[MPlayer-translations] r19027 - trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml

boskicinek subversion at mplayerhq.hu
Wed Jul 12 15:13:16 CEST 2006


Author: boskicinek
Date: Wed Jul 12 15:13:16 2006
New Revision: 19027

Modified:
   trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml

Log:
- svn sync tag added
- small updates

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml	Wed Jul 12 15:13:16 2006
@@ -1,8 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.31 -->
-<sect1 id="audio">
+<!-- synced with 1.32 (deprecated CVS)-->
+<!-- synced with 17322 (svn) -->
+<!-- Opiekun: chwilowo nikt (poprzednio Paszczi)-->
+<chapter id="audio">
 <title>Urz±dzenia wyj¶ciowe audio</title>
-<sect2 id="sync">
+<sect1 id="sync">
 <title>Synchronizacja Audio/Video</title>
 
 <para>
@@ -34,9 +36,9 @@
 Powinna ona rozwi±zaæ Twój problem. Dok³adniejsze informacje znajdziesz na stronie
 man.
 </para>
-</sect2>
+</sect1>
 
-<sect2 id="troubleshooting">
+<sect1 id="troubleshooting">
 <title>Rozwi±zywanie problemów</title>
 
 <para>Kilka uwag:</para>
@@ -55,6 +57,5 @@
   w³±cz odmaskowywanie przerwañ, tak jak opisano to w rozdziale dotycz±cym
   <link linkend="drives">CD-ROMu</link>.
 </para>
-</sect2>
-
 </sect1>
+</chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list