[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl bugreports.xml, 1.7, 1.8

Guillaume Poirier CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon May 15 21:35:47 CEST 2006


CVS change done by Guillaume Poirier CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv4273/pl

Modified Files:
	bugreports.xml 
Log Message:
URL fix


Index: bugreports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/bugreports.xml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- bugreports.xml	1 Mar 2006 10:01:41 -0000	1.7
+++ bugreports.xml	15 May 2006 19:35:44 -0000	1.8
@@ -117,7 +117,7 @@
 Mo¿e zaj¶æ potrzeba do³±czenia logu, konfiguracji lub przyk³adowego
 pliku w Twoim
 zg³oszeniu b³êdu. Je¿eli który¶ z nich ma du¿y rozmiar, lepiej za³adowaæ go na
-nasz <ulink url="ftp://mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/">serwer FTP</ulink>
+nasz <ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/">serwer FTP</ulink>
 w skompresowanej postaci (gzip i bzip2 s± preferowanymi formatami) i za³±czyæ
 tylko ¶cie¿kê i nazwê pliku do zg³oszenia b³êdu. Nasza lista ma ustawiony limit
 rozmiaru ka¿dej wiadomo¶ci na 80k. Je¿eli potrzebujesz wys³aæ co¶ wiêkszego,
More information about the MPlayer-translations mailing list