[MPlayer-translations] [homepage] (rathann): r2469 - in /trunk/src: codecs.src.pl dload.src.pl donations.src.pl info.src.pl media.src.pl news-archive.src.pl news.src.pl

syncmail at mplayerhq.hu syncmail at mplayerhq.hu
Fri May 26 02:15:29 CEST 2006


Author: rathann
Date: Fri May 26 02:14:26 2006
New Revision: 2469

Log:
sync with r2486

Added:
  trunk/src/news-archive.src.pl
Modified:
  trunk/src/codecs.src.pl
  trunk/src/dload.src.pl
  trunk/src/donations.src.pl
  trunk/src/info.src.pl
  trunk/src/media.src.pl
  trunk/src/news.src.pl

Modified: trunk/src/codecs.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/codecs.src.pl (original)
+++ trunk/src/codecs.src.pl Fri May 26 02:14:26 2006
@@ -1,15 +1,15 @@
 
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with 1.23 -->
+<!-- synced with 2456 -->
 
 
 <h1>Binarne kodeki dla MPlayera</h1>
 <p>
 	Instrukcje instalacji kodeków mo¿na znale¼æ w
-	<a href="../../DOCS/README">README</a> b±d¼ pliku README.txt
+	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/README">README</a> b±d¼ pliku README.txt
 	do³±czanym do ka¿dego pakietu z kodekami. Szczegó³owe instrukcje
-	znajduj± siê w <a href="../../DOCS/HTML/pl/codecs.html">rozdziale o kodekach</a>
+	znajduj± siê w <a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/pl/codecs.html">rozdziale o kodekach</a>
 	naszej dokumentacji.
 </p>
 
@@ -23,7 +23,7 @@
 </p>
 
 
-<h2><a name="disclaimer">Disclaimer</a></h2>
+<h2><a name="disclaimer">Zastrze¿enie</a></h2>
 <p>
 	Nie ma ¿adnych gwarancji ¿adnego typu na te pakiety.
 	Prawa autorskie wszystkich DLLi s± w³asno¶ci± ich w³a¶ciciela(i).
@@ -43,28 +43,27 @@
 
 <p>
 	Je¶li masz <b>Linuksa na procesorze x86</b>, powiniene¶ ¶ci±gn±æ
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">pakiet
-	niezbêdnych kodeków</a>. Jest w nim ka¿dy dzia³aj±cy kodek
+	pakiet kodeków <b>essential</b>.
+ Jest w nim ka¿dy dzia³aj±cy kodek
 	nie zaimplementowany natywnie, jak Windows Media 9, nowsze Real Audio/Video,
-	QuickTime QDM2 audio i wiele innych mniej popularnych formatów.
+	i wiele innych mniej popularnych formatów.
 	Na pewno bez tego pakietu utracisz czê¶æ wa¿nych mo¿liwo¶ci MPlayera.
+	Je¶li u¿ywasz <b>Linuksa na PowerPC (PPC)</b>, ¶ci±gnij pakiet kodeków
+ <b>essential-ppc</b>.
 </p>
 
 <p>
 	Je¶li u¿ywasz <b>MPlayera pod Windows</b>, bêdzie siê on stara³ u¿ywaæ
 	ju¿ zainstalowanych kodeków. Jednak by unikn±æ instalowania ka¿dego znanego
-	kodeka i by mieæ pewno¶æ ¿e wersja której u¿ywasz to ta sama któr±
-	testowali¶my, ¶ci±gnij
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20050412.zip">
-	Windowsowy pakiet niezbêdnych kodeków</a>.
+	kodeka i by mieæ pewno¶æ, ¿e wersja której u¿ywasz to ta sama, któr±
+	testowali¶my, ¶ci±gnij pakiet kodeków <b>Windows essential</b>.
 </p>
 
 <p>
-	Je¶li masz inny <b>system Uniksowy na procesorze x86</b> (jak *BSD),
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">pakiet niezbêdnych kodeków</a>
-	prawdopodobnie jest najlepszym wyj¶ciem.
+	Je¶li u¿ywasz innego <b>systemu Uniksowego na procesorze x86</b> (jak *BSD),
+	pakiet kodeków <b>essential</b>	prawdopodobnie jest najlepszym wyj¶ciem.
 	Je¶li Twój system nie radzi sobie z Linuksowymi bibliotekami, wybierz
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20050412.zip">Windowsowy pakiet podstawowych kodeków</a>.
+	pakiet kodeków <b>Windows essential</b>.
 </p>
 
 <p>
@@ -75,6 +74,17 @@
 	9 i wszystkimi dziwnymi formatami obs³ugiwanymi tylko przez DLLe Win32.
 </p>
 
+<p>
+ Wiêcej pakietów z kodekami, ³±cznie z wersjami starszymi
+ i nieobs³ugiwanymi/popsutymi oraz opis zawarto¶ci ka¿dego
+ pakietu wraz sumami kontrolnymi MD5 kodeków znajdziesz w
+	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/">katalogu z kodekami</a>.
+</p>
+
+<p>
+ Niektóre pakiety kodeków s± równie¿ dostêpne przez BitTorrent.
+</p>
+
 <h2><a name="packages">Pakiety kodeków</a></h2>
 
 <table class="border_table">
@@ -83,68 +93,71 @@
 	<th align="left">opis</th>
 	<th align="left">wersja</th>
 	<th align="left">wielko¶æ</th>
+	<th align="left">bt</th>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">essential</a></td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20060501.tar.bz2">essential</a></td>
 	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Linuksa x86</td>
-	<td>20050412</td>
-	<td>8.9M</td>
+	<td>20060501</td>
+	<td>9.0M</td>
+	<td><a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-codecs-essential-20060501.tar.bz2.torrent">torrent</a></td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/all-20050412.tar.bz2">all</a></td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/all-20060501.tar.bz2">all</a></td>
 	<td>wszystkie kodeki dla Linuksa x86 (Win32 .dll i Linux .so)</td>
-	<td>20050412</td>
+	<td>20060501</td>
 	<td>12.3M</td>
+	<td><a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-codecs-all-20060501.tar.bz2.torrent">torrent</a></td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20040412.zip">Windows essential</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Windows</td>
-	<td>20050412</td>
-	<td>9.5M</td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">essential-ppc</a></td>
+	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Linuksa PPC</td>
+	<td>20051120</td>
+	<td>403k</td>
+	<td>n/a</td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-all-20050412.zip">Windows all</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki dla Windows (Win32 .dll)</td>
-	<td>20050412</td>
-	<td>12M</td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/all-ppc-20051120.tar.bz2">all-ppc</a></td>
+	<td>wszystkie kodeki dla Linuksa PPC</td>
+	<td>20051120</td>
+	<td>619k</td>
+	<td>n/a</td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20050115.zip">RealPlayer 9 Mac OS X</a></td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060501.zip">Windows essential</a></td>
+	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Windows</td>
+	<td>20060501</td>
+	<td>9.3M</td>
+	<td>n/a</td>
+</tr>
+<tr>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-all-20060501.zip">Windows all</a></td>
+	<td>wszystkie kodeki dla Windows (Win32 .dll)</td>
+	<td>20060501</td>
+	<td>11.9M</td>
+	<td>n/a</td>
+</tr>
+<tr>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">RealPlayer 9 Mac OS X</a></td>
 	<td>kodeki RealPlayer 9 dla Mac OS X</td>
-	<td>20050115</td>
+	<td>20041107</td>
 	<td>396k</td>
+	<td>n/a</td>
 </tr>
 <tr>
 	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">RealPlayer 8 Alpha</a></td>
 	<td>kodeki RealPlayer 8 dla Alpha</td>
 	<td>20050115</td>
 	<td>521k</td>
-</tr>
-<tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-ppc-20050115.tar.bz2">RealPlayer 8 PPC</a></td>
-	<td>kodeki RealPlayer 8 dla PowerPC</td>
-	<td>20050115</td>
-	<td>525k</td>
-</tr>
-<tr>
-
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/xanimdlls-ppc-20040626.tar.bz2">XAnim PPC</a></td>
-	<td>kodeki XAnim dla PowerPC (bez 3ivX)</td>
-	<td>20040626</td>
-	<td>131k</td>
+	<td>n/a</td>
 </tr>
 <tr>
 	<td><a href="http://xanim.polter.net">Strona domowa XAnim</a></td>
 	<td>kodeki XAnim na inne platformy</td>
 	<td>n/a</td>
 	<td>n/a</td>
+	<td>n/a</td>
 </tr>
 </table>
 
-<p>
-	Wiêcej pakietów, w tym starsze wersje i nieobs³ugiwane/popsute, dok³adny
-	spis zawarto¶ci oraz sumy MD5 ka¿dego kodeka znajduj± siê w
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/">katalogu kodeków</a>.
-</p>
-
 <!-- content end -->

Modified: trunk/src/dload.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/dload.src.pl (original)
+++ trunk/src/dload.src.pl Fri May 26 02:14:26 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 <!-- content begin -->
-<!-- synced with r2275 -->
+<!-- synced with r2460 -->
 <!-- przet³umaczy³: Boski Cinek -->
 
 <h1>Pobieranie</h1>
@@ -8,7 +8,7 @@
 <p>
 	Zalecanym sposobem instalacji MPlayera jest jego kompilacja ze ¼róde³.
 	Zajrzyj do dzia³u <a href="projects.html#unofficial_packages">
-	nieoficjalnych paczek</a> na stronie projektu, je¿eli nie chcesz
+	nieoficjalnych paczek</a> na stronie z projektami, je¿eli nie chcesz
 	kompilowaæ ¼róde³ i/albo szukasz paczek, które mog± byæ
 	lepiej zintegrowane z twoj± platform±.
 	Pamiêtaj tylko, ¿e nie wspieramy ¿adnych nieoficjalnych paczek,
@@ -23,6 +23,10 @@
 	<a href="#skins">skórek</a>, je¿eli chcesz u¿ywaæ graficznego interfejsu.
 </p>
 
+<p>
+ Niektóre pliki s± dostêpne przez BitTorrent.
+</p>
+
 <h2><a name="source">¬ród³a i wersje binarne</a></h2>
 
 <p>
@@ -31,9 +35,6 @@
 	znajduj± siê w
 	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/pl/install.html">rozdziale o instalacji</a>
 	(Dokumentacja).
-	<br>
-	Generowanie codziennych zrzutów z repozytorium CVS jest zepsute, aby pobraæ z niego ¼ród³a MPlayera,
-	przeczytaj sekcjê o <a href="#cvs">CVS</a>.
 </p>
 
 <table class="border_table">
@@ -41,71 +42,62 @@
 	<th>opis</th>
 	<th>HTTP</th>
 	<th>FTP</th>
+	<th>BT</th>
 </tr>
 <tr>
 	<td>MPlayer v1.0pre7try2 source</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-</tr>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">CH2</a>
+		|
+		<a href="http://www.people.virginia.edu/~drf8f/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2">CH</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2.torrent">BT</a>
+		]
+	</td>
+</tr>
+<!-- disabled until CVS snapshot generation is fixed again
 <tr>
 	<td>codzienna migawka ¼róde³ z CVSu</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-<!--		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">HU</a> -->HU
-		|
-<!--		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">HU2</a> -->HU2
-		|
-<!--		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">US</a> -->US
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-<!--		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">HU</a> -->HU
-		|
-<!--		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">HU2</a> -->HU2
-		|
-<!--		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">US</a> -->US
-		]
-	</td>
-</tr>
+ <a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">CH</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/MPlayer-current.tar.bz2">CH</a>
+		]
+	</td>
+</tr>
+-->
 <tr>
 	<td>wersje dla Windows</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/win32/">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/win32/">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">CH</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-mingw32-dev-CVS-050928.zip.torrent">BT</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -114,8 +106,6 @@
 	<td class="mirror">
 		[
 		<a href="http://rpm.greysector.net/mplayer/">PL</a>
-		|
-		<a href="http://rpm1.greysector.net/mplayer/">PL2</a>
 		]
 	</td>
 	<td class="mirror">
@@ -123,27 +113,27 @@
 		<a href="ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/linux/greysector/yum/">PL</a>
 		]
 	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		]
+	</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>wstepne wersje dla Mac OS X</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-dev-CVS-060409.dmg">CH</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -168,27 +158,27 @@
 	<th>opis</th>
 	<th>HTTP</th>
 	<th>FTP</th>
+ <th>BT</th>
 </tr>
 <tr>
 	<td>pakiet najwa¿niejszych kodeków</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">HU2</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060501.tar.bz2">CH</a>
 		|
 		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">CH</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">US</a>
+ |
+		<a href="http://www.people.virginia.edu/~drf8f/MPlayer/releases/codecs/essential-20060501.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060501.tar.bz2">CH</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-codecs-essential-20060501.tar.bz2.torrent">BT</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -196,11 +186,9 @@
 	<td>inne paczki z binarnymi kodekami</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/homepage/design7/codecs-pl.html">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/homepage/design7/codecs-pl.html">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/homepage/design7/codecs-pl.html">CH</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs-pl.html">CH</a>
+ |
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/design7/codecs.html">CH2</a>
 		]
 	</td>
 	<td class="mirror">
@@ -232,22 +220,14 @@
 	<td>Arial - Zachodnie (ISO 8859-1) (4 rozmiary)</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -255,22 +235,14 @@
 	<td>Arial - ¶rodkowoeuropejskie (ISO 8859-2) (4 rozmiary)</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -278,22 +250,14 @@
 	<td>Arial - ¦rodkowoeuropejskie (CP1250) (4 rozmiary)</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-cp1250.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -301,22 +265,14 @@
 	<td>Arial - Greckie (ISO 8859-7) (4 rozmiary)</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/font-arial-iso-8859-7.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -324,22 +280,14 @@
 	<td>dodatkowe czcionki (niewspierane)</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">HU</a>
-		|
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">HU2</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/contrib/fonts/">US</a>
-		|
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">CH</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">HU2</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/contrib/fonts/">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -350,7 +298,7 @@
 <p>Kliknij na nazwy skórek, ¿eby obejrzeæ zrzuty ekranu.
 	Przeczytaj zawarto¶æ pliku
 	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/README">README</a> lub
-	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/pl/gui.htm">rozdzia³ o GUI</a>
+	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/pl/gui.html">rozdzia³ o GUI</a>
 	(dokumentacja), ¿eby dowiedzieæ siê, jak zainstalowaæ skórki.
 </p>
 
@@ -385,16 +333,14 @@
 	<td>nowa domy¶lna skórka MPlayera</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Blue-1.5.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Blue-1.5.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-1.5.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-1.5.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-1.5.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -405,16 +351,14 @@
 	<td>wersja kompaktowa</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-small-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Blue-small-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-small-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Blue-small-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-small-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-small-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Blue-small-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -425,16 +369,14 @@
 	<td>stara, domy¶lna skórka</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/standard-1.9.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/standard-1.9.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/standard-1.9.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/standard-1.9.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/standard-1.9.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/standard-1.9.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/standard-1.9.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -445,16 +387,14 @@
 	<td>piêkna skórka dla MPlayera</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Abyss-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Abyss-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Abyss-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Abyss-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Abyss-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Abyss-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Abyss-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -465,16 +405,14 @@
 	<td>prosta skórka</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Corelian-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Corelian-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Corelian-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Corelian-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Corelian-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Corelian-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Corelian-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -485,16 +423,14 @@
 	<td>futurystyczna skórka</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/neutron-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/neutron-1.5.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/neutron-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/neutron-1.5.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/neutron-1.5.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/neutron-1.5.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/neutron-1.5.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -505,16 +441,14 @@
 	<td>bardzo w±ziutki temat</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/disappearer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/disappearer-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/disappearer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/disappearer-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/disappearer-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/disappearer-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/disappearer-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -525,16 +459,14 @@
 	<td>skórka plastic remote control</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastic-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/plastic-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastic-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/plastic-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastic-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastic-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastic-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -545,16 +477,14 @@
 	<td>Skórka wygl±daj±ca jak odtwarzacz DVD</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/phony-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/phony-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/phony-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/phony-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/phony-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/phony-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/phony-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -565,16 +495,14 @@
 	<td>ostra i b³yszcz±ca</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mentalic-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/mentalic-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mentalic-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/mentalic-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mentalic-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mentalic-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mentalic-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -585,16 +513,14 @@
 	<td>l¶ni±ca, srebrna</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/proton-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/proton-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/proton-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/proton-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/proton-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/proton-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/proton-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -605,16 +531,14 @@
 	<td>ma³a i milutka</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/slim-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/slim-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/slim-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/slim-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/slim-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/slim-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/slim-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -625,16 +549,14 @@
 	<td>naro¿na skórka WinAMPa</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/CornerMP-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/CornerMP-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -645,16 +567,14 @@
 	<td>naro¿na skórka WinAMPa - wersja aqua</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-aqua-1.4.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/CornerMP-aqua-1.4.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-aqua-1.4.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/CornerMP-aqua-1.4.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-aqua-1.4.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-aqua-1.4.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CornerMP-aqua-1.4.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -665,16 +585,14 @@
 	<td>jak telefon komórkowy</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/trium-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/trium-1.3.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/trium-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/trium-1.3.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/trium-1.3.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/trium-1.3.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/trium-1.3.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -685,16 +603,14 @@
 	<td>wariacja na temat logo GNOME</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/gnome-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/gnome-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/gnome-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/gnome-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/gnome-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/gnome-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/gnome-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -705,16 +621,14 @@
 	<td>przejrzysta, dobrze siê prezentuje</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Orange-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Orange-1.3.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Orange-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Orange-1.3.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Orange-1.3.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Orange-1.3.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Orange-1.3.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -725,16 +639,14 @@
 	<td>figlarny wygl±d</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QPlayer-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/QPlayer-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QPlayer-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/QPlayer-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QPlayer-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QPlayer-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QPlayer-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -745,16 +657,14 @@
 	<td>wygl±da jak pilot</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/handheld-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/handheld-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/handheld-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/handheld-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/handheld-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/handheld-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/handheld-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -765,16 +675,14 @@
 	<td>skórka XMMS z Rei Ayanami</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/MidnightLove-1.6.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/MidnightLove-1.6.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/MidnightLove-1.6.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/MidnightLove-1.6.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/MidnightLove-1.6.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/MidnightLove-1.6.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/MidnightLove-1.6.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -785,16 +693,14 @@
 	<td>wygl±d aviplay</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/avifile-1.6.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/avifile-1.6.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/avifile-1.6.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/avifile-1.6.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/avifile-1.6.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/avifile-1.6.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/avifile-1.6.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -805,16 +711,14 @@
 	<td>skórka BlueHeart XMMS</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/BlueHeart-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/BlueHeart-1.5.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/BlueHeart-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/BlueHeart-1.5.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/BlueHeart-1.5.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/BlueHeart-1.5.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/BlueHeart-1.5.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -825,16 +729,14 @@
 	<td>Windows Media Player</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/WMP6-2.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/WMP6-2.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/WMP6-2.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/WMP6-2.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/WMP6-2.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/WMP6-2.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/WMP6-2.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -845,16 +747,14 @@
 	<td>wygl±d XAnima :)</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xanim-1.6.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/xanim-1.6.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xanim-1.6.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/xanim-1.6.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xanim-1.6.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xanim-1.6.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xanim-1.6.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -865,16 +765,14 @@
 	<td>skórka Cyrus XMMS</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Cyrus-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Cyrus-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Cyrus-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Cyrus-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Cyrus-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Cyrus-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Cyrus-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -885,16 +783,14 @@
 	<td>skórka xine LCD</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xine-lcd-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/xine-lcd-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xine-lcd-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/xine-lcd-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xine-lcd-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xine-lcd-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xine-lcd-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -905,16 +801,14 @@
 	<td>skórka Alien Mind XMMS</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/AlienMind-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/AlienMind-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/AlienMind-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/AlienMind-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/AlienMind-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/AlienMind-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/AlienMind-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -925,16 +819,14 @@
 	<td>prosta</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hwswskin-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/hwswskin-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hwswskin-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/hwswskin-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hwswskin-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hwswskin-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hwswskin-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -945,16 +837,14 @@
 	<td>bardzo kolorowa</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/krystal-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/krystal-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/krystal-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/krystal-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/krystal-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/krystal-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/krystal-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -965,16 +855,14 @@
 	<td>dziwny design</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/softgrip-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/softgrip-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/softgrip-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/softgrip-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/softgrip-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/softgrip-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/softgrip-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -985,16 +873,14 @@
 	<td>prosta i przejrzysta</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/new-age-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/new-age-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/new-age-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/new-age-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/new-age-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/new-age-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/new-age-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1005,16 +891,14 @@
 	<td>wygl±d odtwarzacza sprzêtowego</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/DVDPlayer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/DVDPlayer-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/DVDPlayer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/DVDPlayer-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/DVDPlayer-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/DVDPlayer-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/DVDPlayer-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1025,16 +909,14 @@
 	<td>do tematu Industrial GTK</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Industrial-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Industrial-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Industrial-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Industrial-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Industrial-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Industrial-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Industrial-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1045,16 +927,14 @@
 	<td>podobna do iTunes</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Brushed-2.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OSX-Brushed-2.3.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Brushed-2.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OSX-Brushed-2.3.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Brushed-2.3.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Brushed-2.3.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Brushed-2.3.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1065,16 +945,14 @@
 	<td>podobna do odtwarzacza QuickTime</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Mod-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OSX-Mod-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Mod-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OSX-Mod-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Mod-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Mod-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OSX-Mod-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1085,16 +963,14 @@
 	<td>upodabnia do PowerDVD</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/PowerPlayer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/PowerPlayer-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/PowerPlayer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/PowerPlayer-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/PowerPlayer-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/PowerPlayer-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/PowerPlayer-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1105,16 +981,14 @@
 	<td>inspirowana Terminatorem 3</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Terminator3-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Terminator3-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Terminator3-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Terminator3-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Terminator3-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Terminator3-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Terminator3-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1125,16 +999,14 @@
 	<td>prosta, niez³y design</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/tvisor-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/tvisor-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/tvisor-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/tvisor-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/tvisor-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/tvisor-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/tvisor-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1145,16 +1017,14 @@
 	<td>skórka XMMS ultrafina</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/ultrafina-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/ultrafina-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/ultrafina-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/ultrafina-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/ultrafina-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/ultrafina-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/ultrafina-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1165,16 +1035,14 @@
 	<td>dla domy¶lnego tematu XFce4</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/XFce4-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/XFce4-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/XFce4-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/XFce4-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/XFce4-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/XFce4-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/XFce4-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1185,16 +1053,14 @@
 	<td>upodabnia do XMMS</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xmmplayer-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/xmmplayer-1.5.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xmmplayer-1.5.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/xmmplayer-1.5.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xmmplayer-1.5.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xmmplayer-1.5.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/xmmplayer-1.5.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1205,16 +1071,14 @@
 	<td>okr±g³a i kolorowa</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/JiMPlayer-1.4.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/JiMPlayer-1.4.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/JiMPlayer-1.4.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/JiMPlayer-1.4.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/JiMPlayer-1.4.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/JiMPlayer-1.4.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/JiMPlayer-1.4.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1225,16 +1089,14 @@
 	<td>skórka WMP QuickSilver</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QuickSilver-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/QuickSilver-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QuickSilver-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/QuickSilver-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QuickSilver-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QuickSilver-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/QuickSilver-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1245,16 +1107,14 @@
 	<td>blueish monochrome</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/smoothwebby-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/smoothwebby-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/smoothwebby-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/smoothwebby-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/smoothwebby-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/smoothwebby-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/smoothwebby-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1265,16 +1125,14 @@
 	<td>szaro-niebieska, monochromatyczna</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/webby-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/webby-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/webby-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/webby-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/webby-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/webby-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/webby-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1285,16 +1143,14 @@
 	<td>ma³a, kompaktowa</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Canary-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Canary-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Canary-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Canary-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Canary-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Canary-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Canary-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1305,16 +1161,14 @@
 	<td>w stylu trybu tekstowego</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CubicPlayer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/CubicPlayer-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CubicPlayer-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/CubicPlayer-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CubicPlayer-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CubicPlayer-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/CubicPlayer-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1325,16 +1179,14 @@
 	<td>w stylu DivX player</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/divxplayer-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/divxplayer-1.3.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/divxplayer-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/divxplayer-1.3.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/divxplayer-1.3.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/divxplayer-1.3.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/divxplayer-1.3.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1345,16 +1197,14 @@
 	<td>niebiesko-szara monochromatyczna</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hayraphon-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/hayraphon-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hayraphon-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/hayraphon-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hayraphon-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hayraphon-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/hayraphon-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1365,16 +1215,14 @@
 	<td>inspirowana iTunes</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/iTunes-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/iTunes-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1385,16 +1233,14 @@
 	<td>inspirowana iTunes</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-mini-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/iTunes-mini-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-mini-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/iTunes-mini-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-mini-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-mini-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/iTunes-mini-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1405,16 +1251,14 @@
 	<td>skórka wtyczki dla przegl±darki</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mini-0.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/mini-0.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mini-0.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/mini-0.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mini-0.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mini-0.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mini-0.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1425,16 +1269,14 @@
 	<td>p³aska szara</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/moonphase-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/moonphase-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/moonphase-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/moonphase-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/moonphase-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/moonphase-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/moonphase-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1445,16 +1287,14 @@
 	<td>rusty machine</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mplayer_red-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/mplayer_red-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mplayer_red-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/mplayer_red-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mplayer_red-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mplayer_red-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/mplayer_red-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1465,16 +1305,14 @@
 	<td>Communicator 4.77</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/netscape4-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/netscape4-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/netscape4-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/netscape4-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/netscape4-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/netscape4-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/netscape4-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1485,16 +1323,14 @@
 	<td>przejrzysta i ma³a</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/sessene-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/sessene-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/sessene-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/sessene-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/sessene-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/sessene-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/sessene-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1505,16 +1341,14 @@
 	<td>Temat bluecurve Red Hata</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/bluecurve-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/bluecurve-1.3.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/bluecurve-1.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/bluecurve-1.3.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/bluecurve-1.3.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/bluecurve-1.3.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/bluecurve-1.3.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1525,16 +1359,14 @@
 	<td>Temat Gorilla GNOME</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/changuito-0.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/changuito-0.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/changuito-0.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/changuito-0.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/changuito-0.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/changuito-0.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/changuito-0.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1545,16 +1377,14 @@
 	<td>skórka w stylu Industrial</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OpenDoh-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OpenDoh-1.1.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OpenDoh-1.1.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OpenDoh-1.1.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OpenDoh-1.1.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OpenDoh-1.1.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/OpenDoh-1.1.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1565,16 +1395,14 @@
 	<td>Temat KDE plastik</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastik-2.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/plastik-2.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastik-2.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/plastik-2.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastik-2.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastik-2.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/plastik-2.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1585,16 +1413,14 @@
 	<td>nowoczesny i spokojny wygl±d</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/productive-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/productive-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/productive-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/productive-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/productive-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/productive-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/productive-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1605,16 +1431,14 @@
 	<td>dopracowana wersja skórki QPlayer</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/brushedGnome-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/brushedGnome-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/brushedGnome-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/brushedGnome-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/brushedGnome-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/brushedGnome-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/brushedGnome-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1625,16 +1449,14 @@
 	<td>czarnobia³a</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Linea-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Linea-1.0.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Linea-1.0.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Linea-1.0.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Linea-1.0.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Linea-1.0.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Linea-1.0.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1645,16 +1467,14 @@
 	<td>temat ClearLooks GNOME</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/clearplayer-0.8.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/clearplayer-0.8.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/clearplayer-0.8.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/clearplayer-0.8.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/clearplayer-0.8.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/clearplayer-0.8.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/clearplayer-0.8.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1665,16 +1485,14 @@
 	<td>Eliza Dushku</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Dushku-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Dushku-1.2.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Dushku-1.2.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/Dushku-1.2.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Dushku-1.2.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Dushku-1.2.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/Dushku-1.2.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
@@ -1685,22 +1503,20 @@
 	<td>u¿ywa obrazków z KDE</td>
 	<td class="mirror">
 		[
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/KDE-0.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/KDE-0.3.tar.bz2">US</a>
-		]
-	</td>
-	<td class="mirror">
-		[
-		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/KDE-0.3.tar.bz2">HU</a>
-		|
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/KDE-0.3.tar.bz2">US</a>
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/KDE-0.3.tar.bz2">CH</a>
+		|
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/KDE-0.3.tar.bz2">CH2</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/skins/KDE-0.3.tar.bz2">CH</a>
 		]
 	</td>
 </tr>
 </table>
 
-
+<!--
 <h2><a name="cvs">CVS</a></h2>
 
 
@@ -1769,32 +1585,32 @@
 	powtórz powy¿sze kroki dla podkatalogu libavformat drzewa ze ¼ród³ami
 	FFmpeg.
 </p>
-
-
+-->
+
+<!--
 <h3><a name="viewcvs">Przegl±danie CVSu MPlayera przez HTTP</a></h3>
 
 <p>
 	Dostêpny jest równie¿ interfejs www dla
-	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main">repozytorium CVS MPlayera</a>
+	<a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main">repozytorium CVS MPlayera</a>
 	jak równie¿ dla
-	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bi n/cvsweb.cgi/ffmpeg/?cvsroot=FFMpeg">repozytorium CVS FFmpega</a>.
-</p>
-
+	<a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bi n/cvsweb.cgi/ffmpeg/?cvsroot=FFMpeg">repozytorium CVS FFmpega</a>.
+</p>
+-->
 
 <h2><a name="oldstuff">Starsze wersje MPlayera</a></h2>
 
 <p>
 	Dysponujemy tak¿e
-	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/">starymi</a> i
-	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/OLD_stuff/releases/">staro¿ytnymi wydaniami</a>
+	<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/">starymi</a> i
+	<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/old_stuff/releases/">staro¿ytnymi wydaniami</a>
 	MPlayera, na wypadek, gdyby kto¶ by³ zainteresowany.
 </p>
 
 <p>
-	Dostêpne s± tak¿e <a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/">stare</a> i
-	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/OLD_stuff/cvs/">staro¿ytne</a>
-	migawki CVSu i przydaj± siê one do wyszukiwania b³êdów i wszystkiego co zosta³o zast±pione,
-	wyparte b±d¼ porzucone.
+	Dostêpne s± tak¿e <a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/cvs/">stare</a> i
+	<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/old_stuff/snapshots/">staro¿ytne</a>
+	migawki CVSu i przydaj± siê one do wyszukiwania b³êdów i regresji.
 </p>
 
 <!-- content end -->

Modified: trunk/src/donations.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/donations.src.pl (original)
+++ trunk/src/donations.src.pl Fri May 26 02:14:26 2006
@@ -2,34 +2,192 @@
 <!-- content begin -->
 <!-- T³umaczenie: Boski Cinek (Marcin Biernat) -->
 
-<!-- synced with 1.84 -->
+<!-- synced with r2461 -->
 
 <h1>Darowizny</h1>
 
-
 <p>Darowizny s± ¶wietnym sposobem na okazanie nam swojego uznania i udzielenia
-	wsparcia. Na tej stronie znajduje siê lista darowizn, które dot±d
+	wsparcia MPlayerowi. Na tej stronie znajduje siê lista darowizn, które dot±d
 	otrzymali¶my i te, na które ci±gle czekamy, a które pomog± nam w naszej
 	pracy nad MPlayerem. Je¿eli masz jakie¶ czêsci komputerowe, DVD, albo
-	cokolwiek innego co mo¿e pomóc w ulepszaniu MPlayera, dobrym
+	cokolwiek innego, czego obs³uga mo¿e byæ w MPlayerze ulepszona, dobrym
 	pomys³em jest podarowaæ to deweloperom.</p>
 
 <p>Dziêkujemy!</p>
 
-
-<h2>Deweloperzy:</h2>
-
-
-<h3><a href="mailto:mplayer-dev-eng_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at mplayerhq.hu">
-	Ekipa MPlayera</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>Sprzêt do serwera montowanego na racku (1U albo 2U)</li>
+<h2><a name="server">darczyñcy nowego serwera:</a></h2>
+
+<ul class="multi_column_list">
+<!--iban-->
+<li>M. Olivier Nicolas</li>
+<li>Wolfgang Spraul</li>
+<li>Paju Risto-Antti</li>
+<li>Horak Jan</li>
+<li>Henrion Benjamin</li>
+<li>Kyritsoglou Sam</li>
+<li>Pasteleurs Frederic</li>
+<li>Stephane T. Du Pasquier</li>
+<li>Adrian Kollarovic</li>
+<li>Bertrand Haut</li>
+<!--hu-->
+<li>Havasi Ferenc</li>
+<li>Pathy Miklós</li>
+<li>Tamás Zoltán</li>
+<li>Radnóti Tamás</li>
+<li>Burján Gábor</li>
+<li>Sebok István / Dombóvári Anita</li>
+<li>Fleischmann Bonaventura</li>
+<li>Bársony Szabolcs Sándor</li>
+<li>Tóth Balázs</li>
+<li>Radulovic Attila</li>
+<li>Radics Balázs</li>
+<li>Földi Ferenc</li>
+<li>Buzás Nikolett</li>
+<!--de-->
+<li>Andreas Gockel</li>
+<li>Olivier Croquette</li>
+<li>S. Duhr</li>
+<li>Matthias Simon</li>
+<li>Jan Apel</li>
+<li>Arne Ahrend</li>
+<li>Ulrich Schweitzer</li>
+<li>Thomas Heinrich Huth</li>
+<li>Charles Imbusch</li>
+<li>Martin Lisowski</li>
+<li>Fabian Keil</li>
+<li>Thomas Schfer</li>
+<li>Wolfgang Bauer</li>
+<li>Tobias Martin Burkert</li>
+<li>Stefan Gottwald</li>
+<!--ch-->
+<li>Markus Heule</li>
+<li>Kaspar Baltzer</li>
+<li>Stefan Heimers</li>
+<li>Andreas Stricker</li>
+<li>Michael Heinemeyer</li>
+<!--paypal and fr-->
+<li>Ismail Dönmez</li>
+<li>Ivor Hewitt</li>
+<li>Jason Venner</li>
+<li>Guillaume Poirier</li>
+<li>Tom Poliquin</li>
+<li>Joby Joseph</li>
+<li>Michael Grollman</li>
+<li>Masayuki Watanabe</li>
+<li>Sergio Robla</li>
+<li>Steven Buergin</li>
+<li>Kornelis Pieter Boomsma</li>
+<li>Stephane Dupuis</li>
+<li>Jean Francois Vidal</li>
+<li>Mr Vallee</li>
+<li>Evgeny Krevets</li>
+<li>Leigh Giles</li>
+<li>Michael Kedzierski</li>
+<li>Sylvain Prevost</li>
+<li>Guillaume Rizand</li>
+<li>Wolfgang Arendt</li>
+<li>Aaron Williams</li>
+<li>MondoBeyondo, Inc</li>
+<li>Simon Doubleday</li>
+<li>Jamie Dimmel</li>
+<li>Piotr Wajnberg</li>
+<li>A S A Gillespie</li>
+<li>Marco Calf</li>
+<li>Joerg Wolfram</li>
+<li>Kenneth Crudup</li>
+<li>Cybling Systems</li>
+<li>Tabuleiro Producoes</li>
+<li>Jared Klett</li>
+<li>Thomas Bourgain</li>
+<li>Bevis King</li>
+<li>Emir Lallouche</li>
+<li>Michael Carmack</li>
+<li>Jun Adachi</li>
+<li>Martin Jasencuk</li>
+<li>Teruel deCampo</li>
+<li>Jeff Israel</li>
+<li>Artvoy.com</li>
+<li>Vincent Gerard</li>
+<li>Benoit Passion</li>
+<li>Gaëtan Montury</li>
+<li>Chris Weiss</li>
+<li>Christian Elkjaer Kaas</li>
+<li>Jeroen Leijen</li>
+<li>Timothy Murphy</li>
+<li>Nicolas Lussier</li>
+<li>Florian Schmidt</li>
+<li>Edmund Mende</li>
+<li>Benjamin Summers</li>
+<li>Benjamin Holt</li>
+<li>Ken Shim</li>
+<li>Jean-François Morineau</li>
+<li>Petr Grillinger</li>
+<li>Seppo Niemi</li>
+<li>Rida Ait Boufrad</li>
+<li>Jeff Waters (muddysmind.com)</li>
+<li>Thomas Lienhard</li>
+<li>Neil Simon</li>
+<li>Dany De Bontridder</li>
+<li>Mario Aeby</li>
+<li>Cristian Tena</li>
+<li>Alexandre Bustico</li>
+<li>Vincent Reydet</li>
+<li>Bruno Ethvignot</li>
+<li>Yvan Norsa and Isydor</li>
+<li>Jean-Michel Lacroix</li>
+<li>Mathias Bavay</li>
+<li>Hugo Mercier</li>
+<li>Quentin Anciaux</li>
+<li>Benoît Leudet</li>
+<li>Jean-Baptiste Butet</li>
+<li>Eric Fernandez</li>
+<li>Bernard Lowe</li>
+<li>Lukas Beeler</li>
+<li>Marc Bourdilleau</li>
+<li>Matthieu Bedouet</li>
+<li>Jérôme Herman</li>
+<li>Olivier Cahagne</li>
+<li>Robert Sherwood</li>
+<li>Simon Coxall</li>
+<li>John Kondis</li>
+<li>Jian Li</li>
+<li>Remy Guillemette</li>
+<li>Rene Schmidt</li>
+<li>Marc Coll</li>
+<li>Friedrich Clausen</li>
+<li>Per Graa Karlsen</li>
+<li>Thomas Braun</li>
+<li>Damien Martins</li>
+<li>Bert Driehuis</li>
+<li>Paul Brown</li>
+<li>Riccardo Leguti</li>
+<li>H. Jasper Scholten</li>
+<li>Stephane Martin</li>
+<li>Michel Rodriguez</li>
+<li>Diego Peinador</li>
+<li>Mark Bigler</li>
+<li>Joe Rizzo</li>
+<li>Brian Stretch</li>
+<li>Robert Flesher</li>
+<li>Michael Horan</li>
+<li>JussPress (thanks to RC)</li>
+<li>DistroWatch.com</li>
+<li>SLeón, grupa/stowarzyszenie zwi±zane z wolnym oprogramowaniem w León</li>
+<!--us-->
+<li>Nathan Collins</li>
+</ul>
+
+<br style="clear:both;"><br>
+
+
+<h2><a name="developers">Developers (ABC order):</a></h2>
+
+<h3><a href="mailto:mplayer-dev-eng_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at mplayerhq.hu">Ekipa MPlayera</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
 <li>Potê¿ne (nie i386+, raczej 64 bit: PPC G4, x86-64) systemy w celu
 	portowania MPlayera</li>
-<li>ITU/MPEG/IEEE/inne subskrypcje aby uzyskaæ wiêksz± zgodno¶æ ze
-	standardami</li>
-<li>karty Matrox Parhelia i/lub dokumentacja chipa/rejestrów</li>
+<li>nieobs³ugiwany sprzêt do którego potrzebujecie wsparcia</li>
 </ul>
 Ju¿ dostali¶my:
 <ul>
@@ -42,12 +200,12 @@
 <li>Compaq AlphaStation 500u (Horvath "raas" Andras)</li>
 <li>licencja OSS (4front Technologies)</li>
 <li>licencja CrossOver dla jednego u¿ytkownika (CodeWeavers)</li>
-</ul>
-<br>
-
-
-<h3><a href="mailto:albeu_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at free.fr">
-	Alban Bedel</a></h3>
+<li><a href="http://www.elphel.com/">Elphel</a>sieciowa kamera NC313L (od producenta)</li>
+</ul>
+<br>
+
+
+<h3><a href="mailto:albeu_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at free.fr">Alban Bedel</a></h3>
 Ju¿ otrzyma³:
 <ul>
 <li>3 dyski Atlas 9.1GB 10kRPM SCSI (Lupin III)</li>
@@ -55,37 +213,25 @@
 </ul>
 <br>
 
-
-<h3><a href="mailto:alex_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at fsn.hu">
-	Alex Beregszaszi</a></h3>
+<h3><a href="mailto:alex_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at fsn.hu">Alex Beregszaszi</a></h3>
 Nieustannie powiêkszaj±ca siê lista ¿yczeñ:
 <ul>
-<li>pamiêæ DDR ram (PC2100) do notebooka, przynajmniej 256M,
-poniewa¿ mam teraz 128M, a posiadam tylko jeden slot</li>
-<li>some PDA eyetoy</li>
-<li>zaawansowany sprzêt audio z wsoarciem dla 5.1/7.1/itd. (np. Audigy 2 - USB:)</li>
-<li>bezprzewodowy (802.11b/g) access-point albo router,
-najlepiej obs³uguj±cy zewnêtrzn± antenê</li>
-<li>kartê wideo opart± na Cirrus Logic CLGD 54xx</li>
-<li>nagrywarkê DVD</li>
-<li>jakiekolwiek systemy bazuj±ce na MIPS, m68k, m88k, SPARC, ARM, SH*</li>
-<li>(Xbox, Dreamcast, Gamecube. W celu zrobienia odtwarzacza typu settopbox)</li>
-<li>Sprzêtowe odtwarzacze audio w stylu iPoda (chcia³bym przeportowaæ lavc i
-	napisaæ obs³ugê nut)</li>
-<li>zewnêtrzny IDE (5.25&quot;/3.5&quot;/2.5&quot;) na USB (2.0) / firewire do racku</li>
-<li>karta przechwytuj±ca MPEG-2/MPEG-4 (obs³ugiwana przez Linuksa)</li>
-<li>P³yty DVD: Powrót do Przysz³o¶ci, film South Park, inne
-	(spytaj mnie ;)</li>
+<li>pamiêæ DDR ram (PC2100) do notebooka, przynajmniej 256M, poniewa¿ mam teraz 128M, a posiadam tylko jeden slot</li>
+<li>zewnêtrzn± kieszeñ IDE 5.25&quot; na USB2.0</li>
+<li>analogow± kartê do ³apania wideo (wysokiej jako¶ci) na USB2.0</li>
+<li>kartê d¼wiêkow± (5.1?) (wysokiej jako¶ci) na USB2.0</li>
+<li>jaki¶ sprzêtowy odtwarzacz audio ¿eby zaimplementowaæ na nim obs³ugê NUT</li>
+<li>dowolny system oparty o MIPS, m68k, m88k, SPARC, ARM, SH*</li>
 </ul>
 Ju¿ otrzyma³:
 <ul>
-<li>ró¿nego rodzaju akcesoria (IDE CD-ROM, EDO RAM, ch³odzenie CPU,
-	Voodoo 5 5500) (Rory Hunter)</li>
+<li>karta Cirrus Logic CLGD5446 do rozwijania VGABIOS (Jan Knutar)</li>
+<li>kartê WiFi na USB (Nico Sabbi)</li>
+<li>ró¿nego rodzaju akcesoria (IDE CD-ROM, EDO RAM, ch³odzenie CPU,	Voodoo 5 5500) (Rory Hunter)</li>
 <li>IDE CD-ROM, LS120, EDO RAM (Zoltan Czirkos)</li>
 <li>Linux Media Labs LML33R10 (Linux Media Labs)</li>
 <li>karta DVB (Zoltan Herpai)</li>
-<li>ró¿ne akcesoria (nagrywarka CD SCSI 4x, Matrox Mystique, Voodoo 3 AGP,
-	kable) (Benjamin Larsson)</li>
+<li>ró¿ne akcesoria (nagrywarka CD SCSI 4x, Matrox Mystique, Voodoo 3 AGP,	kable) (Benjamin Larsson)</li>
 <li>Matrox G400MAX DH (facet z Alaski)</li>
 <li>DXR3, GeForce2MX400, IBM 80GB IDE HDD, Radeon7500 TV-out (UHU Linux)</li>
 <li>bilet na poci±g, aby dotrzeæ na LinuxTag 2003 (Niemcy) (UHU Linux)</li>
@@ -94,146 +240,132 @@
 <br>
 
 
-<h3><a href="mailto:attila_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at kinali.ch">
-	Attila Kinali</a></h3>
+<h3><a href="mailto:attila_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at kinali.ch">Attila Kinali</a></h3>
 ¯yczenia:
 <ul>
 <li>karta Matrox z obs³ug± 4/8 monitorów</li>
-<li>Matrox G200 <b>PCI</b></li>
 </ul>
 Ju¿ otrzyma³:
 <ul>
 <li>dwuprocesorowy PIII 800 i laptop podczas pobytu w Japonii (Hosoya Masaru)</li>
 <li>Matrox G200 PCI (Jochen Körner)</li>
-</ul>
-<br>
-
-
-<h3><a href="mailto:dalias_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at aerifal.cx">
-	D Richard Felker III</a></h3>
+<li>Matrox G400 (Rolf Adelsberger)</li>
+</ul>
+<br>
+
+
+<h3><a href="mailto:diego_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at biurrun.de">Diego Biurrun</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>firmware bez blokady regionalnej dla napêdu DVD Matshita UJ-835E
+	(PowerBook z lutego 2005)</li>
+<li>przed³u¿enie prenumeraty <a href="http://lwn.net/subscribe/GiftCertificates">LWN</a></li>
+</ul>
+Otrzyma³:
+<ul>
+<li>napêd Pioneer DVD-103S bez blokady regionalnej (Nicolai Viol)</li>
+<li>licencja Mac OS X 10.4 (Tobia Conforto)</li>
+<li>nagrywarka CD SCSI Teac CD-R58S(Sammy Okasha)</li>
+<li>pó³roczn± prenumeratê <a href="http://lwn.net">LWN</a> (Joby Joseph)</li>
+</ul>
+<br>
+
+
+<h3><a href="mailto:rathann_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at greysector.net">Dominik Mierzejewski</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>twardy dysk 40GB+ SATA II</li>
+<li>licencja RedHat Enterprise Linux (4, 5)</li>
+</ul>
+Otrzyma³:
+<ul>
+<li>nVidia GeForce FX5950 Ultra (Brian Thomason)</li>
+</ul>
+<br>
+
+
+<h3><a href="mailto:ikalvachev_REMOVE_THE_UNDERSCORES_AND_THE_TEXT_IN_BETWEEN_ at gmail.com">Ivan Kalvachev</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>HDD 40GB+</li>
+</ul>
+Otrzyma³:
+<ul>
+<li>Sound Blaster Live! emu10k1 (James Bilotto)</li>
+<li>karta tunera TV Hauppauge WinTV BT878 (Benjamin Larsson)</li>
+<li>SDRAM 2x256MB 133MHz (Ismail Donmez)</li>
+</ul>
+<br>
+
+
+<h3><a href="mailto:michaelni_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at gmx.at">Michael Niedermayer</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>twardy dysk 40GB+ do notebooka</li>
+</ul>
+Otrzyma³:
+<ul>
+<li>ATI Rage 128 Pro 32MB AGP (Diego Biurrun)</li>
+<li>Kingston KNE-CB4TX 100MBit PC-card (Diego Biurrun)</li>
+</ul>
+<br>
+
+
+<h3><a href="mailto:nsabbi_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at tiscali.it">Nico Sabbi</a></h3>
+Otrzyma³:
+<ul>
+<li>Technotrend DVB-S Premium (Alex Beregszaszi)</li>
+</ul>
+
+
+<h3><a href="mailto:nicolas.plourde_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at sympatico.ca">Nicolas Plourde</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>jakikolwiek monitor szerokoekranowy w celu ulepszenia obs³ugi takich wy¶wietlaczy w MPlayerze</li>
+<li>Karta d¼wiêkowa M-AUDIO Sonica Theater 7.1 USB</li>
+</ul>
+
+
+<h3><a href="mailto:reynaldo_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at opendot.cl">Reynaldo H. Verdejo Pinochet</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>multimedialny PDA</li>
+<li>szybkie notebook z CPU innym ni¿ Celeron</li>
+<li>zewnêtrzny dysk twardy na USB</li>
+<li>telefon komórkowy z Bluetooth i GPRS</li>
+<li>nagrywarka DVD 16x</li>
+</ul>
+
+
+<h3><a href="mailto:dalias_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at aerifal.cx">Rich Felker</a></h3>
 ¯yczenia:
 <ul>
 <li>Mnóstwo DVD z anime (preferowany oryginalny Region 2, poniewa¿ minimalizuje
 	artefakty zwi±zane z kodowaniem) w celu testowania i rozwijania odwrotnego
 	telecine</li>
 </ul>
-<br>
-
-
-<h3><a href="mailto:diego_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at biurrun.de">
-	Diego Biurrun</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>przed³u¿enie prenumeraty <a href="http://lwn.net/subscribe/GiftCertificates">LWN</a></li>
-<li>Napêd DVD, preferowany SCSI bez blokady regionów</li>
-<li>szybszy notebook (aktualnie u¿ywam Pentium-MMX 233MHz)</li>
-</ul>
-Otrzyma³:
-<ul>
-<li>pó³roczn± prenumeratê <a href="http://lwn.net">LWN</a> (Joby Joseph)</li>
-</ul>
-<br>
-
-
-<h3><a href="mailto:atmosfear_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at users.sourceforge.net">
-	Felix Bünemann</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>Jaki¶ Mac (G3/G4) w celu portowania na OS/X</li>
-</ul>
-
-
-<h3><a href="mailto:ikalvachev_REMOVE_THE_UNDERSCORES_AND_THE_TEXT_IN_BETWEEN_ at gmail.com">Ivan Kalvachev</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>HDD 40GB+</li>
-</ul>
-Otrzyma³:
-<ul>
-<li>Sound Blaster Live! emu10k1 (James Bilotto)</li>
-<li>karta tunera TV Hauppauge WinTV BT878 (Benjamin Larsson)</li>
-<li>SDRAM 2x256MB 133MHz (Ismail Donmez)</li>
-</ul>
-<br>
-
-
-<h3><a href="mailto:michaelni_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at gmx.at">
-	Michael Niedermayer</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>twardy dysk 40GB+ do notebooka</li>
-<li>szybszy notebook (1GHz+, 256MB+, 80GB+, 1024x768+ by³by fajny)</li>
-</ul>
-
-
-<h3><a href="mailto:nsabbi_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at tiscali.it">
-	Nico Sabbi</a></h3>
-Otrzyma³:
-<ul>
-<li>Technotrend DVB-S Premium (Alex Beregszaszi)</li>
-</ul>
-
-<h3><a href="mailto:nicolas.plourde_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at sympatico.ca">
-	Nicolas Plourde</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>jakikolwiek monitor szerokoekranowy w celu ulepszenia obs³ugi takich
-	wy¶wietlaczy w MPlayerze</li>
-<li>Karta d¼wiêkowa M-AUDIO Sonica Theater 7.1 USB</li>
-</ul>
-
-
-<h3><a href="mailto:reynaldo_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at opendot.cl">
-	Reynaldo H. Verdejo Pinochet</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>wymienny napêd DVD</li>
-</ul>
-
-
-<h3><a href="mailto:saschasommer_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at freenet.de">
-	Sascha Sommer</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>wielokana³owa karta d¼wiêkowa</li>
-<li>karta GeForce lub nowsze karty nVidia w celu rozwoju nvidia_vid,
-	preferowane wersje PCI</li>
-</ul>
-<br>
-
-
-<h3><a href="mailto:pontscho_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at kac.poliod.hu">
-	Zoltan Ponekker</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>Notebook</li>
-</ul>
-Ju¿ otrzyma³:
-<ul>
-<li>Palm m505 (Cyrill Meier)</li>
-<li>Napêd DVD (UHU Linux)</li>
-<li>Radeon 7500 (UHU Linux)</li>
-</ul>
-<br>
-
-<h3><a href="mailto:rathann_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at greysector.net">Dominik Mierzejewski</a></h3>
-¯yczenia:
-<ul>
-<li>twardy dysk 40GB+ ATA (lub SATA + karta kontrolera)</li>
-<li>licencja RedHat Enterprise Linux (2.1, 3, 4)</li>
-</ul>
-<br>
-
-
-<h2>Byli deweloperzy:</h2>
-
-<h3>Arpad Gereöffy</h3>
+Otrzyma³:
+<ul>
+<li>DVD R2 z anime z materia³em testowym dla rozwoju filtru detear/deblend (Matt G.)</li>
+</ul>
+<br>
+
+
+<h2><a name="ex-developers">Byli deweloperzy:</a></h2>
+
+<h3><a href="mailto:arpi_REMOVE_THE_UNDERSCORES_AND_THE_TEXT_IN_BETWEEN_ at mplayerhq.hu">Arpad Gereöffy</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>karta Siemens DVB-s 2.1</li>
+<li>sprzêtowy dekoder AC3 i/lub DTS</li>
+<li>karta tunera Philips SAA7134</li>
+<li>karta do ³apania wideo z obs³ug± MJPEG (dzia³aj±ca pod Linuksem, np. DC10, Matrox Marvel, ATI AiW, etc)</li>
+</ul>
 Otrzyma³:
 <ul>
 <li>P³yty DVD z ujêciami z ró¿nych kamer (Star Wars EP1) (Jeffrey Hammel)</li>
 <li>P³yta DVD z Closed Captioning (Full Metal Jacket) (Robert R. Wal)</li>
-<li>Pentium2-266 CPU do testowania wydajno¶ci/kodu pomijania ramek na s³abszych
-	maszynach(Gareth Jon)</li>
+<li>Pentium2-266 CPU do testowania wydajno¶ci/kodu pomijania ramek na s³abszych	maszynach(Gareth Jon)</li>
 <li>Karta Siemens DVB-s 1.3 (Thilo Wunderlich)</li>
 <li>Karta ATI Rage 128 Pro VGA (Benjamin Larsson)</li>
 <li>Karta ATI Rage 128 Ultra VGA (Diego Biurrun)</li>
@@ -243,13 +375,28 @@
 <li>P³yta DVD: Johny Mnemonic (Csaba Csabai)</li>
 <li>DXR3 (UHU Linux)</li>
 <li>Tuner BT878 (Benjamin Larsson)</li>
-<li>Karta przechwytuj±ca z enkoderem sprzêtowym LML-M4 MPEG-4
-	(Linux Media Labs)</li>
+<li>Karta przechwytuj±ca z enkoderem sprzêtowym LML-M4 MPEG-4	(Linux Media Labs)</li>
 <li>10l Coca Coli (Miklos Erdös)</li>
 </ul>
 
 
+<h3><a href="mailto:atmosfear_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at users.sourceforge.net">Felix Bünemann</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>Jaki¶ Mac (G3/G4) w celu portowania na OS/X</li>
+</ul>
+
+
 <h3>Gabor Berczi</h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>modulator TV do Amigi 500, bateria, mysz, etc</li>
+<li>(nie)dzia³aj±cy STARY sprzêt (XT, 286, CGA, MFM, ARCNet ...)</li>
+<li>procesory AMD K5, K6, K6-2, inne CPU i586/i686 na Socket7</li>
+<li>p³yty g³ówne Socket7 (jednoprocesorowe/SMP)</li>
+<li>przetwornik A/C na porcie drukarki</li>
+<li>HardSID</li>
+</ul>
 Otrzyma³:
 <ul>
 <li>P³yta 386 + 386SX/16 (Zoltan Czirkos)</li>
@@ -273,4 +420,17 @@
 <li>Podró¿ poci±giem na niemieckie LinuxTag 2003 (UHU Linux)</li>
 </ul>
 
+<h3><a href="mailto:pontscho_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at kac.poliod.hu">Zoltan Ponekker</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>Notebook</li>
+</ul>
+Ju¿ otrzyma³:
+<ul>
+<li>Palm m505 (Cyrill Meier)</li>
+<li>Napêd DVD (UHU Linux)</li>
+<li>Radeon 7500 (UHU Linux)</li>
+</ul>
+<br>
+
 <!-- content end -->

Modified: trunk/src/info.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/info.src.pl (original)
+++ trunk/src/info.src.pl Fri May 26 02:14:26 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 <!-- content begin -->
-<!-- synced with r2305 -->
+<!-- synced with r2421 -->
 <!-- Przet³umaczy³ Boski Cinek (Marcin Biernat) -->
 
 <h1>Mo¿liwo¶ci MPlayera</h1>
@@ -34,6 +34,7 @@
 	SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS
 	i nasz w³asny: MPsub). Obs³ugiwane s± tak¿e napisy DVD (strumienie SPU,
 	VobSub i Closed Captions).</p>
+
 
 
 <h2>Licencja</h2>
@@ -115,13 +116,12 @@
 </p>
 
 
-<h2>Obs³ugiwane urz±dzenia wyj¶ciowe (video)</h2>
+<h2>Obs³ugiwane urz±dzenia wyj¶ciowe wideo</h2>
 
 <h3>ogólne:</h3>
 <ul>
 	<li><i>x11:</i> X11 z rozszerzeniem SHM</li>
-	<li><i>xv:</i> X11 u¿ywaj±ce rozszerzenia Xvideo (sprzêtowa konwersja do
-	YUV i skalowanie)</li>
+	<li><i>xv:</i> X11 u¿ywaj±ce rozszerzenia Xvideo (sprzêtowa konwersja do YUV i skalowanie)</li>
 	<li><i>xvmc:</i> Xvideo Motion Compensation</li>
 	<li><i>vidix:</i> Interfejs video dla *niksów (VIDeo Interface for Unix, VIDIX)</li>
 	<li><i>xvidix:</i> VIDIX w okienku X11</li>
@@ -177,7 +177,6 @@
 	w dokumentacji.
 </p>
 
-
 <h2>Obs³ugiwane urz±dzenia wyj¶ciowe audio</h2>
 
 <ul>
@@ -232,20 +231,25 @@
 	która wyja¶nia, w jaki sposób rozwi±zaæ albo omin±æ wiêkszo¶æ
 	czêsto spotykanych problemów, jak najlepiej skonfigurowaæ
 	MPlayera w twoim systemie i jak osi±gn±æ optymaln± wydajno¶æ.
-
-
+</p>
+
+<p>
 	Najczê¶ciej zadawane pytania gromadzone s± w
 	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/pl/faq.html">FAQ</a>. Je¿eli szukasz
 	specyficznych informacji spróbuj
 	<a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-docs.cgi?sbm=en">
 	przeszukaæ dokumentacjê</a>, ¿eby znale¼æ rozwi±zanie.
-
-	Inormacje o wewnêtrznych aspektach MPlayera i innych, zwi±zanych
+</p>
+
+<p>
+	Informacje o wewnêtrznych aspektach MPlayera i innych, zwi±zanych
 	z rozwojem projektu mo¿na znale¼æ w <a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/tech/">
 	rozdziale dokumentacji dotycz±cym spraw technicznych</a>.
-
+</p>
+
+<p>
 	Dokumentacja dostêpna online generowana jest w nocy, z wersji
-	CVS MPlayera. Je¿eli u¿ywasz jednego z wydaæ MPlayera mo¿esz
+	CVS MPlayera. Je¿eli u¿ywasz jednego z wydañ MPlayera, mo¿esz
 	zauwa¿yæ ró¿nice, wiêc lepiej u¿ywaæ dokumentacji dostarczonej
 	razem z twoj± instalacj±. Dostêpne s± t³umaczenia na kilka
 	jêzyków. G³ówn± wersj± jest wersja angielska, ale t³umaczenia
@@ -260,26 +264,26 @@
 	<li>czeska:
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/cs/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>francuska (nieaktualna, pomoc poszukiwana):
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/fr/index.html">HTML</a> lub
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/fr/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
 	<li>polska:
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/pl/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/pl/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
 	<li>wêgierska:
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/hu/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/hu/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>hiszpañska (nieaktualna):
+	<li>francuska (nieaktualna, pomoc poszukiwana):
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/fr/index.html">HTML</a> lub
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/fr/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
+	<li>hiszpañska (nieaktualna, potrzebny nowy t³umacz):
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/es/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/es/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>rosyjska (nieaktualna):
+	<li>rosyjska (niekompletna, nieaktualna, potrzebny nowy t³umacz):
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/ru/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/ru/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>niemiecka (nieaktualna):
+	<li>niemiecka (niekompletna, pomoc poszukiwana):
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/de/documentation.html">HTML</a></li>
-	<li>w³oska (nieaktualna):
+	<li>w³oska (nieaktualna, potrzebny nowy t³umacz):
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/it/documentation.html">HTML</a></li>
-	<li>chiñska (nieaktualna):
+	<li>chiñska (nieaktualna, potrzebny nowy t³umacz):
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/zh/documentation.html">HTML</a></li>
 </ul>
 
@@ -302,49 +306,42 @@
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/fr/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/fr/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/fr/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
+	<li>niemiecka:
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/de/mplayer.1.html">HTML</a> lub
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/de/mplayer.1">ROFF</a> lub
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/de/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
 	<li>polska:
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/pl/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/pl/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/pl/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
+	<li>wêgierska:
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1.html">HTML</a> lub
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1">ROFF</a> lub
+		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
 	<li>w³oska:
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/it/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/it/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/it/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>chiñska (nieaktualna):
+	<li>chiñska (nieaktualna, potrzebny nowy t³umacz):
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/zh/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/zh/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/zh/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>niemiecka (nieaktualna):
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/de/mplayer.1.html">HTML</a> lub
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/de/mplayer.1">ROFF</a> lub
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/de/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>hiszpañska (nieaktualna):
+	<li>hiszpañska (nieaktualna, potrzebny nowy t³umacz):
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/es/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/es/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/es/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>szwedzka (niekompletna):
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1.html">HTML</a> lub
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1">ROFF</a> lub
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>wêgierska (nieaktualna):
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1.html">HTML</a> lub
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1">ROFF</a> lub
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/hu/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-
+</ul>
+
+<p>
 	Ci±gle usi³ujemy poprawiaæ i rozszerzaæ dokumentacjê. Je¿eli
 	znajdziesz w niej jakie¶ przeoczenie, b³±d albo nie¶cis³o¶æ,
 	prosimy powiadom nas o tym za po¶rednictwem listy dyskusyjnej
-	<a href="http://www.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-DOCS">
-	MPlayer-DOCS</a>.
-
-	Je¿eli dokumentacja nie jest (jeszcze) dostêpna w Twoim jêzyku,
+	<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-DOCS">
+	MPlayer-DOCS</a>. Je¿eli dokumentacja nie jest (jeszcze) dostêpna w Twoim jêzyku,
 	a jeste¶ zainteresowany jej t³umaczeniem, przeczytaj
 	<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/tech/translations.txt">translation HOWTO</a>
 	i zapisz siê na nasz± listê dyskusyjn±
-	<a href="http://www.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-DOCS">MPlayer-DOCS</a>
+	<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-DOCS">MPlayer-DOCS</a>
 	Z rado¶ci± powitamy nowych t³umaczy.
 </p>
 
@@ -386,7 +383,6 @@
 	Je¿eli próbujesz wysy³aæ wiadomo¶æ z bardzo du¿ym za³±cznikiem i Twój
 	list jest odrzucany, umie¶æ zawarto¶æ za³±cznika gdzie¶ w sieci a na
 	liste wy¶lij sam odno¶nik (link) do za³±cznika.
-
 </p>
 
 <p>
@@ -395,76 +391,44 @@
 	proszê zatwierdzaæ poprzez wys³anie emaila.
 </p>
 
-<p>
-	<b>Informacja:</b> Lokalne archiwa nie s± dostêpne, skorzystaj z archiwów
-	<a href="http://news.gmane.org/">Gmane</a>.
-</p>
-
-<p>
-	<b>Informacja:</b> Interfejs WWW do mailmana nie dzia³a, ale ci±gle mo¿esz korzystaæ z
-	jego mo¿liwo¶ci przy u¿yciu wiadomo¶ci e-mail.<br>
-	Wy¶lij wiadomo¶æ ze s³owem <b>help</b> w temacie lub tre¶ci na adres
-	<b><i>nazwa_listy</i>-request at mplayerhq.hu</b> (zamieñ
-	<i>nazwa_listy</i>, na t± listê, która ciê interesuje), aby dostaæ szczegó³owe wyja¶nienie.<br>
-	Nie zapomnij o czê¶ci <b>-request</b>, w przeciwnym wypadku wy¶lesz polecenie do listy.<br>
-	Najbardziej u¿yteczne komendy:
-	<ul>
-	<li><b>subscribe:</b> zapisz adres, z którego piszesz, na listê; otrzymasz wiadomo¶æ
-	z pro¶b± o potwierdzenie.</li>
-	<li><b>unsubscribe:</b> wypisz swój adres z listy; otrzymasz wiadomo¶æ z pro¶b±
-	o potwierdzenie.</li>
-	</ul>
-	Je¿eli chcesz zapisaæ/wypisaæ adres inny ni¿ ten, z którego piszesz lub chcesz
-	ustawiæ/zmieniæ has³o mailmana lub inne opcje, przeczytaj wiadomo¶æ otrzyman±
-	po wydaniu polecenia "help".
-</p>
-
 <h3>Dla u¿ytkowników:</h3>
 
 <ul>
 <li>MPlayer-announce: lista, na której panuje ma³y ruch, przeznaczona do
 	informowania o nowych wydaniach, sprawach zwi±zanych z bezpieczeñstwem itd.<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-announce">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-announce/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-announce">przeszukaj</a> :: -->
-		<b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-announce/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-announce">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.announce">przeszukaj na gmane</a> ::
 		<a href="http://archives.free.net.ph/list/mplayer-announce.en.html">przeszukaj na Free Network Group</a></li>
 <li>MPlayer-users: ogólna lista przeznaczona do zadawania pytañ
 	zwi±zanych z MPlayerem i zg³aszania b³êdów.<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-users">przeszukaj</a> :: -->
-		<b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-users">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.user">przeszukaj na gmane</a> ::
 		<a href="http://archives.free.net.ph/list/mplayer-users.en.html">przeszukaj na Free Network Group</a></li>
 <li>MPlayer-felhasznalok: wêgierska lista dyskusyjna<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-felhasznalok">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-felhasznalok/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-felhasznalok">przeszukaj</a></li> -->
-		 <b>przeszukaj</b></li>
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-felhasznalok/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-felhasznalok">przeszukaj</a></li>
 <li>MPlayer-matrox: Lista przeznaczona dla u¿ytkowników posiadaj±cych
 	karty graficzne Matrox<br>
-		<a href="http://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/mplayer-matrox">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-matrox/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<a href="http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum=mplayer-matrox">archiwum na
-		SourceForge</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-matrox">przeszukaj</a> :: -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
-		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.user.matrox">przeszukaj na
-		 gmane</a></li>
+		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-matrox">zapisz siê</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-matrox/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://sf.net/mailarchive/forum.php?forum=mplayer-matrox">archiwum na SourceForge</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-matrox">przeszukaj</a> ::
+		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.user.matrox">przeszukaj na gmane</a></li>
 <li>MPlayer-dvb: dla u¿ytkowników sprzêtowych dekoderów DVB<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dvb">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dvb/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-dvb">przeszukaj</a> :: -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dvb/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-dvb">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.user.dvb">przeszukaj na gmane</a></li>
 <li>MEncoder-users: ogólna lista przeznaczona do zadawania pytañ
 	zwi±zanych z MEncoderem<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mencoder-users">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mencoder-users/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mencoder-users">przeszukaj</a> :: -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mencoder-users/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mencoder-users">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mencoder.user">przeszukaj na gmane</a> ::
 		<a href="http://archives.free.net.ph/list/mencoder-users.en.html">przeszukaj na Free Network Group</a></li>
 </ul>
@@ -474,69 +438,65 @@
 <ul>
 <li>MPlayer-dev-eng: G³ówna lista dla deweloperów. Na ni± nale¿y wysy³aæ ³atki.<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dev-eng/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-dev-eng">przeszukaj</a> :: -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dev-eng/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-dev-eng">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.devel">przeszukaj na gmane</a> ::
 		<a href="http://archives.free.net.ph/list/mplayer-dev-eng.en.html">przeszukaj na Free Network Group</a></li>
 <li>MPlayer cvslog: Na tê listê wysy³ane i dyskutowane s± zmiany
 	w CVS MPlayera <br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cvslog">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-cvslog">przeszukaj</a></li> -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-cvslog">przeszukaj</a>
 		<a href="http://archives.free.net.ph/list/mplayer-cvslog.en.html">przeszukaj na Free Network Group</a></li>
 <li>MPlayer-DOCS: Lista zwi±zana z rozwijaniem dokumentacji i strony
 		domowej, na któr± wysy³ane s± równie¿ informacje o zmianach
 		w repozytorium CVS dotycz±cych dokumentacji i strony www.<br>
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-docs/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-docs">przeszukaj</a></li> -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">zapisz siê</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-docs/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-docs">przeszukaj</a>
 		<a href="http://archives.free.net.ph/list/mplayer-docs.en.html">przeszukaj na Free Network Group</a></li>
 <li>MPlayer-translations: Lista zwi±zana z t³umaczeniem dokumentacji
 		i strony domowej na któr± wysy³ane s± równie¿ informacje
 		o zmianach w repozytorium CVS dotycz±cych t³umaczenia
 		strony domowej i dokumentacji <br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-translations">przeszukaj</a></li> -->
-		<b>przeszukaj</b></li>
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-translations/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-translations">przeszukaj</a></li>
 <li>MPlayer-cygwin: Lista po¶wiêcona dyskusjom o portach dla Windows (Cygwin i MinGW)<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cygwin/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-cygwin">przeszukaj</a> :: -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cygwin/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-cygwin">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.cygwin">przeszukaj na gmane</a> ::
 		<a href="http://archives.free.net.ph/list/mplayer-cygwin.en.html">przeszukaj na Free Network Group</a></li>
 <li>MPlayer-G2-dev: Lista dyskusyjna o MPlayerze G2 - odtwarzaczu video
 	nowej generacji)<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-g2-dev">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-g2-dev/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-g2-dev">przeszukaj</a> :: -->
-		 <b>przeszukaj</b> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-g2-dev/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-g2-dev">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.g2.devel">przeszukaj na gmane</a></li>
 <li>MPlayer-mirror: Lista przeznaczona na dyskusje o infrastrukturze serwera lustrzanego<br>
 		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mirror">zapisz siê</a> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-mirror/">archiwum</a> :: --> <b>archiwum</b> ::
-		<!-- <a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-mirror">przeszukaj</a></li> -->
-		 <b>przeszukaj</b></li>
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-mirror/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-mirror">przeszukaj</a></li>
 <li>NUT-devel: Lista przeznaczona na dyskusjê o formacie kontenerowym NUT.<br>
-		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/nut-devel">zapisz siê</a></li>
-<!-- these lists are dead, and i'm too lazy to edit them
+		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/nut-devel">zapisz siê</a>
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/nut-devel/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=nut-devel">przeszukaj</a></li>
 <li>MPlayer-MWN: (NIEAKTYWNA) lista dyskusyjna o cotygodniowych wydaniach MPlayer Weekly News<br>
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mwn">zapisz siê</a> ::
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-mwn/">archiwum</a> ::
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-mwn">przeszukaj</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mwn">zapisz siê</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-mwn/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-mwn">przeszukaj</a> ::
 		<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.video.mplayer.weekly-news">przeszukaj na gmane</a></li>
 <li>MPlayer-os2: (NIEAKTYWNA) lista zwi±zana z portem dla OS/2<br>
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-os2">zapisz siê</a> ::
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-os2/">archiwum</a> ::
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-os2">przeszukaj</a></li>
+		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-os2">zapisz siê</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-os2/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=mplayer-os2">przeszukaj</a></li>
 <li>QT-codecs-porting: (NIEAKTYWNE) lista dyskusyjna zwi±zana z obs³ug±
 	kodeków Quicktime.<br>
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/qt-codecs-porting">zapisz siê</a> ::
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/qt-codecs-porting/">archiwum</a> ::
-		<a href="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=qt-codecs-porting">przeszukaj</a></li>
--->
+		<a href="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/qt-codecs-porting">zapisz siê</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/pipermail/qt-codecs-porting/">archiwum</a> ::
+		<a href="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi?sbm=qt-codecs-porting">przeszukaj</a></li>
+
 </ul>
 
 
@@ -552,4 +512,10 @@
 	<li><b>#mplayer-pl</b> kana³ zespo³u t³umacz±cego na jêzyk polski - przyp. t³um.</li>
 </ul>
 
+<p>
+ Deweloperzy z prawem zapisu w CVS maj± status operatora na kanale
+ #mplayerdev, autorzy ³atek w MPlayerze otrzymuj± g³os. Jest to jednak
+ kana³ otwarty i niemoderowany.
+</p>
+
 <!-- content end -->

Modified: trunk/src/media.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/media.src.pl (original)
+++ trunk/src/media.src.pl Fri May 26 02:14:26 2006
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with 1.13 -->
+<!-- synced with r2462 -->
 
 
 <h1>Wyst±pienia w mediach</h1>
@@ -15,6 +15,27 @@
 	<th>jêzyk</th>
 	<th>gdzie</th>
 	<th>tytu³</th>
+</tr>
+
+<tr>
+	<td>2006/05/03</td>
+	<td>angielski</td>
+	<td><a href="itreview.blogspot.com">itreview.blogspot.com</a></td>
+	<td><a href="http://itreviews.blogspot.com/2006/05/mplayer-interview.html">wywiad z deweloperami MPlayera</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+	<td>2005/07/28</td>
+	<td>angielski</td>
+	<td>Linux Journal</td>
+	<td><a href="http://www.linuxjournal.com/article/8171">Jak przerobiæ internetowe radio na podcast z linii poleceñ</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+	<td>2005/06/20</td>
+	<td>angielski</td>
+	<td>O'Reilly Network</td>
+	<td><a href="http://www.oreillynet.com/sysadmin/blog/2005/06/make_your_own_phantom_edit_wit.html">Stwórz swoj± w³asn± "Mroczn± edycjê" przy pomocy MPlayera</a></td>
 </tr>
 
 <tr>

Added: trunk/src/news-archive.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/news-archive.src.pl (added)
+++ trunk/src/news-archive.src.pl Fri May 26 02:14:26 2006
@@ -1,0 +1,3244 @@
+
+<!-- content begin -->
+
+<h1>Archiwum wiadomo¶ci</h1>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+
+	<a name="vuln11">2005.04.16, Sobota :: Przepe³nienie sterty MMST</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
+</h2>
+
+<h3>Podsumowanie</h3>
+
+<p>
+Potencjalne przepe³nienie sterty zosta³o odnalezione i naprawione w kodzie
+wykorzystywanym do obs³ugi strumieni MMST.
+</p>
+
+<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
+
+<p>
+Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu na prawach u¿ytkownika uruchamiaj±cego
+odtwarzacz) podczas strumieniowania danych MMS/TCP z odpowiednio spreparowanego
+serwera, ¿adna je¿eli nie korzystasz z tej opcji.
+Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exploita.
+</p>
+
+<h3>Opis</h3>
+
+<p>
+Podczas odbierania strumienia z serwera, kod MMST przechowuje wszystkie
+znaczniki ID w tablicy o sta³ym rozmiarze, ale nie ma ¿adnego mechanizmu
+przerywaj±cego ten proces, je¿eli zostanie odebranych za du¿o tych znaczników.
+Specjalnie spreparowany móg³by wys³aæ ponad 20 strumieni i tym
+samym przepe³niæ tablicê.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w pi±tek,
+15 kwietnia 2005 roku o godzinie 23:31:57 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
+wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
+zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
+<a href="../../MPlayer/patches/mmst_fix_20050415.diff">³atka</a>
+do zaaplikowania na ¼ród³a.
+</p>
+
+
+<h3>Podatne wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre6 i wcze¶niejsze (w³±czaj±c w to pre6a)
+</p>
+
+
+<h3>Odporne wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre7 i pó¼niejsze<br>
+CVS HEAD po pi±tku, 15 kwienia 2005 roku po godzinie 23:31:57 czasu UTC
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln10">2005.04.16, Sobota :: Przepe³nienie sterty w Real RTSP</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
+</h2>
+
+<h3>Podsumowanie</h3>
+
+<p>
+Potencjalne przepe³nienie bufora zosta³o znalezione i naprawione w kodzie
+wykorzystywanym do obs³ugi strumieni RealMedia RTSP.
+</p>
+
+<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
+
+<p>
+Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
+odtwarzacz) podczas strumieniowania danych RTSP ze specjalnie spreparowanego
+serwera, ¿adna je¶li nie korzystasz z tej opcji.
+Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exploita.
+</p>
+
+<h3>Opis</h3>
+
+<p>
+Podczas odbierania linii od serwera, kod Real RTSP przechowuje je w tablicy
+o sta³ej liczbie elementów MAX_FIELDS, ale nie ma ¿adnego mechanizmu
+przerywaj±cego ten proces, je¿eli odebrano zbyt wiele linii. Specjalnie
+spreparowany serwer móg³by wys³ac wiêcej ni¿ MAX_FIELDS linii i tym samim
+przepe³niæ tablicê. Jako, ¿e tablica przechowuje wska¼niki do otrzymanych
+stringów, atakuj±cy nie mo¿e w nich zapisaæ dowolnych danych, co czyni exploita
+jeszcze bardziej z³o¿onym.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+Poprawka tej zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w pi±tek,
+15 kwietnia 2005 roku o godzinie 23:3:44 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
+wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
+zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
+<a href="../../MPlayer/patches/rtsp_fix_20050415.diff">³atka</a>
+do zaaplikowania na ¼ród³a.
+</p>
+
+
+<h3>Nara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre6 i wcze¶niejsze (w³±czaj±c w to pre6a)
+</p>
+
+<h3>Nienara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre7 i pó¼niejsze<br>
+CVS HEAD po pi±tku, 15 kwienia 2005 roku po godzinie 23:30:44 czasu UTC
+</p>
+</div>
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="about_advisories">2005.04.10, Niedziela :: Kilka s³ów na temat ostatniej serii raportów bezpieczeñstwa</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p>
+Za nim kto¶ wyci±gnie z³e wnioski...
+</p>
+
+<p>
+Ostatnia seria raportów bezpieczeñstwa opublikowanych dzisiaj dotyczy
+potencjalnych luk, które zosta³y zg³oszone i naprawione dawno temu,
+przyjrzyjcie siê dok³adnie datom.
+</p>
+
+<p>
+Mo¿ecie winiæ mnie za lenistwo i nieopublikowanie tych raportów wcze¶niej,
+a nie za³ogê MPlayera za d³ugi czas reakcji na odkryte luki.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln09">2005.04.10, Niedziela :: przepe³nienia bufora w mpg123</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<h3>Podsumowanie</h3>
+
+<p>
+Kilka potencjalnych przepe³nieñ bufora zosta³o odnalezionych w mpg123 -
+bibliotece dekoduj±cej MP3 do³±czonej do MPlayera w katalogu mp3lib.
+Wiêcej szczegó³ów znajdziecie w
+<a href="http://www.securityfocus.com/archive/1/374433">raporcie dotycz±cym mpg123</a>.
+</p>
+
+<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
+
+<p>
+¦rednia (wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
+odtwarzacz) podczas odtwarzania d¼wiêku w formacie MP3, je¶li da siê
+wykorzystaæ przepe³nienia do ataku. Nie jest jasne czy rzeczywi¶cie tak
+jest. W chwili kiedy przepe³nienia bufora zosta³y naprawione, nie by³y
+znane ¿adne exploity.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera we wtorek,
+14 wrze¶nia 2004 roku o godzinie 21:02:19 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
+wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
+zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
+<a href="../../MPlayer/patches/mp3_fix_20041215.diff">³atka</a>
+do zaaplikowania na ¼ród³a.
+</p>
+
+
+<h3>Nara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
+</p>
+
+
+<h3>Nienara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
+</p>
+
+<h3>Historia</h3>
+
+<p>
+Po zawiadomieniu o potencjalnych przepe³nieniach bufora, poprawka zosta³a
+zosta³a w³±czona do repozytorium CVS MPlayera we wtorek, 14 wrze¶nia 2004 roku
+o godzinie 21:02:19 czasu UTC.
+</p>
+
+</div>
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+
+	<a name="vuln08">2005.04.09, Sobota :: Przepe³nienia bufora w strumieniowaniu PNM</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<h3>Podsumowanie</h3>
+
+<p>
+<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o dwa przepe³nienia bufora
+w kodzie <a href="http://xinehq.de">xine</a> odpowiedzialnym za
+strumieniowanie PNM, dotyczy to równie¿ MPlayera. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
+<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=177&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>
+i
+<a href="http://xinehq.de/index.php/security/XSA-2004-6">raporcie xine</a>.
+</p>
+
+<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
+
+<p>
+Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
+odtwarzacza) podczas odtwarzania strumieni PNM. W chwili, kiedy luka zosta³a
+naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
+15 grudnia 2004 roku o godzinie 21:27:14 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
+wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
+zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
+<a href="../../mplayer/patches/pnm_fix_20041215.diff">³atka</a>
+do zaaplikowania na ¼ród³a.
+</p>
+
+
+<h3>Nara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
+</p>
+
+
+<h3>Nienara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
+</p>
+
+<h3>Historia</h3>
+
+<p>
+W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy xine zostali powiadomieni przez
+<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a>, które znalaz³o dwie zdalne
+luki przepe³nienia bufora w kodzie strumieniuj±cym PNM znajduj±cym siê w xine.
+Kod ten jest wspó³dzielony w MPlayerze i xine, dlatego te¿ zespó³ xine
+poinformowa³ nas o problemie, a ³atka usuwaj±ca lukê zosta³a w³±czona do
+repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 21:27:14
+czasu UTC.
+</p>
+
+</div>
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln07">2005.04.09, Sobota :: Przepe³nienie sterty w strumieniowaniu RTSP</a>
+  	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<h3>Podsumowanie</h3>
+
+<p>
+<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o b³±d przepe³nienia sterty
+w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie RTSP. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
+<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=166&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>.
+</p>
+
+<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
+
+<p>
+Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
+odtwarzacz) podczas odtwarzania strumieni RTSP. W chwili kiedy luka ta zosta³a
+naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
+15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:16:24 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
+wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
+zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
+<a href="../../MPlayer/patches/rtsp_fix_20041215.diff">³atka</a>
+do zaaplikowania na ¼ród³a.
+</p>
+
+
+<h3>Nara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
+</p>
+
+
+<h3>Nienara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
+</p>
+
+<h3>Historia</h3>
+
+<p>
+W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez
+<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a> które znalaz³o lukê zdalnego
+przepe³nienia sterty i kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie znajduj±cym
+siê w MPlayerze.
+£atka usuwaj±ca b³±d zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
+15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:16:24 czasu UTC.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln06">2005.04.09, Sobota :: Przepe³nienie stosu w strumieniowaniu MMST</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<h3>Podsumowanie</h3>
+
+<p>
+<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o przepe³nienie stosu
+w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie MMST. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
+<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=167&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>.
+</p>
+
+<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
+
+<p>
+Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
+odtwarzacz) przy odtwarzaniu strumieni MMST.
+W chwili, kiedy luka zosta³a naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
+15 grudnia 2004 roku o godzinie 19:12:46 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
+wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
+zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
+<a href="../../MPlayer/patches/mmst_fix_20041215.diff">³atka</a>
+do zaaplikowania na ¼ród³a.
+</p>
+
+
+<h3>Nara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
+</p>
+
+
+<h3>Nienara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
+</p>
+
+<h3>Historia</h3>
+
+<p>
+W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez
+<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a> o znalezieniu luki
+przepe³nienia stosu w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie MMST.
+£atka usuwaj±ca b³±d zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
+15 grudnia 2004 roku o godzinie 19:12:46 czasu UTC.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln05">2005.04.09, Sobota :: Luka w parserze bitmap</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+h3>Podsumowanie</h3>
+
+<p>
+<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o przepe³nienie sterty
+w demukserze BMP. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
+<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=168&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>.
+</p>
+
+<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
+
+<p>
+Teoretycznie demukser BMP jest kodem demonstracyjnym.
+Nie wiemy o ¿adnym wymagaj±cym go formacie multimedialnym.
+W chwili, kiedy luka zosta³a naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
+15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:52:38 czasu UTC. Demukser bitmap nie jest
+w ogóle wykorzystywany, dlatego te¿ zosta³ od razu usuniêty.
+U¿ytkownicy nara¿onych wersji powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do
+nowszej, zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
+<a href="../../MPlayer/patches/bmp_fix_20041215.diff">³atka</a>
+do zaaplikowania na ¼ród³a.
+</p>
+
+<h3>Nara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
+</p>
+
+
+<h3>Nienara¿one wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
+</p>
+
+<h3>Historia</h3>
+
+<p>
+W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez
+<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a>, które znalaz³o lukê
+przepe³nienia sterty w kodzie parsuj±cym BMP znajduj±cym siê w MPlayerze.
+£atka usuwaj±ca b³±d zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
+15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:52:38 czasu UTC.
+Demukser bitmap zosta³ w celach demonstracyjnych i nie jest potrzebny do
+odtwarzania multimediów, dlatego te¿ zosta³ natychmiast usuniêty.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="LqAward2004">2005.02.08, Wtorek :: Nagroda Czytelników LinuxQuestions.org</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/t272115.html">
+<img src="../images/LQ-2004MCA-video.png" alt="2004 LinuxQuestions.org Members Choice Award" width="163" height="173"></a>
+</p>
+
+<p>
+Z dum± og³aszamy ¿e
+<a href="http://www.linuxquestions.org/">LinuxQuestions.org</a> przeprowadzi³
+swoje coroczne wybory Nagrody Czytelników i MPlayer zosta³ wybrany
+<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/t272115.html">Video Multimedia Application of the Year</a> (Multimedialn± Aplikacj± Video Roku).
+</p>
+
+<p>
+MPlayer otrzyma³ 487 g³osów (49.85%), pokonuj±c
+<a href="http://www.xinehq.de">xine</a> z 304 (31.12%) i
+<a href="http://www.hadess.net/totem.php3">Totem</a> z 77 (7.88%).
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="brokenboxAward2005">2005.02.05, Sobota :: Program Miesi±ca Brokenbox</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://brokenbox.com.ar/">
+<img src="../images/brokenboxAward2005.png" alt="Brokenbox Award 2005" width="120" height="140"></a>
+</p>
+
+<p>
+Hej, wygrali¶my nagrodê z Argentyny... Argentyñska witryna po¶wiêcona
+oprogramowaniu Linuksowemu <a href="http://brokenbox.com.ar/">brokenbox.com.ar</a>
+wybra³a MPlayer'a 1.0pre6 &quot;programa del mes&quot; (programem miesi±ca). Dziêkujemy!
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="mplayer10pre6a">2004.12.29, ¦roda :: ponowne wydanie MPlayer 1.0pre6</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
+</h2>
+
+<p>
+W archiwum z wersj± pre6 MPlayera zabrak³o dokumentacji w wersji HTML.
+MPlayer 1.0pre6a jest ponownie spakietowanym wydaniem MPlayer 1.0pre6 zawieraj±cym
+ju¿ jednak brakuj±ce dokumenty. Poza katalogiem DOCS/HTML, te dwa
+wydania s± identyczne.
+</p>
+
+<p>
+MPlayer i MEncoder jako numer wersji poka¿± 1.0-pre6, poniewa¿ nie wprowadzono
+¿adnych zmian w g³ównym kodzie.
+</p>
+
+<p>
+Je¶li jeszcze nie pobra³e¶ pre6, ¶ci±gnij pre6a. Je¿eli nie jeste¶ zainteresowany
+dokumentacj± lub zbudowa³e¶ j± sobie ze ¼róde³ XML, nie musisz pobieraæ nowej wersji.
+</p>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre6a mo¿e zostaæ pobrany z podanych serwerów. Proszê, oszczêdzaj nasz serwer i korzystaj
+z jednego z serwerów lustrzanych.
+</p>
+
+<ul>
+	<li>Wêgry 1
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Wêgry 2
+		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Szwajcaria
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a></li>
+	<li>USA
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Australia
+		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Bu³garia
+		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+MD5SUM: <b>a812d945b884c2e2fa7f90c57cd76bff</b>
+</p>
+
+<p>
+Mo¿ecie wys³aæ do mnie kontenery z col± :-)
+</p>
+
+</div>
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+
+<a name="mplayer10pre6">2004.12.23, Czwartek :: wydano MPlayer 1.0pre6</a>
+ <br><span class="poster">opublikowa³a dru¿yna wydañ</span>
+</h2>
+
+<p>
+Minê³o piêæ miesiêcy od ostatniego wydania, co widaæ. Jest to najd³u¿sza
+lista zmian w historii. Zamêczyli¶my nasze klawiatury. W koñcu
+zdecydowali¶my siê to wydaæ i zrobiæ ca³emu ¶wiatu prezent gwiazdkowy.
+Poniewa¿ ¶wiêta s± jutro, bêdziecie musieli poczekaæ jeden dzieñ z
+kompilacj±. Otwieranie prezentów przed czasem nie podlega dyskusji! Bez
+podgl±dania, nie rozpakowujcie archiwów! Je¿eli przy¶lecie wcze¶niej
+zg³oszenia b³êdów lub komentarze, bêdziemy wiedzieli, ¿e byli¶cie
+niegrzecznymi dzieæmi i otworzyli¶cie prezenty przed czasem. Wiecie co
+spotyka niegrzeczne dzieci...
+</p>
+
+<p>
+Najwa¿niejszymi zmianami s± obs³uga prawie nieskoñczonej ilo¶ci nowych
+kodeków i wa¿ne poprawki do niektórych starszych. Wspomnieæ nale¿y tak¿e
+o eksperymentalnym kodeku snow Michaela Niedermayer opartym o wavelet
+(od t³umacza: przebieg falowy ograniczony zarówno w
+czêstotliwo¶ci i czasie trwania).
+<!--FIXME: jak siê t³umaczy ,,wavelet'' oraz czy ,,snow'' to nazwa
+w³asna, czy ¶nieg?-->
+<!--zostawilbym oryginalna wersje to wyglada jak nazwa wlasna -->
+Jest on bardzo obiecuj±cy. Byæ mo¿e tak wygl±da przysz³o¶æ kodowania
+video. Dodali¶my tak¿e obs³ugê kodowania do H.264 z x264 oraz do MP2
+przez toolame.
+</p>
+
+<p>
+Na dodatek sta³o siê niemo¿liwe i ca³y ogrom dostêpnych opcji zosta³ w
+koñcu udokumentowany. Je¿eli nie mo¿esz czego¶ znale¼æ w dokumetnacji, to
+znaczy, ¿e nie istnieje, wiêc RTFM! Je¿eli masz s³ab± maszynê
+powieniene¶ siê zainteresowaæ dekodowaniem w niskiej rozdzielczo¶ci,
+korzystaj±c z libavcodec
+(<code>-vfm ffmpeg -lavdopts lowres=0-3</code>).
+Przy odrobinie szczê¶cia bêdziesz móg³ odtwarzaæ filmy DVD i MPEG-4. Mac
+OS X zyska³ kilka mi³ych ulepszeñ, miêdzy innymi zwi±zanych z VCD i
+obs³ug± kodeka Real/Helix (pobierz nowe paczki z kodekami).
+Dla Windows przygotpwali¶my nowiutke wyj¶cie audio DirectSound i obs³ugê
+opcji <code>-wid</code>, która powinna pozwoliæ na budowê wtyczek do
+przegl±darek. Je¿eli u¿ywasz serwera d¼wiêku polypaudio, to istnieje
+teraz dla Ciebie modu³ wyj¶cia audio. Pozosta³e stare wtyczki audio
+zosta³y przekonwertowane na filtry audio. Spodziewaj siê znikniêcia
+wtyczek audio w nastêpnym wydaniu. Nie ma ju¿ starych sterowników
+wyj¶cia audio alsa9 i alsa1x, u¿yj zamiast tego sterownika alsa.
+</p>
+
+<p>
+Jak zwykle poprawionych zosta³o za du¿o b³êdów, ¿eby o nich wspominaæ.
+Znajduj± siê one wszêdzie, wiêc MPlayer powinien teraz dzia³aæ p³ynniej
+i stabilniej ni¿ przedtem. Wartym wspominienia jest to, ¿e d³ugo¶æ
+oraz pozycja s± teraz wy¶wietlane równie¿ dla plików MOV. Wyj¶cie
+MPlayera staje siê coraz mniej gadatliwe.
+</p>
+
+<p>
+Lista zmian zawiera zmiany od MPlayera 1.0pre5try2, wiêc wszystkie
+poprawki bezpieczeñstwa s± tak¿e uwzglêdnione.
+</p>
+
+<p>
+Weso³ych ¦wi±t...
+</p>
+
+
+<h3>MPlayer 1.0pre6: <i>"Prezent ¦wi±teczny"</i></h3>
+
+<h4>DOKUMENTACJA</h4>
+
+<ul>
+ <li>w koñcu wszystkie opcje s± udokumentowane</li>
+ <li>strona man ca³kowicie sprawdzona pod k±tem literówek, s³ownictwa
+ oraz jasno¶cii</li>
+ <li>wszystkie podopcje sterowników wyj¶cia audio udokumentowane</li>
+ <li>wszystkie podopcje sterowników wyj¶cia audio udokumentowane</li>
+ <li>do strony man dodano podrozdzia³ dotycz±cy filtrów audio</li>
+ <li>ukoñczono dokumentacjê XviD</li>
+ <li>francuska strona man znów aktualna</li>
+ <li>zaktualizowana niemiecka strona man</li>
+ <li>nowe czeskie (kompletne) i szwedzkie t³umaczenie strony man</li>
+ <li>poprawki i aktualizacje w ró¿nych miejscach</li>
+</ul>
+
+<h4>Porty</h4>
+
+<ul>
+ <li>pe³na obs³uga x86_64</li>
+ <li>obs³uga -rootwin, -panscan w sterowniku wyj¶cia video quartz</li>
+ <li>powtarzanie klucza oraz proporcje naprawione w
+ sterowniku wyj¶cia video quartz</li>
+ <li>menu &quot;Film&quot; dla sterownika wyj¶cia video quartz z opcj±
+ zbli¿enia (zoom) oraz ustawieñ (preset)</li>
+ <li>podopcja fs_res sterownika wyj¶cia video quartz wybiera
+ pe³noekranow± rozdzielczo¶æ</li>
+ <li>obs³uga VCD w Darwin (Mac OS X)</li>
+ <li>obs³uga argumentów wywo³ania Mac OS X Finder</li>
+ <li>poprawka do wej¶cia stdin i trybu slave na MinGW</li>
+ <li>obs³uga -rootwin, -colorkey, -wid w sterowniku wyj¶cia video DirectX</li>
+ <li>poprawiony wybór monitora w sterowniku wyj¶cia video DirectX</li>
+ <li>nowy sterownik wyj¶cia audio DirectSound</li>
+ <li>obs³uga myszy w Windows</li>
+ <li>obs³uga ZetaOS (prawie dzia³a)</li>
+</ul>
+
+<h4>Sterowniki</h4>
+
+<ul>
+ <li>poprawki w sterownikach wyj¶cia video VESA i GGI</li>
+ <li>usuniêto -jpeg na rzecz podopcji -vo jpeg</li>
+ <li>sterownik wyj¶cia video jpeg teraz obs³uguje zapisuje do wielu
+ katalogów</li>
+ <li>poprawki sterownika wyj¶cia video Blinkenlights ;-)</li>
+ <li>poprawki sterownika wyj¶cia video OpenGL colorformat (z podopcj±
+ manyfmts)</li>
+ <li>obs³uga aspect, panscan, sprzêtowego OSD w sterowniku wyj¶cia video
+ OpenGL</li>
+ <li>nowe sterowniki wyj¶cia video pnm i md5sum, zastêpuj±ce pgm i
+ md5</li>
+ <li>wyj¶cie video yuv4mpeg teraz ma podopcjê file=, której mo¿na u¿yæ
+ w po³±czeniu z -fixed-vo do ³±czenia plików o tej samej szeroko¶ci,
+ wysoko¶ci i liczbie klatek na sekundê</li>
+ <li>sterownik wyj¶cia vide JACK zaktualizowany do zmian API bio2jack</li>
+ <li>alsa9 i alsa1x zast±pione przez sterownik wyj¶cia audio alsa</li>
+ <li>sterownik wyj¶cia audio ALSA zawsze u¿ywa okre¶lonego urz±dzenia,
+ nawet dla hwac3</li>
+ <li>obs³uga wyboru kana³u miksera w sterowniku wyj¶cia audio ALSA</li>
+ <li>sterownik audio dla serwera d¼wiêku polypaudio</li>
+ <li>naprawiono wyj¶cie TV VIDIX Cyberblade</li>
+ <li>obs³uga VIDIX I420 dla Cyberblade i mga</li>
+ <li>obs³uga VIDIX Radeonów na systemach big-endian oraz inne poprawki
+ dla Radeonów</li>
+ <li>obs³uga VIDIX Radeon R200 QM (Radeon 9100)</li>
+ <li>sterownik CLE266 VIDIX</li>
+ <li>eksperymentalny sterownik SAVAGE VIDIX</li>
+</ul>
+
+<h4>Dekodery</h4>
+
+<ul>
+ <li>&quot;eksperymentalna&quot; obs³uga 20 i 24 bitowego LPCM (DVD-Audio)</li>
+ <li>zaktualizowano libmpeg2 do 0.4.0b</li>
+ <li>zaktualizowano libfaad2 do wersji 2.1beta z CVS</li>
+ <li>dekodowanie DTS przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga Windows Media Audio 9 Voice przez binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga Windows Media Video 9 Advanced przez binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga Windows Media Screen Codec 2 przez binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga Windows Media Image Codec przez binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga Windows Media Image 2 Codec przez binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga VDOWave video przez binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga Miro VideoXL video przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga Creative ADPCM audio przez libavcodec lub binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga IBM Ultimotion video przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga kodeka Micronas Speech przez binarn± DLL</li>
+ <li>obs³uga kodeka video H.261 przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga kodeka video TechSmith Camtasia przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga kodeka sonic audio przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga kodeka snow video przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga QuickDraw video przez libavcodec</li>
+ <li>obs³uga Cinepak, CYUV i RoQ audio/video przeniesiona do FFmpeg</li>
+ <li>obs³uga Vianet Lsvx video przez binarn± DLL</li>
+</ul>
+
+<h4>Demuksery</h4>
+
+<ul>
+ <li>naprawiono -nosound oraz -novideo dla NSV</li>
+ <li>prze³±czanie napisów i wy¶wietlanie kodu kraju dla Matroski</li>
+ <li>obs³uga formatu plików .vp5 (odmiana AVI)</li>
+ <li>naprawine przewijanie w plikach ASF tylko z d¼wiêkiem</li>
+ <li>poprawione wykrywanie MP3</li>
+ <li>obs³uga AVC w plikach .mp4</li>
+ <li>obs³uga surowych (raw_ plików H.261 przez libavformat</li>
+ <li>poprawiona precyzja przewijaniaplików MPEG</li>
+ <li>lepsza obs³uga kodu kraju napisów dla plików MKV</li>
+ <li>obs³uga plików DVHS i H.264 poprzez MPEG-TS</li>
+ <li>wy¶wietlanie d³ugo¶ci i pozycji (w pasku przewijania) dla plików MOV</li>
+ <li>poprawione odtwarzanie surowego (raw) video w plikach MOV</li>
+</ul>
+
+
+<h4>Strumienie</h4>
+
+<ul>
+ <li>dodano opcje -cache-min oraz -cache-prefill</li>
+ <li>naprawiona kompilacja dla nowszych wersji LIVE.COM</li>
+ <li>zmuszenie do dzia³ania ASF bez ECC</li>
+ <li>obs³uga MMS na niestandardowym porcie</li>
+ <li>wykrywanie EOF w strumieniach Real RTSP</li>
+</ul>
+
+<h4>FFmpeg/libavcodec</h4>
+
+<ul>
+ <li>dekodowanie w obni¿onej rozdzielczo¶ci dziêki opcji lowres</li>
+ <li>nowy eksperymentalny kodek video snow oparty na wavelet
+ <!--(?wavelet??)--></li>
+ <li>nowy kodek audio sonic</li>
+ <li>dekoder video TechSmith Camtasia</li>
+ <li>dekoder video IBM Ultimotion</li>
+ <li>dekoder video QuickDraw</li>
+ <li>dekoder Creative ADPCM</li>
+ <li>dekoder Miro VideoXL</li>
+ <li>demuxer i dekoder plików online audio Sierra</li>
+ <li>dekoder video QPEG</li>
+ <li>demukser formatu Electronic Arts Game Multimedia</li>
+ <li>poprawki H.261, koder H.261</li>
+ <li>naprawiony kod akcelerowany VIS</li>
+ <li>obs³uga DTS przez libdts</li>
+ <li>wiele poprawek DV, przewijanie surowych (raw) plików DV</li>
+ <li>obs³uga AAC w plikach MOV</li>
+ <li>poprawki RV10, RV20</li>
+ <li>kodowanie RV20</li>
+ <li>wyczyszczenie demuksera AVI, obs³uga zmiany palety</li>
+ <li>obs³uga metadanych iTunes</li>
+ <li>poprawki HuffYUV (endianness, RGB32 predictor, median encoding,
+przeplot)</li>
+ <li>ffvhuff (rozszerzony kodek HuffYUV)</li>
+ <li>optymalizacje SSE funkcji porównywania 4x4</li>
+ <li>ulepszenia procedury epzs motion search</li>
+ <li>quad tree based motion compensation</li>
+ <li>optymalizacje MMX2/3DNow! MPEG-4</li>
+ <li>H.264: du¿o poprawek i optymalizacji MMX2/3DNow!</li>
+ <li>obs³uga AVC1 (H.264 bez s³owa synchronizuj±cego w plikach .mp4)</li>
+ <li>H.264 qpel motion compensation</li>
+ <li>dekodowanie Indeo3 grayscale</li>
+ <li>dekoder preliminary Truemotion 24 bit</li>
+ <li>naprawiony koder avizlib</li>
+ <li>obs³uga kwantyzacji trellis w H.263</li>
+ <li>optymalizacje DCT</li>
+ <li>obs³uga AltiVec w AmigaOS4</li>
+ <li>adaptacja optymalizacji MMX/MMX2/SSE/3DNow! do dzia³ania na x86_64</li>
+ <li>poprawki przewijania</li>
+ <li>lepsza i szybsza procedura zmiany czêstotliwo¶ci próbkowania audio</li>
+ <li>nowy interfejs przechwytywania dc1394</li>
+ <li>obs³uga wstêpnego dekodowani dla H.264 z CABAC i ramkami B</li>
+ <li>obs³uga dvr-ms w demukserze ASF</li>
+ <li>demukser NSV</li>
+ <li>kompatybilny z DVD mukser MPEG</li>
+ <li>poprawki MJPEG-B</li>
+ <li>koder zakresu (koder arytmetycznej entropii) u¿ywany przez
+ snow oraz ffv1</li>
+ <li>ulepszenia ffv1: kodeki signed golomb, range</li>
+ <li>obs³uga multi slice w strumieniach main profile H.264</li>
+ <li>jak zwykle, wiele poprawek b³êdów i optymalizacji</li>
+</ul>
+
+<h4>Filtry</h4>
+
+<ul>
+ <li>programowe sterowanie d¼wiêkiem, gdy niedostêpne jest sprzêtowe, mo¿na
+ osi±gn±æ korzystaj±c z parametrów -softvol i -softvol-max</li>
+ <li>wysokiej jako¶ci resampling audio przez -af lavcresample</li>
+ <li>parametr cropdetect rounding</li>
+ <li>MPlayer -af help</li>
+ <li>brakuj±ce wtyczki audio (extrastereo, volnorm) przekonwertowane na
+ filtry audio</li>
+ <li>filtr audio sine sweep generator</li>
+ <li>filtr audio hrtf do konwertowania wielokana³owego d¼wiêku do
+ wyj¶cia 2 kana³owego dla s³uchawek, zachowuj±cy przestrzenno¶æ d¼wiêku</li>
+ <li>poprawki big-endian w konwerterze rgb2rgb</li>
+ <li>poprawki optymalizacji Altivec yuv2rgb</li>
+ <li>obs³uga wtyczek LADSPA</li>
+</ul>
+
+<h4>GUI</h4>
+
+<ul>
+ <li>ujednolicony okno opcji audio, tak¿e dla ALSA</li>
+ <li>ograniczono ponowne rysowanie, obni¿a zu¿ycie CPU w przypadku
+ odtwa¿ania tylko d¼wiêku</li>
+ <li>ikony w menu kontekstowym</li>
+ <li>naprawiony b³±d podwojonego rozmiaru</li>
+ <li>naprawiony b³±d spowolnienia po otwarciu panelu preferencji</li>
+ <li>pozosta³e komunikaty przeniesione do pliku pomocy do przet³umaczenia</li>
+ <li>naprawiony efekt spowolnienia po u¿yciu panelu preferencji</li>
+</ul>
+
+<h4>Kodowanie</h4>
+
+<ul>
+ <li>obs³uga kodera x264</li>
+ <li>obs³uga kodowania MP2 u¿ywaj±c libtoolame</li>
+ <li>&quot;turbo mode&quot; libavcodec do przy¶pieszenia kodowania
+ dwuprzebiegowego</li>
+ <li>obs³uga kodowania trójprzebiegowego dla libavcodec i x264</li>
+ <li>modu³y kodera i dekodera XviD zaktualizowane do API-4.1
+(XviD-1.1.x)</li>
+ <li>wyczyszczenie pozosta³ych ramek przy koñcu procesu kodowania</li>
+</ul>
+
+<h4>Inne</h4>
+
+<ul>
+ <li>-loop i -shuffle teraz ze sob± wspó³pracuj±</li>
+ <li>lepsza obs³uga EDL</li>
+ <li>w koñcu dzia³aj± niektóre opcje configure --disable (mp3lib, liba52,
+libmpeg2)</li>
+ <li>framestepping</li>
+ <li>zmiana szybko¶ci odtwarzania podczas odtwarzania</li>
+ <li>naprawione niektóre zwisy przy kodekach binarnych</li>
+ <li>obs³uga po³o¿enia napisów dla plików SAMI</li>
+ <li>obs³uga znaku '\' w ¶cie¿kach Windows</li>
+ <li>poprawki FriBiDi dla obs³ugi przecinków w napisach Hebrajskich</li>
+ <li>opcja -crash-debug do pod³±czenia gdb automatycznie po b³edzie</li>
+ <li>poprawki kompilacji za pomoc± gcc 4</li>
+ <li>poprawki kompilacji dla wielu plików w katalogu TOOLS</li>
+ <li>naprawiony nies³awny b³±d &quot;zablokowanego przycisku myszy (stuck mouse
+ button)&quot;, nowa opcja -key-fifo-size</li>
+ <li>trochê zredukowana gadatliwo¶æ wyj¶cia MPlayera</li>
+ <li>-identify teraz wy¶wietla pewn± informacjê o dostêpnych jêzykach</li>
+ <li>podwójne buforowanie (-double) jest teraz domy¶lne</li>
+ <li>naprawiono du¿o wycieków pamiêci</li>
+</ul>
+<p>
+MPlayera 1.0pre6 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji. Proszê
+b±d¼cie wyrozumiali dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z wielu
+serwerów lustrzanych.
+
+</p>
+
+<ul>
+ <li>Wêgry 1
+  <a
+href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a>
+  <a
+href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Wegry 2
+  <a
+href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a>
+  <a
+href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Szwajcaria
+  <a
+href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a></li>
+ <li>USA
+  <a
+href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a>
+  <a
+href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Australia
+  <a
+href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Bu³garia
+  <a
+href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+MD5SUM: <b>4a628f87a7070e10ffea04a1598979a9</b>
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+ <a name="br-linuxAward2004">2004.12.22, ¦roda :: brazylijska
+ nagroda Free Community Award 2004</a>
+ <br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://br-linux.org/main/noticia-favoritos_da_comunidade_livre_.html">
+<img src="../images/br-linux2004.jpg" alt="Brazilian Free Community Award 2004" width="411" height="76"></a>
+</p>
+
+<p>
+Wygl±da na to, ¿e dzi¶ jest dzieñ nagród... Zostali¶my w³a¶nie
+powiadomieni, ¿e MPlayer zdoby³ kolejn± nagrodê. Tym razem od
+brazylijskiej spo³eczno¶ci linuksowej na
+<a href="http://br-linux.org">br-linux.org</a>, &quot;Favoritos da
+Comunidade Livre brasileira em 2004&quot; (Ulubione brazylijskiej
+wolnej spo³eczno¶ci w roku 2004) w kategorii &quot;Visualizador de
+Vídeo&quot;
+(odtwarzacz video) uzyskuj±c 1395 g³osów (48%), przed xine i Kaffeine.
+</p>
+
+<p>
+Je¿eli znasz portugalski mo¿esz wiêcej przeczytaæ na
+<a href="http://br-linux.org/main/noticia-favoritos_da_comunidade_livre_.html">stronie nagród</a>.
+</p>
+
+
+</div>
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+ <a name="HUPAward2004">2004.12.22, ¦roda :: nagroda HUP Readers' Choice
+Award 2004</a>
+ <br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7628">
+<img src="../images/hup2004.png" alt="HUP Readers' Choice Award 2004" width="150" height="150"></a>
+</p>
+
+<p>
+Mamy zaszczyt og³osiæ, ¿e MPlayer zdoby³ nagrodê czytelników
+<a href="http://hup.hu">wêgierskiego portalu Uniksowego (Hungarian Unix
+Portal)</a> w kategorii &quot;ulubionego odtwarzacza video bie¿±cego roku&quot;,
+a tak¿e &quot;ulubionego wêgierskiego projektu bie¿±cego roku&quot;.
+</p>
+
+<p>
+W kategorii odtwarzacza video MPlayer uzyska³ 473 g³osy (89%), xine 39 (7%)
+a VLC 10 (1%). MPlayer drugi rok z rzêdu zdoby³ tê nagrodê.
+Je¿eli znasz wêgierski, to mo¿esz przeczytaæ o tym na
+<a
+href="http://hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7628">stronie
+nagród HUP</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+ <a name="mplayer10pre5try2">2004.12.15, ¦roda :: wydano MPlayer
+1.0pre5try2</a>
+ <br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
+</h2>
+
+<p>
+Liczne luki w MPlayerze zosta³y odkryte przez
+<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a>, a wiele wiêcej zosta³o
+znalezionych podczas przegl±du kodu:
+</p>
+
+<ul>
+ <li>potencjalne przepe³nienie sterty w kodzie obs³ugi strumieni Real
+ RTSP
+ (<a
+href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/rtsp_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
+ <li>potencjalne przepe³nienie stosu w kodzie obs³ugi strumieni MMST
+ (<a
+href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/mmst_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
+ <li>liczne przepe³nienia bufora w demukserze BMP
+ (<a
+href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/bmp_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
+ <li>potencjalne przepe³nienie sterty w kodzie obs³ugi strumieni pnm
+ (<a
+href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/pnm_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
+ <li>potencjalne przepe³nienie bufora w mp3lib
+ (<a
+href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/mp3_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
+</ul>
+
+<p>
+Dotyczy MPlayera 1.0pre5 i obecnych wersji z CVSu.
+MPlayer 0.93 jest przestarza³y i nie by³ sprawdzany ani naprawiany.
+Wszystkie problemy zosta³y rozwi±zanem a demukser BMP zosta³ wy³±czony
+poniewa¿ jest bezu¿yteczny i wymaga dalszej analizy by byæ ca³kowicie
+bezpiecznym.
+</p>
+
+<p>
+Aby byæ zabezpieczonym przed szkodami, u¿ytkownicy MPlayera 1.0pre5 i
+wcze¶niejszych powinni dokonaæ aktualizacji do 1.0pre5try2 lub
+zaaplikowaæ tê
+<a
+href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/pre5-pre5try2.diff">³atê
+zbiorcz±</a>
+na 1.0pre5, a w miêdzyczasie nie odtwarzaæ strumieni z sieci.
+U¿ytkownicy CVSu mog± po prostu wykonaæ 'cvs update'.
+Dostêpna jest tak¿e
+<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">wersja CVS
+</a>
+dla u¿ytkowników Windows.
+</p>
+
+<p>
+Szczegó³owe poradniki zostan± opublikowane pó¼niej.
+
+</p>
+
+<p>
+MPlayera 1.0pre5try2 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji:
+</p>
+
+<ul>
+ <li>Wêgry 1
+  <a
+href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a>
+  <a
+href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Wêgry 2
+  <a
+href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a>
+  <a
+href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>USA 2
+  <a
+href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a>
+  <a
+href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Szwajcaria
+  <a
+href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a></li>
+ <li>Australia
+  <a
+href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Bu³garia
+  <a
+href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+<p>
+MD5SUM: <b>724c905a8dddb7e8ec9722fc585f833d</b>
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+
+	<a name="LnmAward2004">2004.10.30, Sobota :: Linux New Media Award 2004</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.linuxnewmedia.de/presse/en">
+<img src="../images/LnmAwardLogo2004.jpg" alt="Linux New Media Award 2004" width="241" height="193"></a>
+</p>
+
+<p>
+MPlayer otrzyma³ nagrodê
+<a href="http://www.linuxnewmedia.de/presse/en">Linux New Media Award 2004</a>
+w kategorii &quot;Najlepszy odtwarzacz multimedialny&quot;. Konkurs jest
+organizowany przez <a href="http://www.linuxnewmedia.de/en">Linux New Media AG</a>
+Jury sk³ada siê z oko³o 150 szanowanych cz³onków spo³eczno¶ci.
+</p>
+
+<p>
+MPlayer zebra³ 29.8% g³osów, wygrywaj±c z <a href="http://xinehq.de">xine</a>
+(24.2%) i <a href="http://xmms.org">XMMS</a> (23.4%) czyni±c to drugim z
+kolei zwyciêstwem. Szczegó³owe wyniki mo¿na znale¼æ na
+<a href="http://www.linuxnewmedia.de/Award_2004/award2004/">niemieckiej
+stronie z nagrodami</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="sucon2004">2004.09.02, Czwartek :: MPlayer na SUCON '04</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p>
+Za³oga MPlayera bêdzie reprezentowana na
+<a href="http://www.suug.ch/sucon/04/">SUCON '04</a>
+przynajmniej przez nastêpuj±ce osoby: Alex Beregszaszi, Roberto Togni, Jonas
+Jermann i Diego Biurrun. SUCON to szwajcarska konferencja uniksowa odbywaj±ca
+siê w dniach 2-4 wrze¶nia 2004 w Technopark, Zürich, Szwajcaria.
+Cytat ze strony domowej (tekst przet³umaczony na polski):
+</p>
+
+<blockquote cite="http://www.suug.ch/sucon/04/">
+<p>
+SUCON to wy³aniaj±ca siê konferencja zogniskowana na tematach zwi±zanych
+z Uniksowymi systemami operacyjnymi. Naszym celem jest zgromadzenie
+deweloperów, administratorów i u¿ytkowników aby wesprzeæ projekty,
+pomys³y i wiedzê ka¿dej jednostki.
+</p>
+</blockquote>
+
+<p>
+Alex wyg³osi w pi±tek przemówienie o MPlayerze, wiêc je¶li jeste¶
+zainteresowany MPlayerem lub chcia³by¶ spotkaæ niektórych z nas, wpadnij
+je¿eli bêdziesz w pobli¿u.
+</p>
+
+<h3>Aktualizacja</h3>
+
+<p>
+Obecni tak¿e bêd±: Mike Melanson z
+<a href="http://xinehq.de/">xine</a>
+oraz Samuel Hocevar z
+<a href="http://videolan.org/">VideoLAN</a>.
+Tak¿e wyg³osz± prelekcje oraz przeprowadz± w sobotê razem sesjê
+multimedialn± birds-of-a-feather.
+</p>
+
+<h3>Aktualizacja 2</h3>
+
+<p>
+Zosta³y udostêpnione niektóre
+<a href="http://www.suug.ch/sucon/04/video.html">nagrane przemówienia</a>.
+Znajduj± siê tam miêdzy innymi przemówienia, które wyg³osili Mike
+Melanson oraz Alex Beregszaszi.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="hard_drive_donation">2004.07.23, Pi±tek :: Potrzebujemy dysku twardego</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p>
+Jeden z twardych dysków w naszym serwerze nawala i musi zostaæ
+wymieniony. Poniewa¿ jest on czê¶ci± macierzy RAID1 (jej wydajno¶æ
+drastycznie spada, gdy u¿ywa siê dysków o ró¿nej geometrii), to
+potrzebujemy takiego samego modelu na wymianê albo dwóch nowych dysków
+IDE. Dysk to 40GB IDE IBM IC35L040AVER07-0.
+</p>
+
+<p>
+Je¿eli masz taki napêd albo parê nowych na zbyciu lub chcesz nam je
+kupiæ, skontaktuj siê z naszym adminem
+<a href="mailto:arpi_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_POMIÊDY_NIMI_ at thot.banki.hu">Arpadem Gereöffy</a>
+i wy¶lij mu napêd..
+</p>
+
+<h3>Aktualizacja</h3>
+
+<p>
+Otrzymali¶my DTLA305040 w darze od Stefana Seyfried (Dziêkujemy!) a
+Sascha Sommer wymieni³ go na swój IC35L040AVER07, który teraz znajduje
+siê w serwerze projektu. Dziêkujemy tak¿e innym, którzy zaoferowali
+pomoc.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="mplayer10pre5">2004.07.15, ¦roda :: wydano MPlayer 1.0pre5</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³a dru¿yna wydaj±ca</span>
+</h2>
+
+<p>
+Znowu po d³ugim opó¼nieniu z dum± prezentujemy Wam nasze najnowsze
+wydanie. W³±czono tony nowych cech oraz poprawiono tony b³êdów, wiele z
+nich w trakcie wielkiej sesji hackerskiej podczas LinuxTag 2004. Kolejka
+oczekuj±cych ³atek zosta³a bardzo skrócona i jak zwykle zamierzamy
+dokonaæ nastêpnego wydania bardziej na czas ;-)
+</p>
+
+<p>
+Poza <a href="#name_change">zmian± nazwy</a> najwa¿niejsz± zmian± jest
+audyt kodu zajmuj±cego siê ci±gami.
+Przeczytaj <a href="#vuln04">stosowny poradnik</a>.
+Dokonaj aktualizacji do pre5, je¿eli jeszcze nie dokona³e¶ aktualizacji
+do najnowszej wersji z CVSu.
+</p>
+
+<p>
+W¶ród wa¿nych zmian w tym wydaniu nale¿y wymieniæ lepsz± obs³ugê Max OS X oraz
+Windows, polepszone przewijanie w plikach Real, lepsz± dokumentacjê
+MEncodera ze zaktualizowanym poradnikiem ripowania DVD, poprawki
+zwi±zane ze strumieniowaniem, naprawione b³êdy zwi±zane z trybem
+pe³noekranowym, nowy zunifikowany sterownik wyj¶cia audio ALSA ao_alsa
+zastêpuj±cy ao_alsa9 oraz ao_alsa1x, sterownik wyj¶cia audio JACK oraz
+nowe ikony do GUI i menu. Oczywi¶cie zrobili¶my tak¿e to co zawsze:
+obs³uga nowych kodeków, nowe filtry wideo i naprawienie przeró¿nych
+b³êdów.
+</p>
+
+<p>
+Paczki z kodekami zosta³y zaktualizowane i teraz zawieraj± numery
+wersji. Mo¿esz wiêc ³atwo powiedzieæ czy masz najnowsz± paczkê, czy nie.
+¦ci±gaj, je¿eli jeste¶ zainteresowany pe³n± obs³ug± kodeków.
+</p>
+
+<p>
+Mi³ej zabawy...
+</p>
+
+
+<h3>MPlayer 1.0pre5: <i>&quot;wydanie LinuxTag&quot;</i></h3>
+
+<h4>Nazwa</h4>
+
+<ul>
+	<li>Teraz jest &quot;MPlayer - Odtwarzacz Filmów&quot; zamiast
+	&quot;MPlayer - Odtwarzacz filmów dla Linuksa&quot;.</li>
+</ul>
+
+<h4>Bezpieczeñstwo</h4>
+
+<ul>
+	<li>ca³kowita rewizja operacji na ci±gach, naprawione przepe³nienia
+	bufora</li>
+</ul>
+
+<h4>Dokumentacja</h4>
+
+<ul>
+	<li>ma³e dodatki, poprawki, aktualizacje</li>
+	<li>dodano sekcjê o sterownikach wyj¶cia audio w stronie man</li>
+	<li>wiele naprawionych b³êdów oraz ulepszeñ w dokumentacji MEncodera</li>
+	<li>poszerzony i polepszony przewodnik ripowania DVD</li>
+	<li>bardzo poszerzony plik AUTHORS</li>
+	<li>czê¶ciowa aktualizacja niemieckiej strony man</li>
+	<li>rozpoczêto t³umaczenie dokumentacji XML na wêgierski</li>
+</ul>
+
+<h4>Porty</h4>
+
+<ul>
+	<li>naprawiono (znów) odtwarzanie zakodowanych DVD w Windows</li>
+	<li>Cygwin i MinGW teraz akceptuj± tak± sam± sk³adniê -dvd-device</li>
+	<li>LIVE.COM teraz dzia³a pod MinGW</li>
+	<li>podwaliny pod crosskompilacjê dla MinGW</li>
+	<li>wy³±czono SSE w MinGW, jako ¿e powodowa³o zwisy</li>
+	<li>AC3 passthrough dla ao_win32</li>
+	<li>ulepszony vo_quartz (YUV, obs³uga wielu ekranów)</li>
+	<li>vo_quartz jako domy¶lny na Mac OS X</li>
+	<li>ao_macosx naprawiony i znów uczyniony domy¶lnym na Mac OS X</li>
+	<li>obs³uga binarnych kodeków RealVideo na Mac OS X (ci±gle wadliwa)</li>
+	<li>poprawki bigendian w vf.c, vo_tga</li>
+	<li>poprawki przeno¶no¶ci na OpenBSD</li>
+	<li>obs³uga OpenBSD/VAX</li>
+	<li>obs³uga AMD64</li>
+</ul>
+
+<h4>Sterowniki</h4>
+
+<ul>
+	<li>obs³uga wiêkszej ilo¶ci Radeonów (miêdzy innymi 9800 XT) w VIDIX</li>
+	<li>poprawki zwi±zane z Radeonami w VIDIX</li>
+	<li>vo_gl2 teraz obs³uguje GUI, poprawka na migotaj±ce obramowanie w
+	trybie pe³noekranowym</li>
+	<li>obs³uga 24 i 32 bitowych plików PCM, poprawki bigendian</li>
+	<li>ao_sdl teraz konwertuje nieobs³ugiwane formaty zamiast koñczyæ
+	pracê</li>
+	<li>obs³uga ENCA</li>
+	<li>po³±czono sterowniki ao_alsa9 i ao_alsa1x jako ao_alsa</li>
+	<li>obs³uga wyj¶cia TV NeoMagic poprzez VESA</li>
+	<li>sterownik wyj¶cia audio JACK</li>
+	<li>poprawki vo_sdl (z³e flagi oraz wy³±czanie wygaszacza ekranu)</li>
+	<li>poprawki vo_directx</li>
+</ul>
+
+<h4>Dekodery</h4>
+
+<ul>
+	<li>przeniesiono obs³ugê MSZH/ZLIB, FLI, QTRLE, RoQ video oraz RoQ do FFmpeg</li>
+	<li>preferowane dekodery FFmpeg Cinepak oraz CYUV</li>
+	<li>obs³uga formatu audio 0xff support (to AAC)</li>
+	<li>obs³uga &quot;surowego&quot; audio w MOV</li>
+	<li>obs³uga Indeo audio (iac25) poprzez binarny kodek</li>
+	<li>aktualizacja libfaad2 do wydania FAAD 2.0</li>
+	<li>obs³uga MPEG-2 chroma422/444</li>
+	<li>obs³uga Winnov WINX oraz WNV1 poprzez binarny kodek</li>
+</ul>
+
+<h4>Demuksery</h4>
+
+<ul>
+	<li>obs³uga napisów Ogg oraz inne poprawki</li>
+	<li>ulepszenia Matroska</li>
+	<li>obs³uga przewijania w plikach Real bez -idx</li>
+	<li>obs³uga przewijania w plikach Real bez indeksu poprzez -forceidx</li>
+</ul>
+
+<h4>Strumieniowanie</h4>
+
+<ul>
+	<li>poprawki strumieniowania ASF, MMST</li>
+	<li>poprawiono obs³ugê URL</li>
+	<li>obs³uga strumieni NSA (Nullsoft audio)</li>
+	<li>obs³uga listy odtwarzania embedded RAM</li>
+	<li>obs³uga wielobajtowych URLi</li>
+	<li>rtp:// teraz obs³ugiwane nawet z LIVE.COM wkompilowanym</li>
+	<li>ró¿ne poprawki b³êdów</li>
+</ul>
+
+<h4>Filtry</h4>
+
+<ul>
+	<li>vf_softskip: filtr przeskakiwania ramek dla MEncodera</li>
+	<li>vf_harddup: filter duplikuj±cy ramki dla MEncoder</li>
+	<li>vf_pullup: mniejsze poprawki i ulepszenia</li>
+	<li>zoptymalizowany pod AltiVec konwerter YUV na RGB</li>
+	<li>vf_spp: naprawiono korupcjê pamiêci przy realokacji</li>
+</ul>
+
+<h4>FFmpeg/libavcodec</h4>
+
+<ul>
+	<li>kodowanie MPEG-2 z 8, 9, 10, 11 bitow±	wewnêtrzn± precyzj±</li>
+	<li>naprawione kadrowanie DC, obs³uga intra_dc_precision &gt; 0</li>
+	<li>poprawki Cinepak i obs³ugi palet</li>
+	<li>obs³uga pomijania wierszy MB podczas dekodowania</li>
+	<li>naprawiony Vorbis w NUT</li>
+	<li>NUT zaktualizowany do najnowszej specyfikacji</li>
+	<li>naprawione b³êdy segfault oraz artefakty w dekoderze SVQ3</li>
+	<li>kod motion estimation (szacowania ruchu): naprawione przepe³nienie oraz chroma</li>
+	<li>zamiana qscale -&gt; lambda w motion estimation</li>
+	<li>funkcja porównawcza sumy kwadratów zachowuj±ca szum w kodzie ME</li>
+	<li>naprawione nadpisywanie pamiêci w dekoderze truemotion</li>
+	<li>wej¶ciowe wektory ruchu, lepsza tolerancja b³êdów przy z³ych wektorach</li>
+	<li>sprz±tanie dekodera FLAC (czê¶ciowa separacja demuxer/decoder)</li>
+	<li>hack memalign dla SSE/SSE2 na tym alternatywnym OS :)</li>
+	<li>masa optymalizacji AltiVec</li>
+	<li>naprawione qscale + qprd</li>
+	<li>obs³uga QTrle4</li>
+	<li>dekoder H.261</li>
+	<li>naprawiony wspó³czynnik nasycenia w H.263</li>
+	<li>naprawiony H.263 MCBPC</li>
+	<li>liniowy filtr dolnoprzepustowy w MMX i szybszy filtr dolnoprzepustowy w C</li>
+	<li>enkoder SVQ1</li>
+	<li>jak zwykle masa naprawionych b³êdów i optymalizacji</li>
+</ul>
+
+<h4>Inne</h4>
+
+<ul>
+	<li>poprawki trybu pe³noekranowego w wielu managerach okien</li>
+	<li>naprawione zwisy na oryginalnych Pentium i starszych</li>
+	<li>obs³uga dvd://start-end</li>
+	<li>naprawiona obs³uga netstream (mpst://)</li>
+	<li>obs³uga komentarzy w tekstowych listach odtwarzania</li>
+	<li>usuniêto zale¿no¶æ od loader/ </li>
+	<li>opcja keepaspect rozszerzona na wszystkie sterowniki wyj¶cia video</li>
+	<li>konwersja WMA na Ogg i prosty skrypt do edycji napisów dodane do TOOLS</li>
+	<li>obs³uga wiêkszej ilo¶ci opcji lame</li>
+	<li>nowy zestaw ikon GUI</li>
+	<li>oszczêdna pamiêciowo implementacja potencjometrów GUI</li>
+	<li>przeformatowanie kodu X11</li>
+	<li>dalsze naprawy obs³ugi gcc 3.4</li>
+	<li>napisano API miksera do zmiany g³o¶no¶ci przez libaf</li>
+	<li>opcja -rtc-device do okre¶lenia urz±dzenia RTC</li>
+	<li>dodano ikonê dla pulpitu/menu</li>
+	<li>ró¿ne naprawy b³êdów oraz sprz±tanie</li>
+	<li>kodowanie wielow±tkowe przy wykorzystaniu lavc</li>
+	<li>naprawiono b³±d zwi±zany z plikami Real, który pojawi³ siê w pre4</li>
+	<li>-use-stdin przemianowane na -noconsolecontrols</li>
+</ul>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji. B±d¼cie
+¿yczliwi dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z wielu serwerów
+lustrzanych.
+</p>
+
+<ul>
+	<li>Wêgry 1
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Wêgry 2
+		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>USA 2
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Szwajcaria
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a></li>
+	<li>Australia
+		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Bu³garia
+		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+MD5SUM: <b>fbe6919eb025526e8ed129cd61a49969</b>
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="mplayer093">2004.07.09, ¶roda :: wydano MPlayer 0.93</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p>
+Jest to wydanie zawieraj±ce <i>tylko</i> poprawki zwi±zane z
+bezpieczeñstwem w przestarza³ej, stabilnej ga³êzi. Zawiera prosty port
+poprawek dla najnowszych
+<a href="#vuln04">zagro¿eñ zwi±zanych ze zdalnym przepe³nieniem bufora GUI</a>
+zaaplikowanych do g³ównych ¼róde³ MPlayera.
+Zrobione to zosta³o bez pe³nego audytu kodu ga³êzi 0.90 ze wzglêdu na
+brak zasobów.
+</p>
+
+<p>
+Ga³±¼ 0.90 jest dawno przestarza³a, nie bêdzie kolejnych wydañ,
+prawdopodobnie nawet nie bêdzie poprawek zwi±zanych z bezpieczeñstwem.
+Zalecamy aktualizacjê do wersji 1.0pre5 jak tylko bêdzie dostêpna lub do
+najnowszej wersji z CVSu.
+</p>
+
+<h3>MPlayer 0.93</h3>
+
+<h4>Bezpieczeñstwo:</h4>
+
+<ul>
+	<li>naprawiono b³êdy przepe³nienie bufora przy operacjach na ci±gach</li>
+</ul>
+
+<p>
+MPlayer 0.93 mo¿na ¶ci±gn±æ z nastêpuj±cych lokalizacji:
+</p>
+
+<ul>
+	<li>Wêgry 1
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Wêgry 2
+		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>USA 2
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Szwajcaria
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a></li>
+	<li>Australia
+		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Bu³garia
+		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+MD5SUM: <b>2ddd395cd1bc56559006398ef5105710</b>
+</p>
+
+</div>
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln04">2004.07.01, czwartek :: B³êdy zdalnego przepe³nienia
+	bufora w kodzie GUI</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<h3>streszczenie</h3>
+
+<p>
+W kodzie GUI zosta³o zlokalizowane i zlikwidowane wiele zagrozeñ zwi±zanych
+z ci±gami. Przynajmniej jedno z nich mo¿na by³o wykorzystaæ zdalnie.
+</p>
+
+<h3>Waga b³êdu</h3>
+
+<p>
+Wysoka (arbitralne zdalne wykonanie kodu z ID u¿ytkownika
+korzystaj±cego odtwarzacz), gdy u¿ywany jest GUI do odtwarzania pewnych
+typów list odtwarzania. ¯adna gdy odtwarzacz u¿ywany z wiersza poleceñ.
+GUI MPlayera jest opcjonalne i domy¶lnie nie jest budowane.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+£ata zosta³a zaaplikowana do CVSu MPlayera
+w ¶rodê, 2 czerwca 2004 12:40:41 +0000 (UTC). Rezultat dok³adnego audytu
+kodu, który odkry³ dalsze potencjalnie wykorzystywalne b³êdy zosta³
+zaaplikowany do CVSu MPlayera
+w pi±tek, 25 czerwca 2004 16:49:52 +0000 (UTC).
+Wszystko to bêdzie uwzglêdnione w MPlayerze 1.0pre5. U¿ytkownicy wersji
+dotkniêtych tym b³êdem powinni dokonaæ aktualizacji do 1.0pre5, gdy
+tylko stanie siê dostêpny lub do najnowszej wersji z CVSu. Alternatywnie
+dostêpna jest ³ata do wersji
+<a href="../../MPlayer/patches/vuln04-fix.diff">g³ównej</a> oraz
+<a href="../../MPlayer/patches/vuln04-0_90-fix.diff">0_90</a>, któr±
+mo¿na zaaplikowaæ do ¼róde³ MPlayera.
+</p>
+
+
+<h3>Wersje dotkniête</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre4 i poprzednie<br>
+MPlayer 0.92.1 i poprzednie
+</p>
+
+
+<h3>Wersje niedotkniête</h3>
+
+<p>
+brak
+</p>
+
+
+<h3>Historia</h3>
+
+<p>
+We wtorek, 1 czerwca 2004 z deweloperami MPlayera skontaktowa³ siê
+<a href="mailto:c0ntex at open-security.org">c0ntex</a>, który znalaz³
+w kodzie GUI zagro¿enie w obs³udze ci±gów, wraz z przyk³adowym
+exploitem i wstêpn± napraw±. Ta ³ata zosta³a wprowadzona do CVSu
+MPlayera w ¶rodê, 2 czerwca 2004 12:40:41 +0000 (UTC).
+</p>
+
+<p>
+Podczas odtwarzania pewnych typ list odtwarzania z bardzo d³ugimi
+wpisami ujawnia siê b³±d przepe³nienia bufora. Pozwala to atakuj±cemu
+nadpisaæ pamiêæ poprzez specjalnie przygotowan± listê odtwarzania i
+wykonanie kodu z ID u¿ytkownika korzystaj±cego MPlayera.
+</p>
+
+<p>
+Richard Felker rozpocz±³ generalny audyt kodu GUI w poszukiwaniu
+dalszych problemów przy obs³udze ciagów i znalaz³ gniazdo
+potencjalnych b³êdów, z których czê¶æ by³a prawdopodobnie
+wykorzystywalna. Nicholas Kain zabra³ siê za pe³ny audyt codu MPlayera,
+pod wzglêdem niebezpiecznej obs³ugi ciagów. Audytu dokoñczony³
+Alexander Strasser. Rezultat tego audytu zosta³ zaaplikowany do CVSu
+MPlayera w
+pi±tek, 25 czerwca 2004 16:49:52 +0000 (UTC).
+</p>
+
+<p>
+Jako, ¿e pierwszy, pobie¿ny przegl±d kodu GUI natychmiast ujawni³ wiele
+potencjalnie wykorzystywalnych b³êdów, powstrzymali¶my siê od publikacji
+tego poradnika do momentu zakoñczenia audytu ca³ego kodu.
+</p>
+
+<p>
+W czwartek, 1 czerwca 2004 11:22:29 (UTC) zaplikowany zosta³ prosty port
+poprawek do kodu stabilnego 0_90. Zosta³o to zrobione bez dalszego
+audytu kodu 0_90 z powodu braku ¶rodków. Z tego powodu porzucamy dalsze
+wsparcie dla 0_90 i zalecamy aktualizacjê do 1.0pre5 lub najnowszej
+wersji z CVSu.
+</p>
+
+<h3>Pobieranie</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre5, 0.93 i migawka CVS mog± byæ pobrane ze strony domowej
+MPlayera lub z jednego z wielu serwerów lustrzanych. Aby ¶ci±gn±æ ¼ród³a
+MPlayera 1.0pre5 lub migawkê CVS, przejd¼ do
+<a href="dload-pl.html">strony pobierania MPlayera</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="name_change">2004.06.25, pi±tek :: Zmiana nazwy MPlayera</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p>
+Nie, ci±gle jest to MPlayer ;-).
+</p>
+
+<p>
+Lecz poniewa¿ teraz dzia³amy na tak wielu systemach operacyjnych,
+pomy¶leli¶my, ¿e
+</p>
+
+<p>
+	<b>MPlayer - Odtwarzacz Filmów dla Linuksa</b>
+</p>
+
+<p>
+ju¿ nie pasuje. Od teraz bêdzie to po prostu
+</p>
+
+<p>
+	<b>MPlayer - Odtwarzacz Filmów</b>
+</p>
+
+<p>
+umar³ król - niech ¿yje król!
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="linuxtag2004_patents">2004.06.24, czwartek :: Patenty na
+	oprogramowanie</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
+</h2>
+
+<p>
+Twój odtwarzacz video jest... <b>OPATENTOWANY</b> <i>(w USA)</i>
+</p>
+
+<p>
+Demonstracja przeciwko patentom na oprogramowanie w Karlsruhe, mie¶cie,
+w którym odbywa siê LinuxTag z niektórymi deweloperami i adwokatami
+MPlayera.
+Przeczytaj wiêcej <a href="http://kwiki.ffii.org/DemoKarlsruhe04En">na
+stronie FFII (po angielsku)</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="linuxtag2004">2004.06.02, ¶roda :: MPlayer na LinuxTag 2004</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.linuxtag.org/">
+<img src="../images/linuxtag.png" alt="LinuxTag logo" width="119" height="80"></a>
+</p>
+
+<p>
+Za³oga MPlayera bêdzie reprezentowana na
+<a href="http://www.linuxtag.org/2004/index.html">LinuxTag 2004</a>
+przynajmniej przez takie osoby jak Alex Beregszaszi, Sascha Sommer oraz
+Diego Biurrun.
+LinuxTag to po³±czenie targów z konferencj± dotycz±c± Linuksa i Wolnego
+Oprogramowania dla projektów oraz firm. Odbywa siê w Karlsruhe w
+Niemczech, w dniach 23 - 26 czerwca. Bêdziemy mieli stoisko w sektorze
+po¶wiêconym projektom. Bêdziemy obecni przez pe³ne 4 dni. Liczmy na
+zorganizowanie ma³ej konferencji z jak najwiêksz± liczb± deweloperów.
+Je¿eli kiedykolwiek chcia³e¶ z nami pogadaæ, bêdzie to doskona³a okazja.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln03">2004.04.28, ¶roda :: Wykorzystywalna luka zdalnego przepe³nienia bufora w kodzie przesy³ania strumieniowego Real RTSP</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<h3>Streszczenie:</h3>
+
+<p>
+Liczne luki w klienckim kodzie dla serwerów RealNetworks Real-Time
+Streaming Protocol (RTSP) zosta³y znalezione i naprawione, w³±czaj±c
+seriê potencjalnie zdalnie wykorzystywalnych b³êdów przepe³nienia bufora.
+Jest to po³±czony poradnik od za³óg MPlayera i xine, jako ¿e ten kod
+jest wspólny dla obu projektów. Za³oga xine przypisa³a temu og³oszeniu
+ID XSA-2004-3.
+</p>
+
+<h3>Waga b³êdu:</h3>
+
+<p>
+Wysoka (arbirtralne wykonanie kodu z ID u¿ytkownika korzystaj±cego
+odtwarzacz), gdy odtwarzane s± strumienie RTSP. W chwili obecnej nie s±
+znane ¿adne exploity wykorzystuj±ce te luki.
+</p>
+
+<h3>Warunki wymagane:</h3>
+
+<p>
+Odtwarzacze maj± tê lukê tylko przy odtwarzaniu strumienie Real RTSP.
+Nie ma zagro¿enia gdy Real RTSP (realrtsp) nie jest wykorzystywane.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie:</h3>
+
+<p>
+£ata zosta³a zaaplikowana do CVSu MPlayera w
+sobotê, 24 kwietnia 2004 12:33:22 +0200 (CEST).
+£ata ta jest uwzglêdniona w MPlayer 1.0pre4. U¿ytkownicy wersji
+dotkniêtych t± luk± powinni zaktualizowaæ MPlayera do wersji 1.0pre4 lub
+nowszej. Alternatywnie dostêpna jest sama
+<a href="../../MPlayer/patches/vuln03-fix.diff">³atka</a>, któr± mo¿na
+na³o¿yæ na ¼ród³a MPlayera.
+</p>
+
+<p>
+£ata na xine-lib zosta³a zaaplikowana do CVSu w
+pi±tek, 23 kwietnia 21:59:04 2004 UTC.
+£ata ta jest uwzglêdniona w 1-rc4.
+U¿ytkownicy dotkniêtych wersji xine-lib powinni dokonaæ aktualizacji
+do xine-lib 1-rc4 lub nowszej.
+Je¿eli aktualizacja taka z jakiego¶ powodu nie jest wykonywalna, wadliwy
+kod mo¿na wy³±czyæ usuwaj±æ wtyczkê wej¶ciow± RTSP, która zlokalizowana
+jest tu:
+$(xine-config --plugindir)/xineplug_inp_rtsp.so.
+Je¿eli xine zainstalowany zosta³ z domy¶lnymi ¶cie¿kami, bêdzie to:
+/usr/local/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_rtsp.so
+To obej¶cie wy³±cza obs³ugê strumieni RTSP.
+</p>
+
+<h3>Dotkniête wersje:</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre1-pre3try2<br>
+xine-lib 1-beta1 do 1-rc3c
+<p>
+
+<h3>Wersje niedotkniête:</h3>
+
+<p>
+MPlayer 0.92.1 i wcze¶niejsze<br>
+MPlayer 1.0pre4 i nowsze<br>
+MPlayer CVS HEAD
+</p>
+
+<p>
+xine-lib 1-beta0 i wcze¶niejsze<br>
+xine-lib 1-rc4 i pó¼niejsze<br>
+xine-lib CVS HEAD
+</p>
+
+<h3>Historia / kierunki ataku:</h3>
+
+<p>
+W czwartek, 22 kwietnia 2004 Diego Biurrun znalaz³ b³±d, wywalaj±cy
+MPlayera w kodzie realrtsp. Roberto Togni pó¼niej tego dnia potwierdzi³,
+¿e b³±d ten powoduje przepe³nienie bufora. Za³oga xine zosta³a
+powiadomiona i zosta³y przeprowadzone niezale¿ne audyty kodu, których
+dokonali: Miguel Freitas (xine) oraz Roberto Togni (MPlayer). Audyty te
+ujawni³y wiele luk.
+</p>
+
+<ol>
+	<li>
+	Bufory o sta³ej d³ugo¶ci by³y przypisane do URL u¿ywanych w
+	zapytaniach serwera, a d³ugo¶æ wprowadzanych danych nie by³a
+	sprawdzana. Poprzez to bardzo d³ugie URLe mog³y przepe³niæ te bufory i
+	wykrzaczyæ aplikacjê. Z³o¶liwy osobnik móg³by u¿yæ specjalnie
+	spreparowanego URLa lub listy odtwarzania do wykonania kodu na
+	maszynie u¿ytkownika.
+	</li>
+	<li>
+	Nie wszystkie ci±gi znaków zwracane przez serwer Real by³y sprawdzane,
+	czy nie s± za d³ugie. Mo¿na by spowodowaæ przepe³nienie bufora podczas
+	sekwencji negocjacji sesji RTSP. Z³o¶liwy osobnik móg³by u¿yæ
+	fa³szywego serwera RTSP do nakarmienia klienta zmodyfikowanymi
+	ci±gami.
+	</li>
+	<li>
+	Pakiety w formacie RealNetworks Real Data Transport (RDT) by³y
+	odbierane przy u¿yciu bufora o ustalonej d³ugo¶ci, którego rozmiar nie
+	by³ sprawdzany. Mo¿na by to tak¿e wykorzystaæ podaj±c siê za serwer
+	RTSP.
+	</li>
+	<li>
+	W ¶rodê, 14 kwietnia 2004 22:45:28 +0200 (CEST) zosta³a zaaplikowana
+	zmiana do CVSu MPlayera, usuwaj±ca sprawdzanie rozszerzenia w
+	strumieniach RTSP. MPlayer teraz próbuje najpierw obs³u¿yæ ka¿de
+	po³±czenie RTSP jako realrtsp, w razie niepowodzenia odwo³uje siê do
+	live.com RTSP. Wersje z CVSu od tego momentu, a¿ do zaaplikowania
+	³atki s± podejrzane o ten sam problem przy odtwarzaniu normalnych
+	strumieni RTSP.
+	</li>
+	<li>
+	W czasie pisanie tego poradnika autorom nie by³y znane ¿adne prawdziwe
+	exploity i mamy nadziejê, ¿e jako pierwsi natknêli¶my siê na tê lukê.
+	Poniewa¿ uwa¿amy, ¿e b³êdy tu opisane s± wykorzystywalne,
+	wypu¶cili¶my ten poradnik.
+	</li>
+</ol>
+
+<h3>Pobieranie:</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre4 mo¿na pobraæ ze strony domowej MPlayera, b±d¼ te¿ z
+wielu serwerów lustrzanych. Aby ¶ci±gn±æ kod ¼ród³owy MPlayera 1.0pre4,
+przejd¼ do
+<a href="dload-pl.html">strony pobierania MPlayera</a>.
+</p>
+
+<p>
+xine-lib 1-rc4 mo¿na pobraæ ze
+<a href="http://xinehq.de/index.php/releases">strony domowej xine</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="mplayer10pre4">2004.04.28, ¶roda :: wydano MPlayer 1.0pre4</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³a dru¿yna wydaj±ca</span>
+</h2>
+
+<p>
+Minê³o du¿o czasu bez ¿adnego wydania a w tym czasie sta³o siê wiele. Mo¿na
+pomysleæ, ze od czasu afery z KiSS i po¿egnañ niektórych deweloperów nie mia³
+miejsce ¿aden rozwój. W rzeczy samej by³o wiele wewnêtrznych zmian.
+Alex Beregszaszi (który jest opiekunem od 0.90rc3) jest teraz wspomagany
+przez grupê opiekunów, czyni±c to pierwszym prawdziwie grupowym wydaniem
+MPlayera. Aby to to oddaæ w pe³ni, prezentujemy stronê w nowym wystroju.
+Je¿eli my¶la³e¶ o tym, aby nam pomóc przy budowaniu najszybszego i
+najbardziej elastycznego odtwarzacza video, to teraz jest najlepszy
+moment do do³±czenia do naszej za³ogi. Po prostu do³±cz do nas na naszych
+<a href="info-pl.html#mailing_lists">listach dyskusyjnych</a> oraz na
+kana³ach <a href="info-pl.html#irc">IRCowych</a>. Potrzebujemy nie tylko
+koderów ale tak¿e dokumentatorów i ludzi, którzy chc± nam pomóc z wieloma
+szczegó³ami, którymi siê trzeba zaj±æ aby taki du¿y projekt osi±gn±³
+sukces. Lecz je¿eli my¶lisz, ¿e rozwój MPlayera siê zatrzyma³ to
+wystarczy spojrzeæ na ogromn± listê zmian.
+</p>
+
+<p>
+Naprawili¶my zdalnie wykorzystywaln± lukê w bezpieczeñstwie w kodzie Real
+RTSP. Aby uzyskaæ szczegó³u, przeczytaj nasz poradnik. Wielkie dziêki
+dla za³ogi <a href="http://www.xinehq.de">xine</a> za wspania³± wspó³pracê
+z nami przy audycie wspó³dzielonego kodu. Znale¼li¶my tak¿e
+przepe³nienie bufora w demuxerze Matroski oraz w kodzie CDDB, wiêc
+zachêcamy do aktualizacji.
+</p>
+
+<p>
+Poza tym by³o tak wiele zmian, ¿e ciê¿ko wybraæ te wa¿niejsze.
+</p>
+
+<p>
+Jak zwykle ulepszona i rozszerzona zosta³a dokumentacja oraz ulepszone
+zosta³y nasze liczne porty. Porty BSD s± coraz bli¿ej wersji Linuksowej.
+U¿ytkownicy Mac OS X i PowerPC uciesz± siê ze 100% przy¶pieszenia,
+poprzez wiele optymalizacji Altivec oraz z natywnego sterownika wyj¶cia
+Quartz (Mac OS X). Wersja Windowsowa kszta³tuje siê na równoprawnego
+wpó³zawodnika do wersji Uniksowych. ¦ci±gaj i rozpowszechniaj.
+</p>
+
+<p>
+Je¿eli mia³e¶ w przesz³o¶ci problemu z odtwarzaniem strumieniowym, to
+mo¿e to byæ wydanie w³a¶nie dla Ciebie. Naprawili¶my masê b³êdów i
+dodali¶my obs³ugêlist odtwarzania SMIL do obs³ugi strumieni Real RTSP
+oraz obs³ugujemy ju¿ Nullsoft Streaming Video (NSV)
+</p>
+
+<p>
+Z (ekperymantaln±) obs³ug± odczytu i zapisu AVI OpenDML usunêli¶my z
+listy ¿yczeñ d³ugo obecn± tam pozycjê. Nadszed³ czas odtwarzania i tworzenia
+ogromnych AVI.
+</p>
+
+<p>
+Nasz system filtrów video zosta³ poszerzony przez nie mniej ni¿ siedem
+filtrów i poprzez to jest bardziej elastyczny ni¿ kiedykolwiek.
+</p>
+
+<p>
+Je¿eli jeste¶ oldschoolowcem uzale¿nionym od trybu tekstowego i lubisz
+wyj¶cie ASCII art, mo¿esz teraz cieszyæ siê nim w pe³nym kolorze
+ze sterownikiem wyj¶cia caca.
+</p>
+
+<p>
+Na froncie kodeków teraz obs³ugujemy XviD 1.0, VP5 oraz VP6 i istniej±ce
+kodeki zosta³y ulepszone oraz zoptymalizowane. Paczka z kodekami zosta³a
+poszerzona o kilka DLLi. Nie zapomnij pobraæ nowej wersji.
+</p>
+
+<p>
+Jak zwykle byliby¶my niczym bez
+<a href="http://ffmpeg.org">FFmpeg</a> i wielu natywnych kodeków,
+które dostarczaj±. Miêdzy innym FLAC do³±czy³o d³ug± listê obs³ugiwanych
+kodeków i reszta dozna³a zauwa¿alnych ulepszeñ szybko¶ci i jako¶ci.
+</p>
+
+<p>
+Cieszcie siê...
+</p>
+
+
+<h3>MPlayer 1.0pre4: <i>"YAML Counter"</i></h3>
+
+<h4>Bezpieczeñstwo:</h4>
+
+<ul>
+	<li>Poprawiony b³±d parsera HTTP umo¿liwiaj±cy zdalne przepe³nienie stosu</li>
+	<li>Poprawiony b³±d w Real RTSP umo¿liwiaj±cy zdalne przepe³nienie bufora</li>
+	<li>przepe³nienie bufora w demuxerze Matroska</li>
+	<li>potencjalnie niebezpieczne przepe³nienie bufora w kodzie CDDB TOC</li>
+</ul>
+
+<h4>Dokumentacja:</h4>
+
+<ul>
+	<li>nowy plik praw autorskich zawiera pliki z innych projektów i ich licencji</li>
+	<li>nowy DOCS/tech/translations.txt wyja¶nia jak w³a¶ciwie t³umaczyæ MPlayera</li>
+	<li>nowe t³umaczenie wiadomo¶ci w konsoli - jêzyk japoñski</li>
+	<li>ukoñczone polskie t³umaczenie</li>
+	<li>w³oskie t³umaczenie stron man</li>
+	<li>przewodnik zrzucania DVD</li>
+	<li>przewodnik telecine/przeplatania</li>
+	<li>sekcja sterowników wyj¶cia wideo dodana do strony man</li>
+	<li>przepisany system budowania XML - teraz oferuje budowanie poszczególnych jêzyków</li>
+	<li>rozmaite poprawki</li>
+</ul>
+
+<h4>Porty:</h4>
+
+<ul>
+	<li>lepsze wykrywanie PA-RISC</li>
+	<li>obs³uga VAX (testowane na VAXstation 4000/VLC) -- na prawdê, uwierzcie mi!</li>
+	<li>optymalizacja dla specyficznych procesorów MIPS pod IRIXem</li>
+	<li>detekcja AMD64 pod systemami z rodziny BSD</li>
+	<li>sterownik fbdev zaktualizowany dla Linuksa 2.6</li>
+	<li>obs³uga OpenBSD obs³uguj±cego tylko ELF</li>
+	<li>optymalizacja dla PPC 970 (alias G5)</li>
+	<li>obs³uga SDL poprawiona dla MinGW</li>
+	<li>VIDIX dzia³a pod Windows XP/2000 (natywny dhahelper)</li>
+	<li>buduje siê od rêki na GNU Hurd</li>
+	<li>optymalizacje SSE uaktywnione pod MinGW</li>
+	<li>obs³uga SSE pod OpenBSD</li>
+	<li>obs³uga AltiVec pod NetBSD</li>
+	<li>obs³uga GCC 3.4 (spowodowana zmienionym zachowaniem w kawa³kach kodu ASM</li>
+</ul>
+
+<h4>Demuxery:</h4>
+
+<ul>
+	<li>Matroska zawieraj±cy RealVideo dzia³a lepiej</li>
+	<li>poprawione losowe b³êdy segfault w VIVO</li>
+	<li>poprawki CDDA dotycz±ce endian</li>
+	<li>obs³uga UYVY w tvi/v4l2</li>
+	<li>tvi/bsdbt848 teraz dzia³a pod FreeBSD 5.2-CURRENT</li>
+	<li>tvi/bsdbt848 czê¶æ audio dzia³a pod NetBSD</li>
+	<li>zaktualizowany demuxer LIVE.COM w celu przystosowania do najnowszych bibliotek</li>
+	<li>nowa, niezale¿na implementacja demuxera Matroska w jêzyku C</li>
+	<li>poprawiony b³±d zwi±zany z rzadkimi plikami Real</li>
+	<li>mocniejszy demuxer Real (potrafi ponownie siê synchronizowaæ po b³êdach)</li>
+	<li>obs³uga AAC wewn±trz Real</li>
+	<li>poprawiony b³±d MPEG Aspect code 4</li>
+	<li>obs³uga wybierania strumienia napisów z -slang wewn±trz Ogg</li>
+	<li>wrapper demuxer dla libavformat z FFMpeg (Dziêki temu mo¿na odtwarzaæ Nut)</li>
+	<li>znacznie poprawione wyszukiwanie w Ogg</li>
+	<li>demuxer strumieni wideo Nullsoft (NSV)</li>
+	<li>obs³uga odczytu i zapisu AVI OpenDMLt</li>
+</ul>
+
+<h4>Odtwarzania strumieniowe:</h4>
+
+<ul>
+	<li>parser listy odtwarzania SMIL</li>
+	<li>obs³uga przekierowañ na inny URL</li>
+	<li>obs³uga wyszukiwania w strumieniach HTTP</li>
+	<li>zaktualizowany kod strumieni LIVE.COM</li>
+	<li>automatyczne sprawdzanie live.com RTSP je¶li Real RTSP zawiedzie</li>
+	<li>sugestia -playlist je¶li normalne odtwarzanie strumieniowe zawodzi</li>
+	<li>wiele usprawnieñ i poprawionych b³êdów w kodzie odtwarzania strumieniowego</li>
+</ul>
+
+<h4>Dekodery:</h4>
+
+<ul>
+	<li>poprawiony b³±d kompilacji gdy brak zlib w vd/lcl</li>
+	<li>usuniêto przestarza³e dekodery (które zosta³y przeniesione do libavcodec), dotyczy:
+		vd/8bps, vd/msrle, vd/msvideo1, vd/rpza, vd/smc</li>
+	<li>obej¶cie b³êdów w kodekach ad/acm (obs³uga Sharp G.726)</li>
+	<li>poprawiony chroma-swapping w dekoderze Hauppauge Macroblock</li>
+	<li>AltiVec zoptymalizowany resampler w liba52</li>
+	<li>obs³uga dekoderów DLL VP5 oraz VP6</li>
+	<li>obs³uga bezstratnego kodeka wideo Alparysoft (poprzed DLLe)</li>
+	<li>obs³uga falkowego kodeka wideo Lead MCMW (poprzez DLLe)</li>
+	<li>HE-AAC dzia³a poprzez libfaad</li>
+	<li>usuniêto libmpflac w zwi±zku z FFmpeg'owsk± implementacj± FLACa</li>
+	<li>liba52 obs³uga kompresji z dynamicznymi zakresami</li>
+</ul>
+
+<h4>Filtry:</h4>
+
+<ul>
+	<li>poprawki b³êdów w vf_bmovl</li>
+	<li>vf_filmdint potrafi teraz przyj±æ dane NTSC z wej¶cia o szybko¶ci klatkowej 15fps</li>
+	<li>spore poprawki i przyspiesznie na vf_pullup</li>
+	<li>du¿e poprawki do vf_ilpack (poprawna interpolacja i optymalizacja MMX)</li>
+	<li>vf_zrmjpeg: szybki koder MJPEG u¿ywa libavcodec dla Zoran</li>
+	<li>obs³uga skalowania z przeplotem w vf_scale</li>
+	<li>vf_kerndeint: adaptacyjny niwelator przeplotu</li>
+	<li>vf_rgbtest: generator testowego wzoru rgb dla programistów</li>
+	<li>vf_qp: filtr zmiany qp</li>
+	<li>vf_noformat: to samo co vf_format ale z odwrotnym znaczeniem</li>
+	<li>AltiVec zoptymalizowany SWScaler</li>
+	<li>vf_phase: pola przesuniêcia fazy</li>
+	<li>vf_divtc: usuniêcie zduplikowanych ramek z wideo po telecine i po usuniêciu przeplotu</li>
+</ul>
+
+<h4>Sterowniki:</h4>
+
+<ul>
+	<li>ao/esd zachowuje siê lepiej podczas korzystania z sieci</li>
+	<li>obs³uga Radeonów 9200/9600/9600 Pro/9700 w VIDIX</li>
+	<li>-mixer obs³uguje alsa9</li>
+	<li>poprawiony modu³ zrzucania audio OSS ze sprzêtem nie obs³uguj±cym 44kHz</li>
+	<li>obs³uga natywnego ALSA 1.x (nie poprzez emulacjê 0.9)</li>
+	<li>lepsza obs³uga wielobufora w sterowniku VIDIX nVidii</li>
+	<li>obs³uga pan &amp; scan w sterowniku VIDIX nVidii</li>
+	<li>obs³uga wiêkszej ilo¶ci kart w sterowniku VIDIX nVidii</li>
+	<li>vo_libcaca: sterownik wyj¶cia kolorowego ASCII art</li>
+	<li>vo_quartz: natywne MacOS X/Quartz wyj¶cie wideo</li>
+	<li>obs³uga VIDIX gdy u¿ywane s± sterowniki ATI FireGLX</li>
+</ul>
+
+<h4>FFmpeg/libavcodec:</h4>
+
+<ul>
+	<li>obs³uga kodowania H.263 AIC oraz MQ</li>
+	<li>poprawione dekodowanie z ma³ym opó¼nieniem</li>
+	<li>poprawione kodowanie H.263+ bez UMV</li>
+	<li>wiele usprawnieñ w CBR</li>
+	<li>wizualizacja QP i typu MB</li>
+	<li>kod zosta³ w wielu miejscach oczyszczony</li>
+	<li>rozdzielenie dekwantyzacji intra i inter -&gt; przyspieszenie</li>
+	<li>poprawione kodowanie stereo IMA ADPCM</li>
+	<li>obs³uga opcji opó¼nienia VBV (MPEG-2 CBR)</li>
+	<li>poprawiony dekoder RV20 (wiêkszo¶æ znanych b³êdów zosta³a usuniêta)</li>
+	<li>DCT z przeplotem</li>
+	<li>estymacja ruchu z przeplotem</li>
+	<li>kodowanie MPEG-2 z przeplotem</li>
+	<li>poprawki w kodowaniu 4MV</li>
+	<li>wstêpne kodowanie MPEG4 z przeplotem</li>
+	<li>poprawiona jako¶æ wizualna w dekoderze SVQ3</li>
+	<li>poprawiony nigdy-wcze¶niej-nie-testowany dekoder ³añcuchów zawarty w SVQ1</li>
+	<li>zoptymalizowano kwantyzacjê (w³±czaj±c w to metodê kratow±)</li>
+	<li>dekoder Sierra VMD video</li>
+	<li>optymalizacja odszumiacza H263 pod k±tem MMX i SSE2</li>
+	<li>lepsze spe³nianie SVCD (po stronie kodera)</li>
+	<li>optymalizacja decyzji DCT z przeplotem pod k±tem MMX i MMX2</li>
+	<li>rozmaite poprawki, usuniête przecieki pamiêci i b³êdy naruszenia
+	ochrony pamiêci</li>
+	<li>zoptymalizowano (teraz jest 2x szybszy) dekoder MPEG warstwy 3</li>
+	<li>obs³uga dekodowania MJPEG w skali szaro¶ci</li>
+	<li>dekodery avimszh i avizlib</li>
+	<li>dokodowanie "packed" XviD </li>
+	<li>naprawiono pewne b³êdy przy dekodowaniu ramek-B w RV20</li>
+	<li>kodowanie closed GOP</li>
+	<li>FDCT zoptymalizowane pod SSE2</li>
+	<li>obs³uga kszta³towania szumy kwantyzera</li>
+	<li>obs³uga EA ADPCM i SMJPEG IMA ADPCM</li>
+	<li>dekoder QT RLE</li>
+	<li>poprawki OBMC</li>
+	<li>dekoder FLAC</li>
+	<li>lepsza obs³uga DivX5</li>
+	<li>zoptymalizowane pod MMX i SSE2 dekodowanie VP3/Theora</li>
+	<li>obs³uga Theora alpha3</li>
+	<li>wiele uleszeñ H.264</li>
+	<li>lepszy mechanizm wyszukiwania kodu startowego MJPEG</li>
+	<li>lepsze dekodowanie WMV8</li>
+	<li>natywne optymalizacje Sparc VIS</li>
+	<li>natywny kodek G.726</li>
+</ul>
+
+<h4>Inne:</h4>
+
+<ul>
+	<li>opcja -codecs-file do okre¶lenia alternatywngo pliku codecs.conf</li>
+	<li>naprawiono niektóre mniejsze b³êdy w GUI</li>
+	<li>zapobie¿ono sygna³owi sig11, gdy nie jest ustawiona zmienna $HOME</li>
+	<li>naprawiono pewne wady przy obs³udze wiersza poleceñ</li>
+	<li>szwedzkie i polskie opcje tak/nie w plikach konfiguracyjnych</li>
+	<li>obs³uga przypisania klawiszy F11 i F12</li>
+	<li>zaktualizowano TOOLS/divx2svcd</li>
+	<li>bardziej restrykcyjny kod obs³ugi w±tków w Win32 loader (dzia³a pod NetBSD)</li>
+	<li>obs³uga napisów PJS (by³o: niewiemco)</li>
+	<li>TOOLS/avifix: proste narzêdzie do naprawiania rozmiarów kawa³ków
+	(chunk)w plikach AVI</li>
+	<li>poprawna obs³uga extraheader, gdy MEncoder u¿ywany jest z libavcodec</li>
+	<li>obs³uga zapisu i odczytu AVI OpenDML</li>
+	<li>obs³uga zapisu i odczytu AVI VPRP (video property)</li>
+	<li>naprawiono d³ugo obecny b³±d jako¶ci lame przesuniêtej o jeden w MEncoderze</li>
+	<li>obs³uga napisów MPL2</li>
+	<li>mniejsza gadatliwo¶æ w Win32 i innych miejscach</li>
+</ul>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre4 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji:
+</p>
+
+<ul>
+	<li>Wêgry 1
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Wêgry 2
+		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>USA 2
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Szwajcaria
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a></li>
+	<li>Australia
+		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Bu³garia
+		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+MD5SUM: <b>83ebac0f05b192516a41fca2350ca01a</b>
+</p>
+
+<p>
+Port windowsowy pobierzesz st±d:
+<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/</a><br>
+</p>
+
+<p>
+Nie zapomnij odwiedziæ strony pobierania. Jest tam zaktualizowana paczka
+z kodekami!
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="newforums">2004.04.26, poniedzia³ek :: Nowe drogi komunikacji</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
+</h2>
+
+<p>
+Od jakiego¶ czasu MPlayer ma dwa oficjalne kana³y IRCowe w sieci
+<a href="http://freenode.net/">freenode</a>:
+</p>
+
+<ul>
+	<li><b>#mplayer</b> dla u¿ytkowników</li>
+	<li><b>#mplayerdev</b> dla deweloperów</li>
+</ul>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="resurrection">2004.04.23, pi±tek :: Wskrzeszenie</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
+</h2>
+
+<p>
+Po tym jak dwóch (teraz nie tak aktywnych, lecz ci±gle cennych)
+deweloperów opu¶ci³o projekt (obydwaj opublikowali niepotrzebne
+wiadomo¶ci o tym na stronie), mo¿na by pomy¶leæ, ¿e prawie umarli¶my. To
+za³o¿enie jest fa³szywe, inni deweloperzy s± aktywni lecz zajêci prac±.
+</p>
+
+<p>
+B±d¼cie przygotowani na nowe wydanie!
+</p>
+
+<p>
+<i>W celu wyja¶nienia: Powiedzia³em &quot;niepotrzebne wiadomo¶ci&quot;.
+poniewa¿ wielu deweloperów ju¿ odesz³o, bez wiadomo¶ci na stronie oraz
+wielu do³±czy³o po nich.
+</i>
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="bxl2004">2004.04.23, pi±tek :: Powiedz NIE patentom na oprogramowanie - Bruksela 2004</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
+</h2>
+
+<p>
+<a href="http://www.ffii.org/">FFII</a> zorganizowa³o w tym roku
+demo takie jak w 2003.
+<br><br>
+Projekt MPlayer jest dumny, bêd±c czê¶ci± tych konferencji: Diego
+Biurrun i ja byli¶my tam i rozmawiali¶my o patentach i o sprawie KiSS ze
+znanymi i wspania³ymi autorytetami, takimi jak Alan Cox i George Greve
+(Przewodnicz±cy FSF Europe).
+</p>
+
+<p>
+Jako raport mo¿e s³u¿yæ
+<a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dev-eng/2004-April/025420.html">wiadomo¶æ</a>
+od Diego.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="leave2">2004.04.23, pi±tek :: Odchodzê</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p>
+Zdecydowa³em siê opu¶ciæ projekt MPlayer. Osobiste podziêkowania dla:
+</p>
+
+<ul>
+	<li><b>A'rpi, Pontscho, Alex</b> za ca³± frajdê jakiej do¶wiadczyli¶my</li>
+	<li><b>LGB</b> za jego poezjê</li>
+	<li><b>Diego Biurrun</b> za to, ze nigdy siê nie poddaje</li>
+</ul>
+
+<p>
+¯egnajcie.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln02">2004.03.30, Wtorek :: Gro¼na luka w parserze HTTP
+	pozwalaj±ca na zdalne przepe³nienie bufora</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<h3>Stopieñ zagro¿enia:</h3>
+<p>
+WYSOKI (je¶li odtwarzamy strumienie HTTP)<br>
+NISKI (je¶li odtwarzamy jedynie zwyk³e pliki)<br>
+</p>
+
+<h3>Opis:</h3>
+
+<p>
+Odnaleziono gro¼n± lukê pozwalaj±c± na zdalne przepe³nienie bufora.
+Z³o¶liwy host mo¿e podaæ szkodliwy nag³ówek HTTP ("Location:") i spowodowaæ,
+¿e MPlayer wykona z³o¶liwy kod przy próbie interpretacji tego nag³ówka.<br>
+</p>
+
+<h3>Wra¿liwe wersje MPlayera:</h3>
+
+<p>
+seria MPlayer 0.90pre<br>
+seria MPlayer 0.90rc<br>
+MPlayer 0.90<br>
+MPlayer 0.91<br>
+MPlayer 1.0pre1<br>
+MPlayer 1.0pre2<br>
+MPlayer 1.0pre3<br>
+</p>
+
+<h3>Odporne wersje MPlayera:</h3>
+
+<p>
+wydania MPlayera sprzed 0.60pre1<br>
+MPlayer 0.92.1<br>
+MPlayer 1.0pre3try2<br>
+MPlayer 0_92 CVS<br>
+MPlayer HEAD CVS<br>
+</p>
+
+<h3>Stan powiadomienia:</h3>
+
+<p>
+Programi¶ci zostali powiadomieni dnia <b>2004.03.29</b> (przez <b><a href="mailto:blexim at hush.com">"blexim"</a></b>)<br>
+Poprawka zosta³a w³±czona do HEAD CVS <b>2004.03.30 12:58:43 CEST</b><br>
+<i>MPlayer 0.92.1 (wydanie vuln-fix-only)</i> zosta³ wydany <b>2003.03.30 16:45:00 CEST</b><br>
+<i>MPlayer 1.0pre3try2 (wydanie vuln-fix-only)</i> zosta³ wydany <b>2003.03.30 16:51:00 CEST</b><br>
+</p>
+
+<h3>Dostêpno¶æ ³atek:</h3>
+
+<p>
+£atka dla ka¿dej wra¿liwej wersji dostêpna jest
+<a href="../../MPlayer/patches/vuln02-fix.diff">tutaj</a>.<br>
+</p>
+
+<h3>Sugerowane metody uaktualnienia:</h3>
+
+<p>
+U¿ytkownicy MPlayera 1.0pre3 powinni aktualizowaæ do <b>najnowszego CVS</b><br>
+U¿ytkownicy MPlayera 0.92 (i starszych) powinni aktualizowaæ do <b>0.92.1</b> lub <b>najnowszego CVS</b><br>
+</p>
+
+<p>
+MPlayer 0.92.1
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2.asc">(podpis PGP)</a>
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2.md5">(suma MD5)</a>
+jest dostêpny tutaj:
+</p>
+
+<ul>
+ <li>Wêgry 1 <a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a>
+<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Wêgry 2 <a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a>
+<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Szwajcaria <a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a></li>
+ <li>USA2 <a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a>
+<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
+ <li>Australia <a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre3try2
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2.asc">(podpis PGP)</a>
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2.md5">(suma MD5)</a>
+jest dostêpny tutaj:
+<ul>
+	<li>Wêgry 1 <a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a>
+<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Wêgry 2 <a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a>
+<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Szwajcaria <a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a></li>
+	<li>USA2 <a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a>
+<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Australia <a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="arpiton">2004.03.26, Pi±tek :: Opuszczam MPlayera</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ A'rpi</span>
+</h2>
+
+<p>
+Ja (A'rpi) opu¶ci³em MPlayera ju¿ rok temu, gdy wypuszczony zosta³ 0.90.
+Nie by³o to YAML (Yet Another MPlayer Leaving :) - Kolejne
+Opuszczenie MPlayera), gdy¿ opu¶ci³em G1, by pracowaæ nad MPlayerem G2.
+Teraz opuszczam ca³y projekt MPlayer, w³±cznie z rozwojem G2 i ca³ej reszty,
+z wyj±tkiem administracji serwera MPHQ (z przyczyn technicznych). Nie
+czyta³em ¿adnej listy MPlayera od miesiêcy (poza paroma mailami kierowanymi
+do mnie) i straci³em wszelkie zainteresowanie prac± nad rozwojem MPlayera.
+</p>
+
+<p>
+Je¶li chodzi o G2, to podstawowym powodem poddania siê by³y problemy
+z podwójnym licencjonowaniem, o których toczy³a siê niedawno dyskusja
+na li¶cie g2-dev. Moja opinia na temat GPL ponownie zosta³a dowiedziona,
+np. to, ¿e nie chroni nas przed kradzie¿± kodu (zobacz problemy z KiSS),
+odstraszaj±c przy tym sponsorów i firmy. Chcia³em, by z G2 móg³ korzystaæ
+ka¿dy program jako standardowe linuksowe multimedialne API/biblioteka, ale
+GPL jest na to zbyt restrykcyjne, a wszelkie inne propozycje licencyjne
+zosta³y natychmiast odrzucone przez wszystkich innych (potencjalnych)
+deweloperów G2. Oczywi¶cie G2 mo¿e równie¿ zostaæ napisany jako wolne
+oprogramowanie GPL (wolne jak RMS:)), ale zajmie to zbyt d³ugo, a ja
+nie jestem zainteresowany udzia³em w tym.
+</p>
+
+<p>
+Co dzieje siê teraz ze mn±? Wróci³em do niektórych z moich starych
+projektów, np. AMC i stworzy³em nowy projekt zajmuj±cy siê heurystycznym
+skanowaniem antywirusowym emaili, zwany
+<a href="http://mplayerhq.hu/~arpi/pymavis">pymavis</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="poncsotilos">2004.03.10, ¦roda :: Wywiad radiowy z Pontscho</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p>
+Program <b>Speedlight</b> wêgierskiego radia
+<a href="http://tilos.hu">Tilos Radio</a> przeprowadzi³ wywiad
+na ¿ywo z Zoltán Ponekker (Pontscho), jednym z za³o¿ycieli MPlayera,
+który rozwin±³ znacz±c± czê¶æ MPlayera, a w szczególno¶ci GUI.
+</p>
+
+<p>
+Wywiad (po wêgiersku) dostêpny jest tu:
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/~gabucino/tilos/1800.mp3">Czê¶æ 1</a> |
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/~gabucino/tilos/1830.mp3">Czê¶æ 2</a> |
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/~gabucino/tilos/1900.mp3">Czê¶æ 3</a> |
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="softonicAward2003">2004.03.06, Sobota :: MPlayer otrzymuje nagrodê Softonic Multimedia Award</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.softonic.com/premios/premios2003_linux.html">
+<img src="../images/softonic2003.png" alt="Softonic Award 2003" width="70" height="70"></a>
+</p>
+
+<p>
+Dziêki naszym wspania³ym u¿ytkownikom wygrali¶my kolejn± nagrodê. Tym razem
+jest to trofeum <a href="http://www.softonic.com">Softonic</a>
+<i>"Mejor Reproductor de Vídeo"</i>.
+</p>
+
+<p>
+Dziêkujemy za poparcie!
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="scsi">2004.01.26, Poniedzia³ek :: Aktualizacja serwera MPlayerHQ: przeniesony na dyski SCSI</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Arpi</span>
+</h2>
+
+<p>
+Dziêki wspania³ym podarunkom Charlie'go (kontroler Adaptec 29160) i
+Lupina III (2 dyski 36GB 10krpm), mogli¶my wreszcie przenie¶æ system
+i dane (listy mailingowe, cvs, strona itp) na SCSI, w nadziei, ¿e
+rozwi±¿e to problemy ze stabilno¶ci±, które mieli¶my od grudnia ze
+starymi dyskami IDE IBM'a. Powinno to równie¿ poprawiæ szybko¶æ i
+czas reakcji serwera.
+</p>
+
+<p>
+W ka¿dym razie dalej mamy jeszcze ma³y problem: dyski maj± 80-pinowe
+z³±cza (SCA), a przej¶ciówki 80-do-60, które uda³o mi siê tu kupiæ,
+nie dzia³aj± w trybie LVD, ograniczaj±c przepustowo¶æ do 40Mb/s (tryb SE).
+Powinno to na razie wystarczyæ, ale je¶li macie 2 sztuki niepotrzebnych
+przej¶ciówek 80/68, które potrafi± pracowaæ w LVD, nie wahajcie siê nam
+je podarowaæ! :)
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="HUPAward2003">2004.01.19, Poniedzia³ek :: HUP Reader's Choice Awards 2003</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=4977">
+<img src="../images/hup2003.png" alt="HUP Reader's Choice Awards 2003" width="100" height="110"></a>
+</p>
+
+<p>
+Wygl±da na to, ¿e 2003 to rok MPlayera. Zostali¶my wyró¿nieni kolejn± nagrod±! ;)
+</p>
+
+<p>
+Wêgierski Portal Uniksowy (Hungarian Unix Portal) - najwiêkszy wêgierski serwis
+po¶wiêcony wolnemu oprogramowaniu - po raz pierwszy nada³ swoj± nagrodê Reader's
+Choice Award w listopadzie 2003. Cz³onkowie mogli g³osowaæ pomiêdzy
+19 listopada 2003 a 20 grudnia 2003.
+</p>
+
+<p>
+Dla osób nieznaj±cych wêgierskiego podajemy wyniki:
+</p>
+
+<ol>
+ <li>MPlayer (<b>96%</b>)</li>
+ <li>xine (<b>2%</b>)</li>
+ <li>VideoLan oraz avifile - ³eb w ³eb</li>
+</ol>
+
+<p>
+Osoby znaj±ce wêgierski mog± odwiedziæ obejrzeæ
+<a href="http://www.hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=4977">artyku³</a>
+o zwyciêzcach.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="LqAward2003">2004.01.18, Niedziela :: LinuxQuestions.org Members Choice Award</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&amp;threadid=116684">
+<img src="../images/LQ-2003MCA-MultimediaApp.png" alt="2003 LinuxQuestions.org Members Choice Award" width="169" height="147"></a>
+</p>
+
+<p>
+<a href="http://www.linuxquestions.org/">LinuxQuestions.org</a> zakoñczy³o
+g³osowanie nad przyznaniem nagrody LinuxQuestions.org Members Choice Award
+i MPlayer uzyska³ tytu³
+<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&amp;threadid=116684">Aplikacji multimedialnej roku</a>.
+</p>
+
+<p>
+MPlayer zyska³ 44.61% g³osów, pokonuj±c
+<a href="http://www.xmms.org">XMMS</a> z 27.90% g³osów oraz
+<a href="http://www.xinehq.de">xine</a> z 17.40% g³osów.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="ext2sux">2004.01.15, Czwartek :: Problem z listami mailingowymi</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Arpi</span>
+</h2>
+
+<p>
+Z powodu serii awarii dysków IDE, które zdarzy³y nam siê w ostatnich
+tygodniach, czê¶æ baz danych konfiguracji/u¿ytkowników zoosta³o
+uszkodzonych.
+</p>
+
+<p>
+Zw³aszcza lista <b>MPlayer-G2-dev</b>, której nie da siê naprawiæ, wiec
+utworzy³em j± ponownie i zapisa³em wszystkich z powrotem, a przynajmniej
+tych, którzy byli zapisani przed 15 sierpnia 2003 roku. Nie mam ¿adnych
+informacji na temat zapisów/wypisów po tej dacie, gdy¿ wy³±czy³em
+powiadamianie. Proszê zweryfikowaæ swoje cz³onkostwo oraz ustawienia!
+</p>
+
+<p>
+W zwi±zku z tym, ¿e <b>MPlayer-users</b> równie¿ niejako ucierpia³o,
+wiele osób poinformowa³o, ¿e albo przestali dostawaæ wiadomo¶ci, albo
+ponownie zaczêli je dostawaæ pomimo, i¿ nie byli cz³onkami (ju¿ siê
+wypisali). W ka¿dym razie lista ta ma ponad 1500 cz³onków, spo¶ród
+których wielu ma z³e (odrzucaj±ce pocztê) adresy.
+</p>
+
+<h3>Uaktualnienie:</h3>
+
+<p>
+¯eby wszystko wyja¶niæ, stworzy³em listê mplayer-newusers, ale
+Attila Kinali zasugerowa³ lepsz± metodê: wys³aæ ka¿demu cz³onkowi
+mplayer-users wiadomo¶æ z pro¶b± o ponowny zapis, masowo wypisaæ
+wszystkich i utworzyæ ponownie listê.<br>
+Wiêc wszyscy musz± siê ponownie <a href="http://www.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users/">zapisaæ</a>,
+nawet je¶li byli ju¿ wcze¶niej zapisani.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="kiss05">2004.01.10, Sobota :: Wywiad radiowy: KiSS VS MPlayer</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p>
+Duñskie Radio Narodowe (Danish National Radio
+<a href="http://dr.dk">http://dr.dk</a>) przeprowadzi³o wywiad ze mn± (jako
+przedstawiciel MPlayera) oraz dyrektorem zarz±dzaj±cym
+<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a>,
+<a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Peterem Wilmarem Christensenem</a>.
+</p>
+
+<p>
+Zostanie on nadany dzi¶ wieczorem o 20:35, ale jest ju¿ teraz dostêpny
+w Internecie:
+</p>
+
+<ul>
+	<li><a href="rtsp://real01.dr.dk/p1/harddisk/040108_kiss-vs-mplayer.rm">strumieniowanie</a></li>
+	<li><a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/mp-kiss-gabu.rm">plik do ¶ci±gniêcia</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+Pisemny artyku³ dostêpny jest równie¿ w
+<a href="http://www.dr.dk/videnskab/harddisken/artikler/2004/kiss-vs-mplayer.asp">jêzyku Duñskim</a>.
+</p>
+
+<p>
+Dokonali¶my szybkiego t³umaczenia sesji na jêzyk angielski (dziêki
+Anders Rune Jensen) (a potem na jêzyk polski dziêki
+<a href="http://mplayerpl.emdej.com">nam</a>).
+<b>Nasze komentarze mo¿na znale¼æ na dole</b>.
+</p>
+
+<dl>
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Rozwój <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> zosta³ rozpoczêty
+przez niewielk± grupê wêgierskich programistów 3 lata temu.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Potrzebowali¶my programu do odtwarzania plików multimedialnych
+pod Linuksa i byli¶my tak niezadowoleni z dostêpnych, ¿e rozpoczêli¶my
+pracê nad czym¶ lepszym - powiedzia³ Gabucino, rzecznik programistów
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd><a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayer</a> zyska³ szerokie uznanie
+w spo³eczno¶ci Open Source. Gabucino podkre¶la stabilno¶æ programu i mo¿liwo¶æ
+odtwarzania wielu formatów filmów jako jedne z oczywistych zalet.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Problem z <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS technology</a>
+rozpocz±³ siê niedawno kiedy jeden z deweloperów MPlayera szuka³ nowego
+odtwarzacza DVD i wybra³ produkt duñskiej firmy. Dla zabawy programista zacz±³
+patrzeæ na oprogramowanie w tym odtwarzaczu DVD - tak zwane firmware
+- i porównywaæ go z kodem MPlayera. By³o na tyle du¿o podobieñstw by spowodowaæ
+g³êbsz± analizê kodu i rozz³o¶ciæ dru¿ynê
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> - powiedzia³ Gabucino.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Specyficzn± czê¶ci± kodu, w której znaleziono podobieñstwa jest
+ta kontroluj±ca napisy podczas odtwarzania filmów. W rzeczywisto¶ci jest to
+kod, który nie robi nic nadzwyczajnego. Wrêcz przeciwnie jest on bardzo prosty.
+Dlatego Gabucino jest zdziwione dlaczego ktokolwiek chcia³by w ogóle bawiæ
+siê w u¿ywanie tego kodu zamiast napisaæ go samemu. Sugeruje on prawdopodobne
+lenistwo programistów</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>My¶lê, ¿e w rzeczywisto¶ci jest to normalne, ¿e
+programi¶ci po¿yczaj± kod Open Source, gdy¿ s± zbyt leniwi by napisaæ go
+samemu. By³o ju¿ wcze¶niej kilka spraw, które spowodowa³y sporo problemów.
+My¶lê, ¿e s± setki przyk³adów jak ten, o których po prostu nie s³yszymy -
+powiedzia³ Gabucino.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Dru¿yna <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> opublikowa³a
+oskar¿enie o kradzie¿ kodu na ich stronie i próbowa³a udokumentowaæ je podaj±c
+listê napisów w kodzie, które s± identyczne w obu programach. Wed³ug Gabucino
+jest zbyt wiele podobieñstw, by mo¿na to by³o uznaæ za zbieg okoliczno¶ci.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Normalnie tego typu kod jest ró¿ny w zale¿no¶ci od tego,
+kto go zaimplementowa³, wiêc je¶li jest tyle identycznych napisów, to znaczy, ¿e
+mamy do czynienia z kradzie¿± - twierdz± Wêgrzy.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>GPL (General Public License), na której licencjonowany jest
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayer</a> to bardzo szeroko stosowana
+licencja Open Source, która daje u¿ytkownikom pewne prawa oraz pewne obowi±zki.
+W skrócie mo¿na wzi±æ kod z <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>
+i dalej go rozwijaæ tak d³ugo, jak tylko wynik prac jest dostêpny dla
+spo³eczno¶ci. W tym konkretnym przyk³adzie Gabucino oraz pozostali Wêgrzy
+¿±daj± od <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a>
+wypuszczenia oprogramowania u¿ytego w ich odtwarzaczu DVD. I stawia sprawê
+jasno, ¿e nie chodzi o pieni±dze z duñskiej firmy, lecz o kwestiê wype³nienia
+wymagañ GPL i wypuszczenie oprogramowania.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd><a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a> z pocz±tku nie
+zareagowa³o na pro¶bê, lecz po tym, jak sprawa nabra³a rozg³osu w ró¿nych
+mediach internetowych i forach, firma zaczê³a rozpatrywaæ sprawê w tym
+tygodniu. Powstaj± dwa g³ówne pytania: czy kod z
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> faktycznie znajduje siê
+w oprogramowaniu KiSS oraz w jaki sposób licencje Open Source powinny byæ
+rozpatrywane i stosowane. Poza byciem oskar¿onym o kradzie¿ kodu z
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>,
+<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a> zosta³o równie¿
+oskar¿one o u¿ywanie innego oprogramowania Open Source, ale dyrektor
+zarz±dzaj±cy, Peter Wilmar Christensen odrzuca wszelkie oskar¿enia. Odtwarzacz
+DVD <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS</a> u¿ywa zmodyfikowanej
+wersji Linuksa jako systemu operacyjnego i ta czê¶æ oprogramowania zosta³a
+opublikowania zgodnie z licencjami. Lecz
+<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS</a> twierdzi, ¿e pozosta³e
+programy w u¿yte w urz±dzeniu poza systemem operacyjnym, które umo¿liwiaj±
+odtwarzanie wideo i plików muzycznych, s± ich w³asne, w zwi±zku z czym
+nie musz± byæ publikowane, t³umaczy Peter Christiansen.</dd>
+
+<dt>Peter:</dt>
+<dd>Wed³ug mnie oskar¿enia s± nieprawdziwe. By³o niedawno sporo zamieszania
+wokó³ naszych aplikacji i wokó³ GPL, która jest licencj± u¿ywan± w spo³eczno¶ci
+Open Source, która wymaga publikacji kodu ¼ród³owego w przypadku u¿ycia
+programów licencjonowanych na niej. By³o pewne zainteresowanie programami
+u¿ytymi w naszych odtwarzaczach DVD. Najpierw libmad, pó¼niej libjpg, a teraz
+wêgierski <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayer</a>. W naszych
+odtwarzaczach DVD u¿ywamy Linuksa, który jest licencjonowany na zasadach GPL,
+udostêpniamy wiêc na naszej stronie nasz± wersjê systemu, któr± ka¿dy mo¿e
+pobraæ. Warstwa aplikacji powy¿ej Linuksa nie jest oparta na ¿adnym kodzie
+GPL. Nie u¿ywamy <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>, u¿ywamy
+naszego w³asnego odtwarzacza, który podobnie, jak Real Player, czy Microsoft
+Media Player, jest aplikacj± do odtwarzania filmów. G³ówn± cech± naszego
+odtwarzacza, z której jeste¶my znani, jest szeroki wybór obs³ugiwanych
+formatów.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Dokumentacja przedstawiona przez Wêgrów na ich stronie to fragmenty waszego
+kodu. Przez zwyk³e porównanie ³añcuchów znaków wiersz przy wierszu mo¿na doj¶æ
+do wniosku, ¿e s± na tyle identyczne, ¿e to nie mo¿e byæ przypadek. Jaki jest
+pañski komentarz na ten temat?</dd>
+
+<dt>Peter:</dt>
+<dd>Prowadzimy dochodzenie dotycz±ce tego konkretnego aspektu, jak jest to
+mo¿liwe i czy w rzeczywisto¶ci jest prawd±, co mówi±. Aktualnie nie jeste¶my
+jeszcze w stanie powiedzieæ, czy maj± racjê, czy nie, w swoich podejrzeniach.
+Wa¿ne jest to, ¿e nie u¿ywamy ich aplikacji (<i>Oczywi¶cie, jedynie fragmentu
+ dotycz±cego obs³ugi napisów! - Gabucino</i>). Je¶li faktycznie s± przypadki,
+¿e kod jest bardzo podobny, bêdziemy musieli przyjrzeæ siê temu, w jaki sposób
+mog³o siê tak staæ. Ale w±tpimy w to, ¿e w tych oskar¿eniach jest jakakolwiek
+prawda. Jest tyle rzeczy, które mog³y siê staæ, na przyk³ad wyciek kodu
+z naszego zespo³u do innych spo³eczno¶ci, w³±czaj±c w to Open Source, i kod
+z naszego odtwarzacza móg³ trafiæ do
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>, je¶li faktycznie te
+podobieñstwa istniej±. Trudno powiedzieæ sk±d mog³y pojawiæ siê te
+podobieñstwa. Wa¿ne jest to, ¿e nie u¿ywamy ich aplikacji. Je¶li jest parê
+identycznych wierszy, kto¶ móg³by spytaæ, jak to siê sta³o. Ale mog³yby one
+pochodziæ zarówno od jednej strony, jak i od drugiej. W ka¿dym razie, nie jest
+prawdziwa opinia, wed³ug której po¿yczyli¶my kod.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Kto zrobi³ kod do napisów w wêgierskim oprogramowaniu i w Duñskich
+odtwarzaczach DVD, mo¿e byæ postrzegane w dzisiejszym ¶wiecie jako ma³o wa¿ne.
+Ale co jest wa¿ne, to zasady w tym specyficznym przypadku i na co prywatne
+firmy mog± sobie pozwoliæ, kiedy u¿ywaj± oprogramowania Open Source i z drugiej
+strony - co spo³eczno¶æ Open Source mo¿e oczekiwaæ od tych firm. Z powodu tej
+konkretnej sprawy, dyrektor zarz±dzaj±cy Peter Wilmar Christensen dok³adniej
+przyjrza³ siê licencji GPL i przeanalizowa³ jej jej status prawny.</dd>
+
+<dt>Peter:</dt>
+<dd>Potwierdzili¶my to, co ju¿ wiemy, ¿e u¿ywaj±c kodu licencjonowanego na GPL,
+musimy opublikowaæ ka¿d± pracê pochodn±. Znaczy to, ¿e podstawy prawne s±
+bardzo s³abe i nie znam miejsca na ¶wiecie, gdzie GPL by³by przetestowany
+w s±dzie. Wiêc z perspektywy biznesu powiedzia³bym, ¿e ta licencja jest
+wzglêdnie s³aba. Nie zmienia to jednak jej podstawowego ducha w ¶rodowisku
+Open Source, który uwa¿am w sumie za pozytywny. Ale jest jasne, ¿e komercyjna
+firma ¿yj±ca ze sprzeda¿y swojego produktu nie mo¿e i nie bêdzie wypuszczaæ jej
+w³asno¶ciowego kodu. Naturalne jest wiêc, ¿e nie powinno siê u¿ywaæ kodu GPL
+we w³asno¶ciowych systemach.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Wed³ug Gabucino, wêgierscy deweloperzy
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> s± zadowoleni z tego, ¿e ich
+oskar¿enia przeciwko duñskiej firmy trafi³y do mediów.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Jak powiedzia³, nie ma wielkich mo¿liwo¶ci, by sprawa trafi³a do s±du. Maj±
+jednak nadziejê, ¿e ¶rodowisko Open Source wywrze wystarczaj±cy wp³yw na KiSS
+Technology, który zmusi firmê do wypuszczenia ca³o¶ci ich oprogramowania.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Jest to jednak zupe³nie wykluczone, powiedzia³
+dyrektor zarz±dzaj±cy Peter Wiliam Christensen, mimo i¿ chcia³by on pozostaæ
+w dobrych stosunkach ze ¶rodowiskiem Open Source.</dd>
+
+<dt>Peter:</dt>
+<dd>Nie mamy ¿adnych intencji by byæ przeciwko ludziom z tego spo³eczeñstwa ani
+byæ wrogo do nich nastawieni. Próbujemy mówiæ czego u¿ywamy i jakimi pod±¿amy
+wytycznymi. Je¶li pope³nili¶my b³±d, na przyk³ad z³y opis w instrukcji obs³ugi,
+wtedy oczywi¶cie go poprawimy. To nie jest tak, ¿e chcemy jakiejkolwiek
+konfrontacji, ale musimy jasno powiedzieæ, ¿e nasze oprogramowanie nie zostanie
+wypuszczone jako Open Source.</dd>
+
+<dt>Prowadz±cy:</dt>
+<dd>Jakie s± pañskie wnioski z tej sprawy, co bêdzie pó¼niej?</dd>
+
+<dt>Peter:</dt>
+<dd>Wnioski s± takie, ¿e licencje to dobry opis dzia³ania w tym
+¶rodowisku. S± narzêdziem, który raczej opisuje, jak dzia³aæ, ni¿ zestaw
+regu³, który mo¿e byæ u¿yty w s±dzie. My¶lê równie¿, ¿e krêgi Open Source
+zu¿ywaj± zbyt du¿o energii na polowanie na firmy prywatne takie, jak na
+przyk³ad my, dlatego, ¿e jest oczywiste, ¿e prywatna firma po prostu nie mo¿e
+wypu¶ciæ swojego kodu. Bardzo doceniamy spo³eczno¶æ Linuksa i uwa¿amy j± za
+dobry element przemys³u. G³ównie dziêki temu, ¿e istnieje alternatywa dla
+spo³eczno¶ci Microsoftu. Uwa¿amy jednak, ¿e spo³eczno¶æ powinna respektowaæ
+firmy, które u¿ywaj± Linuksa, a nie polowaæ na nie, gdy¿ uwa¿am, ¿e nikt
+na tym nie skorzysta.</dd>
+</dl>
+
+<p>
+<i>KONIEC T£UMACZENIA</i>
+</p>
+
+<p>
+<b>Komentarze Gabucino</b>: Wed³ug mnie odra¿aj±ce jest czytanie
+takiej ilo¶ci zwyk³ych k³amstw. Jest oczywiste, ¿e firmy typu KiSS, czy SCO
+zagra¿aj± Open Source. Przyjrzyjmy siê jeszcze raz tym zdaniom:<br>
+</p>
+
+<dl>
+<dt>Peter:</dt>
+<dd><i>...Jest tyle rzeczy, które mog³y siê staæ, na przyk³ad wyciek kodu
+z naszego zespo³u do innych spo³eczno¶ci, w³±czaj±c w to Open Source,
+i kod z naszego odtwarzacza móg³ trafiæ do
+<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>, je¶li faktycznie te
+podobieñstwa istniej±. Trudno powiedzieæ w jaki sposób pojawi³y siê te
+podobieñstwa. Wa¿ne jest to, ¿e nie u¿ywamy ich aplikacji. Je¶li jest parê
+identycznych wierszy, kto¶ móg³by spytaæ, jak to siê sta³o.</i></dd>
+</dl>
+
+<p>
+Jest do¶æ jasne, ¿e nigdy nie czytali naszej sekcji Wie¶ci, gdy¿ pospiesznie
+o¶wiadczyli¶my, ¿e ukradli nawet <b><i>nasz w³asny</i></b> format plików
+MPsub
+(<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/subosd.html#mpsub">zobacz nasze specyfikacje</a>).
+</p>
+
+<p>
+Pomys³ by³ mój, pó¼niej spyta³em <i>laaz</i>, czy by³by tak mi³y, ¿eby
+zaimplementowaæ go w MPlayerze. Wtedy, 12 pa¼dziernika 2001 o 13:51:58
+wprowadzi³ obs³ugê, jak mo¿na to
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main/subreader.c.diff?r1=1.27&amp;r2=1.28">zobaczyæ tutaj</a>.
+Format ten nigdy nie by³ widziany gdzie indziej.
+</p>
+
+<p>
+Mo¿na doj¶æ do paru wniosków:
+</p>
+
+<ol>
+	<li><a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Pan Christensen</a>
+	nigdy nie po¶wiêci³ czasu, by przeczytaæ nasze o¶wiadczenia.</li>
+	<li><a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Pan Christensen</a>
+	sugeruje, ¿e zaimplementowali nasz format napisów <i>na d³ugo wcze¶niej ni¿
+	my to zrobili¶my</i>. Oprogramowanie KiSS jest w ca³o¶ci zrobione w 2003,
+	co - z tego, co wiem - jest ponad rok po 2001.</li>
+	<li><a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Pan Christensen</a>
+	nie ma najmniejszego pojêcia o tym, jakiego oprogramowania u¿ywa jego
+	firma.</li>
+	<li>KiSS Technology ma dziwne problemy z interpretacj± niektórych zdañ, typu
+	<i>"...Nie mamy ¿adnych intencji by byæ przeciwko ludziom z tego
+	spo³eczeñstwa (Open Source) ani byæ wrogo do nich nastawieni."</i></li>
+</ol>
+
+<p>
+W rzeczywisto¶ci mo¿emy ³atwo zaobrazowaæ reprezentacjê ich punktu widzenia,
+zw³aszcza widz±c ich niechêæ do rozpoczêcia rozmowy z nami za pomoc± poczty
+elektronicznej. Opinie
+<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a> wygl±daj±
+nastêpuj±co:
+</p>
+
+<ol>
+	<li><i>"...wypuszczenie naszego oprogramowania jako publicznie otwarte jest
+	 wykluczone"</i></li>
+	<li>Naciskaj±ce Public Relations w stylu Microsoftu (lub Busha) takie, jak
+	powtarzanie ich w³asnych k³amstw, podkre¶lanie w kó³ko <i>"Wa¿ne jest to,
+	¿e nie u¿ywamy ich aplikacji."</i></li>
+	<li>Sianie <b>FUD</b>: <i>"Trudno powiedzieæ sk±d mog³y siê pojawiæ
+	te podobieñstwa."</i> S³ysza³ pan kiedy¶ o systemach ¶ledzenia wersji?</li>
+	<li>Utrzymywanie dobrych stosunków ze spo³eczno¶ci± Open Source:
+	<i>"Je¶li jest parê identycznych wierszy, kto¶ móg³by spytaæ, jak to siê
+	 sta³o. Ale mog³yby one pochodziæ zarówno od jednej strony, jak i od
+	 drugiej..."</i> ¯a³osny aspekt tego jest taki, ¿e implikuje on totalnie
+	ignorancyjny punkt widzenia: 'nasze ¼ród³a, s± nasze, jest to zupe³nie
+	niezrozumia³e, ale tak, nasze stwierdzenia s± prawdziwe, a wasze to czyste
+	k³amstwa'</li>
+</ol>
+
+<p>
+Dlaczego firmy takie, jak KiSS nie mog± byæ karane przez prawo?
+</p>
+
+</div>
+
+
+<div class="newsentry">
+<h2>
+	<a name="kiss04">2004.01.07, ¦roda :: Aktualizacja dotycz±ca KiSS Technology</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p>
+Binaria w nowym firmware KiSS Technology wydaj± siê <i>na pierwszy rzut
+oka</i> nie zawieraæ naszych stringów (sta³ych tekstowych).
+Najpierw pomy¶leli¶my, ¿e s± zaszyfrowane lub ukryte w jaki¶ inny
+sposób, jak na przyk³ad wykonywalne archiwum.
+W rzeczywisto¶ci nowe pliki s± po prostu spakowane gzipem.
+Wypakowanie ich jest bardzo proste:
+</p>
+
+<p>
+<code>dd if=fileplayer.bin bs=64 skip=1 | gunzip &gt; fileplayer.bin.decomp</code>
+</p>
+
+<p>
+Stringi ci±gle tu s±. Nic siê nie zmieni³o.
+</p>
+
+<p>
+Pobieranie:<br>
+</p>
+
+<ul>
+	<li><a href="http://www.kiss-technology.com/files/firmware/KiSS_DP-1000_FW2.8.0_PAL.zip">nowy firmware</a></li>
+</ul>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+<h2>
+	<a name="kiss03">2004.01.03, Sobota :: Nastêpne skradzione oprogramowanie w firmware KiSS.</a>
+	<span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p>
+Zwrócono moj± uwagê na to, ¿e znane ju¿ <i>KiSS Technology</i>, które
+pogwa³ci³o <a href="#kiss01">ju¿ Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU</a>
+ukrad³o (potwierdzone) inny program tak¿e ca³kowicie na licencji
+GPL.
+</p>
+
+<p>
+Oprogramowaniem tym jest wysokiej jako¶ci kodek audio MPEG,
+<a href="http://www.underbit.com/products/mad/">MAD</a> (libmad).
+Ten kodek u¿ywany jest przez wiele innych odtwarzaczy audio, jak
+dzia³aj±cy z wiersza poleceñ
+<a href="http://mpg321.sourceforge.net/">mpg321</a>, który mo¿na znale¼æ
+w wiêkszo¶ci dystrybucji Linuksa - w³±czaj±c Debiana.
+</p>
+
+<p>
+Stringi z firmware (odpowiadaj±ce
+<a href="ftp://ftp.mars.org/pub/mpeg/libmad-0.15.0b.tar.gz">¼ród³om libmad</a>),
+mo¿na obejrzeæ
+<a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/kiss/libmad.str">tu</a> -
+lecz mo¿esz to sprawdziæ samodzielnie. To ca³kiem proste,
+</p>
+
+<p>
+Je¶li ju¿ to zrobisz: nie b±d¼ zaskoczony gdy znajdziesz <b>wiêcej</b>
+stringów odpowiadaj±cych tym z
+<a href="http://www.ijg.org">libjpeg</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+<h2>
+	<a name="kiss02">2004.01.03, Sobota :: KiSS Tech - komentarz</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p>
+Zanim dostanê nastêpne 10 maili: plik <code>GPL.ZIP</code>, który
+oferuj± do ¶ci±gniêca na swojej stronie zawiera <i>tylko j±dro Linuksowe
+i ¼ród³a busybox</i>, a nie MPlayera!
+</p>
+
+<p>
+Dziêki.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+<h2>
+	<a name="kiss01">2004.01.02, Pi±tek :: Kolejne pogwa³cenie GPL: KiSS Technology</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
+</h2>
+
+<p>
+Ogólnie <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a>
+specjalizuje siê w specyficznym sprzêcie, mianowicie w stacjonarnych
+odtwarzaczach DVD oraz MPEG-4
+<a href="http://www.kiss-technology.com/?p=profile&amp;v=company">i tym
+podobnych</a>.
+</p>
+
+<p>
+nie ma w tym nic z³ego.
+</p>
+
+<p>
+Jednak¿e gdy beztroski u¿ytkownik rozpocznie poszukiwanie stringów w
+jednym z ich firmware:
+</p>
+
+<p>
+<code>
+$ strings KiSS_DP-508_FW2.7.4_PAL.iso | grep -A 3 -B 6 MPSub<br>
+Microdvd<br>
+Subrip<br>
+Subviewer<br>
+Sami<br>
+Vplayer<br>
+<b>Unknown</b><br>
+<b>MPSub</b><br>
+Subviewer 2.0<br>
+Subrip 0.9<br>
+Jacosub<br>
+</code>
+</p>
+
+<p>
+Uruchomienie tego samego polecenia na binarce MPlayera:
+</p>
+
+<p>
+<code>
+$ strings /usr/bin/mplayer | grep -B 8 mpsub -A 4<br>
+&lt;...&gt;<br>
+L>microdvd<br>
+subrip<br>
+subviewer<br>
+sami<br>
+vplayer<br>
+dunnowhat<br>
+mpsub<br>
+subviewer 2.0<br>
+subrip 0.9<br>
+jacosub<br>
+&lt;...&gt;<br>
+</code>
+</p>
+
+<p>
+Mo¿esz tak¿e sprawdziæ pliki <a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main/subreader.h?rev=1.29&amp;content-type=text/x-cvsweb-markup"><code>subreader.h</code></a>
+albo <a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main/subreader.c?rev=1.126&amp;content-type=text/x-cvsweb-markup"><code>subreader.c</code></a>
+w ¼ród³ach MPlayera.
+</p>
+
+<p>
+Jak widaæ firmware KiSS zawiera formaty napisów w tej samej kolejno¶ci
+co u nas. Rzecz±, która bardzo przyci±ga oko jest format <b>MPSub</b>,
+bêd±cy naszym w³asnym formatem napisów, który jak dot±d nie zosta³
+nigdzie wiêcej u¿yty.
+</p>
+
+<p>
+Kolejn± fajn± spraw± jest format napisów <i>"dunnowhat" (niewiadomoco)</i>
+AKA <i>"unknown" (nieznany)</i>, którego nazwa pozostaje nam nieznana -
+st±d takie nazewnictwo. Tak samo jest w plikach KiSS.
+</p>
+
+<p>
+To oczywi¶cie nie jest wystarczaj±ce aby stanowiæ dowód. To co daje
+stuprocentow± pewno¶æ kradzie¿y jest ca³kiem oczywiste: wywo³ania
+sscanf(), które w celu identyfikacji wybranego pliku z napisami
+zawieraj± wzorce formatów napisów znane parserowi napisów.
+</p>
+
+<p>
+Popatrzmy na prosty przyk³ad:
+</p>
+
+<pre><code>
+$ strings fileplayer.bin
+&lt;...&gt;
+&lt;SAMI&gt;
+%d:%d:%d.%d %d:%d:%d.%d
+@%d @%d
+%d:%d:%d:
+%d:%d:%d
+Dialogue: Marked
+%d,%d,"%c
+FORMAT=%d
+FORMAT=TIM%c
+--&gt;&gt;
+&lt;...&gt;
+</code></pre>
+
+<pre><code>
+$ strings subreader.o
+&lt;...&gt;
+&lt;SAMI&gt;
+%d:%d:%d.%d %d:%d:%d.%d
+@%d @%d
+%d:%d:%d:
+%d:%d:%d
+Dialogue: Marked
+Dialogue:
+%d,%d,"%c
+FORMAT=%d
+FORMAT=TIM%c
+--&gt;&gt;
+&lt;...&gt;
+</code></pre>
+
+<p>
+To s± wzorce, których u¿ywamy do identyfikacji napisów SAMI. W naszym
+parserze mamy jeszcze jeden wzorzec, dodany 20 lipca 2003, w wyniku
+obs³ugi nowego formatu napisów, zwanego "ASS". Brakuje go w plikach
+KiSS, wiêc musieli zwin±æ nasz kod przed t± dat±.
+</p>
+
+<p>
+Zobaczmy inny:
+</p>
+
+<p>
+<code>
+$ strings fileplayer.bin<br>
+&lt;...&gt;<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;...&gt;<br>
+</code>
+</p>
+
+<p>
+<code>
+$ strings subreader.o<br>
+&lt;...&gt;<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
+&lt;...&gt;<br>
+</code>
+</p>
+
+<p>
+To s± wzorce, których u¿ywamy do identyfikacji napisów RT.
+</p>
+
+<p>
+<b>Ka¿dy</b> z ich wzorców odpowiada naszemu! To nie jest zbieg
+okoliczno¶ci. To kradzie¿ kodu GPL na rzecz w³asno¶ciowego produktu!
+Opublikowali¶my tê wiadomo¶æ dlatego, ¿e
+KiSS Technology nie odpowiedzia³o na nasze zapytanie o ich pliki z kodem
+¼ród³owym (które s± zobligowani dostarczyæ).
+</p>
+
+<p>
+Pobieranie:
+</p>
+
+<ul>
+	<li><a href="http://www.kiss-technology.com/files/firmware/KiSS_DP-508_FW2.7.4_PAL.zip">KiSS firmware</a></li>
+	<li><a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/kiss/kiss-fileplayer.bin.str">stringi z KiSS fileplayer</a></li>
+	<li><a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/kiss/mplayer-subreader.o.str">stringi z MPlayer subreader</a></li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<!-- content end -->

Modified: trunk/src/news.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/news.src.pl (original)
+++ trunk/src/news.src.pl Fri May 26 02:14:26 2006
@@ -1,8 +1,225 @@
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with 1.247 -->
+<!-- synced with r2447 -->
 
 <h1>Wie¶ci</h1>
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="mphqdead">2006.05.23, wtorek :: MPHQ umar³o</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
+</h2>
+
+<p>
+Nasz stary serwer mphq umar³ w pi±tek po po³udniu. Prawdopodobnie ju¿
+nie wróci.
+</p>
+<p>
+Chocia¿ wiele us³ug by³o ju¿ przeniesionych na nowy serwer natsuki,
+repozytoria CVS i listy dyskusyjne nadal dzia³a³y na starej maszynie.
+</p>
+<p>
+System pocztowy zosta³ skonfigurowany w mgnieniu oka (dziêki naszemu zespo³owi
+administratorów) i listy od poniedzia³ku znów s± on-line. Serwer CVS nie
+bêdzie przenoszony. Konwertujemy repozytoria do Subversion (zgodnie z
+wcze¶niejszym planem) i dalszy rozwój bêdzie przebiega³ przy u¿yciu Subversion.
+Zajmie to jednak trochê czasu. Na pierwszy ogieñ pójdzie FFmpeg (testowe
+repozytorium jest ju¿ dostêpne dla deweloperów), a nastêpnie MPlayer.
+</p>
+<p>
+Dostêpne s± ostatnie
+<a href="http://www.mplayerhq.hu/~rtogni/snapshots">migawki</a>
+CVS MPlayera i FFmpeg.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="interview2006">2006.05.04, czwartek :: Wywiad z deweloperami MPlayera</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p>
+Cruocitae przeprowadzi³ dla serwisu
+<a href="http://itreviews.blogspot.com/">http://itreviews.blogspot.com/</a> wywiad z Aleksem,
+Odedem i mn±. Aby zajrzeæ w g³±b naszych umys³ów,
+<a href="http://itreviews.blogspot.com/2006/05/mplayer-interview.html">przeczytaj wywiad</a>.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="linuxtag2006">2006.05.01, poniedzia³ek :: MPlayer na LinuxTag 2006</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.linuxtag.org/">
+<img src="../images/linuxtag.png" alt="LinuxTag logo" width="119" height="80"></a>
+</p>
+
+<p>
+Stoisko multimedialne na
+<a href="http://www.linuxtag.org/2006/en/home/news.html">LinuxTag</a>
+powoli staje siê instytucj±. Je¶li zdecydujesz siê odwiedziæ w tym roku
+Wiesbaden, mo¿esz tu spotkaæ cz³onków ekip MPlayera i
+<a href="http://ffmpeg.org">FFmpega</a>.
+</p>
+
+<p>
+W tym roku spróbujemy naprawiæ odtwarzanie dowolnej popsutej próbki, któr±
+przyniesiecie do naszego stoiska. Je¶li masz plik sprawiaj±cy k³opoty, przynie¶
+go do nas, a my go sklasyfikujemy i spróbujemy znale¼æ poprawkê i/lub obej¶cie
+problemu. Nie obiecujemy sukcesu, ale zrobimy, co w naszej mocy.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="LqAward2005">2006.03.08, ¶roda :: nagroda LinuxQuestions.org Members Choice</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p class="left-inset">
+<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/t409049.html">
+<img src="../images/LQ-2005MCA-video.png" alt="2005 LinuxQuestions.org Members Choice Award" width="120" height="120"></a>
+</p>
+
+<p>
+Na <a href="http://www.linuxquestions.org/">LinuxQuestions.org</a>
+w³a¶nie zakoñczy³o siê g³osowanie na laureata corocznej nagrody
+Members Choice i MPlayer zwyciê¿y³ w kategorii
+<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/t409049.html">Aplikacja Multimedialna Wideo Roku</a>.
+</p>
+
+<p>
+568 osób (46.94%) g³osowa³o na MPlayera. Drugie miejsce przypad³o
+<a href="http://xinehq.de">xine</a> z 365 g³osami (30.17%) a trzecie
+miejsce zajê³o <a href="http://videolan.org/vlc/">VLC</a>
+ze 117 (9.67%).
+</p>
+
+<p>
+Serdeczne podziêkowania dla naszych licznych fanów.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="server_operational">2006.02.27, poniedzia³ek :: serwer dzia³a</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
+</h2>
+
+<p>
+Je¶li to czytasz, to znaczy, ¿e nowy serwer obs³uguje ju¿ strony WWW.
+</p>
+
+<p>
+Z ró¿nych przyczyn postawienie maszyny i przewiezienie jej do centrum
+kolokacyjnego zajê³o nam znacznie wiêcej czasu, ni¿ oczekiwali¶my. Obecnie
+dzia³aj± serwisy WWW oraz FTP, jak równie¿ eksperymentalne repozytoria
+Subversion. Prosimy jeszcze o uzbrojenie siê w jeszcze odrobinê cierpliwo¶ci
+podczas gdy uruchamiamy sieæ serwerów lustrzanych, przechodzimy z CVS na
+Subversion oraz przenosimy listy dyskusyjne.
+</p>
+
+<p>
+Ponownie gor±co dziêkujemy <a href="donations.html#server">licznym ofiarodawcom</a>
+którzy spe³nili nasze ¿yczenia.
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+	<a name="vuln13">2006.02.15, ¶roda :: przepe³nienie sterty w demuxer.h</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
+</h2>
+
+<h3>Opis</h3>
+
+<p>
+W demukserze ASF znaleziono potencjalne przepe³nienie bufora a dalsza analiza
+wykaza³a, ¿e b³±d znajdowa³ siê w kodzie ogólnego przeznaczenia w demuxer.h
+u¿ywanym do tworzenia i zmiany rozmiaru buforów. Oryginalny raport o b³êdzie
+mo¿na przeczytaæ tutaj
+<a href="http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=122029">
+media-video/mplayer ASF File Parsing Integer Overflow (CAN-2006-0579)</a>
+w Bugzilli Gentoo.
+</p>
+
+<h3>Zagro¿enie</h3>
+
+<p>
+Wysokie (zdalne wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami u¿ytkownika
+uruchamiaj±cego odtwarzacz) podczas odtwarzania pliku ASF ze z³o¶liwego serwera,
+¶rednie (lokalne wykonanie kodu z uprawnieniami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
+odtwarzacz) je¶li odtwarzany jest lokalnie odpowiednio spreparowany plik ASF.
+W chwili za³atania b³êdu nie istnia³y znane exploity.
+</p>
+
+<h3>Rozwi±zanie</h3>
+
+<p>
+<a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main/libmpdemux/demuxer.h.diff?r1=1.87&amp;r2=1.88">Poprawka</a>
+tego problemu zosta³a zaaplikowana do CVSu dnia Sun Feb 12 09:28:09 2006 UTC,
+a nastêpnie rozszerzona w wersjach 1.89 and 1.90.
+U¿ytkownicy zagro¿onych wersji MPlayera powinni ¶ci±gn±æ ³atkê dla
+MPlayera 1.0pre7try2
+<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/demuxer_h_fix_20060212.diff">st±d</a>
+lub
+<a href="http://equinox.campus.ltu.se/~rtogni/demuxer_h_fix_20060212.diff">st±d</a>
+lub uaktualniæ do najnowszej wersji je¶li u¿ywaj± CVS.
+</p>
+
+<p>
+Uwaga: nie wydajemy w tym momencie uaktualnionej paczki tar z t± poprawk±.
+MPlayer 1.0pre7 jest bardzo stary, dlatego zachêcamy do uaktualnienia do
+wersji CVS.<br>
+Je¶li musisz zostaæ przy 1.0pre7, ¶ci±gnij paczkê tar MPlayera 1.0pre7try2,
+na³ó¿ ³atkê i przekompiluj MPlayera.<br>
+Je¶li udostêpniasz binarne pakiety z MPlayerem, prosimy o nazwanie uaktualnionej
+wersji MPlayer 1.0pre7try3.
+</p>
+
+<h3>Podatne wersje</h3>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre7, MPlayer 1.0pre7try2 i CVS przed Sun Feb 12 09:28:09 2006 UTC.
+Równie¿ i starsze wersje s± prawdopodobnie podatne, jednak nie zosta³y sprawdzone.
+</p>
+
+
+<h3>Odporne wersje</h3>
+
+<p>
+CVS HEAD po Sun Feb 12 09:28:09 2006 UTC<br>
+MPlayer 1.0pre7try2 + ³atka bezpieczeñstwa
+</p>
+
+</div>
+
+
 
 <div class="newsentry">
 
@@ -728,3242 +945,4 @@
 
 </div>
 
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-
-	<a name="vuln11">2005.04.16, Sobota :: Przepe³nienie sterty MMST</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
-</h2>
-
-<h3>Podsumowanie</h3>
-
-<p>
-Potencjalne przepe³nienie sterty zosta³o odnalezione i naprawione w kodzie
-wykorzystywanym do obs³ugi strumieni MMST.
-</p>
-
-<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
-
-<p>
-Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu na prawach u¿ytkownika uruchamiaj±cego
-odtwarzacz) podczas strumieniowania danych MMS/TCP z odpowiednio spreparowanego
-serwera, ¿adna je¿eli nie korzystasz z tej opcji.
-Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exploita.
-</p>
-
-<h3>Opis</h3>
-
-<p>
-Podczas odbierania strumienia z serwera, kod MMST przechowuje wszystkie
-znaczniki ID w tablicy o sta³ym rozmiarze, ale nie ma ¿adnego mechanizmu
-przerywaj±cego ten proces, je¿eli zostanie odebranych za du¿o tych znaczników.
-Specjalnie spreparowany móg³by wys³aæ ponad 20 strumieni i tym
-samym przepe³niæ tablicê.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w pi±tek,
-15 kwietnia 2005 roku o godzinie 23:31:57 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
-wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
-zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
-<a href="../../MPlayer/patches/mmst_fix_20050415.diff">³atka</a>
-do zaaplikowania na ¼ród³a.
-</p>
-
-
-<h3>Podatne wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre6 i wcze¶niejsze (w³±czaj±c w to pre6a)
-</p>
-
-
-<h3>Odporne wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre7 i pó¼niejsze<br>
-CVS HEAD po pi±tku, 15 kwienia 2005 roku po godzinie 23:31:57 czasu UTC
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln10">2005.04.16, Sobota :: Przepe³nienie sterty w Real RTSP</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
-</h2>
-
-<h3>Podsumowanie</h3>
-
-<p>
-Potencjalne przepe³nienie bufora zosta³o znalezione i naprawione w kodzie
-wykorzystywanym do obs³ugi strumieni RealMedia RTSP.
-</p>
-
-<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
-
-<p>
-Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
-odtwarzacz) podczas strumieniowania danych RTSP ze specjalnie spreparowanego
-serwera, ¿adna je¶li nie korzystasz z tej opcji.
-Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exploita.
-</p>
-
-<h3>Opis</h3>
-
-<p>
-Podczas odbierania linii od serwera, kod Real RTSP przechowuje je w tablicy
-o sta³ej liczbie elementów MAX_FIELDS, ale nie ma ¿adnego mechanizmu
-przerywaj±cego ten proces, je¿eli odebrano zbyt wiele linii. Specjalnie
-spreparowany serwer móg³by wys³ac wiêcej ni¿ MAX_FIELDS linii i tym samim
-przepe³niæ tablicê. Jako, ¿e tablica przechowuje wska¼niki do otrzymanych
-stringów, atakuj±cy nie mo¿e w nich zapisaæ dowolnych danych, co czyni exploita
-jeszcze bardziej z³o¿onym.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-Poprawka tej zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w pi±tek,
-15 kwietnia 2005 roku o godzinie 23:3:44 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
-wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
-zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
-<a href="../../MPlayer/patches/rtsp_fix_20050415.diff">³atka</a>
-do zaaplikowania na ¼ród³a.
-</p>
-
-
-<h3>Nara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre6 i wcze¶niejsze (w³±czaj±c w to pre6a)
-</p>
-
-<h3>Nienara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre7 i pó¼niejsze<br>
-CVS HEAD po pi±tku, 15 kwienia 2005 roku po godzinie 23:30:44 czasu UTC
-</p>
-</div>
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="about_advisories">2005.04.10, Niedziela :: Kilka s³ów na temat ostatniej serii raportów bezpieczeñstwa</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p>
-Za nim kto¶ wyci±gnie z³e wnioski...
-</p>
-
-<p>
-Ostatnia seria raportów bezpieczeñstwa opublikowanych dzisiaj dotyczy
-potencjalnych luk, które zosta³y zg³oszone i naprawione dawno temu,
-przyjrzyjcie siê dok³adnie datom.
-</p>
-
-<p>
-Mo¿ecie winiæ mnie za lenistwo i nieopublikowanie tych raportów wcze¶niej,
-a nie za³ogê MPlayera za d³ugi czas reakcji na odkryte luki.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln09">2005.04.10, Niedziela :: przepe³nienia bufora w mpg123</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<h3>Podsumowanie</h3>
-
-<p>
-Kilka potencjalnych przepe³nieñ bufora zosta³o odnalezionych w mpg123 -
-bibliotece dekoduj±cej MP3 do³±czonej do MPlayera w katalogu mp3lib.
-Wiêcej szczegó³ów znajdziecie w
-<a href="http://www.securityfocus.com/archive/1/374433">raporcie dotycz±cym mpg123</a>.
-</p>
-
-<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
-
-<p>
-¦rednia (wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
-odtwarzacz) podczas odtwarzania d¼wiêku w formacie MP3, je¶li da siê
-wykorzystaæ przepe³nienia do ataku. Nie jest jasne czy rzeczywi¶cie tak
-jest. W chwili kiedy przepe³nienia bufora zosta³y naprawione, nie by³y
-znane ¿adne exploity.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera we wtorek,
-14 wrze¶nia 2004 roku o godzinie 21:02:19 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
-wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
-zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
-<a href="../../MPlayer/patches/mp3_fix_20041215.diff">³atka</a>
-do zaaplikowania na ¼ród³a.
-</p>
-
-
-<h3>Nara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
-</p>
-
-
-<h3>Nienara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
-</p>
-
-<h3>Historia</h3>
-
-<p>
-Po zawiadomieniu o potencjalnych przepe³nieniach bufora, poprawka zosta³a
-zosta³a w³±czona do repozytorium CVS MPlayera we wtorek, 14 wrze¶nia 2004 roku
-o godzinie 21:02:19 czasu UTC.
-</p>
-
-</div>
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-
-	<a name="vuln08">2005.04.09, Sobota :: Przepe³nienia bufora w strumieniowaniu PNM</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<h3>Podsumowanie</h3>
-
-<p>
-<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o dwa przepe³nienia bufora
-w kodzie <a href="http://xinehq.de">xine</a> odpowiedzialnym za
-strumieniowanie PNM, dotyczy to równie¿ MPlayera. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
-<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=177&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>
-i
-<a href="http://xinehq.de/index.php/security/XSA-2004-6">raporcie xine</a>.
-</p>
-
-<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
-
-<p>
-Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
-odtwarzacza) podczas odtwarzania strumieni PNM. W chwili, kiedy luka zosta³a
-naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
-15 grudnia 2004 roku o godzinie 21:27:14 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
-wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
-zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
-<a href="../../mplayer/patches/pnm_fix_20041215.diff">³atka</a>
-do zaaplikowania na ¼ród³a.
-</p>
-
-
-<h3>Nara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
-</p>
-
-
-<h3>Nienara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
-</p>
-
-<h3>Historia</h3>
-
-<p>
-W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy xine zostali powiadomieni przez
-<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a>, które znalaz³o dwie zdalne
-luki przepe³nienia bufora w kodzie strumieniuj±cym PNM znajduj±cym siê w xine.
-Kod ten jest wspó³dzielony w MPlayerze i xine, dlatego te¿ zespó³ xine
-poinformowa³ nas o problemie, a ³atka usuwaj±ca lukê zosta³a w³±czona do
-repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 21:27:14
-czasu UTC.
-</p>
-
-</div>
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln07">2005.04.09, Sobota :: Przepe³nienie sterty w strumieniowaniu RTSP</a>
-  	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<h3>Podsumowanie</h3>
-
-<p>
-<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o b³±d przepe³nienia sterty
-w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie RTSP. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
-<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=166&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>.
-</p>
-
-<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
-
-<p>
-Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
-odtwarzacz) podczas odtwarzania strumieni RTSP. W chwili kiedy luka ta zosta³a
-naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
-15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:16:24 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
-wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
-zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
-<a href="../../MPlayer/patches/rtsp_fix_20041215.diff">³atka</a>
-do zaaplikowania na ¼ród³a.
-</p>
-
-
-<h3>Nara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
-</p>
-
-
-<h3>Nienara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
-</p>
-
-<h3>Historia</h3>
-
-<p>
-W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez
-<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a> które znalaz³o lukê zdalnego
-przepe³nienia sterty i kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie znajduj±cym
-siê w MPlayerze.
-£atka usuwaj±ca b³±d zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
-15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:16:24 czasu UTC.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln06">2005.04.09, Sobota :: Przepe³nienie stosu w strumieniowaniu MMST</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<h3>Podsumowanie</h3>
-
-<p>
-<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o przepe³nienie stosu
-w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie MMST. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
-<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=167&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>.
-</p>
-
-<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
-
-<p>
-Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami u¿ytkownika uruchamiaj±cego
-odtwarzacz) przy odtwarzaniu strumieni MMST.
-W chwili, kiedy luka zosta³a naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
-15 grudnia 2004 roku o godzinie 19:12:46 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
-wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
-zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
-<a href="../../MPlayer/patches/mmst_fix_20041215.diff">³atka</a>
-do zaaplikowania na ¼ród³a.
-</p>
-
-
-<h3>Nara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
-</p>
-
-
-<h3>Nienara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
-</p>
-
-<h3>Historia</h3>
-
-<p>
-W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez
-<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a> o znalezieniu luki
-przepe³nienia stosu w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie MMST.
-£atka usuwaj±ca b³±d zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
-15 grudnia 2004 roku o godzinie 19:12:46 czasu UTC.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln05">2005.04.09, Sobota :: Luka w parserze bitmap</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-h3>Podsumowanie</h3>
-
-<p>
-<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o przepe³nienie sterty
-w demukserze BMP. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
-<a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=168&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>.
-</p>
-
-<h3>Szkodliwo¶æ</h3>
-
-<p>
-Teoretycznie demukser BMP jest kodem demonstracyjnym.
-Nie wiemy o ¿adnym wymagaj±cym go formacie multimedialnym.
-W chwili, kiedy luka zosta³a naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-Poprawka tej luki zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
-15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:52:38 czasu UTC. Demukser bitmap nie jest
-w ogóle wykorzystywany, dlatego te¿ zosta³ od razu usuniêty.
-U¿ytkownicy nara¿onych wersji powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do
-nowszej, zawieraj±cej ju¿ poprawki. Dostêpna jest równie¿
-<a href="../../MPlayer/patches/bmp_fix_20041215.diff">³atka</a>
-do zaaplikowania na ¼ród³a.
-</p>
-
-<h3>Nara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5 i wcze¶niejsze
-</p>
-
-
-<h3>Nienara¿one wersje</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
-</p>
-
-<h3>Historia</h3>
-
-<p>
-W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez
-<a href="http://www.idefense.com">iDEFENSE</a>, które znalaz³o lukê
-przepe³nienia sterty w kodzie parsuj±cym BMP znajduj±cym siê w MPlayerze.
-£atka usuwaj±ca b³±d zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w ¶rodê,
-15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:52:38 czasu UTC.
-Demukser bitmap zosta³ w celach demonstracyjnych i nie jest potrzebny do
-odtwarzania multimediów, dlatego te¿ zosta³ natychmiast usuniêty.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="LqAward2004">2005.02.08, Wtorek :: Nagroda Czytelników LinuxQuestions.org</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/t272115.html">
-<img src="../images/LQ-2004MCA-video.png" alt="2004 LinuxQuestions.org Members Choice Award" width="163" height="173"></a>
-</p>
-
-<p>
-Z dum± og³aszamy ¿e
-<a href="http://www.linuxquestions.org/">LinuxQuestions.org</a> przeprowadzi³
-swoje coroczne wybory Nagrody Czytelników i MPlayer zosta³ wybrany
-<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/t272115.html">Video Multimedia Application of the Year</a> (Multimedialn± Aplikacj± Video Roku).
-</p>
-
-<p>
-MPlayer otrzyma³ 487 g³osów (49.85%), pokonuj±c
-<a href="http://www.xinehq.de">xine</a> z 304 (31.12%) i
-<a href="http://www.hadess.net/totem.php3">Totem</a> z 77 (7.88%).
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="brokenboxAward2005">2005.02.05, Sobota :: Program Miesi±ca Brokenbox</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://brokenbox.com.ar/">
-<img src="../images/brokenboxAward2005.png" alt="Brokenbox Award 2005" width="120" height="140"></a>
-</p>
-
-<p>
-Hej, wygrali¶my nagrodê z Argentyny... Argentyñska witryna po¶wiêcona
-oprogramowaniu Linuksowemu <a href="http://brokenbox.com.ar/">brokenbox.com.ar</a>
-wybra³a MPlayer'a 1.0pre6 &quot;programa del mes&quot; (programem miesi±ca). Dziêkujemy!
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="mplayer10pre6a">2004.12.29, ¦roda :: ponowne wydanie MPlayer 1.0pre6</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
-</h2>
-
-<p>
-W archiwum z wersj± pre6 MPlayera zabrak³o dokumentacji w wersji HTML.
-MPlayer 1.0pre6a jest ponownie spakietowanym wydaniem MPlayer 1.0pre6 zawieraj±cym
-ju¿ jednak brakuj±ce dokumenty. Poza katalogiem DOCS/HTML, te dwa
-wydania s± identyczne.
-</p>
-
-<p>
-MPlayer i MEncoder jako numer wersji poka¿± 1.0-pre6, poniewa¿ nie wprowadzono
-¿adnych zmian w g³ównym kodzie.
-</p>
-
-<p>
-Je¶li jeszcze nie pobra³e¶ pre6, ¶ci±gnij pre6a. Je¿eli nie jeste¶ zainteresowany
-dokumentacj± lub zbudowa³e¶ j± sobie ze ¼róde³ XML, nie musisz pobieraæ nowej wersji.
-</p>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre6a mo¿e zostaæ pobrany z podanych serwerów. Proszê, oszczêdzaj nasz serwer i korzystaj
-z jednego z serwerów lustrzanych.
-</p>
-
-<ul>
-	<li>Wêgry 1
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Wêgry 2
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Szwajcaria
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a></li>
-	<li>USA
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Australia
-		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Bu³garia
-		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6a.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-MD5SUM: <b>a812d945b884c2e2fa7f90c57cd76bff</b>
-</p>
-
-<p>
-Mo¿ecie wys³aæ do mnie kontenery z col± :-)
-</p>
-
-</div>
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-
-<a name="mplayer10pre6">2004.12.23, Czwartek :: wydano MPlayer 1.0pre6</a>
- <br><span class="poster">opublikowa³a dru¿yna wydañ</span>
-</h2>
-
-<p>
-Minê³o piêæ miesiêcy od ostatniego wydania, co widaæ. Jest to najd³u¿sza
-lista zmian w historii. Zamêczyli¶my nasze klawiatury. W koñcu
-zdecydowali¶my siê to wydaæ i zrobiæ ca³emu ¶wiatu prezent gwiazdkowy.
-Poniewa¿ ¶wiêta s± jutro, bêdziecie musieli poczekaæ jeden dzieñ z
-kompilacj±. Otwieranie prezentów przed czasem nie podlega dyskusji! Bez
-podgl±dania, nie rozpakowujcie archiwów! Je¿eli przy¶lecie wcze¶niej
-zg³oszenia b³êdów lub komentarze, bêdziemy wiedzieli, ¿e byli¶cie
-niegrzecznymi dzieæmi i otworzyli¶cie prezenty przed czasem. Wiecie co
-spotyka niegrzeczne dzieci...
-</p>
-
-<p>
-Najwa¿niejszymi zmianami s± obs³uga prawie nieskoñczonej ilo¶ci nowych
-kodeków i wa¿ne poprawki do niektórych starszych. Wspomnieæ nale¿y tak¿e
-o eksperymentalnym kodeku snow Michaela Niedermayer opartym o wavelet
-(od t³umacza: przebieg falowy ograniczony zarówno w
-czêstotliwo¶ci i czasie trwania).
-<!--FIXME: jak siê t³umaczy ,,wavelet'' oraz czy ,,snow'' to nazwa
-w³asna, czy ¶nieg?-->
-<!--zostawilbym oryginalna wersje to wyglada jak nazwa wlasna -->
-Jest on bardzo obiecuj±cy. Byæ mo¿e tak wygl±da przysz³o¶æ kodowania
-video. Dodali¶my tak¿e obs³ugê kodowania do H.264 z x264 oraz do MP2
-przez toolame.
-</p>
-
-<p>
-Na dodatek sta³o siê niemo¿liwe i ca³y ogrom dostêpnych opcji zosta³ w
-koñcu udokumentowany. Je¿eli nie mo¿esz czego¶ znale¼æ w dokumetnacji, to
-znaczy, ¿e nie istnieje, wiêc RTFM! Je¿eli masz s³ab± maszynê
-powieniene¶ siê zainteresowaæ dekodowaniem w niskiej rozdzielczo¶ci,
-korzystaj±c z libavcodec
-(<code>-vfm ffmpeg -lavdopts lowres=0-3</code>).
-Przy odrobinie szczê¶cia bêdziesz móg³ odtwarzaæ filmy DVD i MPEG-4. Mac
-OS X zyska³ kilka mi³ych ulepszeñ, miêdzy innymi zwi±zanych z VCD i
-obs³ug± kodeka Real/Helix (pobierz nowe paczki z kodekami).
-Dla Windows przygotpwali¶my nowiutke wyj¶cie audio DirectSound i obs³ugê
-opcji <code>-wid</code>, która powinna pozwoliæ na budowê wtyczek do
-przegl±darek. Je¿eli u¿ywasz serwera d¼wiêku polypaudio, to istnieje
-teraz dla Ciebie modu³ wyj¶cia audio. Pozosta³e stare wtyczki audio
-zosta³y przekonwertowane na filtry audio. Spodziewaj siê znikniêcia
-wtyczek audio w nastêpnym wydaniu. Nie ma ju¿ starych sterowników
-wyj¶cia audio alsa9 i alsa1x, u¿yj zamiast tego sterownika alsa.
-</p>
-
-<p>
-Jak zwykle poprawionych zosta³o za du¿o b³êdów, ¿eby o nich wspominaæ.
-Znajduj± siê one wszêdzie, wiêc MPlayer powinien teraz dzia³aæ p³ynniej
-i stabilniej ni¿ przedtem. Wartym wspominienia jest to, ¿e d³ugo¶æ
-oraz pozycja s± teraz wy¶wietlane równie¿ dla plików MOV. Wyj¶cie
-MPlayera staje siê coraz mniej gadatliwe.
-</p>
-
-<p>
-Lista zmian zawiera zmiany od MPlayera 1.0pre5try2, wiêc wszystkie
-poprawki bezpieczeñstwa s± tak¿e uwzglêdnione.
-</p>
-
-<p>
-Weso³ych ¦wi±t...
-</p>
-
-
-<h3>MPlayer 1.0pre6: <i>"Prezent ¦wi±teczny"</i></h3>
-
-<h4>DOKUMENTACJA</h4>
-
-<ul>
- <li>w koñcu wszystkie opcje s± udokumentowane</li>
- <li>strona man ca³kowicie sprawdzona pod k±tem literówek, s³ownictwa
- oraz jasno¶cii</li>
- <li>wszystkie podopcje sterowników wyj¶cia audio udokumentowane</li>
- <li>wszystkie podopcje sterowników wyj¶cia audio udokumentowane</li>
- <li>do strony man dodano podrozdzia³ dotycz±cy filtrów audio</li>
- <li>ukoñczono dokumentacjê XviD</li>
- <li>francuska strona man znów aktualna</li>
- <li>zaktualizowana niemiecka strona man</li>
- <li>nowe czeskie (kompletne) i szwedzkie t³umaczenie strony man</li>
- <li>poprawki i aktualizacje w ró¿nych miejscach</li>
-</ul>
-
-<h4>Porty</h4>
-
-<ul>
- <li>pe³na obs³uga x86_64</li>
- <li>obs³uga -rootwin, -panscan w sterowniku wyj¶cia video quartz</li>
- <li>powtarzanie klucza oraz proporcje naprawione w
- sterowniku wyj¶cia video quartz</li>
- <li>menu &quot;Film&quot; dla sterownika wyj¶cia video quartz z opcj±
- zbli¿enia (zoom) oraz ustawieñ (preset)</li>
- <li>podopcja fs_res sterownika wyj¶cia video quartz wybiera
- pe³noekranow± rozdzielczo¶æ</li>
- <li>obs³uga VCD w Darwin (Mac OS X)</li>
- <li>obs³uga argumentów wywo³ania Mac OS X Finder</li>
- <li>poprawka do wej¶cia stdin i trybu slave na MinGW</li>
- <li>obs³uga -rootwin, -colorkey, -wid w sterowniku wyj¶cia video DirectX</li>
- <li>poprawiony wybór monitora w sterowniku wyj¶cia video DirectX</li>
- <li>nowy sterownik wyj¶cia audio DirectSound</li>
- <li>obs³uga myszy w Windows</li>
- <li>obs³uga ZetaOS (prawie dzia³a)</li>
-</ul>
-
-<h4>Sterowniki</h4>
-
-<ul>
- <li>poprawki w sterownikach wyj¶cia video VESA i GGI</li>
- <li>usuniêto -jpeg na rzecz podopcji -vo jpeg</li>
- <li>sterownik wyj¶cia video jpeg teraz obs³uguje zapisuje do wielu
- katalogów</li>
- <li>poprawki sterownika wyj¶cia video Blinkenlights ;-)</li>
- <li>poprawki sterownika wyj¶cia video OpenGL colorformat (z podopcj±
- manyfmts)</li>
- <li>obs³uga aspect, panscan, sprzêtowego OSD w sterowniku wyj¶cia video
- OpenGL</li>
- <li>nowe sterowniki wyj¶cia video pnm i md5sum, zastêpuj±ce pgm i
- md5</li>
- <li>wyj¶cie video yuv4mpeg teraz ma podopcjê file=, której mo¿na u¿yæ
- w po³±czeniu z -fixed-vo do ³±czenia plików o tej samej szeroko¶ci,
- wysoko¶ci i liczbie klatek na sekundê</li>
- <li>sterownik wyj¶cia vide JACK zaktualizowany do zmian API bio2jack</li>
- <li>alsa9 i alsa1x zast±pione przez sterownik wyj¶cia audio alsa</li>
- <li>sterownik wyj¶cia audio ALSA zawsze u¿ywa okre¶lonego urz±dzenia,
- nawet dla hwac3</li>
- <li>obs³uga wyboru kana³u miksera w sterowniku wyj¶cia audio ALSA</li>
- <li>sterownik audio dla serwera d¼wiêku polypaudio</li>
- <li>naprawiono wyj¶cie TV VIDIX Cyberblade</li>
- <li>obs³uga VIDIX I420 dla Cyberblade i mga</li>
- <li>obs³uga VIDIX Radeonów na systemach big-endian oraz inne poprawki
- dla Radeonów</li>
- <li>obs³uga VIDIX Radeon R200 QM (Radeon 9100)</li>
- <li>sterownik CLE266 VIDIX</li>
- <li>eksperymentalny sterownik SAVAGE VIDIX</li>
-</ul>
-
-<h4>Dekodery</h4>
-
-<ul>
- <li>&quot;eksperymentalna&quot; obs³uga 20 i 24 bitowego LPCM (DVD-Audio)</li>
- <li>zaktualizowano libmpeg2 do 0.4.0b</li>
- <li>zaktualizowano libfaad2 do wersji 2.1beta z CVS</li>
- <li>dekodowanie DTS przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga Windows Media Audio 9 Voice przez binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga Windows Media Video 9 Advanced przez binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga Windows Media Screen Codec 2 przez binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga Windows Media Image Codec przez binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga Windows Media Image 2 Codec przez binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga VDOWave video przez binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga Miro VideoXL video przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga Creative ADPCM audio przez libavcodec lub binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga IBM Ultimotion video przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga kodeka Micronas Speech przez binarn± DLL</li>
- <li>obs³uga kodeka video H.261 przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga kodeka video TechSmith Camtasia przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga kodeka sonic audio przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga kodeka snow video przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga QuickDraw video przez libavcodec</li>
- <li>obs³uga Cinepak, CYUV i RoQ audio/video przeniesiona do FFmpeg</li>
- <li>obs³uga Vianet Lsvx video przez binarn± DLL</li>
-</ul>
-
-<h4>Demuksery</h4>
-
-<ul>
- <li>naprawiono -nosound oraz -novideo dla NSV</li>
- <li>prze³±czanie napisów i wy¶wietlanie kodu kraju dla Matroski</li>
- <li>obs³uga formatu plików .vp5 (odmiana AVI)</li>
- <li>naprawine przewijanie w plikach ASF tylko z d¼wiêkiem</li>
- <li>poprawione wykrywanie MP3</li>
- <li>obs³uga AVC w plikach .mp4</li>
- <li>obs³uga surowych (raw_ plików H.261 przez libavformat</li>
- <li>poprawiona precyzja przewijaniaplików MPEG</li>
- <li>lepsza obs³uga kodu kraju napisów dla plików MKV</li>
- <li>obs³uga plików DVHS i H.264 poprzez MPEG-TS</li>
- <li>wy¶wietlanie d³ugo¶ci i pozycji (w pasku przewijania) dla plików MOV</li>
- <li>poprawione odtwarzanie surowego (raw) video w plikach MOV</li>
-</ul>
-
-
-<h4>Strumienie</h4>
-
-<ul>
- <li>dodano opcje -cache-min oraz -cache-prefill</li>
- <li>naprawiona kompilacja dla nowszych wersji LIVE.COM</li>
- <li>zmuszenie do dzia³ania ASF bez ECC</li>
- <li>obs³uga MMS na niestandardowym porcie</li>
- <li>wykrywanie EOF w strumieniach Real RTSP</li>
-</ul>
-
-<h4>FFmpeg/libavcodec</h4>
-
-<ul>
- <li>dekodowanie w obni¿onej rozdzielczo¶ci dziêki opcji lowres</li>
- <li>nowy eksperymentalny kodek video snow oparty na wavelet
- <!--(?wavelet??)--></li>
- <li>nowy kodek audio sonic</li>
- <li>dekoder video TechSmith Camtasia</li>
- <li>dekoder video IBM Ultimotion</li>
- <li>dekoder video QuickDraw</li>
- <li>dekoder Creative ADPCM</li>
- <li>dekoder Miro VideoXL</li>
- <li>demuxer i dekoder plików online audio Sierra</li>
- <li>dekoder video QPEG</li>
- <li>demukser formatu Electronic Arts Game Multimedia</li>
- <li>poprawki H.261, koder H.261</li>
- <li>naprawiony kod akcelerowany VIS</li>
- <li>obs³uga DTS przez libdts</li>
- <li>wiele poprawek DV, przewijanie surowych (raw) plików DV</li>
- <li>obs³uga AAC w plikach MOV</li>
- <li>poprawki RV10, RV20</li>
- <li>kodowanie RV20</li>
- <li>wyczyszczenie demuksera AVI, obs³uga zmiany palety</li>
- <li>obs³uga metadanych iTunes</li>
- <li>poprawki HuffYUV (endianness, RGB32 predictor, median encoding,
-przeplot)</li>
- <li>ffvhuff (rozszerzony kodek HuffYUV)</li>
- <li>optymalizacje SSE funkcji porównywania 4x4</li>
- <li>ulepszenia procedury epzs motion search</li>
- <li>quad tree based motion compensation</li>
- <li>optymalizacje MMX2/3DNow! MPEG-4</li>
- <li>H.264: du¿o poprawek i optymalizacji MMX2/3DNow!</li>
- <li>obs³uga AVC1 (H.264 bez s³owa synchronizuj±cego w plikach .mp4)</li>
- <li>H.264 qpel motion compensation</li>
- <li>dekodowanie Indeo3 grayscale</li>
- <li>dekoder preliminary Truemotion 24 bit</li>
- <li>naprawiony koder avizlib</li>
- <li>obs³uga kwantyzacji trellis w H.263</li>
- <li>optymalizacje DCT</li>
- <li>obs³uga AltiVec w AmigaOS4</li>
- <li>adaptacja optymalizacji MMX/MMX2/SSE/3DNow! do dzia³ania na x86_64</li>
- <li>poprawki przewijania</li>
- <li>lepsza i szybsza procedura zmiany czêstotliwo¶ci próbkowania audio</li>
- <li>nowy interfejs przechwytywania dc1394</li>
- <li>obs³uga wstêpnego dekodowani dla H.264 z CABAC i ramkami B</li>
- <li>obs³uga dvr-ms w demukserze ASF</li>
- <li>demukser NSV</li>
- <li>kompatybilny z DVD mukser MPEG</li>
- <li>poprawki MJPEG-B</li>
- <li>koder zakresu (koder arytmetycznej entropii) u¿ywany przez
- snow oraz ffv1</li>
- <li>ulepszenia ffv1: kodeki signed golomb, range</li>
- <li>obs³uga multi slice w strumieniach main profile H.264</li>
- <li>jak zwykle, wiele poprawek b³êdów i optymalizacji</li>
-</ul>
-
-<h4>Filtry</h4>
-
-<ul>
- <li>programowe sterowanie d¼wiêkiem, gdy niedostêpne jest sprzêtowe, mo¿na
- osi±gn±æ korzystaj±c z parametrów -softvol i -softvol-max</li>
- <li>wysokiej jako¶ci resampling audio przez -af lavcresample</li>
- <li>parametr cropdetect rounding</li>
- <li>MPlayer -af help</li>
- <li>brakuj±ce wtyczki audio (extrastereo, volnorm) przekonwertowane na
- filtry audio</li>
- <li>filtr audio sine sweep generator</li>
- <li>filtr audio hrtf do konwertowania wielokana³owego d¼wiêku do
- wyj¶cia 2 kana³owego dla s³uchawek, zachowuj±cy przestrzenno¶æ d¼wiêku</li>
- <li>poprawki big-endian w konwerterze rgb2rgb</li>
- <li>poprawki optymalizacji Altivec yuv2rgb</li>
- <li>obs³uga wtyczek LADSPA</li>
-</ul>
-
-<h4>GUI</h4>
-
-<ul>
- <li>ujednolicony okno opcji audio, tak¿e dla ALSA</li>
- <li>ograniczono ponowne rysowanie, obni¿a zu¿ycie CPU w przypadku
- odtwa¿ania tylko d¼wiêku</li>
- <li>ikony w menu kontekstowym</li>
- <li>naprawiony b³±d podwojonego rozmiaru</li>
- <li>naprawiony b³±d spowolnienia po otwarciu panelu preferencji</li>
- <li>pozosta³e komunikaty przeniesione do pliku pomocy do przet³umaczenia</li>
- <li>naprawiony efekt spowolnienia po u¿yciu panelu preferencji</li>
-</ul>
-
-<h4>Kodowanie</h4>
-
-<ul>
- <li>obs³uga kodera x264</li>
- <li>obs³uga kodowania MP2 u¿ywaj±c libtoolame</li>
- <li>&quot;turbo mode&quot; libavcodec do przy¶pieszenia kodowania
- dwuprzebiegowego</li>
- <li>obs³uga kodowania trójprzebiegowego dla libavcodec i x264</li>
- <li>modu³y kodera i dekodera XviD zaktualizowane do API-4.1
-(XviD-1.1.x)</li>
- <li>wyczyszczenie pozosta³ych ramek przy koñcu procesu kodowania</li>
-</ul>
-
-<h4>Inne</h4>
-
-<ul>
- <li>-loop i -shuffle teraz ze sob± wspó³pracuj±</li>
- <li>lepsza obs³uga EDL</li>
- <li>w koñcu dzia³aj± niektóre opcje configure --disable (mp3lib, liba52,
-libmpeg2)</li>
- <li>framestepping</li>
- <li>zmiana szybko¶ci odtwarzania podczas odtwarzania</li>
- <li>naprawione niektóre zwisy przy kodekach binarnych</li>
- <li>obs³uga po³o¿enia napisów dla plików SAMI</li>
- <li>obs³uga znaku '\' w ¶cie¿kach Windows</li>
- <li>poprawki FriBiDi dla obs³ugi przecinków w napisach Hebrajskich</li>
- <li>opcja -crash-debug do pod³±czenia gdb automatycznie po b³edzie</li>
- <li>poprawki kompilacji za pomoc± gcc 4</li>
- <li>poprawki kompilacji dla wielu plików w katalogu TOOLS</li>
- <li>naprawiony nies³awny b³±d &quot;zablokowanego przycisku myszy (stuck mouse
- button)&quot;, nowa opcja -key-fifo-size</li>
- <li>trochê zredukowana gadatliwo¶æ wyj¶cia MPlayera</li>
- <li>-identify teraz wy¶wietla pewn± informacjê o dostêpnych jêzykach</li>
- <li>podwójne buforowanie (-double) jest teraz domy¶lne</li>
- <li>naprawiono du¿o wycieków pamiêci</li>
-</ul>
-<p>
-MPlayera 1.0pre6 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji. Proszê
-b±d¼cie wyrozumiali dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z wielu
-serwerów lustrzanych.
-
-</p>
-
-<ul>
- <li>Wêgry 1
-  <a
-href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a>
-  <a
-href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Wegry 2
-  <a
-href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a>
-  <a
-href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Szwajcaria
-  <a
-href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a></li>
- <li>USA
-  <a
-href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">HTTP</a>
-  <a
-href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Australia
-  <a
-href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Bu³garia
-  <a
-href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre6.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-MD5SUM: <b>4a628f87a7070e10ffea04a1598979a9</b>
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
- <a name="br-linuxAward2004">2004.12.22, ¦roda :: brazylijska
- nagroda Free Community Award 2004</a>
- <br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://br-linux.org/main/noticia-favoritos_da_comunidade_livre_.html">
-<img src="../images/br-linux2004.jpg" alt="Brazilian Free Community Award 2004" width="411" height="76"></a>
-</p>
-
-<p>
-Wygl±da na to, ¿e dzi¶ jest dzieñ nagród... Zostali¶my w³a¶nie
-powiadomieni, ¿e MPlayer zdoby³ kolejn± nagrodê. Tym razem od
-brazylijskiej spo³eczno¶ci linuksowej na
-<a href="http://br-linux.org">br-linux.org</a>, &quot;Favoritos da
-Comunidade Livre brasileira em 2004&quot; (Ulubione brazylijskiej
-wolnej spo³eczno¶ci w roku 2004) w kategorii &quot;Visualizador de
-Vídeo&quot;
-(odtwarzacz video) uzyskuj±c 1395 g³osów (48%), przed xine i Kaffeine.
-</p>
-
-<p>
-Je¿eli znasz portugalski mo¿esz wiêcej przeczytaæ na
-<a href="http://br-linux.org/main/noticia-favoritos_da_comunidade_livre_.html">stronie nagród</a>.
-</p>
-
-
-</div>
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
- <a name="HUPAward2004">2004.12.22, ¦roda :: nagroda HUP Readers' Choice
-Award 2004</a>
- <br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7628">
-<img src="../images/hup2004.png" alt="HUP Readers' Choice Award 2004" width="150" height="150"></a>
-</p>
-
-<p>
-Mamy zaszczyt og³osiæ, ¿e MPlayer zdoby³ nagrodê czytelników
-<a href="http://hup.hu">wêgierskiego portalu Uniksowego (Hungarian Unix
-Portal)</a> w kategorii &quot;ulubionego odtwarzacza video bie¿±cego roku&quot;,
-a tak¿e &quot;ulubionego wêgierskiego projektu bie¿±cego roku&quot;.
-</p>
-
-<p>
-W kategorii odtwarzacza video MPlayer uzyska³ 473 g³osy (89%), xine 39 (7%)
-a VLC 10 (1%). MPlayer drugi rok z rzêdu zdoby³ tê nagrodê.
-Je¿eli znasz wêgierski, to mo¿esz przeczytaæ o tym na
-<a
-href="http://hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7628">stronie
-nagród HUP</a>.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
- <a name="mplayer10pre5try2">2004.12.15, ¦roda :: wydano MPlayer
-1.0pre5try2</a>
- <br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
-</h2>
-
-<p>
-Liczne luki w MPlayerze zosta³y odkryte przez
-<a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a>, a wiele wiêcej zosta³o
-znalezionych podczas przegl±du kodu:
-</p>
-
-<ul>
- <li>potencjalne przepe³nienie sterty w kodzie obs³ugi strumieni Real
- RTSP
- (<a
-href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/rtsp_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
- <li>potencjalne przepe³nienie stosu w kodzie obs³ugi strumieni MMST
- (<a
-href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/mmst_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
- <li>liczne przepe³nienia bufora w demukserze BMP
- (<a
-href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/bmp_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
- <li>potencjalne przepe³nienie sterty w kodzie obs³ugi strumieni pnm
- (<a
-href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/pnm_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
- <li>potencjalne przepe³nienie bufora w mp3lib
- (<a
-href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/mp3_fix_20041215.diff">³ata</a>)</li>
-</ul>
-
-<p>
-Dotyczy MPlayera 1.0pre5 i obecnych wersji z CVSu.
-MPlayer 0.93 jest przestarza³y i nie by³ sprawdzany ani naprawiany.
-Wszystkie problemy zosta³y rozwi±zanem a demukser BMP zosta³ wy³±czony
-poniewa¿ jest bezu¿yteczny i wymaga dalszej analizy by byæ ca³kowicie
-bezpiecznym.
-</p>
-
-<p>
-Aby byæ zabezpieczonym przed szkodami, u¿ytkownicy MPlayera 1.0pre5 i
-wcze¶niejszych powinni dokonaæ aktualizacji do 1.0pre5try2 lub
-zaaplikowaæ tê
-<a
-href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/patches/pre5-pre5try2.diff">³atê
-zbiorcz±</a>
-na 1.0pre5, a w miêdzyczasie nie odtwarzaæ strumieni z sieci.
-U¿ytkownicy CVSu mog± po prostu wykonaæ 'cvs update'.
-Dostêpna jest tak¿e
-<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">wersja CVS
-</a>
-dla u¿ytkowników Windows.
-</p>
-
-<p>
-Szczegó³owe poradniki zostan± opublikowane pó¼niej.
-
-</p>
-
-<p>
-MPlayera 1.0pre5try2 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji:
-</p>
-
-<ul>
- <li>Wêgry 1
-  <a
-href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a>
-  <a
-href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Wêgry 2
-  <a
-href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a>
-  <a
-href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>USA 2
-  <a
-href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a>
-  <a
-href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Szwajcaria
-  <a
-href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">HTTP</a></li>
- <li>Australia
-  <a
-href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Bu³garia
-  <a
-href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5try2.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-<p>
-MD5SUM: <b>724c905a8dddb7e8ec9722fc585f833d</b>
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-
-	<a name="LnmAward2004">2004.10.30, Sobota :: Linux New Media Award 2004</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://www.linuxnewmedia.de/presse/en">
-<img src="../images/LnmAwardLogo2004.jpg" alt="Linux New Media Award 2004" width="241" height="193"></a>
-</p>
-
-<p>
-MPlayer otrzyma³ nagrodê
-<a href="http://www.linuxnewmedia.de/presse/en">Linux New Media Award 2004</a>
-w kategorii &quot;Najlepszy odtwarzacz multimedialny&quot;. Konkurs jest
-organizowany przez <a href="http://www.linuxnewmedia.de/en">Linux New Media AG</a>
-Jury sk³ada siê z oko³o 150 szanowanych cz³onków spo³eczno¶ci.
-</p>
-
-<p>
-MPlayer zebra³ 29.8% g³osów, wygrywaj±c z <a href="http://xinehq.de">xine</a>
-(24.2%) i <a href="http://xmms.org">XMMS</a> (23.4%) czyni±c to drugim z
-kolei zwyciêstwem. Szczegó³owe wyniki mo¿na znale¼æ na
-<a href="http://www.linuxnewmedia.de/Award_2004/award2004/">niemieckiej
-stronie z nagrodami</a>.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="sucon2004">2004.09.02, Czwartek :: MPlayer na SUCON '04</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p>
-Za³oga MPlayera bêdzie reprezentowana na
-<a href="http://www.suug.ch/sucon/04/">SUCON '04</a>
-przynajmniej przez nastêpuj±ce osoby: Alex Beregszaszi, Roberto Togni, Jonas
-Jermann i Diego Biurrun. SUCON to szwajcarska konferencja uniksowa odbywaj±ca
-siê w dniach 2-4 wrze¶nia 2004 w Technopark, Zürich, Szwajcaria.
-Cytat ze strony domowej (tekst przet³umaczony na polski):
-</p>
-
-<blockquote cite="http://www.suug.ch/sucon/04/">
-<p>
-SUCON to wy³aniaj±ca siê konferencja zogniskowana na tematach zwi±zanych
-z Uniksowymi systemami operacyjnymi. Naszym celem jest zgromadzenie
-deweloperów, administratorów i u¿ytkowników aby wesprzeæ projekty,
-pomys³y i wiedzê ka¿dej jednostki.
-</p>
-</blockquote>
-
-<p>
-Alex wyg³osi w pi±tek przemówienie o MPlayerze, wiêc je¶li jeste¶
-zainteresowany MPlayerem lub chcia³by¶ spotkaæ niektórych z nas, wpadnij
-je¿eli bêdziesz w pobli¿u.
-</p>
-
-<h3>Aktualizacja</h3>
-
-<p>
-Obecni tak¿e bêd±: Mike Melanson z
-<a href="http://xinehq.de/">xine</a>
-oraz Samuel Hocevar z
-<a href="http://videolan.org/">VideoLAN</a>.
-Tak¿e wyg³osz± prelekcje oraz przeprowadz± w sobotê razem sesjê
-multimedialn± birds-of-a-feather.
-</p>
-
-<h3>Aktualizacja 2</h3>
-
-<p>
-Zosta³y udostêpnione niektóre
-<a href="http://www.suug.ch/sucon/04/video.html">nagrane przemówienia</a>.
-Znajduj± siê tam miêdzy innymi przemówienia, które wyg³osili Mike
-Melanson oraz Alex Beregszaszi.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="hard_drive_donation">2004.07.23, Pi±tek :: Potrzebujemy dysku twardego</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p>
-Jeden z twardych dysków w naszym serwerze nawala i musi zostaæ
-wymieniony. Poniewa¿ jest on czê¶ci± macierzy RAID1 (jej wydajno¶æ
-drastycznie spada, gdy u¿ywa siê dysków o ró¿nej geometrii), to
-potrzebujemy takiego samego modelu na wymianê albo dwóch nowych dysków
-IDE. Dysk to 40GB IDE IBM IC35L040AVER07-0.
-</p>
-
-<p>
-Je¿eli masz taki napêd albo parê nowych na zbyciu lub chcesz nam je
-kupiæ, skontaktuj siê z naszym adminem
-<a href="mailto:arpi_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_POMIÊDY_NIMI_ at thot.banki.hu">Arpadem Gereöffy</a>
-i wy¶lij mu napêd..
-</p>
-
-<h3>Aktualizacja</h3>
-
-<p>
-Otrzymali¶my DTLA305040 w darze od Stefana Seyfried (Dziêkujemy!) a
-Sascha Sommer wymieni³ go na swój IC35L040AVER07, który teraz znajduje
-siê w serwerze projektu. Dziêkujemy tak¿e innym, którzy zaoferowali
-pomoc.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="mplayer10pre5">2004.07.15, ¦roda :: wydano MPlayer 1.0pre5</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³a dru¿yna wydaj±ca</span>
-</h2>
-
-<p>
-Znowu po d³ugim opó¼nieniu z dum± prezentujemy Wam nasze najnowsze
-wydanie. W³±czono tony nowych cech oraz poprawiono tony b³êdów, wiele z
-nich w trakcie wielkiej sesji hackerskiej podczas LinuxTag 2004. Kolejka
-oczekuj±cych ³atek zosta³a bardzo skrócona i jak zwykle zamierzamy
-dokonaæ nastêpnego wydania bardziej na czas ;-)
-</p>
-
-<p>
-Poza <a href="#name_change">zmian± nazwy</a> najwa¿niejsz± zmian± jest
-audyt kodu zajmuj±cego siê ci±gami.
-Przeczytaj <a href="#vuln04">stosowny poradnik</a>.
-Dokonaj aktualizacji do pre5, je¿eli jeszcze nie dokona³e¶ aktualizacji
-do najnowszej wersji z CVSu.
-</p>
-
-<p>
-W¶ród wa¿nych zmian w tym wydaniu nale¿y wymieniæ lepsz± obs³ugê Max OS X oraz
-Windows, polepszone przewijanie w plikach Real, lepsz± dokumentacjê
-MEncodera ze zaktualizowanym poradnikiem ripowania DVD, poprawki
-zwi±zane ze strumieniowaniem, naprawione b³êdy zwi±zane z trybem
-pe³noekranowym, nowy zunifikowany sterownik wyj¶cia audio ALSA ao_alsa
-zastêpuj±cy ao_alsa9 oraz ao_alsa1x, sterownik wyj¶cia audio JACK oraz
-nowe ikony do GUI i menu. Oczywi¶cie zrobili¶my tak¿e to co zawsze:
-obs³uga nowych kodeków, nowe filtry wideo i naprawienie przeró¿nych
-b³êdów.
-</p>
-
-<p>
-Paczki z kodekami zosta³y zaktualizowane i teraz zawieraj± numery
-wersji. Mo¿esz wiêc ³atwo powiedzieæ czy masz najnowsz± paczkê, czy nie.
-¦ci±gaj, je¿eli jeste¶ zainteresowany pe³n± obs³ug± kodeków.
-</p>
-
-<p>
-Mi³ej zabawy...
-</p>
-
-
-<h3>MPlayer 1.0pre5: <i>&quot;wydanie LinuxTag&quot;</i></h3>
-
-<h4>Nazwa</h4>
-
-<ul>
-	<li>Teraz jest &quot;MPlayer - Odtwarzacz Filmów&quot; zamiast
-	&quot;MPlayer - Odtwarzacz filmów dla Linuksa&quot;.</li>
-</ul>
-
-<h4>Bezpieczeñstwo</h4>
-
-<ul>
-	<li>ca³kowita rewizja operacji na ci±gach, naprawione przepe³nienia
-	bufora</li>
-</ul>
-
-<h4>Dokumentacja</h4>
-
-<ul>
-	<li>ma³e dodatki, poprawki, aktualizacje</li>
-	<li>dodano sekcjê o sterownikach wyj¶cia audio w stronie man</li>
-	<li>wiele naprawionych b³êdów oraz ulepszeñ w dokumentacji MEncodera</li>
-	<li>poszerzony i polepszony przewodnik ripowania DVD</li>
-	<li>bardzo poszerzony plik AUTHORS</li>
-	<li>czê¶ciowa aktualizacja niemieckiej strony man</li>
-	<li>rozpoczêto t³umaczenie dokumentacji XML na wêgierski</li>
-</ul>
-
-<h4>Porty</h4>
-
-<ul>
-	<li>naprawiono (znów) odtwarzanie zakodowanych DVD w Windows</li>
-	<li>Cygwin i MinGW teraz akceptuj± tak± sam± sk³adniê -dvd-device</li>
-	<li>LIVE.COM teraz dzia³a pod MinGW</li>
-	<li>podwaliny pod crosskompilacjê dla MinGW</li>
-	<li>wy³±czono SSE w MinGW, jako ¿e powodowa³o zwisy</li>
-	<li>AC3 passthrough dla ao_win32</li>
-	<li>ulepszony vo_quartz (YUV, obs³uga wielu ekranów)</li>
-	<li>vo_quartz jako domy¶lny na Mac OS X</li>
-	<li>ao_macosx naprawiony i znów uczyniony domy¶lnym na Mac OS X</li>
-	<li>obs³uga binarnych kodeków RealVideo na Mac OS X (ci±gle wadliwa)</li>
-	<li>poprawki bigendian w vf.c, vo_tga</li>
-	<li>poprawki przeno¶no¶ci na OpenBSD</li>
-	<li>obs³uga OpenBSD/VAX</li>
-	<li>obs³uga AMD64</li>
-</ul>
-
-<h4>Sterowniki</h4>
-
-<ul>
-	<li>obs³uga wiêkszej ilo¶ci Radeonów (miêdzy innymi 9800 XT) w VIDIX</li>
-	<li>poprawki zwi±zane z Radeonami w VIDIX</li>
-	<li>vo_gl2 teraz obs³uguje GUI, poprawka na migotaj±ce obramowanie w
-	trybie pe³noekranowym</li>
-	<li>obs³uga 24 i 32 bitowych plików PCM, poprawki bigendian</li>
-	<li>ao_sdl teraz konwertuje nieobs³ugiwane formaty zamiast koñczyæ
-	pracê</li>
-	<li>obs³uga ENCA</li>
-	<li>po³±czono sterowniki ao_alsa9 i ao_alsa1x jako ao_alsa</li>
-	<li>obs³uga wyj¶cia TV NeoMagic poprzez VESA</li>
-	<li>sterownik wyj¶cia audio JACK</li>
-	<li>poprawki vo_sdl (z³e flagi oraz wy³±czanie wygaszacza ekranu)</li>
-	<li>poprawki vo_directx</li>
-</ul>
-
-<h4>Dekodery</h4>
-
-<ul>
-	<li>przeniesiono obs³ugê MSZH/ZLIB, FLI, QTRLE, RoQ video oraz RoQ do FFmpeg</li>
-	<li>preferowane dekodery FFmpeg Cinepak oraz CYUV</li>
-	<li>obs³uga formatu audio 0xff support (to AAC)</li>
-	<li>obs³uga &quot;surowego&quot; audio w MOV</li>
-	<li>obs³uga Indeo audio (iac25) poprzez binarny kodek</li>
-	<li>aktualizacja libfaad2 do wydania FAAD 2.0</li>
-	<li>obs³uga MPEG-2 chroma422/444</li>
-	<li>obs³uga Winnov WINX oraz WNV1 poprzez binarny kodek</li>
-</ul>
-
-<h4>Demuksery</h4>
-
-<ul>
-	<li>obs³uga napisów Ogg oraz inne poprawki</li>
-	<li>ulepszenia Matroska</li>
-	<li>obs³uga przewijania w plikach Real bez -idx</li>
-	<li>obs³uga przewijania w plikach Real bez indeksu poprzez -forceidx</li>
-</ul>
-
-<h4>Strumieniowanie</h4>
-
-<ul>
-	<li>poprawki strumieniowania ASF, MMST</li>
-	<li>poprawiono obs³ugê URL</li>
-	<li>obs³uga strumieni NSA (Nullsoft audio)</li>
-	<li>obs³uga listy odtwarzania embedded RAM</li>
-	<li>obs³uga wielobajtowych URLi</li>
-	<li>rtp:// teraz obs³ugiwane nawet z LIVE.COM wkompilowanym</li>
-	<li>ró¿ne poprawki b³êdów</li>
-</ul>
-
-<h4>Filtry</h4>
-
-<ul>
-	<li>vf_softskip: filtr przeskakiwania ramek dla MEncodera</li>
-	<li>vf_harddup: filter duplikuj±cy ramki dla MEncoder</li>
-	<li>vf_pullup: mniejsze poprawki i ulepszenia</li>
-	<li>zoptymalizowany pod AltiVec konwerter YUV na RGB</li>
-	<li>vf_spp: naprawiono korupcjê pamiêci przy realokacji</li>
-</ul>
-
-<h4>FFmpeg/libavcodec</h4>
-
-<ul>
-	<li>kodowanie MPEG-2 z 8, 9, 10, 11 bitow±	wewnêtrzn± precyzj±</li>
-	<li>naprawione kadrowanie DC, obs³uga intra_dc_precision &gt; 0</li>
-	<li>poprawki Cinepak i obs³ugi palet</li>
-	<li>obs³uga pomijania wierszy MB podczas dekodowania</li>
-	<li>naprawiony Vorbis w NUT</li>
-	<li>NUT zaktualizowany do najnowszej specyfikacji</li>
-	<li>naprawione b³êdy segfault oraz artefakty w dekoderze SVQ3</li>
-	<li>kod motion estimation (szacowania ruchu): naprawione przepe³nienie oraz chroma</li>
-	<li>zamiana qscale -&gt; lambda w motion estimation</li>
-	<li>funkcja porównawcza sumy kwadratów zachowuj±ca szum w kodzie ME</li>
-	<li>naprawione nadpisywanie pamiêci w dekoderze truemotion</li>
-	<li>wej¶ciowe wektory ruchu, lepsza tolerancja b³êdów przy z³ych wektorach</li>
-	<li>sprz±tanie dekodera FLAC (czê¶ciowa separacja demuxer/decoder)</li>
-	<li>hack memalign dla SSE/SSE2 na tym alternatywnym OS :)</li>
-	<li>masa optymalizacji AltiVec</li>
-	<li>naprawione qscale + qprd</li>
-	<li>obs³uga QTrle4</li>
-	<li>dekoder H.261</li>
-	<li>naprawiony wspó³czynnik nasycenia w H.263</li>
-	<li>naprawiony H.263 MCBPC</li>
-	<li>liniowy filtr dolnoprzepustowy w MMX i szybszy filtr dolnoprzepustowy w C</li>
-	<li>enkoder SVQ1</li>
-	<li>jak zwykle masa naprawionych b³êdów i optymalizacji</li>
-</ul>
-
-<h4>Inne</h4>
-
-<ul>
-	<li>poprawki trybu pe³noekranowego w wielu managerach okien</li>
-	<li>naprawione zwisy na oryginalnych Pentium i starszych</li>
-	<li>obs³uga dvd://start-end</li>
-	<li>naprawiona obs³uga netstream (mpst://)</li>
-	<li>obs³uga komentarzy w tekstowych listach odtwarzania</li>
-	<li>usuniêto zale¿no¶æ od loader/ </li>
-	<li>opcja keepaspect rozszerzona na wszystkie sterowniki wyj¶cia video</li>
-	<li>konwersja WMA na Ogg i prosty skrypt do edycji napisów dodane do TOOLS</li>
-	<li>obs³uga wiêkszej ilo¶ci opcji lame</li>
-	<li>nowy zestaw ikon GUI</li>
-	<li>oszczêdna pamiêciowo implementacja potencjometrów GUI</li>
-	<li>przeformatowanie kodu X11</li>
-	<li>dalsze naprawy obs³ugi gcc 3.4</li>
-	<li>napisano API miksera do zmiany g³o¶no¶ci przez libaf</li>
-	<li>opcja -rtc-device do okre¶lenia urz±dzenia RTC</li>
-	<li>dodano ikonê dla pulpitu/menu</li>
-	<li>ró¿ne naprawy b³êdów oraz sprz±tanie</li>
-	<li>kodowanie wielow±tkowe przy wykorzystaniu lavc</li>
-	<li>naprawiono b³±d zwi±zany z plikami Real, który pojawi³ siê w pre4</li>
-	<li>-use-stdin przemianowane na -noconsolecontrols</li>
-</ul>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji. B±d¼cie
-¿yczliwi dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z wielu serwerów
-lustrzanych.
-</p>
-
-<ul>
-	<li>Wêgry 1
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Wêgry 2
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>USA 2
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Szwajcaria
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">HTTP</a></li>
-	<li>Australia
-		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Bu³garia
-		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre5.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-MD5SUM: <b>fbe6919eb025526e8ed129cd61a49969</b>
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="mplayer093">2004.07.09, ¶roda :: wydano MPlayer 0.93</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p>
-Jest to wydanie zawieraj±ce <i>tylko</i> poprawki zwi±zane z
-bezpieczeñstwem w przestarza³ej, stabilnej ga³êzi. Zawiera prosty port
-poprawek dla najnowszych
-<a href="#vuln04">zagro¿eñ zwi±zanych ze zdalnym przepe³nieniem bufora GUI</a>
-zaaplikowanych do g³ównych ¼róde³ MPlayera.
-Zrobione to zosta³o bez pe³nego audytu kodu ga³êzi 0.90 ze wzglêdu na
-brak zasobów.
-</p>
-
-<p>
-Ga³±¼ 0.90 jest dawno przestarza³a, nie bêdzie kolejnych wydañ,
-prawdopodobnie nawet nie bêdzie poprawek zwi±zanych z bezpieczeñstwem.
-Zalecamy aktualizacjê do wersji 1.0pre5 jak tylko bêdzie dostêpna lub do
-najnowszej wersji z CVSu.
-</p>
-
-<h3>MPlayer 0.93</h3>
-
-<h4>Bezpieczeñstwo:</h4>
-
-<ul>
-	<li>naprawiono b³êdy przepe³nienie bufora przy operacjach na ci±gach</li>
-</ul>
-
-<p>
-MPlayer 0.93 mo¿na ¶ci±gn±æ z nastêpuj±cych lokalizacji:
-</p>
-
-<ul>
-	<li>Wêgry 1
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Wêgry 2
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>USA 2
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Szwajcaria
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">HTTP</a></li>
-	<li>Australia
-		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Bu³garia
-		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.93.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-MD5SUM: <b>2ddd395cd1bc56559006398ef5105710</b>
-</p>
-
-</div>
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln04">2004.07.01, czwartek :: B³êdy zdalnego przepe³nienia
-	bufora w kodzie GUI</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<h3>streszczenie</h3>
-
-<p>
-W kodzie GUI zosta³o zlokalizowane i zlikwidowane wiele zagrozeñ zwi±zanych
-z ci±gami. Przynajmniej jedno z nich mo¿na by³o wykorzystaæ zdalnie.
-</p>
-
-<h3>Waga b³êdu</h3>
-
-<p>
-Wysoka (arbitralne zdalne wykonanie kodu z ID u¿ytkownika
-korzystaj±cego odtwarzacz), gdy u¿ywany jest GUI do odtwarzania pewnych
-typów list odtwarzania. ¯adna gdy odtwarzacz u¿ywany z wiersza poleceñ.
-GUI MPlayera jest opcjonalne i domy¶lnie nie jest budowane.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie</h3>
-
-<p>
-£ata zosta³a zaaplikowana do CVSu MPlayera
-w ¶rodê, 2 czerwca 2004 12:40:41 +0000 (UTC). Rezultat dok³adnego audytu
-kodu, który odkry³ dalsze potencjalnie wykorzystywalne b³êdy zosta³
-zaaplikowany do CVSu MPlayera
-w pi±tek, 25 czerwca 2004 16:49:52 +0000 (UTC).
-Wszystko to bêdzie uwzglêdnione w MPlayerze 1.0pre5. U¿ytkownicy wersji
-dotkniêtych tym b³êdem powinni dokonaæ aktualizacji do 1.0pre5, gdy
-tylko stanie siê dostêpny lub do najnowszej wersji z CVSu. Alternatywnie
-dostêpna jest ³ata do wersji
-<a href="../../MPlayer/patches/vuln04-fix.diff">g³ównej</a> oraz
-<a href="../../MPlayer/patches/vuln04-0_90-fix.diff">0_90</a>, któr±
-mo¿na zaaplikowaæ do ¼róde³ MPlayera.
-</p>
-
-
-<h3>Wersje dotkniête</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre4 i poprzednie<br>
-MPlayer 0.92.1 i poprzednie
-</p>
-
-
-<h3>Wersje niedotkniête</h3>
-
-<p>
-brak
-</p>
-
-
-<h3>Historia</h3>
-
-<p>
-We wtorek, 1 czerwca 2004 z deweloperami MPlayera skontaktowa³ siê
-<a href="mailto:c0ntex at open-security.org">c0ntex</a>, który znalaz³
-w kodzie GUI zagro¿enie w obs³udze ci±gów, wraz z przyk³adowym
-exploitem i wstêpn± napraw±. Ta ³ata zosta³a wprowadzona do CVSu
-MPlayera w ¶rodê, 2 czerwca 2004 12:40:41 +0000 (UTC).
-</p>
-
-<p>
-Podczas odtwarzania pewnych typ list odtwarzania z bardzo d³ugimi
-wpisami ujawnia siê b³±d przepe³nienia bufora. Pozwala to atakuj±cemu
-nadpisaæ pamiêæ poprzez specjalnie przygotowan± listê odtwarzania i
-wykonanie kodu z ID u¿ytkownika korzystaj±cego MPlayera.
-</p>
-
-<p>
-Richard Felker rozpocz±³ generalny audyt kodu GUI w poszukiwaniu
-dalszych problemów przy obs³udze ciagów i znalaz³ gniazdo
-potencjalnych b³êdów, z których czê¶æ by³a prawdopodobnie
-wykorzystywalna. Nicholas Kain zabra³ siê za pe³ny audyt codu MPlayera,
-pod wzglêdem niebezpiecznej obs³ugi ciagów. Audytu dokoñczony³
-Alexander Strasser. Rezultat tego audytu zosta³ zaaplikowany do CVSu
-MPlayera w
-pi±tek, 25 czerwca 2004 16:49:52 +0000 (UTC).
-</p>
-
-<p>
-Jako, ¿e pierwszy, pobie¿ny przegl±d kodu GUI natychmiast ujawni³ wiele
-potencjalnie wykorzystywalnych b³êdów, powstrzymali¶my siê od publikacji
-tego poradnika do momentu zakoñczenia audytu ca³ego kodu.
-</p>
-
-<p>
-W czwartek, 1 czerwca 2004 11:22:29 (UTC) zaplikowany zosta³ prosty port
-poprawek do kodu stabilnego 0_90. Zosta³o to zrobione bez dalszego
-audytu kodu 0_90 z powodu braku ¶rodków. Z tego powodu porzucamy dalsze
-wsparcie dla 0_90 i zalecamy aktualizacjê do 1.0pre5 lub najnowszej
-wersji z CVSu.
-</p>
-
-<h3>Pobieranie</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre5, 0.93 i migawka CVS mog± byæ pobrane ze strony domowej
-MPlayera lub z jednego z wielu serwerów lustrzanych. Aby ¶ci±gn±æ ¼ród³a
-MPlayera 1.0pre5 lub migawkê CVS, przejd¼ do
-<a href="dload-pl.html">strony pobierania MPlayera</a>.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="name_change">2004.06.25, pi±tek :: Zmiana nazwy MPlayera</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p>
-Nie, ci±gle jest to MPlayer ;-).
-</p>
-
-<p>
-Lecz poniewa¿ teraz dzia³amy na tak wielu systemach operacyjnych,
-pomy¶leli¶my, ¿e
-</p>
-
-<p>
-	<b>MPlayer - Odtwarzacz Filmów dla Linuksa</b>
-</p>
-
-<p>
-ju¿ nie pasuje. Od teraz bêdzie to po prostu
-</p>
-
-<p>
-	<b>MPlayer - Odtwarzacz Filmów</b>
-</p>
-
-<p>
-umar³ król - niech ¿yje król!
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="linuxtag2004_patents">2004.06.24, czwartek :: Patenty na
-	oprogramowanie</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
-</h2>
-
-<p>
-Twój odtwarzacz video jest... <b>OPATENTOWANY</b> <i>(w USA)</i>
-</p>
-
-<p>
-Demonstracja przeciwko patentom na oprogramowanie w Karlsruhe, mie¶cie,
-w którym odbywa siê LinuxTag z niektórymi deweloperami i adwokatami
-MPlayera.
-Przeczytaj wiêcej <a href="http://kwiki.ffii.org/DemoKarlsruhe04En">na
-stronie FFII (po angielsku)</a>.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="linuxtag2004">2004.06.02, ¶roda :: MPlayer na LinuxTag 2004</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://www.linuxtag.org/">
-<img src="../images/linuxtag.png" alt="LinuxTag logo" width="119" height="80"></a>
-</p>
-
-<p>
-Za³oga MPlayera bêdzie reprezentowana na
-<a href="http://www.linuxtag.org/2004/index.html">LinuxTag 2004</a>
-przynajmniej przez takie osoby jak Alex Beregszaszi, Sascha Sommer oraz
-Diego Biurrun.
-LinuxTag to po³±czenie targów z konferencj± dotycz±c± Linuksa i Wolnego
-Oprogramowania dla projektów oraz firm. Odbywa siê w Karlsruhe w
-Niemczech, w dniach 23 - 26 czerwca. Bêdziemy mieli stoisko w sektorze
-po¶wiêconym projektom. Bêdziemy obecni przez pe³ne 4 dni. Liczmy na
-zorganizowanie ma³ej konferencji z jak najwiêksz± liczb± deweloperów.
-Je¿eli kiedykolwiek chcia³e¶ z nami pogadaæ, bêdzie to doskona³a okazja.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln03">2004.04.28, ¶roda :: Wykorzystywalna luka zdalnego przepe³nienia bufora w kodzie przesy³ania strumieniowego Real RTSP</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<h3>Streszczenie:</h3>
-
-<p>
-Liczne luki w klienckim kodzie dla serwerów RealNetworks Real-Time
-Streaming Protocol (RTSP) zosta³y znalezione i naprawione, w³±czaj±c
-seriê potencjalnie zdalnie wykorzystywalnych b³êdów przepe³nienia bufora.
-Jest to po³±czony poradnik od za³óg MPlayera i xine, jako ¿e ten kod
-jest wspólny dla obu projektów. Za³oga xine przypisa³a temu og³oszeniu
-ID XSA-2004-3.
-</p>
-
-<h3>Waga b³êdu:</h3>
-
-<p>
-Wysoka (arbirtralne wykonanie kodu z ID u¿ytkownika korzystaj±cego
-odtwarzacz), gdy odtwarzane s± strumienie RTSP. W chwili obecnej nie s±
-znane ¿adne exploity wykorzystuj±ce te luki.
-</p>
-
-<h3>Warunki wymagane:</h3>
-
-<p>
-Odtwarzacze maj± tê lukê tylko przy odtwarzaniu strumienie Real RTSP.
-Nie ma zagro¿enia gdy Real RTSP (realrtsp) nie jest wykorzystywane.
-</p>
-
-<h3>Rozwi±zanie:</h3>
-
-<p>
-£ata zosta³a zaaplikowana do CVSu MPlayera w
-sobotê, 24 kwietnia 2004 12:33:22 +0200 (CEST).
-£ata ta jest uwzglêdniona w MPlayer 1.0pre4. U¿ytkownicy wersji
-dotkniêtych t± luk± powinni zaktualizowaæ MPlayera do wersji 1.0pre4 lub
-nowszej. Alternatywnie dostêpna jest sama
-<a href="../../MPlayer/patches/vuln03-fix.diff">³atka</a>, któr± mo¿na
-na³o¿yæ na ¼ród³a MPlayera.
-</p>
-
-<p>
-£ata na xine-lib zosta³a zaaplikowana do CVSu w
-pi±tek, 23 kwietnia 21:59:04 2004 UTC.
-£ata ta jest uwzglêdniona w 1-rc4.
-U¿ytkownicy dotkniêtych wersji xine-lib powinni dokonaæ aktualizacji
-do xine-lib 1-rc4 lub nowszej.
-Je¿eli aktualizacja taka z jakiego¶ powodu nie jest wykonywalna, wadliwy
-kod mo¿na wy³±czyæ usuwaj±æ wtyczkê wej¶ciow± RTSP, która zlokalizowana
-jest tu:
-$(xine-config --plugindir)/xineplug_inp_rtsp.so.
-Je¿eli xine zainstalowany zosta³ z domy¶lnymi ¶cie¿kami, bêdzie to:
-/usr/local/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_rtsp.so
-To obej¶cie wy³±cza obs³ugê strumieni RTSP.
-</p>
-
-<h3>Dotkniête wersje:</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre1-pre3try2<br>
-xine-lib 1-beta1 do 1-rc3c
-<p>
-
-<h3>Wersje niedotkniête:</h3>
-
-<p>
-MPlayer 0.92.1 i wcze¶niejsze<br>
-MPlayer 1.0pre4 i nowsze<br>
-MPlayer CVS HEAD
-</p>
-
-<p>
-xine-lib 1-beta0 i wcze¶niejsze<br>
-xine-lib 1-rc4 i pó¼niejsze<br>
-xine-lib CVS HEAD
-</p>
-
-<h3>Historia / kierunki ataku:</h3>
-
-<p>
-W czwartek, 22 kwietnia 2004 Diego Biurrun znalaz³ b³±d, wywalaj±cy
-MPlayera w kodzie realrtsp. Roberto Togni pó¼niej tego dnia potwierdzi³,
-¿e b³±d ten powoduje przepe³nienie bufora. Za³oga xine zosta³a
-powiadomiona i zosta³y przeprowadzone niezale¿ne audyty kodu, których
-dokonali: Miguel Freitas (xine) oraz Roberto Togni (MPlayer). Audyty te
-ujawni³y wiele luk.
-</p>
-
-<ol>
-	<li>
-	Bufory o sta³ej d³ugo¶ci by³y przypisane do URL u¿ywanych w
-	zapytaniach serwera, a d³ugo¶æ wprowadzanych danych nie by³a
-	sprawdzana. Poprzez to bardzo d³ugie URLe mog³y przepe³niæ te bufory i
-	wykrzaczyæ aplikacjê. Z³o¶liwy osobnik móg³by u¿yæ specjalnie
-	spreparowanego URLa lub listy odtwarzania do wykonania kodu na
-	maszynie u¿ytkownika.
-	</li>
-	<li>
-	Nie wszystkie ci±gi znaków zwracane przez serwer Real by³y sprawdzane,
-	czy nie s± za d³ugie. Mo¿na by spowodowaæ przepe³nienie bufora podczas
-	sekwencji negocjacji sesji RTSP. Z³o¶liwy osobnik móg³by u¿yæ
-	fa³szywego serwera RTSP do nakarmienia klienta zmodyfikowanymi
-	ci±gami.
-	</li>
-	<li>
-	Pakiety w formacie RealNetworks Real Data Transport (RDT) by³y
-	odbierane przy u¿yciu bufora o ustalonej d³ugo¶ci, którego rozmiar nie
-	by³ sprawdzany. Mo¿na by to tak¿e wykorzystaæ podaj±c siê za serwer
-	RTSP.
-	</li>
-	<li>
-	W ¶rodê, 14 kwietnia 2004 22:45:28 +0200 (CEST) zosta³a zaaplikowana
-	zmiana do CVSu MPlayera, usuwaj±ca sprawdzanie rozszerzenia w
-	strumieniach RTSP. MPlayer teraz próbuje najpierw obs³u¿yæ ka¿de
-	po³±czenie RTSP jako realrtsp, w razie niepowodzenia odwo³uje siê do
-	live.com RTSP. Wersje z CVSu od tego momentu, a¿ do zaaplikowania
-	³atki s± podejrzane o ten sam problem przy odtwarzaniu normalnych
-	strumieni RTSP.
-	</li>
-	<li>
-	W czasie pisanie tego poradnika autorom nie by³y znane ¿adne prawdziwe
-	exploity i mamy nadziejê, ¿e jako pierwsi natknêli¶my siê na tê lukê.
-	Poniewa¿ uwa¿amy, ¿e b³êdy tu opisane s± wykorzystywalne,
-	wypu¶cili¶my ten poradnik.
-	</li>
-</ol>
-
-<h3>Pobieranie:</h3>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre4 mo¿na pobraæ ze strony domowej MPlayera, b±d¼ te¿ z
-wielu serwerów lustrzanych. Aby ¶ci±gn±æ kod ¼ród³owy MPlayera 1.0pre4,
-przejd¼ do
-<a href="dload-pl.html">strony pobierania MPlayera</a>.
-</p>
-
-<p>
-xine-lib 1-rc4 mo¿na pobraæ ze
-<a href="http://xinehq.de/index.php/releases">strony domowej xine</a>.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="mplayer10pre4">2004.04.28, ¶roda :: wydano MPlayer 1.0pre4</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³a dru¿yna wydaj±ca</span>
-</h2>
-
-<p>
-Minê³o du¿o czasu bez ¿adnego wydania a w tym czasie sta³o siê wiele. Mo¿na
-pomysleæ, ze od czasu afery z KiSS i po¿egnañ niektórych deweloperów nie mia³
-miejsce ¿aden rozwój. W rzeczy samej by³o wiele wewnêtrznych zmian.
-Alex Beregszaszi (który jest opiekunem od 0.90rc3) jest teraz wspomagany
-przez grupê opiekunów, czyni±c to pierwszym prawdziwie grupowym wydaniem
-MPlayera. Aby to to oddaæ w pe³ni, prezentujemy stronê w nowym wystroju.
-Je¿eli my¶la³e¶ o tym, aby nam pomóc przy budowaniu najszybszego i
-najbardziej elastycznego odtwarzacza video, to teraz jest najlepszy
-moment do do³±czenia do naszej za³ogi. Po prostu do³±cz do nas na naszych
-<a href="info-pl.html#mailing_lists">listach dyskusyjnych</a> oraz na
-kana³ach <a href="info-pl.html#irc">IRCowych</a>. Potrzebujemy nie tylko
-koderów ale tak¿e dokumentatorów i ludzi, którzy chc± nam pomóc z wieloma
-szczegó³ami, którymi siê trzeba zaj±æ aby taki du¿y projekt osi±gn±³
-sukces. Lecz je¿eli my¶lisz, ¿e rozwój MPlayera siê zatrzyma³ to
-wystarczy spojrzeæ na ogromn± listê zmian.
-</p>
-
-<p>
-Naprawili¶my zdalnie wykorzystywaln± lukê w bezpieczeñstwie w kodzie Real
-RTSP. Aby uzyskaæ szczegó³u, przeczytaj nasz poradnik. Wielkie dziêki
-dla za³ogi <a href="http://www.xinehq.de">xine</a> za wspania³± wspó³pracê
-z nami przy audycie wspó³dzielonego kodu. Znale¼li¶my tak¿e
-przepe³nienie bufora w demuxerze Matroski oraz w kodzie CDDB, wiêc
-zachêcamy do aktualizacji.
-</p>
-
-<p>
-Poza tym by³o tak wiele zmian, ¿e ciê¿ko wybraæ te wa¿niejsze.
-</p>
-
-<p>
-Jak zwykle ulepszona i rozszerzona zosta³a dokumentacja oraz ulepszone
-zosta³y nasze liczne porty. Porty BSD s± coraz bli¿ej wersji Linuksowej.
-U¿ytkownicy Mac OS X i PowerPC uciesz± siê ze 100% przy¶pieszenia,
-poprzez wiele optymalizacji Altivec oraz z natywnego sterownika wyj¶cia
-Quartz (Mac OS X). Wersja Windowsowa kszta³tuje siê na równoprawnego
-wpó³zawodnika do wersji Uniksowych. ¦ci±gaj i rozpowszechniaj.
-</p>
-
-<p>
-Je¿eli mia³e¶ w przesz³o¶ci problemu z odtwarzaniem strumieniowym, to
-mo¿e to byæ wydanie w³a¶nie dla Ciebie. Naprawili¶my masê b³êdów i
-dodali¶my obs³ugêlist odtwarzania SMIL do obs³ugi strumieni Real RTSP
-oraz obs³ugujemy ju¿ Nullsoft Streaming Video (NSV)
-</p>
-
-<p>
-Z (ekperymantaln±) obs³ug± odczytu i zapisu AVI OpenDML usunêli¶my z
-listy ¿yczeñ d³ugo obecn± tam pozycjê. Nadszed³ czas odtwarzania i tworzenia
-ogromnych AVI.
-</p>
-
-<p>
-Nasz system filtrów video zosta³ poszerzony przez nie mniej ni¿ siedem
-filtrów i poprzez to jest bardziej elastyczny ni¿ kiedykolwiek.
-</p>
-
-<p>
-Je¿eli jeste¶ oldschoolowcem uzale¿nionym od trybu tekstowego i lubisz
-wyj¶cie ASCII art, mo¿esz teraz cieszyæ siê nim w pe³nym kolorze
-ze sterownikiem wyj¶cia caca.
-</p>
-
-<p>
-Na froncie kodeków teraz obs³ugujemy XviD 1.0, VP5 oraz VP6 i istniej±ce
-kodeki zosta³y ulepszone oraz zoptymalizowane. Paczka z kodekami zosta³a
-poszerzona o kilka DLLi. Nie zapomnij pobraæ nowej wersji.
-</p>
-
-<p>
-Jak zwykle byliby¶my niczym bez
-<a href="http://ffmpeg.org">FFmpeg</a> i wielu natywnych kodeków,
-które dostarczaj±. Miêdzy innym FLAC do³±czy³o d³ug± listê obs³ugiwanych
-kodeków i reszta dozna³a zauwa¿alnych ulepszeñ szybko¶ci i jako¶ci.
-</p>
-
-<p>
-Cieszcie siê...
-</p>
-
-
-<h3>MPlayer 1.0pre4: <i>"YAML Counter"</i></h3>
-
-<h4>Bezpieczeñstwo:</h4>
-
-<ul>
-	<li>Poprawiony b³±d parsera HTTP umo¿liwiaj±cy zdalne przepe³nienie stosu</li>
-	<li>Poprawiony b³±d w Real RTSP umo¿liwiaj±cy zdalne przepe³nienie bufora</li>
-	<li>przepe³nienie bufora w demuxerze Matroska</li>
-	<li>potencjalnie niebezpieczne przepe³nienie bufora w kodzie CDDB TOC</li>
-</ul>
-
-<h4>Dokumentacja:</h4>
-
-<ul>
-	<li>nowy plik praw autorskich zawiera pliki z innych projektów i ich licencji</li>
-	<li>nowy DOCS/tech/translations.txt wyja¶nia jak w³a¶ciwie t³umaczyæ MPlayera</li>
-	<li>nowe t³umaczenie wiadomo¶ci w konsoli - jêzyk japoñski</li>
-	<li>ukoñczone polskie t³umaczenie</li>
-	<li>w³oskie t³umaczenie stron man</li>
-	<li>przewodnik zrzucania DVD</li>
-	<li>przewodnik telecine/przeplatania</li>
-	<li>sekcja sterowników wyj¶cia wideo dodana do strony man</li>
-	<li>przepisany system budowania XML - teraz oferuje budowanie poszczególnych jêzyków</li>
-	<li>rozmaite poprawki</li>
-</ul>
-
-<h4>Porty:</h4>
-
-<ul>
-	<li>lepsze wykrywanie PA-RISC</li>
-	<li>obs³uga VAX (testowane na VAXstation 4000/VLC) -- na prawdê, uwierzcie mi!</li>
-	<li>optymalizacja dla specyficznych procesorów MIPS pod IRIXem</li>
-	<li>detekcja AMD64 pod systemami z rodziny BSD</li>
-	<li>sterownik fbdev zaktualizowany dla Linuksa 2.6</li>
-	<li>obs³uga OpenBSD obs³uguj±cego tylko ELF</li>
-	<li>optymalizacja dla PPC 970 (alias G5)</li>
-	<li>obs³uga SDL poprawiona dla MinGW</li>
-	<li>VIDIX dzia³a pod Windows XP/2000 (natywny dhahelper)</li>
-	<li>buduje siê od rêki na GNU Hurd</li>
-	<li>optymalizacje SSE uaktywnione pod MinGW</li>
-	<li>obs³uga SSE pod OpenBSD</li>
-	<li>obs³uga AltiVec pod NetBSD</li>
-	<li>obs³uga GCC 3.4 (spowodowana zmienionym zachowaniem w kawa³kach kodu ASM</li>
-</ul>
-
-<h4>Demuxery:</h4>
-
-<ul>
-	<li>Matroska zawieraj±cy RealVideo dzia³a lepiej</li>
-	<li>poprawione losowe b³êdy segfault w VIVO</li>
-	<li>poprawki CDDA dotycz±ce endian</li>
-	<li>obs³uga UYVY w tvi/v4l2</li>
-	<li>tvi/bsdbt848 teraz dzia³a pod FreeBSD 5.2-CURRENT</li>
-	<li>tvi/bsdbt848 czê¶æ audio dzia³a pod NetBSD</li>
-	<li>zaktualizowany demuxer LIVE.COM w celu przystosowania do najnowszych bibliotek</li>
-	<li>nowa, niezale¿na implementacja demuxera Matroska w jêzyku C</li>
-	<li>poprawiony b³±d zwi±zany z rzadkimi plikami Real</li>
-	<li>mocniejszy demuxer Real (potrafi ponownie siê synchronizowaæ po b³êdach)</li>
-	<li>obs³uga AAC wewn±trz Real</li>
-	<li>poprawiony b³±d MPEG Aspect code 4</li>
-	<li>obs³uga wybierania strumienia napisów z -slang wewn±trz Ogg</li>
-	<li>wrapper demuxer dla libavformat z FFMpeg (Dziêki temu mo¿na odtwarzaæ Nut)</li>
-	<li>znacznie poprawione wyszukiwanie w Ogg</li>
-	<li>demuxer strumieni wideo Nullsoft (NSV)</li>
-	<li>obs³uga odczytu i zapisu AVI OpenDMLt</li>
-</ul>
-
-<h4>Odtwarzania strumieniowe:</h4>
-
-<ul>
-	<li>parser listy odtwarzania SMIL</li>
-	<li>obs³uga przekierowañ na inny URL</li>
-	<li>obs³uga wyszukiwania w strumieniach HTTP</li>
-	<li>zaktualizowany kod strumieni LIVE.COM</li>
-	<li>automatyczne sprawdzanie live.com RTSP je¶li Real RTSP zawiedzie</li>
-	<li>sugestia -playlist je¶li normalne odtwarzanie strumieniowe zawodzi</li>
-	<li>wiele usprawnieñ i poprawionych b³êdów w kodzie odtwarzania strumieniowego</li>
-</ul>
-
-<h4>Dekodery:</h4>
-
-<ul>
-	<li>poprawiony b³±d kompilacji gdy brak zlib w vd/lcl</li>
-	<li>usuniêto przestarza³e dekodery (które zosta³y przeniesione do libavcodec), dotyczy:
-		vd/8bps, vd/msrle, vd/msvideo1, vd/rpza, vd/smc</li>
-	<li>obej¶cie b³êdów w kodekach ad/acm (obs³uga Sharp G.726)</li>
-	<li>poprawiony chroma-swapping w dekoderze Hauppauge Macroblock</li>
-	<li>AltiVec zoptymalizowany resampler w liba52</li>
-	<li>obs³uga dekoderów DLL VP5 oraz VP6</li>
-	<li>obs³uga bezstratnego kodeka wideo Alparysoft (poprzed DLLe)</li>
-	<li>obs³uga falkowego kodeka wideo Lead MCMW (poprzez DLLe)</li>
-	<li>HE-AAC dzia³a poprzez libfaad</li>
-	<li>usuniêto libmpflac w zwi±zku z FFmpeg'owsk± implementacj± FLACa</li>
-	<li>liba52 obs³uga kompresji z dynamicznymi zakresami</li>
-</ul>
-
-<h4>Filtry:</h4>
-
-<ul>
-	<li>poprawki b³êdów w vf_bmovl</li>
-	<li>vf_filmdint potrafi teraz przyj±æ dane NTSC z wej¶cia o szybko¶ci klatkowej 15fps</li>
-	<li>spore poprawki i przyspiesznie na vf_pullup</li>
-	<li>du¿e poprawki do vf_ilpack (poprawna interpolacja i optymalizacja MMX)</li>
-	<li>vf_zrmjpeg: szybki koder MJPEG u¿ywa libavcodec dla Zoran</li>
-	<li>obs³uga skalowania z przeplotem w vf_scale</li>
-	<li>vf_kerndeint: adaptacyjny niwelator przeplotu</li>
-	<li>vf_rgbtest: generator testowego wzoru rgb dla programistów</li>
-	<li>vf_qp: filtr zmiany qp</li>
-	<li>vf_noformat: to samo co vf_format ale z odwrotnym znaczeniem</li>
-	<li>AltiVec zoptymalizowany SWScaler</li>
-	<li>vf_phase: pola przesuniêcia fazy</li>
-	<li>vf_divtc: usuniêcie zduplikowanych ramek z wideo po telecine i po usuniêciu przeplotu</li>
-</ul>
-
-<h4>Sterowniki:</h4>
-
-<ul>
-	<li>ao/esd zachowuje siê lepiej podczas korzystania z sieci</li>
-	<li>obs³uga Radeonów 9200/9600/9600 Pro/9700 w VIDIX</li>
-	<li>-mixer obs³uguje alsa9</li>
-	<li>poprawiony modu³ zrzucania audio OSS ze sprzêtem nie obs³uguj±cym 44kHz</li>
-	<li>obs³uga natywnego ALSA 1.x (nie poprzez emulacjê 0.9)</li>
-	<li>lepsza obs³uga wielobufora w sterowniku VIDIX nVidii</li>
-	<li>obs³uga pan &amp; scan w sterowniku VIDIX nVidii</li>
-	<li>obs³uga wiêkszej ilo¶ci kart w sterowniku VIDIX nVidii</li>
-	<li>vo_libcaca: sterownik wyj¶cia kolorowego ASCII art</li>
-	<li>vo_quartz: natywne MacOS X/Quartz wyj¶cie wideo</li>
-	<li>obs³uga VIDIX gdy u¿ywane s± sterowniki ATI FireGLX</li>
-</ul>
-
-<h4>FFmpeg/libavcodec:</h4>
-
-<ul>
-	<li>obs³uga kodowania H.263 AIC oraz MQ</li>
-	<li>poprawione dekodowanie z ma³ym opó¼nieniem</li>
-	<li>poprawione kodowanie H.263+ bez UMV</li>
-	<li>wiele usprawnieñ w CBR</li>
-	<li>wizualizacja QP i typu MB</li>
-	<li>kod zosta³ w wielu miejscach oczyszczony</li>
-	<li>rozdzielenie dekwantyzacji intra i inter -&gt; przyspieszenie</li>
-	<li>poprawione kodowanie stereo IMA ADPCM</li>
-	<li>obs³uga opcji opó¼nienia VBV (MPEG-2 CBR)</li>
-	<li>poprawiony dekoder RV20 (wiêkszo¶æ znanych b³êdów zosta³a usuniêta)</li>
-	<li>DCT z przeplotem</li>
-	<li>estymacja ruchu z przeplotem</li>
-	<li>kodowanie MPEG-2 z przeplotem</li>
-	<li>poprawki w kodowaniu 4MV</li>
-	<li>wstêpne kodowanie MPEG4 z przeplotem</li>
-	<li>poprawiona jako¶æ wizualna w dekoderze SVQ3</li>
-	<li>poprawiony nigdy-wcze¶niej-nie-testowany dekoder ³añcuchów zawarty w SVQ1</li>
-	<li>zoptymalizowano kwantyzacjê (w³±czaj±c w to metodê kratow±)</li>
-	<li>dekoder Sierra VMD video</li>
-	<li>optymalizacja odszumiacza H263 pod k±tem MMX i SSE2</li>
-	<li>lepsze spe³nianie SVCD (po stronie kodera)</li>
-	<li>optymalizacja decyzji DCT z przeplotem pod k±tem MMX i MMX2</li>
-	<li>rozmaite poprawki, usuniête przecieki pamiêci i b³êdy naruszenia
-	ochrony pamiêci</li>
-	<li>zoptymalizowano (teraz jest 2x szybszy) dekoder MPEG warstwy 3</li>
-	<li>obs³uga dekodowania MJPEG w skali szaro¶ci</li>
-	<li>dekodery avimszh i avizlib</li>
-	<li>dokodowanie "packed" XviD </li>
-	<li>naprawiono pewne b³êdy przy dekodowaniu ramek-B w RV20</li>
-	<li>kodowanie closed GOP</li>
-	<li>FDCT zoptymalizowane pod SSE2</li>
-	<li>obs³uga kszta³towania szumy kwantyzera</li>
-	<li>obs³uga EA ADPCM i SMJPEG IMA ADPCM</li>
-	<li>dekoder QT RLE</li>
-	<li>poprawki OBMC</li>
-	<li>dekoder FLAC</li>
-	<li>lepsza obs³uga DivX5</li>
-	<li>zoptymalizowane pod MMX i SSE2 dekodowanie VP3/Theora</li>
-	<li>obs³uga Theora alpha3</li>
-	<li>wiele uleszeñ H.264</li>
-	<li>lepszy mechanizm wyszukiwania kodu startowego MJPEG</li>
-	<li>lepsze dekodowanie WMV8</li>
-	<li>natywne optymalizacje Sparc VIS</li>
-	<li>natywny kodek G.726</li>
-</ul>
-
-<h4>Inne:</h4>
-
-<ul>
-	<li>opcja -codecs-file do okre¶lenia alternatywngo pliku codecs.conf</li>
-	<li>naprawiono niektóre mniejsze b³êdy w GUI</li>
-	<li>zapobie¿ono sygna³owi sig11, gdy nie jest ustawiona zmienna $HOME</li>
-	<li>naprawiono pewne wady przy obs³udze wiersza poleceñ</li>
-	<li>szwedzkie i polskie opcje tak/nie w plikach konfiguracyjnych</li>
-	<li>obs³uga przypisania klawiszy F11 i F12</li>
-	<li>zaktualizowano TOOLS/divx2svcd</li>
-	<li>bardziej restrykcyjny kod obs³ugi w±tków w Win32 loader (dzia³a pod NetBSD)</li>
-	<li>obs³uga napisów PJS (by³o: niewiemco)</li>
-	<li>TOOLS/avifix: proste narzêdzie do naprawiania rozmiarów kawa³ków
-	(chunk)w plikach AVI</li>
-	<li>poprawna obs³uga extraheader, gdy MEncoder u¿ywany jest z libavcodec</li>
-	<li>obs³uga zapisu i odczytu AVI OpenDML</li>
-	<li>obs³uga zapisu i odczytu AVI VPRP (video property)</li>
-	<li>naprawiono d³ugo obecny b³±d jako¶ci lame przesuniêtej o jeden w MEncoderze</li>
-	<li>obs³uga napisów MPL2</li>
-	<li>mniejsza gadatliwo¶æ w Win32 i innych miejscach</li>
-</ul>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre4 mo¿na pobraæ z nastêpuj±cych lokalizacji:
-</p>
-
-<ul>
-	<li>Wêgry 1
-		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Wêgry 2
-		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>USA 2
-		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a>
-		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Szwajcaria
-		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">HTTP</a></li>
-	<li>Australia
-		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Bu³garia
-		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre4.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-MD5SUM: <b>83ebac0f05b192516a41fca2350ca01a</b>
-</p>
-
-<p>
-Port windowsowy pobierzesz st±d:
-<a href="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/">http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/</a><br>
-</p>
-
-<p>
-Nie zapomnij odwiedziæ strony pobierania. Jest tam zaktualizowana paczka
-z kodekami!
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="newforums">2004.04.26, poniedzia³ek :: Nowe drogi komunikacji</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
-</h2>
-
-<p>
-Od jakiego¶ czasu MPlayer ma dwa oficjalne kana³y IRCowe w sieci
-<a href="http://freenode.net/">freenode</a>:
-</p>
-
-<ul>
-	<li><b>#mplayer</b> dla u¿ytkowników</li>
-	<li><b>#mplayerdev</b> dla deweloperów</li>
-</ul>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="resurrection">2004.04.23, pi±tek :: Wskrzeszenie</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
-</h2>
-
-<p>
-Po tym jak dwóch (teraz nie tak aktywnych, lecz ci±gle cennych)
-deweloperów opu¶ci³o projekt (obydwaj opublikowali niepotrzebne
-wiadomo¶ci o tym na stronie), mo¿na by pomy¶leæ, ¿e prawie umarli¶my. To
-za³o¿enie jest fa³szywe, inni deweloperzy s± aktywni lecz zajêci prac±.
-</p>
-
-<p>
-B±d¼cie przygotowani na nowe wydanie!
-</p>
-
-<p>
-<i>W celu wyja¶nienia: Powiedzia³em &quot;niepotrzebne wiadomo¶ci&quot;.
-poniewa¿ wielu deweloperów ju¿ odesz³o, bez wiadomo¶ci na stronie oraz
-wielu do³±czy³o po nich.
-</i>
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="bxl2004">2004.04.23, pi±tek :: Powiedz NIE patentom na oprogramowanie - Bruksela 2004</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
-</h2>
-
-<p>
-<a href="http://www.ffii.org/">FFII</a> zorganizowa³o w tym roku
-demo takie jak w 2003.
-<br><br>
-Projekt MPlayer jest dumny, bêd±c czê¶ci± tych konferencji: Diego
-Biurrun i ja byli¶my tam i rozmawiali¶my o patentach i o sprawie KiSS ze
-znanymi i wspania³ymi autorytetami, takimi jak Alan Cox i George Greve
-(Przewodnicz±cy FSF Europe).
-</p>
-
-<p>
-Jako raport mo¿e s³u¿yæ
-<a href="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dev-eng/2004-April/025420.html">wiadomo¶æ</a>
-od Diego.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="leave2">2004.04.23, pi±tek :: Odchodzê</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p>
-Zdecydowa³em siê opu¶ciæ projekt MPlayer. Osobiste podziêkowania dla:
-</p>
-
-<ul>
-	<li><b>A'rpi, Pontscho, Alex</b> za ca³± frajdê jakiej do¶wiadczyli¶my</li>
-	<li><b>LGB</b> za jego poezjê</li>
-	<li><b>Diego Biurrun</b> za to, ze nigdy siê nie poddaje</li>
-</ul>
-
-<p>
-¯egnajcie.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="vuln02">2004.03.30, Wtorek :: Gro¼na luka w parserze HTTP
-	pozwalaj±ca na zdalne przepe³nienie bufora</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<h3>Stopieñ zagro¿enia:</h3>
-<p>
-WYSOKI (je¶li odtwarzamy strumienie HTTP)<br>
-NISKI (je¶li odtwarzamy jedynie zwyk³e pliki)<br>
-</p>
-
-<h3>Opis:</h3>
-
-<p>
-Odnaleziono gro¼n± lukê pozwalaj±c± na zdalne przepe³nienie bufora.
-Z³o¶liwy host mo¿e podaæ szkodliwy nag³ówek HTTP ("Location:") i spowodowaæ,
-¿e MPlayer wykona z³o¶liwy kod przy próbie interpretacji tego nag³ówka.<br>
-</p>
-
-<h3>Wra¿liwe wersje MPlayera:</h3>
-
-<p>
-seria MPlayer 0.90pre<br>
-seria MPlayer 0.90rc<br>
-MPlayer 0.90<br>
-MPlayer 0.91<br>
-MPlayer 1.0pre1<br>
-MPlayer 1.0pre2<br>
-MPlayer 1.0pre3<br>
-</p>
-
-<h3>Odporne wersje MPlayera:</h3>
-
-<p>
-wydania MPlayera sprzed 0.60pre1<br>
-MPlayer 0.92.1<br>
-MPlayer 1.0pre3try2<br>
-MPlayer 0_92 CVS<br>
-MPlayer HEAD CVS<br>
-</p>
-
-<h3>Stan powiadomienia:</h3>
-
-<p>
-Programi¶ci zostali powiadomieni dnia <b>2004.03.29</b> (przez <b><a href="mailto:blexim at hush.com">"blexim"</a></b>)<br>
-Poprawka zosta³a w³±czona do HEAD CVS <b>2004.03.30 12:58:43 CEST</b><br>
-<i>MPlayer 0.92.1 (wydanie vuln-fix-only)</i> zosta³ wydany <b>2003.03.30 16:45:00 CEST</b><br>
-<i>MPlayer 1.0pre3try2 (wydanie vuln-fix-only)</i> zosta³ wydany <b>2003.03.30 16:51:00 CEST</b><br>
-</p>
-
-<h3>Dostêpno¶æ ³atek:</h3>
-
-<p>
-£atka dla ka¿dej wra¿liwej wersji dostêpna jest
-<a href="../../MPlayer/patches/vuln02-fix.diff">tutaj</a>.<br>
-</p>
-
-<h3>Sugerowane metody uaktualnienia:</h3>
-
-<p>
-U¿ytkownicy MPlayera 1.0pre3 powinni aktualizowaæ do <b>najnowszego CVS</b><br>
-U¿ytkownicy MPlayera 0.92 (i starszych) powinni aktualizowaæ do <b>0.92.1</b> lub <b>najnowszego CVS</b><br>
-</p>
-
-<p>
-MPlayer 0.92.1
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2.asc">(podpis PGP)</a>
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2.md5">(suma MD5)</a>
-jest dostêpny tutaj:
-</p>
-
-<ul>
- <li>Wêgry 1 <a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a>
-<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Wêgry 2 <a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a>
-<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Szwajcaria <a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a></li>
- <li>USA2 <a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">HTTP</a>
-<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
- <li>Australia <a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.1.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-MPlayer 1.0pre3try2
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2.asc">(podpis PGP)</a>
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2.md5">(suma MD5)</a>
-jest dostêpny tutaj:
-<ul>
-	<li>Wêgry 1 <a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a>
-<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Wêgry 2 <a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a>
-<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Szwajcaria <a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a></li>
-	<li>USA2 <a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">HTTP</a>
-<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
-	<li>Australia <a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre3try2.tar.bz2">FTP</a></li>
-</ul>
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="arpiton">2004.03.26, Pi±tek :: Opuszczam MPlayera</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ A'rpi</span>
-</h2>
-
-<p>
-Ja (A'rpi) opu¶ci³em MPlayera ju¿ rok temu, gdy wypuszczony zosta³ 0.90.
-Nie by³o to YAML (Yet Another MPlayer Leaving :) - Kolejne
-Opuszczenie MPlayera), gdy¿ opu¶ci³em G1, by pracowaæ nad MPlayerem G2.
-Teraz opuszczam ca³y projekt MPlayer, w³±cznie z rozwojem G2 i ca³ej reszty,
-z wyj±tkiem administracji serwera MPHQ (z przyczyn technicznych). Nie
-czyta³em ¿adnej listy MPlayera od miesiêcy (poza paroma mailami kierowanymi
-do mnie) i straci³em wszelkie zainteresowanie prac± nad rozwojem MPlayera.
-</p>
-
-<p>
-Je¶li chodzi o G2, to podstawowym powodem poddania siê by³y problemy
-z podwójnym licencjonowaniem, o których toczy³a siê niedawno dyskusja
-na li¶cie g2-dev. Moja opinia na temat GPL ponownie zosta³a dowiedziona,
-np. to, ¿e nie chroni nas przed kradzie¿± kodu (zobacz problemy z KiSS),
-odstraszaj±c przy tym sponsorów i firmy. Chcia³em, by z G2 móg³ korzystaæ
-ka¿dy program jako standardowe linuksowe multimedialne API/biblioteka, ale
-GPL jest na to zbyt restrykcyjne, a wszelkie inne propozycje licencyjne
-zosta³y natychmiast odrzucone przez wszystkich innych (potencjalnych)
-deweloperów G2. Oczywi¶cie G2 mo¿e równie¿ zostaæ napisany jako wolne
-oprogramowanie GPL (wolne jak RMS:)), ale zajmie to zbyt d³ugo, a ja
-nie jestem zainteresowany udzia³em w tym.
-</p>
-
-<p>
-Co dzieje siê teraz ze mn±? Wróci³em do niektórych z moich starych
-projektów, np. AMC i stworzy³em nowy projekt zajmuj±cy siê heurystycznym
-skanowaniem antywirusowym emaili, zwany
-<a href="http://mplayerhq.hu/~arpi/pymavis">pymavis</a>.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="poncsotilos">2004.03.10, ¦roda :: Wywiad radiowy z Pontscho</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p>
-Program <b>Speedlight</b> wêgierskiego radia
-<a href="http://tilos.hu">Tilos Radio</a> przeprowadzi³ wywiad
-na ¿ywo z Zoltán Ponekker (Pontscho), jednym z za³o¿ycieli MPlayera,
-który rozwin±³ znacz±c± czê¶æ MPlayera, a w szczególno¶ci GUI.
-</p>
-
-<p>
-Wywiad (po wêgiersku) dostêpny jest tu:
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/~gabucino/tilos/1800.mp3">Czê¶æ 1</a> |
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/~gabucino/tilos/1830.mp3">Czê¶æ 2</a> |
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/~gabucino/tilos/1900.mp3">Czê¶æ 3</a> |
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="softonicAward2003">2004.03.06, Sobota :: MPlayer otrzymuje nagrodê Softonic Multimedia Award</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://www.softonic.com/premios/premios2003_linux.html">
-<img src="../images/softonic2003.png" alt="Softonic Award 2003" width="70" height="70"></a>
-</p>
-
-<p>
-Dziêki naszym wspania³ym u¿ytkownikom wygrali¶my kolejn± nagrodê. Tym razem
-jest to trofeum <a href="http://www.softonic.com">Softonic</a>
-<i>"Mejor Reproductor de Vídeo"</i>.
-</p>
-
-<p>
-Dziêkujemy za poparcie!
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="scsi">2004.01.26, Poniedzia³ek :: Aktualizacja serwera MPlayerHQ: przeniesony na dyski SCSI</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Arpi</span>
-</h2>
-
-<p>
-Dziêki wspania³ym podarunkom Charlie'go (kontroler Adaptec 29160) i
-Lupina III (2 dyski 36GB 10krpm), mogli¶my wreszcie przenie¶æ system
-i dane (listy mailingowe, cvs, strona itp) na SCSI, w nadziei, ¿e
-rozwi±¿e to problemy ze stabilno¶ci±, które mieli¶my od grudnia ze
-starymi dyskami IDE IBM'a. Powinno to równie¿ poprawiæ szybko¶æ i
-czas reakcji serwera.
-</p>
-
-<p>
-W ka¿dym razie dalej mamy jeszcze ma³y problem: dyski maj± 80-pinowe
-z³±cza (SCA), a przej¶ciówki 80-do-60, które uda³o mi siê tu kupiæ,
-nie dzia³aj± w trybie LVD, ograniczaj±c przepustowo¶æ do 40Mb/s (tryb SE).
-Powinno to na razie wystarczyæ, ale je¶li macie 2 sztuki niepotrzebnych
-przej¶ciówek 80/68, które potrafi± pracowaæ w LVD, nie wahajcie siê nam
-je podarowaæ! :)
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="HUPAward2003">2004.01.19, Poniedzia³ek :: HUP Reader's Choice Awards 2003</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Alex</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://www.hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=4977">
-<img src="../images/hup2003.png" alt="HUP Reader's Choice Awards 2003" width="100" height="110"></a>
-</p>
-
-<p>
-Wygl±da na to, ¿e 2003 to rok MPlayera. Zostali¶my wyró¿nieni kolejn± nagrod±! ;)
-</p>
-
-<p>
-Wêgierski Portal Uniksowy (Hungarian Unix Portal) - najwiêkszy wêgierski serwis
-po¶wiêcony wolnemu oprogramowaniu - po raz pierwszy nada³ swoj± nagrodê Reader's
-Choice Award w listopadzie 2003. Cz³onkowie mogli g³osowaæ pomiêdzy
-19 listopada 2003 a 20 grudnia 2003.
-</p>
-
-<p>
-Dla osób nieznaj±cych wêgierskiego podajemy wyniki:
-</p>
-
-<ol>
- <li>MPlayer (<b>96%</b>)</li>
- <li>xine (<b>2%</b>)</li>
- <li>VideoLan oraz avifile - ³eb w ³eb</li>
-</ol>
-
-<p>
-Osoby znaj±ce wêgierski mog± odwiedziæ obejrzeæ
-<a href="http://www.hup.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=4977">artyku³</a>
-o zwyciêzcach.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="LqAward2003">2004.01.18, Niedziela :: LinuxQuestions.org Members Choice Award</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
-</h2>
-
-<p class="left-inset">
-<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&amp;threadid=116684">
-<img src="../images/LQ-2003MCA-MultimediaApp.png" alt="2003 LinuxQuestions.org Members Choice Award" width="169" height="147"></a>
-</p>
-
-<p>
-<a href="http://www.linuxquestions.org/">LinuxQuestions.org</a> zakoñczy³o
-g³osowanie nad przyznaniem nagrody LinuxQuestions.org Members Choice Award
-i MPlayer uzyska³ tytu³
-<a href="http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&amp;threadid=116684">Aplikacji multimedialnej roku</a>.
-</p>
-
-<p>
-MPlayer zyska³ 44.61% g³osów, pokonuj±c
-<a href="http://www.xmms.org">XMMS</a> z 27.90% g³osów oraz
-<a href="http://www.xinehq.de">xine</a> z 17.40% g³osów.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="ext2sux">2004.01.15, Czwartek :: Problem z listami mailingowymi</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Arpi</span>
-</h2>
-
-<p>
-Z powodu serii awarii dysków IDE, które zdarzy³y nam siê w ostatnich
-tygodniach, czê¶æ baz danych konfiguracji/u¿ytkowników zoosta³o
-uszkodzonych.
-</p>
-
-<p>
-Zw³aszcza lista <b>MPlayer-G2-dev</b>, której nie da siê naprawiæ, wiec
-utworzy³em j± ponownie i zapisa³em wszystkich z powrotem, a przynajmniej
-tych, którzy byli zapisani przed 15 sierpnia 2003 roku. Nie mam ¿adnych
-informacji na temat zapisów/wypisów po tej dacie, gdy¿ wy³±czy³em
-powiadamianie. Proszê zweryfikowaæ swoje cz³onkostwo oraz ustawienia!
-</p>
-
-<p>
-W zwi±zku z tym, ¿e <b>MPlayer-users</b> równie¿ niejako ucierpia³o,
-wiele osób poinformowa³o, ¿e albo przestali dostawaæ wiadomo¶ci, albo
-ponownie zaczêli je dostawaæ pomimo, i¿ nie byli cz³onkami (ju¿ siê
-wypisali). W ka¿dym razie lista ta ma ponad 1500 cz³onków, spo¶ród
-których wielu ma z³e (odrzucaj±ce pocztê) adresy.
-</p>
-
-<h3>Uaktualnienie:</h3>
-
-<p>
-¯eby wszystko wyja¶niæ, stworzy³em listê mplayer-newusers, ale
-Attila Kinali zasugerowa³ lepsz± metodê: wys³aæ ka¿demu cz³onkowi
-mplayer-users wiadomo¶æ z pro¶b± o ponowny zapis, masowo wypisaæ
-wszystkich i utworzyæ ponownie listê.<br>
-Wiêc wszyscy musz± siê ponownie <a href="http://www.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users/">zapisaæ</a>,
-nawet je¶li byli ju¿ wcze¶niej zapisani.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-
-<h2>
-	<a name="kiss05">2004.01.10, Sobota :: Wywiad radiowy: KiSS VS MPlayer</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p>
-Duñskie Radio Narodowe (Danish National Radio
-<a href="http://dr.dk">http://dr.dk</a>) przeprowadzi³o wywiad ze mn± (jako
-przedstawiciel MPlayera) oraz dyrektorem zarz±dzaj±cym
-<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a>,
-<a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Peterem Wilmarem Christensenem</a>.
-</p>
-
-<p>
-Zostanie on nadany dzi¶ wieczorem o 20:35, ale jest ju¿ teraz dostêpny
-w Internecie:
-</p>
-
-<ul>
-	<li><a href="rtsp://real01.dr.dk/p1/harddisk/040108_kiss-vs-mplayer.rm">strumieniowanie</a></li>
-	<li><a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/mp-kiss-gabu.rm">plik do ¶ci±gniêcia</a></li>
-</ul>
-
-<p>
-Pisemny artyku³ dostêpny jest równie¿ w
-<a href="http://www.dr.dk/videnskab/harddisken/artikler/2004/kiss-vs-mplayer.asp">jêzyku Duñskim</a>.
-</p>
-
-<p>
-Dokonali¶my szybkiego t³umaczenia sesji na jêzyk angielski (dziêki
-Anders Rune Jensen) (a potem na jêzyk polski dziêki
-<a href="http://mplayerpl.emdej.com">nam</a>).
-<b>Nasze komentarze mo¿na znale¼æ na dole</b>.
-</p>
-
-<dl>
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Rozwój <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> zosta³ rozpoczêty
-przez niewielk± grupê wêgierskich programistów 3 lata temu.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Potrzebowali¶my programu do odtwarzania plików multimedialnych
-pod Linuksa i byli¶my tak niezadowoleni z dostêpnych, ¿e rozpoczêli¶my
-pracê nad czym¶ lepszym - powiedzia³ Gabucino, rzecznik programistów
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd><a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayer</a> zyska³ szerokie uznanie
-w spo³eczno¶ci Open Source. Gabucino podkre¶la stabilno¶æ programu i mo¿liwo¶æ
-odtwarzania wielu formatów filmów jako jedne z oczywistych zalet.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Problem z <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS technology</a>
-rozpocz±³ siê niedawno kiedy jeden z deweloperów MPlayera szuka³ nowego
-odtwarzacza DVD i wybra³ produkt duñskiej firmy. Dla zabawy programista zacz±³
-patrzeæ na oprogramowanie w tym odtwarzaczu DVD - tak zwane firmware
-- i porównywaæ go z kodem MPlayera. By³o na tyle du¿o podobieñstw by spowodowaæ
-g³êbsz± analizê kodu i rozz³o¶ciæ dru¿ynê
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> - powiedzia³ Gabucino.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Specyficzn± czê¶ci± kodu, w której znaleziono podobieñstwa jest
-ta kontroluj±ca napisy podczas odtwarzania filmów. W rzeczywisto¶ci jest to
-kod, który nie robi nic nadzwyczajnego. Wrêcz przeciwnie jest on bardzo prosty.
-Dlatego Gabucino jest zdziwione dlaczego ktokolwiek chcia³by w ogóle bawiæ
-siê w u¿ywanie tego kodu zamiast napisaæ go samemu. Sugeruje on prawdopodobne
-lenistwo programistów</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>My¶lê, ¿e w rzeczywisto¶ci jest to normalne, ¿e
-programi¶ci po¿yczaj± kod Open Source, gdy¿ s± zbyt leniwi by napisaæ go
-samemu. By³o ju¿ wcze¶niej kilka spraw, które spowodowa³y sporo problemów.
-My¶lê, ¿e s± setki przyk³adów jak ten, o których po prostu nie s³yszymy -
-powiedzia³ Gabucino.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Dru¿yna <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> opublikowa³a
-oskar¿enie o kradzie¿ kodu na ich stronie i próbowa³a udokumentowaæ je podaj±c
-listê napisów w kodzie, które s± identyczne w obu programach. Wed³ug Gabucino
-jest zbyt wiele podobieñstw, by mo¿na to by³o uznaæ za zbieg okoliczno¶ci.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Normalnie tego typu kod jest ró¿ny w zale¿no¶ci od tego,
-kto go zaimplementowa³, wiêc je¶li jest tyle identycznych napisów, to znaczy, ¿e
-mamy do czynienia z kradzie¿± - twierdz± Wêgrzy.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>GPL (General Public License), na której licencjonowany jest
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayer</a> to bardzo szeroko stosowana
-licencja Open Source, która daje u¿ytkownikom pewne prawa oraz pewne obowi±zki.
-W skrócie mo¿na wzi±æ kod z <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>
-i dalej go rozwijaæ tak d³ugo, jak tylko wynik prac jest dostêpny dla
-spo³eczno¶ci. W tym konkretnym przyk³adzie Gabucino oraz pozostali Wêgrzy
-¿±daj± od <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a>
-wypuszczenia oprogramowania u¿ytego w ich odtwarzaczu DVD. I stawia sprawê
-jasno, ¿e nie chodzi o pieni±dze z duñskiej firmy, lecz o kwestiê wype³nienia
-wymagañ GPL i wypuszczenie oprogramowania.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd><a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a> z pocz±tku nie
-zareagowa³o na pro¶bê, lecz po tym, jak sprawa nabra³a rozg³osu w ró¿nych
-mediach internetowych i forach, firma zaczê³a rozpatrywaæ sprawê w tym
-tygodniu. Powstaj± dwa g³ówne pytania: czy kod z
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> faktycznie znajduje siê
-w oprogramowaniu KiSS oraz w jaki sposób licencje Open Source powinny byæ
-rozpatrywane i stosowane. Poza byciem oskar¿onym o kradzie¿ kodu z
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>,
-<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a> zosta³o równie¿
-oskar¿one o u¿ywanie innego oprogramowania Open Source, ale dyrektor
-zarz±dzaj±cy, Peter Wilmar Christensen odrzuca wszelkie oskar¿enia. Odtwarzacz
-DVD <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS</a> u¿ywa zmodyfikowanej
-wersji Linuksa jako systemu operacyjnego i ta czê¶æ oprogramowania zosta³a
-opublikowania zgodnie z licencjami. Lecz
-<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS</a> twierdzi, ¿e pozosta³e
-programy w u¿yte w urz±dzeniu poza systemem operacyjnym, które umo¿liwiaj±
-odtwarzanie wideo i plików muzycznych, s± ich w³asne, w zwi±zku z czym
-nie musz± byæ publikowane, t³umaczy Peter Christiansen.</dd>
-
-<dt>Peter:</dt>
-<dd>Wed³ug mnie oskar¿enia s± nieprawdziwe. By³o niedawno sporo zamieszania
-wokó³ naszych aplikacji i wokó³ GPL, która jest licencj± u¿ywan± w spo³eczno¶ci
-Open Source, która wymaga publikacji kodu ¼ród³owego w przypadku u¿ycia
-programów licencjonowanych na niej. By³o pewne zainteresowanie programami
-u¿ytymi w naszych odtwarzaczach DVD. Najpierw libmad, pó¼niej libjpg, a teraz
-wêgierski <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayer</a>. W naszych
-odtwarzaczach DVD u¿ywamy Linuksa, który jest licencjonowany na zasadach GPL,
-udostêpniamy wiêc na naszej stronie nasz± wersjê systemu, któr± ka¿dy mo¿e
-pobraæ. Warstwa aplikacji powy¿ej Linuksa nie jest oparta na ¿adnym kodzie
-GPL. Nie u¿ywamy <a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>, u¿ywamy
-naszego w³asnego odtwarzacza, który podobnie, jak Real Player, czy Microsoft
-Media Player, jest aplikacj± do odtwarzania filmów. G³ówn± cech± naszego
-odtwarzacza, z której jeste¶my znani, jest szeroki wybór obs³ugiwanych
-formatów.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Dokumentacja przedstawiona przez Wêgrów na ich stronie to fragmenty waszego
-kodu. Przez zwyk³e porównanie ³añcuchów znaków wiersz przy wierszu mo¿na doj¶æ
-do wniosku, ¿e s± na tyle identyczne, ¿e to nie mo¿e byæ przypadek. Jaki jest
-pañski komentarz na ten temat?</dd>
-
-<dt>Peter:</dt>
-<dd>Prowadzimy dochodzenie dotycz±ce tego konkretnego aspektu, jak jest to
-mo¿liwe i czy w rzeczywisto¶ci jest prawd±, co mówi±. Aktualnie nie jeste¶my
-jeszcze w stanie powiedzieæ, czy maj± racjê, czy nie, w swoich podejrzeniach.
-Wa¿ne jest to, ¿e nie u¿ywamy ich aplikacji (<i>Oczywi¶cie, jedynie fragmentu
- dotycz±cego obs³ugi napisów! - Gabucino</i>). Je¶li faktycznie s± przypadki,
-¿e kod jest bardzo podobny, bêdziemy musieli przyjrzeæ siê temu, w jaki sposób
-mog³o siê tak staæ. Ale w±tpimy w to, ¿e w tych oskar¿eniach jest jakakolwiek
-prawda. Jest tyle rzeczy, które mog³y siê staæ, na przyk³ad wyciek kodu
-z naszego zespo³u do innych spo³eczno¶ci, w³±czaj±c w to Open Source, i kod
-z naszego odtwarzacza móg³ trafiæ do
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>, je¶li faktycznie te
-podobieñstwa istniej±. Trudno powiedzieæ sk±d mog³y pojawiæ siê te
-podobieñstwa. Wa¿ne jest to, ¿e nie u¿ywamy ich aplikacji. Je¶li jest parê
-identycznych wierszy, kto¶ móg³by spytaæ, jak to siê sta³o. Ale mog³yby one
-pochodziæ zarówno od jednej strony, jak i od drugiej. W ka¿dym razie, nie jest
-prawdziwa opinia, wed³ug której po¿yczyli¶my kod.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Kto zrobi³ kod do napisów w wêgierskim oprogramowaniu i w Duñskich
-odtwarzaczach DVD, mo¿e byæ postrzegane w dzisiejszym ¶wiecie jako ma³o wa¿ne.
-Ale co jest wa¿ne, to zasady w tym specyficznym przypadku i na co prywatne
-firmy mog± sobie pozwoliæ, kiedy u¿ywaj± oprogramowania Open Source i z drugiej
-strony - co spo³eczno¶æ Open Source mo¿e oczekiwaæ od tych firm. Z powodu tej
-konkretnej sprawy, dyrektor zarz±dzaj±cy Peter Wilmar Christensen dok³adniej
-przyjrza³ siê licencji GPL i przeanalizowa³ jej jej status prawny.</dd>
-
-<dt>Peter:</dt>
-<dd>Potwierdzili¶my to, co ju¿ wiemy, ¿e u¿ywaj±c kodu licencjonowanego na GPL,
-musimy opublikowaæ ka¿d± pracê pochodn±. Znaczy to, ¿e podstawy prawne s±
-bardzo s³abe i nie znam miejsca na ¶wiecie, gdzie GPL by³by przetestowany
-w s±dzie. Wiêc z perspektywy biznesu powiedzia³bym, ¿e ta licencja jest
-wzglêdnie s³aba. Nie zmienia to jednak jej podstawowego ducha w ¶rodowisku
-Open Source, który uwa¿am w sumie za pozytywny. Ale jest jasne, ¿e komercyjna
-firma ¿yj±ca ze sprzeda¿y swojego produktu nie mo¿e i nie bêdzie wypuszczaæ jej
-w³asno¶ciowego kodu. Naturalne jest wiêc, ¿e nie powinno siê u¿ywaæ kodu GPL
-we w³asno¶ciowych systemach.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Wed³ug Gabucino, wêgierscy deweloperzy
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a> s± zadowoleni z tego, ¿e ich
-oskar¿enia przeciwko duñskiej firmy trafi³y do mediów.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Jak powiedzia³, nie ma wielkich mo¿liwo¶ci, by sprawa trafi³a do s±du. Maj±
-jednak nadziejê, ¿e ¶rodowisko Open Source wywrze wystarczaj±cy wp³yw na KiSS
-Technology, który zmusi firmê do wypuszczenia ca³o¶ci ich oprogramowania.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Jest to jednak zupe³nie wykluczone, powiedzia³
-dyrektor zarz±dzaj±cy Peter Wiliam Christensen, mimo i¿ chcia³by on pozostaæ
-w dobrych stosunkach ze ¶rodowiskiem Open Source.</dd>
-
-<dt>Peter:</dt>
-<dd>Nie mamy ¿adnych intencji by byæ przeciwko ludziom z tego spo³eczeñstwa ani
-byæ wrogo do nich nastawieni. Próbujemy mówiæ czego u¿ywamy i jakimi pod±¿amy
-wytycznymi. Je¶li pope³nili¶my b³±d, na przyk³ad z³y opis w instrukcji obs³ugi,
-wtedy oczywi¶cie go poprawimy. To nie jest tak, ¿e chcemy jakiejkolwiek
-konfrontacji, ale musimy jasno powiedzieæ, ¿e nasze oprogramowanie nie zostanie
-wypuszczone jako Open Source.</dd>
-
-<dt>Prowadz±cy:</dt>
-<dd>Jakie s± pañskie wnioski z tej sprawy, co bêdzie pó¼niej?</dd>
-
-<dt>Peter:</dt>
-<dd>Wnioski s± takie, ¿e licencje to dobry opis dzia³ania w tym
-¶rodowisku. S± narzêdziem, który raczej opisuje, jak dzia³aæ, ni¿ zestaw
-regu³, który mo¿e byæ u¿yty w s±dzie. My¶lê równie¿, ¿e krêgi Open Source
-zu¿ywaj± zbyt du¿o energii na polowanie na firmy prywatne takie, jak na
-przyk³ad my, dlatego, ¿e jest oczywiste, ¿e prywatna firma po prostu nie mo¿e
-wypu¶ciæ swojego kodu. Bardzo doceniamy spo³eczno¶æ Linuksa i uwa¿amy j± za
-dobry element przemys³u. G³ównie dziêki temu, ¿e istnieje alternatywa dla
-spo³eczno¶ci Microsoftu. Uwa¿amy jednak, ¿e spo³eczno¶æ powinna respektowaæ
-firmy, które u¿ywaj± Linuksa, a nie polowaæ na nie, gdy¿ uwa¿am, ¿e nikt
-na tym nie skorzysta.</dd>
-</dl>
-
-<p>
-<i>KONIEC T£UMACZENIA</i>
-</p>
-
-<p>
-<b>Komentarze Gabucino</b>: Wed³ug mnie odra¿aj±ce jest czytanie
-takiej ilo¶ci zwyk³ych k³amstw. Jest oczywiste, ¿e firmy typu KiSS, czy SCO
-zagra¿aj± Open Source. Przyjrzyjmy siê jeszcze raz tym zdaniom:<br>
-</p>
-
-<dl>
-<dt>Peter:</dt>
-<dd><i>...Jest tyle rzeczy, które mog³y siê staæ, na przyk³ad wyciek kodu
-z naszego zespo³u do innych spo³eczno¶ci, w³±czaj±c w to Open Source,
-i kod z naszego odtwarzacza móg³ trafiæ do
-<a href="http://www.mplayerhq.hu">MPlayera</a>, je¶li faktycznie te
-podobieñstwa istniej±. Trudno powiedzieæ w jaki sposób pojawi³y siê te
-podobieñstwa. Wa¿ne jest to, ¿e nie u¿ywamy ich aplikacji. Je¶li jest parê
-identycznych wierszy, kto¶ móg³by spytaæ, jak to siê sta³o.</i></dd>
-</dl>
-
-<p>
-Jest do¶æ jasne, ¿e nigdy nie czytali naszej sekcji Wie¶ci, gdy¿ pospiesznie
-o¶wiadczyli¶my, ¿e ukradli nawet <b><i>nasz w³asny</i></b> format plików
-MPsub
-(<a href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/subosd.html#mpsub">zobacz nasze specyfikacje</a>).
-</p>
-
-<p>
-Pomys³ by³ mój, pó¼niej spyta³em <i>laaz</i>, czy by³by tak mi³y, ¿eby
-zaimplementowaæ go w MPlayerze. Wtedy, 12 pa¼dziernika 2001 o 13:51:58
-wprowadzi³ obs³ugê, jak mo¿na to
-<a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main/subreader.c.diff?r1=1.27&amp;r2=1.28">zobaczyæ tutaj</a>.
-Format ten nigdy nie by³ widziany gdzie indziej.
-</p>
-
-<p>
-Mo¿na doj¶æ do paru wniosków:
-</p>
-
-<ol>
-	<li><a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Pan Christensen</a>
-	nigdy nie po¶wiêci³ czasu, by przeczytaæ nasze o¶wiadczenia.</li>
-	<li><a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Pan Christensen</a>
-	sugeruje, ¿e zaimplementowali nasz format napisów <i>na d³ugo wcze¶niej ni¿
-	my to zrobili¶my</i>. Oprogramowanie KiSS jest w ca³o¶ci zrobione w 2003,
-	co - z tego, co wiem - jest ponad rok po 2001.</li>
-	<li><a href="mailto:peter.wilmar.christensen at kiss-technology.com">Pan Christensen</a>
-	nie ma najmniejszego pojêcia o tym, jakiego oprogramowania u¿ywa jego
-	firma.</li>
-	<li>KiSS Technology ma dziwne problemy z interpretacj± niektórych zdañ, typu
-	<i>"...Nie mamy ¿adnych intencji by byæ przeciwko ludziom z tego
-	spo³eczeñstwa (Open Source) ani byæ wrogo do nich nastawieni."</i></li>
-</ol>
-
-<p>
-W rzeczywisto¶ci mo¿emy ³atwo zaobrazowaæ reprezentacjê ich punktu widzenia,
-zw³aszcza widz±c ich niechêæ do rozpoczêcia rozmowy z nami za pomoc± poczty
-elektronicznej. Opinie
-<a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a> wygl±daj±
-nastêpuj±co:
-</p>
-
-<ol>
-	<li><i>"...wypuszczenie naszego oprogramowania jako publicznie otwarte jest
-	 wykluczone"</i></li>
-	<li>Naciskaj±ce Public Relations w stylu Microsoftu (lub Busha) takie, jak
-	powtarzanie ich w³asnych k³amstw, podkre¶lanie w kó³ko <i>"Wa¿ne jest to,
-	¿e nie u¿ywamy ich aplikacji."</i></li>
-	<li>Sianie <b>FUD</b>: <i>"Trudno powiedzieæ sk±d mog³y siê pojawiæ
-	te podobieñstwa."</i> S³ysza³ pan kiedy¶ o systemach ¶ledzenia wersji?</li>
-	<li>Utrzymywanie dobrych stosunków ze spo³eczno¶ci± Open Source:
-	<i>"Je¶li jest parê identycznych wierszy, kto¶ móg³by spytaæ, jak to siê
-	 sta³o. Ale mog³yby one pochodziæ zarówno od jednej strony, jak i od
-	 drugiej..."</i> ¯a³osny aspekt tego jest taki, ¿e implikuje on totalnie
-	ignorancyjny punkt widzenia: 'nasze ¼ród³a, s± nasze, jest to zupe³nie
-	niezrozumia³e, ale tak, nasze stwierdzenia s± prawdziwe, a wasze to czyste
-	k³amstwa'</li>
-</ol>
-
-<p>
-Dlaczego firmy takie, jak KiSS nie mog± byæ karane przez prawo?
-</p>
-
-</div>
-
-
-<div class="newsentry">
-<h2>
-	<a name="kiss04">2004.01.07, ¦roda :: Aktualizacja dotycz±ca KiSS Technology</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p>
-Binaria w nowym firmware KiSS Technology wydaj± siê <i>na pierwszy rzut
-oka</i> nie zawieraæ naszych stringów (sta³ych tekstowych).
-Najpierw pomy¶leli¶my, ¿e s± zaszyfrowane lub ukryte w jaki¶ inny
-sposób, jak na przyk³ad wykonywalne archiwum.
-W rzeczywisto¶ci nowe pliki s± po prostu spakowane gzipem.
-Wypakowanie ich jest bardzo proste:
-</p>
-
-<p>
-<code>dd if=fileplayer.bin bs=64 skip=1 | gunzip &gt; fileplayer.bin.decomp</code>
-</p>
-
-<p>
-Stringi ci±gle tu s±. Nic siê nie zmieni³o.
-</p>
-
-<p>
-Pobieranie:<br>
-</p>
-
-<ul>
-	<li><a href="http://www.kiss-technology.com/files/firmware/KiSS_DP-1000_FW2.8.0_PAL.zip">nowy firmware</a></li>
-</ul>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-<h2>
-	<a name="kiss03">2004.01.03, Sobota :: Nastêpne skradzione oprogramowanie w firmware KiSS.</a>
-	<span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p>
-Zwrócono moj± uwagê na to, ¿e znane ju¿ <i>KiSS Technology</i>, które
-pogwa³ci³o <a href="#kiss01">ju¿ Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU</a>
-ukrad³o (potwierdzone) inny program tak¿e ca³kowicie na licencji
-GPL.
-</p>
-
-<p>
-Oprogramowaniem tym jest wysokiej jako¶ci kodek audio MPEG,
-<a href="http://www.underbit.com/products/mad/">MAD</a> (libmad).
-Ten kodek u¿ywany jest przez wiele innych odtwarzaczy audio, jak
-dzia³aj±cy z wiersza poleceñ
-<a href="http://mpg321.sourceforge.net/">mpg321</a>, który mo¿na znale¼æ
-w wiêkszo¶ci dystrybucji Linuksa - w³±czaj±c Debiana.
-</p>
-
-<p>
-Stringi z firmware (odpowiadaj±ce
-<a href="ftp://ftp.mars.org/pub/mpeg/libmad-0.15.0b.tar.gz">¼ród³om libmad</a>),
-mo¿na obejrzeæ
-<a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/kiss/libmad.str">tu</a> -
-lecz mo¿esz to sprawdziæ samodzielnie. To ca³kiem proste,
-</p>
-
-<p>
-Je¶li ju¿ to zrobisz: nie b±d¼ zaskoczony gdy znajdziesz <b>wiêcej</b>
-stringów odpowiadaj±cych tym z
-<a href="http://www.ijg.org">libjpeg</a>.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-<h2>
-	<a name="kiss02">2004.01.03, Sobota :: KiSS Tech - komentarz</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p>
-Zanim dostanê nastêpne 10 maili: plik <code>GPL.ZIP</code>, który
-oferuj± do ¶ci±gniêca na swojej stronie zawiera <i>tylko j±dro Linuksowe
-i ¼ród³a busybox</i>, a nie MPlayera!
-</p>
-
-<p>
-Dziêki.
-</p>
-
-</div>
-
-
-
-<div class="newsentry">
-<h2>
-	<a name="kiss01">2004.01.02, Pi±tek :: Kolejne pogwa³cenie GPL: KiSS Technology</a>
-	<br><span class="poster">opublikowa³ Gabucino</span>
-</h2>
-
-<p>
-Ogólnie <a href="http://www.kiss-technology.com">KiSS Technology</a>
-specjalizuje siê w specyficznym sprzêcie, mianowicie w stacjonarnych
-odtwarzaczach DVD oraz MPEG-4
-<a href="http://www.kiss-technology.com/?p=profile&amp;v=company">i tym
-podobnych</a>.
-</p>
-
-<p>
-nie ma w tym nic z³ego.
-</p>
-
-<p>
-Jednak¿e gdy beztroski u¿ytkownik rozpocznie poszukiwanie stringów w
-jednym z ich firmware:
-</p>
-
-<p>
-<code>
-$ strings KiSS_DP-508_FW2.7.4_PAL.iso | grep -A 3 -B 6 MPSub<br>
-Microdvd<br>
-Subrip<br>
-Subviewer<br>
-Sami<br>
-Vplayer<br>
-<b>Unknown</b><br>
-<b>MPSub</b><br>
-Subviewer 2.0<br>
-Subrip 0.9<br>
-Jacosub<br>
-</code>
-</p>
-
-<p>
-Uruchomienie tego samego polecenia na binarce MPlayera:
-</p>
-
-<p>
-<code>
-$ strings /usr/bin/mplayer | grep -B 8 mpsub -A 4<br>
-&lt;...&gt;<br>
-L>microdvd<br>
-subrip<br>
-subviewer<br>
-sami<br>
-vplayer<br>
-dunnowhat<br>
-mpsub<br>
-subviewer 2.0<br>
-subrip 0.9<br>
-jacosub<br>
-&lt;...&gt;<br>
-</code>
-</p>
-
-<p>
-Mo¿esz tak¿e sprawdziæ pliki <a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main/subreader.h?rev=1.29&amp;content-type=text/x-cvsweb-markup"><code>subreader.h</code></a>
-albo <a href="http://www1.mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/main/subreader.c?rev=1.126&amp;content-type=text/x-cvsweb-markup"><code>subreader.c</code></a>
-w ¼ród³ach MPlayera.
-</p>
-
-<p>
-Jak widaæ firmware KiSS zawiera formaty napisów w tej samej kolejno¶ci
-co u nas. Rzecz±, która bardzo przyci±ga oko jest format <b>MPSub</b>,
-bêd±cy naszym w³asnym formatem napisów, który jak dot±d nie zosta³
-nigdzie wiêcej u¿yty.
-</p>
-
-<p>
-Kolejn± fajn± spraw± jest format napisów <i>"dunnowhat" (niewiadomoco)</i>
-AKA <i>"unknown" (nieznany)</i>, którego nazwa pozostaje nam nieznana -
-st±d takie nazewnictwo. Tak samo jest w plikach KiSS.
-</p>
-
-<p>
-To oczywi¶cie nie jest wystarczaj±ce aby stanowiæ dowód. To co daje
-stuprocentow± pewno¶æ kradzie¿y jest ca³kiem oczywiste: wywo³ania
-sscanf(), które w celu identyfikacji wybranego pliku z napisami
-zawieraj± wzorce formatów napisów znane parserowi napisów.
-</p>
-
-<p>
-Popatrzmy na prosty przyk³ad:
-</p>
-
-<pre><code>
-$ strings fileplayer.bin
-&lt;...&gt;
-&lt;SAMI&gt;
-%d:%d:%d.%d %d:%d:%d.%d
-@%d @%d
-%d:%d:%d:
-%d:%d:%d
-Dialogue: Marked
-%d,%d,"%c
-FORMAT=%d
-FORMAT=TIM%c
---&gt;&gt;
-&lt;...&gt;
-</code></pre>
-
-<pre><code>
-$ strings subreader.o
-&lt;...&gt;
-&lt;SAMI&gt;
-%d:%d:%d.%d %d:%d:%d.%d
-@%d @%d
-%d:%d:%d:
-%d:%d:%d
-Dialogue: Marked
-Dialogue:
-%d,%d,"%c
-FORMAT=%d
-FORMAT=TIM%c
---&gt;&gt;
-&lt;...&gt;
-</code></pre>
-
-<p>
-To s± wzorce, których u¿ywamy do identyfikacji napisów SAMI. W naszym
-parserze mamy jeszcze jeden wzorzec, dodany 20 lipca 2003, w wyniku
-obs³ugi nowego formatu napisów, zwanego "ASS". Brakuje go w plikach
-KiSS, wiêc musieli zwin±æ nasz kod przed t± dat±.
-</p>
-
-<p>
-Zobaczmy inny:
-</p>
-
-<p>
-<code>
-$ strings fileplayer.bin<br>
-&lt;...&gt;<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;...&gt;<br>
-</code>
-</p>
-
-<p>
-<code>
-$ strings subreader.o<br>
-&lt;...&gt;<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^&lt;]&lt;clear/&gt;%n<br>
-&lt;...&gt;<br>
-</code>
-</p>
-
-<p>
-To s± wzorce, których u¿ywamy do identyfikacji napisów RT.
-</p>
-
-<p>
-<b>Ka¿dy</b> z ich wzorców odpowiada naszemu! To nie jest zbieg
-okoliczno¶ci. To kradzie¿ kodu GPL na rzecz w³asno¶ciowego produktu!
-Opublikowali¶my tê wiadomo¶æ dlatego, ¿e
-KiSS Technology nie odpowiedzia³o na nasze zapytanie o ich pliki z kodem
-¼ród³owym (które s± zobligowani dostarczyæ).
-</p>
-
-<p>
-Pobieranie:
-</p>
-
-<ul>
-	<li><a href="http://www.kiss-technology.com/files/firmware/KiSS_DP-508_FW2.7.4_PAL.zip">KiSS firmware</a></li>
-	<li><a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/kiss/kiss-fileplayer.bin.str">stringi z KiSS fileplayer</a></li>
-	<li><a href="http://mplayerhq.hu/~gabucino/kiss/mplayer-subreader.o.str">stringi z MPlayer subreader</a></li>
-</ul>
-
-</div>
-
 <!-- content end -->
More information about the MPlayer-translations mailing list