[MPlayer-translations] r21532 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Thu Dec 7 15:16:17 CET 2006


Author: voroshil
Date: Thu Dec  7 15:16:17 2006
New Revision: 21532

Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Log:
Typo


Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Thu Dec  7 15:16:17 2006
@@ -10425,7 +10425,7 @@
 .SH ïûéâëé
 îÅ ÐÁÎÉËÕÊÔÅ.
 åÓÌÉ ×Ù ÎÁÛÌÉ ÉÈ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÜÔÏÍ ÎÁÍ, ÎÏ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏ ÕÂÅÄÉÔÅÓØ, ÞÔÏ ÐÒÏÞÌÉ ×ÓÀ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÀ.
-ôÁËÖÅ ÏÂÒÁÖÁÊÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ ÎÁ ÓÍÁÊÌÉËÉ. :)
+ôÁËÖÅ ÏÂÒÁÝÁÊÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ ÎÁ ÓÍÁÊÌÉËÉ. :)
 íÎÏÇÉÅ ÏÛÉÂËÉ  - ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÏÊ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×.
 òÁÚÄÅÌ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ, ÐÏÓ×ÑÝÅÎÎÙÊ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ï ÏÛÉÂËÁÈ 
 (http://www.mplayerhq.hu/\:DOCS/\:HTML/\:ru/\:bugreports.html)More information about the MPlayer-translations mailing list