[MPlayer-translations] r19032 - in trunk/DOCS/xml/pl: bugreports.xml bugs.xml cd-dvd.xml codecs.xml documentation.xml faq.xml formats.xml history.xml install.xml mail-lists.xml mencoder.xml ports.xml skin.xml tvinput.xml usage.xml users-vs-dev.xml video.xml

boskicinek subversion at mplayerhq.hu
Wed Jul 12 16:06:48 CEST 2006


Author: boskicinek
Date: Wed Jul 12 16:06:43 2006
New Revision: 19032

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/history.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/video.xml

Log:
- svn sync tag added
- massive updates, fixes etc.
- more updates soon
- hope I'm doing this right - it's my firs time with SVN:)

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.11 -->
+<!-- synced with 1.13 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 18552 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Boski -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak zg³aszaæ b³êdy</title>
 <para>
@@ -25,6 +27,85 @@
 (tylko w jêzyku angielskim -przyp. t³umacza).
 </para>
 </sect1>
+
+
+<sect1 id="bugreports_regression_test">
+	<title>Jak wykonaæ test regresji za pomoc± CVS</title>
+	<para>
+		Czasami zdarza siê problem typu "wcze¶niej dzia³a³o, a teraz przesta³o...".
+		Tutaj znajduje siê, opisana krok po kroku, procedura, której celem jest próba
+		znalezienia ¼ród³a problemu.
+		<emphasis role="bold">Nie jest</emphasis> ona przeznaczona
+		dla przeciêtnego u¿ytkownika.
+	</para>
+	<para>
+		Najpierw nale¿y pobraæ ¼ród³a MPlayera z CVS-u.
+		Wiêcej szczegó³ów na ten temat znajduje siê na 
+		<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">tej stronie</ulink>.
+	</para>
+	<para>
+		W rezultacie w katalogu main/ znajdzie siê obraz drzewa CVS, po stronie klienta.
+		Teraz zaktualizuj ten obraz do daty, która Ciê interesuje:
+		<screen>
+			cd main/
+			cvs update -PAd -D "2004-08-23"
+		</screen>
+		Format daty to RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
+		U¿ywaj±c takiego formatu daty masz pewno¶æ, ¿e bêdziesz w stanie wyci±gaæ ³atki
+		zgodnie z dat±, gdy zosta³y dodane, dok³adnie tak jak w przypadku
+		<ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">archiwum logów CVS MPlayera</ulink>.
+	</para>
+	<para>
+		Nastêpnie postêpuj tak jak w przypadku normalnej aktualizacji:
+		<screen>
+			./configure
+			make
+		</screen>
+	</para>
+	<para>
+		Je¿eli czytasz ten dokument, a nie jeste¶ programist±, najszybszym
+		sposobem na dotarcie do miejsca w którym pojawi siê problem jest
+		u¿ycie binarnego wyszukiwania &mdash; tzn. szukania daty
+		pojawienia siê problemu poprzez dzielenie interwa³u czasowego na pó³
+		przy ka¿dym kolejnym wyszukiwaniu.
+		Przyk³adowo, je¿eli problem wyst±pi³ w 2003, spróbuj najpierw szukaæ
+		problemu w wydaniu z po³owy roku. Je¿eli bêdzie obecny, cofnij siê
+		do pierwszego kwietnia; je¿eli nie, przejd¼ do pierwszego pa¼dziernika itd.
+	</para>
+	<para>
+		Je¿eli masz du¿o wolnego miejsca na twardym dysku (pe³na kompilacja
+		zajmuje aktualnie 100 MB albo oko³o 300-350 MB je¿eli uaktywnione
+		jest debuggowanie), skopiuj najstarsz± dzia³aj±c± wersjê zanim dokonasz
+		aktualizacji; oszczêdzi to sporo czasu, je¿eli zajdzie potrzeba powrotu
+		do starszej wersji.
+		(Zazwyczaj konieczne jest uruchomienie 'make distclean' przed
+		rekompilacj± wcze¶niejszej wersji, wiêc je¿eli nie zrobisz kopii zapasowej
+		oryginalnego drzewa, bêdziesz musia³ wszystko rekompilowaæ, je¶li
+		bêdziesz chcia³ wróciæ do aktualnej wersji.)
+	</para>
+	<para>
+		Kiedy znajdziesz dzieñ w którym pojawi³ siê problem, kontynuuj szukanie
+		u¿ywaj±c archiwum mplayer-cvslog (uporz±dkowane wg daty) i bardziej
+		precyzyjnych aktualizacji obejmuj±cych godziny, minuty i sekundy:
+		<screen>
+			cvs update -PAd -D "2004-08-23 15:17:25"
+		</screen>
+		To pomo¿e ci ³atwo znale¼æ ³atkê, która jest winowajc±.
+	</para>
+	<para>
+		Je¿eli znajdziesz ³atkê, która jest ¼ród³em problemu, to znaczy, ¿e ju¿
+		prawie osi±gn±³e¶ sukces; wy¶lij informacjê o niej na
+		<ulink url="http://bugzilla.mplayerhq.hu/">MPlayer Bugzilla</ulink>
+		lub zapisz siê na listê 
+		<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users">MPlayer-users</ulink>
+		i tam wy¶lij raport.
+		Istnieje szansa, ¿e autor ³atki zasugeruje w jaki sposób rozwi±zaæ problem.
+		Mo¿esz te¿ wpatrywaæ siê w ³atkê tak d³ugo, a¿ nie bêdzie mog³a wytrzymaæ
+		i wyjawi ci lokalizacjê b³êdu:-).
+	</para>
+</sect1>
+
+
 <sect1 id="bugreports_report">
 <title>Jak zg³aszaæ b³êdy</title>
 <para>
@@ -100,12 +181,12 @@
 <ulink url="http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt">netykiety</ulink>
 (Polsk± wersjê netykiety mo¿na przeczytaæ np.
 <ulink url="http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html">tutaj</ulink> - przyp. t³um.)
-i <emphasis role="bold">nie wysy³aæ listów w HTMLu</emphasis> na ¿adn± z naszych
+i <emphasis role="bold">nie wysy³aæ listów w HTML-u</emphasis> na ¿adn± z naszych
 list. W przeciwnym wypadku zostaniesz zignorowany lub wyrzucony z listy. Je¿eli
-nie wiesz czym jest list w HTMLu albo dlaczego jest on z³y, przeczytaj ten
+nie wiesz czym jest list w HTML-u albo dlaczego jest on z³y, przeczytaj ten
 <ulink url="http://expita.com/nomime.html">¶wietny dokument</ulink> (znów tylko
 po angielsku - przyp. t³um.). Wyja¶nia on wszystkie szczegó³y i zawiera
-instrukcje wy³±czania HTMLu. Zauwa¿ równie¿, ¿e nie wysy³amy kopii listów do
+instrukcje wy³±czania HTML-u. Zauwa¿ równie¿, ¿e nie wysy³amy kopii listów do
 u¿ytkowników, wiêc dobrym pomys³em jest zapisanie siê na listê w celu uzyskania
 odpowiedzi.
 </para>
@@ -269,7 +350,7 @@
 <para>
 Je¿eli Twój problem jest specyficzny dla jednego albo wielu plików, za³aduj
 winowajcê(ów) na:
-<ulink url="ftp://mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/"/>
+<ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/"/>
 </para>
 
 <para>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.13 -->
+<!-- synced with 1.13 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 15783 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Cobra -->
 <appendix id="bugs">
 <title>Znane błędy</title>
 <sect1 id="bugs-special">

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.15 -->
+<!-- synced with 1.16 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 18426 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Emdej -->
 <chapter id="cd-dvd">
 <title>Używanie CD/DVD</title>
 
@@ -136,8 +138,9 @@
 </formalpara>
 
 <note><para>
-Jeśli występują problemy z dekodowaniem DVD, spróbuj wyłączyć supermount albo
-inne tego typu usługi.
+Jeśli występują problemy z dekodowaniem DVD, spróbuj wyłączyć supermount lub
+inne tego typu usługi. Niektóre napędy RPC-2 mogą również wymagać ustawienia
+kodu regionu DVD.
 </para></note>
 
 <para>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,9 +1,11 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.72 -->
-<sect1 id="codecs">
+<!-- synced with 1.75 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17433 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Boski -->
+<chapter id="codecs">
 <title>Obs³ugiwane kodeki</title>
 
-<sect2 id="video-codecs">
+<sect1 id="video-codecs">
 <title>Kodeki Video</title>
 
 <para>
@@ -75,7 +77,7 @@
 </para>
 
 
-<sect3 id="divx4-5">
+<sect2 id="divx4-5">
 <title>DivX4/DivX5</title>
 
 <para>
@@ -193,10 +195,10 @@
 
 </note>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
+<sect2 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
 <title>FFmpeg/libavcodec</title>
 
 <para>
@@ -284,10 +286,10 @@
 Wykorzystuj±c FFmpega i mojego Matroksa G400, mogê ogl±daæ na moim
 K6-2 500 filmy DivX najwy¿szej rozdzielczo¶ci bez gubienia klatek.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="xanim">
+<sect2 id="xanim">
 <title>kodeki XAnim</title>
 
 <note>
@@ -349,10 +351,10 @@
 Przetestowane kodeki to: <emphasis role="bold">Indeo 3.2, 4.1, 5.0, CVID, 3ivX,
 H.263.</emphasis>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="vivo-video">
+<sect2 id="vivo-video">
 <title>VIVO video</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> potrafi odtwarzaæ pliki video zakodowane
@@ -363,10 +365,10 @@
 opcji, <application>MPlayer</application> automatycznie wybierze najlepszy
 kodek.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="mpeg12">
+<sect2 id="mpeg12">
 <title>MPEG-1/2 video</title>
 <para>
 MPEG-1 i MPEG-2 s± dekodowane przez natywn±, wieloplatformow± bibliotekê
@@ -377,10 +379,10 @@
 i szybko reinicjuj±c kodek, kontynuuj±c odtwarzanie dok³adnie w miejscu gdzie
 wyst±pi³ b³±d. Ta technika nie ma widocznego wp³ywu na szybko¶æ dzia³ania.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="avicodecs">
+<sect2 id="avicodecs">
 <title>MS Video1, Cinepak CVID i inne stare kodeki</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> potrafi odtwarzaæ wiêkszo¶æ plików
@@ -390,10 +392,10 @@
 W przypadku wiêkszo¶ci z nich u¿ywany jest
 <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="realvideo">
+<sect2 id="realvideo">
 <title>RealVideo</title>
 
 <para>
@@ -427,10 +429,10 @@
 platformach x86, Alpha i PowerPC (Sprawdzone zosta³y Linux/Alpha
 i Linux/PowerPC) i pod Mac OS X</emphasis>.
 </para></note>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="xvid">
+<sect2 id="xvid">
 <title>XviD</title>
 
 <para>
@@ -494,10 +496,10 @@
  <option>--with-xvidincdir=<replaceable>/¶cie¿ka/do/</replaceable>xvid.h</option>.
  </para></step>
 </procedure>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="sorenson">
+<sect2 id="sorenson">
 <title>Sorenson</title>
 
 <para>
@@ -534,12 +536,12 @@
 <step><para>skompiluj <application>MPlayera</application></para></step>
 </procedure>
 
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="codec-x264">
+<sect2 id="codec-x264">
 <title>x264</title>
 
-<sect4 id="codec-x264-whatis">
+<sect3 id="codec-x264-whatis">
 <title>Co to jest x264</title>
 <para>
  <systemitem class="library">x264</systemitem> jest bibliotek± s³urz±c± do
@@ -556,26 +558,27 @@
  <listitem><para>CAVLC/CABAC</para></listitem>
  <listitem><para>Wielokrotne referencje</para></listitem>
  <listitem><para>Intra: wszystkie typy makrobloków 
-   (16x16 i 4x4 z wszystkimi predykcjami)</para></listitem>
+   (16x16, 8x8 i 4x4 z wszystkimi predykcjami)</para></listitem>
  <listitem><para>Inter P: wszystkie podzia³y
   (od 16x16 a¿ do 4x4)</para></listitem>
  <listitem><para>Inter B: podzia³y od 16x16 do 8x8
   (w³±czaj±c SKIP/DIRECT)</para></listitem>
- <listitem><para>Kontrola tempa: sta³y kwantyzator, sta³e bitrate, albo
-  wieloprzebiegowe ABR</para></listitem>
+ <listitem><para>Kontrola tempa: sta³y kwantyzator, sta³y bitrate,
+	pojedyncze albo wieloprzebiegowe ABR</para></listitem>
  <listitem><para>Wykrywanie zmian scen</para></listitem>
  <listitem><para>Adaptatywne umieszczanie klatek B</para></listitem>
  <listitem><para>Referencyjne ramki / dowolna kolejno¶æ
-   ramek</para></listitem>
+	ramek</para></listitem>
+ <listitem><para>adaptywna transformacja przestrzenna
+	8x8 i 4x4</para></listitem>
+ <listitem><para>tryb bezstratny</para></listitem>
+ <listitem><para>W³asne matryce kwantyzacji</para></listitem>
+ <listitem><para>Równoleg³e kodowanie wielu fragmentów</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
-<itemizedlist>
-<title>Ograniczenia kodera</title>
- <listitem><para>Brak prawdziwego RD</para></listitem>
-</itemizedlist>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="codec-h264-whatis">
+<sect3 id="codec-h264-whatis">
 <title>Co to jest H.264</title>
 <para>
  H.264 jedn± z nazw nowego kodeka video opracowanego wspólnie przez ITU
@@ -610,9 +613,9 @@
  zainteresowany niewielkim wstêpem mo¿esz chcieæ przeczytaæ
  <ulink url="http://www.cdt.luth.se/~peppar/kurs/smd151/spie04-h264OverviewPaper.pdf">The H.264/AVC Advanced Video Coding Standard: Overview and Introduction to the Fidelity Range Extensions</ulink>.
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="codec-x264-playback">
+<sect3 id="codec-x264-playback">
 <title>Jak mogê odtwarzaæ filmy H.264 u¿ywaj±c <application>MPlayera</application></title>
 <para>
  <application>MPlayer</application> u¿ywa dekodera H.264 z
@@ -629,9 +632,9 @@
  mo¿esz patrzeæ na
  <ulink url="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/ffmpeg/libavcodec/h264.c?cvsroot=FFMpeg">interface sieciowy repozytorium CVS FFmpeg</ulink>
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="codec-x264-encode">
+<sect3 id="codec-x264-encode">
 <title>Jak mogê kodowaæ filmy u¿ywaj±c <application>MEncodera</application> i <systemitem class="library">x264</systemitem>?</title>
 <para>
  Je¶li masz zainstalowanego klienta subversion, mo¿esz uzyskaæ najnowsze
@@ -664,15 +667,13 @@
  Skrypt konfiguracyjny wykryje ¿e spe³ni³e¶ wymagania do obs³ugi
  <systemitem class="library">x264</systemitem>.
 </para>
-</sect4>
-
 </sect3>
-
 </sect2>
+</sect1>
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="audio-codecs">
+<sect1 id="audio-codecs">
 <title>Kodeki audio</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -720,7 +721,7 @@
 </itemizedlist>
 
 
-<sect3 id="swac3">
+<sect2 id="swac3">
 <title>Programowe dekodowanie AC3</title>
 
 <para>
@@ -757,10 +758,10 @@
 jest emu10k1 (u¿ywany przez karty Soundblaster Live!) z sierpnia 2001 roku,
 albo nowszy (przypuszczalnie dzia³a tak¿e ALSA CVS).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="hwac3">
+<sect2 id="hwac3">
 <title>Sprzêtowe dekodowanie AC3</title>
 <para>
 Potrzebna jest karta obs³uguj±ca AC3, z cyfrowym wyj¶ciem (S/PDIF). Sterownik
@@ -770,10 +771,10 @@
 C-Media i Soundblaster Live! + sterowniki ALSA (ale nie z OSS) i kartami
 dekoduj±cymi DXR3/Hollywood+ MPEG.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="libmad">
+<sect2 id="libmad">
 <title>obs³uga libmad</title>
 
 <para>
@@ -786,13 +787,25 @@
 </para>
 
 <para>
-Aby w³±czyæ wsparcie dla biblioteki, podczas kompilacji u¿yj opcji
+Aby w³±czyæ obs³ugê biblioteki, podczas kompilacji u¿yj opcji
 <option>--enable-mad</option> przy wywo³ywaniu configure.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
+<sect2 id="hwmpa">
+	<title>sprzêtowy kodek MPEG audio</title>
+	
+	<para>
+		Ten kodek (wybierany poprzez -ac hwmpa) przepuszcza pakiety
+		MPEG audio do sprzêtowego dekodera takiego, jak ten, który mo¿na
+		znale¼æ w pe³ni wyposa¿onych kartach DVB i adapterach DXR2.
+		Nie u¿ywaj ich w po³±czeniu z ¿adnymi innymi wyj¶ciowymi
+		urz±dzeniami audo (np. OSS i ALSA), bo nie bêdzie to dzia³a³o
+		(bêdziesz s³yszeæ tylko szum).
+	</para>
+</sect2>
 
-<sect3 id="vivo-audio">
+<sect2 id="vivo-audio">
 <title>VIVO audio</title>
 <para>
 Rodzaj kodeka audio u¿ywanego w plikach VIVO zale¿y od tego, czy jest to plik
@@ -800,10 +813,10 @@
 <emphasis role="bold">g.723</emphasis>, a pliki VIVO/2.0 w formacie
 <emphasis role="bold">Vivo Siren</emphasis>. Obs³ugiwane s± oba typy.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="realaudio">
+<sect2 id="realaudio">
 <title>RealAudio</title>
 
 <para>
@@ -825,9 +838,9 @@
 Instrukcje dotycz±ce sposobu instalacji bibliotek RealPlayer
 znajduj± siê w dziale <link linkend="realvideo">RealVideo</link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="qdesign">
+<sect2 id="qdesign">
 <title>kodeki QDesign</title>
 <para>
 Format d¼wiêku QDesign (fourcc:<emphasis>QDMC, QDM2</emphasis>) wykorzystywany
@@ -835,9 +848,9 @@
 bibliotek QuickTime. Instrukcje instalacji znajduj± siê w dziale
 <link linkend="sorenson">kodek Sorenson video</link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="qualcomm">
+<sect2 id="qualcomm">
 <title>kodeki Qualcomm</title>
 <para>
 D¼wiêk w formacie Qualcomm (fourcc:<emphasis>Qclp</emphasis>) u¿ywany jest
@@ -845,9 +858,9 @@
 Instrukcje instalacji znajduj± siê w dziale
 <link linkend="sorenson">kodeka video Sorenson</link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="aac">
+<sect2 id="aac">
 <title>AAC codec</title>
 <para>
 AAC (Advanced Audio Coding) jest kodekiem audio spotykanym czasami w plikach
@@ -881,19 +894,19 @@
 a RedHatowe RPMy z
 <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector</ulink>.
 </para>
-</sect3>
-
 </sect2>
 
+</sect1>
+
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="codec-importing">
+<sect1 id="codec-importing">
 <title>importowanie kodeków Win32-HOWTO</title>
 
 <!-- TODO: a short paragraph of text would be nice here... -->
 <!-- Taa, a ja to potem pewnie bede mial tlumaczyc:-) -->
 
-<sect3 id="vfw-codecs">
+<sect2 id="vfw-codecs">
 <title>kodeki VFW</title>
 
 <para>
@@ -935,10 +948,10 @@
 w rejestrze, np. szukaj wyra¿enia &quot;VIDC.HFYU&quot;. Aby dowiedzieæ siê jak
 to zrobiæ, spójrz ni¿ej na star± metodê DirectShow.
 </para></note>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="dshow-codecs">
+<sect2 id="dshow-codecs">
 <title>Kodeki DirectShow</title>
 
 <para>
@@ -1051,6 +1064,6 @@
 DOCS/tech/codecs.conf.txt</ulink> (tylko po angielsku - przyp. t³um.).
 </para>
 
-</sect3>
 </sect2>
 </sect1>
+</chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.24 -->
+<!-- synced with 1.28 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 18427 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Torinthiel -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Odtwarzacz filmów</title>
@@ -179,16 +181,23 @@
 </para>
 
 &history.xml;
-&install.xml;
 </chapter>
 
+&install.xml;
 
-&features.xml;
 &usage.xml;
-&faq.xml;
 &cd-dvd.xml;
+&faq.xml;
+
+&formats.xml;
+&codecs.xml;
+&video.xml;
+&audio.xml;
+&tvinput.xml;
+
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;
+&encoding-guide.xml;
 &mail-lists.xml;
 &bugreports.xml;
 &bugs.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.72 -->
+<!-- synced with 1.102 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17707 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Frogu -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>FAQ - Często Zadawane Pytania</title>
 
@@ -25,7 +27,7 @@
 <answer><para>
 Przeczytaj <ulink url="../../tech/translations.txt">HOWTO tłumaczenia</ulink>,
 powinno wszystko wyjaśnić. Dalszą pomoc uzyskasz na liście dyskusyjnej 
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-docs</ulink>.
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations">MPlayer-translations</ulink>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -35,7 +37,7 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, gdy ofiarowujecie nam sprzęt i oprogramowanie w formie
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/donations.html">darów</ulink>.
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/donations.html">darowizn</ulink>.
 Pomagają one nam ciągle ulepszać <application>MPlayera</application>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -67,8 +69,8 @@
 </qandaentry>
 </qandadiv>
 
-<qandadiv id="faq-compilation">
-<title>Kompilacja</title>
+<qandadiv id="faq-compilation-installation">
+<title>Kompilacja i instalacja</title>
 <qandaentry>
 <question><para>
 Kompilacja nie udaje się z powodu błędu i <application>gcc</application>
@@ -89,7 +91,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Czy istniejÄ… binarne (RPM/deb) paczki z <application>MPlayerem</application>?
+Czy istniejÄ… binarne (RPM/Debian) paczki z <application>MPlayerem</application>?
 </para></question>
 <answer><para>
 Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcjach 
@@ -112,52 +114,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Kompilacja kończy się komunikatem błędu podobnym do tego:
-<screen>
-  cfft.c: In function`passf2':
-  cfft.c:556: unable to find a register to spill in class `FLOAT_REGS'
-  cfft.c:556: this is the insn:
-  (insn 235 233 246 (set (subreg:SF (reg/v:DI 29 rmm0 [110]) 0)
-      (minus:SF (mem:SF (plus:SI (mult:SI (reg:SI 1 edx [112])
-              (const_int 8 [0x8]))
-            (reg/v/f:SI 3 ebx [62])) [4 S4 A32])
-        (reg:SF 8 st(0) [132]))) 533 {*fop_sf_1_nosse} (insn_list
-  232 (nil))  (expr_list:REG_DEAD (reg:SF 8 st(0) [132])
-      (nil)))
-  cfft.c:556: confused by earlier errors, bailing out
-</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Jest to znany problem z <application>gcc</application> 3.2, aby go rozwiązać
-zaktualizuj gcc do wersji 3.3.
-Sposób instalacji gcc opisany jest w sekcji
-<link linkend="gcc-296">gcc 2.96</link>. 
-Możesz również użyć zewnętrznaj biblioteki FAAD tak jak opisano w sekcji
-<link linkend="aac">AAC</link>. 
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Kompilacja kończy się komunikatem błędu podobnym do tego:
-<screen>
-  In file included from mplayer.c:34:
-  mw.h: In function `mplMainDraw':
-  mw.h:209: Internal compiler error in print_rtl_and_abort, at flow.c:6458
-  Please submit a full bug report,
-  with preprocessed source if appropriate.
-</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Jest to znany problem z <application>gcc</application> 3.0.4, aby go rozwiązać
-zaktualizuj kompilator do wersji 3.1.
-Sposób instalacji gcc opisany jest w sekcji
-<link linkend="gcc-296">gcc 2.96</link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Konfiguracja kończy się takim komunikatem i <application>MPlayer</application> nie chce się skompilować!
 <screen>Your gcc does not support even i386 for '-march' and '-mcpu'</screen>
 (Twój gcc nie obsługuje nawet i386 dla '-march' oraz '-mcpu')
@@ -170,113 +126,8 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Co jest nie tak z gcc 2.96?
-</para></question>
-<answer><para>
-<emphasis role="bold">Odradzamy używanie gcc 2.96!</emphasis>
-Przeczytaj <link linkend="gcc-296">ten</link> dokument, aby dowiedzieć się
-dlaczego Red Hat wypuścił gcc 2.96 i jakie są z nim związane problemy.
-Jeżeli ciągle chcesz go używać, zdobądź najnowszą wersję
-i przekaż do skryptu configure opcję 
-<option>--disable-gcc-checking</option>.
-Pamiętaj, że od tej pory zdany jesteś tylko na siebie.
-<emphasis role="bold">Nie</emphasis> zgłaszaj błędów,
-<emphasis role="bold">nie</emphasis> proÅ› o pomoc na listach dyskusyjnych.
-<emphasis role="bold">Nie</emphasis> zapewniamy żadnego wsparcia w razie gdybyś napotkał jakieś problemy.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Super, mam gcc 3.0.1 od Red Hata/Mandrake'a, więc wszystko jest w porządku!
-</para></question>
-<answer><para>
-Nie, ponieważ były/są problemy także z tymi kompilatorami.
-Status obsługiwanych przez <application>MPlayera</application> kompilatorów możesz 
-sprawdzić w sekcji <link linkend="install">Instalacja</link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-.. gcc 2.96 ... (Tak, niektórzy ludzie CIĄGLE rzucają się o gcc 2.96!)
-</para></question>
-<answer><para>
-Cytat z <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/2001-October/005351.html">listu</ulink> wysłanego przez 
-A'rpiego na listÄ™ <ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">MPlayer-users</ulink>
-(słowo "ideg" jest opisane poniżej):
-<blockquote>
-<para>
-No i mamy idegi. Nasz licznik idegów znów się przekręca.
-</para>
-<para>
-Niestety <application>MPlayer</application> znajduje siÄ™ poza naszÄ… kontrolÄ…. 
-Jest używany przez lamerów. Użytkowników Linuksa, którzy nie potrafią 
-obsługiwać nawet Windowsów i nigdy nie próbowali kompilować jądra. 
-Zainstalowali (z ustawieniami domyślnymi) Mandrake'a, RedHata lub SuSE 
-i bez RTFMowania (przeczytanie instrukcji - przyp. tłum) przysyłają nam wiadomości 
-"Nie działa! Pomocy! Proszę! 
-Jestem nowy w Linuksie! Pomocy! Och! Pomocy!". Nie możemy ich powstrzymać 
-ale przynajmniej możemy ich zmusić do RTFMowania i do czytania komunikatów 
-./configure oraz <application>MPlayera</application>.
-</para>
-<para>
-I przychodzicie wy - mÄ…drzy kolesie i rzucacie siÄ™ o gcc 2.96 i paczki binarne.
-Zamiast pomagać użytkownikom lub robić łatki pomagające rozwiązać problemy.
-</para>
-<para>
-Połowa naszego wolnego czasu poświęcana jest na odpowiedzi na głupie maile tutaj
-oraz na tworzenie nowych trików i testów configure tak, aby uniknąć takich listów.
-</para>
-<para>
-Istnieje pewna równowaga. Po jednej stronie jesteście wy - mądrzy kolesie - mówiący,
-że my jesteśmy źli, ponieważ nie lubimy wadliwego gcc 2.96. Po drugiej stronie są
-"nowi w Linuksie", którzy pokazują nam że gcc 2.96 jest wadliwe.
-</para>
-<para>
-Wniosek: Nie możemy być tymi dobrymi. Połowa ludzi zawsze stwierdzi, że jesteśmy
-źli.
-</para>
-<para>
-Może powinniśmy zamknąć projekt, zamknąć źródła, skomercjalizować i zapewniać
-do niego wsparcie techniczne przy procesie instalacji. Moglibyśmy rzucić obecną pracę i rozwój byłby
-szybszy oraz moglibyśmy zarabiać na nim kupę kasy i kupić sobie duży dom itd,
-itp. Czy na prawdÄ™ tego chcecie? Na to wyglÄ…da.
-</para>
-</blockquote>
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Wyjście SDL nie działa lub się nie kompiluje. Problemem leży w...
-</para></question>
-<answer><para>
-Testy zostały przeprowadzone z SDL 1.2.x, może także działać z SDL 1.1.7+.
-<emphasis role="bold">Nie</emphasis> działa z jakimikolwiek wcześniejszymi
-wersjami. Jeżeli wybierzesz taką wersję, zdany jesteś na siebie.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Ciągle mam problemy przy kompilacji z obsługą SDL. gcc mówi:
-<screen>undefined reference to `SDL_EnableKeyRepeat'</screen>
-Co teraz?
-</para></question>
-<answer><para>
-Gdzie zainstalowałeś biblioteki SDL? Jeżeli zainstalowałeś w
-<filename class="directory">/usr/local</filename> (domyślnie), wyedytuj 
-górnopoziomowy (top level) <filename>config.mak</filename> 
-i dodaj <systemitem>-L/usr/local/lib</systemitem>
-po <systemitem>X_LIBS=</systemitem>. Teraz wykonaj <command>make</command>.
-Gotowe!
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Mam Matroksa G200/G400/G450/G550, jak skompilować/używać sterownika mga_vid?
+  Mam Matroksa G200/G400/G450/G550, jak skompilować/używać sterownika
+  <systemitem>mga_vid</systemitem>?
 </para></question>
 <answer><para>
 Przeczytaj sekcjÄ™ <link linkend="mga_vid">mga_vid</link>.
@@ -284,80 +135,19 @@
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
-<question><para>
-Podczas 'make', <application>MPlayer</application> narzeka na biblioteki X11. 
-Nie rozumiem, MAM zainstalowane X!?
+ <question><para>
+Podczas 'make', <application>MPlayer</application> narzeka na brakujÄ…ce biblioteki X11. 
+Nie rozumiem, <emphasis>mam</emphasis> zainstalowane X11!?
 </para></question>
 <answer><para>
-...ale nie masz zainstalowanej paczki X development lub jest ona źle
+...ale nie masz zainstalowanej paczki X11 development lub jest ona źle
 zainstalowana. Nazywa siÄ™ ona <filename>XFree86-devel*</filename> w Red Hacie i
 <filename>xlibs-dev</filename> w Debianie Woody,
 <filename>libx11-dev</filename> w Debianie Sarge. Sprawdź także czy istnieją 
 dowiÄ…zania symboliczne do
 <filename class="directory">/usr/X11</filename> oraz
-<filename class="directory">/usr/include/X11</filename> (może to być problem
-w systemach Mandrake). Można je utworzyć następującymi poleceniami:
-<screen>
-   # ln -sf /usr/X11R6 /usr/X11
-   # ln -sf /usr/X11R6/include/X11 /usr/include/X11
-</screen>
-Układ katalogów w Twojej dystrybucji może odbiegać od
-<ulink url="http://www.pathname.com/fhs/">Standardu Hierarchii Systemu Plików (FHS) </ulink>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Nie mogę skompilować SVGAlib. Używam jądra 2.3/2.4...
-</para></question>
-<answer><para>
-Musisz wyedytować z SVGAlib plik <filename>Makefile.cfg</filename> i
-zakomentować <systemitem>BACKGROUND = y</systemitem>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Skompilowałem <application>MPlayera</application> z obsługą libdvdcss/libdivxdecore, lecz kiedy próbuję go
-uruchomić, mówi:
-<screen>
-error while loading shared libraries: lib*.so.0: cannot load shared object file: No such file or directory
-</screen>
-Sprawdziłem ten plik i JEST w <filename class="directory">/usr/local/lib</filename>...
-</para></question>
-<answer><para>
-Dodaj <filename class="directory">/usr/local/lib</filename> do <filename>/etc/ld.so.conf</filename>
-i uruchom <command>ldconfig</command>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Kompilacja <application>MEncodera</application> zwraca błąd na etapie
-linkowania!
-</para></question>
-<answer><para>
-To jest problem z linkerem (konsolidatorem). Aktualizacja binutils powinna pomóc 
-(2.11.92.* lub nowsze powinny być dobre). Ponieważ nie jest to nasza wina, prosimy
-tego <emphasis role="bold">nie</emphasis> zgłaszać!
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-<application>MPlayer</application> umiera z błędem segmentation fault przy sprawdzaniu pthread!
-</para></question>
-<answer><para>
-<command>chmod 644 /usr/lib/libc.so</command>
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Chiałbym skompilować <application>MPlayera</application> na Miniksie!
-</para></question>
-<answer><para>
-Ja też. :)
+<filename class="directory">/usr/include/X11</filename>
+(problem może wystąpić w systemach Mandrake).
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -392,7 +182,7 @@
 Mam problemy z odtwarzaniem plików przy użyciu kodeka ... Czy mogę ich używać?
 </para></question>
 <answer><para>
-Sprawdź <ulink url="../../codecs-status.html">status kodeków</ulink>,
+  Sprawdź <ulink url="../../codecs-status.html">status kodeków</ulink>,
 jeżeli nie zawiera on Twojego kodeka przeczytaj 
 <link linkend="codecs">dokumentację kodeków</link>,
 a w szczególności <link linkend="codec-importing">HOWTO importowania kodeków</link> i skontaktuj się z nami.
@@ -418,31 +208,12 @@
 <answer><para>
 Musisz skorzystać ze sterownika wyjścia video, który nie używa nakładki video. Pod X11 
 wystarczy użyć <option>-vo x11</option>, pod Windows działa <option>-vo directx:noaccel</option>
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-W lewym górnym rogu jest licznik czasu. Jak mogę się go pozbyć?
-</para></question>
-<answer><para>
-Naciśnij <keycap>o</keycap> oraz wypróbuj opcję <option>-osdlevel</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Opcja <option>-xy</option> lub <option>-fs</option> nie działa ze sterownikiem x11 (<option>-vo x11</option>)...
-</para></question>
-<answer><para>
-Działa, lecz musisz osobno zażądać skalowania programowego (bardzo wolne)
-opcją <option>-zoom</option>. Lepiej skorzystaj z obsługi trybu XF86VidMode: musisz
-podać opcje <option>-vm</option> oraz <option>-fs</option> i to wszystko.
-Upewnij się, że masz odpowiednie definicje trybów graficznych (modelines) w swoim pliku 
-<filename>XF86Config</filename> i spróbuj uruchomić 
-<link linkend="dga">sterownik DGA</link> oraz <link
-linkend="sdl">sterownik SDL DGA</link>. Jest o wiele szybszy. Jeżeli SDL DGA
-działa - używaj go. Działa jeszcze szybciej.
+</para>
+<para>
+ Możesz też uruchomić <application>MPlayera</application> z filtrem video
+ <systemitem>screenshot</systemitem> (<option>-vf screenshot</option>).
+ Wtedy wciśnięcie klaiwsza <keycap>s</keycap> spowoduje pobranie zrzutu
+ ekranu.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -452,50 +223,59 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Przykład:
-<screen>A: 2.1 V: 2.2 A-V: -0.167 ct: 0.042 57/57 41% 0% 2.6% 0 4 49%</screen>
-<itemizedlist>
-<listitem><para>A: pozycja audio w sekundach</para></listitem>
-<listitem><para>V: pozycja video w sekundach</para></listitem>
-<listitem><para>A-V: różnica audio-video w sekundach (opóźnienie)</para></listitem>
-<listitem><para>ct: całkowita dokonana korekcja synchronizacji A-V</para></listitem>
-<listitem><para>ramki odtworzone (liczÄ…c od ostatniego przewijania)</para></listitem>
-<listitem><para>ramki zdekodowane (liczÄ…c od ostatniego przewijania)</para></listitem>
-<listitem><para>użycie procesora w procentach przez kodek video (dla porcji/pakietów i
+<screen>A: 2.1 V: 2.2 A-V: -0.167 ct: 0.042 57/57 41% 0% 2.6% 0 4 49% 1.00x</screen>
+<variablelist>
+ <varlistentry><term><systemitem>A: 2.1</systemitem></term>
+  <listitem><para>pozycja audio w sekundach</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>V: 2.2</systemitem></term>
+  <listitem><para>pozycja video w sekundach</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>A-V: -0.167</systemitem></term>
+  <listitem><para>różnica audio-video w sekundach (opóźnienie)</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>ct: 0.042</systemitem></term>
+  <listitem><para>całkowita dokonana korekcja synchronizacji A-V</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>57/57</systemitem></term>
+  <listitem><para>ramki odtworzone/zdekodowane (liczÄ…c od ostatniego przewijania)</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>41%</systemitem></term>
+  <listitem><para>użycie procesora w procentach przez kodek video (dla porcji/pakietów i
 DR zawiera także video_out)</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>0%</systemitem></term>
 <listitem><para>użycie procesora przez video_out</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>2.6%</systemitem></term>
 <listitem><para>użycie procesora w procentach przez kodek audio</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>0</systemitem></term>
 <listitem><para>ramki opuszczone, aby zachować synchronizację A-V</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>4</systemitem></term>
 <listitem><para>obecny poziom postprocessingu obrazu (gdy używasz 
 <option>-autoq</option>)</para></listitem>
+ </varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>49%</systemitem></term>
+  <listitem><para>obecne wykożystanie pamięci cache (około 50% to norma)
+  </para></listitem>
+</varlistentry>
+ <varlistentry><term><systemitem>1.00x</systemitem></term>
 <listitem><para>szybkość odtwarzania będąca mnożnikiem oryginalnej
 szybkości</para></listitem>
-<!--FIXME: factor? czynnik, mnożnik?-->
-</itemizedlist>
-Większość z nich obecna jest dla celów odpluskwiania (debugging) i zostanie w
-pewnym momencie usunięta.
-</para></answer>
-</qandaentry>
+ </varlistentry>
+</variablelist>
+Większość z nich obecna jest w celu debuggingu, aby się ich pozbyć użyj opcji
+<option>-quiet</option>. Możesz zauważyć, że dla niektóych plików użycie
+procesora przez video_out wynosi zero (0%). Spowodowane to jest tym, że jest
+ono wywoływane bezpośrednio przez kodek i nie może być zmierzone osobno.
+Jeżeli chcesz znać szybkość video_out, to porównaj różnicę przy odtwarzaniu
+z <option>-vo null</option> i normalnie przez Ciebie używanym sterownikiem
+wyjścia video.
 
-<qandaentry>
-<question><para>
-A jeżeli nie chcę żeby się pojawiały?
-</para></question>
-<answer><para>
-Użyj opcji <option>-quiet</option> i przeczytaj stronę man.
 </para></answer>
-</qandaentry>
 
-<qandaentry>
-<question><para>
-Dlaczego użycie procesora przez video_out wynosi zero (0%) dla niektórych
-plików?
-</para></question>
-<answer><para>
-Nie jest ono zerowe, ale pomiar jest wywołany z kodeka i poprzez to nie
-może być mierzone oddzielnie. Powinieneś spróbować odtworzyć plik 
-używając <option>-vo null</option> a potem <option>-vo ...</option> i 
-sprawdzić różnicę, aby zobaczyć prędkość video_out.
-</para></answer>
 <answer><para>
 Używasz Bezpośredniego Renderowania, gdzie kodek renderuje wprost do 
 pamięci video. W tym przypadku procent dekodowania zawiera także procent 
@@ -508,32 +288,20 @@
 Dostaję komunikaty błędów o nie znalezionym pliku <filename>/usr/local/lib/codecs/</filename> ...
 </para></question>
 <answer><para>
-ÅšciÄ…gnij kodeki Win32 z naszej 
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">strony kodeków</ulink>
-(paczka kodeków avifile ma inny zestaw DLL) i zainstaluj je.
+ÅšciÄ…gnij i zainstaluj binarne kodeki z naszej 
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html">strony kodeków</ulink>
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Umm, co to jest &quot;Licznik Ideg (IdegCounter)&quot;?
+  Jak zmusić <application>MPlayera</application> do zapamiętania opcji
+  użytych dla określonego pliku, np <filename>film.avi</filename>?
 </para></question>
 <answer><para>
-Kombinacja słowa węgierskiego (ideg) i angielskiego (counter). &quot;Ideg&quot; po węgiersku 
-oznacza to samo co &quot;nerve&quot; (wkurzenie :) ) w angielskim. Wymawiane jest mniej więcej
-&quot;ydaegh&quot;. Termin ten po raz pierwszy został użyty, aby zmierzyć zdenerwowanie A'rpiego 
-po pewnym (umm) &quot;tajemniczym&quot; zniknięciu kodu z CVS ;)
-</para></answer>
-</qandaentry>
+  Stwórz plik w katalogu <filename class="directory">~/.mplayer</filename>, lub w katalogu z filmem,
+  o nazwie <filename>film.avi.conf</filename> i umieść w nim porządane opcje.
 
-<qandaentry>
-<question><para>
-A co to jest &quot;Faszom(C)ounter (licznik Faszom)&quot;?
-</para></question>
-<answer><para>
-&quot;Fasz&quot; to węgierskie słowo, którego nie chcesz znać, 
-reszta jest związana ze zboczonymi umysłami deweloperów
-<application>MPlayera</application>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -551,25 +319,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Co to właściwie jest to <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>?
-</para></question>
-<answer><para>
-Spójrz do sekcji <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Ale configure mówi mi <screen>Checking for libavcodec... no</screen>!
-</para></question>
-<answer><para>
-Musisz ściągnąć <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> z CVSu FFmpeg. 
-Przeczytaj instrukcjÄ™ w sekcji <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Nie mogę się dostać do menu GUI. Klikam prawym przyciskiem myszy lecz 
 nie mogę dostać się do żadnych elementów menu!
 </para></question>
@@ -618,6 +367,19 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+  W jaki sposób sprawić by napisy pojawiały się na czarnym pasku pod filmem?
+</para></question>
+<answer><para>
+  Użyj filtru video <systemitem>expand</systemitem> do zwiększenia pionowego
+  obszaru renderowania filmu i umieść film przy jego górnej granicy. Na
+  przykład:
+  <screen>
+   mplayer -vf expand=0:-100:0:0 -slang de dvd://1
+  </screen>
+</para></answer>
+</qandaentry>
+<qandaentry>
+ <question><para>
 Jak mogę określić ścieżkę audio/napisów z pliku OGM, Matroska, NUT lub DVD?
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -625,8 +387,8 @@
 (język audio), <option>-sid</option> (ID napisów) lub <option>-slang</option>
 (język napisów), na przykład:
 <screen>
-mplayer przykład.mkv -alang eng -slang eng
-mplayer przykład.mkv -aid 1 -sid 1
+ mplayer -alang eng -slang eng <replaceable>przykład.mkv</replaceable>
+ mplayer -aid 1 -sid 1 <replaceable>przykład.mkv</replaceable>
 </screen>
 Aby zobaczyć jakie są dostępne:
 <screen>
@@ -658,36 +420,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Właśnie zainstalowałem <application>MPlayera</application>. W momencie gdy chcę
-otworzyć plik video wyskakuje błąd:
-<screen>
-Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
-(BÅ‚Ä…d przy otwarciu.inicjalizacji wybranego urzÄ…dzenia video_out (-vo).)
-</screen>
-Jak mogę rozwiązać mój problem?
-</para></question>
-<answer><para>
-Po prostu zmień urządzenie wyjścia video. Aby uzyskać listę dostępnych
-sterowników wyjścia video wydaj następujące polecenie:
-<screen>
-mplayer -vo help
-</screen>
-Gdy juz wybierzesz odpowiedni sterownik wyjścia video, dodaj go do swojego pliku
-konfiguracyjnego.
-Dodaj 
-<programlisting>
-	vo = <replaceable>wybrany_vo</replaceable>
-</programlisting>
-do <filename>~/.mplayer/config</filename> i/lub
-<programlisting>
-vo_driver = <replaceable>wybrany_vo</replaceable>
-</programlisting>
-do <filename>~/.mplayer/gui.conf</filename>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Mam problem z wyświetlaniem napisów. Pomocy!
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -762,103 +494,14 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-... działa z <application>xine/vlc/...</application> ale nie działa z 
-<application>MPlayerem</application>.
-</para></question>
-<answer><para>
-<application>MPlayer</application> to nie <application>xine/vlc/...</application>.
-Chociaż te aplikacje mają trochę wspólnego kodu, zestaw kodeków (DLL), 
-to synchronizacja, demultiplexing itp. są inne i nie powinny być porównywane.
-Jeżeli masz plik, którego <application>MPlayer</application> nie odtwarza 
-poprawnie, lecz nie ma z nim problemów w innych odtwarzaczach, przeczytaj 
-<link linkend="bugreports">wskazówki do zgłaszania błędów</link> i wgraj 
-plik na nasz serwer FTP.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Dźwięk gubi synchronizację przy odtwarzaniu pliku AVI.
-</para></question>
-<answer><para>
-Wypróbuj opcje <option>-bps</option> oraz <option>-nobps</option>. Jeżeli 
-nic się nie poprawiło, przeczytaj
-<link linkend="bugreports">wskazówki do zgłaszania błędów</link> 
-i wgraj plik na FTP.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-<application>MPlayer</application> kończy pracę z jakimś błędem przy korzystaniu z <filename>l3codeca.acm</filename>.
-</para></question>
-<answer><para>
-Sprawdź wynik <command>ldd /usr/local/bin/mplayer</command>. Jeżeli zawiera 
-<screen>libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4???????)</screen>
-gdzie &quot;?&quot; jest jakąkolwiek liczbą to wszysto jest w porządku, błąd tkwi gdzie indziej. 
-Jeżeli wygląda tak:
-<screen>libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00??????)</screen>
-to świadczy o problemie z twoim jądrem/libc. Być może używasz jakiś łatek 
-związanych z bezpieczeństwem (na przykład łatka OpenWall Solar Designera), które 
-wymuszają ładowanie bibliotek pod bardzo niskie adresy. Poniewaź <filename>l3codeca.acm</filename> 
-jest nierelokowalną biblioteką DLL musi być ładowana pod <literal>0x40000000</literal>,
-nie możemy tego zmienić. Powinieneś używać niełatanego jądra lub skorzystać z opcji
-<application>MPlayera</application> <option>-afm 1</option>,
-aby wyłączyć używanie <filename>l3codeca.acm</filename>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Mój komputer odtwarza zbyt wolno pliki AVI MS DivX w rozdzielczości ~ 640x300 i
-z dźwiękiem mp3 stereo. Gdy użyję opcji <option>-nosound</option>, wszystko jest
-OK (lecz bez dźwięku).
-</para></question>
-<answer><para>
-Twój komputer jest zbyt wolny lub sterownik karty dźwiękowej jest
-zepsuty. Skonsultuj się z dokumentacją, aby zobaczyć, czy możesz poprawić
-wydajność.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 <application>MPlayer</application> przerywa działanie z komunikatem <screen>MPlayer interrupted by
 signal 4 in module: decode_video</screen> (MPlayer przerwany przez sygnał 4 w
 module: decode_video).
 </para></question>
 <answer><para>
-Spróbuj uruchamiać <application>MPlayera</application> na maszynie, na której go
-skompilowałeś. Albo przekompiluj z detekcją CPU podczas pracy. 
-(<command>./configure --enable-runtime-cpudetection</command>).
 Nie używaj <application>MPlayera</application> na CPU innym niż ten, 
-na którym był kompilowany, bez użycia przed chwilą wymienionej opcji.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Mam problemy z [Twój manager okien] i pełnoekranowymi trybami xv/xmga/sdl/x11...
-</para></question>
-<answer><para>
-Przeczytaj <link linkend="bugreports">wskazówki do zgłaszania błędów</link> i
-wyślij nam poprawne zgłoszenie błędu.
-Popróbuj też poeksperymentować z opcją <option>-fstype</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Taki komunikat wyskoczył przy odtwarzaniu plików MPEG: Can't find codec for video format 0x10000001!
-</para></question>
-<answer><para>
-Masz starÄ… wersjÄ™ <filename>codecs.conf</filename> w
-<filename class="directory">~/.mplayer/</filename>,
-<filename class="directory">/etc/</filename>,
-<filename class="directory">/usr/local/etc/</filename> lub podobnym miejscu.
-Usuń go, nie jest już potrzebny.
-<emphasis role="bold">LUB</emphasis> masz opcjÄ™ <option>vc=</option> albo coÅ›
-podobnego w swoim pliku(ach) konfiguracyjnym(ch).
+na któym był skompilowany lub przekompiluj go z detekcją CPU podczas
+uruchamiania (<command>./configure --enable-runtime-cpudetection</command>).
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -881,152 +524,144 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Mam plik AVI, który daje szary ekran, gdy odtwarzany jest przez <option>-vc odivx</option>
-oraz zielony gdy przez <option>-vc divx4</option>.
+Gry próbuję przechwycić obraz z mojego tunera kolory są dziwne. Działa OK
+pod innymi aplikacjami.
 </para></question>
 <answer><para>
-To nie jest plik DivX, lecz MS MPEG4v3.
-Jeżeli masz starą wesję <filename>codecs.conf</filename> w
-<filename class="directory">~/.mplayer/</filename>,
-<filename class="directory">/etc/</filename>,
-<filename class="directory">/usr/local/etc/</filename> lub podobnym miejscu,
-usuń go.
+Twoja karta prawdopodobni zgłasza obsługę penych przestrzeni kolorów,
+w rzeczywistości ich nie obsługując. Spróbuj z YUV2 zamiast domyślnego YV12
+(spójrz do sekcji <link linkend="tv-input">TV</link>).
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Podczas odtwarzania filmu pojawia siÄ™ brak synchronizacji video-audio i/lub 
-<application>MPlayer</application> wywala się z następującym komunikatem:
-<screen>DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!</screen>
+Otrzymuję bardzo dziwne wartości procentowe (dużo za duże) podczas odtwarzania
+plików na moim notebooku.
 </para></question>
 <answer><para>
-Może istnieć kilka powodów.
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
-Twój CPU <emphasis role="bold">i/lub</emphasis> karta graficzna 
-<emphasis role="bold">i/lub</emphasis> magistrala jest zbyt wolna. 
-<application>MPlayer</application> w tym wypadku wyświetli komunikat 
-(i licznik porzuconych ramek szybko będzie wzrastał).
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Jeżeli to plik AVI, to może ma zły przeplot. Wypróbuj opcję
-<option>-ni</option>.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Twój sterownik dźwięku jest wadliwy lub używasz ALSA 0.5 z <option>-ao oss</option>.
-Spójrz do <link linkend="audio">sekcji kart dźwiękowych</link>.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Plik AVI ma zły nagłówek, spróbuj użyć opcji <option>-nobps</option> i/lub <option>-mc 0</option>.
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
+  Jest to efekt działania systemu zarządzania / oszczędzania energii w Twoim
+  notebooku (BIOS, a nie kernel). Podłącz wtyczkę od zasilacza 
+  <emphasis role="bold">przed</emphasis> włączeniem notebooka. Możesz także
+  zobaczyć czy <ulink url="http://www.brodo.de/cpufreq/">cpufreq</ulink>
+  (interfejs SpeedStep dla Linuksa) pomoże.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Mam plik MJPEG, który działa z innymi odtwarzaczami ale wyświetla czarny obraz w
-<application>MPlayerze</application>
+  Audio/video całowicie wychodzi z synchronizacji gdy uruchamiam
+  <application>MPlayera</application> jako root na moim notebooku. Działa OK
+  gdy robię to jako zwykły użytkownik.
 </para></question>
 <answer><para>
-Użyj innego kodeka do odtwarzania tego pliku, spróbuj <option>-vc ffmjpeg</option>.
+  to także jest efekt zarządzania energią (patrz wyżej). Podłącz wtyczkę od
+  zasilacza <emphasis role="bold">przed</emphasis> włączeniem notebooka lub
+  użyj opcji <option>nortc</option>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Gdy próbuję przechwytywać obraz z mojego tunera, działa lecz kolory są dziwne. Działa
-normalnie z innymi aplikacjami.
+Podczas odtwarzania filmu nagle się tnie i wyświetlany jest następujący
+komunikat:
+<screen>Badly interleaved AVI file detected - switching to -ni mode...</screen>
+(Plik AVI ze złym przeplotem - przełączam się w trym -in)
 </para></question>
 <answer><para>
-Twoja karta prawdopodobnie źle zgłasza obsługiwane przez siebie
-przestrzenie kolorów.
-Spróbuj z YUY2 zamiast standardowego YV12 (spójrz do sekcji <link linkend="tv-input">TV</link>).
+  Pliki ze złym przeplotem i <option>-cache</option> nie współdziałają
+  dobrze. Spróbuj <option>-nocache</option>
 </para></answer>
 </qandaentry>
+</qandadiv>
 
+<qandadiv id="faq-driver">
+ <title>Problemy ze sterownikiem video/audio (vo/ao)</title>
+ 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Mam problemy z synchronizacją A/V. Niektóre moje AVI są odtwarzane dobrze, a
-niektóre z podwójną szybkością.
+  Gdy przechodzę w tryb pełnoekranowy wyświetlana jest czarna ramka
+  okalająca obraz. Obraz nie jest w ogóle skalowany.
 </para></question>
 <answer><para>
-Masz wadliwą kartę/sterownik dźwięku. Najwyraźniej jest ustawiona na stałe na
-44100Hz i próbujesz odtwarzać plik z dźwiękiem 22050Hz. Wypróbuj filtr zmiany
-częstotliwości próbkowania audio (audio resample filter).
+  Twój sterownik wyjścia video nie obsługuje sprzętowego skalowania,
+  a ponieważ programowe skalowanie może być niewiarygodnie powolne,
+  <application>MPlayer</application> nie włącza go automatycznie.
+  Prawdopodobnie używasz sterownika wyjśca <systemitem>x11</systemitem>
+  zamiast <systemitem>xv</systemitem>. Spróbuj dodać do wywołania programu
+  <option>-vo xv</option> lub przeczytaj <link linkend="video">sekcjÄ™
+   video</link>, w której znajdziesz więcej informacji dotyczących
+  alternatywnych sterowników wyjścia video. Opcja <option>-zoom</option>
+  jawnie wymusza skalowanie programowe.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Wszystkie pliki WMV (lub inne...), które odtwarzam, tworzą zielone/szare okno i
-dostaję tylko dźwięk!
-<application>MPlayer</application> wypisuje:
-<screen>Detected video codec: [null] drv:0 (NULL codec (no decoding))</screen>
+Właśnie zainstalowałem <application>MPlayera</application>. W momencie gdy chcę
+otworzyć plik video wyskakuje błąd:
+<screen>
+Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
+(BÅ‚Ä…d przy otwarciu.inicjalizacji wybranego urzÄ…dzenia video_out (-vo).)
+</screen>
+Jak mogę rozwiązać mój problem?
 </para></question>
 <answer><para>
-Jeżeli masz starą wersję <filename>codecs.conf</filename> w
-<filename class="directory">~/.mplayer/</filename>,
-<filename class="directory">/etc/</filename>,
-<filename class="directory">/usr/local/etc/</filename> lub podobnym miejscu, 
-usuń go.
-</para></answer>
-</qandaentry>
+Po prostu zmień urządzenie wyjścia video. Aby uzyskać listę dostępnych
+sterowników wyjścia video wydaj następujące polecenie:
+<screen>
+mplayer -vo help
+</screen>
+Gdy juz wybierzesz odpowiedni sterownik wyjścia video, dodaj go do swojego pliku
+konfiguracyjnego.
+Dodaj
+<programlisting>
+ vo = <replaceable>wybrany_vo</replaceable>
+</programlisting>
+do <filename>~/.mplayer/config</filename> i/lub
+<programlisting>
+vo_driver = <replaceable>wybrany_vo</replaceable>
+</programlisting>
+do <filename>~/.mplayer/gui.conf</filename>.
 
-<qandaentry>
-<question><para>
-Otrzymuję bardzo dziwne wartości procentowe (o wiele za duże) podczas
-odtwarzania plików na moim notebooku.
-</para></question>
-<answer><para>
-Jest to wpływ systemu zarządzania energią / oszczędzania energii Twojego
-notebooka (w BIOSie, a nie w jądrze). Podłącz zewnętrzne zasilanie 
-<emphasis role="bold">przed</emphasis> włączeniem notebooka. Możesz także
-sprawdzić, czy <ulink url="http://www.brodo.de/cpufreq/">cpufreq</ulink>
-(interfejs SpeedStep dla Linuksa) Ci pomoże.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Audio/video całkowicie traci synchronizację, gdy uruchamiam 
-<application>MPlayera</application> jako root na moim notebooku. Działa
-normalnie, gdy uruchamiam go jako zwykły użytkownik.
+Mam problemy z [Twój manager okien] i pełnoekranowymi trybami xv/xmga/sdl/x11...
 </para></question>
 <answer><para>
-To także jest efekt zarządzania energią (patrz wyżej). Podłącz zewnętrzne
-zasilanie <emphasis role="bold">przed</emphasis> włączeniem swojego notebooka
-lub użyj opcji <option>-nortc</option>.
+Przeczytaj <link linkend="bugreports">wskazówki do zgłaszania błędów</link> i
+wyślij nam poprawne zgłoszenie błędu.
+Popróbuj też poeksperymentować z opcją <option>-fstype</option>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Podczas odtwarzania filmu nagle <application>MPlayer</application> zaczyna się dławić 
-i dostaję następujący komunikat:
-<screen>Badly interleaved AVI file detected - switching to -ni mode...</screen>
+Dźwięk gubi synchronizację przy odtwarzaniu pliku AVI.
 </para></question>
 <answer><para>
-Pliki ze złym przeplotem i <option>-cache</option> nie działają razem zbyt
-dobrze.
-Spróbuj <option>-nocache</option>.
+Wypróbuj opcje <option>-bps</option> oraz <option>-nobps</option>. Jeżeli
+nic się nie poprawiło, przeczytaj
+<link linkend="bugreports">wskazówki do zgłaszania błędów</link>
+i wgraj plik na FTP.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak mogę odtwarzać pliki audio MPEG Layer 2 (mp2)?
+Mój komputer odtwarza zbyt wolno pliki AVI MS DivX w rozdzielczości ~ 640x300 i
+z dźwiękiem mp3 stereo. Gdy użyję opcji <option>-nosound</option>, wszystko jest
+OK (lecz bez dźwięku).
 </para></question>
 <answer><para>
-Musisz użyć <option>-rawaudio on:format=0x50</option>.
+Twój komputer jest zbyt wolny lub sterownik karty dźwiękowej jest
+zepsuty. Skonsultuj się z dokumentacją, aby zobaczyć, czy możesz poprawić
+wydajność
 </para></answer>
 </qandaentry>
-</qandadiv>
-
-
-<qandadiv id="faq-driver">
-<title>Problemy ze sterownikami wyjścia video/audio (vo/ao)</title>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
@@ -1052,10 +687,10 @@
 </screen>
 </para></question>
 <answer><para>
-Czy masz uruchomione KDE lub GNOME z demonem dźwięku ARTS lub ESD? Spróbuj
+Czy masz uruchomione KDE lub GNOME z demonem dźwięku aRts lub ESD? Spróbuj
 wyłączyć demona dźwięku lub użyj opcji 
 <option>-ao arts</option> lub <option>-ao esd</option>,
-aby <application>MPlayer</application> używał ARTS lub ESD.
+aby <application>MPlayer</application> używał aRts lub ESD.
 Możliwe jest też że masz uruchomione ALSA bez emulacji OSD, spróbuj załadować
 moduły jądra ALSA OSS lub dodaj <option>-ao alsa</option> do wiersza poleceń
 żeby bezpośrednio używać sterownika wyjścia dźwięku ALSA.
@@ -1064,118 +699,66 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Co jest ze sterownikiem DGA? Nie mogę go znaleźć!
-</para></question>
-<answer><para>
-<filename>./configure</filename> automatycznie wykrywa Twój sterownik DGA.
-Jeżeli <option>-vo help</option> nie wyświetla DGA to coś jest nie tak z
-Twoją instalacją X. Spróbuj 
-<command>./configure --enable-dga</command> i przeczytaj sekcjÄ™
-<link linkend="dga">DGA</link>. Możesz również wypróbować sterownik SDL DGA, 
-używając opcji <option>-vo sdl:dga</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-OK, <option>-vo help</option> wyświetla sterownik DGA, lecz narzeka na
-uprawnienia. Pomocy!
-</para></question>
-<answer><para>
-Sterownik działa tylko gdy uruchamiany jako root! Jest to ograniczenie DGA. Powinieneś
-stać się rootem (<command>su -</command>) i spróbować jeszcze raz. 
-Innym rozwiÄ…zaniem jest ustawienia bitu SUID na <application>MPlayerze</application> 
-ale nie jest to zalecane!
-
-<screen>
-   chown root /usr/local/bin/mplayer
-   chmod 755 /usr/local/bin/mplayer
-   chmod +s /usr/local/bin/mplayer
-</screen>
-<warning><para>
-Jest to <emphasis role="bold">duże</emphasis> zagrożenie bezpieczeństwa! 
-<emphasis role="bold">Nigdy</emphasis> nie rób tego na serwerze lub komuterze,
-którego nie jesteś w stanie całkowicie kontrolować, ponieważ inni użytkownicy
-mogą zdobyć uprawnienia roota poprzez SUID root
-<application>MPlayera</application>.
-<emphasis role="bold">Zostałeś ostrzeżony</emphasis>.
-</para></warning>
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Podczas używania Xvideo mój Voodoo 3/Banshee mówi:
-<screen>
-X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied)
-  Major opcode of failed request: 147 (MIT-SHM)
-  Minor opcode of failed request: 1 (X_ShmAttach)
-  Serial number of failed request: 26
-  Current serial number in output stream:27
-</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Sterownik <systemitem>tdfx</systemitem> w XFree86 4.0.2/4.0.3 miał ten błąd. Zostało to
-rozwiÄ…zane przez 
-<ulink url="http://www.xfree86.org/cvs/changes_4_1.html">
-poprawkÄ™ #621 z logu CVS XFree86 4.1.0</ulink>. 
-Zaktualizuj więc XFree86 do 4.1.0 lub nowszego.
-Możesz także ściągnąć DRI w wersji (przynajmniej) 0.6 ze
-<ulink url="http://dri.sf.net">strony DRI</ulink> lub użyj DRI z CVSu.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Wyjście OpenGL (<option>-vo gl</option>) nie działa (zwis/czarne okno/błedy X11/...).
+Gdy uruchamiam <application>MPlayera</application> pod KDE, pojawia siÄ™
+czarny ekran i nic się nie dzieje. Po około minucie zaczyna się odtwarzanie 
+filmu.
 </para></question>
-<answer><para>
-Twój sterownik OpenGL nie obsługuje dynamicznych zmian tekstur (glTexSubImage).
-Wiadomo, że nie działa z binarnym śmietnikiem nVidii. Działa z kartami 
-Utah-GLX/DRI i Matrox G400, jak również z DRI i kartami Radeon. Nie będzie działać z
-DRI i innymi kartami. Z kartami 3DFX nie będzie działać z powodu ograniczenia
-rozmiaru tekstur do 256x256.
+<answer><para> 
+aRts - demon dźwięku KDE - blokuje urządzenie dźwiękowe. Albo czekaj aż
+rozpocznie się odtwarzanie lub wyłącz demona arts w centrum sterowania. Jeżeli
+chcesz używać dźwięku aRts, określ wyjście audio przez nasz natywny sterownik
+dźwięku aRts (<option>-ao arts</option>). Jeżeli próba się nie powiedzie lub
+sterownik nie jest wkompilowany, spróbuj użyć SDL (<option>-ao sdl</option>)
+i upewnij się, że twoje SDL poradzi sobie z dźwiękiem aRts. Inną możliwością
+jest uruchomienie <application>MPlayera</application> z artsdsp.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Mam kartÄ™ nVidia TNT/TNT2. Mam pasek z dziwnymi kolorami zaraz pod filmem! 
-Czyja to wina?
+Mam problemy z synchronizacją A/V. Niektóre moje AVI są odtwarzane dobrze, a
+niektóre z podwójną szybkością.
 </para></question>
 <answer><para>
-Jest to błąd w binarnych sterownikach X nVidii. Te błędy ujawniają się TYLKO
-przy kartach TNT/TNT2 i nie możemy nic z tym zrobić. Aby naprawić problem
-zaktualizuj binarne sterowniki do najnowszej wersji. Jeżeli ciągle jest
-źle, wyżalaj się nVidii!
+Masz wadliwą kartę/sterownik dźwięku. Najwyraźniej jest ustawiona na stałe na
+44100Hz i próbujesz odtwarzać plik z dźwiękiem 22050Hz. Wypróbuj filtr zmiany
+częstotliwości próbkowania audio (audio <systemitem>resample</systemitem> filter). 
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Mam kartę nVidia XYZ. Gdy klikam na okno wyświetlania GUI, aby włączyć panel GUI,
-pojawia się czarny kwadrat w miejscu, w którym kliknąłem. Mam najnowsze
-sterowniki.
+Podczas odtwarzania filmu pojawia siÄ™ brak synchronizacji video-audio i/lub
+<application>MPlayer</application> wywala się z następującym komunikatem:
+<screen>DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!</screen>
 </para></question>
 <answer><para>
-Tak, nVidia naprawiła poprzedni błąd (powyżej) i przedstawiła nam nowy.
-Pogratulujmy im. AKTUALIZACJA: Według <link linkend="nvidia">nVidii</link>,
-błąd został już naprawiony.
+Może istnieć kilka powodów.
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+Twój CPU <emphasis role="bold">i/lub</emphasis> karta graficzna
+<emphasis role="bold">i/lub</emphasis> magistrala jest zbyt wolna.
+<application>MPlayer</application> w tym wypadku wyświetli komunikat
+(i licznik porzuconych ramek szybko będzie wzrastał).
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Jeżeli to plik AVI, to może ma zły przeplot. Wypróbuj opcję
+<option>-ni</option>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+Twój sterownik dźwięku jest wadliwy.
+Spójrz do <link linkend="audio">sekcji kart dźwiękowych</link>.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Ależ ten świat okrutny...! SDL obsługuje <systemitem>x11</systemitem> ale nie 
-<systemitem>xv</systemitem>!
+Jak pozbyć się braku synchronizacji przy przewijaniu strumieni RealMedia?
 </para></question>
 <answer><para>
-Jeszcze raz spróbuj z <systemitem>x11</systemitem>. Teraz wypróbuj 
-<option>-vo x11 -fs -zoom</option>. Widzisz róznicę? Nie?! OK, oto nadchodzi
-oświecenie:
-SDL przy wyborze <systemitem>x11</systemitem> używa xv gdy jest to możliwe, nie musisz się
-tym martwić... Zauważ że z SDL możesz wymusić/wyłączyć używanie Xv poprzez
-<option>-forcexv</option> oraz <option>-noxv</option>
+Może pomóc <option>-mc 0.1</option>
 </para></answer>
 </qandaentry>
 </qandadiv>
@@ -1199,32 +782,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Napotkałem na taki błąd przy odtwarzaniu DVD:
-<screen>mplayer: ifo_read.c:1143: ifoRead_C_ADT_internal: Assertion nfo_length / sizeof(cell_adr_t) >= c_adt->nr_of_vobs' failed.</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Jest to znany błąd libdvdread 0.9.1/0.9.2. Użyj <emphasis role="bold">libmpdvdkit2</emphasis>,
-który jest obecny w źródłach <application>MPlayera</application> i jest używany
-domyślnie.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Czy mogę skompilować libdvdread oraz libdvdcss na moim słodkim SPARCu pod
-Solarisem?
-</para></question>
-<answer><para>
-Kto wie... Mówią, że działa, więc proszę przetestuj to i przyślij nam
-informacje. Zajrzyj do dokumentacji libdvdread oraz jego strony domowej. Nie
-jesteśmy autorami libdvdread. Używaj <emphasis
-role="bold">libmpdvdkit2</emphasis>, który jest obecny w źródłach
-<application>MPlayera</application> i jest używany domyślnie.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Co z napisami? Czy <application>MPlayer</application> może je wyświetlać?
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -1244,22 +801,24 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Czy muszę mieć uprawnienia użytkownika (setuid) root, aby móc odtwarzać DVD?
+  Nie mogę odtworzyć DVD, <application>MPlayer</application> 
+  się zawiesza bądź wyrzuca błędy "Encrypted VOB file!"
+  (Zaszyfrowany plik VOB!).
 </para></question>
 <answer><para>
-Nie. Jednakże musisz mieć poprawne prawa ustawione dla wpisu urządzenia DVD 
-(w <filename class="directory">/dev/</filename>).
+  Kod deszyfrowania CSS nie działa z niektórymi odtwarzaczami DVD
+  dopóki nie ustawisz odpowiednio kodu regionu. Spójrz na odpowiedź na
+  poprzednie pytanie.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
-<question><para>
-Skąd mam wziąć paczki libdvdread oraz libdvdcss?
+ <question><para>
+Czy muszę mieć uprawnienia użytkownika (setuid) root, aby móc odtwarzać DVD?
 </para></question>
 <answer><para>
-Nie ma takiej potrzeby. Użwaj <emphasis role="bold">libmpdvdkit2</emphasis>,
-który jest obecny w źródłach i używany jest domyślnie. 
-Wspomniane paczki znajdujÄ… siÄ™ na <ulink url="http://www.dtek.chalmers.se/groups/dvd/">stronie Ogle</ulink>.
+Nie. Jednakże musisz mieć poprawne prawa ustawione dla wpisu urządzenia DVD 
+(w <filename class="directory">/dev/</filename>).
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -1292,7 +851,7 @@
 Użyj opcji <option>-dvd-device</option> aby odwołać się do katalogu zawierającego
 pliki:
 <screen>
-mplayer dvd://1 -dvd-device /ścieżka/do/katalogu
+mplayer dvd://1 -dvd-device <replaceable>/ścieżka/do/katalogu</replaceable>
 </screen>
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -1324,34 +883,37 @@
 zaimplementowane w najbliższym czasie.
 </para></answer>
 </qandaentry>
+</qandadiv>
 
+<qandadiv id="faq-encoding">
+<title>Kodowanie</title>
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak mogę zmusić <application>MPlayera</application> aby zapamiętał opcje jakich
-użyłem dla danego pliku, n.p. <filename>film.avi</filename>?
+Jak mogę kodować?
 </para></question>
 <answer><para>
-Stwórz plik <filename>film.avi.conf</filename> z opcjami specyficznymi dla
-pliku i umieść go w <filename class="directory">~/.mplayer</filename> lub w tym
-samym katalogu co plik.
+Przeczytaj sekcjÄ™ <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application></link>
 </para></answer>
 </qandaentry>
-</qandadiv>
 
-<qandadiv id="faq-encoding">
-<title>Kodowanie</title>
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak mogę kodować?
+Jak zrzucić całą pozycję DVD do pliku?
 </para></question>
 <answer><para>
-Przeczytaj sekcjÄ™ o <link linkend="mencoder"><application>MEncoderze</application></link>.
+Gdy już wybierzesz pozycję i upewnisz się, że jest poprawnie odtwarzana 
+przez <application>MPlayera</application>, użyj opcji <option>-dumpstream</option>.
+Na przykład:
+<screen>
+mplayer dvd://5 -dumpstream -dumpfile <replaceable>zrzut_dvd.vob</replaceable>
+</screen>
+zrzuci piÄ…tÄ… pozycjÄ™ DVD do pliku <replaceable>zrzut_dvd.vob</replaceable>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak mogę tworzyć VCD?
+Jak mogę tworzyć automatycznie (S)VCD?
 </para></question>
 <answer><para>
 Wypróbuj skrypt <filename>mencvcd</filename> z podkatalogu <filename
@@ -1362,6 +924,21 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Jak mogę stworzyć (S)VCD?
+</para></question>
+<answer><para>
+Nowsze wersje <application>MEncodera</application> potrafią bezpośrednio generować pliki
+MPEG-2, które mogą być użyte jako podstawa do stworzenia VCD lub SVCD i prawdopodobnie
+są od ręki odtwarzalne na wszelkich platformach (na przykład aby podzielić się nagraniem 
+z kamery cyfrowej z Twoimi nieobytymi z komputerem przyjaciółmi)
+Aby zdobyć więcej informacji rpzeczytaj sekcję
+<link linkend="menc-feat-vcd-dvd">Używanie MEncodera do tworzenia plików 
+zgodnych z VCD/SVCD/DVD</link>.
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
 Jak mogę połączyć dwa pliki video?
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -1369,9 +946,9 @@
 Do zbiorów AVI możesz używać obsługi wielu zbiorów
 <application>MEncodera</application> w następujący sposób:
 <screen>
-mencoder -ovc copy -oac copy -o wyjście.avi plik1.avi plik2.avi
+mencoder -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable> <replaceable>plik1.avi</replaceable> <replaceable>plik2.avi</replaceable>
 </screen>
-Zadziała to tylko jeśli zbiory mają tę samą rozdzielczość i kodek.
+Zadziała to tylko jeśli zbiory mają tę samą rozdzielczość i używają tego samego kodeka.
 Możesz też spróbować
 <ulink url="http://fixounet.free.fr/avidemux/">avidemux</ulink> i
 <application>avimerge</application> (część zestawu narzędzi
@@ -1381,16 +958,31 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak mogę naprawić pliki AVI z popsutym indeksem lub przeplotem?
+Jak mogę naprawić pliki AVI z popsutym indeksem lub złym przeplotem?
 </para></question>
 <answer><para>
-Po prostu skopiuj strumienie audio i video do nowego zbioru,
-a <application>MEncoder</application> wygeneruje indeks.
+Aby unknąć używania <option>-idx</option> aby móc przewijać w plikach AVI z zepsutym indeksem 
+lub <option>-ni</option> do odtwarzania plików AVI ze złym przeplotem, użyj polecenia
+<screen>
+mencoder -idx <replaceable>wejście.avi</replaceable> -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
+</screen>
+aby skopiować strumienie audio i video do nowego pliku, równocześnie odtwarzając indeks
+i poprawnie przeplatajÄ…c dane.
 Oczywiście to nie może naprawić ewentualnych błędów w strumieniach audio i/lub
-video. Naprawia to też pliki z popsutym przeplotem, więc opcja
-<option>ni</option> nie będzie już potrzebna.
+video. 
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
+Jak mogę naprawić proporcje pliku AVI?
+</para></question>
+<answer><para>
+Możesz to zrobić dzięki opcji <application>MEncodera</application> 
+<option>-force-avi-aspect</option>, która nadpisuje proporcje zachowane w opcji nagłówka 
+AVI vprp OpenDML. Na przykład:
 <screen>
-mencoder -idx <replaceable>input.avi</replaceable> -ovc copy -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
+mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -ovc copy -oac copy -o<replaceable>wyjście</replaceable> -force-avi-acpect 4/3
 </screen>
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -1400,7 +992,7 @@
 Nie mogę zakodować napisów z DVD do AVI!
 </para></question>
 <answer><para>
-Musisz poprawnie określić opcję <option>-sid</option>!
+Musisz poprawnie określić opcję <option>-sid</option>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -1409,7 +1001,7 @@
 Jak mogę zakodować tylko wybrane rozdziały z DVD?
 </para></question>
 <answer><para>
-Użyj poprawnie opcji <option>-chapter</option>, na przykład: <option>-chapter 5-7</option>
+Użyj poprawnie opcji <option>-chapter</option>, na przykład: <option>-chapter 5-7</option>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -1438,8 +1030,8 @@
 Nie mogę zakodować pliku ASF do AVI/DivX, ponieważ ma on 1000 fps?
 </para></question>
 <answer><para>
-Ponieważ ASF używa zmiennego frame rate (ilość ramek na sekundę), a AVI używa
-ustalonej wartości, musisz ustawić ją ręcznie używając <option>-ofps</option>.
+Ponieważ ASF używa zmiennego framerate (ilość ramek na sekundę), a AVI używa
+ustalonej wartości, musisz ustawić ją ręcznie używając opcji <option>-ofps</option>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -1466,7 +1058,7 @@
 <screen>
   mkfifo encode
   mplayer -ao pcm -aofile encode dvd://1 &amp;
-  lame <replaceable>your_opts</replaceable> encode music.mp3
+  lame <replaceable>Twoje_opcje</replaceable> encode music.mp3
   rm encode
 </screen>
 Ten sposób pozwala na użycie dowolnego kodera, nie tylko
@@ -1476,6 +1068,78 @@
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
+<qandaentry>
+<question><para>
+Dlaczego zewnętrzne odtwarzacze nieodtwarzają filmów MPEG-4 zakodowanych 
+<application>MEncoderem</application> w wersji nowszej niż 1.0pre7?
+</para></question>
+
+<answer><para>
+  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, natywna biblioteka
+  kodowania MPEG-4 zwykle dostarczana z <application>Encoderem</application>
+  ustawiała FourCC na 'DIVX' podczas kodowania video MPEG-4 (FourCC to
+  etykieta AVI identyfikująca oprogramowanie użyte do kodowania
+  i przewidziane do dekodowania video). 
+  To powodowało przekonanie u wielu ludzi, że <systemitem
+   class="library">libavcodec</systemitem> jest bibliotekÄ… kodowania DivX,
+  gdy w rzeczywistości jest zupełnie inną biblioteką kodowania MPEG-4, która
+  dużo lepiej niż DivX implementuje standard MPEG-4.
+  Dlatego też nowym domyślnym kodem FourCC używanym przez <systemitem
+   class="library">libavcodec</systemitem> jest 'FMP4', lecz możesz obejść
+  to zachowanie używając opcji <application>MEncodera</application>
+  <option>-ffourcc</option>.
+  Tak samo możesz zmienić FourCC istniejącego pliku:
+  <screen>
+   mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable> -ffourcc XVID
+  </screen>
+  Zauważ, że to ustawi FourCC na XVID, a nie na DIVX. Jest to zalecane, ze
+  względu na to, że kod FourCC DIVX oznacza DivX4, który jest bardzo prostym
+  kodekiem MPEG-4, a DX50 i XVID oba oznaczają pełne MPEG-4 (ASP). Dlatego
+  gdy ustawisz FourCC na DIVX, pewne programy lub sprzętowe odtwarzacze mogą
+  się dławić na niektórych zaawansowanych funkcjach, które obsługuje
+  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, a DivX nie; z drugiej
+  strony <systemitem class="library">XviD</systemitem> jest bliższy
+  funkjonalnością <systemitem class="library">libavacodec</systemitem>,
+  a jest obsługiwany przez wszystkie sensowne odtwarzacze.
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+ <question><para>
+   Jak mogę kodować plik zawierający tylko dźwięk?
+ </para></question>
+ <answer><para>
+   Użyj <filename>aconvert</filename> z podkatalogu <filename
+    class="directory">TOOLS</filename> w drzewie źródeł
+   <application>MPlayera</application>.
+ </para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+ <question><para>
+   Jak mogę odtwarzać napisy wbudowane w AVI?
+ </para></question>
+ <answer><para>
+   Użyj <filename>avisubdump.c</filename> z podkatalogu <filename
+    class="directory">TOOLS</filename> lub przeczytaj
+   <ulink url="http://xlife.zuavra.net/curse/0012/">ten dokument
+    o wydobywaniu/demultipleksowaniu napisów wbudowanych w pliki AVI
+    OpenDML</ulink>
+ </para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+ <question><para>
+   <application>MPlayer</application> nie...
+ </para></question>
+ <answer><para>
+   PrzeglÄ…dnij podkatalog <filename class="directory">TOOLS</filename>.
+   Znajduje się tam kolekcja losowych skryptów i hacków.
+   DokumentacjÄ™ znajdziesz w <filename>TOOLS/README</filename>.
+ </para></answer>
+</qandaentry>
+
+
 </qandadiv>
 </qandaset>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,7 +1,9 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.22 -->
-<sect1 id="formats">
-<title>Obs³ugiwane formaty</title>
+<!-- synced with 1.25 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 18247 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Cobra -->
+<chapter id="formats">
+<title>Kontenery</title>
 
 <para>
 Na pocz±tek wa¿ne jest wyja¶nienie pewnego czêsto pope³nianego b³êdu.
@@ -13,15 +15,15 @@
 
 <para>
 Widzisz, <emphasis role="bold">kodek</emphasis> to nie to samo, co
-<emphasis role="bold">format pliku</emphasis>.
+<emphasis role="bold">format kontenerów</emphasis>.
 Przyk³ady <emphasis role="bold">kodeków</emphasis> video: MPEG-1, MPEG-2,
 MPEG-4 (DivX), Indeo5, 3vix.
-Przyk³ady <emphasis role="bold">formatów</emphasis> plików: MPG, AVI, ASF.
+Przyk³ady <emphasis role="bold">kontenerów</emphasis> plików: MPG, AVI, ASF.
 </para>
 
 <para>
 W teorii, mo¿esz umie¶ciæ video OpenDivX i d¼wiêk MP3 w
-<emphasis role="bold">pliku MPG</emphasis>. Wiêkszo¶æ odtwarzaczy
+<emphasis role="bold">kontenerze MPG</emphasis>. Wiêkszo¶æ odtwarzaczy
 nie bêdzie jednak w stanie go odtworzyæ, gdy¿ spodziewaj± siê obrazu MPEG-1 i
 d¼wiêku MP2 (w przeciwieñstwie do <emphasis role="bold">AVI</emphasis>,
 <emphasis role="bold">MPG</emphasis> nie ma odpowiednich pól do opisu jego
@@ -32,10 +34,10 @@
 </para>
 
 
-<sect2 id="video-formats">
+<sect1 id="video-formats">
 <title>Formaty video</title>
 
-<sect3 id="mpg-vob-dat">
+<sect2 id="mpg-vob-dat">
 <title>Pliki MPEG</title>
 
 <para>
@@ -83,13 +85,13 @@
 Jedn± wa¿n± cech± plików MPG jest to, ¿e zawieraj± pole opisuj±ce stosunek
 szeroko¶ci do wysoko¶ci obrazu. Na przyk³ad pliki SVCD zawieraj± obraz
 o rozdzielczo¶ci 480x480, a w nag³ówku pole to jest ustawione na 4:3, wiêc
-odtwarzane s± w 640x480. Pliki AVI nie zawieraj± tego pola, wiêc musz± byæ
+odtwarzane s± w 640x480. W plikach AVI czêsto brakuje tego pola, wiêc musz± byæ
 skalowane w trakcie kodowania lub odtwarzane z opcj± <option>-aspect</option>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="avi">
+<sect2 id="avi">
 <title>Pliki AVI</title>
 
 <para>
@@ -178,10 +180,10 @@
 <application><application>NanDub</application></application> oraz
 <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application></link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="asf-wmv">
+<sect2 id="asf-wmv">
 <title>Pliki ASF/WMV</title>
 <para>
 ASF (Active Streaming Format - Aktywny Format Strumieniowania) pochodzi z
@@ -194,10 +196,10 @@
 widzia³ ¿adnego pliku v2.0 :). Zauwa¿, ¿e dzisiejsze pliki ASF maj± rozszerzenia
 <filename>.WMA</filename> lub <filename>.WMV</filename>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="mov">
+<sect2 id="mov">
 <title>Pliki QuickTime/MOV</title>
 
 <para>
@@ -218,10 +220,10 @@
 sekcjê po¶wiêcon± kodekowi <link linkend="sorenson">Sorenson</link>.
 </para>
 </note>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="vivo">
+<sect2 id="vivo">
 <title>Pliki VIVO</title>
 
 <para>
@@ -245,10 +247,10 @@
 <link linkend="vivo-audio">Kodeka audio VIVO</link>
 by uzyskaæ informacje na temat instalacji.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="fli">
+<sect2 id="fli">
 <title>Pliki FLI</title>
 <para>
 <emphasis role="bold">FLI</emphasis> jest bardzo starym formatem u¿ywanym przez
@@ -258,10 +260,10 @@
 <option>-loop</option>). Pliki FLI nie zawieraj± klatek kluczowych, wiêc obraz
 bêdzie trochê za¶miecony przez krótk± chwilê po skoku.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="realmedia">
+<sect2 id="realmedia">
 <title>Pliki RealMedia (RM)</title>
 
 <para>
@@ -270,10 +272,10 @@
 Tu znajdziesz listê obs³ugiwanych kodeków <link linkend="realvideo">RealVideo</link>
 i <link linkend="realaudio">RealAudio</link>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="nuppelvideo">
+<sect2 id="nuppelvideo">
 <title>Pliki NuppelVideo</title>
 <para>
 <ulink url="http://frost.htu.tuwien.ac.at/~roman/nuppelvideo/">NuppelVideo</ulink>
@@ -286,10 +288,10 @@
 <application>MEncodera</application> do MPEG-4 (DivX) itp!) wszystkie.
 Dzia³aj± równie¿ skoki.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="yuv4mpeg">
+<sect2 id="yuv4mpeg">
 <title>pliki yuv4mpeg</title>
 <para>
 <ulink url="http://mjpeg.sf.net">yuv4mpeg / yuv4mpeg2</ulink>
@@ -299,27 +301,27 @@
 tych narzêdzi. Format ten jest w rzeczywisto¶ci sekwencj± nieskompresowanych
 obrazów YUV 4:2:0.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="film">
+<sect2 id="film">
 <title>Pliki FILM</title>
 <para>
 Format ten jest u¿ywany przez stare gry CD-ROM na Sega Saturn.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="roq">
+<sect2 id="roq">
 <title>Pliki RoQ</title>
 <para>
 Pliki RoQ to pliki multimedialne u¿ywane w niektórych grach ID, np.
 Quake III czy Return to Castle Wolfenstein.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="ogg">
+<sect2 id="ogg">
 <title>Pliki OGG/OGM</title>
 <para>
 Jest to nowy format plików z <ulink url="http://www.xiph.org">Xiphophorus</ulink>.
@@ -328,30 +330,30 @@
 oraz <systemitem class="library">libvorbis</systemitem> zanim skompilujesz
 <application>MPlayera</application> by móc go odtwarzaæ.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="sdp">
+<sect2 id="sdp">
 <title>Pliki SDP</title>
 <para>
-<ulink url="ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2327.txt">SDP</ulink> to standardowy
-format IETF dla opisu strumieni RTP audio i/lub video.
-(Wymagane jest &quot;<ulink url="http://www.live.com/mplayer/">LIVE.COM Streaming Media</ulink>&quot;.)
+<ulink url="ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2327.txt">SDP</ulink>
+to format opisu strumieni RTP audio lub wideo bêd±cy standardem IETF.
+(Wymagane jest &quot;<ulink url="http://www.live555.com/mplayer/">LIVE555 Streaming Media</ulink>&quot;.)
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="pva">
+<sect2 id="pva">
 <title>Pliki PVA</title>
 <para>
 PVA to format MPEGo-podobny u¿ywany przez oprogramowanie kart DVB (np.:
 <application>MultiDec</application> lub <application>WinTV</application> pod
 Windows).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="nsv">
+<sect2 id="nsv">
 <title>Pliki NSV</title>
 <para>
 NSV (NullSoft Video) jest formatem plików u¿ywanym przez odtwarzacz
@@ -366,20 +368,20 @@
 jeszcze zaimplementowana (plików tych i tak nie da siê odtworzyæ ze wzglêdu na 
 audio VLB).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="matroska">
+<sect2 id="matroska">
 <title>Pliki matroska</title>
 <para>
 Matroska jest otwartym formatem przechowywania.
 Wiêcej informacji na
 <ulink url="http://www.matroska.org/">oficjalnej stronie</ulink>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="nut">
+<sect2 id="nut">
 <title>PLiki NUT</title>
 <para>
 NUT jest formatem przechowywania opracowanym przez ludzi
@@ -388,10 +390,10 @@
 Wiêcej informacji na
 <ulink url="http://www.nut.hu/">oficjalnej stronie</ulink>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="gif">
+<sect2 id="gif">
 <title>Pliki GIF</title>
 <para>
 Format <emphasis role="bold">GIF</emphasis> jest powszechnym formatem zapisu
@@ -427,12 +429,12 @@
 By uzyskaæ szczegó³owe informacje techniczne, zajrzyj do
 <ulink url="http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt">specyfikacji GIF89a</ulink>.
 </para>
-</sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="audio-formats">
+<sect1 id="audio-formats">
 <title>Formaty audio</title>
 
 <para>
@@ -444,7 +446,7 @@
 Powiniene¶ raczej u¿yæ <ulink url="http://www.xmms.org">XMMSa</ulink>.
 </para>
 
-<sect3 id="mp3">
+<sect2 id="mp3">
 <title>Pliki MP3</title>
 <para>
 Mo¿esz mieæ pewne problemy przy odtwarzaniu niektórych plików
@@ -455,35 +457,18 @@
 <option>-demuxer</option> opisana na stronie man mo¿e pomóc Ci w takich
 przypadkach.
 </para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="wav">
-<title>Pliki WAV</title>
-<para>
-</para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="ogg-vorbis">
+<sect2 id="ogg-vorbis">
 <title>Pliki OGG/OGM (Vorbis)</title>
 <para>
 Wymaga poprawnie zainstalowanych bibliotek
 <systemitem class="library">libogg</systemitem> i
 <systemitem class="library">libvorbis</systemitem>.
 </para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="wma-asf">
-<title>Pliki WMA/ASF</title>
-<para>
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="mp4">
-<title>Pliki MP4</title>
-<para></para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="cdda">
+<sect2 id="cdda">
 <title>CD audio</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> potrafi korzystaæ z programu
@@ -496,9 +481,9 @@
 zostaæ wykorzystana do przekazania opcji do programu
 <application>cdparanoia</application>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="xmms">
+<sect2 id="xmms">
 <title>XMMS</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> potrafi korzystaæ z wtyczek wej¶cia z
@@ -517,6 +502,6 @@
 rêcznie za pomoc± opcji konfiguracji <option>--with-xmmsplugindir</option> i
 <option>--with-xmmslibdir</option>
 </para>
-</sect3>
 </sect2>
 </sect1>
+</chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/history.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/history.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/history.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.12 -->
+<!-- synced with 1.12 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 14025 (svn) -->
 <!-- FIXME: history really should be in the appendix -->
 <sect1 id="history">
 <title>Historia</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,6 +1,8 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.58 -->
-<sect1 id="install">
+<!-- synced with 1.62 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17975 (svn) -->
+<!-- Opiekun: brak (poprzednio Paszczi) -->
+<chapter id="install">
 <title>Instalacja</title>
 
 <para>
@@ -22,8 +24,7 @@
 Potrzebujesz do¶æ nowego sprzêtu. Je¶li u¿ywasz Linuksa, zalecane s± j±dra z serii 2.4.x.
 </para>
 
-
-<sect2 id="softreq">
+<sect1 id="softreq">
 <title>Wymagania sprzêtowe</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -98,7 +99,7 @@
  d¼wiêku OGG Vorbis.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold"><ulink url="http://www.live.com/mplayer/">LIVE.COM Streaming Media</ulink></emphasis>
+<emphasis role="bold"><ulink url="http://www.live555.com/mplayer/">LIVE.COM Streaming Media</ulink></emphasis>
  - opcjonalna, wymagana do odtwarzania strumieni RTSP/RTP.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
@@ -135,10 +136,10 @@
  skryptu <filename>./configure</filename>.
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect2>
+</sect1>
 
 
-<sect2>
+<sect1 id="installation_codecs">
 <title>Kodeki</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -259,10 +260,10 @@
  znajdziesz tam instrukcje i kilka informacji.
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect2>
+</sect1>
 
 
-<sect2 id="video-cards">
+<sect1 id="video-cards">
 <title>Karty graficzne</title>
 
 <para>
@@ -272,7 +273,7 @@
 </para>
 
 
-<sect3 id="yuv-cards">
+<sect2 id="yuv-cards">
 <title>Karty YUV</title>
 
 <para>
@@ -354,10 +355,10 @@
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="non-yuv-cards" xreflabel="Karty nieobs³uguj±ce YUV">
+<sect2 id="non-yuv-cards" xreflabel="Karty nieobs³uguj±ce YUV">
 <title>Karty nieobs³uguj±ce YUV</title>
 
 <para>
@@ -384,10 +385,10 @@
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 <!-- FIXME: find a more logical organization for this section -->
-<sect3 id="cirrus-logic-cards" xreflabel="Cirrus-Logic cards">
+<sect2 id="cirrus-logic-cards" xreflabel="Cirrus-Logic cards">
 <title>Karty Cirrus-Logic</title>
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
@@ -419,11 +420,11 @@
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
 
-<sect2 id="sound-cards">
+<sect1 id="sound-cards">
 <title>Karty d¼wiêkowe</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -445,10 +446,9 @@
  sekcjê <link linkend="audio">karty d¼wiêkowe</link>!</emphasis>
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect2>
-
+</sect1>
 
-<sect2>
+<sect1 id="features">
 <title>Mo¿liwo¶ci</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -533,7 +533,7 @@
 szczegó³owych informacji.
 </para>
 
-</sect2>
+
 </sect1>
 
 <!-- ********** -->
@@ -542,7 +542,7 @@
 <title>A co z GUI?</title>
 
 <para>
-GUI wymaga biblioteki GTK 1.2.x (nie jest w pe³ni w GTK, ale jego panele s±).
+GUI wymaga biblioteki GTK 1.2.x lub GTK 2.0 (nie jest w pe³ni w GTK, ale jego panele s±).
 Skórki przechowywane s± w formacie PNG, tak wiêc GTK, <systemitem class="library">libpng</systemitem>
 (i ich pakiety rozwojowe, zazwyczaj nazwane <systemitem class="library">gtk-dev</systemitem>
 i <systemitem class="library">libpng-dev</systemitem>) musz± byæ zainstalowane.
@@ -981,3 +981,4 @@
 </para></note>
 </para>
 </sect1>
+</chapter>
\ No newline at end of file

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.16 -->
+<!-- synced with 1.16 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 18606 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Torinthiel -->
 <appendix id="mailinglists">
 <title>Listy dyskusyjne</title>
 <para>
@@ -85,14 +87,14 @@
 </para>
 <para>To lista na dyskusje o dokumentacji i stronie domowej
 <application>MPlayera</application>.
-Przesy³ane s± te¿ na ni± logi CVS dotycz±ce dokumentacji i strony domowej.
+Przesy³ane s± te¿ na ni± logi SVN dotycz±ce dokumentacji i strony domowej.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations"><application>MPlayer</application>-translations</ulink>
 </para>
 <para>To lista na dyskusje o t³umaczeniu dokumentacji i strony domowej
 <application>MPlayera</application>.
-Przesy³ane s± te¿ na ni± logi CVS dotycz±ce dokumentacji i strony domowej.
+Przesy³ane s± te¿ na ni± logi Subversion dotycz±ce dokumentacji i strony domowej.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin"><application>MPlayer</application>-cygwin</ulink>
@@ -127,7 +129,8 @@
 ¶rodowiska OS/2.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-qt-codecs-porting"><application>MPlayer</application>-qt-codecs-porting</ulink> (NIEAKTYWNA)
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/qt-codecs-porting">qt-codecs-porting</ulink> (NIEAKTYWNA)
+
 </para>
 <para>Lista po¶wiêcona dyskusjom o obs³udze kodeków QuickTime.
 </para></listitem>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,27 +1,312 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.36 -->
+<!-- Synced with 1.101 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17595 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Qba -->
 <chapter id="mencoder">
-<title>Kodowanie z <application>MEncoderem</application></title>
+<title>Podstawy u¿ywania <application>MEncodera</application></title>
 
 <para>
 Pe³na lista dostêpnych opcji <application>MEncodera</application> oraz
-przyk³ady znajduj± siê na stronie man. W pliku <ulink url="../../tech/encoding-tips.txt">encoding-tips</ulink>
-znajduje siê du¿o przyk³adów i przewodników skompletowanych z wielu w±tków listy dyskusyjnej mplayer-users. W
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">archiwum</ulink>
+przyk³ady znajduj± siê na stronie man. W pliku
+<ulink url="../../tech/encoding-tips.txt">encoding-tips</ulink>
+znajduje siê du¿o przyk³adów i przewodników skompletowanych z wielu w±tków
+listy dyskusyjnej MPlayer-users.
+W <ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">archiwum</ulink>
 znajdziesz mnóstwo dyskusji o aspektach i problemach zwi±zanych z kodowaniem
 przy pomocy <application>MEncodera</application>.
 </para>
 
+<sect1 id="menc-feat-selecting-codec">
+<title>Wybieranie kodeka i formatu</title>
+
+<para>
+ Kodeki audio i video stosowane przy kodowaniu s± wybierane odpowiednio
+ opcjami <option>-oac</option> i <option>-ovc</option>.
+ Napisz na przyk³ad:
+ <screen>mencoder -ovc help</screen>
+ by uzyskaæ listê wszystkich kodeków video obs³ugiwanych przez
+ <application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
+ Dostêpne s± nastêpuj±ce:
+</para>
+<para>
+Kodeki audio:
+
+<informaltable frame="all">
+<tgroup cols="2">
+<thead>
+<row><entry>Nazwa kodeka audio</entry><entry>Opis</entry></row>
+</thead>
+<tbody>
+ <row>
+  <entry>mp3lame</entry>
+  <entry>Kodowanie na MP3 VBR, ABR lub przy u¿yciu LAME</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>lavc</entry>
+  <entry>U¿ywa jednego z kodeków audio z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-audio-codecs"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
+  </entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>faac</entry>
+  <entry>Koder audio FAAC AAC</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>toolame</entry>
+  <entry>Koder MPEG Audio Layer 2</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>twolame</entry>
+  <entry>Koder MPEG Audio Layer 2 encoder oparty na tooLAME</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>pcm</entry>
+  <entry>Nieskompresowany d¼wiêk PCM</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>copy</entry>
+  <entry>Nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
+ </row>
+</tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+</para>
+
+<para>
+Kodeki video:
+<informaltable frame="all">
+<tgroup cols="2">
+<thead>
+<row><entry>Nazwa kodeka video</entry><entry>Opis</entry></row>
+</thead>
+<tbody>
+ <row>
+  <entry>lavc</entry>
+  <entry>U¿ywa jednego z kodeków video z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-video-codecs"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
+  </entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>xvid</entry>
+  <entry>XviD, kodek MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP)</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>x264</entry>
+  <entry>x264, MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC), zwany kodekiem H.264</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>nuv</entry>
+  <entry>nuppel video, u¿ywany przez niektóre aplikacje czasu rzeczywistego</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>raw</entry>
+  <entry>Nieskompresowane klatki video</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>copy</entry>
+  <entry>Nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>frameno</entry>
+  <entry>U¿ywany do kodowania trójprzebiegowego (nie zalecane)</entry>
+ </row>
+</tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+</para>
+<para>
+ Format wyj¶ciowy wybiera siê opcj± <option>-of</option>.
+ Napisz:
+ <screen>mencoder -of help</screen>
+ by otrzymaæ listê wszystkich formatów obs³ugiwanych przez
+ <application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
+</para>
+<para>
+Formaty przechowywania:
+<informaltable frame="all">
+<tgroup cols="2">
+<thead>
+<row><entry>Nazwa formatu</entry><entry>Opis</entry></row>
+</thead>
+<tbody>
+ <row>
+  <entry>lavf</entry>
+  <entry>Jeden z formatów obs³ugiwanych przez
+  <systemitem class="library">libavformat</systemitem></entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>avi</entry>
+  <entry>Audio-Video Interleaved (Przeplecione Audio-Video)</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>mpeg</entry>
+  <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>rawvideo</entry>
+  <entry>surowy strumieñ video (bez muxowania - tylko jeden strumieñ video)</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>rawaudio</entry>
+  <entry>surowy strumieñ audio (bez muxowania - tylko jeden strumieñ audio)</entry>
+ </row>
+</tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+ Format AVI jest podstawowym formatem <application>MEncodera</application>,
+ co oznacza ¿e jest najlepiej obs³ugiwany i ¿e
+ <application>MEncoder</application> by³ projektowany z my¶l± o nim.
+ Jak napisano wcze¶niej, mo¿na u¿ywaæ innych formatów, ale mo¿esz napotkaæ
+ przy tym problemy.
+</para>
+
+<para>
+<systemitem class="library">libavformat</systemitem> containers:
+</para>
+<para>
+ Je¶li chcesz ¿eby <systemitem class="library">libavformat</systemitem>
+ dokonywa³ muksowania zbioru wyj¶ciowego (przy u¿yciu opcji
+ <option>-of lavf</option>), stosowny format zostanie ustalony na podstawie
+ rozszerzenia pliku wyj¶ciowego.
+ Mo¿esz wymusiæ konkretny format opcj± <option>format</option> biblioteki
+ <systemitem class="library">libavformat</systemitem>.
+
+<informaltable frame="all">
+<tgroup cols="2">
+<thead>
+<row><entry><systemitem class="library">libavformat</systemitem> container name</entry><entry>Description</entry></row>
+</thead>
+<tbody>
+ <row>
+  <entry>mpg</entry>
+  <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>asf</entry>
+  <entry>Advanced Streaming Format (Zaawansowany format strumieniowy)</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>avi</entry>
+  <entry>Audio-Video Interleaved</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>wav</entry>
+  <entry>Waveform Audio</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>swf</entry>
+  <entry>Macromedia Flash</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>flv</entry>
+  <entry>Macromedia Flash video</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>rm</entry>
+  <entry>RealMedia</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>au</entry>
+  <entry>SUN AU</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>nut</entry>
+  <entry>Otwarty format NUT (eksperymentalny i jeszcze bez specyfikacji)</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>mov</entry>
+  <entry>QuickTime</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>mp4</entry>
+  <entry>MPEG-4 format</entry>
+ </row>
+ <row>
+  <entry>dv</entry>
+  <entry>format Sony Digital Video</entry>
+ </row>
+</tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+ Jak widzisz, <systemitem class="library">libavformat</systemitem> pozwala
+ <application>MEncoderowi</application> tworzyæ spor± ilo¶æ ró¿nych formatów.
+ Niestety, poniewa¿ <application>MEncoder</application> nie by³ tworzony
+ z my¶l± o innych formatach ni¿ AVI, powiniene¶ popadaæ w paranojê na temat
+ wynikowych plików. 
+ Dok³adnie sprawd¼ czy jest prawid³owa synchronizacja audio/video i czy plik
+ mo¿e zostaæ prawid³owo odtworzony przez odtwarzacze inne ni¿
+ <application>MPlayer</application>.
+</para>
+
+<informalexample>
+<para>Przyk³ad:</para>
+<para>
+ Tworzenie zbioru Macromedia Flash video, nadaj±cego siê do odtwarzania
+ w przegl±darce sieci z wtyczk± Macromedia Flash:
+<screen>
+mencoder <replaceable>wej¶cie.avi</replaceable> -o <replaceable>wyj¶cie.flv</replaceable> -of lavf -oac mp3lame -lameopts abr:br=56 -ovc lavc \
+-lavcopts vcodec=flv:vbitrate=500:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3 \
+-srate 22050
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+</sect1>
+
+
+<sect1 id="menc-feat-selecting-input">
+<title>Wybieranie ¼ród³owego zbioru lub urz±dzenia</title>
+
+<para>
+ <application>MEncoder</application> mo¿e kodowa¿ ze zbiorów lub bezpo¶rednio
+ z dysku DVD lub VCD.
+ Po prostu podaj nazwê zbioru w wierszu poleceñ ¿eby kodowaæ ze zbioru, albo
+ <option>dvd://</option><replaceable>numertytu³u</replaceable> lub
+ <option>vcd://</option><replaceable>numer¶cie¿ki</replaceable> by nagrywaæ
+ z tytu³u DVD albo ¶cie¿ki VCD.
+ Je¶li ju¿ skopiowa³e¶ DVD na twardy dysk (mo¿esz na przyk³ad u¿yæ narzêdzia
+ takiego jak <application>dvdbackup</application>, dostêpnego na wiêkszo¶ci
+ systemów), wci±¿ powiniene¶ u¿ywaæ sk³adni <option>dvd://</option>, razem
+ z opcj± <option>-dvd-device</option> po której nastêpuje ¶cie¿ka do
+ skopiowanego DVD.
+
+ Opcji <option>-dvd-device</option> i <option>-cdrom-device</option> mo¿esz
+ te¿ u¿ywaæ by podaæ w³asne ¶cie¿ki do wêz³ów urz±dzeñ, je¶li domy¶lne
+ <filename>/dev/dvd</filename> i <filename>/dev/cdrom</filename> nie s±
+ w³a¶ciwe w Twoim systemie.
+</para>
+<para>
+ Przy kodowaniu z DVD, czêsto po¿±danym jest wybranie do kodowania rozdzia³u
+ lub zasiêgu rozdzia³ów.
+ Mo¿esz w tym celu u¿yæ opcji <option>-chapters</option>, na przyk³ad
+ <option>-chapters</option> <replaceable>1-4</replaceable> zakoduje z DVD
+ tylko rozdzia³y od 1 do 4.
+ Jest to zw³aszcza u¿yteczne gdy robisz kodowanie do wielko¶ci 1400 MB,
+ przeznaczone na 2 CD, poniewa¿ mo¿esz siê upewniæ ¿e przerwa nast±pi
+ dok³adnie na granicy rozdzia³ów a nie w ¶rodku sceny.
+</para>
+<para>
+ Je¶li masz obs³ugiwan± kartê przechwytywania TV, mo¿esz te¿ kodowaæ z jej
+ urz±dzenia wej¶ciowego.
+ U¿yj opcji <option>tv://</option><replaceable>numerkana³u</replaceable> jako
+ nazwy pliku, a opcj± <option>-tv</option> skonfiguruj rozmaite ustawienia
+ przechwytywania.
+ Podobnie dzia³a wej¶cie z DVB.
+</para>
+</sect1>
+
+
 <sect1 id="menc-feat-mpeg4">
-<title>Kodowanie dwu-przebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
+<title>Kodowanie dwuprzebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
 
 <para>
-Nazwa zwi±zana jest z faktem, i¿ przy u¿yciu tej metody plik kodowany jest <emphasis>dwa razy</emphasis>.
+Nazwa zwi±zana jest z faktem, i¿ przy u¿yciu tej metody plik kodowany jest
+<emphasis>dwa razy</emphasis>.
 Pierwsze kodowanie (dubbed pass) tworzy pliki tymczasowe
-(<filename>*.log</filename>) o rozmiarze kilku megabajtów, nie kasuj ich od razu
-(mo¿esz natomiast skasowaæ plik AVI). W drugim przebiegu
-przy pomocy danych o bitrate'cie z plików tymczasowych tworzony jest plik wyj¶ciowy
-drugiego przebiegu. Plik koñcowy bêdzie mia³ o wiele lepsz± jako¶æ w porównaniu ze standardowym 1-przebiegowym kodowaniem.
+(<filename>*.log</filename>) o rozmiarze kilku megabajtów, nie kasuj ich od
+razu (mo¿esz natomiast skasowaæ plik AVI a jeszcze lepiej nie tworzyæ go
+w ogóle poprzez zapisywanie w <filename>/dev/null</filename>).
+W drugim przebiegu przy pomocy danych o bitrate z plików tymczasowych tworzony
+jest plik wyj¶ciowy drugiego przebiegu. Plik koñcowy bêdzie mia³ o wiele lepsz±
+jako¶æ w porównaniu ze standardowym 1-przebiegowym kodowaniem.
 Je¿eli pierwszy raz o tym s³yszysz, powiniene¶ zajrzeæ do którego¶ z wielu
 przewodników dostêpnych w sieci.
 </para>
@@ -29,21 +314,23 @@
 <example>
 <title>kopiowanie ¶cie¿ki d¼wiêkowej</title>
 <para>
-Dwu-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej.
+Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej.
 <screen>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
+	mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
+	mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </example>
 
 <example>
-<title>kodowanie ¶cie¿ki dzwiêkowej</title>
+<title>kodowanie ¶cie¿ki d¼wiêkowej</title>
 <para>
-Dwu-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej do MP3.
+Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej do MP3.
+Uwa¿aj stosuj±c tê metodê, poniewa¿ w niektórych przypadkach mo¿e zaowocowaæ
+desynchronizacj± audio/video.
 <screen>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>output.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </example>
@@ -53,29 +340,31 @@
 <title>Kodowanie do formatu MPEG</title>
 <para>
 <application>MEncoder</application> mo¿e tworzyæ pliki formatu MPEG (MPEG-PS).
-Jest to prawdopodobnie u¿yteczne tylko z kodekiem <emphasis>mpeg1video</emphasis>
-pochodz±cym z <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>, poniewa¿ odtwarzacze - za wyj±tkiem
-<application>MPlayera</application> - oczekuj± obrazu zakodowanego w MPEG-1 i
-strumienia d¼wiêkowego w MPEG-1 warstwa (layer) 2 (MP2) w pliku MPEG.
-</para>
-
-<para>
-Mo¿liwo¶æ ta nie jest zbytnio przydatna w tej chwili, poza tym
-zawiera prawdopodobnie wiele b³êdów, ale najwa¿niejsze jest to,
-¿e <application>MEncoder</application> w tej chwili nie mo¿e kodowaæ
-2 warstwy MPEG-1 (MP2) audio której oczekuj± wszystkie odtwarzacze w plikach MPEG.
+Zazwyczaj, je¶li u¿ywasz filmu MPEG-1 albo MPEG-2, to jest tak poniewa¿
+kodujesz na ograniczony format, taki jak SVCD, VCD albo DVD.
+Specyficzne ograniczenia tych formatów s± wyja¶nione w
+<link linkend="menc-feat-vcd-dvd">przewodniku tworzenia VCD i DVD</link>.
 </para>
 
 <para>
 Aby zmieniæ wyj¶ciowy format plików <application>MEncodera</application>, u¿yj opcji <option>-of mpeg</option>.
 </para>
 
+<informalexample>
 <para>
 Przyk³ad:
 <screen>
-mencoder -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -oac copy <replaceable>inne opcje</replaceable> <replaceable>media.avi </replaceable> -o <replaceable>wyjscie.mpg</replaceable>
+mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -oac copy <replaceable>inne_opcje</replaceable> -o <replaceable>wyjscie.mpg</replaceable>
+</screen>
+Tworzenie pliku MPEG-1, który mo¿na odtworzyæ na systemach z minimaln± obs³ug±
+multimedialn±, tak± jak domy¶lne instalacje Windows:
+<screen>
+mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 -o <replaceable>wyjscie.mpg</replaceable> -oac lavc -ovc lavc \
+-lavcopts acodec=mp2:abitrate=224:vcodec=mpeg1video:vbitrate=1152:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3
 </screen>
 </para>
+</informalexample>
+
 </sect1>
 
 
@@ -85,13 +374,12 @@
 <para>
 Czêsto zachodzi potrzeba zmiany wielko¶ci obrazu. Powodów tego mo¿e byæ wiele:
 zmniejszenie rozmiaru pliku, przepustowo¶æ sieci, itd. Wiêkszo¶æ ludzi stosuje 
-ponowne skalowanie przy konwertowaniu p³yt DVD, SVCD do DivX AVI. Je¿eli
+przeskalowywanie nawet przy konwertowaniu p³yt DVD, SVCD do DivX AVI. Je¿eli
 chcesz przeskalowywaæ, przeczytaj sekcjê o <link linkend="aspect">zachowywaniu proporcji obrazu</link>.
-
 </para>
 
 <para>
-Proces skalowania obs³ugiwany jest przez filtr video <literal>scale</literal>
+Proces skalowania obs³ugiwany jest przez filtr video <literal>scale</literal>:
 <option>-vf scale=<replaceable>szeroko¶æ</replaceable>:<replaceable>wysoko¶æ</replaceable></option>.
 Jego jako¶æ mo¿e byæ ustawiona parametrem <option>-sws</option>.
 Je¶li nie jest on podany <application>MEncoder</application> u¿yje warto¶ci 2: bicubic.
@@ -100,8 +388,7 @@
 <para>
 Przyk³ad:
 <screen>
-mencoder <replaceable>wejscie.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4
--vf scale=640:480 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+mencoder <replaceable>wejscie.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -vf scale=640:480 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>	
 </screen>
 </para>
 </sect1>
@@ -122,139 +409,39 @@
  mo¿na ³adne rzeczy wyczyniaæ:) Jak wstawianie (nie konwertowanie) FLI, VIDO lub MPEG-1 video w plik AVI!
  Oczywi¶cie tylko <application>MPlayer</application> potrafi odtwarzaæ takie pliki :) I prawdopodobnie nie ma
  dla tego ¿adnego sensownego zastosowania. Powa¿niej: kopiowanie strumieni video mo¿e byæ przydatne
- wtedy, gdy np. tylko strumieñ audio ma byæ zakodowany (np. PCM do MP3).
+ wtedy, gdy np. tylko strumieñ audio ma byæ zakodowany (np. PCM do MP3).
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Strumieñ audio</emphasis> (opcja <option>-oac copy</option>):
- prosto i przystêpnie. Mo¿liwe jest wmiksowanie zewnêtrznego ¼ród³a (MP3, WAV) do strumienia wyj¶ciowego.
- U¿yj opcji <option>-audiofile <replaceable>nazwa_pliku</replaceable></option> do tego celu.
+ prosto i przystêpnie. Mo¿liwe jest wmiksowanie zewnêtrznego ¼ród³a (MP3, WAV)
+ do strumienia wyj¶ciowego. U¿yj w tym celu opcji
+ <option>-audiofile <replaceable>nazwa_pliku</replaceable></option>.
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect1>
-
-
-<sect1 id="menc-feat-fix-avi">
-<title>Naprawianie plików AVI ze zniszczonym indeksem lub przeplotem</title>
 
 <para>
-Najprostsza sprawa. Po prostu kopiujemy strumieñ audio i video, a
-<application>MEncoder</application> generuje indeks. Oczywi¶cie nie
-naprawi to mo¿liwych b³êdów w strumieniu video i/lub audio, ale za to, naprawi pliki z zepsutym przeplotem,
-tak wiêc opcja <option>-ni</option> nie bêdzie tu ju¿ potrzebna.
+ U¿ywanie <option>-oac copy</option> do kopiowania z jednego formatu
+ przechowywania do innego mo¿e wymagaæ u¿ycia <option>-fafmttag</option> ¿eby
+ utrzymaæ znacznik formatu audio z oryginalnego zbioru.
+ Na przyk³ad je¶li konwertujesz zbiór NSV z audio zakodowanym AAC do formatu
+ AVI, to znacznik formatu audio bêdzie nieprawid³owy i musi zostaæ zmieniony.
+ Listê znaczników formatów audio znajdziesz w pliku
+ <filename>codecs.conf</filename>.
 </para>
 
 <para>
-Komenda:
+Przyk³ad:
 <screen>
-mencoder -idx <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable><!--
---></screen>
-</para>
-
-
-<sect2 id="menc-feat-appending">
-<title>£±cznie wielu plików AVI</title>
-
-<para>
-Efektem ubocznym funkcji naprawiania zepsutych plików AVI jest mo¿liwo¶ci ³±czenia
-2 (lub wiêcej) plików AVI:
-</para>
-
-<para>
-Komenda:
-<screen>cat 1.avi 2.avi | mencoder -noidx -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> -</screen>
+mencoder <replaceable>wej¶cie.nsv</replaceable> -oac copy -fafmttag 0x706D -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -o <replaceable>wyj¶cie.avi</replaceable>
+</screen>
 </para>
 
-<note><para>
-Komenda ta oczekuje tego, ¿eby <filename>1.avi</filename> i <filename>2.avi</filename> u¿ywa³y tego
-samego kodeka, rozdzielczo¶ci, szybko¶ci strumienia (stream rate), i przynajmniej
-<filename>1.avi</filename> nie mo¿e byæ zepsute. Mo¿liwe, ¿e bêdziesz musia³ naprawiæ pliki wej¶ciowe,
-jak by³o opisane
-<link linkend="menc-feat-fix-avi">powy¿ej</link>.
-</para></note>
-</sect2>
 </sect1>
 
-<sect1 id="menc-feat-enc-libavcodec">
-<title>Kodowanie przy pomocy rodziny kodeków <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></title>
-
-<para>
-<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link> umo¿liwia proste kodowanie do wielu
-interesuj±cych formatów video i audio.
-Mo¿esz kodowaæ do nastêpuj±cych kodeków (mniej lub bardziej aktualne)
-
-<informaltable frame="all">
-<tgroup cols="2">
-<thead>
-<row><entry>Nazwa kodeka</entry><entry>Opis</entry></row>
-</thead>
-<tbody>
-<row><entry>mjpeg</entry><entry>
-  Ruchomy JPEG
- </entry></row>
-<row><entry>ljpeg</entry><entry>
-  Bezstratny JPEG
- </entry></row>
-<row><entry>h263</entry><entry>
- H.263
- </entry></row>
-<row><entry>h263p</entry><entry>
- H263+
- </entry></row>
-<row><entry>mpeg4</entry><entry>
- Standard ISO MPEG-4 (DivX 5, XVID kompatybilne)
- </entry></row>
-<row><entry>msmpeg4</entry><entry>
- pierwotny wariant MPEG-4 od MS, v3 (DivX3)
- </entry></row>
-<row><entry>msmpeg4v2</entry><entry>
- pierwotny wariant MPEG-4 od MS, v2 (u¿ywany w starych plikach asf)
- </entry></row>
-<row><entry>wmv1</entry><entry>
- Windows Media Video, wersja 1 (WMV7)
- </entry></row>
-<row><entry>wmv2</entry><entry>
- Windows Media Video, wersja 2 (WMV8)
- </entry></row>
-<row><entry>rv10</entry><entry>
- Stary kodek RealVideo
- </entry></row>
-<row><entry>mpeg1video</entry><entry>
- MPEG-1 video
- </entry></row>
-<row><entry>mpeg2video</entry><entry>
- MPEG-2 video
- </entry></row>
-<row><entry>huffyuv</entry><entry>
- bezstratna kompresja
- </entry></row>
-<row><entry>asv1</entry><entry>
- ASUS Video v1
- </entry></row>
-<row><entry>asv2</entry><entry>
- ASUS Video v2
- </entry></row>
-<row><entry>ffv1</entry><entry>
- bezstratny kodek video FFmpeg
- </entry></row>
-</tbody>
-</tgroup>
-</informaltable>
-
-Pierwsza kolumna zawiera nazwê kodeka, która powinna byæ podana za opcj±
-<literal>vcodec</literal>, np: <option>-lavcopts vcodec=msmpeg4</option>
-</para>
-
-<informalexample>
-<para>
-Przyk³ad z kompresj± MJPEG:
-<screen>mencoder dvd://2 -o <replaceable>title2.avi</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg -oac copy</screen>
-</para>
-</informalexample>
-</sect1>
 
 
 <sect1 id="menc-feat-enc-images">
-<title>Kodowanie z wielu wej¶ciowych plików obrazkowych (JPEG,PNG lub TGA)</title>
+<title>Kodowanie z wielu wej¶ciowych plików obrazkowych (JPEG, PNG, TGA, SGI)</title>
 
 <para>
 <application>MEncoder</application> jest w stanie stworzyæ film z jednego
@@ -284,7 +471,18 @@
 <para>
 Tworzenie pliku MPEG-4 ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+mencoder mf://<replaceable>ramka001.jpg,ramka002.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyj¶cie.avi</replaceable>
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Tworzenie plików MPEG-4 z jawnie podanej listy plików JPEG (list.txt w aktualnym
+katalogu, zawiera listê plików, które maj± zostaæ u¿yte jako ¼ród³o, po jednym w ka¿dej linii):
+<screen>
+mencoder mf://<replaceable>@list.txt</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \ 
+-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -293,7 +491,7 @@
 <para>
 Tworzenie pliku MPEG-4 z wybranych plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder mf://*.jpg -mf type=jpg:w=800:h=600:fps=25 -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+mencoder mf://<replaceable>klatka001.jpg,klatka002.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -302,8 +500,8 @@
 <para>
 Tworzenie pliku Motion JPEG (MJPEG) ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25 -ovc copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \*.jpg<!--
---></screen>
+mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc copy -ovc copy -o <replaceable>wyj¶cie.avi</replaceable>
+</screen>
 </para>
 </informalexample>
 
@@ -311,13 +509,13 @@
 <para>
 Tworzenie nieskompresowanego pliku ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \*.png<!--
---></screen>
+mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
+</screen>
 </para>
 </informalexample>
 
-<note><para>
-Szeroko¶ci musi byæ liczb± podzieln± przez 4, takie s± ograniczenia formatu RAW RGB AVI.
+<note><title>Informacja:</title><para>
+Szeroko¶æ musi byæ liczb± podzieln± przez 4, takie s± ograniczenia formatu RAW RGB AVI.
 </para></note>
 
 <informalexample>
@@ -343,7 +541,7 @@
 
 
 <sect1 id="menc-feat-extractsub">
-<title>Ekstraktowanie napisów z DVD do pliku VOBsub</title>
+<title>Wydobywanie napisów z DVD do pliku VOBsub</title>
 
 <para>
 <application>MEncoder</application> jest w stanie wyci±gn±æ napisy z DVD do pliku
@@ -356,8 +554,8 @@
 
 <para>
 Podajesz nazwê bazow± (tzn. bez rozszerzenia <filename>.idx</filename> lub
-<filename>.sub</filename>) pliku wyj¶ciowego z
-<option>-vobsubout</option> oraz indeks dla tego pliku przez <option>-vobsuboutindex</option>.
+<filename>.sub</filename>) pliku wyj¶ciowego opcj±
+<option>-vobsubout</option> oraz indeks dla tego pliku opcj± <option>-vobsuboutindex</option>.
 </para>
 
 <para>
@@ -382,7 +580,7 @@
 <screen>
 rm subtitles.idx subtitles.sub
 mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 0 -sid 2
-mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
+mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
 --></screen>
 </example>
 
@@ -390,7 +588,7 @@
 <title>Kopiowanie francuskich napisów z pliku MPEG</title>
 <screen>
 rm napisy.idx napisy.sub
-mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 -vobsuboutid fr -sid 1<!--
+mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy<!--
 --></screen>
 </example>
 
@@ -399,8 +597,9 @@
 <sect1 id="aspect">
 <title>Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)</title>
 <para>
-Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG-1/2) zawieraj± warto¶æ proporcji obrazu, która
-opisuje, jak odtwarzacz ma skalowaæ strumieñ video, wiêc ludzie nie bêd± siê mêczyæ (np.: 480x480 + 4:3 = 640x480).
+Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG-1/2) zawieraj± informacje o proporcji obrazu, która
+opisuje, jak odtwarzacz ma skalowaæ strumieñ video, ¿eby ludzie nie byli jajog³owi
+(np.: 480x480 + 4:3 = 640x480).
 Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX) musisz byæ ¶wiadom, ¿e nag³ówek AVI nie przechowuje
 tej warto¶ci. Przeskalowywanie jest obrzydliwe i czasoch³onne, musi byæ jaki¶ lepszy sposób!
 </para>
@@ -410,7 +609,8 @@
 <para>
 MPEG-4 posiada unikaln± cechê: strumieñ video mo¿e posiadaæ swoj± warto¶æ proporcji obrazu.
 Tak, dok³adnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263. Niestety, nie ma
-<emphasis role="bold">¿adnych</emphasis> odtwarzaczy video które by to wykorzystywa³y, oprócz <application>MPlayera</application>.
+<emphasis role="bold">¿adnych</emphasis> odtwarzaczy video które by to wykorzystywa³y,
+oprócz <application>MPlayera</application>.
 </para>
 
 <para>
@@ -423,1000 +623,14 @@
 
 <para>
 Z pewno¶ci± powiniene¶ wyci±æ czarne pasy nad i pod obrazem.
-Zobacz jak u¿ywaæ filtrów <systemitem>cropdetect</systemitem> i <systemitem>crop</systemitem> na stronie man.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-<screen>
-mencoder <replaceable>przyk³ad-svcd.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:autoaspect -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
-</screen>
-</para>
-</sect1>
-
-<sect1 id="custommatrices"><title>Dowolne inter/intra matryce</title>
-
-<para>
-Ta cecha <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link> pozwala ustawiæ dowolne
-inter (I-ramki/ramki kluczowe) i intra (P-ramki/predicted
-frames) matryce. Funkcja ta jest obs³ugiwana przez wiele kodeków:
-<systemitem>mpeg1video</systemitem> i <systemitem>mpeg2video</systemitem>
-zg³aszane s± jako dzia³aj±ce.
-</para>
-
-<para>
-Typowy sposób u¿ycia tej opcji to ustawienie matrycy na specyfikacje preferowane przez
-<ulink url="http://www.kvcd.net/">KVCD</ulink>.
-</para>
-
-<para>
-<emphasis role="bold">Matryca Kwantyzacji KVCD "Notch":</emphasis>
-</para>
-
-<para>
-Intra:
-<screen>
- 8 9 12 22 26 27 29 34
- 9 10 14 26 27 29 34 37
-12 14 18 27 29 34 37 38
-22 26 27 31 36 37 38 40
-26 27 29 36 39 38 40 48
-27 29 34 37 38 40 48 58
-29 34 37 38 40 48 58 69
-34 37 38 40 48 58 69 79
-</screen>
-
-Inter:
-<screen>
-16 18 20 22 24 26 28 30
-18 20 22 24 26 28 30 32
-20 22 24 26 28 30 32 34
-22 24 26 30 32 32 34 36
-24 26 28 32 34 34 36 38
-26 28 30 32 34 36 38 40
-28 30 32 34 36 38 42 42
-30 32 34 36 38 40 42 44
-</screen>
+Zobacz jak u¿ywaæ filtrów <systemitem>cropdetect</systemitem>
+i <systemitem>crop</systemitem> na stronie man.
 </para>
 
 <para>
 Sposób u¿ycia:
-<screen>
-$ mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> -oac copy -ovc lavc -lavcopts inter_matrix=...:intra_matrix=...
-</screen>
-</para>
-
-<para>
-<screen>
-$ mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -ovc lavc -lavcopts
-vcodec=mpeg2video:intra_matrix=8,9,12,22,26,27,29,34,9,10,14,26,27,29,34,37,
-12,14,18,27,29,34,37,38,22,26,27,31,36,37,38,40,26,27,29,36,39,38,40,48,27,
-29,34,37,38,40,48,58,29,34,37,38,40,48,58,69,34,37,38,40,48,58,69,79
-:inter_matrix=16,18,20,22,24,26,28,30,18,20,22,24,26,28,30,32,20,22,24,26,
-28,30,32,34,22,24,26,30,32,32,34,36,24,26,28,32,34,34,36,38,26,28,30,32,34,
-36,38,40,28,30,32,34,36,38,42,42,30,32,34,36,38,40,42,44 -oac copy -o svcd.mpg
-</screen>
-</para>
-</sect1>
-
-<sect1 id="menc-feat-dvd-mpeg4">
-<title>Rippowanie DVD do wysokiej jako¶ci pliku MPEG-4 ("DivX")</title>
-
-<para>
- Jednym z najczêsciej zadawanych pytañ jest "Jak zripowaæ DVD do najwy¿szej osi±galnej
- jako¶ci? Nie interesuje mnie rozmiar pliku, chcê tylko najwy¿sz± jako¶æ".
-</para>
-
-<para>
-  To jest co najmniej ¼le sformu³owane. W koñcu je¿eli nie obchodzi Ciê rozmiar
-  pliku, to czemu nie skopiowaæ po prostu ca³ego strumienia video MPEG-2 z DVD?
-  Pewnie, plik bêdzie mia³ 5GB, jak chcesz to nie pakuj siê w to, ale je¿eli chcesz
-  najwy¿szej jako¶ci i nie martwi Ciê rozmiar pliku, to jest na pewno najlepsze 
-  rozwi±zanie.
-</para>
-
-<para>
- Tak na prawdê, powodem dla którego chcesz przekodowaæ DVD do pliku MPEG-4
- jest w³a¶nie to, ¿e <emphasis role="bold">zale¿y</emphasis> Ci na rozmiarze pliku.
-</para>
-
-<para>
-  Trudno jest podaæ przepis krok-po-kroku jak stworzyæ wysokiej jako¶ci 
-  ripa DVD. Trzeba uwzglêdniæ kilka czynników, musisz je zrozumieæ ¿eby
-  byæ zadowolonym z rezultatów jakie osi±gniesz. Poni¿ej zbadamy kilka
-  z tych czynników i spojrzymy na przyk³ady. Zak³adamy, ¿e korzystasz z 
-  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> do kodowania
-  video, teorii jednak mo¿na u¿ywaæ przy innych kodekach.
-</para>
-
-<para>
-  G³ównym za³o¿eniem tego przewodnika jest to, i¿ nie masz konkretnego
-  docelowego rozmiaru pliku i nie masz problemu w oddaniu kilku bitów 
-  w zamian za poprawê jako¶ci. Wiele informacji tutaj zawartych jest przydatnych
-  w ka¿dej sytuacji, ale niektóre mog± dzia³aæ na Twoj± niekorzy¶æ je¿eli
-  masz obrany cel w postaci wielko¶ci pliku wynikowego, na przyk³ad zmieszczeniu
-  video na CD.
-</para>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-2pass">
-<title>Sta³y Kwantyzator vs. dwu-przebiegowe</title>
-
-<para>
- Istniej± trzy podej¶cia do kodowania video: sta³y bitrate (CBR), 
- sta³y kwantyzator i kodowanie dwu-przebiegowe (ABR, u¶redniony bitrate).
-</para>
-
-<para>
-  W ka¿dym z tych trybów, <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
-  rozbija ramke na makroblok 16x16 pikseli i aplikuje kwantyzator do ka¿dego makrobloku
-  Im ni¿szy kwantyzator, tym lepsza jako¶æ i wy¿szy bitrate.
-  Metoda jak± u¿ywa <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
-  do zdeterminowania jaki kwantyzator u¿yæ do danego makrobloku zale¿y od wielu
-  czynników i jest ³atwo zmienialna. (Jest to bardzo ogólny opis prawdziwego procesu,
-  ale warto rozumieæ podstawowy koncept.)
-</para>
-
-<para>
-  Kiedy ustawisz sta³y bitrate, <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> 
-  zakoduje video, niszcz±c najmniejsz± ilo¶æ detali jaka jest potrzebna ¿eby pozostaæ
-  poni¿ej wyznaczonej warto¶ci bitrate. Je¿eli naprawdê nie zale¿y Ci na rozmiarze pliku
-  móg³by¶ u¿yæ CBR i ustawiæ bitrate na nieskoñczono¶æ. (W praktyce oznacza to liczbê
-  tak wysok± aby nie stawia³a ¿adnego limitu, np. 10000Kbit.). Bez prawdziwych ograniczeñ
-  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> u¿yje dla ka¿dego makrobloku 
-  mo¿liwie najni¿szego kwantyzatora (zapisanego w zmiennej <option>vqmin</option>,
-  która domy¶lnie jest ustawiona na 2). Gdy tylko ustawisz ni¿szy bitrate 
-  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> bêdzie zmuszony do u¿ycia
-  wy¿szego kwantyzatora, a wiêc i pogorszenia jako¶ci video. Ogólnie, je¿eli zale¿y Ci na jako¶ci
-  wogóle nie powiniene¶ u¿ywaæ CBR.
-</para>
-
-<para>
-  Ze sta³ym kwantyzatorem, <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
-  u¿ywa kwantyzatora ustawionego przez opcjê <option>vqscale</option> 
-  na ka¿dym makrobloku. Je¿eli chcesz najwy¿szej mo¿liwej jako¶ci, igonruj±c
-  bitrate, mo¿esz u¿yæ <option>vqscale=2</option>. Bêdzie to mia³o taki sam efekt
-  jak ustawienie <option>vbitrate</option>=nieskoñczono¶æ i domy¶lnie 
-  <option>vqmin</option> na 2 przy CBR.
-</para>
-
-<para>
-   Problemem przy sta³ym kwantyzowaniu jest to, i¿ u¿ywa on danego
-   kwantyzatora czy makroblok potrzebuje go czy nie. To znaczy
-   ¿e mo¿na by³oby u¿yæ wy¿szego kwantyzatora bez starty jako¶ci obrazu.
-   Po co traciæ miejsce na niepotrzebnie niski kwantyzator? Twój procesor
-   ma tyle cykli ile jest czasu, ale na twardym dysku jest ograniczona ilosæ miejsca.
-</para>
-
-<para>
- W dwu-przebiegowym kodowaniu, pierwszy przebieg zripuje film ze sta³ym
- bitratem (CBR), ale stworzy plik loguj±cy w³a¶ciwo¶ci ka¿dej ramki. Te
- informacje s± u¿ywane podczas drugiego przebiegu i na ich podstawie
- dobierany jest odpowiedni kwantyzator. Podczas szybkiej akcji lub 
- scen z ma³± ilo¶ci± detali, bêdzie u¿yty wysoki kwantyzator, a podczas
- wolnego ruchu lub scen z wieloma detalami ni¿szy.
-</para>
-
-<para>
- Je¿eli u¿ywasz <option>vqscale=2</option>, to tracisz miejsce. Je¿eli
- u¿ywasz <option>vqscale=3</option>, to nie dostaniesz najwy¿szej jako¶ci.
- Przypu¶æmy, ¿e ripujesz DVD z opcj± <option>vqscale=3</option>, a rezultatem
- jest 1800Kbit. Je¿eli zastosujesz dwu-przebiegowe kodowanie z 
- <option>vbitrate=1800</option>, wyj¶ciowe video bêdzie mia³o 
- <emphasis role="bold">wy¿sz± jako¶æ</emphasis> dla 
- <emphasis role="bold">tej samej warto¶ci bitrate</emphasis>.
-</para>
-
-<para>
-   Poniewa¿ jeste¶ ju¿ przekonany, ¿e dwu-przbiegowe kodowanie jest
-   najlepszym rozwi±zaniem, prawdziwym pytaniem jest jakiej u¿yæ
-   warto¶ci bitrate? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Idealna warto¶æ
-   jest najlepszym balansem miêdzy jako¶ci± a rozmiarem pliku. 
-   Zmienia siê ona zale¿nie od ¼ród³owego video.
-</para>
-
-<para>
-   Dobrym punktem startowym dla wysokiej jako¶ci ripów jest 2000Kbit
-   plus minus 200Kbit. Przy szybkiej akcji, wielu detalach lub poprostu
-   gdy masz wysokie wymagania, mo¿esz zdecydowaæ siê na 2400
-   lub 2600. Przy niektórych DVD, mo¿esz nie zauwa¿yæ ró¿nicy przy
-   1400KBit. Najlepiej jest troszkê poeksperymentowaæ przy ró¿nych
-   warto¶ciach bitrate.
-</para>
-
-</sect2>
-
-
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-crop">
-<title>Kadrowanie i Skalowanie</title>
-
-<para>
-  Normalne DVD ma rozdzielczo¶æ 720x480 dla NTSC i 720x576 dla PAL,
-  ale jest jeszcze flaga mówi±ca czy jest to obraz pe³no ekranowy (4:3), czy
-  panoramiczny (16:9). Wiele (je¿eli nie wszystkie) panoramiczne DVD nie s±
-  dok³adnie 16:9, tylko 1.85:1 lub 2.35:1 (kineskop). Oznacza to i¿ pojawi±
-  siê czarne pasy którê bêd± musia³y byæ wykadrowane.
-</para>
-
-<para>
-   W tym miejscu pojawia siê <application>MPlayer</application> posiadaj±cy
-   opcjê ustalaj±c± prostok±t kadrowania (<option>-vf cropdetect</option>).
-   Poniewa¿ MPEG-4 u¿ywa makrobloków 16x16, bêdziesz chcia³ aby ka¿dy wymiar
-   obrazu by³ wielokrotno¶ci± 16, w innym wypadku pogorszy siê jako¶æ szczególnie
-   przy niskich warto¶ciach bitrate. Mo¿esz osi±gn±æ to zaokr±glaj±c prostok±t kadrowania
-   do najbli¿szej wielokrotno¶ci 16. Przy kadrowaniu bêdziesz chcia³ zwiêkszyæ przesuniêcie
-   w osi y o po³owê ró¿nicy miêdzy star± a now± warto¶ci± tak aby obraz brany by³
-   z ¶rodka ramki. Z powodu sposobu w jaki obraz jest próbkowany na DVD musi to byæ
-   przysta liczba. (Tak naprawdê nigdy nie u¿ywaj nieparzystych warto¶ci przy kadrowaniu 
-   ani skalowaniu.) Je¿eli nie chcesz wyrzucaæ kilku pikseli, mo¿e wolisz zeskalowaæ
-   obraz. Przyjrzyjmy sie skalowaniu w naszym nastêpnym przyk³adzie.
-</para>
-
-<para>
-   Uwa¿aj te¿ na "miêkkie" czarne piksele na brzegach. Wykadruj je
-   te¿, bo inaczej bêdziesz traci³ bity którê zostan± wykorzystane lepiej 
-   gdzie indziej.
-</para>
-
-<para>
- Po wszytskim, dostaniesz najprawdopodobniej video którego piksele
- nie s± raczej ani 1.85:1 czy 2.35:1, tylko co¶ w pobli¿u. Móg³by¶ policzyæ
- nowe proporcje obrazu rêcznie, ale <application>MEncoder</application>
- oferuje opcjê biblioteki <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- o nazwie <option>autoaspect</option> która zrobi to za Ciebie. W ¿adnym 
- wypadku nie skaluj pikseli w celu zrobienia z nich kwadratów, chyba ¿e lubisz
- traciæ miejsce na twardym dysku. Skalowanie powinno odbywaæ siê przy 
- odtwarzaniu, a odtwarzacz u¿yje proporcji zapisanych w nag³ówku AVI, aby
- zdeterminowaæ prawid³ow± rozdzielczo¶æ.
+<screen>mencoder <replaceable>przyk³adowy-svcd.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o <replaceable>wyj¶cie.avi</replaceable></screen>
 </para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-quality">
-<title>Audio</title>
-<para>
-   D¼wiêk jest o wiele prostszym problemem do rozwi±zania.: zostaw go
-   poprostu takim jakim jest. Nawet strumienie AC3 5.1 s± najwy¿ej 
-   448Kbit/s i s± one warte ka¿dego bitu. Kusz±ce mo¿e wydawaæ siê
-   zakodowanie d¼wiêku do wysokiej jako¶ci Ogg Vorbis, ale to ¿e nie
-   posiadasz dzisiaj odbiornika A/V do AC3 nie oznacza ¿e nie bêdziesz go mia³
-   jutro. Zabezpiecz swoje ripy DVD zostawiaj±c im strumieñ AC3.
-</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-interlacing">
-<title>Przeplot i Telecine</title>
-
-<para>
- Prawie wszytskie filmy krêcone s± z prêdko¶ci± 24 fps. Poniewa¿ NTSC jest
- 29.97 fps, obraz 24 fps trzeba poddaæ dzia³aniu kilku procesów aby móg³
- byæ on odtwarzany na szybko¶ci NTSC. Proces ten nazywa siê 3:2 pulldown,
- czêsto wi±zany z telecine (poniewa¿ pulldown jest czêsto stosowany podczas
- procesu telecine), i naiwnie opisywany jako i¿ dzia³a on przez zwalnianie filmu do
- 23.976 fps, i powtarzaniu co czwartej ramki.
-</para>
-
-<para>
-  Video w formacie PAL z DVD, o prêdko¶æ 25 fps nie jest poddawane 
-  ¿adnym specjalnym procesom. (Praktcznie, PAL mo¿e zostaæ poddany
-  procesowi telcine, nazywanemu 2:2 pulldown, ale w praktyce to nie jest
-  problemem.) Film 24 fps jest poprostu odtwarzany z prêdko¶ci± 25 fps. 
-  W efekcie film leci trochê szybciej ale je¿eli nie jeste¶ kosmit± pewnie nie 
-  zauwa¿ysz ró¿nicy. Wiêkszo¶æ DVD w PALu posiada poprawiony d¼wiêk,
-  wiêc nawet przy odtwarzaniu z prêdko¶ci± 25 fps bêdzie on brzmia³ poprawnie,
-  pomimo tego, i¿ ¶cie¿ka d¼wiêkowa (a wiec i ca³y film) jest odtwarzana
-  4% czasu krócej ni¿ NTSC DVD.
-</para>
-
-<para>
-   Poniewa¿ video w PAL DVD nie zosta³o zmienione, nie musisz martwiæ
-   siê o tempo odtwarzania. ¬ród³o jest 25 fps i Twoj rip bêdzie 25 fps.
-   Jednak¿e, je¿eli ripujesz NTSC DVD, mo¿liwe ¿e bêdziesz musia³ zastosowaæ
-   odwrócone telecine.
-</para>
-
-<para>
-   W filmach nakrêconych w prêdko¶ci 24 fps, video na NTSC DVD jest albo
-   ztelecinowane do 29.97 fps lub progresywne 24 fps i przeznaczone to
-   telecine które ma zostaæ wykonane w locie przez odtwarzacz DVD. Z drugiej
-   strony, seriale telewizyjne s± zazwyczaj tylko przeplecione, nie ztelecionowane.
-   Jednak¿e nie jest to regu³±: niektóre seriale TV s± przeplecione (jak Buffy 
-   Postrach Wampirów), a niektóre s± mikstur± progresywnego i przeplecionego
-   video (jak Angel, lub 24 godziny).
-</para>
-
-<para>
-   Szczególnie polecamy do przeczytania sekcje o tym
-   <link linkend="menc-feat-telecine">Jak sobie radziæ z telecine
-   i przeplotem w DVD w formacie NTSC</link>.
-</para>
-
-<para>
-   Je¿eli, ripujesz tylko filmy, najprawdopodobniej musisz radziæ sobie tylko
-   z obrazem 24 fps progresywnym lub telecine. W takiej sytuacji mo¿esz
-   u¿yæ fitru <option>pullup</option> (<option>-vf pullup,softskip</option>).
-</para>
-
-</sect2>
-
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-filtering">
-<title>Filtrowanie</title>
-<para>
-  Ogólnie, chcesz filtrowaæ jak najmniej aby pozostaæ najbli¿ej jak siê da
-  do ¼ród³owego DVD. Kadrowanie jest zazwyczaj niezbêdne (opisane powy¿ej),
-  ale nie skaluj obrazu. Skalowanie w dó³ jest czasami preferowane zamiast
-  wysokich kwantyzatorów, chcemy unikn±æ obu tych rzeczy: pamiêtaj co
-  ustalili¶my na pocz±tkum, ¿e chcemy wymienaæ bity na jako¶æ.
-</para>
-
-<para>
-  Równie¿ nie zmieniaj warto¶æi gamma, kontrastu, jasno¶ci, itd. To co wygl±da
-  dobrze na Twoim monitorze, mo¿e nie wygl±daæ dobrze na innych. Te ustawienia
-  powinny byæ realizowane tylko przy odtwarzaniu.
-</para>
-
-<para>
-  Jedn± rzecz± któr± móg³by¶ chcieæ zrobiæ jest przepuszczenie obrazu
-  przez lekki odszumiaj±cy filtr, tak jak np. <option>-vf hqdn3d=2:1:2</option>.
-  Znów, jest to sprawa lepszego spo¿ytkowania miejsca: po co traciæ je 
-  na kodowanie szumów je¿eli mo¿esz dodaæ je podczas odtwarzania? 
-  Zwiêkszenie parametrów <option>hqdn3d</option> zwiêkszy 
-  mo¿liwo¶ci kompresji, ale je¿eli zwiêkszysz parametry za bardzo 
-  ryzykujesz utratê klarowno¶ci obrazu. Sugerowane powy¿ej warto¶ci 
-  (<option>2:1:2</option>) s± do¶æ zachowawcze; 
-  spróbuj poeksperymentowaæ z wy¿szmi warto¶ciami i samemu porównaæ efekty.
-</para>
-
-</sect2>
-
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-example">
-<title>Przyk³ad</title>
-
-<para>
-   Kupi³e¶ wieæ nowiutk± kopiê Harrego Pottera i Komnaty Tajemnic (oczywi¶cie wersjê
-   panoramiczn±) i chcesz zripowaæ to DVD aby dodaæ j± do swojego komputerowego
-   kina domowego. Jest to DVD z regionu 1, a wiêc NTSC. Poni¿szy przyk³ad bêdzie
-   dzia³a³ z fomratem PAL je¿eli pomiesz opcjê <option>-ofps 23.976</option>
-   (poniewa¿ wej¶ciowa szybko¶æ jest taka sama jak wyj¶ciowa), oczywi¶cie
-   paramtery kadrowania bêd± inne.
-</para>
-
-<para>
-   Po uruchomieniu <option>mplayer dvd://1</option>, pod±¿amy opisem
-   zawartym w sekcji <link linkend="menc-feat-telecine">Jak sobie radziæ z telecine
-   i przeplotem w DVD w formacie NTSC</link> i odkrywamy, ¿e jest to progresywne
-   video 24 fps, co oznacza ¿e nie musimy u¿ywaæ filtrów odwróconego telecine,
-   jak <option>pullup</option> czy <option>filmdint</option>.
-</para>
-
-<para>
-   Nastêpnie, chcemy zdeterminowaæ odpowiedni prostok±t kadrowania,
-   u¿ywamy fitru cropdetect:
-   
-   <screen>mplayer dvd://1 -vf cropdetect</screen>
-   
-   Przewniñ do w pe³ni wype³nionej ramki (jasna scena), i zobaczysz
-   wyj¶cie <application>MPlayer</application>a na konsoli:
-   
-   <screen>crop area: X: 0..719 Y: 57..419 (-vf crop=720:362:0:58)</screen>
-   
-   Teraz odtwarzamy film z tym fitrem aby sprawdziæ jego poprawno¶æ:
-   
-   <screen>mplayer dvd://1 -vf crop=720:362:0:58</screen>
-   
-   I widzimy ¿e wygl±da ¶wietnie. Teraz, upewniamy sie ¿e wymiary ¶a wielokrotno¶ci±
-   16 . Szeroko¶æ jest w porz±dku, niestety wysoko¶æ nie. Poniewa¿ nie
-   oblali¶my matematyki w liceum, wiemy ¿e najbli¿sz± wielokrotno¶cia
-   16 mniejsz± ni¿ 362 jest 352.
-   
-</para>
-
-<para>
-  Mogliby¶my poprostu u¿yæ <option>crop=720:352:0:58</option>, ale
-  ³adniej by³oby wzi±æ trochê z góry i z do³u aby utrzymaæ siê na ¶rodku. 
-  Zmneijszylismy wysoko¶æ o 10 pikseli, ale nie chcemy zwiêkszyæ
-  przesuniêcia y o 5 pikseli poniewa¿ jest to liczba nieparzysta i
-  pogorszy³aby jako¶æ. Zwiêkszymy zatem przesuniêcie na osi y o 4 piksele:
-
-  <screen>mplayer dvd://1 -vf crop=720:352:0:62</screen>
-
-  Innym powodem dla którego powinni¶my obcinaæ piksele równomiernie z góry 
-  i do³u s± "po³owy czarnych pikseli" które bezwzglêdnie powinni¶my obci±æ je¿eli istniej±.
-  Pamiêtaj, je¿eli Twoje video jest ztelecinowane, upewnij siê ¿e filtr <option>pullup</option>
-  (lub inny filtr odwróconego telecine który zdecydujesz siê u¿yæ) pojawia siê
-  w ³añcuchu fitrów przed fitrem kadrowania. Je¿eli video posiada przeplot, 
-  usuñ go przed kadrowaniem. (Je¿eli zdecydujesz siê pozostawiæ przeplot, upewnij
-  siê ¿e wertykalne przesuniêcie kadrowania jest wielokrotno¶ci± 4.)
-</para>
-
-<para>
-  Je¿eli naprawdê jeste¶ przejêty utrat± tych 10 pikseli, mo¿e wolisz
-  przeskalowaæ wymiary obrazu do najbli¿szej wielkortono¶ci 16.
-  £añcuch fitrów powinen wygl±daæ tak:
-
- <screen>-vf crop=720:362:0:58,scale=720:352</screen>
-
-  Skalowanie video w dó³ oznacza utratê ma³ej ilo¶ci detali, która bêdzie
-  najprawdopodobnie niezauwa¿alna. Skalowanie w góre oznacza utratê
-  jako¶ci (chyba ¿e zwiêkszysz bitrate). Kadrowanie wyrzuca te piksele. Jest
-  to wymiana jak± trzeba rozwa¿yæ w ka¿dym wypadku. Na przyk³±d,
-  je¿eli DVD by³o zrobione dla telewizji, mo¿esz chcieæ unikn±æ wertykalnego
-  skalowania, poniewa¿ zestawienie linii odpowiada temu jak obraz by³ 
-  oryginalnie nagrywany.
-</para>
-
-<para>
-   Przy insepkcji widzimy ¿e nasz film ma du¿o akcji i szczegó³ów, wybieramy
-   wiêc 2400Kbit na nasze bitrate.
-</para>
-
-<para>
-   Jeste¶my gotowi do dwu-przebiegowego kodowania. Przebieg 1:
-   
- <screen>mencoder dvd://1 -ofps 23.976 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
--o Harry_Potter_2.avi</screen>
-
-   Drugi przebieg jest taki sam, podajemy tylko opcjê <option>vpass=2</option>:
-
- <screen>mencoder dvd://1 -ofps 23.976 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
--o Harry_Potter_2.avi</screen>
-</para>
-
-<para>
-   Opcje <option>v4mv:mbd=2:trell</option> ogromnie poprawi± jako¶æ
-   za cenê czasu kodowania. Opcje <option>cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3</option>
-   wybieraj± funkcje porównywania które wybieraj± lepsza jako¶æ ni¿ te domy¶³ne.
-   Mo¿esz poeksperymentowaæ z tymi warto¶ciami (skonsultuj stronê man co do 
-   prawid³owych warto¶ci) poniewa¿ ró¿ne funkcjê mog± mieæ du¿y wp³yw na jako¶æ
-   zale¿nie od matria³u ¼ród³owego. Na przyk³ad, je¿eli <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
-   produkuje za du¿o artefaktów mo¿esz spróbowaæ wybraæ eksperymentaln± funkcjê NSSE
-   jako funkcjê porównuj±c± przez <option>*cmp=10</option>.
-</para>
-
-<para>
-   Dla tego filmu, koñcowe AVI bêdzie mia³o 138 minut i prawie 3GB.
-   A poniewa¿ powiedzia³e¶ ¿e rozmiar nie ma znaczenia, to jest
-   akceptowalna wielko¶æ. Jednak¿e, je¿elli chcia³by¶ mniejszy plik, móg³by¶
-   spróbowaæ ni¿szy bitrate. Zwiêkszanie warto¶ci bitrate daje malej±ce rezultaty,
-   wiêc je¿eli widaæ wyra¼n± ró¼nicê miêdzy 1800Kbit, a 2000Kbit, to nie znaczy
-   ¿e bêdzie lepiej powy¿ej 2000Kbit. Ekperymentuj a¿ bêdziesz zadowolony.
-</para>
-
-<para>
-  Poniewa¿ przepu¶cili¶my ¼ród³owy obraz przez filtr odszumiaj±cy, mo¿esz chcieæ
-  dodaæ go trochê podczas odtwarzania. To razem z fitrem postprocessingu 
-  <option>spp</option>, drastycznie poprawia odbiór obrazu i pomaga wyeliminowaæ
-  artefakty. W <application>MPlayer</application>ze dostêpna jest opcja 
-  <option>autoq</option>. W tym momencie mo¿esz równie¿ poprawiæ
-  gammê lub/i korekcjê kolorów. Na przyk³ad:
-
- <screen>mplayer Harry_Potter_2.avi -vf spp,noise=9ah:5ah,eq2=1.2 -autoq 3</screen>
-
-</para>
-</sect2>
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="menc-feat-telecine">
-<title>Jak radziæ sobie telecine i przeplotem w NTSC DVD</title>
-
-<formalpara>
-<title>Wprowadzenie</title>
-<para>
- Radzê aby¶ odwiedzi³ poni¿sz± stronê je¿eli nie za bardzo rozumiesz co 
- jest napisane w tym dokumencie:
- <ulink url="http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10">http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10</ulink>
- Ten URL prowadzi do zrozumia³ego i rozs±dnej wielko¶ci przewodnika traktuj±cego o tym 
- czym jest telecine.
-</para></formalpara>
-
-<para>
- Z przyczyn technicznych odnosz±cych siê do wczesnych 
- urz±dzeñ telwizyjnych, ka¿de video które mia³o byæ odtwarzane 
- na telewizorze NTSC musia³o byæ ustawione na 59,94 pola na sekundê.
- Filmy i programy nagrane dla telewizji s± najczê¶ciej ograniczone
- bezpo¶rednio do 59,94 pól na sekundê, ale wiêkszo¶æ filmów kinowych
- jest nagrywanych w 24 lub 23,976 klatkach na sekundê. Kiedy DVD z kinowym
- filmem jest odtwarzane, video jest konwertowane dla telewizji przy pomocy procesu
- nazywanego telecine.
-</para>
-
-<para>
- Obraz na DVD, tak naprawdê nigdy nie jest przechowywany jako
- 59,94 pól na sekundê. Dla obrazu który oryginalnie by³ 59,94, ka¿da 
- para pól jest ³±czona w ramkê, co daje rezultat 29,97 ramek na sekundê.
- Sprzêtowe odtwarzacze DVD odczytuj± flagê osadzon± w strumieniu video
- aby okre¶liæ czy parzyste czy nieparzyste linie powinny formowaæ pierwsze pole.
-</para>
-
-<para>
- Zazwyczaj, informacja o 23,976 ramkach na sekundê mówi
- odtwarzaczowi DVD, ¿e musi przeprowadziæ telecine w locie.
- Czasami, jednak, proces telecine na obrazie przeprowadzony jest 
- <emphasis>przed</emphasis> umieszczeniem go na DVD; Nawet
- je¿eli by³ on nagrany jako 23,976 ramek na sekundê, staje siê on 59,94 
- pola na sekundê i jest przechowywany na dysku jako 29,97 ramek na sekundê.
-</para>
-
-<para>
- Patrz±c na indywidualne ramki uformowane z ztelecinowanego 
- obrazu 59,94 pól na sekundê, przeplot jest wyra¼nie widoczny przy ruchu, 
- poniewa¿ jedno pole (powiedzmy parzyste linie) reprezentuj± moment
- w czasie o 1/59,94 sekundy pó¼niej ni¿ pozosta³e. Odtwarzanie video z przeplotem
- na komputerze wygl±da ohydnie, z dwóch przyczyn, poniewa¿ monitor jest wiêkszej
- rozdzielczo¶ci i obraz jest wy¶wietlany ramka-po-ramce zamiast pole-po-polu.
-</para>
-
-<para>
-Notki:
-</para>
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- Ta sekcja odnosi siê tylko do NTSC DVD, nie do PAL.
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Przyk³adowe komendy <application>MEncodera</application> w tym dokumencie
- <emphasis role="bold">nie</emphasis> s± przeznaczone do prawdziwego u¿ycia.
- S± one po prostu minimum do kodowania danej kategorii video. Jak zrobiæ dobre ripy DVD
- lub precyzyjnie-ustawiæ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> dla
- najlepszej jako¶ci nie s± zagadnieniami dla tego tego dokumentu.
- </para></listitem>
-<listitem><para>
-  Jest kilka przypisów do tego dokumentu, zaznaczonych tak: 
- <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>
- </para></listitem>
-</itemizedlist>
-
-<sect2 id="menc-feat-telecine-ident">
-<title>Jak ustaliæ jaki typ video masz</title>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-progressive">
-<title>Progresywny</title>
-<para>
- Progresywne video by³o oryginalnie filmowane przy 23.976 fps (ramek na sekundê - przyp. t³um.), i
- przechowywane na DVD bez zmian.
-</para>
-
-<para>
- Kiedy odtwarzasz progresywne DVD w <application>MPlayerze</application>,
- <application>MPlayer</application> wy¶wietli nastepuj±cy wiersz zaraz gdy film zacznie byæ odtwarzany:
-
- <screen> demux_mpg: 24fps progressive NTSC content detected, switching framerate.</screen>
- 
- Od tego momentu, demux_mpg niepowinien nigdy powiedzieæ i¿ znalaz³
- "30fps NTSC content."
-</para>
-
-<para>
- Kiedy ogl±dasz progresywne video, nie powiniene¶ zauwa¿yæ ¿adnego
- przeplotu. B±d¼ jednak czujny poniewa¿ jest tam czasami wmiksowany ma³y
- kawa³ek telecine, tam gdzie siê go nie spodziewasz. Napotka³em DVD z programami
- telewizyjnymi w których przy ka¿dej zmianie sceny i w losowych miejscach by³a jedna 
- sekunda telecine. Raz ogl±da³em DVD który mia³ jedn± po³owê
- progresywn±, a drug± ztelecinowan±. Je¿eli chcesz byæ <emphasis>naprawdê</emphasis>
- pewny, mo¿esz przeskanowaæ ca³y film:
-
- <screen>mplayer dvd://1 -nosound -vo null -benchmark</screen>
-
- U¿ycie opcji <option>-benchmark</option> przekazuje
- <application>MPlayerowi</application> aby odtwarza³ film 
- tak szybko jak tylko mo¿e; ci±gle jednak, jako ¿e jest zale¿ny od Twojego sprzêtu
- mo¿e to zaj±c trochê czasu. Za ka¿dym razem demux_mpg zg³asza zmianê liczby 
- ramek na sekundê, pierwsza linia nad poka¿e czas w którym nast±pi³a ta zmiana.
-</para>
-
-<para>
- Progresywne video jest czasami nazywane "miêkkie-telecine"
- poniewa¿ jest ono stworzone aby odtwarzac DVD wykona³ na nim proces telecine.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-telecined">
-<title>Ztelecinowany</title>
-<para>
- Obraz "ztelecinowany" by³ oryginalnie sfilmowany jako 23,976, ale
- zosta³ poddany procesowi telecine <emphasis>przed</emphasis>
- zapisaniem go na p³ycie DVD.
-</para>
-
-<para>
- 
- <application>MPlayer</application> (nigdy) nie zwraca
- ¿adnych zmian ilo¶ci ramek na sekundê kiedy 
- odtwarza ztelecinowane video.
-</para>
-
-<para>
- Podczas ogl±dania video poddanego procesowi telecine, zobaczysz
- artefakty przeplotu które wydaj± siê "migaæ": szybko 
- pojawiaj± siê i znikaj±. Mo¿esz siê im bli¿ej przyjrzeæ wpisuj±c
- <orderedlist>
- <listitem>
-  <screen>mplayer dvd://1 -speed 0.1</screen>
-  </listitem>
- <listitem><para>
-  Przewiñ na dynamiczne sceny.
-  </para></listitem>
- <listitem><para>
- 
-  Popatrz na wzór przeploto-wygl±daj±cych i progresywnie-wygl±daj±cych
-  ramek. Je¿eli wzór który widzisz wyg±da jak PPPII,PPPII,PPPII,... wtedy video
-  ztelecinowane. Je¿eli widzisz inny wzór, wtedy mo¿liwe jest ¿e video zosta³o
-  niestandartowo poddane procesowi telecine i <application>MEncoder</application>
-  nie mo¿e bezstratnie przekonwertowaæ go do progresywnego video. Je¿eli
-  nie widzisz ¿adnego wzoru, wtedy najprawdopodobniej video zawiera tylko przeplot.
-  </para></listitem>
- </orderedlist>
-</para>
-
-<para>
- Czasami video poddane procesowi telecine nazywane jest "twarde-telecine".
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-interlaced">
-<title>Przepleciony</title>
-<para>
- Przeplecione video by³o oryginalnie sfilmowane jako 59,94 pól na sekundê
- i przechowywane na DVD jako 29,97 fps. Przeplot to rezultat po³±czenia 
- par pól w ramkê, poniewa¿ w ka¿dej ramce, ka¿de pole jest oddzielone o 
- 1/59,94 sekundy.
-</para>
-
-<para>
-  Tak jak przy ztelecinowanym video, podczas odtwarzania filmu z przeplotem
- <application>MPlayer</application> nigdy nie
- powinien powiadamiaæ o zmianie ilo¶ci ramek na sekundê.
- 
-</para>
-
-<para>
- Kiedy z bliska ogl±dasz przeplecione video z <option>-speed 0.1</option>
- zobaczysz, i¿ ka¿da pojedyñcza klatka jest przepleciona.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-mixedpt">
-<title>Mieszane progresywne i telecine</title>
-
-<para>
- Wszystkie "wymieszane progresywne i telecine" video
- by³y oryginalnie nagrane jako 23.976 ramek na sekundê, ale 
- niektóre czê¶ci skoñczy³y jako ztelecinowane.
-</para>
-
-<para>
- Kiedy <application>MPlayer</application> odtwarza tê kategoriê, bêdzie on
- (zazwyczaj bardzo szybko) prze³±cza³ siê tam i z powrotem miêdzy "30fps
- NTSC" i "24fps progresywne NTSC". Przyjrzyj siê wyj¶ciu 
- <application>MPlayera</application> (na konsoli - przyp. tlum.) aby zobaczyæ
- te wiadomo¶ci.
-</para>
-
-<para>
- Powiniene¶ przyjrzeæ siê sekcji "30fps NTSC" aby upewniæ siê
- czy s± one na pewno telecine a nie tylko przeplecione.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-mixedpi">
-<title>Mieszane progresywne i telecine</title>
-<para>
- W "mieszanej progresywnej i przeplecionej" zawarto¶ci, 
- progresywne i przeplecione video zosta³o po³±czone razem.
-</para>
-
-<para>
- Ta kategoria wygl±da zupe³nie jak "mieszane progresywne i telecine",
- do momentu kiedy przyjrzysz siê fragmentom 30fps i zobaczysz i¿ nie maja one wzoru telecine.
-</para>
-</sect3>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-telecine-encode">
-<title>Jak zakodowaæ ka¿d± kategoriê</title>
-<para>
- Jak ju¿ wspomnia³em na pocz±tku, przyk³adowe polecenia <application>MEncodera</application>
- poni¿ej <emphasis role="bold">nie</emphasis> s± przewidziane do rzeczywistego
- u¿ycia; demonstruj± one tylko minimalne parametry potrzebne do prawid³owego zakodowanie danej kategorii.
-</para>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-progressive">
-<title>Progresywne</title>
-<para>
- Progresywne video nie wymaga ¿adnego specjalnego filtrowania do kodowania.
- Jedynym koniecznym paramterem jaki musisz u¿yæ jest  <option>-ofps 23.976</option>.
- Inaczej, <application>MEncoder</application> bêdzie próbowa³ kodowaæ przy prêdko¶ci 29,97
- i duplikowaæ ramki.
-</para>
-
-<para>
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -ovc lavc -ofps 23.976</screen>
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-telecined">
-<title>Ztelecinowane</title>
-<para>
- Proces telecine mo¿e zostaæ odwrócony, aby odzyskaæ oryginaln± zawarto¶æ
- 23,976, przy u¿yciu metody o nazwie odwrócone-telecine.
- <application>MPlayer</application> zawiera dwa filtry które s± w stanie dokonaæ tego:
- <option>detc</option> i <option>ivtc</option>. Mo¿esz przeczytaæ stronê man
- aby dowiedzieæ siê co je ró¿ni, ale je¿eli chodzi o DVD to nigdy nie mia³em
- problemu z <option>ivtc</option>. Pamiêtaj, ¿e
- przed przeskalowywaniem powiniene¶ <emphasis role="bold">zawsze</emphasis>
- odwróciæ telecine; odwróæ telecine tak¿e przed
-cropowaniem, chyba ¿e naprawdê wiesz co robisz <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>. 
- </para>
-
-<para>
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf ivtc=1 -ovc lavc -ofps 23.976</screen>
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-interlaced">
-<title>Przeplecione</title>
-<para>
- Dla wiêkszo¶ci praktycznych przypadków nie jest mo¿liwe ca³kowite
- odzyskanie progresywnego video z przeplecionej zawarto¶ci. 
- Jedynym sposobem bez gubienia po³owy pionowej rozdzielczo¶ci
- jest podwojenie ilo¶ci ramek na sekundê i "zgadniêcie" co powinno
- zast±piæ odpowiadaj±ce linie ka¿dego pola (ma to pewne wady - zobacz trzeci± metodê).
-</para>
-
-<orderedlist>
-<listitem><para>
- Kodowanie video z przeplotem. Normalnie, przeplot niszczy szanse enkodera
- na dobre zakodowanie, lecz <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- posiada dwie opcje pozwalaj±ce przechowywaæ video z przeplotem ciut lepiej:
- <option> ildct</option> i <option>ilme</option>.
- U¿ycie <option>mbd=2</option> jest tak¿e zalecane <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[2] </link>
- poniewa¿ zakoduje on makrobloki bez przeplotu w miejscach gdzie nie ma ruchu
- Zauwa¿ i¿ opcja <option>-ofps</option> NIE jest tu potrzebna.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -ovc lavc -lavcopts ildct:ilme:mbd=2</screen>
- </para></listitem>
-<listitem><para> 
- U¿ycie filtru likwiduj±cego przeplot przed kodowaniem. Jest kilka takich 
- filtrów, ka¿dy ma swoje wady i zalety. Skonsultuj <option>mplayer -pphelp</option>
- aby zobaczyæ co jest dostêpne (grepuj "deint") i przeszukaj
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/info.html#mailing_lists">
- listy dyskusyjne MPlayera</ulink> aby znale¼æ wiele dyskusji na temat ró¿nych filtrów.
- Ilo¶æ ramek na sekundê znów siê nie zmienia, wiêc nie u¿ywamy <option>-ofps</option>.
- Likwidowanie przeplotu powinno zostaæ zrobione po kadrowaniu 
- <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link> i przed skalowaniem.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf pp=lb -ovc lavc</screen>
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Niestety ta opcja zawiera b³êdy w <application>MEncoderze</application>; 
- Bêdzie dzia³aæ w <application>MEncoder G2</application>, którego jeszcze nie ma.
- Na razie mo¿esz do¶wiadczyæ nieoczekiwanych wywaleñ.
- <!-- Qba: myslalem ze ktos zaproponuje bardziej formalna wersje :) -->
- 
- Celem opcji <option>-vf tfields</option> jest stworzenie pe³nej klatki z ka¿dego pola,
- co w efekcie daje framerate 59,94. Zalet± tego podej¶cia jest zerowa utrata danych;
- jednak ze wzglêdu na to, i¿ ka¿da ramka pochodzi od jednego pola pozosta³e linie musz±
- byæ jako¶ zinterpolowane. S± niezbyt dobre metody generowania brakuj±cych
- danych, a rezultaty bêd± podobne do tych jakie otrzymamy przy filtrach 
- likwiduj±cych przeplot. Generowanie brakuj±cych linii tworzy kolejne problemy, 
- po prostu ilo¶æ danych siê podwaja. Wiêc, aby zachowaæ jako¶æ potrzebny jest 
- wiêkszy koduj±cy bitrate i wiêksza cze¶æ mocy procesora jest u¿ywana do kodowania jak
- i dekodowania. tfields posiada kilka ró¿nych opcji do generowania brakuj±cych linii. Je¿eli
- u¿ywasz tej metody, odwo³aj siê do manuala <!-- podrêcznika ?--> i wybierz opcjê która
- najbardziej odpowiada Twojemu materia³owi. Zauwa¿, ¿e gdy u¿ywasz <option>tfields</option>
-  <emphasis role="bold">musisz</emphasis> podaæ i <option>-fps</option>
-  i <option>-ofps</option> aby podwoiæ ilo¶æ ramek na sekundê Twojego ¼ród³a.
- 
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf tfields=2 -ovc lavc -fps 59.94 -ofps 59.94</screen>
- </para></listitem>
-<listitem><para>  
- Je¿eli planujesz drastyczne zmniejszenie rozdzielczo¶ci mo¿esz odci±æ i zakodowaæ
- tylko jedno z dwóch pól. Oczywi¶cie stracisz po³owê pionowej rozdzielczo¶ci,
-  ale je¶li chcesz zeskalowaæ do mniej ni¿ po³owy pionowej rozdzielczo¶ci, strata 
-  nie bêdzie mia³a du¿ego znaczenia. Rezultatem bêdzie progresywny plik o prêdko¶ci
-  29,97 ramek na sekundê. Procedura wymaga u¿ycia <option>-vf field</option>,
-  potem wykadrowania <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>
-  i wyskalowania. Pamiêtaj, i¿ bêdziesz musia³ skompensowaæ po³owê pionowej
-  rozdzielczo¶ci odpowiedni± skal±.
-  <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf field=0 -ovc lavc</screen>
- </para></listitem>
-</orderedlist>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-mixedpt">
-<title>Mieszane progresywne i telecine</title>
-<para>
- W celu zmienienia zmieszanego video w ca³kowicie progresywne, czê¶ci
- ztelecinowane bêd± musia³y byæ poddane procesowi odwróconego telecine.
- S± dwa filtry które tego dokonaj± natywnie, ale najlepszym sposobem 
- jest u¿ycie ich obu po³±czonych (czytaj dalej aby dowiedzieæ siê wiêcej).
-</para>
-
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- Obecnie najbardziej niezawodn± metod± na poradzenie sobie z tym 
- typem video, jest nie odwracanie telecine ztelecinowanych czê¶ci, ale 
- ztelecinowaæ nie-ztelecinowane czê¶ci i odwróciæ telecine ca³ego video.
- Brzmi skomplikowanie? softpulldown jest filtrem który zamienia ca³e video
- na telecine. Je¿eli po softpulldown nast±pi <option>detc</option> lub
- <option>ivtc</option>, koñcowym rezultatem bêdzie w ca³o¶ci progresywne video.
- Kadrowanie i skalowanie powinno byæ zrobione po operacjach odwracaj±cych telecine
- z opcj± <option> -ofps 23.976</option>.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf softpulldown,ivtc=1 -ovc lavc -ofps 23.976</screen>
- </para>
- </listitem>
-<listitem><para>
- <option>-vf pullup</option> jest zaprojektowane aby odwracaæ telecine 
- ztelecinowanego materia³u, a progresywne dane zostawiaæ w spokoju.
- Pullup nie dzia³a za dobrze
- z obecnym <application>MEncoderem</application>, ale bêdzie dzia³a³ z 
- <application>MEncoder G2</application> (kiedy ten bêdzie tylko gotowy).
- Dzia³a dobrze bez opcji <option>-ofps</option>, ale <option>-ofps</option>
- jest potrzebne aby zapobiec poszatkowanemu wyj¶ciu <!-- hmmmmm-->. Z 
- <option>-ofps</option> pullup czasami zawodzi. Problem wywodzi siê z zachowania
- <application>MEncodera</application> który zrzuca ramki aby zachowaæ
- synchronizacjê miêdzy d¼wiêkiem i obrazem: zrzuca ramki raczej przed wys³aniem ich przez
- ³añcuch filtrów, ni¿ po. W rezultacie <option>pullup</option> jest czasami pozbawiony danych
- których potrzebuje.
- </para>
-
- <para>
- Je¿eli <application>MEncoder</application> zrzuca za du¿o ramek pod rz±d, 
- zag³adza bufor <option>pullupa</option> i powoduje jego nieoczekiwane zamkniêcie.
- </para>
-
- <para>
- Je¿eli nawet <application>MEncoder</application> zrzuca jedn± ramkê,
-  <option>pullup</option> wci±¿ nie widzi jej i operuje na z³ej sekwencji ramek.
- Nawet je¶li to nie powoduje nieoczekiwanego zakoñczenia,
- <option>pullup</option> nie bêdzie w stanie podj±æ w³a¶ciwych decyzji jak
- po³±czyæ progresywne ramki i albo bêdzie niew³a¶ciwie dopasowywa³ do siebie
-  pola albo zrzuca³ parê pól aby skompensowaæ.
- </para>
- </listitem>
-
-<listitem><para>
- Nie u¿ywa³em <option>-vf filmdint</option> osobi¶cie, ale zobacz co
- ma do powiedzenia na ten temat D Richard Felker III:
-
- <blockquote><para>To jest w porz±dku, ale IMO (MZ - Moim zdaniem - przyp. t³um.)
- to raczej próbuje usun±æ przeplot ni¿ odwróciæ telecine (podobnie
- jak odtwarzacze DVD settop <!-- co ? co to jestr settop-->&amp; progresywne TV)
- czego skutkiem jest ohydne miganie i inne artefakty. 
- Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ tego, musisz chocia¿ spêdzi trochê czasu
- na dopasowaniu opcji i ogl±daniu rezultatów aby upewniæ siê, ¿e siê nie 
- kaszani.</para></blockquote>
- </para></listitem>
-</itemizedlist>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-mixedpi">
-<title>Mieszane progresywne i z przeplotem</title>
-<para>
- S± dwie metody na poradzenie sobie z t± kategori±, ka¿da jest pewnym 
- kompromisem. Powiniene¶ zdecydowaæ na podstawie czasu trwania/miejsca ka¿dego
- typu.
- </para>
-
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- Traktuj video jak progresywne. Czê¶ci z przeplotem bêd± wygl±da³y jak 
- z przeplotem i niektóre przeplecione pola bêd± musia³y byæ zrzucone, czego
- rezultatem bêdzie niemiarowe skakanie. Je¶li chcesz mo¿esz u¿yæ filtrów
- postprocessingu, ale mo¿e to nieznacznie zdegradowaæ progresywne czê¶ci.
- </para>
-
- <para>
- Ta opcja na pewno nie powinna byæ u¿ywana je¶li docelowo masz zamiar
- wy¶wietlaæ video na urz±dzeniu wykorzystuj±cym przeplot (np. z kart± TV)
- Je¿eli masz ramki z przeplotem 23,937 fps, bêd± one ztelecinowane razem 
- z progresywnymi ramkami. Po³owa "ramek" z przeplotem bêdzie wy¶wietlona
- w czasie wy¶wietlania trzech pól (3/59.94 sekund), co w rezultacie da migaj±cy
- "skok wstecz w czasie" efekt który kiepsko wygl±da. Je¿eli próbowa³e¶
- tego <emphasis role="bold">musisz</emphasis> u¿yæ filtru
- likwiduj±cego przeplot jak <option>lb</option> lub <option>l5</option>.
- </para>
-
- <para>
- To mo¿e byæ równie¿ z³y pomys³ dla progresywnego obrazu. 
- Zrzuci to pary nieprzerwanych przeplecionych pól, daj±c w rezultacie nieci±g³o¶æ
- która mo¿e byæ bardziej widoczna ni¿ w drugim przypadku który pokazuje
- niektóre ramki dwa razy. Video z przeplotem 29,97 fps jest ju¿ trochê
- poszatkowane poniewa¿ powinno byæ wy¶wietlanie z prêdko¶ci±
- 59,94 pól na sekundê, wiêc zduplikowane pola nie s± a¿ tak widoczne.
- </para>
- 
- <para>
- W ka¿dym przypadku najlepiej jest rozpatrywaæ materia³ i to gdzie masz zamiar 
- go wy¶wietlaæ. Je¶li video jest w 90% progresywne i nie masz zamiaru nigdy go wy¶wietlaæ
- na TV, powiniene¶ faworyzowaæ progresywne podej¶cie. Je¿eli jest tylko w po³owie
- progresywne, bêdziesz pewnie chcia³ je kodowaæ tak jakby by³o
- w ca³o¶ci z przeplotem.
- </para>
- </listitem>
- 
-<listitem><para>
- Traktuj video jakby by³o z przeplotem. Niektóre klatki z progresywnych
- czê¶ci bêd± musia³y byæ zduplikowane, daj±c w rezultacie niemiarowe skoki.
- Znów filtry likwiduj±ce przeplot mog± nieznacznie zdegradowaæ progresywne czê¶ci.
- </para></listitem>
-
-</itemizedlist>
-</sect3>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-telecine-footnotes">
-<title>Notatki</title>
-<orderedlist>
-<listitem><formalpara>
- <title>O kadrowaniu:</title>
- <para>
- Video na DVD jest przechowywane w formacie nazywanym YUV 4:2:0.
- W video YUV luma ("jasno¶æ") i chroma ("kolor")
- s± przechowywane osobno. Poniewa¿ ludzkie oczy s± mniej wra¿liwe na
- kolor ni¿ na jasno¶æ, w obrazie YUV 4:2:0 na cztery piksele luma przypada jeden
- piksel chroma. W progresywnym obrazie, ka¿dy kwadrat czterech pikseli luma 
- (dwa na ka¿dym boku) ma jeden wspólny piksel chroma. Musisz wykadrowaæ progresywne 
- video YUV 4:2:0 do parzystych rozdzielczo¶ci, i u¿ywaæ parzystych przesuniêæ. Na przyk³ad 
- <option>crop=716:380:2:26</option> jest OK ale
- <option>crop=716:380:3:26 </option> nie jest.
- </para>
- </formalpara>
-
- <para>
- Kiedy masz do czynienia z YUV 4:2:0 z przeplotem, sytuacja jest
- trochê bardziej skomplikowana. Zamiast ka¿dych czterech pikseli
- luma w <emphasis>ramce</emphasis> dziel±cych jeden piksel
- chroma, ka¿de cztery piksele w <emphasis>polu</emphasis>
- dziel± jeden piksel chroma. Kiedy pola s± przeplatane aby stworzyæ
- ramkê, ka¿da linia skanuj±ca jest wysoko¶ci jednego piksela.
- Teraz, zamiast czterech pikseli luma w kwadracie, s± dwa bok-przy-boku
- i dwa nastêpne bok-przy-boku dwie linie skanuj±ce ni¿ej. Ca³e to zamieszanie
-  powoduje, ¿e pionowe rozmiary kadru i przesuniêcia musz± byæ
- wielokrotno¶ciami czterech. Wymiary poziome mog± pozostaæ parzyste.
- </para>
-
- <para>
- Dla telecinowanego video, zalecam kadrowaæ po procesie odwracania
- telecine. Kiedy video jest ju¿ progresywne wymagane jest tylko kadrowanie do
- parzystych wymiarów. Je¶li naprawdê potrzebujesz lekkiego przyspieszenia
- jakie da kadrowanie najpierw musisz kadrowaæ pionowo do wielokrotno¶ci
- czterech, inaczej filtr odwracaj±cy telecine nie bêdzie otrzymywa³ prawid³owych danych.
- </para>
-
- <para>
- Przy video z przeplotem (nie telecine), musisz zawsze kadrowaæ
-  pionowo do wielokrotno¶ci czwórki, chyba ¿e u¿ywasz opcji 
- <option>-vf field</option> przed kadrowaniem.
- </para>
- </listitem>
-
-<listitem><formalpara>
- <title>O parametrach i jako¶ci kodowania:</title>
- <para>
- Tylko to, ¿e poleci³em <option>mbd=2</option> tutaj nie znaczy ¿e
- nie mo¿e byæ on u¿ywany gdzie indziej. Razem z <option>trell</option>, 
- <option>mbd=2</option> jest jedn± z dwóch najbardziej podnosz±cych jako¶æ opcji
- biblioteki <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, których zawsze
- powiniene¶ u¿ywaæ, chyba ¿e spadek szybko¶ci kodowania jest niedopuszczalny
- (np. kodowanie w czasie rzeczywistym). Biblioteka <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- ma wiele opcji umo¿liwiaj±cych zwiêkszenie jako¶ci wyj¶ciowej kodowania (i zmniejszyenie
- prêdko¶ci) ale ten temat jest poza zakresem tego dokumentu.
- </para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
-</orderedlist>
-
-</sect2>
-
 </sect1>
 
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.70 -->
+<!-- synced with 1.80 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17707 (svn) -->
+<!-- Opiekun: brak (spadek po Paszczim) -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>
 
@@ -142,8 +144,18 @@
 </sect2>
 </sect1>
 
-<sect1 id="solaris">
-<title>Sun Solaris</title>
+<sect1 id="unix">
+<title>Komercyjny Unix</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> zosta³ przeportowany na wiele komercyjnych
+wariantów Uniksa. Jako, ¿e ¶rodowiska programistyczne przewa¿nie ró¿ni± siê od tych
+znajdowanych w wolnych Uniksach, byæ mo¿e bêdziesz musia³ wprowadziæ rêczne
+poprawki, aby program skompilowa³ siê poprawnie.
+</para>
+<sect2 id="solaris">
+<title>Solaris</title>
+
 <para>
 <application>MPlayer</application> powinien dzia³aæ na Solarisie 2.6 lub nowszym.
 Mo¿esz skorzystaæ ze sterownika d¼wiêku SUN'a podaj±æ opcjê <option>-ao sun</option>.
@@ -244,10 +256,10 @@
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
-</sect1>
+</sect2>
 
-<sect1 id="irix">
-<title>Silicon Graphics Irix</title>
+<sect2 id="irix">
+<title>IRIX</title>
 <para>
 Mo¿esz albo spróbowaæ zainstalowaæ program GNU install i (je¿eli nie
 umie¶ci³e¶ go w globalnej ¶cie¿ce) wskazaæ go przez:
@@ -274,9 +286,9 @@
 <screen>cp DOCS/mplayer.1 . ; cp etc/codecs.conf .</screen>
 i dalej skompiluj i zainstaluj.
 </para>
-</sect1>
+</sect2>
 
-<sect1 id="hp-ux">
+<sect2 id="hp-ux">
 <title>HP-UX</title>
 <para>
 Joe Page umie¶ci³ na swojej stronie domowej
@@ -396,21 +408,54 @@
 </listitem>
 </itemizedlist>
 
-</sect1>
+</sect2>
 
-<sect1 id="qnx">
-<title>QNX</title>
+<sect2 id="aix">
+<title>AIX</title>
 <para>
-Dzia³a. Bêdziesz musia³ ¶ci±gn±æ bibliotekê SDL dla QNX i zainstalowaæ j±. Wtedy
-uruchom <application>MPlayera</application> a opcj± <option>-vo sdl:photon</option>
-i <option>-ao sdl:nto</option>, powinno dzia³aæ szybko.
+<application>MPlayer</application> kompiluje siê z powodzenie na AIX 5.1,
+5.2 i 5.3, korzystaj±c z GCC 3.3 lub wy¿szego. Budowanie
+<application>MPlayer</application> na AIX 4.3.3 i ni¿szych nie
+by³o sprawdzane. Zaleca siê, aby¶ budowal <application>MPlayera</application>
+u¿ywaj±c GCC 3.4 lub wy¿szego lub je¿eli kompilujesz na POWER5 - GCC 4.0.
 </para>
 
 <para>
-Wyj¶cie <option>-vo x11</option> bêdzie nawet wolniejsze ni¿ na Linuksie,
-poniewa¿ QNX ma tylko <emphasis>emulacjê</emphasis> Xów, która jest bardzo
-wolna. U¿ywaj SDL.
+Upenij siê, ¿e u¿ywasz GNU make (<filename>/opt/freeware/bin/gmake</filename>), aby
+kompilowaæ <application>MPlayera</application>, jako ¿e mo¿esz napotkaæ na problemy
+przy korzystaniu z <filename>/usr/ccs/bin/make</filename>.
+</para>
+<para>
+Wykrywanie CPU jest ci±gle dopracowywane.
+Poni¿sze architektury zosta³y przetestowane:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>604e</para></listitem>
+<listitem><para>POWER4</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<para>
+Poni¿sze architektury nie by³y testowane, ale i tak powinny dzia³aæ:
+</para>
+<itemizedlist>
+<listitem><para>POWER</para></listitem>
+<listitem><para>POWER2</para></listitem>
+<listitem><para>POWER3</para></listitem>
+<listitem><para>POWER5</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<para>
+D¼wiêk przez Ultimedia Services nie jest obs³ugiwany, jako ¿e ta technologia
+zosta³a porzucona w AIX 5.1; dlatego te¿, jedynym wyj¶ciem jest korzystanie
+ze sterowników AIX Open Sound System (OSS) tworzonych przez 4Front Technologies,
+znajdziesz je na
+<ulink url="http://www.opensound.com/aix.html">http://www.opensound.com/aix.html</ulink>.
+4Front Technologies udostêpnia swoje sterowniki OSS za darmo do osobistego i niekomercyjnego
+zastosowania.
 </para>
+
+</sect2>
 </sect1>
 
 <sect1 id="windows">
@@ -441,10 +486,9 @@
 </para>
 
 <para>Najlepsze wyniki s± osi±gane ze sterownikami wyj¶ciowymi video DirectX
- (<option>-vo directx</option>) i rdzennym wyj¶ciem d¼wiêkowym wave Windows
- (<option>-ao win32</option>). Mo¿esz skorzystaæ równie¿ z OpenGL lub SDL, jednak
+ (<option>-vo directx</option>). Mo¿esz skorzystaæ równie¿ z OpenGL lub SDL, jednak
  wydajno¶æ OpenGL w znacznym stopniu zale¿y od systemu, a SDL mo¿e powodowaæ powstanie
- zak³óceñ w d¼wiêku i obrazie albo wywo³aæ b³±d, i zakoñczyæ dzia³anie programu.
+ zak³óceñ w obrazie albo wywo³aæ b³±d, i zakoñczyæ dzia³anie programu.
  Je¿eli wystêpuj± zak³ócenia obrazu, spróbuj
  wy³±czyæ sprzêtow± akceleracjê przez opcjê <option>-vo directx:noaccel</option>. ¦ci±gnij
  <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/contrib/dx7headers.tgz">pliki
@@ -489,7 +533,7 @@
  zapobiegnie jej u¿ywaniu. Mo¿esz to na sta³e dodaæ do Twojego pliku konfiguracyjnego.</para>
 
 <para>Dostêpne s± specjalne zbiory z kodekami przeznaczone dla systemu Windows, znajdziesz je na
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html">stronie kodeków</ulink>.
+ <ulink url="http://mplayerhq.hu/design7/codecs.html">stronie kodeków</ulink>.
  Pozwol± Ci one na odtwarzanie formatów, które nie s± jeszcze bezpo¶rednio obs³ugiwane w
  <application>MPlayerze</application>. Umie¶æ je, gdzie¶ w swojej ¶cie¿ce (w katalogu podanym w
  zmiennej PATH - przyp. t³umacza) lub przeka¿ opcjê
@@ -516,11 +560,27 @@
  jest raczej wolna. Zg³oszono, ¿e przekierowywanie wyj¶cia albo u¿ywanie
  opcji <option>-quiet</option> poprawia wydajno¶æ na
  niektórych systemach. Bezpo¶rednie renderowanie (<option>-dr</option>) równie¿
- mo¿e pomóc. Mo¿esz zapobiec migotaniu OSD, w³±czaj±c podwójne buforowanie
- opcj± <option>-double</option>. Je¿eli odtwarzanie jest nierówne, spróbuj u¿yæ
+ mo¿e pomóc. Je¿eli odtwarzanie jest nierówne, spróbuj u¿yæ
  <option>-autosync 100</option>. Je¿eli którakolwiek z tych opcji Ci pomog³a,
  mo¿e bêdziesz chcia³ umie¶ciæ j± w swoim pliku konfiguracyjnym.</para>
 
+<note>
+
+<para>Na Windowsie automatyczne wykrywanie typu procesora
+	wy³±cza rozszerzenie SSE z powodu okazjonalnych i ciê¿kich
+	do wy¶ledzenia b³êdów powoduj±cych zakoñczenie aplikacji. Je¿eli
+	nadal chesz mieæ obs³ugê SSE pod Windowsem, bêdziesz musia³
+	skompilowaæ program bez wykrywania typu CPU w trakcie dzia³ania.
+</para>
+
+<para>Je¿eli masz Pentium 4 i program wysypuje Ci siê podczas u¿ywania
+	kodeków RealPlayer'a, prawdopodobnie bêdziesz musia³ wy³±czyæ
+	obs³ugê hyperthreading'u.
+</para>
+</note>
+
+
+
 <sect2 id="cygwin">
 <title><application>Cygwin</application></title>
 
@@ -568,15 +628,15 @@
 "Surowe" ¼ród³a <application>MPlayera</application> obs³uguj±
 tylko Mac OS X w wersjach 10.2 i wy¿szych. Mo¿esz spróbowaæ umo¿liwiæ
 obs³ugê starszych wersji Mac OS oraz przys³aæ nam ³aty!
-<application>MPlayer</application> powinien skompilowaæ siê bez problemu
-na systemie Mac OS X 10.2 i wy¿szym. Zalecanym kompilatorem jest GCC 3.x w wersji
-Apple, je¿eli masz Mac OS X 10.3.9 lub pó¼niejszy i QuickTime 7, mo¿esz
+<application>MPlayer</application> nie dzia³a na Mac OS w wersjach ni¿szych ni¿
+10, jednak powinien skompilowaæ siê bez problemu na systemie Mac OS X 10.2 i
+wy¿szym. Zalecanym kompilatorem jest GCC 3.x w wersji Apple, je¿eli masz
+Mac OS X 10.3.9 lub pó¼niejszy i QuickTime 7, mo¿esz
 skorzystaæ z wyj¶cia video macosx.
 </para>
 
-<sect2 id="mplayerosx">
-<title>MPlayer OS X</title>
- 
+<sect2 id="osx_gui">
+<title>MPlayer OS X GUI</title>
 <para>
 Mo¿esz pobraæ natywne GUI dla <application>MPlayera</application> razem
 z prekompilowanymi binariami <application>MPlayera</application> dla
@@ -676,8 +736,34 @@
 </sect2>
 </sect1>
 
-<sect1 id="amiga">
-<title>Amiga/MorphOS (zabawki dla zapaleñców)</title>
+<sect1 id="exotic_platforms">
+<title>Egzotyczne Platformy</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> dzi³a na wielu egzotycznych platfromach, ale
+wiêkszo¶æ zmian dla konkretnych platform nie trafi³a do g³ównego drzewa ze ¼ród³ami
+programu.
+Instrukcji co do budowy szukaj w dokumentacji do okre¶lonych systemów.
+</para>
+
+<sect2 id="qnx">
+<title>QNX</title>
+<para>
+Bêdziesz musia³ ¶ci±gn±æ bibliotekê SDL dla QNX i zainstalowaæ j±. Wtedy
+uruchom <application>MPlayera</application> z opcj±
+<option>-vo sdl:driver=photon</option>
+i <option>-ao sdl:nto</option>, powinno dzia³aæ szybko.
+</para>
+		
+<para>
+Wyj¶cie <option>-vo x11</option> bêdzie nawet wolniejsze ni¿ na Linuksie,
+poniewa¿ QNX ma tylko <emphasis>emulacjê</emphasis> X'ów, która jest bardzo
+wolna. 
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="amiga">
+<title>Amiga/MorphOS (GeekGadgets)</title>
 <para>
 Ludzie z <ulink url="www.amigasoft.net">www.amigasoft.net</ulink>
 tworz± aktualne paczki z <application>MPlayerem</application> i
@@ -706,6 +792,7 @@
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
+</sect2>
 </sect1>
 
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,24 +1,9 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.12 -->
+<!-- synced with 1.14 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 18600 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Flex -->
 <appendix id="skin">
 <title>Format skórki <application>MPlayera</application></title>
-<para>
-Celem tego dokumentu jest opisanie formatu skórki
-<application>MPlayera</application>.
-Informacje zawarte tutaj mog± byæ niedok³adne, poniewa¿:
-<orderedlist>
-<listitem><para>To nie ja napisa³em GUI.</para></listitem>
-<listitem><para>GUI nie jest ukoñczone.</para></listitem>
-<listitem><para>Mogê siê myliæ.</para></listitem>
-</orderedlist>
-A wiêc nie b±d¼ zaskoczony, je¶li co¶ nie bêdzie dzia³aæ tak, jak przedstawiono
-to tutaj.
-</para>
-
-<para>Podziêkowania dla <emphasis>Zoltána Ponekkera</emphasis> za jego
-pomoc.</para>
-
-<para><emphasis>András Mohari &lt;mayday at freemail.hu&gt;</emphasis></para>
 
 <sect1 id="skin-overview">
 <title>Wstêp</title>
@@ -1081,7 +1066,7 @@
 <varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Sygna³ pusty - nic nie robi (mo¿e za wyj±tkiem wersji z CVS:-)).
+Sygna³ pusty - nic nie robi (mo¿e za wyj±tkiem wersji z Subversion:-)).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -1137,4 +1122,57 @@
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="skin-quality">
+	<title>Tworzenie dobrych skórek</title>
+	
+	<para>
+		Wygl±da na to, ¿e przeczyta³e¶ o tworzeniu skórek
+		dla GUI <application>MPlayera</application>, da³e¶ z siebie
+		wszystko u¿ywaj±c <application>Gimpa</application>
+		i chcia³by¶ umie¶ciæ u nas swoj± skórkê?
+		Zapoznaj siê z kilkoma wytycznymi, ¿eby unikn±æ najczêstszych pomy³ek
+		i stworzyæ skórkê wysokiej jako¶ci.
+	</para>
+	
+	<para>
+		Chcemy aby skórki, które dodajemy do naszego repozytorium,
+		spe³nia³y okre¶lone standardy jako¶ci. Istnieje równie¿ kilka rzeczy,
+		które mo¿esz zrobiæ, ¿eby u³atwiæ sobie ¿ycie.
+	</para>
+	
+	<para>
+		Jako wzorzec mo¿esz wzi±æ skórkê <systemitem>Blue</systemitem>,
+		od wersji 1.5 spe³nia one wszystkie wymienione ni¿ej kryteria.
+	</para>
+	
+	<itemizedlist>
+		<listitem><para>Do ka¿dej skórki powinien byæ do³±czony plik
+				<filename>README</filename> zawieraj±cy informacje
+				o tobie, czyli autorze, prawach autorskich i licencji i wszystkie
+				inne informacje, które zechcesz dodaæ. Je¿eli chcesz prowadziæ
+				listê zmian, ten plik jest na to dobrym miejscem.</para></listitem>
+		
+		<listitem><para>Nale¿y dodaæ plik <filename>VERSION</filename>
+				zawieraj±cy tylko i wy³±cznie wersjê skórki zapisan± w jednej linii (np. 1.0)
+			</para></listitem>
+		
+		<listitem><para>Poziome i pionowe kontrolki (suwaki do zmiany g³o¶no¶ci
+				albo pozycji) powinny mieæ ga³ki prawid³owo wycentrowane na ¶rodku
+				suwaka. Powinno siê daæ przesun±æ ga³kê na oba koñce suwaka, ale nie
+				poza jego obszar.</para></listitem>
+		
+		<listitem><para>Elementy skórki powinny mieæ prawid³owo zadeklarowane
+				rozmiary w pliku skórki. W przeciwnym wypadku mo¿liwe bêdzie
+				klikniêcie poza obszarem np. przycisku i jego naci¶niêcia
+				lub klikniêcie wewn±trz obszaru przycisku i nie naci¶niêcie go.
+			</para></listitem>
+		
+		<listitem><para>Plik <filename>skin</filename> powinien byæ
+				³adnie sformatowany i nie powinien zawieraæ tabulacji. £adnie
+				sformatowany, czyli taki w którym numery s± ³adnie ustawione
+				w kolumnach.</para></listitem>
+	</itemizedlist>
+	
+</sect1>
+
 </appendix>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.14 -->
+<!-- synced with 1.16 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17322 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Cobra -->
+<chapter id="tv">
+<title>TV</title>
+
 <sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
 <title>Wejście TV</title>
 
@@ -54,12 +59,19 @@
 <listitem>
 <para>
 Jeśli nagrywasz obraz video o pionowej rozdzielczości większej niż połowa
-rozdzielczości pełnej (np. 288 dla PAL lub 240 dla NTSC), upewnij się, że
-włączyłeś usuwanie przeplotu (deinterlacing). W przeciwnym wypadku dostaniesz
+rozdzielczości pełnej (np. 288 dla PAL lub 240 dla NTSC), wtedy 'ramki'
+które otrzymasz będą tak naprawdę parami poprzeplatanych (interleaved) pól.
+W zależności od tego, co chcesz zrobić ze strumieniem wideo, możesz go zostawić
+w takiej formie, użyć destrukcyjnego usuwania przeplotu (deinterlacing),
+albo rozdzielić pary na pojedyncze pola.
+</para>
+<para>
+W przeciwnym wypadku dostaniesz
 film, który jest zniekształcony w trakcie scen o dużej dynamice, a wskazana
-szybkość prawdopodobnie nie będzie nawet mogła być utrzymana przez kontroler
-szybkości (bitrate controller), gdyż artefakty przeplotu tworzą duże ilości
-szczegółów, a co za tym idzie, potrzebują dużej przepustowości. Możesz włączyć
+szybkość transmisji (bitrate) prawdopodobnie nie będzie nawet mogła być
+utrzymana przez kontroler szybkości (bitrate controller),
+ponieważ artefakty przeplotu tworzą duże ilości szczegółów,
+a co za tym idzie, potrzebują dużej przepustowości. Możesz włączyć
 usuwanie przeplotu za pomocÄ… opcji <option>-vf pp=TYP_DEINT</option>. Zwykle
 <option>pp=lb</option> spisuje siÄ™ dobrze, ale to kwestia gustu. Poczytaj o
 innych algorytmach usuwania przeplotu na stronie man i zacznij eksperymentować.
@@ -211,3 +223,5 @@
 </informalexample>
 </sect2>
 </sect1>
+
+</chapter>
\ No newline at end of file

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.27 -->
+<!-- synced with 1.27 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 15507 (svn) -->
+<!-- Opiekunowie: Cobra/Emdej -->
 <chapter id="usage">
 <title>Sposób u¿ycia</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,5 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.17 -->
+<!-- synced with 1.17 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 15895 (svn) -->
+<!-- Opiekun: brak (poprzednio Paszczi) -->
 <appendix id="users-vs-dev">
 <title>Deweloperzy wyrywaj± sobie w³osy</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	Wed Jul 12 16:06:43 2006
@@ -1,9 +1,11 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.81 -->
-<sect1 id="video">
+<!-- synced with 1.85 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17560 (svn) -->
+<!-- Opiekun: Frogu -->
+<chapter id="video">
 <title>Urządzenia wyjścia video</title>
 
-<sect2 id="mtrr">
+<sect1 id="mtrr">
 <title>Ustawianie MTRR</title>
 
 <para>
@@ -83,11 +85,11 @@
 (jakieś 266MHz, stepping 0) nie obsługują MTRR, ale stepping 12 już tak.
 (<command>cat /proc/cpuinfo </command> aby sprawdzić).
 </para>
-</sect2>
+</sect1>
 
-<sect2 id="output-trad">
+<sect1 id="output-trad">
 <title>Wyjścia video dla tradycyjnych kart graficznych</title>
-<sect3 id="xv">
+<sect2 id="xv">
 <title>Xv</title>
 
 <para>
@@ -162,7 +164,7 @@
 </orderedlist>
 </para>
 
-<sect4 id="tdfx">
+<sect3 id="tdfx">
 <title>Karty 3dfx</title>
 
 <para>
@@ -180,9 +182,9 @@
 <option>-vo tdfxfb</option>!
 Zajrzyj do sekcji <link linkend="tdfxfb">tdfxfb</link>
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="s3">
+<sect3 id="s3">
 <title>Karty S3</title>
 
 <para>
@@ -201,10 +203,10 @@
 MMX/3DNow! na liście dyskusyjnej MPlayer-users.
 </para>
 </note>
-</sect4>
+</sect3>
 
 
-<sect4 id="nvidia">
+<sect3 id="nvidia">
 <title>Karty nVidia</title>
 
 <para>
@@ -229,10 +231,10 @@
 Obecnie znajduje siÄ™ w stadium beta i ma pewne ograniczenia.
 Więcej informacji znajdziesz w sekcji <link linkend="vidix-nvidia">nVidia</link>.
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
 
-<sect4 id="ati">
+<sect3 id="ati">
 <title>Karty ATI</title>
 
 <para>
@@ -254,10 +256,10 @@
 Żadne biblioteki czy X nie są do tego potrzebne.
 Poczytaj sekcjÄ™ o <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
 
-<sect4 id="neomagic">
+<sect3 id="neomagic">
 <title>Karty NeoMagic</title>
 
 <para>
@@ -288,10 +290,10 @@
 EndSection<!--
 --></programlisting>
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
 
-<sect4 id="trident">
+<sect3 id="trident">
 <title>Karty Trident</title>
 <para>
 Jeżeli chcesz używać Xv z kartą Trident (zakładając, że nie działa z 4.1.0),
@@ -305,22 +307,22 @@
 </para>
 
 
-</sect4>
+</sect3>
 
 
-<sect4 id="kyro">
+<sect3 id="kyro">
 <title>Karty Kyro/PowerVR</title>
 <para>
 Jeżeli chcesz używać Xv z kartą opartą na Kyro
 (na przykład Hercules Prophet 4000XT), powinieneś ściągnąć sterowniki ze
 <ulink url="http://www.powervr.com/">strony PowerVR</ulink>
 </para>
-</sect4>
 </sect3>
+</sect2>
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect3 id="dga">
+<sect2 id="dga">
 <title>DGA</title>
 
 <formalpara>
@@ -423,7 +425,7 @@
 <para>
 Teraz użyj opcji <option>-vo dga</option> i już! (mam nadzieję:)
 Powinieneś także spróbować czy działa u Ciebie opcja
-<option>-vo sdl:dga</option>! Jest wiele szybsza!
+<option>-vo sdl:driver=dga</option>! Jest wiele szybsza!
 </para>
 
 
@@ -472,7 +474,7 @@
 <title>DGA i MPLAYER</title>
 <para>
 DGA jest używane w dwóch miejscach w <application>MPlayerze</application>:
-można go używać przez sterownik SDL (<option>-vo sdl:dga</option>)
+można go używać przez sterownik SDL (<option>-vo sdl:driver=dga</option>)
 oraz bezpośrednio przez sterownik DGA (<option>-vo dga</option>).
 To, co zostało napisane powyżej, jest prawdziwe dla obu;
 w następnych sekcjach wyjaśnię, jak działa sterownik DGA dla
@@ -624,12 +626,12 @@
 </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 
-</sect3>
-<!--</sect2>-->
+</sect2>
+<!--</sect1>-->
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect3 id="sdl">
+<sect2 id="sdl">
 <title>SDL</title>
 
 <para>
@@ -666,14 +668,14 @@
 <variablelist>
 <title>Istnieje wiele opcji wiersza poleceń dla SDL</title>
 <varlistentry>
- <term><option>-vo sdl:<replaceable>nazwa</replaceable></option></term>
+ <term><option>-vo sdl:driver=<replaceable>nazwa</replaceable></option></term>
  <listitem><simpara>
   określa sterownik video, którego ma użyć SDL (np. <literal>aalib</literal>,
   <literal>dga</literal>, <literal>x11</literal>)
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
- <term><option>-ao sdl:<replaceable>nazwa</replaceable></option></term>
+ <term><option>-ao sdl:driver=<replaceable>nazwa</replaceable></option></term>
  <listitem><simpara>
   określa sterownik audio, którego ma użyć SDL (np. <literal>dsp</literal>,
   <literal>esd</literal>, <literal>artsc</literal>)
@@ -713,7 +715,7 @@
 <itemizedlist>
 <title>Znane błędy:</title>
 <listitem><simpara>
- Klawisze wciśnięte pod konsolowym sterownikiem sdl:aalib są powtarzane
+ Klawisze wciśnięte pod konsolowym sterownikiem sdl:driver=aalib są powtarzane
  w nieskończoność. (użyj <option>-vo aa</option>!).
  To jest błąd w SDL. Nie mam na to wpływu (testowane z SDL 1.2.1).
 </simpara></listitem>
@@ -722,10 +724,10 @@
  Nie będzie działało tak, jak powinno.
 </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="svgalib">
+<sect2 id="svgalib">
 <title>SVGAlib</title>
 
 <formalpara>
@@ -797,10 +799,10 @@
 OSD i napisy możesz wyłączyć tylko przy pomocy filtru
 <option>expand</option>. Dokładne parametry znajdziesz na stronie man.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="fbdev">
+<sect2 id="fbdev">
 <title>Wyjście bufora ramki (FBdev)</title>
 
 <para>
@@ -894,10 +896,10 @@
 <application>MPlayera</application>.
 </para>
 </note>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="mga_vid">
+<sect2 id="mga_vid">
 <title>Bufor ramki Matrox (mga_vid)</title>
 
 <para>
@@ -973,10 +975,10 @@
 i może być modyfikowany w celu zmiany jasności:
 <screen>echo "brightness=120" &gt; /dev/mga_vid</screen>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="tdfxfb" xreflabel="3Dfx YUV support (tdfxfb)">
+<sect2 id="tdfxfb" xreflabel="3Dfx YUV support (tdfxfb)">
 <title>Obsługa 3dfx YUV</title>
 <para>
 Ten sterownik używa bufora ramki tdfx w jądrze aby odtwarzać filmy
@@ -984,10 +986,10 @@
 także musiał odpowiednio skompilować <application>MPlayera</application>.
 <screen>./configure --enable-tdfxfb</screen>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="opengl">
+<sect2 id="opengl">
 <title>Wyjście OpenGL</title>
 
 <para>
@@ -1021,10 +1023,10 @@
 <command>export $__GL_SYNC_TO_VBLANK=1</command>
 </para>
 
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="aalib">
+<sect2 id="aalib">
 <title>AAlib - wyświetlanie w trybie tekstowym</title>
 
 <para>
@@ -1153,9 +1155,9 @@
 <ulink url="http://aa-project.sf.net/tune"/>,
 jest tam więcej informacji o dostrajaniu.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="caca">
+<sect2 id="caca">
 <title><systemitem class="library">libcaca</systemitem> - Color ASCII Art library (biblioteka kolorowego ASCII-Art)</title>
 
 <para>
@@ -1248,9 +1250,9 @@
 wszystkie ramki, użyj opcji <option>-framedrop</option>.
 </para>
 
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="vesa">
+<sect2 id="vesa">
 <title>VESA - wyjście na VESA BIOS</title>
 
 <para>
@@ -1394,10 +1396,10 @@
  ponieważ video BIOS inicjalizuje się tylko podczas procedury POST
 </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="x11">
+<sect2 id="x11">
 <title>X11</title>
 
 <para>
@@ -1446,10 +1448,10 @@
 (częstotliwości taktowania układu RAMDAC), które są wymagane dla trybów
 o niskiej rozdzielczości.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="vidix">
+<sect2 id="vidix">
 <title>VIDIX</title>
 
 <formalpara>
@@ -1613,7 +1615,7 @@
 </para></step>
 </procedure>
 
-<sect4 id="vidix-ati">
+<sect3 id="vidix-ati">
 <title>Karty ATI</title>
 <para>
 Obecnie większość kart ATI jest obsługiwana natywnie,
@@ -1626,9 +1628,9 @@
 Możesz wymusić jedną z nich lub pozwolić systemowi VIDIX na autodetekcję
 dostępnych sterowników.
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="vidix-mga">
+<sect3 id="vidix-mga">
 <title>Karty Matrox</title>
 <para>
 Matrox G200, G400, G450 i G550 zgłoszono jako działające.
@@ -1638,9 +1640,9 @@
 Sterownik obsługuje korektory (equalizery) video i powinien być prawie tak
 szybki jak <link linkend="mga_vid">bufor ramki Matrox</link>
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="vidix-trident">
+<sect3 id="vidix-trident">
 <title>Karty Trident</title>
 <para>
 Jest dostępny sterownik dla układu Trident Cyberblade/i1, który można znaleźć
@@ -1651,17 +1653,17 @@
 Sterownik ten został napisany przez (i jest pod opieką)
 <ulink url="http://www.blackfiveservices.co.uk/EPIAVidix.shtml">Alastaira M. Robinsona</ulink>
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="vidix-3dlabs">
+<sect3 id="vidix-3dlabs">
 <title>Karty 3DLabs</title>
 <para>
 Chociaż istnieje sterownik dla układów 3DLabs GLINT R3 oraz Permedia3,
 to nikt go nie testował (sprawozdania są mile widziane)
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="vidix-nvidia">
+<sect3 id="vidix-nvidia">
 <title>Karty nVidia</title>
 <para>
 Dostępny jest stosunkowo nowy sterownik nVidia, działa na kartach Riva128, TNT
@@ -1706,9 +1708,9 @@
 <para>
 Czekamy na raporty!
 </para>
-</sect4>
+</sect3>
 
-<sect4 id="vidix-sis">
+<sect3 id="vidix-sis">
 <title>Karty SiS</title>
 <para>
 Jest to kod wysoce eksperymentalny. (Tak jak nvidia_vid).
@@ -1723,12 +1725,12 @@
 <para>
 Czekamy na raporty!
 </para>
-</sect4>
 </sect3>
+</sect2>
 
 
 
-<sect3 id="directfb">
+<sect2 id="directfb">
 <title>DirectFB</title>
 <blockquote><para>
 &quot;DirectFB jest biblioteką graficzną, która była tworzona z myślą o
@@ -1754,9 +1756,9 @@
 <option>-dfbopts</option>. Wyboru warstwy można dokonać metodą podurządzenia.
 Przykład: <option>-vo directfb:2</option> (standardową jest warstwa -1 : autodetekcja)
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="dfbmga">
+<sect2 id="dfbmga">
 <title>DirectFB/Matrox (dfbmga)</title>
 <para>
 Przeczytaj proszę główną sekcję <link linkend="directfb">DirectFB</link>,
@@ -1787,13 +1789,13 @@
 Mile widziane sÄ…
 <ulink url="../../tech/patches.txt">Å‚atki</ulink>.
 </para></note>
-</sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
-<sect2 id="mpeg_decoders">
+<sect1 id="mpeg_decoders">
 <title>Dekodery MPEG</title>
 
-<sect3 id="dvb">
+<sect2 id="dvb">
 <title>Wejście i wyjście DVB</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> obsługuje karty z układem Siemens DVB,
@@ -2035,9 +2037,9 @@
 rzeczywistym MPEG-2 i MPEG-4
 (częściowa dekompresja).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="dxr2">
+<sect2 id="dxr2">
 <title>DXR2</title>
 <para><application>MPlayer</application> obsługuje sprzętowo przyśpieszane
 odtwarzanie przy użyciu karty DXR2.</para>
@@ -2077,9 +2079,9 @@
 </para>
 
 <para>Listę dostępnych opcji znajdziesz na stronie man.</para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="dxr3">
+<sect2 id="dxr3">
 <title>DXR3/Hollywood+</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> obsługuje sprzętowo przyśpieszane
@@ -2212,13 +2214,13 @@
 </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
-</sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
-<sect2 id="other">
+<sect1 id="other">
 <title>Inny sprzęt do wizualizacji</title>
 
-<sect3 id="zr">
+<sect2 id="zr">
 <title>Zr</title>
 
 <para>
@@ -2311,9 +2313,9 @@
 poczekać, aż <application>MPlayer</application> zakończy działanie i
 <emphasis role="bold">POTEM</emphasis> wyłączyć XawTV.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="blinkenlights">
+<sect2 id="blinkenlights">
 <title>Blinkenlights</title>
 <para>
 Ten sterownik zdolny jest do odtwarzanie używając protokołu UDP Blinkenlights
@@ -2327,13 +2329,13 @@
 Blinkenlights</ulink>. Na filmie Arcade możesz zobaczyć sterownik wyjściowy
 Blinkenlights w akcji w 00:07:50.
 </para>
-</sect3>
 </sect2>
+</sect1>
 
-<sect2 id="tvout">
+<sect1 id="tvout">
 <title>Obsługa wyjścia TV</title>
 
-<sect3 id="tvout-mga-g400">
+<sect2 id="tvout-mga-g400">
 <title>Karty Matrox G400</title>
 
 <para>
@@ -2476,9 +2478,9 @@
 przez Balázs Kerekes)
 </para>
 </formalpara>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="tv-out_matrox_g450">
+<sect2 id="tv-out_matrox_g450">
 <title>Karty Matrox G450/G550</title>
 <para>
 Obsługa wyjścia TV dla tych kart została dodana dopiero niedawno i nie
@@ -2502,10 +2504,10 @@
 Potrzebną łatkę na jądro i dokładne HOWTO można ściągnąć z
 <ulink url="http://www.bglug.ca/matrox_tvout/"/>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="tvout-ati">
+<sect2 id="tvout-ati">
 <title>karty ATI</title>
 
 <formalpara>
@@ -2549,17 +2551,17 @@
 PC</emphasis>, ponieważ video BIOS inicjalizuje się tylko podczas procedury
 POST.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
 
-<sect3 id="tvout-voodoo">
+<sect2 id="tvout-voodoo">
 <title>Voodoo 3</title>
 <para>
 Sprawdź <ulink url="http://www.iki.fi/too/tvout-voodoo3-3000-xfree">ten URL</ulink>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="tvout-nvidia">
+<sect2 id="tvout-nvidia">
 <title>nVidia</title>
 <para>
 Najpierw MUSISZ ściągnąć sterowniki o zamkniętych źródłach z
@@ -2595,32 +2597,38 @@
 <para>
 Oczywiście najważniejsza jest część TwinView.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="tvout-neomagic">
+<sect2 id="tvout-neomagic">
 <title>NeoMagic</title>
 <para>
 Układ NeoMagic można znaleźć w rożnych laptopach, niektóre wyposażone są w
 prosty analogowy koder TV, inne majÄ… bardziej zaawansowanÄ… wersjÄ™.
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Układ analogowy</emphasis>:
- Przetestowane na Toshiba Tecra 8000. Jego układ wyjścia TV jest żałosnym
- złomem. Unikaj tego jeśli tylko możesz.
- </simpara>
- <simpara>
- Musisz używać <option>-vo vesa</option>. Testowany układ był zdolny do
- wyświetlania tylko obrazu o proporcjach 1.333333, musisz więc używać
- opcji <option>-x</option>, <option>-y</option> i/lub filtrów
- <option>-vf scale,crop,expand</option> jeżeli sprzęt nie pozwoli Ci włączyć
- wyjścia TV. Maksymalną rozdzielczością było 720*576 przy 16bpp.
-</simpara>
-<simpara>
- Znane problemy: tylko VESA, ograniczenie do 1.33333, obraz nie zawsze jest
- wyśrodkowany, co 10 minut film zmienia się na 4bpp i tak zostaje. Częste
- twarde zwisy, problemy z wyświetlaczem LCD.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ Doniesiono nam, że dobre wyjście TV można uzyskać używając 
+ <option>-vo fbdev</option> lub <option>-vo fbdev2</option>. Potrzebujesz
+ wkompilowanego w jądro vesafb i przekazane do poleceń jądra:
+ <option>append="video=vesafb:ywrap,mtrr" vga=791</option>.
+ Powinieneś uruchomić <application>X</application>, następnie przełączyć się do
+ konsoli używając np.
+ <keycap>CTRL</keycap>+<keycap>ALT</keycap>+<keycap>F1</keycap>.
+ Jeżeli nie wystartujesz <application>X</application> przed uruchomieniem
+ <application>MPlayera</application> z konsoli obraz będzie powolny i będzie
+ się ciął (mile widziane wytłumaczenie).
+ Zaloguj się na konsoli, a następnie wykonaj następujące polecenie:
+
+ <screen>clear; mplayer -vo fbdev -zoom -cache 8192 dvd://</screen>
+
+ Powinieneś ujrzeć odtwarzany w konsoli film zajmujący około połowę ekranu
+ LCD Twojego laptopa.
+ Aby przełączyć się na TV naciśnij <keycap>Fn</keycap>+<keycap>F5</keycap>
+ trzy razy.
+ Przetestowane na Tecra 800, jÄ…dro 2.6.15 z vesafb, ALSA v1.0.10.
+</para></listitem>
+ 
+ <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Układ kodujący Chrontel 70xx</emphasis>:
  Obecny w IBM thinkpad 390E, a możliwe, że także w innych Thinkpadach lub notebookach.
  </simpara><simpara>
@@ -2649,7 +2657,6 @@
 </itemizedlist>
 
 </para>
-</sect3>
 </sect2>
 </sect1>
-
+</chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list