[MPlayer-translations] r18897 - in trunk/DOCS/xml/cs: audio.xml bugreports.xml bugs.xml cd-dvd.xml codecs.xml documentation.xml encoding-guide.xml faq.xml formats.xml history.xml install.xml mail-lists.xml mencoder.xml ports.xml skin.xml tvinput.xml usage.xml users-vs-dev.xml video.xml

jheryan subversion at mplayerhq.hu
Tue Jul 4 11:10:32 CEST 2006


Author: jheryan
Date: Tue Jul 4 11:10:28 2006
New Revision: 18897

Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/audio.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/formats.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/history.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/install.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/mail-lists.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/ports.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/users-vs-dev.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/video.xml

Log:
Sync to svn up to 27.6.2006


Modified: trunk/DOCS/xml/cs/audio.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/audio.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/audio.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.32 -->
+<!-- Synced with: 17322 -->
 <chapter id="audio">
 <title>Výstupní zvuková zaøízení</title>
 <sect1 id="sync">

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.15 -->
+<!-- Synced with: 18600 -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak hlásit chyby</title>
 <para>
@@ -40,7 +40,7 @@
 </para>
 </sect1>
 <sect1 id="bugreports_regression_test">
-<title>Jak provádìt regresní testování pomocí CVS</title>
+<title>Jak provádìt regresní testování pomocí Subversion</title>
 <para>
 Obèas nastane problém typu 'pøedtím to fungovalo, teï u¾ ne...'.
 Zde pøiná¹íme postup krok za krokem, jak vyhledat, kdy problém
@@ -48,16 +48,16 @@
 u¾ivatelùm.
 </para>
 <para>
-Nejprve si musíte opatøit zdrojové kódy MPlayeru z CVS.
+Nejprve si musíte opatøit zdrojové kódy MPlayeru ze Subversion.
 Instrukce lze nalést na konci
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">této stránky</ulink>.
 </para>
 <para>
-Tak dostanete v adresáøi main/ obraz CVS stromu na stranì klienta.
+Tak dostanete v adresáøi mplayer/ obraz Subversion stromu na stranì klienta.
 Nyní aktualizujte tento obraz k datu, které chcete:
 <screen>
-cd main/
-cvs update -PAd -D "2004-08-23"
+cd mplayer/
+svn update -r {"2004-08-23"}
 </screen>
 Formát data je YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
 Po¾ití tohoto datového formátu zaji¹»uje, ¾e budete schopni extrahovat
@@ -112,12 +112,12 @@
 <sect1 id="bugreports_report">
 <title>Jak oznamovat chyby</title>
 <para>
-Nejprve, prosím, vyzkou¹ejte poslední CVS verzi
+Nejprve, prosím, vyzkou¹ejte poslední Subversion verzi
 <application>MPlayer</application>u, jeliko¾ va¹e chyba ji¾ mohla být
 odstranìna. Vývoj je velmi rychlý, vìt¹ina chyb v oficiálních balíècích je
 nahlá¹ena bìhem nìkolika dnù, nebo dokonce hodin, tak¾e prosím pou¾ívejte
-<emphasis role="bold">pouze CVS</emphasis> pro hlá¹ení chyb. To zahrnuje binární
-balíèky <application>MPlayer</application>u. CVS instrukce naleznete na konci
+<emphasis role="bold">pouze Subversion</emphasis> pro hlá¹ení chyb. To zahrnuje binární
+balíèky <application>MPlayer</application>u. Subversion instrukce naleznete na konci
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">této stránky</ulink>,
 nebo v souboru README. Pokud to nepomù¾e, prostudujte si prosím seznam
 <link linkend="bugs">známých chyb</link> a zbytek dokumentace. Pokud je vá¹
@@ -338,7 +338,7 @@
 <para>
 Pokud se problém vztahuje k jednomu nebo více souborùm, pak prosím nahrajte
 potí¾isty na:
-<ulink url="ftp://mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/"/>
+<ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/"/>
 </para>
 
 <para>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/bugs.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.13 -->
+<!-- Synced with: 15783 -->
 <appendix id="bugs">
 <title>Známé chyby</title>
 <sect1 id="bugs-special">

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.16 -->
+<!-- Synced with: 18426 -->
 <chapter id="cd-dvd">
 <title>Pou¾ití CD/DVD</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.76 -->
+<!-- Synced with 18824 -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Kodeky</title>
 
@@ -131,9 +131,7 @@
 sbìrnice. Pro re¾imy zhu¹tìného YUV (YUY2, UYVY) pou¾ijte re¾im
 <option>-vc divx4</option>. Rychlost RGB re¾imù je stejná, mírnì se odli¹uje
 v závislosti na va¹í akuální barevné hloubce.
-<note>
-<para>
-Pokud va¹e <option>-vo</option> rozhraní podporuje direct rendering, pak mù¾e
+Pokud va¹e výstupní video rozhraní podporuje direct rendering, pak mù¾e
 být <option>-vc divx4</option> rychlej¹í, nebo dokonce nejrychlej¹í volbou.
 </para>
 
@@ -147,53 +145,12 @@
 </para>
 
 <para>
-CVS verzi STARÉ core OpenDivX knihovny získáte následovnì:
-</para>
-
-<procedure>
-<step><para>
-<screen>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.projectmayo.com:/cvsroot login</screen>
-</para></step>
-<step><para>
-<screen>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.projectmayo.com:/cvsroot co divxcore</screen>
-</para></step>
-<step><para>
-Tato core knihovna je rozdìlena na decore a encore knihovnu, které by se mìly
-kompilovat oddìlenì. Pro kompilaci decore knihovny zadejte
-<screen>
-cd divxcore/decore/build/linux
-make
-cp libdivxdecore.so /usr/local/lib
-ln -s libdivxdecore.so /usr/local/lib/libdivxdecore.so.0
-cp ../../src/decore.h /usr/local/include
-</screen>
-</para></step>
-<step><para>
-Bohu¾el encore knihovna neobsahuje Makefile pro Linux a MMX optimalizovaný
-kód pracuje pouze ve Windows. I pøesto ji mù¾ete skompilovat pomocí tohoto
-<ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/divx-mf/Makefile">Makefile</ulink>.
-<screen>
-cd ../../../encore/build
-mkdir linux
-cd linux
-cp path/Makefile .
-make
-cp libdivxencore.so /usr/local/lib
-ln -s libdivxencore.so /usr/local/lib/libdivxencore.so.0
-cp ../../src/encore.h /usr/local/include
-</screen>
-</para></step>
-</procedure>
-
-<para>
 <application>MPlayer</application> automaticky detekuje DivX4/DivX5, pokud
 jsou zprávnì nainstalovány, staèí jej jen zkompilovat jako obvykle.
 Pokud je nedetekuje, pak jste je nenainstalovali nebo nenakonfigurovali
 správnì.
 </para>
 
-</note>
-</para>
 </sect2>
 
 
@@ -228,57 +185,13 @@
 </para>
 
 <para>
-Pokud pou¾íváte <application>MPlayer</application> z balíèku, máte ji¾
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
-zahrnutý, staèí provést kompilaci jako obvykle. Pokud pou¾íváte CVS verzi
-<application>MPlayer</application>u, vyextrahujte si
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> z CVS stromu FFmpegu,
-jeliko¾ nová verze FFmpeg je vydávána jen zøídka. Verze z CVS je vìt¹inou
-stabilní a nabízí nejvíce vlastností. Pro její získání proveïte:
+Jak ostré verze <application>MPlayer</application>u, tak
+<application>MPlayer</application> ze Subversion obsahují
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, tak¾e jej nemusíte
+stahovat zvlá¹».
+Jen spus»te <filename>configure</filename> a kompilujte.
 </para>
 
-<procedure>
-<step><para>
- <screen>cvs -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg login</screen>
- </para></step>
-<step><para>
- <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg co -P ffmpeg/libavcodec ffmpeg/libavutil</screen>
- </para></step>
-<step><para>
- Pøesuòte adresáøe <filename>libavcodec</filename> a
- <filename>libavutil</filename> z FFmpeg do koøenového
- adresáøe <application>MPlayer</application>ova CVS stromu.
- Mìlo by to vypadat asi takto:
- <filename class="directory">main/libavcodec</filename>
- <filename class="directory">main/libavutil</filename>
- </para><para>
- Symbolický link <emphasis role="bold">nestaèí</emphasis>, musíte jej
- zkopírovat/pøesunout!
- </para></step>
-<step><para>
- Pokud chcete mít <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- aktualizován v¾dy kdy¾ aktualizujete
- <application>MPlayer</application> z CVS, vlo¾te do souboru
- <filename>main/CVS/Entries</filename> následující øádky:
- <screen>D/libavcodec////</screen>
- <screen>D/libavutil////</screen>
- </para></step>
-<step><para>
- Kompilujte. Skript <filename>configure</filename> by mìl zjistit problémy
- pøed kompilací.
- </para></step>
-</procedure>
-
-<note>
-<para>
-<application>MPlayer</application> z CVS obsahuje podadresáø
-<filename>libavcodec</filename>, ten ale
-<emphasis role="bold">neobsahuje</emphasis> zdrojové kódy
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u!
-Musíte následovat vý¹e uvedený postup, abyste získali zdrojové hódy knihovny.
-</para>
-</note>
-
 <para>
 S pomocí FFmpeg a mé Matrox G400, mohu sledovat DivX dokonce i v tom nejvy¹¹ím
 rozli¹ení bez zahazování snímkù na své K6-2 500.
@@ -517,7 +430,7 @@
 <title>KOMPILACE MPLAYERU S PODPOROU QUICKTIME KNIHOVEN</title>
 <note><para>V souèasnosti jsou podporovány pouze 32-bitové Intel kompatibilní
 platformy.</para></note>
-<step><para>stáhnìte si <application>MPlayer</application> z CVS</para></step>
+<step><para>stáhnìte si <application>MPlayer</application> ze Subversion</para></step>
 <step><para>stáhnìte si balíèek QuickTime DLL z
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/"/>
 </para></step>
@@ -614,12 +527,12 @@
  minimálnì pou¾itelný H.264 dekodér ji¾ asi od èervence 2004,
  od té doby v¹ak byly provedeny velké zmìny a vylep¹ení jak v poètu funkèností,
  tak ve vylep¹ení pou¾ití CPU.
- Pro jistotu je v¾dy nejlep¹í pou¾ívat aktuální CVS verzi.
+ Pro jistotu je v¾dy nejlep¹í pou¾ívat aktuální Subversion verzi.
 </para>
 <para>
  Chcete-li se snadno a rychle dozvìdìt o zmìnách v H.264 dekódování
  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u, sledujte
- <ulink url="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/ffmpeg/libavcodec/h264.c?cvsroot=FFMpeg">webové rozhraní FFmpeg CVS repozitáøe</ulink>.
+ <ulink url="http://svn.mplayerhq.hu/ffmpeg/trunk/libavcodec/h264.c?view=log">webové FFmpeg Subversion rozhraní</ulink>.
 </para>
 </sect3>
 
@@ -633,7 +546,7 @@
  --></screen>
  Zdrojové kódy <application>MPlayer</application>u jsou aktualizovány, kdykoli
  nastane zmìna API v <systemitem class="library">x264</systemitem>, tak¾e v¾dy
- doporuèujeme pou¾ívat také CVS verzi <application>MPlayer</application>u.
+ doporuèujeme pou¾ívat také Subversion verzi <application>MPlayer</application>u.
  Tato situace se snad zmìní, a¾ <systemitem class="library">x264</systemitem>
  dospìje k "vydání".
  Mezi tím by mìla být <systemitem class="library">x264</systemitem> pova¾ována
@@ -884,7 +797,7 @@
 make install
 </screen>
 Binárky na audiocoding.com nenajdete, ale mù¾ete si je opatøit v balíècích pro
-Debian z <ulink url="http://hpisi.nerim.net">domácí stránky Christiana
+Debian z <ulink url="http://www.debian-multimedia.org/">domácí stránky Christiana
 Marillata</ulink>, Mandrake/Mandriva RPM z
 <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink> a RedHat RPM
 ze stránek <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector</ulink>.

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.28 -->
+<!-- Synced with: 18427 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Multimediální pøehrávaè</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.47 -->
+<!-- Synced with: 18545 -->
 <chapter id="encoding-guide">
 <title>Enkódování s <application>MEncoder</application>em</title>
 
@@ -1203,9 +1203,12 @@
  Proto pokud enkódujete ve vysoké kvalitì pro archivaèní úèely, doporuèujeme
  ponechat film prokládaný.
  V¾dy mù¾ete provést odstranìní prokladu pøi pøehrávání pokud zobrazujete
- na progresivním zaøízení a pøehrávaèe v budoucnosti budou schopny odstraòovat
- proklad v plné pùlsnímkové rychlosti, èili odvozovat 50 nebo 60000/1001
- úplných snímkù za sekundu z prokládaného videa.
+ na progresivnì zobrazujícím zaøízení.
+ Výkon souèasných poèítaèù nutí pøehrávaèe pou¾ívat filtr prokladu, co¾
+ pùsobí mírnou degradaci kvality obrazu.
+ Budoucí pøehrávaèe v¹ak budou schopny napodobovat chování prokládané
+ TV obrazovky, odstraòovat proklad v plné pùlsnímkové rychlosti a
+ odvozovat 50 nebo 60000/1001 úplných snímkù za sekundu z prokládaného videa.
 </para>
 
 <para>
@@ -3802,6 +3805,171 @@
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="menc-feat-video-for-windows">
+<title>Enkódování rodinou kodekù <systemitem class="library">Video For Windows</systemitem></title>
+
+<para>
+Video for Windows poskytuje jednoduché enkódování pomocí binárních videokodekù.
+Mù¾ete enkódovat následujícími kodeky (pokud jich máte víc, øeknìte nám to
+prosím!)
+</para>
+<para>
+Pamatujte, ¾e podpora tìchto kodekù je velmi experimentální a nìkteré z nich
+nemusí pracovat správnì. Nìkteré kodeky budou pracovat pouze v urèitých
+barevných prostorech. Pokud kodek sel¾e, zkuste
+<option>-vf format=bgr24</option> a <option>-vf format=yuy2</option>.
+</para>
+
+<sect2 id="menc-feat-enc-vfw-video-codecs">
+<title>Podporované kodeky Video for Windows</title>
+
+<para>
+<informaltable frame="all">
+<tgroup cols="4">
+<thead>
+<row>
+<entry>Název souboru videokodeku</entry>
+<entry>Popis (FourCC)</entry>
+<entry>md5sum</entry>
+<entry>Poznámka</entry>
+</row>
+</thead>
+<tbody>
+<row>
+ <entry>aslcodec_vfw.dll</entry>
+ <entry>Alparysoft bezztrátový kodek vfw (ASLC)</entry>
+ <entry>608af234a6ea4d90cdc7246af5f3f29a</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>avimszh.dll</entry>
+ <entry>AVImszh (MSZH)</entry>
+ <entry>253118fe1eedea04a95ed6e5f4c28878</entry>
+ <entry>vy¾aduje <option>-vf format</option></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>avizlib.dll</entry>
+ <entry>AVIzlib (ZLIB)</entry>
+ <entry>2f1cc76bbcf6d77d40d0e23392fa8eda</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>divx.dll</entry>
+ <entry>DivX4Windows-VFW</entry>
+ <entry>acf35b2fc004a89c829531555d73f1e6</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>huffyuv.dll</entry>
+ <entry>HuffYUV (bezztrátový) (HFYU)</entry>
+ <entry>b74695b50230be4a6ef2c4293a58ac3b</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>iccvid.dll</entry>
+ <entry>Cinepak Video (cvid)</entry>
+ <entry>cb3b7ee47ba7dbb3d23d34e274895133</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>icmw_32.dll</entry>
+ <entry>Motion Wavelets (MWV1)</entry>
+ <entry>c9618a8fc73ce219ba918e3e09e227f2</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>jp2avi.dll</entry>
+ <entry>ImagePower MJPEG2000 (IPJ2)</entry>
+ <entry>d860a11766da0d0ea064672c6833768b</entry>
+ <entry><option>-vf flip</option></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>m3jp2k32.dll</entry>
+ <entry>Morgan MJPEG2000 (MJ2C)</entry>
+ <entry>f3c174edcbaef7cb947d6357cdfde7ff</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>m3jpeg32.dll</entry>
+ <entry>Morgan Motion JPEG Codec (MJPG)</entry>
+ <entry>1cd13fff5960aa2aae43790242c323b1</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>mpg4c32.dll</entry>
+ <entry>Microsoft MPEG-4 v1/v2</entry>
+ <entry>b5791ea23f33010d37ab8314681f1256</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>tsccvid.dll</entry>
+ <entry>TechSmith Camtasia Screen Codec (TSCC)</entry>
+ <entry>8230d8560c41d444f249802a2700d1d5</entry>
+ <entry>shareware chyba na windows</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>vp31vfw.dll</entry>
+ <entry>On2 Open Source VP3 Codec (VP31)</entry>
+ <entry>845f3590ea489e2e45e876ab107ee7d2</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>vp4vfw.dll</entry>
+ <entry>On2 VP4 Personal Codec (VP40)</entry>
+ <entry>fc5480a482ccc594c2898dcc4188b58f</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>vp6vfw.dll</entry>
+ <entry>On2 VP6 Personal Codec (VP60)</entry>
+ <entry>04d635a364243013898fd09484f913fb</entry>
+ <entry>padá na Linuxu</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>vp7vfw.dll</entry>
+ <entry>On2 VP7 Personal Codec (VP70)</entry>
+ <entry>cb4cc3d4ea7c94a35f1d81c3d750bc8d</entry>
+ <entry>vadné FourCC?</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>ViVD2.dll</entry>
+ <entry>SoftMedia ViVD V2 kodek VfW (GXVE)</entry>
+ <entry>a7b4bf5cac630bb9262c3f80d8a773a1</entry>
+ <entry></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>msulvc06.DLL</entry>
+ <entry>MSU Lossless kodek (MSUD)</entry>
+ <entry>294bf9288f2f127bb86f00bfcc9ccdda</entry>
+ <entry>
+  Dekódovatelný <application>Window Media Player</application>em,
+  <application>MPlayer</application>em nikoli (zatím).
+ </entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>camcodec.dll</entry>
+ <entry>CamStudio lossless video kodek (CSCD)</entry>
+ <entry>0efe97ce08bb0e40162ab15ef3b45615</entry>
+ <entry>sf.net/projects/camstudio</entry>
+</row>
+</tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+
+První pole obsahuje názvy kodekù, které by mìly být zadány parametru
+<literal>codec</literal>, napøíklad: <option>-xvfwopts codec=divx.dll</option>
+Kód FourCC pou¾ívaný jednotlivými kodeky jsou uvedeny v závorce.
+</para>
+<informalexample>
+<para>
+Pøíklad s VP3 komresí:
+<screen>mencoder dvd://2 -o title2.avi -ovc vfw -xvfwopts codec=vp31vfw.dll -oac copy</screen>
+</para>
+</informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+
 <sect1 id="menc-feat-vcd-dvd">
 <title>Pou¾ití MEncoder k vytváøení VCD/SVCD/DVD-kompatibilních souborù.</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.102 -->
+<!-- Synced with: 17707 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Èasto Kladené Dotazy (FAQ)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/formats.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/formats.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/formats.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.25 -->
+<!-- Synced with: 18247 -->
 <chapter id="containers">
 <title>Nosné formáty (Containers)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/history.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/history.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/history.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.12 -->
+<!-- Synced with: 14025 -->
 <!-- FIXME: history really should be in the appendix -->
 <sect1 id="history">
 <title>Historie</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/install.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced to: 1.63 -->
+<!-- Synced to: 17975 -->
 <chapter id="install">
 <title>Instalace</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/mail-lists.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/mail-lists.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/mail-lists.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.16 -->
+<!-- Synced with: 18606 -->
 <appendix id="mailinglists">
 <title>E-mailové konference</title>
 <para>
@@ -85,14 +85,14 @@
 </para>
 <para>Tato konference je zamìøena na dokumentaci
 <application>MPlayer</application>u a diskuse k domácí stránce.
-CVS logy vzta¾ené k dokumentaci a domácí stránce jsou zde rovnì¾ posílány.
+Subversion logy vzta¾ené k dokumentaci a domácí stránce jsou zde rovnì¾ posílány.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations"><application>MPlayer</application>-translations</ulink>
 </para>
 <para>Tato konference je zamìøena na diskuse k pøekladùm dokumentace
 <application>MPlayer</application>u a domácí stránky.
-CVS logy pøekladù dokumentace a domácí stránky jsou zde rovnì¾ posílány.
+Subversion logy pøekladù dokumentace a domácí stránky jsou zde rovnì¾ posílány.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin"><application>MPlayer</application>-cygwin</ulink>
@@ -123,7 +123,7 @@
 <para>Konference pro diskuse o OS/2 portu <application>MPlayer</application>u.
 </para></listitem> 
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-qt-codecs-porting"><application>MPlayer</application>-qt-codecs-porting</ulink> (INACTIVE)
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/qt-codecs-porting">qt-codecs-porting</ulink> (INACTIVE)
 </para>
 <para>Konference pro dikuse o podpoøe QuickTime kodeku.
 </para></listitem>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.103 -->
+<!-- Synced with: 18255 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Základní pou¾ití <application>MEncoder</application>u</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/ports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/ports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/ports.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.80 -->
+<!-- Synced with: 18824 -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>
 
@@ -46,7 +46,7 @@
 Christian Marillat vytváøel jistou dobu neoficiální Debianí balíèky
 <application>MPlayer</application>u, <application>MEncoder</application>u a
 na¹ich bitmapových fontù, mù¾ete si je stáhnout (apt-get) z
-<ulink url="http://hpisi.nerim.net/">jeho domácí stránky</ulink>.
+<ulink url="http://www.debian-multimedia.org/">jeho domácí stránky</ulink>.
 </para>
 </sect2>
 
@@ -177,6 +177,23 @@
 <ulink url="http://www.sun.com/sparc/vis/mediaLib.html"><systemitem class="library">mLib</systemitem></ulink>.
 </para>
 
+<para><emphasis role="bold">Caveat:</emphasis></para>
+<itemizedlist>
+<listitem><para>Podpora <emphasis role="bold">mediaLib</emphasis> je
+<emphasis role="bold">v souèasnosti vypnutá</emphasis> ve výchozím nastavení
+<application>MPlayer</application>u kvùli chybovosti. U¾ivatelé SPARCu
+pøekládající MPlayer s podporou mediaLib hlásili tlustý zelený pruh
+v enkódovaném videu dekódovaném libavcodecem. Pokud chcete, mù¾ete si ji
+zapnout:
+<screen>
+$ ./configure --enable-mlib
+</screen>
+Dìláte to na vlastní nebezpeèí. U¾ivatelé x86 by
+<emphasis role="bold">nikdy</emphasis> nemìli pou¾ívat mediaLib, jeliko¾
+vede k velmi slabému výkonu MPlayeru.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
 <para>
 Pro kompilaci balíku budete potøebovat GNU <application>make</application>
 (<filename>gmake</filename>, <filename>/opt/sfw/gmake</filename>), jeliko¾
@@ -208,7 +225,9 @@
 "as" na va¹em systému).
 </para>
 
-<para>
+<para>Øe¹ení bì¾ných potí¾í:</para>
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
 Chybová zpráva z <filename>configure</filename> na systému Solaris x86
 s pou¾itím GCC bez GNU assembleru:
 <screen>
@@ -234,8 +253,33 @@
  ... more "Illegal mnemonic" and "Syntax error" errors ...
 </screen>
 </para>
+</listitem>
 
-<para>
+<listitem><para><application>MPlayer</application> mù¾e zhavarovat (segfault),
+pokud dekódujete nebo enkódujete video pou¾ívající win32 kodeky:
+<screen>
+...
+Trying to force audio codec driver family acm...
+Opening audio decoder: [acm] Win32/ACM decoders
+sysi86(SI86DSCR): Invalid argument
+Couldn't install fs segment, expect segfault
+
+
+MPlayer interrupted by signal 11 in module: init_audio_codec
+...
+</screen>
+To díky zmìnì na sysi86() ve verzích Solaris 10 a pøed-Solaris
+Nevada b31. V Solaris Nevada b32 to bylo opraveno;
+Sun v¹ak je¹tì musí portovat opravu do Solaris 10. MPlayer
+Project upozornil Sun na tento problém a záplata pro Solaris 10
+je v souèasnosti rozpracována. Více informací o této chybì naleznete
+na:
+<ulink
+url="http://bugs.opensolaris.org/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6308413"/>.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem><para>
 Díky chybám v Solarisu 8, nemù¾ete pøehrávat DVD disky vìt¹í ne¾ 4 GB:
 </para>
 
@@ -256,6 +300,8 @@
 Problém hsfs mù¾e být odstranìn nainstalováním patche 109764-04 (sparc) / 109765-04 (x86).
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
+</listitem>
+</itemizedlist>
 </sect2>
 
 <sect2 id="irix">
@@ -432,6 +478,7 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>604e</para></listitem>
+<listitem><para>POWER3</para></listitem>
 <listitem><para>POWER4</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
@@ -441,7 +488,6 @@
 <itemizedlist>
 <listitem><para>POWER</para></listitem>
 <listitem><para>POWER2</para></listitem>
-<listitem><para>POWER3</para></listitem>
 <listitem><para>POWER5</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
@@ -449,9 +495,37 @@
 Zvuk pøes Ultimedia Services není podporován, jeliko¾ Ultimedia byla
 opu¹tìna v AIX 5.1; tudí¹ je jedinou mo¾ností pou¾ití ovladaèù AIX Open
 Sound System (OSS) od 4Front Technologies z <ulink
-url="http://www.opensound.com/aix.html">http://www.opensound.com/aix.html</ulink>.
-4Front Technologies dodává OSS ovladaèe zdarma pro osobní a nekomerèní vyu¾ití.
+url="http://www.opensound.com/aix.html">http://www.opensound.com/aix.html
+</ulink>.
+4Front Technologies volnì poskytuje OSS ovladaèe pro AIX 5.1 pro
+nekomerèní pou¾ití; zatím v¹ak neexistují zvukové ovladaèe
+pro AIX 5.2 nebo 5.3. To znamená, ¾e <emphasis role="bold">AIX 5.2
+a 5.3 nejsou nyní schopny provozovat MPlayer se zvukem.</emphasis>
+</para>
+
+<para>Øe¹ení bì¾ných potí¾í:</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+Pokud dostanete tuto chybovou hlá¹ku z <filename>configure</filename>:
+<screen>
+$ ./configure
+...
+Checking for iconv program ... no
+No working iconv program found, use
+--charset=US-ASCII to continue anyway.
+Messages in the GTK-2 interface will be broken then.
+</screen>
+To proto, ¾e AIX pou¾ívá nestandardní názvy znakových sad; proto
+konverze výstupu MPlayeru do jiné znakové sady není zatím podporováno.
+Øe¹ením je:
+<screen>
+$ ./configure --charset=noconv
+</screen>
 </para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
 
 </sect2>
 </sect1>
@@ -534,47 +608,46 @@
  zaká¾e jeho pou¾ití. Pøidejte si to do va¹eho konfig souboru, aby zùstal
  zakázán natrvalo.</para>
 
-<para>There are special codec packages for Windows available on our
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html">codecs page</ulink>
- to allow playing formats for which there is no native support yet.
- Put the codecs somewhere in your path or pass
- <option>--with-codecsdir=<replaceable>c:/path/to/your/codecs</replaceable></option>
- (alternatively
- <option>--with-codecsdir=<replaceable>/path/to/your/codecs</replaceable></option>
- only on <application>Cygwin</application>) to <filename>configure</filename>.
- We have had some reports that Real DLLs need to be writable by the user
- running <application>MPlayer</application>, but only on some systems (NT4).
- Try making them writable if you have problems.</para>
-
-<para>You can play VCDs by playing the <filename>.DAT</filename> or <filename>.MPG</filename> files
- that Windows exposes on VCDs. It works like this (adjust for the drive letter
- of your CD-ROM):</para>
+<para>Pro Windows máme k dispozici speciální balíèky kodekù na na¹í
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html">stránce kodekù</ulink>,
+ abyste mohli pøehrávat formáty, pro které zatím není nativní podpora.
+ Umístìte kodeky nìkde do cesty (path), nebo pøidejte
+ <option>--with-codecsdir=<replaceable>c:/cesta/ke/kodekùm</replaceable></option>
+ (pøípadnì
+ <option>--with-codecsdir=<replaceable>/cesta/ke/kodekùm</replaceable></option>
+ pou¾ívate-li <application>Cygwin</application>) do <filename>configure</filename>.
+ Máme nìkolik zpráv, ¾e Real DLL musí mít práva zápisu pro u¾ivatele, který
+ pou¹tí <application>MPlayer</application>, ale pouze na nìkterých systémech (NT4).
+ Máte-li potí¾e, zkuste jim pøidat právo zápisu.</para>
+
+<para>Mù¾ete pøehrávat VCD pøehráváním <filename>.DAT</filename> nebo <filename>.MPG</filename>
+ souborù, které Windows ukazuje na VCD. Pracuje to takto
+ (upravte písmeno disku va¹í CD-ROM):</para>
 
 <screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>
 
-<para>DVDs also work, adjust <option>-dvd-device</option> for the drive letter
- of your DVD-ROM:</para>
+<para>DVD pracují také, upravte <option>-dvd-device</option> na písmeno
+ DVD-ROM mechaniky:</para>
 
-<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;title&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>
+<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;titul&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>
 
-<para>The <application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
- console is rather slow. Redirecting output or using the
- <option>-quiet</option> option has been reported to improve performance on
- some systems. Direct rendering (<option>-dr</option>) may also help.
- If playback is jerky, try
- <option>-autosync 100</option>. If some of these options help you, you
- may want to put them in your config file.</para>
+<para><application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
+ terminál je spí¹e pomalý. Pøesmìrování výstupu nebo pou¾ití volby
+ <option>-quiet</option> podle hlá¹ení zvý¹í výkon na nìkterých systémech.
+ Direct rendering (<option>-dr</option>) mù¾e rovnì¾ pomoci.
+ Pokud je pøehrávání trhané, zkuste
+ <option>-autosync 100</option>. Pokud vám nìkteré z tìchto voleb pomohly,
+ mìli byste si je zapsat do konfiguraèního souboru.</para>
 
 <note>
 
-<para>On Windows the runtime CPU detection disables SSE support
- because of recurring and hard-to-trace SSE-related crashes. If you
- wish to have SSE support under Windows, you will have to compile without
- runtime CPU-detection.
+<para>Runtime CPU detekce na Windows vypíná podporu SSE kvùli opakovaným a
+ tì¾ko vystopovatelným se SSE souvisejícím pádùm. Pokud chcete mít podporu
+ SSE pod Windows, budete muset kompilovat bez runtime CPU detekce.
 </para>
 
-<para>If you have a Pentium 4 and are experiencing a crash using the
- RealPlayer codecs, you may need to disable hyperthreading support.
+<para>Máte-li Pentium 4 a dojde k pádu pøi pou¾ití
+ RealPlayer kodekù, mo¾ná budete muset vypnout podporu hyperthreading.
 </para>
 
 </note>
@@ -583,15 +656,15 @@
 <sect2 id="cygwin">
 <title><application>Cygwin</application></title>
 
-<para>You need to run <application>Cygwin</application> 1.5.0 or later in
- order to compile <application>MPlayer</application>.</para>
+<para>Musíte pou¾ívat <application>Cygwin</application> 1.5.0 nebo vy¹¹í,
+ abyste mohli kompilovat <application>MPlayer</application>.</para>
 
-<para>DirectX header files need to be extracted to <filename class="directory">/usr/include/</filename> or
+<para>Hlavièkové soubory DirectX musí být rozbaleny do <filename class="directory">/usr/include/</filename> nebo
  <filename class="directory">/usr/local/include/</filename>.</para>
 
-<para>Instructions and files for making SDL run under
- <application>Cygwin</application> can be found on the
- <ulink url="http://www.libsdl.org/extras/win32/cygwin/">libsdl site</ulink>.</para>
+<para>Instrukce a soubory nutné pro bìh SDL pod
+ <application>Cygwin</application> lze nalézt na
+ <ulink url="http://www.libsdl.org/extras/win32/cygwin/">libsdl stránkách</ulink>.</para>
 
 </sect2>
 
@@ -599,22 +672,22 @@
 <sect2 id="mingw">
 <title><application>MinGW</application></title>
 
-<para>Installing a version of <application>MinGW</application> that could
- compile <application>MPlayer</application> used to be quite tricky, but it
- works out of the box now. Just install <application>MinGW</application>
- 3.1.0 or later and MSYS 1.0.9 or later and tell the MSYS postinstall that
- <application>MinGW</application> is installed.</para>
-
-<para>Extract DirectX header files to <filename class="directory">/mingw/include/</filename>.</para>
-
-<para>MOV compressed header support requires
- <ulink url="http://www.gzip.org/zlib/">zlib</ulink>, which
- <application>MinGW</application> does not provide by default.
- Configure it with <option>--prefix=/mingw</option> and install
- it before compiling <application>MPlayer</application>.</para>
+<para>Instalace takové verze <application>MinGW</application>, aby bylo lze
+ kompilovat <application>MPlayer</application>, byla obtí¾ná, ale nyní
+ pracuje bez dal¹ích úprav. Jen nainstalujte <application>MinGW</application>
+ 3.1.0 nebo vy¹¹í a MSYS 1.0.9 nebo vy¹¹í a zvolte v MSYS postinstall, ¾e je
+ <application>MinGW</application> nainstalováno.</para>
+
+<para>Rozbalte DirectX hlavièkové soubory do <filename class="directory">/mingw/include/</filename>.</para>
+
+<para>Podpora MOV compressed header vy¾aduje
+ <ulink url="http://www.gzip.org/zlib/">zlib</ulink>, kterou
+ <application>MinGW</application> neobsahuje.
+ Konfigurujte ji s <option>--prefix=/mingw</option> a nainstalujte
+ ji pøed kompilací <application>MPlayer</application>u.</para>
 
-<para>Complete instructions for building <application>MPlayer</application>
- and necessary libraries can be found in the
+<para>Kompletní instrukce pro pøeklad <application>MPlayer</application>u
+ a potøebné knihovny naleznete v
  <ulink url="http://mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/contrib/MPlayer-MinGW-Howto.txt">MPlayer MinGW HOWTO</ulink>.</para>
 
 </sect2>
@@ -625,11 +698,11 @@
 <sect1 id="macos">
 <title>Mac OS</title>
 <para>
-<application>MPlayer</application> does not work on Mac OS versions before
-10, but should compile out-of-the-box on Mac OS X 10.2 and up.
-The preferred compiler is the Apple version of
-GCC 3.x or later. If you have Mac OS X 10.3.9 or later and QuickTime 7
-you can use the macosx video output driver.
+<application>MPlayer</application> nepracuje na Mac OS verzích pod
+10, ale mìl by být bez úprav kompilovatelný na Mac OS X 10.2 a vy¹¹ích.
+Preferovaná verze kompileru je Apple verze
+GCC 3.x a vy¹¹ích. Máte-li Mac OS X 10.3.9 nebo vy¹¹í a QuickTime 7,
+mù¾ete pou¾ít výstupní video rozhraní macosx.
 </para>
 
 <sect2 id="osx_gui">

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.15 -->
+<!-- Synced with: 18600 -->
 <appendix id="skin">
 <title>Formát skinù <application>MPlayer</application>u</title>
 
@@ -1043,7 +1043,7 @@
 <varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Prázdná zpráva, nemá ¾ádný efekt (mo¾ná s výjimkou CVS verzí :-)).
+Prázdná zpráva, nemá ¾ádný efekt (mo¾ná s výjimkou Subversion verzí :-)).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/tvinput.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/tvinput.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/tvinput.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.16 -->
+<!-- Synced with: 17322 -->
 <chapter id="tv">
 <title>TV</title>
 <sect1 id="tv-input" xreflabel="TV vstup">

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.34 -->
+<!-- Synced with: 17865 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Pou¾ití</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/users-vs-dev.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/users-vs-dev.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/users-vs-dev.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.17 -->
+<!-- Synced with: 15895 -->
 <appendix id="users-vs-dev">
 <title>Náøky vývojáøù</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/video.xml	Tue Jul 4 11:10:28 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.82 -->
+<!-- Synced with: 18650 -->
 <chapter id="video">
 <title>Výstupní video zaøízení/rozhraní</title>
 
@@ -191,6 +191,14 @@
 má sice podporu xv, ale karta samotná je velmi pomalá, tak¾e ji radìji prodejte.
 </para>
 
+<para>
+Pro karty S3 Virge nyní existuje nativní framebuffer ovladaè podobný 
+tdfxfb. Nastavte si framebuffer (èili pøidejte
+"<option>vga=792 video=vesa:mtrr</option>" do kernelu) a pou¾ijte
+<option>-vo s3fb</option> (<option>-vf yuy2</option> a <option>-dr</option>
+rovnì¾ pomù¾ou).
+</para>
+
 <note>
 <para>
 Zatím není jasné, kterým modelùm Savage chybí podpora YV12 a konvertují
@@ -794,7 +802,7 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-fb</option></term>
  <listitem><simpara>
-  nastaví zaøízení framebufferu k pou¾ití (<filename>/dev/fb0</filename>)
+  nastaví zaøízení framebufferu k pou¾ití (výchozí: <filename>/dev/fb0</filename>)
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -806,7 +814,7 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
  <listitem><simpara>
-  config soubor re¾imù (výchozí <filename>/etc/fb.modes</filename>)
+  config soubor re¾imù (výchozí: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -1067,25 +1075,25 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-aadriver</option></term>
  <listitem><simpara>
-  nastaví doporuèený aa ovladaè (X11, curses, Linux)
+  Nastaví doporuèený aa ovladaè (X11, curses, Linux).
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaextended</option></term>
  <listitem><simpara>
-  pou¾ití v¹ech 256 znakù
+  Pou¾ití v¹ech 256 znakù.
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaeight</option></term>
  <listitem><simpara>
-  pou¾ití osmibitového ASCII
+  Pou¾ití osmibitového ASCII.
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aahelp</option></term>
  <listitem><simpara>
-  vypí¹e v¹echny aalib volby
+  Vypí¹e v¹echny aalib volby.
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
@@ -1608,9 +1616,7 @@
  <systemitem>cvid, divxds, xvid, divx4, wmv7, wmv8</systemitem> a nìkteré
  dal¹í. Mìjte v¹ak prosím na pamìti, ¾e to je pouze doèasná obtí¾.
  Syntaxe pro pou¾ití je následující:
- <screen>
-  mplayer -vf format=uyvy -vc divxds <replaceable>divx3soubor.avi</replaceable>
- </screen>
+ <screen>mplayer -vf format=uyvy -vc divxds <replaceable>divx3file.avi</replaceable> </screen>
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
@@ -1620,9 +1626,7 @@
  &ndash; bez framebufferu nebo nìjaké X magie. Pro tento úèel budete muset
  pou¾ít video rozhraní <option>cvidix</option>, jak to ukazuje následující
  pøíklad:
- <screen>
-  mplayer -vf format=uyvy -vc divxds -vo cvidix <replaceable>pøíklad.avi</replaceable>
- </screen>
+ <screen>mplayer -vf format=uyvy -vc divxds -vo cvidix <replaceable>pøíklad.avi</replaceable> </screen>
 </para>
 
 <para>
@@ -1964,12 +1968,12 @@
 <title>POU®ITÍ</title>
 <varlistentry>
 <term><option>-vo dxr2</option></term>
-<listitem><para>zapíná TV výstup</para></listitem>
+<listitem><para>Zapíná TV výstup.</para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
 <term><option>-vo dxr2:x11</option> nebo <option>-vo dxr2:xv</option></term>
-<listitem><para>zapíná Overlay výstup v X11</para></listitem>
+<listitem><para>Zapíná Overlay výstup v X11.</para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
@@ -2483,7 +2487,6 @@
     Option     "ConnectedMonitor" "CRT, TV"
     Option     "TVStandard" "PAL-B"
     Option     "TVOutFormat" "Composite"
-
 EndSection
 </programlisting>
 </para>More information about the MPlayer-translations mailing list