[MPlayer-translations] r19184 - trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml

boskicinek subversion at mplayerhq.hu
Tue Jul 25 10:54:52 CEST 2006


Author: boskicinek
Date: Tue Jul 25 10:54:48 2006
New Revision: 19184

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml

Log:
- synced with 18964 by Emdej and fixes from Boski

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Tue Jul 25 10:54:48 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r15507 -->
-<!-- Opiekunowie: Cobra/Emdej -->
+<!-- synced with r18964 -->
+<!-- Opiekun: emdej -->
 <chapter id="usage">
 <title>Sposób u¿ycia</title>
 
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> u¿ywa skomplikowanego drzewa odtwarzania.
-Sk³ada siê on z opcji globalnych podanych na pocz±tku, na przyk³ad:
+Sk³ada siê ono z opcji globalnych podanych na pocz±tku, na przyk³ad:
 
 <screen>mplayer -vfm 5</screen>
 
@@ -112,8 +112,8 @@
 <para>
 <application>MPlayer</application> posiada w pe³ni konfigurowaln±, opart± na
 komendach warstwê sterowania, która pozwala na sterowanie
-<application>MPlayera</application> za pomoc± klawiatury, myszki, joysticka lub
-zdalnego sterowania (za pomoc± LIRC). Zajrzyj do strony man w celu przejrzenia
+<application>MPlayerem</application> za pomoc± klawiatury, myszki, joysticka lub
+zdalnego sterowania (za pomoc± LIRC). Zajrzyj na stronê man w celu przejrzenia
 pe³nej listy skrótów klawiszowych.
 </para>
 
@@ -282,10 +282,6 @@
  <replaceable>stream.asf</replaceable>.
  Dzia³a to ze wszystkimi protoko³ami obs³ugiwanymi przez
  <application>MPlayera</application>, jak MMS, RSTP itd.
- Je¶li chcesz zapisaæ jedynie audio lub video, u¿yj odpowiednio <option>-dumpaudio</option>
- lub <option>-dumpvideo</option>, ale zwróæ uwagê na to, ¿e
- <application>MPlayer</application> zignoruje wszystkie poza ostatni±
- opcj± <option>-dump*</option> podan± w linii poleceñ.
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
@@ -356,15 +352,14 @@
 <para>
 Funkcja ta jest u¿yteczna dla osób, które zechc± obejrzeæ film w "przyjaznym
 dla rodziny" trybie. Mo¿esz usun±æ z filmu przemoc, przekleñstwa, Jar-Jar
-Binksa zgodnie z w³asnymi preferencjami. Ponadto istniej± tak¿e inne
+Binksa, zgodnie z w³asnymi preferencjami. Ponadto istniej± tak¿e inne
 zastosowania, jak automatyczne pomijanie reklam w ogl±danych filmach.
 </para>
 
 <para>
-Format pliku EDL jest raczej "go³y". Gdy system EDL osi±gnie pewien
-stopieñ dojrza³o¶ci, prawdopodobnie zostanie zaimplamentowany format pliku
-bazuj±cy na XML. (zachowuj±c wsteczn± kompatybilno¶æ z wcze¶niejszymi formatami
-EDL).
+Format pliku EDL jest raczej "go³y". U¿ywana jest struktura z pojedyncz± komend± w linii, w
+której okre¶lone jest co nale¿y zrobiæ (skip/mute) oraz kiedy (u¿ywane opó¼nienie w
+sekundach).
 </para>
 
 <sect2 id="edl_using">
@@ -401,13 +396,681 @@
 <para>
 Aby stworzyæ plik EDL, bêd±cy punktem wyj¶cia do dalszej edycji, u¿yj flagi
 <option>-edlout &lt;nazwa pliku&gt;</option>.
-Nastêpnie, podczas odtwarzania filmu, gdy zechcesz oznaczyæ ostatnie dwie
-sekundy do pominiêcia, naci¶nij <keycap>i</keycap>. Odpowiedni wpis zostanie
-utworzony w pliku. Wtedy mo¿esz wróciæ do edycji i "dostrajania" wygenerowanego
-pliku EDL.
+Nastêpnie, podczas odtwarzania filmu, naci¶nij <keycap>i</keycap>, aby oznaczyæ pocz±tek i koniec
+bloku do pominiêcia. Odpowiedni wpis zostanie automatycznie utworzony w pliku. Wtedy mo¿esz wróciæ do edycji i "dostrajania" wygenerowanego
+pliku EDL, w którym mo¿esz tak¿e zmieniæ domy¶ln± akcjê (domy¶lnie jest to pomijanie).
 </para>
 </sect2>
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="advaudio" xreflabel="Advanced Audio">
+<title>Zaawansowane audio</title>
+
+<sect2 id="advaudio-surround">
+<title>D¼wiêk przestrzenny/wielokana³owy</title>
+
+<sect3 id="advaudio-surround-DVD">
+<title>DVDs</title>
+<para>
+Wiêkszo¶æ p³yt DVD, a tak¿e wiele innych plików zawiera d¼wiêk przestrzenny.
+<application>MPlayer</application> obs³uguje d¼wiêk przestrzenny, ale opcja ta 
+nie jest domy¶lnie w³±czona, poniewa¿ sprzêt przeznaczony dla zwyk³ego stereo 
+jest znacznie bedziej popularny. Aby odtworzyæ plik zawieraj±cy wiêcej ni¿ dwa 
+kana³y audio, u¿yj opcji <option>-channels</option>.
+Na przyk³ad, aby odtworzyæ DVD z audio 5.1:
+
+<screen>mplayer dvd://1 -channels 6</screen>
+
+Zauwa¿my, ¿e mimo nazwy "5.1", uzywanych jest 6 kana³ów.
+Je¿eli posiadasz sprzêt pozwalaj±cy na odtwarzanie d¼wiêku przestrzennego mo¿esz 
+bezpiecznie wpisaæ <option>channels</option> do swojego pliku konfiguracyjnego 
+<application>MPlayera</application> (<filename>~/.mplayer/config</filename>). 
+Przyk³adowo, aby domy¶lnie w³±czyæ efekt kwadrofonii, nale¿y dodaæ liniê:
+
+<programlisting>channels=4</programlisting>
+
+Od tego momentu, <application>MPlayer</application> bêdzie odtwarza³ cztery 
+kana³y audio, zawsze gdy bêd± one dostêpne.
+</para>
+</sect3>
+
+
+<sect3 id="advaudio-surround-stereoinfour">
+<title>Odtwarzanie plików stereo przy u¿yciu czterech g³o¶ników</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> standardowo nie duplikuje kana³ów, ani nie 
+robi tego wiêkszo¶æ sterowników audio. Je¿eli chcesz zrobiæ to rêcznie:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=2:2:0:1:0:0</screen>
+
+Zobacz sekcjê o 
+<link linkend="advaudio-channels-copying">kopiowaniu kana³ów</link> aby uzyskaæ 
+wyja¶nienie.
+</para>
+
+</sect3>
+
+
+<sect3 id="advaudio-surround-passthrough">
+<title>Przekazywanie AC3/DTS</title>
+
+<para>
+D¼wiêk przestrzenny na p³ytach DVD zazwyczaj kodowany jest w formacie AC3 
+(Dolby Digital) lub DTS (Digital Theater System). Czê¶æ wspó³czesnego sprzêtu 
+audio jest w stanie dekodowaæ te formaty.
+<application>MPlayer</application> mo¿e zostaæ skonfigurowany, aby przekazywa³ 
+dane audio bez ich dekodowania. Rozwi±zanie takie bêdzie dzia³a³o tylko, je¿eli 
+posiadasz w swojej karcie muzycznej z³±cze S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface).
+</para>
+
+<para>
+Je¿eli twój sprzêt audio potrafi dekodowaæ zarówno AC3 jak i DTS, mo¿esz 
+bezpiecznie w³±czyæ przekazywanie dla obu formatów. W przeciwnym razie, tylko 
+dla tego formatu, który jest obs³ugiwany przez Twój sprzêt.
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<title>Aby w³±czyæ przekazywanie z linii poleceñ:</title>
+<listitem><para>
+dla AC3 u¿yj <option>-ac hwac3</option>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+dla DTS u¿yj <option>-ac hwdts</option>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+dla AC3 i DTS u¿yj <option>-afm hwac3</option>
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<itemizedlist>
+<title>Aby w³±czyæ przekazywanie w pliku konfiguracyjnym 
+<application>MPlayera</application>: </title>
+<listitem><para>
+dla AC3 u¿yj <option>ac=hwac3,</option>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+dla DTS u¿yj <option>ac=hwdts,</option>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+dla AC3 i DTS u¿yj <option>afm=hwac3</option>
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<para>
+Zauwa¿, ¿e na koñcu opcji <option>ac=hwac3,</option> oraz 
+<option>ac=hwdts,</option> s± przecinki. Powoduj± one, ¿e 
+<application>MPlayer</application> bêdzie u¿ywa³ standardowych kodeków, które 
+s± normalnie u¿ywane podczas odtwarzania plików, które nie posiadaj± d¼wiêku 
+AC3 ani DTS. 
+
+Opcja <option>afm=hwac3</option> nie wymaga przecinka, 
+<application>MPlayer</application> u¿yje odpowiedniego kodeka, gdy bêdzie 
+okre¶lony rodzaj d¼wiêku.
+</para>
+
+</sect3>
+
+<sect3 id="hwmpa-surround-passthrough">
+<title>Przekazywanie d¼wiêku MPEG</title>
+
+<para>
+Cyfrowe transmisje TV (takie jak DVB czy ATSC), tak¿e niektóre p³yty DVDs
+zazwyczaj zawieraj± strumienie audio w formacie MPEG (konkretnie MP2).
+Czê¶æ sprzêtowych dekoderów MPEG, takich jak pe³nofunkcjonalne karty DVB, oraz
+adaptery DXR2, potrafi natywnie dekodowaæ ten format.
+<application>MPlayer</application> mo¿e zostaæ tak skonfigurowany, aby przekazywaæ
+dane audio bez ich dekodowania.
+</para>
+
+<para>
+Aby u¿yæ tego sposobu dekodowania:
+<screen> mplayer -ac hwmpa </screen>
+</para>
+</sect3>
+
+<sect3 id="advaudio-surround-matrix">
+<title>D¼wiêk zakodowany macierzowo</title>
+
+<para>
+<emphasis>***TODO***</emphasis>
+</para>
+<para>
+Ta sekcja musi dopiero zostaæ napisana i nie mo¿e zostaæ ukoñczona zanim
+kto¶ nie dostarczy przyk³adowych plików do testów. Je¿eli posiadasz jakie¶
+pliki audio zakodowane macierzowo (matrix-encoded), wiesz kto je posiada lub
+wiesz cokolwiek co mog³oby byæ pomocne, wy¶lij proszê informacjê na listê
+mailingow± 
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-DOCS</ulink>
+W temacie podaj "[matrix-encoded audio]".
+</para>
+<para>
+Je¿eli nie nadejd± ¿adne wiadomo¶ci, ta sekcja zostanie usuniêta.
+</para>
+
+<para>
+Przydatne linki:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm">http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm</ulink>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp">http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp</ulink>
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+
+</sect3>
+
+
+<sect3 id="advaudio-surround-hrtf">
+<title>Emulacja przestrzeni w s³uchawkach</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> posiada filtr HRTF (Head Related Transfer
+Function) bazuj±cy na <ulink url="http://sound.media.mit.edu/KEMAR.html">projekcie MIT</ulink>,
+w ramach którego wykonane zosta³y pomiary z mikrofonów zamontowanych na g³owie
+ludzkiego manekina.
+</para>
+
+<para>
+Chocia¿ nie jest mo¿liwe dok³adne zasymulowanie systemu otaczaj±cego d¼wiêkiem,
+filtr HRTF zawarty w <application>MPlayerze</application> powoduje bardziej
+przestrzenne zanurzenie w d¼wiêku przy uzyciu 2-kana³owych s³uchawek.
+Standardowy procedura po prostu ³±czy wszystkie kana³y w dwa. <option>hrtf</option>,
+obok ³±czenia kana³ów, generuje tak¿e subtelne echa, nieznacznie zwiêksza
+separacjê kana³ów stereo, a tak¿e zmienia g³o¶no¶æ niektórych czêstotliwo¶ci.
+To, czy d¼wiêk HRTF brzmi lepiej, mo¿e zale¿eæ od ¼ród³a d¼wiêku oraz gustu
+s³uchacza, ale z pewno¶ci± jest on warty wypróbowania.
+</para>
+
+<para>
+Odtwarzanie DVD z HRTF:
+
+<screen>mplayer dvd://1 -channels 6 -af hrtf</screen>
+
+</para>
+
+<para>
+<option>hrtf</option> dzia³a poprawnie tylko przy 5 i 6 kana³ach. Opcja ta wymaga
+tak¿e audio próbkowanego z czêstotliwo¶ci± 48kHz. Audio na p³ytach DVD jest ju¿
+próbkowane 48kHz, lecz je¿eli chcesz odtworzyæ plik z innym próbkowaniem i opcj±
+<option>hrtf</option>, musisz dokonaæ jego przepróbkowania tego pliku:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -channels 6 -af resample=48000,hrtf</screen>
+
+</para>
+
+</sect3>
+
+
+<sect3 id="advaudio-surround-troubleshooting">
+<title>Rozwi±zywanie problemów</title>
+
+<para>
+Je¿eli nie s³yszysz ¿adnych d¼wiêków, sprawd¼ ustawienia miksera przy pomocy
+stosownego programu, takiego jak <application>alsamixer</application>;
+niejednokrotnie wyj¶cia audio s± domy¶lnie wyciszone lub ich g³o¶no¶æ jest ustawiona
+na zero.
+</para>
+
+</sect3>
+
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="advaudio-channels">
+<title>Manipulowanie kana³ami</title>
+
+<sect3 id="advaudio-channels-general">
+<title>Ogólne informacje</title>
+
+<para>
+Niestety nie ma ¿adnego standardu opisuj±cego w jaki sposób kana³y s± uporz±dkowane.
+Poni¿sze porz±dki przedstawiaj± te u¿ywane przez AC3, które s± do¶æ typowe. Spróbuj
+ich i sprawd¼ czy odpowiednie ¼ród³a d¼wiêku siê zgadzaj±. Kana³y s± numerowane od 0.
+
+<orderedlist spacing="compact">
+<title>mono</title>
+<listitem override="0"><simpara>¶rodkowy</simpara></listitem>
+</orderedlist>
+
+<orderedlist spacing="compact">
+<title>stereo</title>
+<listitem override="0"><simpara>lewy</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy</simpara></listitem>
+</orderedlist>
+
+<orderedlist spacing="compact">
+<title>kwadrofonia</title>
+<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>lewy tylny</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy tylny</simpara></listitem>
+</orderedlist>
+
+<orderedlist spacing="compact">
+<title>surround 4.0</title>
+<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>¶rodkowy tylny</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>¶rodkowy przedni</simpara></listitem>
+</orderedlist>
+
+<orderedlist spacing="compact">
+<title>surround 5.0</title>
+<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>lewy tylny</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy tylny</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>¶rodkowy przedni</simpara></listitem>
+</orderedlist>
+
+<orderedlist spacing="compact">
+<title>surround 5.1</title>
+<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>lewy tylny</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>prawy tylny</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>¶rodkowy przedni</simpara></listitem>
+<listitem><simpara>subwoofer (g³o¶nik niskotonowy)</simpara></listitem>
+</orderedlist>
+
+</para>
+
+<para>
+Opcja <option>-channels</option> jest u¿ywana w celu okre¶lenia liczby kana³ów
+dekodowanego audio. Niektóre kodeki audio wykorzystuj± tê liczbê aby zdecydowaæ
+czy konieczne jest zmniejszenie liczby kana³ów poprzez miksowanie. 
+Zauwa¿, ¿e ustawienie tej opcji nie jest równowa¿ne z ustawieniem liczby
+wyj¶ciowych kana³ów. Przyk³adowo, u¿ywaj±c opcji <option>-channels 4</option>
+aby odtworzyæ plik stereo MP3, otrzymamy 2 kana³y wyj¶ciowe, bowiem kodek MP3
+nie potrafi spreparowaæ dodatkowych kana³ów.
+</para>
+
+<para>
+Filtr audio <option>channels</option> mo¿e byæ u¿yty aby stworzyæ lub usun±æ kana³y,
+co mo¿e byæ przydatne przy okre¶laniu liczy kana³ów przesy³anych do karty muzycznej.
+Aby dowiedzieæ siê wiêcej, zobacz kolejne sekcje.
+</para>
+
+</sect3>
+
+
+<sect3 id="advaudio-channels-mono">
+<title>Odtwarzanie d¼wiêku mono u¿ywaj±c dwóch g³o¶ników</title>
+
+<para>
+D¼wiêk mono brzmi znacznie lepiej, gdy jest odtwarzany przy u¿yciu dwóch
+g³o¶ników - szczególnie gdy u¿ywamy s³uchawek. Pliki audio, które posiadaj±
+tylko jeden kana³ audio s± automatycznie odtwarzane przy u¿yciu obu g³o¶ników;
+niestety wiêkszo¶æ plików mono jest zakodowana jako d¼wiêk stereo, gdzie jeden
+kana³ jest wyciszony. Naj³atwiejsz± i najbardziej niezawodn± metod± pozwalaj±c±
+na odtworzenie d¼wiêku przy u¿yciu obu g³o¶ników jest u¿ycie filtru
+<option>extrastereo</option>:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af extrastereo=0</screen>
+
+</para>
+
+<para>
+Metoda ta u¶rednia oba kana³y, co skutkuje zmniejszeniu g³o¶no¶ci ka¿dego z kana³ów
+o po³owê wzglêdem orygina³u. W nastêpnej sekcji zawarto przyk³ady innych metod rozwi±zania
+tego problemu bez zmniejszania g³o¶no¶ci; niestety s± one bardziej skomplikowanego
+i wymagaj± ró¿nych opcji w zale¿no¶ci od kana³u, który zawiera dane.
+Je¿eli na prawdê potrzebujesz utrzymaæ g³o¶no¶æ, mo¿liwe ¿e ³atwiej bêdzie odpowiednio
+dopasowaæ g³o¶no¶æ przy u¿yciu filtru <option>volume</option>. Na przyk³ad:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af extrastereo=0,volume=5</screen>
+
+</para>
+
+</sect3>
+
+
+<sect3 id="advaudio-channels-copying">
+<title>Kopiowanie i przesuwanie kana³ów</title>
+
+<para>
+Filtr <option>channels</option> potrafi przesun±æ dowolny jeden lub wszystkie kana³y.
+Ustawienie wszystkich podopcji filtru <option>channels</option> mo¿e byæ
+skomplikowane i wymaga nieco uwagi.
+
+<orderedlist spacing="compact">
+<listitem><para>
+Zdecyduj ile wyj¶ciowych kana³ów audio potrzebujesz. Oto pierwsza podopcja.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Policz ile przesuniêæ kana³ów zamierzasz wykonaæ. To jest druga podopcja. Ka¿dy
+kana³ mo¿e byæ przesuniêty do kilku ró¿nych kana³ów w tym samym czasie, ale pamiêtaj,
+¿e gdy przesuniesz kana³ (równie¿ gdy do tylko jednego kana³u docelowego), ¼ród³o zostanie
+opró¿nione, chyba ¿e inny kana³ zostanie tam przesuniêty. Aby skopiowaæ kana³,
+pozostawiaj±c ¼ród³o nietkniête, po prostu przesuñ kana³ zarówno do miejsca kopiowania,
+jak i do ¼ród³a. Na przyk³ad:
+
+<programlisting>
+kana³ 2 --> kana³ 3
+kana³ 2 --> kana³ 2
+</programlisting>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Wypisz kopie kana³ów jako pary subopcji. Pamiêtaj, ¿e pierwszy kana³ ma numer 0,
+drugi 1 itd. Kolejno¶æ subopcji nie jest istotna tak d³ugo, ale musz± one byæ
+pogrupowane w pary typu:
+<replaceable>¼ród³o:cel</replaceable>.
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+
+</para>
+
+
+<bridgehead>Przyk³ad: jeden kana³ w dwóch g³o¶nikach</bridgehead>
+
+<para>
+Oto przyk³ad innej metody odtwarzania jednego kana³u w dwóch g³o¶nikach.
+Za³ó¿my, ¿e lewy kana³ ma byæ odtwarzany, a lewy ma zostaæ pominiêty.
+Zgodnie z krokami opisanymi powy¿ej:
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+Aby dostarczyæ d¼wiêk do ka¿dego z dwóch g³o¶ników, pierwsza opcja musi mieæ
+warto¶æ "2".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Lewy kana³ musi zostaæ przesuniêty do prawego kana³u oraz lewego, aby nie zosta³
+on pusty. Sumaryczna liczba przesuniêæ to dwa, zatem druga opcja to równie¿ "2".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Aby przesun±æ lewy kana³ (kana³ 0) do kana³u prawego (kana³ 1), para subopcji
+musi byc "0:1", "0:0" przesunie lewy kana³ do siebie.
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+Po po³±czeniu wszystkiego razem otrzymamy:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=2:2:0:1:0:0</screen>
+</para>
+
+<para>
+Przewaga tego przyk³adu nad opcj± <option>extrastereo</option> jest taka, ¿e
+g³o¶no¶æ ka¿dego z kana³ów wyj¶ciowych pozostanie taka sama jak kana³u ¼ród³owego.
+Wad± jest, ¿e podopcje musz± zostaæ zmienione na "2:2:1:0:1:1", gdy d¼wiêk zawiera
+kana³ prawy. Ponadto trudniej to zapamiêtaæ i wpisaæ.
+</para>
+
+<bridgehead>Przyk³ad: lewy kana³ w obu g³o¶nikach (skrót)</bridgehead>
+
+<para>
+Istnieje znacznie ³atwiejsza metoda na u¿ycie filtru <option>channels</option> w
+celu odtworzenia lewego kana³u w dwóch g³o¶nikach:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=1</screen>
+
+Drugi kana³ jest pomijany, a pierwszy jest pozostawiany, bez dodatkowych podopcji.
+Sterowniki kart muzycznych automatycznie odtwarzaj± jednokana³owy d¼wiêk wykorzystuj±c
+oba g³o¶niki. Oczywi¶cie zadzia³a to tylko, gdy po¿±danym kana³em jest kana³ lewy.
+</para>
+
+<bridgehead>Przyk³ad: kopiowanie kana³ów przednich do kana³ów tylnych</bridgehead>
+<para>
+Kolejn± typow± operacj± jest kopiowanie kana³ów przednich i odtwarzanie ich z
+tylnych g³o¶ników w ustawieniu kwadrofonicznym.
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+Potrzebujemy czterech kana³ów wyj¶ciowych, wiêc pierwsza podopcja to "4".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Ka¿dy z przednich kana³ów musi zostaæ przesuniêty do odpowiedniego kana³u tylnego
+oraz do siebie. W sumie u¿yte bêd± cztery przesuniêcia, wiêc druga opcja to "4".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Lewy przedni kana³ (kana³ 0) musi zostaæ przesuniêty do lewego tylnego (kana³ 2): "0:2".
+Lewy przedni musi byæ tak¿e przesuniêty do siebie: "0:0". Prawy przedni (kana³ 1)
+musi zostaæ przesuniêty do prawego tylnego (kana³ 3): "1:3" oraz do siebie: "1:1".
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+Po po³±czeniu wszystkich podopcji otrzymujemy:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=4:4:0:2:0:0:1:3:1:1</screen>
+
+</para>
+
+</sect3>
+
+
+<sect3 id="advaudio-channels-mixing">
+<title>Miksowanie kana³ów</title>
+
+<para>
+Filtr <option>pan</option> potrafi zmiksowaæ kana³y w okre¶lonych przez
+u¿ytkownika proporcjach. Pozwala to na wykonanie wszystkiego tego co potrafi
+filtr <option>channels</option> i wiele wiêcej. Niestety podopcje s± tutaj
+znacznie bardziej skomplikowane.
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+Zdecyduj z iloma kana³ami chcesz pracowaæ. Aby to okre¶liæ mo¿esz potrzebowaæ
+u¿yæ <option>-channels</option> i/lub <option>-af channels</option>. Pó¼niejsze
+przyk³ady poka¿± kiedy u¿yæ którego.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Zdecyduj ile kana³ów ma zostaæ wprowadzonych do <option>pan</option> (pó¼niej
+dekodowane kana³y zostan± porzucone). To jest pierwsza podopcja. Kontroluje ona
+tak¿e liczbê kana³ów u¿ywanych jako wyj¶cie.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Pozosta³e podopcje okre¶laj± jak du¿± czê¶æ danego kana³u zmiksowaæ do kana³u
+docelowego. To jest najbardziej skomplikowana czê¶æ. Aby sprostaæ temu zadaniu,
+podzielmy podopcje na kilka grup, po jednej dla ka¿dego kana³u wyj¶ciowego.
+Ka¿da podopcja w zbiorze odpowiada pojedynczemu kana³owi wej¶ciowemu. Liczba,
+któr± podasz odpowiada czê¶ci kana³u wej¶ciowego, która zostanie
+zmiksowana w kanale wyj¶ciowym.
+</para>
+<para>
+<option>pan</option> akceptuje warto¶ci od 0 do 512, co odpowiada warto¶ciom od
+0% do 51200% oryginalnej g³o¶no¶ci. B±d¼ ostro¿ny u¿ywaj±c warto¶ci wiêkszych od
+1. Mo¿e to spowodowaæ nie tylko bardzo du¿e zwiêkszenie g³o¶no¶ci, ale tak¿e,
+je¿eli przekroczysz zakres swojej karty muzycznej, mo¿esz us³yszeæ okropne trzaski.
+Je¿eli chcesz, mo¿esz stosowaæ <option>pan</option> z opcj± <option>,volume</option>,
+co w³±czy obcinanie g³o¶no¶ci, jednak najlepiej u¿ywaæ na tyle ma³ych warto¶ci
+parametrów <option>pan</option>, aby przycinanie nie by³o potrzebne.
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+</para>
+
+<bridgehead>Przyk³ad: jeden kana³ w dwóch g³o¶nikach</bridgehead>
+
+<para>
+Oto jeszcze jeden przyk³ad, jak odtworzyæ lewy kana³ w dwóch g³o¶nikach.
+Postêpuj±c zgodnie z krokami opisanymi powy¿ej:
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+<option>pan</option> powinien u¿ywaæ dwóch kana³ów wyj¶ciowych, wiêc pierwsza
+podopcja to "2".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Poniewa¿ mamy dwa kana³y wej¶ciowe, bêdziemy mieli dwie grupy podopcji.
+Poniewa¿ u¿ywane s± równie¿ dwa kana³y wyj¶ciowe, w ka¿dej grupie bêd± po dwie
+podopcje. Lewy kana³ z pliku powinien zostaæ skopiowany z pe³n± g³o¶no¶ci±
+do nowych kana³u: lewego i prawego. W zwi±zku z tym, pierwsza grupa podopcji
+to "1:1". Prawy kana³ powinien zostaæ pominiêty, zatem druga grupa to "0:0".
+Wszelkie zera na koñcu listy podopcji mog± zostaæ pominiêtê, ale dla przejrzysto¶ci
+przyk³adu, pozostawimy je.
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+Po z³±czeniu wszystkich podopcji otrzymamy:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af pan=2:1:1:0:0</screen>
+
+Je¿eli po¿±danym kana³em jest prawy, a nie lewy, podopcje zmieni± siê na
+"2:0:0:1:1".
+</para>
+
+
+<bridgehead>Przyk³ad: lewy kana³ w dwóch g³o¶nikach (skrót)</bridgehead>
+
+<para>
+Podobnie jak przy u¿yciu <option>channels</option>, istnieje skrót dzia³aj±cy
+tylko z lewym kana³em:
+
+<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af pan=1:1</screen>
+
+Je¿eli <option>pan</option> posiada tylko jeden kana³ wej¶ciowy (pozosta³e kana³y
+s± pomijane), potrzebna jest tylko jedna grupa podopcji z jedn± podopcj±, która
+oznacza, ¿e jedyny kana³ bêdzie zawiera³ 100% siebie.
+</para>
+
+<bridgehead>Przyk³ad: zmniejszanie liczy kana³ów w 6-kana³owym PCM</bridgehead>
+<para>
+Dekoder 6-kana³owego PCM zawarty w <application>MPlayerze</application> nie potrafi
+zmniejszaæ liczby kana³ów przez miksowanie. Oto metoda dokonania tego przy u¿yciu
+opcji <option>pan</option>:
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+Liczba kana³ów wyj¶ciowych to 2, wiêc pierwsza podopcja to "2".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Jako, ¿e mamy 6 kana³ów wej¶ciowych, musimy u¿yæ sze¶ciu grup opcji.
+Na szczê¶cie, poniewa¿ interesuj± nas tylko dwa pierwsze kana³y, mo¿emy
+u¿yæ tylko dwóch grup opcji; pozosta³e cztery grupy mog± zostaæ pominiête.
+Pamiêtaj, ¿e nie wszystki wielokana³owe pliki audio posiadaj± ten sam porz±dek
+kana³ów. Poni¿szy przyk³ad pokazuje zmniejszanie liczby kana³ów w pliku, w którym
+kolejno¶æ kana³ów jest taka, jak w AC3 5.1:
+<programlisting>
+0 - lewy przedni
+1 - prawy przedni
+2 - lewy tylny
+3 - prawy tylny
+4 - ¶rodkowy przedni
+5 - subwoofer (g³o¶nik niskotonowy)
+</programlisting>
+Pierwsza grupa podopcji zawiera kolejne warto¶ci oryginalnej g³o¶no¶ci lewego
+przedniego kana³u, które powinny byæ dostarczone do odpowiednich kana³ów
+wyj¶ciowych: "1:0". Prawy przedni kana³ powinien zostaæ przeniesiony do
+prawego wyj¶ciowego: "0:1". Analogicznie dla kana³ów tylnych: "1:0" i "0:1".
+Kana³ ¶rodkowy powinien zostaæ przeniesiony do obu kana³ów wyj¶ciowych z po³ow±
+g³o¶no¶ci: "0.5:0.5", za¶ kana³ g³o¶nika niskotonowego powinien byæ s³yszalny
+w obu kana³ach wyj¶ciowych z pe³n± g³o¶no¶ci±: "1:1".
+
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+Po³±cz wszystko razem, a otrzymasz:
+
+<screen>mplayer <replaceable>6-channel.wav</replaceable> -af pan=2:1:0:0:1:1:0:0:1:0.5:0.5:1:1</screen>
+
+Przedstawione powy¿ej g³o¶no¶ci s± tylko przybli¿onym przyk³adem. Nie czuj siê
+nimi skrêpowany i zmieniaj je zgodnie ze swoim uznaniem.
+</para>
+
+<bridgehead>Przyk³ad: Odtwarzanie audio 5.1 przy pomocy du¿ych g³o¶ników, bez subwoofera</bridgehead>
+
+<para>
+Je¿eli posiadasz parê du¿ych przednich g³o¶ników, mo¿esz nie mieæ ochoty
+traciæ pieniêdzy na dodatkowy g³o¶nik niskotonowy, tylko po to, aby mieæ
+kompletny system 5.1. Je¿eli u¿yjesz opcji <option>-channels 5</option>,
+przeka¿esz do lib52 informacjê, ¿e ma dekodowaæ audio 5.1 dla systemu 5.0.
+Tym sposobem kana³ g³o¶nika niskotonowego zostanie po prostu pominiêty.
+Je¿eli chcesz rozdzieliæ kana³ subwoofera samodzielnie, musisz dokonaæ rêcznego
+zmiksowania przy u¿yciu <option>pan</option>:
+
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+Jako, ¿e <option>pan</option> musi analizowaæ wszystkie 6 kana³ów,
+podaj opcjê <option>-channels 6</option>, aby liba52 zdekodowa³ je wszystkie.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Poniewa¿ <option>pan</option> bêdzie u¿ywa³ piêciu kana³ów wyj¶ciowych, pierwsza
+podopcja to "5".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Sze¶æ kana³ów wej¶ciowych i piêæ wyj¶ciowych oznacza 6 grup po 5 podopcji.
+ <itemizedlist spacing="compact">
+ <listitem><simpara>
+ Lewy przedni kana³ replikuje samego siebie:
+ "1:0:0:0:0"
+ </simpara></listitem>
+ <listitem><simpara>
+ Identycznie dla prawego przedniego kana³u:
+ "0:1:0:0:0"
+ </simpara></listitem>
+ <listitem><simpara>
+ Tak samo dla lewego tylnego:
+ "0:0:1:0:0"
+ </simpara></listitem>
+ <listitem><simpara>
+ Oraz tak samo dla prawego tylnego:
+ "0:0:0:1:0"
+ </simpara></listitem>
+ <listitem><simpara>
+ ¦rodkowy te¿:
+ "0:0:0:0:1"
+ </simpara></listitem>
+ <listitem><simpara>
+ Teraz musimy zdecydowaæ, co zrobiæ z subwooferem. Na przyk³ad mo¿emy podzieliæ
+ go po po³owie na lewy przedni i prawy przedni:
+ "0.5:0.5:0:0:0"
+ </simpara></listitem>
+ </itemizedlist>
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+Po po³±czeniu wszystkich opcji otrzymasz:
+
+<screen>mplayer <replaceable>dvd://1</replaceable> -channels 6 -af pan=5:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0.5:0.5:0:0:0</screen>
+
+</para>
+
+</sect3>
+
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="advaudio-volume">
+<title>Programowa regulacja g³o¶no¶ci</title>
+
+<para>
+Niekóre ¶cie¿ki audio s± zbyt ciche aby mo¿na ich komfortowo s³uchaæ bez
+wzmocnienia. Staje siê to problemem, gdy Twój sprzêt audio nie potrafi wzmacniaæ
+sygna³u. Opcja <option>-softvol</option> instruuje <application>MPlayera</application>,
+aby ten u¿ywa³ wewnêtrznego miksera. Mo¿esz wtedy u¿ywaæ klawiszy strojenia
+g³o¶no¶ci (domy¶lnie <keycap>9</keycap> i <keycap>0</keycap>), aby uzyskaæ
+wiêksze poziomy g³o¶no¶ci. Pamiêtaj, ¿e nie omija to miksera Twojej karty
+muzycznej; <application>MPlayer</application> zwiêksza tylko g³o¶no¶æ sygna³u
+przed przes³aniem go do Twojej karty.
+
+Poni¿szy przyk³ad mo¿e byæ dobrym pocz±tkiem:
+
+<screen>mplayer <replaceable>cichy-plik</replaceable> -softvol -softvol-max 300</screen>
+
+Opcja <option>-softvol-max</option> okre¶la maksymalny dozwolony poziom g³o¶no¶ci,
+jako procent g³o¶no¶ci oryginalnej. Przyk³adowo, <option>-softvol-max 200</option>
+pozwoli na maksymalne zwiêkszenie g³o¶no¶ci do 200% g³o¶no¶ci oryginalnej.
+
+Mo¿na bezpiecznie u¿ywaæ du¿ych parametrów <option>-softvol-max</option>;
+wiêksza g³o¶no¶æ nie zostanie u¿yta, je¿eli nie zwiêkszysz jej przy pomocy
+klawiszy regulacji g³o¶no¶ci. Jedyn± wad± stosowania wiêkszych warto¶ci jest to,
+¿e, poniewa¿ <application>MPlayer</application> ustala g³o¶no¶æ jako procent
+g³o¶no¶ci maksymalnej, nie bêdziesz w stanie precyzyjnie kontrolowaæ g³o¶no¶ci
+przy pomocy klawiszy regulacji g³o¶no¶ci. U¿yj mniejszych warto¶ci parametrów
+<option>-softvol-max</option> i/lub dodaj opcjê <option>-volstep 1</option>
+aby uzyskaæ wiêksz± precyzjê.
+</para>
+
+<para>
+Opcja <option>-softvol</option> operuje poprzez kontrolê filtru
+<option>volume</option>. Je¿eli chcesz odtwarzaæ plik z okre¶lon± g³o¶no¶ci±,
+mo¿esz podaæ opcjê dla <option>volume</option> rêcznie:
+
+<screen>mplayer <replaceable>cichy-plik</replaceable> -af volume=10</screen>
+
+Pozwoli to na odtworzenie pliku z 10-decybelowym wzmocnieniem. B±d¼ ostro¿ny
+u¿ywaj±c filtru <option>volume</option> - ustawiaj±c zbyt du¿± g³o¶no¶æ mo¿esz
+³atwo uszkodziæ swój s³uch. Zaczynaj od ma³ych warto¶ci i stopniowo zwiêkszaj je
+a¿ do uzyskania po¿±danej g³o¶no¶ci. Ponadto, je¿eli podasz zbyt du¿± warto¶æ,
+filtr <option>volume</option> mo¿e musieæ przyci±æ g³o¶no¶æ, aby nie przes³aæ
+do karty muzycznej danych spoza akceptowalnego przez ni± zakresu; bêdzie to
+powodowaæ zniekszta³cenia d¼wiêku.
+</para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
 </chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list