui-preview-01.jpg"><img src="../images/screenshots/gui-preview-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="GUI preview shot #1"></a><br>Graficzny Interfejs U¿ytkownika #1</div>
-<div><a href="../images/screenshots/gui-preview-02.jpg"><img src="../images/screenshots/gui-preview-02s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="GUI preview shot #2"></a><br>Graficzny Interfejs U¿ytkownika #2</div>
-<div><a href="../images/screenshots/osd-sub-01.jpg"><img src="../images/screenshots/osd-sub-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="demonstracja OSD/SUB"></a><br>Demonstracja OSD/SUB</div>
-<div><a href="../images/screenshots/osd-menu-01.jpg"><img src="../images/screenshots/osd-menu-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="menu OSD"></a><br>menu OSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/osd-volume-01.png"><img src="../images/screenshots/osd-volume-01s.jpg"
-	width="200" height="150" alt="regulacja g³o¶no¶ci OSD"></a><br>
-	regulacja g³o¶no¶ci OSD,
-	tureckie napisy</div>
-<div><a href="../images/screenshots/aa-02.png"><img src="../images/screenshots/aa-02s.png"
-	width="200" height="150" alt="AAlib"></a><br>AAlib</div>
-<div><a href="../images/screenshots/aa-03.png"><img src="../images/screenshots/aa-03s.png"
-	width="200" height="114" alt="AAlib"></a><br>AAlib</div>
-<div><a href="../images/screenshots/caca-01.jpg"><img src="../images/screenshots/caca-01s.jpg" width="200" height="130"
-	alt="caca - kolorowy tryb tekstowy"></a><br>caca - kolorowy tryb
-	tekstowy</div>
-<div><a href="../images/screenshots/x11-caca-aa-01.jpg"><img src="../images/screenshots/x11-caca-aa-01s.jpg"
-	width="200" height="150" alt="wyj¶cia wideo x11, caca,
-	aa"></a><br>wyj¶cia wideo x11,
-	caca, aa</div>
-<div><a href="../images/screenshots/cvidix-01.jpg"><img src="../images/screenshots/cvidix-01s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="cvidix pod konsol±"></a><br>cvidix pod konsol±</div>
-<div><a href="../images/screenshots/cvidix-02.jpg"><img src="../images/screenshots/cvidix-02s.jpg" width="200"
-	height="160" alt="cvidix na konsoli z buforem ramek"></a>
+<div><a href="../images/screenshots/gladiator-01.jpg"><img src="../images/screenshots/gladiator-01s.jpg" width="200" height="150" alt="Russel Crowe w Gladiator"></a>
+	<br>Russel Crowe w Gladiatorze</div>
+<div><a href="../images/screenshots/slayers-ova-01.jpg"><img src="../images/screenshots/slayers-ova-01s.jpg" width="200" height="150" alt="Slayers OVA"></a>
+	<br>Slayers OVA</div>
+<div><a href="../images/screenshots/armitage3-polymatrix-01.jpg"><img src="../images/screenshots/armitage3-polymatrix-01s.jpg" width="200" height="150" alt="Armitage 3 - Polymatrix"></a>
+	<br>Armitage 3 - Polymatrix</div>
+<div><a href="../images/screenshots/crouching-tiger-hidden-dragon-01.jpg"><img src="../images/screenshots/crouching-tiger-hidden-dragon-01s.jpg" width="200" height="160" alt="pulpit 1280x1024"></a>
+	<br>pulpit 1280x1024</div>
+<div><a href="../images/screenshots/twelve-monkeys-01.png"><img src="../images/screenshots/twelve-monkeys-01s.png" width="200" height="150" alt="800x600"></a>
+	<br>800x600</div>
+<div><a href="../images/screenshots/shawshank-redemption-01.jpg"><img src="../images/screenshots/shawshank-redemption-01s.jpg" width="200" height="150" alt="800x600"></a>
+	<br>800x600</div>
+<div><a href="../images/screenshots/taxi-01.jpg"><img src="../images/screenshots/taxi-01s.jpg" width="200" height="150" alt="1024x768"></a>
+	<br>1024x768</div>
+<div><a href="../images/screenshots/unknown-movie-01.jpg"><img src="../images/screenshots/unknown-movie-01s.jpg" width="200" height="150" alt="1024x768"></a>
+	<br>1024x768</div>
+<div><a href="../images/screenshots/run-lola-run-01.jpg"><img src="../images/screenshots/run-lola-run-01s.jpg" width="200" height="150" alt="1024x768"></a>
+	<br>1024x768</div>
+<div><a href="../images/screenshots/snatch-01.jpg"><img src="../images/screenshots/snatch-01s.jpg" width="200" height="150" alt="pulpit ze Snatch"></a>
+	<br>pulpit ze Snatch</div>
+<div><a href="../images/screenshots/einon-01.jpg"><img src="../images/screenshots/einon-01s.jpg" width="200" height="150" alt="kadr z Einon"></a>
+	<br>kadr z Einon</div>
+<div><a href="../images/screenshots/IdegCounter-01.jpg"><img src="../images/screenshots/IdegCounter-01s.jpg" width="200" height="150" alt="podczas wydania IdegCounter"></a>
+	<br>podczas wydania IdegCounter</div>
+<div><a href="../images/screenshots/framebuffer-01.jpg"><img src="../images/screenshots/framebuffer-01s.jpg" width="200" height="150" alt="konsola z buforem ramek"></a>
+	<br>konsola z buforem ramek</div>
+<div><a href="../images/screenshots/gui-preview-01.jpg"><img src="../images/screenshots/gui-preview-01s.jpg" width="200" height="150" alt="GUI #1"></a>
+	<br>GUI #1</div>
+<div><a href="../images/screenshots/gui-preview-02.jpg"><img src="../images/screenshots/gui-preview-02s.jpg" width="200" height="150" alt="GUI #2"></a>
+	<br>GUI #2</div>
+<div><a href="../images/screenshots/osd-sub-01.jpg"><img src="../images/screenshots/osd-sub-01s.jpg" width="200" height="150" alt="Demonstracja OSD/SUB"></a>
+	<br>Demonstracja OSD/SUB</div>
+<div><a href="../images/screenshots/osd-menu-01.jpg"><img src="../images/screenshots/osd-menu-01s.jpg" width="200" height="150" alt="menu OSD"></a>
+	<br>menu OSD</div>
+<div><a href="../images/screenshots/osd-volume-01.png"><img src="../images/screenshots/osd-volume-01s.jpg" width="200" height="150" alt="regulacja g³o¶no¶ci OSD"></a>
+	<br>regulacja g³o¶no¶ci OSD, tureckie napisy</div>
+<div><a href="../images/screenshots/aa-02.png"><img src="../images/screenshots/aa-02s.png" width="200" height="150" alt="AAlib"></a>
+	<br>AAlib</div>
+<div><a href="../images/screenshots/aa-03.png"><img src="../images/screenshots/aa-03s.png" width="200" height="114" alt="AAlib"></a>
+	<br>AAlib</div>
+<div><a href="../images/screenshots/caca-01.jpg"><img src="../images/screenshots/caca-01s.jpg" width="200" height="150" alt="caca - kolorowy tryb tekstowy"></a>
+	<br>caca - kolorowy tryb tekstowy</div>
+<div><a href="../images/screenshots/x11-caca-aa-01.jpg"><img src="../images/screenshots/x11-caca-aa-01s.jpg" width="200" height="150" alt="sterowniki wyj¶cia wideo x11, caca, aa"></a>
+	<br>sterowniki wyj¶cia wideo x11, caca, aa</div>
+<div><a href="../images/screenshots/cvidix-01.jpg"><img src="../images/screenshots/cvidix-01s.jpg" width="200" height="150" alt="cvidix na konsoli tekstowej"></a>
+	<br>cvidix na konsoli tekstowej</div>
+<div><a href="../images/screenshots/cvidix-02.jpg"><img src="../images/screenshots/cvidix-02s.jpg" width="200" height="150" alt="cvidix na konsoli z buforem ramek"></a>
 	<br>cvidix na konsoli z buforem ramek</div>
-<div><a href="../images/screenshots/blinkenlights-01.jpg"><img
-	src="../images/screenshots/blinkenlights-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="wyj¶cie wideo blinkenlights"></a>
-	<br>wyj¶cie wideo
-	<a href="http://www.blinkenlights.de/arcade/index.en.html">
-	blinkenlights</a></div>
-<div><a href="../images/screenshots/GGI-01.jpg"><img src="../images/screenshots/GGI-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="MPlayer na s±siaduj±cym wy¶wietlaczu GGI"></a><br>MPlayer na s±siaduj±cym
-	wy¶wietlaniu GGI</div>
-<div><a href="../images/screenshots/framestep-tile-01.jpg"><img src="../images/screenshots/framestep-tile-01s.jpg"
-	width="200" height="138" alt="filtr framestep w akcji"></a><br>filtr framestep w akcji</div>
-<div><a href="../images/screenshots/negative-contrast-01.jpg"><img src="../images/screenshots/negative-contrast-01s.jpg"
-	width="200" height="130" alt="negatyw z filtrem eq2"></a><br>negatyw z filtrem eq2</div>
-<div><a href="../images/screenshots/multiple-01.jpg"><img src="../images/screenshots/multiple-01s.jpg" width="200"
-	height="160" alt="wiele MPlayerów"></a><br>wiele MPlayerów</div>
-<div><a href="../images/screenshots/mpeg2-ts-01.jpg"><img src="../images/screenshots/mpeg2-ts-01s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="Strumieñ MPEG-2 TS"></a><br>Strumieñ MPEG-2 TS</div>
-<div><a href="../images/screenshots/Zaurus-01.png"><img src="../images/screenshots/Zaurus-01s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="Mplayer uruchomiony na Zaurusie SL-C760"></a><br>Mplayer uruchomiony
-	na Zaurusie SL-C760</div>
-<div><a href="../images/screenshots/WindowsXP-01.jpg"><img src="../images/screenshots/WindowsXP-01s.jpg" width="200" height="160"
-	alt="MPlayer pod Windows XP"></a><br>MPlayer pod Windows XP</div>
-<div><a href="../images/screenshots/WindowsXP-02.jpg"><img src="../images/screenshots/WindowsXP-02s.jpg" width="200" height="160"
-	alt="MPlayer pod Windows XP"></a><br>MPlayer pod Windows XP</div>
-<div><a href="../images/screenshots/gmplayer-windows-01.jpg">
-	<img src="../images/screenshots/gmplayer-windows-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="MPlayer GUI pod Windows XP"></a><br>MPlayer GUI pod Windows XP</div>
-<div><a href="../images/screenshots/OSX-01.jpg"><img src="../images/screenshots/OSX-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="MPlayer pod Mac OS X"></a><br>MPlayer pod Mac OS X</div>
-<div><a href="../images/screenshots/OSX-02.jpg"><img src="../images/screenshots/OSX-02s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on Mac OS X"></a><br>MPlayer pod Mac OS X</div>
-<div><a href="../images/screenshots/OSXGUI-01.jpg"><img src="../images/screenshots/OSXGUI-01s.jpg"
-	width="200" height="150" alt="Mac OS X GUI"></a><br><a href="http://mplayerosx.sf.net/">
-	GUI pod Mac OS X</a></div>
-<div><a href="../images/screenshots/QNX-01.jpg"><img src="../images/screenshots/QNX-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="MPlayer on QNX"></a><br>MPlayer pod QNX</div>
-<div><a href="../images/screenshots/QNX-02.jpg"><img src="../images/screenshots/QNX-02s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="MPlayer on QNX"></a><br>MPlayer pod QNX</div>
-	<div><a href="../images/screenshots/QNX-03.jpg"><img src="../images/screenshots/QNX-03s.jpg"
-	width="200" height="160" alt="MPlayer on QNX 6.3.0"></a><br>MPlayer pod QNX 6.3.0</div>
-<div><a href="../images/screenshots/FreeBSD-01.jpg"><img src="../images/screenshots/FreeBSD-01s.jpg" width="200"
-	height="160" alt="MPlayer on FreeBSD"></a><br>MPlayer pod FreeBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/FreeBSD-02.jpg"><img src="../images/screenshots/FreeBSD-02s.jpg" width="200"
-	height="160" alt="MPlayer on FreeBSD"></a><br>MPlayer pod FreeBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-01.jpg"><img src="../images/screenshots/NetBSD-01s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on NetBSD"></a><br>MPlayer pod NetBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-02.jpg"><img src="../images/screenshots/NetBSD-02s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on NetBSD"></a><br>MPlayer pod NetBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-03.png"><img src="../images/screenshots/NetBSD-03s.png" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on NetBSD"></a><br>MPlayer pod NetBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-04.jpg"><img src="../images/screenshots/NetBSD-04s.jpg"
-	width="200" height="150" alt="MPlayer on NetBSD"></a><br>MPlayer pod NetBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-05.jpg"><img src="../images/screenshots/NetBSD-05s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on NetBSD"></a><br>MPlayer pod NetBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/OpenBSD01.jpg"><img src="../images/screenshots/OpenBSD01s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on OpenBSD"></a><br>MPlayer pod OpenBSD</div>
-<div><a href="../images/screenshots/OpenDarwin-01.jpg"><img src="../images/screenshots/OpenDarwin-01s.jpg"
-	width="200" height="150" alt="MPlayer on OpenDarwin"></a><br>MPlayer pod OpenDarwin</div>
-<div><a href="../images/screenshots/HP-UX-01.png"><img src="../images/screenshots/HP-UX-01s.png" width="200"
-	height="160" alt="MPlayer on HP-UX"></a><br>MPlayer pod HP-UX</div>
-<div><a href="../images/screenshots/IRIX-01.jpg"><img src="../images/screenshots/IRIX-01s.jpg" width="200"
-	height="160" alt="MPlayer on IRIX"></a><br>MPlayer pod IRIX</div>
-<div><a href="../images/screenshots/IRIX-02.jpg"><img src="../images/screenshots/IRIX-02s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on IRIX"></a><br>MPlayer pod IRIX</div>
-<div><a href="../images/screenshots/Solaris-01.jpg"><img src="../images/screenshots/Solaris-01s.jpg"
-	width="200" height="160" alt="MPlayer on Solaris"></a><br>MPlayer pod Solarisem</div>
-<div><a href="../images/screenshots/Solaris-02.png"><img src="../images/screenshots/Solaris-02s.jpg"
-	width="200" height="160" alt="MPlayer on Solaris"></a><br>MPlayer pod Solarisem</div>
-<div><a href="../images/screenshots/MorphOS-01.jpg"><img src="../images/screenshots/MorphOS-01s.jpg"
-	width="200" height="150" alt="MPlayer on MorphOS"></a><br>MPlayer pod MorphOS</div>
-<div><a href="../images/screenshots/MorphOS-02.jpg"><img src="../images/screenshots/MorphOS-02s.jpg"
-	width="200" height="160" alt="MPlayer on MorphOS"></a><br>MPlayer pod MorphOS</div>
-<div><a href="../images/screenshots/BeOS-01.jpg"><img src="../images/screenshots/BeOS-01s.jpg" width="200" height="150"
-	alt="MPlayer on BeOS"></a><br>MPlayer pod BeOS</div>
-<div><a href="../images/screenshots/Zeta-01.png"><img src="../images/screenshots/Zeta-01s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on Zeta"></a><br>MPlayer pod Zet±</div>
-<div><a href="../images/screenshots/Amiga-01.jpg"><img src="../images/screenshots/Amiga-01s.jpg" width="200"
-	height="160" alt="MPlayer on AmigaOS4"></a><br>MPlayer pod AmigaOS4</div>
-<div><a href="../images/screenshots/Amiga-02.jpg"><img src="../images/screenshots/Amiga-02s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on AmigaOS4"></a><br>MPlayer pod AmigaOS4</div>
-<div><a href="../images/screenshots/ReactOS-01.png"><img src="../images/screenshots/ReactOS-01s.jpg" width="200"
-	height="150" alt="MPlayer on ReactOS"></a><br>MPlayer pod ReactOS</div>
+<div><a href="../images/screenshots/blinkenlights-01.jpg"><img src="../images/screenshots/blinkenlights-01s.jpg" width="200" height="150" alt="wyj¶cie wideo blinkenlights"></a>
+	<br>wyj¶cie wideo <a href="http://www.blinkenlights.de/arcade/index.en.html">blinkenlights</a></div>
+<div><a href="../images/screenshots/GGI-01.jpg"><img src="../images/screenshots/GGI-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer na wyj¶ciu GGI w trybie s±siaduj±cym"></a>
+	<br>MPlayer na wyj¶ciu GGI w trybie s±siaduj±cym</div>
+<div><a href="../images/screenshots/framestep-tile-01.jpg"><img src="../images/screenshots/framestep-tile-01s.jpg" width="200" height="138" alt="filtry framestep i tile w akcji"></a>
+	<br>filtry framestep i tile w akcji</div>
+<div><a href="../images/screenshots/negative-contrast-01.jpg"><img src="../images/screenshots/negative-contrast-01s.jpg" width="200" height="130" alt="negatyw z filtrem eq2"></a>
+	<br>negatyw z filtrem eq2</div>
+<div><a href="../images/screenshots/multiple-01.jpg"><img src="../images/screenshots/multiple-01s.jpg" width="200" height="160" alt="wiele MPlayerów"></a>
+	<br>wiele MPlayerów</div>
+<div><a href="../images/screenshots/mpeg2-ts-01.jpg"><img src="../images/screenshots/mpeg2-ts-01s.jpg" width="200" height="150" alt="strumieñ MPEG-2 TS"></a>
+	<br>strumieñ MPEG-2 TS</div>
+<div><a href="../images/screenshots/widescreen-01.jpg"><img src="../images/screenshots/widescreen-01s.jpg" width="200" height="120" alt="MPlayer na ekranie panoramicznym"></a>
+	<br>MPlayer na ekranie panoramicznym</div>
+<div><a href="../images/screenshots/Zaurus-01.png"><img src="../images/screenshots/Zaurus-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer na Zaurusie SL-C760"></a>
+	<br>MPlayer na Zaurusie SL-C760</div>
+<div><a href="../images/screenshots/GameCube-01.jpg"><img src="../images/screenshots/GameCube-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer na GameCube"></a>
+	<br>MPlayer na GameCube</div>
+<div><a href="../images/screenshots/WindowsXP-01.jpg"><img src="../images/screenshots/WindowsXP-01s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod Windows XP"></a>
+	<br>MPlayer pod Windows XP</div>
+<div><a href="../images/screenshots/WindowsXP-02.jpg"><img src="../images/screenshots/WindowsXP-02s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod Windows XP"></a>
+	<br>MPlayer pod Windows XP</div>
+<div><a href="../images/screenshots/gmplayer-windows-01.jpg"><img src="../images/screenshots/gmplayer-windows-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer GUI pod Windows XP"></a>
+	<br>MPlayer GUI pod Windows XP</div>
+<div><a href="../images/screenshots/OSX-01.jpg"><img src="../images/screenshots/OSX-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod Mac OS X"></a>
+	<br>MPlayer pod Mac OS X</div>
+<div><a href="../images/screenshots/OSX-02.jpg"><img src="../images/screenshots/OSX-02s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod Mac OS X"></a>
+	<br>MPlayer pod Mac OS X</div>
+<div><a href="../images/screenshots/OSXGUI-01.jpg"><img src="../images/screenshots/OSXGUI-01s.jpg" width="200" height="150" alt="GUI pod Mac OS X"></a>
+	<br><a href="http://mplayerosx.sf.net/">GUI pod Mac OS X</a></div>
+<div><a href="../images/screenshots/QNX-01.jpg"><img src="../images/screenshots/QNX-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod QNX"></a>
+	<br>MPlayer pod QNX</div>
+<div><a href="../images/screenshots/QNX-02.jpg"><img src="../images/screenshots/QNX-02s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod QNX"></a>
+	<br>MPlayer pod QNX</div>
+<div><a href="../images/screenshots/QNX-03.jpg"><img src="../images/screenshots/QNX-03s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod QNX 6.3.0"></a>
+	<br>MPlayer pod QNX 6.3.0</div>
+<div><a href="../images/screenshots/FreeBSD-01.jpg"><img src="../images/screenshots/FreeBSD-01s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod FreeBSD"></a>
+	<br>MPlayer pod FreeBSD</div>
+<div><a href="../images/screenshots/FreeBSD-02.jpg"><img src="../images/screenshots/FreeBSD-02s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod FreeBSD"></a>
+	<br>MPlayer pod FreeBSD</div>
+<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-02.jpg"><img src="../images/screenshots/NetBSD-02s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod NetBSD"></a>
+	<br>MPlayer pod NetBSD</div>
+<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-03.png"><img src="../images/screenshots/NetBSD-03s.png" width="200" height="150" alt="MPlayer pod NetBSD"></a>
+	<br>MPlayer pod NetBSD</div>
+<div><a href="../images/screenshots/NetBSD-04.jpg"><img src="../images/screenshots/NetBSD-04s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod NetBSD"></a>
+	<br>MPlayer pod NetBSD</div>
+<div><a href="../images/screenshots/OpenBSD01.jpg"><img src="../images/screenshots/OpenBSD01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod OpenBSD"></a>
+	<br>MPlayer pod OpenBSD</div>
+<div><a href="../images/screenshots/OpenDarwin-01.jpg"><img src="../images/screenshots/OpenDarwin-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod OpenDarwin"></a>
+	<br>MPlayer pod OpenDarwin</div>
+<div><a href="../images/screenshots/HP-UX-01.png"><img src="../images/screenshots/HP-UX-01s.png" width="200" height="160" alt="MPlayer pod HP-UX"></a>
+	<br>MPlayer pod HP-UX</div>
+<div><a href="../images/screenshots/IRIX-01.jpg"><img src="../images/screenshots/IRIX-01s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod IRIX"></a>
+	<br>MPlayer pod IRIX</div>
+<div><a href="../images/screenshots/IRIX-02.jpg"><img src="../images/screenshots/IRIX-02s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod IRIX"></a>
+	<br>MPlayer pod IRIX</div>
+<div><a href="../images/screenshots/Solaris-01.jpg"><img src="../images/screenshots/Solaris-01s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod Solarisem"></a>
+	<br>MPlayer pod Solarisem</div>
+<div><a href="../images/screenshots/Solaris-02.png"><img src="../images/screenshots/Solaris-02s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod Solarisem"></a>
+	<br>MPlayer pod Solarisem</div>
+<div><a href="../images/screenshots/Solaris-03.jpg"><img src="../images/screenshots/Solaris-03s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod Solarisem x86"></a>
+	<br>MPlayer pod Solarisem x86</div>
+<div><a href="../images/screenshots/MorphOS-01.jpg"><img src="../images/screenshots/MorphOS-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod MorphOS"></a>
+	<br>MPlayer pod MorphOS</div>
+<div><a href="../images/screenshots/MorphOS-02.jpg"><img src="../images/screenshots/MorphOS-02s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod MorphOS"></a>
+	<br>MPlayer pod MorphOS</div>
+<div><a href="../images/screenshots/BeOS-01.jpg"><img src="../images/screenshots/BeOS-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod BeOS"></a>
+	<br>MPlayer pod BeOS</div>
+<div><a href="../images/screenshots/Zeta-01.png"><img src="../images/screenshots/Zeta-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod Zeta"></a>
+	<br>MPlayer pod Zeta</div>
+<div><a href="../images/screenshots/Amiga-01.jpg"><img src="../images/screenshots/Amiga-01s.jpg" width="200" height="160" alt="MPlayer pod AmigaOS4"></a>
+	<br>MPlayer pod AmigaOS4</div>
+<div><a href="../images/screenshots/Amiga-02.jpg"><img src="../images/screenshots/Amiga-02s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod AmigaOS4"></a>
+	<br>MPlayer pod AmigaOS4</div>
+<div><a href="../images/screenshots/ReactOS-01.png"><img src="../images/screenshots/ReactOS-01s.jpg" width="200" height="150" alt="MPlayer pod ReactOS"></a>
+	<br>MPlayer pod ReactOS</div>
 
 </div>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list