[MPlayer-translations] r19570 - trunk/help/help_mp-ru.h

gpoirier subversion at mplayerhq.hu
Mon Aug 28 17:39:33 CEST 2006


Author: gpoirier
Date: Mon Aug 28 17:39:32 2006
New Revision: 19570

Modified:
  trunk/help/help_mp-ru.h

Log:
sync with r19561
patch by Savchenko Andrew % Bircoph A list.ru %


Modified: trunk/help/help_mp-ru.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ru.h	(original)
+++ trunk/help/help_mp-ru.h	Mon Aug 28 17:39:32 2006
@@ -1,17 +1,18 @@
-/* Translated by: Nick Kurshev <nickols_k at mail.ru>,
- *		Dmitry Baryshkov <mitya at school.ioffe.ru>
+// Translated by: Nick Kurshev <nickols_k at mail.ru>,
+// Dmitry Baryshkov <mitya at school.ioffe.ru>
+// Reworked by: Savchenko Andrew aka Bircoph <Bircoph[at]list[dot]ru>
 
-  Reworked by Savchenko Andrew aka Bircoph <Bircoph[at]list[dot]ru>
-  Was synced with help_mp-en.h: rev 1.157
- ========================= MPlayer help =========================== */
+// Synced with help_mp-en.h: r19561
+
+// ========================= MPlayer help ===========================
 
 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
 static char help_text[]=
-"úÁÐÕÓË:  mplayer [ÏÐÃÉÉ] [URL|ÐÕÔØ/]ÉÍÑ_ÆÁÊÌÁ\n"
+"éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ:  mplayer [ÏÐÃÉÉ] [URL|ÐÕÔØ/]ÉÍÑ_ÆÁÊÌÁ\n"
 "\n"
 "âÁÚÏ×ÙÅ ÏÐÃÉÉ: (ÐÏÌÎÙÊ ÓÐÉÓÏË ÓÍ. ÎÁ man-ÓÔÒÁÎÉÃÅ)\n"
-" -vo <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄÁ (ÓÐÉÓÏË ÓÍ. Ó '-vo help')\n"
-" -ao <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ÁÕÄÉÏ ×Ù×ÏÄÁ (ÓÐÉÓÏË ÓÍ. Ó '-ao help')\n"
+" -vo <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄÁ (ÓÐÉÓÏË ÓÍ. Ó '-vo help')\n"
+" -ao <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ÁÕÄÉÏ×Ù×ÏÄÁ (ÓÐÉÓÏË ÓÍ. Ó '-ao help')\n"
 #ifdef HAVE_VCD
 " vcd://<ÎÏÍÅÒ ÔÒÅËÁ> ÉÇÒÁÔØ ÄÏÒÏÖËÕ (S)VCD (Super Video CD) (ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï,\n         ÎÅ ÍÏÎÔÉÒÕÊÔÅ ÅÇÏ)\n"
 #endif
@@ -21,20 +22,20 @@
 #endif
 " -ss <×ÒÅÍÑ>   ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØÓÑ ÎÁ ÚÁÄÁÎÎÕÀ (ÓÅËÕÎÄÙ ÉÌÉ þþ:íí:óó) ÐÏÚÉÃÉÀ\n"
 " -nosound    ÂÅÚ Ú×ÕËÁ\n"
-" -fs       ÏÐÃÉÉ ÐÏÌÎÏÜËÒÁÎÎÏÇÏ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ (ÉÌÉ -vm, -zoom, ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ ÎÁ man-ÓÔÒÁÎÉÃÅ)\n"
+" -fs       ÏÐÃÉÉ ÐÏÌÎÏÜËÒÁÎÎÏÇÏ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ (ÉÌÉ -vm, -zoom, ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ\n         ÎÁ man-ÓÔÒÁÎÉÃÅ)\n"
 " -x <x> -y <y>  ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ ÄÉÓÐÌÅÑ (ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Ó -vm ÉÌÉ -zoom)\n"
 " -sub <ÆÁÊÌ>   ÕËÁÚÁÔØ ÆÁÊÌ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (ÓÍ. ÔÁËÖÅ -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <ÆÁÊÌ> ÕËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (playlist)\n"
-" -vid x -aid y  ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ×ÙÂÏÒÁ ×ÉÄÅÏ (x) É ÁÕÄÉÏ (y) ÐÏÔÏËÁ ÄÌÑ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ\n"
-" -fps x -srate y ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ×ÉÄÅÏ (x ËÁÄÒ/ÓÅË) É ÁÕÄÉÏ (y çÃ) ÓËÏÒÏÓÔÉ\n"
+" -playlist <ÆÁÊÌ> ÕËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (ÐÌÅÊÌÉÓÔ)\n"
+" -vid x -aid y  ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ×ÙÂÏÒÁ ×ÉÄÅÏ (x) É ÁÕÄÉÏ (y) ÐÏÔÏËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ\n"
+" -fps x -srate y ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÞÁÓÔÏÔÙ ×ÉÄÅÏ (x, ËÁÄÒ/ÓÅË) É ÁÕÄÉÏ (y, çÃ)\n"
 " -pp <quality>  ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ÆÉÌØÔÒ ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÉ (ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ ÎÁ man-ÓÔÒÁÎÉÃÅ)\n"
 " -framedrop   ×ËÌÀÞÉÔØ ÏÔÂÒÁÓÙ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÄÌÑ ÍÅÄÌÅÎÎÙÈ ÍÁÛÉÎ)\n"
 "\n"
-"ïÓÎÏ×ÎÙÅ ËÎÏÐËÉ: (ÐÏÌÎÙÊ ÓÐÉÓÏË × ÓÔÒÁÎÉÃÅ man, ÔÁËÖÅ ÓÍÏÔÒÉ input.conf)\n"
+"ïÓÎÏ×ÎÙÅ ËÎÏÐËÉ: (ÐÏÌÎÙÊ ÓÐÉÓÏË × ÓÔÒÁÎÉÃÅ man, ÔÁËÖÅ ÓÍ. input.conf)\n"
 " <- ÉÌÉ ->    ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ ÎÁ 10 ÓÅËÕÎÄ\n"
 " up ÉÌÉ down   ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ ÎÁ 1 ÍÉÎÕÔÕ\n"
 " pgup or pgdown ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ ÎÁ 10 ÍÉÎÕÔ\n"
-" < ÉÌÉ >     ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ × ÓÐÉÓËÅ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (playlist'Å)\n"
+" < ÉÌÉ >     ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ × ÓÐÉÓËÅ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ\n"
 " p ÉÌÉ ðòïâåì  ÐÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÉÌØÍ (ÌÀÂÁÑ ËÌÁ×ÉÛÁ - ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ)\n"
 " q ÉÌÉ ESC    ÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ É ×ÙÊÔÉ\n"
 " + ÉÌÉ -     ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÄÅÒÖËÕ Ú×ÕËÁ ÐÏ +/- 0.1 ÓÅËÕÎÄÅ\n"
@@ -47,6 +48,7 @@
 "\n";
 #endif
 
+// libmpcodecs/ad_dvdpcm.c:
 #define MSGTR_SamplesWanted "äÌÑ ÕÌÕÞÛÅÎÉÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÙ ÏÂÒÁÚÃÙ ÜÔÏÇÏ ÆÏÒÍÁÔÁ.\nðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁÍÉ.\n"
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
@@ -59,24 +61,24 @@
 #define MSGTR_Exit_eof "ëÏÎÅà ÆÁÊÌÁ"
 #define MSGTR_Exit_error "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 #define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer ÐÒÅÒ×ÁÎ ÓÉÇÎÁÌÏÍ %d × ÍÏÄÕÌÅ: %s \n"
-#define MSGTR_NoHomeDir "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ HOME(ÄÏÍÁÛÎÉÊ) ËÁÔÁÌÏÇ\n"
+#define MSGTR_NoHomeDir "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ äïíáûîéê ËÁÔÁÌÏÇ\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "ÐÒÏÂÌÅÍÙ × get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "óÏÚÄÁÎÉÅ ÆÁÊÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ: %s\n"
 #define MSGTR_CopyCodecsConf "(ÓËÏÐÉÒÕÊÔÅ/ÓÏÚÄÁÊÔÅ_ÓÓÙÌËÕ etc/codecs.conf (ÉÚ ÉÓÈÏÄÎÉËÏ× MPlayer) × ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
 #define MSGTR_BuiltinCodecsConf "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ×ÓÔÒÏÅÎÎÙÊ codecs.conf.\n"
-#define MSGTR_CantLoadFont "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÛÒÉÆÔ: %s\n"
+#define MSGTR_CantLoadFont "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÐÏÂÉÔÏ×ÙÊ ÛÒÉÆÔ: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÕÂÔÉÔÒÙ: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "ÄÁÍÐ: æáôáìøîáñ ïûéâëá: ÷ÙÂÒÁÎÎÙÊ ÐÏÔÏË ÐÏÔÅÒÑÎ!\n"
-#define MSGTR_CantOpenDumpfile "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÄÁÍÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ!!!\n"
+#define MSGTR_CantOpenDumpfile "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÁÍÐÁ!!!\n"
 #define MSGTR_CoreDumped "óÏÚÄÁÎ ÄÁÍÐ ÑÄÒÁ ;)\n"
-#define MSGTR_FPSnotspecified "÷ ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ ËÁÄÒÙ/ÓÅË ÎÅ ÕËÁÚÁÎÙ (ÉÌÉ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÅ)! éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -fps ÏÐÃÉÀ!\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "ðÏÐÙÔËÁ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÏ× %s...\n"
-#define MSGTR_CantFindAudioCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ÁÕÄÉÏ ÆÏÒÍÁÔÁ 0x%X!\n"
+#define MSGTR_FPSnotspecified "÷ ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ ËÁÄÒÙ/ÓÅË ÎÅ ÕËÁÚÁÎÙ (ÉÌÉ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÅ)! éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÏÐÃÉÀ -fps!\n"
+#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "ðÏÐÙÔËÁ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄÉÏËÏÄÅËÏ× %s...\n"
+#define MSGTR_CantFindAudioCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ÁÕÄÉÏÆÏÒÍÁÔÁ 0x%X!\n"
 #define MSGTR_RTFMCodecs "ðÒÏÞÔÉÔÅ DOCS/HTML/ru/codecs.html!\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "ðÏÐÙÔËÁ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ× %s...\n"
-#define MSGTR_CantFindVideoCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ -vo É ×ÉÄÅÏ ÆÏÒÍÁÔÁ 0x%X!\n"
-#define MSGTR_CannotInitVO "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏ ÄÒÁÊ×ÅÒ!\n"
-#define MSGTR_CannotInitAO "ÎÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÁÕÄÉÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï -> âåú ú÷õëá\n"
+#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "ðÏÐÙÔËÁ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏËÏÄÅËÏ× %s...\n"
+#define MSGTR_CantFindVideoCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ -vo É ×ÉÄÅÏÆÏÒÍÁÔÁ 0x%X!\n"
+#define MSGTR_CannotInitVO "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏÄÒÁÊ×ÅÒ!\n"
+#define MSGTR_CannotInitAO "ÎÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï -> âåú ú÷õëá\n"
 #define MSGTR_StartPlaying "îÁÞÁÌÏ ×ÏcÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ...\n"
 
 #define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
@@ -90,61 +92,63 @@
 "- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄ\n"\
 " - ðÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÄÒÕÇÉÅ -vo driver (ÓÐÉÓÏË: -vo help) ÉÌÉ ÐÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ Ó -framedrop!\n"\
 "- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒ\n"\
-" - îÅ ÐÙÔÁÊÔÅÓØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÂÏÌØÛÉÅ DVD/DivX ÎÁ ÍÅÄÌÅÎÎÙÈ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁÈ!\n ÐÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ -hardframedrop\n"\
-"- âÉÔÙÊ ÆÁÊÌ.\n"\
-" - ðÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ ËÏÍÂÉÎÁÃÉÉ: -nobps -ni -mc 0 -forceidx\n"\
+" - îÅ ÐÙÔÁÊÔÅÓØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÂÏÌØÛÉÅ DVD/DivX ÎÁ ÍÅÄÌÅÎÎÙÈ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁÈ!\n" \
+"  ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÏÐÃÉÉ lavdopts, ÎÁÐÒÉÍÅÒ:\n-vfm ffmpeg -lavdopts lowres=1:fast:skiploopfilter=all.\n"\
+"- âÉÔÙÊ ÆÁÊÌ\n"\
+" - ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ ËÏÍÂÉÎÁÃÉÉ: -nobps -ni -forceidx -mc 0\n"\
 "- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ÎÏÓÉÔÅÌØ (ÓÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ NFS/SMB, DVD, VCD É Ô.Ð.)\n"\
 " - éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -cache 8192.\n"\
-"- éÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÌÉ ÷Ù -cache ÄÌÑ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ ÎÅ-'ÓÌÏ£ÎÙÈ'[non-interleaved] AVI ÆÁÊÌÏ×?\n"\
+"- éÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÌÉ ÷Ù -cache ÄÌÑ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ ÎÅÓÌÏ£ÎÙÈ [non-interleaved] AVI ÆÁÊÌÏ×?\n"\
 " - éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -nocache.\n"\
-"þÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/devices.html ÄÌÑ ÓÏ×ÅÔÏ× ÐÏ ÐÏÄÓÔÒÏÊËÅ/ÕÓËÏÒÅÎÉÀ.\n"\
+"þÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/video.html ÄÌÑ ÓÏ×ÅÔÏ× ÐÏ ÐÏÄÓÔÒÏÊËÅ/ÕÓËÏÒÅÎÉÀ.\n"\
 "åÓÌÉ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÐÏÍÏÇÌÏ, ÔÏÇÄÁ ÞÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html!\n\n"
 
 #define MSGTR_NoGui "MPlayer ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ âåú ÐÏÄÄÅÒÖËÉ GUI!\n"
-#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GUI ÔÒÅÂÕÅÔ X11!\n"
-#define MSGTR_Playing "ðÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÅ %s.\n"
+#define MSGTR_GuiNeedsX "GUI MPlayer ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ X11!\n"
+#define MSGTR_Playing "\n÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "áÕÄÉÏ: ÂÅÚ Ú×ÕËÁ!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "ëÁÄÒÙ/ÓÅË ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÙ × %5.3f (×ÒÅÍÑ ËÁÄÒÁ: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "óËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ - ðòåäõðòåöäåîéå - ÜÔÏ \nÎÅ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÏ! äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏÊ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔÉ, ÐÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer\nc --disable-runtime-cpudetection.\n"
+#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "óËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ.\n"
 #define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "óËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ x86 CPU ÓÏ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍÉ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÑÍÉ:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ×Ù×ÏÄÁ Ú×ÕËÁ:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÉ:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÉ:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioFm "äÏÓÔÕÐÎÙÅ (ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ) ÓÅÍÅÊÓÔ×Á/ÄÒÁÊ×ÅÒÙ ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÏ×:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoFm "äÏÓÔÕÐÎÙÅ (ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ) ÓÅÍÅÊÓÔ×Á/ÄÒÁÊ×ÅÒÙ ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ×:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÕÄÉÏËÏÄÅËÉ:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ×ÉÄÅÏËÏÄÅËÉ:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioFm "äÏÓÔÕÐÎÙÅ (×ËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ) ÓÅÍÅÊÓÔ×Á/ÄÒÁÊ×ÅÒÙ ÁÕÄÉÏËÏÄÅËÏ×:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoFm "äÏÓÔÕÐÎÙÅ (×ËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ) ÓÅÍÅÊÓÔ×Á/ÄÒÁÊ×ÅÒÙ ×ÉÄÅÏËÏÄÅËÏ×:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÒÅÖÉÍÙ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÐÏÌÎÏÜËÒÁÎÎÏÇÏ ÓÌÏÑ:\n"
 #define MSGTR_UsingRTCTiming "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÁÐÐÁÒÁÔÎÁÑ Linux RTC ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ (%ldçÃ).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "÷ÉÄÅÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ Ó×ÏÊÓÔ×Á.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "ðÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
-#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄÁ (-vo).\n"
-#define MSGTR_ForcedVideoCodec "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅË: %s\n"
-#define MSGTR_ForcedAudioCodec "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅË: %s\n"
+#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄÁ (-vo).\n"
+#define MSGTR_ForcedVideoCodec "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ ×ÉÄÅÏËÏÄÅË: %s\n"
+#define MSGTR_ForcedAudioCodec "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ ÁÕÄÉÏËÏÄÅË: %s\n"
 #define MSGTR_Video_NoVideo "÷ÉÄÅÏ: ÎÅÔ ×ÉÄÅÏ\n"
-#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\næáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒÙ (-vf) ÉÌÉ ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄ (-vo).\n"
-#define MSGTR_Paused "\n====ðòéïóôáîï÷ìåîï====\r" // no more than 23 characters (status line for audio files)
-#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nîÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (playlist) %s.\n"
+#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\næáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏÆÉÌØÔÒÙ (-vf) ÉÌÉ ×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄ (-vo).\n"
+#define MSGTR_Paused "\n=== ðòéïóôáîï÷ìåîï ===\r" // no more than 23 characters (status line for audio files)
+#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nîÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (ÐÌÅÊÌÉÓÔ) %s.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
-"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ éÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
-" üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÛÉÂËÏÊ ÎÁÛÅÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ËÏÄÁ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ CPU ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ...\n"\
+"- MPlayer ÒÕÈÎÕÌ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ éÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
+" üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÛÉÂËÏÊ ÎÁÛÅÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ËÏÄÁ ÄÉÎÁÍÉÞÅÓËÏÇÏ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ CPU...\n"\
 " ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÞÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL \
-"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ éÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
+"- MPlayer ÒÕÈÎÕÌ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ éÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
 " ïÂÙÞÎÏ, ÜÔÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ËÏÇÄÁ ÷Ù ÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁÅÔÅ ÎÁ CPU, ÏÔÌÉÞÎÏÍ ÏÔ ÔÏÇÏ, ÄÌÑ ËÏÔÏÒÏÇÏ\n"\
 " ÏÎ ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ/ÏÐÔÉÍÉÚÉÒÏ×ÁÎ.\n"\
 " ðÒÏ×ÅÒØÔÅ ÜÔÏ!\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
-"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ ÐÌÏÈÏÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ CPU/FPU/RAM.\n"\
+"- MPlayer ÒÕÈÎÕÌ ÉÚ-ÚÁ ÐÌÏÈÏÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ CPU/FPU/RAM.\n"\
 " ðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó --enable-debug É ÓÄÅÌÁÊÔÅ 'gdb' backtrace É\n"\
-" ÄÉÚÁÓÓÅÍÂÌÉÒÏ×ÁÎÉÅ. äÌÑ ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÅÊ, ÓÍ. DOCS/HTML/ru/bugreports_what.html#bugreports_crash\n"
+" ÄÉÚÁÓÓÅÍÂÌÉÒÏ×ÁÎÉÅ. äÌÑ ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÅÊ, ÓÍ.\nDOCS/HTML/ru/bugreports_what.html#bugreports_crash\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
-"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ. üÔÏ ÎÅ ÄÏÌÖÎÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔØ.\n"\
-" üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÛÉÂËÏÊ × ËÏÄÅ MPlayer'Á _ÉÌÉ_ × ÷ÁÛÅÍ ÄÒÁÊ×ÅÒÅ _ÉÌÉ_\n"\
-" ÷ÁÛÅÊ ×ÅÒÓÉÉ gcc. åÓÌÉ ÷Ù ÄÕÍÁÅÔÅ, ÞÔÏ × ÜÔÏÍ ×ÉÎÏ×ÁÔ MPlayer, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ,\n"\
-" ÐÒÏÞÔÉÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html É ÓÌÅÄÕÊÔÅ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÑÍ ÏÔÔÕÄÁ. íÙ ÎÅ ÓÍÏÖÅÍ\n"\
-" É ÎÅ ÂÕÄÅÍ ÐÏÍÏÇÁÔØ, ÅÓÌÉ ÷Ù ÎÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔÅ ÜÔÕ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ, ÓÏÏÂÝÁÑ Ï ×ÏÚÍÏÖÎÏÊ ÏÛÉÂËÅ.\n"
+"- MPlayer ÒÕÈÎÕÌ. üÔÏ ÎÅ ÄÏÌÖÎÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔØ.\n"\
+" üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÛÉÂËÏÊ × ËÏÄÅ MPlayer _ÉÌÉ_ × ÷ÁÛÅÍ ÄÒÁÊ×ÅÒÅ, _ÉÌÉ_\n"\
+" × ÷ÁÛÅÊ ×ÅÒÓÉÉ gcc. åÓÌÉ ÷Ù ÄÕÍÁÅÔÅ, ÞÔÏ × ÜÔÏÍ ×ÉÎÏ×ÁÔ MPlayer, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ,\n"\
+" ÐÒÏÞÔÉÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html É ÓÌÅÄÕÊÔÅ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÑÍ ÏÔÔÕÄÁ.\n"\
+" íÙ ÎÅ ÓÍÏÖÅÍ É ÎÅ ÂÕÄÅÍ ÐÏÍÏÇÁÔØ, ÐÏËÁ ÷Ù ÎÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔÅ ÜÔÕ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ,\nÓÏÏÂÝÁÑ Ï ×ÏÚÍÏÖÎÏÊ ÏÛÉÂËÅ.\n"
 #define MSGTR_LoadingConfig "úÁÇÒÕÖÁÀ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "óõâôéôòù: ÄÏÂÁ×ÌÅÎ ÆÁÊÌ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (%d): %s\n"
+#define MSGTR_RemovedSubtitleFile "óõâôéôòù: õÄẠ́ΠÆÁÊÌ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ [%s] ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n"
 #define MSGTR_CommandLine "ëÏÍÁÎÄÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s: %s (ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÄÏÌÖÅÎ ÏÂÌÁÄÁÔØ ÐÒÁ×ÏÍ ÞÔÅÎÉÑ ÎÁ ÜÔÏÔ ÆÁÊÌ).\n"
@@ -152,11 +156,12 @@
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÄÏÂÁ×ÉÔØ \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" \n× ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÙÅ ÓËÒÉÐÔÙ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ Linux RTC × ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ %s ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ.\n"
+#define MSGTR_NoIdleAndGui "ïÐÃÉÑ -idle ÎÅ ÍÏÖÅ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ ×ÍÅÓÔÅ Ó GMPlayer.\n"
 #define MSGTR_MenuInitialized "íÅÎÀ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÏ: %s\n"
 #define MSGTR_MenuInitFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÍÅÎÀ.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ðòåäõðòåöäåîéå: getch2_init ×ÙÚ×ÁÎ Ä×ÁÖÄÙ!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÁÍÐ ÜÔÏÇÏ ÐÏÔÏËÁ - ÎÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ 'fd' (ÆÁÊÌÏ×ÙÈ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ).\n"
-#define MSGTR_FallingBackOnPlaylist "îÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ ÓÐÉÓËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ %s...\n"
+#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÁÍÐ ÜÔÏÇÏ ÐÏÔÏËÁ - ÎÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ ÆÁÊÌÏ×ÙÈ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ.\n"
+#define MSGTR_FallingBackOnPlaylist "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÁÎÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÓÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ %s...\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ×ÉÄÅÏÆÉÌØÔÒ libmenu Ó ÜÔÉÍ ËÏÒÎÅ×ÙÍ ÍÅÎÀ %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "ïÛÉÂËÁ × ÃÅÐÏÞËÅ pre-init ÁÕÄÉÏÆÉÌØÔÒÁ!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ Linux RTC: %s\n"
@@ -176,6 +181,7 @@
 #define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ Nav SPU CLUT\n"
 #define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: úÁ×ÅÒÛÅÎÏ ÐÏÚÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ Nav\n"
 #define MSGTR_MenuCall "÷ÙÚÏ× ÍÅÎÀ\n"
+
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÙÊ ÏÂß£Í ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÄÁÎÎÙÈ EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "þÉÔÅÎÉÅ %d EDL ÄÅÊÓÔ×ÉÊ.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "îÅÔ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ EDL, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓÐÏÌÎÉÔØ (ÏÞÅÒÅÄØ ÐÕÓÔÁ).\n"
@@ -185,46 +191,104 @@
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ EDL: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "ðÌÏÈÏ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ EDL [%d]. ðÒÏÐÕÓËÁÀ.\n"
 #define MSGTR_EdlBadLineOverlap "ðÏÓÌÅÄÎÑÑ ÐÏÚÉÃÉÑ ÏÓÔÁÎÏ×Á ÂÙÌÁ [%f]; ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÓÔÁÒÔÏ×ÁÑ "\
-"ÐÏÚÉÃÉÑ [%f]. úÁÐÉÓÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ × ÈÒÏÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ, ÎÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅËÒÙÔØ. ðÒÏÐÕÓËÁÀ.\n"
+"ÐÏÚÉÃÉÑ [%f]. úÁÐÉÓÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ × ÈÒÏÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ, ÎÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅËÒÙÔØ.\nðÒÏÐÕÓËÁÀ.\n"
 #define MSGTR_EdlBadLineBadStop "÷ÒÅÍÑ ÏÓÔÁÎÏ×Á ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÐÏÓÌÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÓÔÁÒÔÁ.\n"
+#define MSGTR_EdloutBadStop "EDL ÐÒÏÐÕÓË ÏÔÍÅΣÎ, ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ start > stop\n"
+#define MSGTR_EdloutStartSkip "îÁÞÁÌÏ EDL ÐÒÏÐÕÓËÁ, ÎÁÖÍÉÔÅ 'i' ÅÝ£ ÒÁÚ ÄÌÑ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÉÑ ÂÌÏËÁ.\n"
+#define MSGTR_EdloutEndSkip "ëÏÎÅà EDL ÐÒÏÐÕÓËÁ, ÓÔÒÏËÁ ÚÁÐÉÓÁÎÁ.\n"
+
+// mplayer.c OSD
+
+#define MSGTR_OSDenabled "×ËÌÀÞÅÎÏ"
+#define MSGTR_OSDdisabled "×ÙËÌÀÞÅÎÏ"
+#define MSGTR_OSDChannel "ëÁÎÁÌ: %s"
+#define MSGTR_OSDSubDelay "úÁÄÅÒÖËÁ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %d ÍÓ"
+#define MSGTR_OSDSpeed "óËÏÒÏÓÔØ: x %6.2f"
+#define MSGTR_OSDosd "OSD: %s"
+#define MSGTR_OSDChapter "òÁÚÄÅÌ: (%d) %s"
+
+// property values
+#define MSGTR_Enabled "×ËÌÀÞÅÎÏ"
+#define MSGTR_EnabledEdl "×ËÌÀÞÅÎÏ (EDL)"
+#define MSGTR_Disabled "×ÙËÌÀÞÅÎÏ"
+#define MSGTR_HardFrameDrop "ÉÎÔÅÎÓÉ×ÎÙÊ"
+#define MSGTR_Unknown "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ"
+#define MSGTR_Bottom "ÎÉÚ"
+#define MSGTR_Center "ÃÅÎÔÒ"
+#define MSGTR_Top "×ÅÒÈ"
+
+// osd bar names
+#define MSGTR_Volume "çÒÏÍËÏÓÔØ"
+#define MSGTR_Panscan "õÓÅÞÅÎÉÅ ÓÔÏÒÏÎ"
+#define MSGTR_Gamma "çÁÍÍÁ"
+#define MSGTR_Brightness "ñÒËÏÓÔØ"
+#define MSGTR_Contrast "ëÏÎÔÒÁÓÔÎÏÓÔØ"
+#define MSGTR_Saturation "îÁÓÙÝÅÎÎÏÓÔØ"
+#define MSGTR_Hue "ã×ÅÔ"
+
+// property state
+#define MSGTR_MuteStatus "ðÒÉÇÌÕÛÉÔØ: %s"
+#define MSGTR_AVDelayStatus "A-V ÚÁÄÅÒÖËÁ: %s"
+#define MSGTR_OnTopStatus "ðÏ×ÅÒÈ ÏÓÔÁÌØÎÙÈ: %s"
+#define MSGTR_RootwinStatus "root-ÏËÎÏ: %s"
+#define MSGTR_BorderStatus "òÁÍËÁ: %s"
+#define MSGTR_FramedroppingStatus "ðÒÏÐÕÓË ËÁÄÒÏ×: %s"
+#define MSGTR_VSyncStatus "÷ÅÒÔÉËÁÌØÎÁÑ ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ: %s"
+#define MSGTR_SubSelectStatus "óÕÂÔÉÔÒÙ: %s"
+#define MSGTR_SubPosStatus "ðÏÚÉÃÉÑ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s/100"
+#define MSGTR_SubAlignStatus "÷ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s"
+#define MSGTR_SubDelayStatus "úÁÄÅÒÖËÁ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s"
+#define MSGTR_SubVisibleStatus "óÕÂÔÉÔÒÙ: %s"
+#define MSGTR_SubForcedOnlyStatus "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÙ ÔÏÌØËÏ ÓÕÂÔÉÔÒÙ: %s"
 
 // mencoder.c:
 
 #define MSGTR_UsingPass3ControlFile "éÓÐÏÌØÚÕÀ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ËÏÎÔÒÏÌÑ 3-ÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ: %s\n"
 #define MSGTR_MissingFilename "\nðÒÏÐÕÝÅÎÏ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ.\n\n"
 #define MSGTR_CannotOpenFile_Device "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ/ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï.\n"
-#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer].\n"
-#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nëÏÄÉÒÏ×ÝÉË ÁÕÄÉÏ (-oac) ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ. ÷ÙÂÅÒÅÔÅ ËÁËÏÊ-ÎÉÂÕÄØ (ÓÍ. -oac help) ÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -nosound.\n"
+#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ.\n"
+#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nëÏÄÉÒÏ×ÝÉË ÁÕÄÉÏ (-oac) ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ.\n÷ÙÂÅÒÅÔÅ ËÁËÏÊ-ÎÉÂÕÄØ (ÓÍ. -oac help) ÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -nosound.\n"
 #define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nëÏÄÉÒÏ×ÝÉË ×ÉÄÅÏ (-ovc) ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ. ÷ÙÂÅÒÅÔÅ ËÁËÏÊ-ÎÉÂÕÄØ (ÓÍ. -ovc help).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ×Ù×ÏÄÁ '%s'.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÉÒÏ×ÝÉË.\n"
+#define MSGTR_MencoderWrongFormatAVI "\nðòåäõðòåöäåîéå: ÷ùèïäîïê æïòíáô æáêìá _AVI_. óÍ. -of help.\n"
+#define MSGTR_MencoderWrongFormatMPG "\nðòåäõðòåöäåîéå: ÷ùèïäîïê æïòíáô æáêìá _MPEG_. óÍ. -of help.\n"
+#define MSGTR_MissingOutputFilename "îÅ ÕËÁÚÁÎ ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÁÊÌ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÏÐÃÉÀ -o."
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "÷ÙÈÏÄÎÏÊ fourcc ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ × %x [%.4s]\n"
+#define MSGTR_ForcingOutputAudiofmtTag "æÏÒÓÉÒÕÀ ÔÜÇ ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÁÕÄÉÏÆÏÒÍÁÔÁ × 0x%x.\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d ÐÏ×ÔÏÒÑÀÝÉÊÓÑ(ÈÓÑ) ËÁÄÒ(Á/Ï×)!\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nðÒÏÐÕÓËÁÀ ËÁÄÒ!\n"
+#define MSGTR_ResolutionDoesntMatch "\nîÏ×ÙÊ ×ÉÄÅÏÆÁÊÌ ÏÂÌÁÄÁÅÔ ÉÎÙÍ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅÍ ÉÌÉ Ã×ÅÔÏ×ÙÍ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×ÏÍ, ÞÅÍ\nÐÒÅÄÙÄÕÝÉÊ.\n"
+#define MSGTR_FrameCopyFileMismatch "\n÷ÓÅ ×ÉÄÅÏÆÁÊÌÙ ÄÏÌÖÎÙ ÏÂÌÁÄÁÔØ ÏÄÉÎÁËÏ×ÙÍ fps, ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅÍ É ËÏÄÅËÏÍ ÄÌÑ\n-ovc copy.\n"
+#define MSGTR_AudioCopyFileMismatch "\n÷ÓÅ ÆÁÊÌÙ ÄÏÌÖÎÙ ÏÂÌÁÄÁÔØ ÏÄÉÎÁËÏ×ÙÍ ÁÕÄÉÏËÏÄÅËÏÍ É ÆÏÒÍÁÔÏÍ ÄÌÑ -oac copy.\n"
+#define MSGTR_NoAudioFileMismatch "\nîÅ ÍÏÇÕ ÓÍÅÛÉ×ÁÔØ ÆÁÊÌÙ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÅ ÔÏÌØËÏ ×ÉÄÅÏ, Ó ÁÕÄÉÏ- É ×ÉÄÅÏÆÁÊÌÁÍÉ.\nðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ -nosound.\n"
+#define MSGTR_NoSpeedWithFrameCopy "ðòåäõðòåöäåîéå: ÎÅ ÇÁÒÁÎÔÉÒÕÅÔÓÑ ËÏÒÒÅËÔÎÁÑ ÒÁÂÏÔÁ -speed Ó -oac copy!\n"\
+"÷ÁÛÅ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÒÞÅÎÏ!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ.\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "òÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ÄÌÑ %s CD: %d\n"
-#define MSGTR_VideoStreamResult "\nðÏÔÏË ×ÉÄÅÏ: %8.3f ËÂÉÔ/Ó (%d B/s) ÒÁÚÍÅÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË. %d ËÁÄÒ(Á/Ï×)\n"
-#define MSGTR_AudioStreamResult "\nðÏÔÏË ÁÕÄÉÏ: %8.3f ËÂÉÔ/Ó (%d B/s) ÒÁÚÍÅÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË.\n"
+#define MSGTR_VideoStreamResult "\nðÏÔÏË ×ÉÄÅÏ: %8.3f ËÂÉÔ/Ó (%d â/Ó) ÒÁÚÍÅÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË. %d ËÁÄÒ(Á/Ï×)\n"
+#define MSGTR_AudioStreamResult "\nðÏÔÏË ÁÕÄÉÏ: %8.3f ËÂÉÔ/Ó (%d â/Ó) ÒÁÚÍÅÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË.\n"
 #define MSGTR_OpenedStream "ÕÓÐÅÈ: ÆÏÒÍÁÔ: %d ÄÁÎÎÙÅ: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "×ÉÄÅÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
-#define MSGTR_ACodecFramecopy "ÁÕÄÉÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÆÏÒÍÁÔ=%x ÃÅÐÏÞÅË=%d ÓËÏÒÏÓÔØ=%d ÂÉÔÏ×=%d B/s=%d ÏÂÒÁÚÅÃ=%d)\n"
+#define MSGTR_ACodecFramecopy "ÁÕÄÉÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÆÏÒÍÁÔ=%x ÃÅÐÏÞÅË=%d ÓËÏÒÏÓÔØ=%d ÂÉÔÏ×=%d â/Ó=%d ÏÂÒÁÚÅÃ=%d)\n"
 #define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "÷ÙÂÒÁÎÏ CBR PCM ÁÕÄÉÏ\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "÷ÙÂÒÁÎÏ MP3 ÁÕÄÉÏ\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ÄÌÑ %d ÂÁÊÔ\n"
-#define MSGTR_SettingAudioDelay "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ áõäéï úáäåòöëõ × %5.3f\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÕÓÉÌÅÎÉÅ ×ÈÏÄÑÝÅÇÏ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏËÁ × %f\n"
+#define MSGTR_SettingAudioDelay "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÁÕÄÉÏÚÁÄÅÒÖËÕ × %5.3f\n"
+#define MSGTR_SettingVideoDelay "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ×ÉÄÅÏÚÁÄÅÒÖËÕ × %5.3fs.\n"
+#define MSGTR_SettingAudioInputGain "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÕÓÉÌÅÎÉÅ ×ÈÏÄÎÏÇÏ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏËÁ × %f\n"
 #define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "ïÇÒÁÎÉÞÉ×ÁÀ ÐÒÅÄÚÁÇÒÕÚËÕ ÁÕÄÉÏ ÄÏ 0.4Ó\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÀ ÐÌÏÔÎÏÓÔØ ÁÕÄÉÏ ÄÏ 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "æÏÒÓÉÒÕÀ ÐÒÅÄÚÁÇÒÕÚËÕ ÁÕÄÉÏ × 0, ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÕÀ ËÏÒÒÅËÃÉÀ pts × 0\n"
 #define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR ÁÕÄÉÏ: %d ÂÁÊÔ/ÓÅË, %d ÂÁÊÔ/ÂÌÏË\n"
 #define MSGTR_LameVersion "÷ÅÒÓÉÑ LAME %s (%s)\n\n"
-#define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "ïÛÉÂËÁ: úÁÄÁÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ×ÎÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ\n"\
+#define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "ïÛÉÂËÁ: úÁÄÁÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ×ÎÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ.\n"\
 "\n"\
 "ðÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ ÜÔÏÇÏ ÒÅÖÉÍÁ ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÕËÁÚÁÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÍÅÖÄÕ \"8\" É \"320\"\n"\
 "\n"\
 "äÌÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: \"-lameopts preset=help\"\n"
-#define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "ïÛÉÂËÁ: ÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ×ÅÒÎÙÊ ÐÒÏÆÉÌØ É/ÉÌÉ ÏÐÃÉÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ\n"\
+#define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "ïÛÉÂËÁ: ÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ×ÅÒÎÙÊ ÐÒÏÆÉÌØ É/ÉÌÉ ÏÐÃÉÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ.\n"\
 "\n"\
 "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÏÆÉÌÉ:\n"\
 "\n"\
@@ -245,7 +309,7 @@
 "\n"\
 "äÌÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: \"-lameopts preset=help\"\n"
 #define MSGTR_LamePresetsLongInfo "\n"\
-"ëÌÀÞÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÏË ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÙ Ó ÃÅÌØÀ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÇÏ ËÁÞÅÓÔ×Á.\n"\
+"ëÌÀÞÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÏË ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÙ Ó ÃÅÌØÀ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÇÏ\nËÁÞÅÓÔ×Á.\n"\
 "\n"\
 "ïÎÉ ÂÙÌÉ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÙ É ÎÁÓÔÒÏÅÎÙ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÔÝÁÔÅÌØÎÙÈ ÔÅÓÔÏ×\n"\
 "Ä×ÏÊÎÏÇÏ ÐÒÏÓÌÕÛÉ×ÁÎÉÑ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ É ÄÏÓÔÉÖÅÎÉÑ ÜÔÏÊ ÃÅÌÉ.\n"\
@@ -274,7 +338,7 @@
 "               ÷ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï,\n"\
 "               ÎÅ×ÚÉÒÁÑ ÎÁ ÒÁÚÍÅÒ ÆÁÊÌÁ - ÜÔÏ ÓÐÏÓÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÔÁË.\n"\
 "\n"\
-"  äÌÑ ABR ÒÅÖÉÍÏ× (×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï ÄÌÑ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ, ÎÏ ÎÅ ÔÁËÏÅ ×ÙÓÏËÏÅ, ËÁË VBR):\n"\
+"  äÌÑ ABR ÒÅÖÉÍÏ× (×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï ÄÌÑ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ,\nÎÏ ÎÅ ÔÁËÏÅ ×ÙÓÏËÏÅ, ËÁË VBR):\n"\
 "\n"\
 "   \"preset=<kbps>\" éÓÐÏÌÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÜÔÏÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÏÂÙÞÎÏ ÄÁ£Ô ÈÏÒÏÛÅÅ\n"\
 "               ËÁÞÅÓÔ×Ï ÄÌÑ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ. ïÓÎÏ×Ù×ÁÑÓØ ÎÁ\n"\
@@ -306,7 +370,7 @@
 "      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÏÐÃÉÀ \"cbr\" ÄÌÑ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÉÑ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ\n"\
 "      × ÒÅÖÉÍÅ CBR ×ÍÅÓÔÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ abr ÒÅÖÉÍÁ. ABR ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ\n"\
 "      ÂÏÌÅÅ ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï, ÎÏ CBR ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÐÏÌÅÚÎÙÍ × ÔÁËÉÈ\n"\
-"      ÓÉÔÕÁÃÉÑÈ ËÁË ÐÅÒÅÄÁÞÁ ÐÏÔÏËÏ× mp3 ÞÅÒÅÚ ÉÎÔÅÒÎÅÔ.\n"\
+"      ÓÉÔÕÁÃÉÑÈ, ËÁË ÐÅÒÅÄÁÞÁ ÐÏÔÏËÏ× mp3 ÞÅÒÅÚ ÉÎÔÅÒÎÅÔ.\n"\
 "\n"\
 "  îÁÐÒÉÍÅÒ:\n"\
 "\n"\
@@ -321,34 +385,39 @@
 "mw-us => 40kbps/mono    voice => 56kbps/mono\n"\
 "fm/radio/tape => 112kbps  hifi => 160kbps\n"\
 "cd => 192kbps        studio => 256kbps"
+#define MSGTR_LameCantInit \
+"îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ÏÐÃÉÉ LAME, ÐÒÏ×ÅÒØÔÅ ÂÉÔÐÏÔÏË/ÞÁÓÔÏÔÕ_ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ,\n"\
+"ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÏÞÅÎØ ÍÁÌÙÅ ÂÉÔÐÏÔÏËÉ (<32) ÎÕÖÄÁÀÔÓÑ × ÍÅÎØÛÉÈ ÞÁÓÔÏÔÁÈ\nÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, -srate 8000).\n"\
+"åÓÌÉ ×Ó£ ÄÒÕÇÏÅ ÎÅ ÐÏÍÏÖÅÔ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÕ."
 #define MSGTR_ConfigFileError "ÏÛÉÂËÁ × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ"
-#define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÒÁÚÂÏÒÅ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ"
+#define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "ÏÛÉÂËÁ ÁÎÁÌÉÚÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "îÁÌÉÞÉÅ ×ÉÄÅÏÐÏÔÏËÁ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "×ÈÏÄÎÙÅ ËÁÄÒÙ/ÓÅË ÂÕÄÕÔ ÚÁÍÅÎÅÎÙ ÎÁ %5.2f\n"
 #define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "÷ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ RAWVIDEO ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÁÕÄÉÏ - ÏÔËÌÀÞÁÀ ÁÕÄÉÏ\n"
-#define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "üÔÏÔ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer] ÐÏËÁ ÞÔÏ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ -nosound.\n"
+#define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "üÔÏÔ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ ÐÏËÁ ÞÔÏ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "ÎÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ"
-#define MSGTR_NoMatchingFilter "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÉÌØÔÒ/ao ÆÏÒÍÁÔ!\n"
+#define MSGTR_NoMatchingFilter "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÉÌØÔÒ/ÆÏÒÍÁÔ_ÁÕÄÉÏ×Ù×ÏÄÁ!\n"
 #define MSGTR_MP3WaveFormatSizeNot30 "sizeof(MPEGLAYER3WAVEFORMAT)==%d!=30, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÓÌÏÍÁÎÎÙÊ ËÏÍÐÉÌÑÔÏÒ C?\n"
 #define MSGTR_NoLavcAudioCodecName "áÕÄÉÏ LAVC, ÐÒÏÐÕÝÅÎÏ ÉÍÑ ËÏÄÅËÁ!\n"
 #define MSGTR_LavcAudioCodecNotFound "áÕÄÉÏ LAVC, ÎÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÉÒÏ×ÝÉË ÄÌÑ ËÏÄÅËÁ %s\n"
 #define MSGTR_CouldntAllocateLavcContext "áÕÄÉÏ LAVC, ÎÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÍÅÓÔÉÔØ ËÏÎÔÅËÓÔ!\n"
 #define MSGTR_CouldntOpenCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÅË %s, br=%d\n"
+#define MSGTR_CantCopyAudioFormat "áÕÄÉÏÆÏÒÍÁÔ 0x%x ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍ Ó '-oac copy', ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ '-oac pcm'\nÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ '-fafmttag' ÄÌÑ ÅÇÏ ÐÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ.\n"
 
 // cfg-mencoder.h:
 
 #define MSGTR_MEncoderMP3LameHelp "\n\n"\
-" vbr=<0-4>   ÍÅÔÏÄ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÐÅÒÅÍÅÎÎÙÍ ÂÉÔÐÏÔÏËÏÍ\n"\
-"        0: cbr\n"\
-"        1: mt\n"\
-"        2: rh(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"\
-"        3: abr\n"\
-"        4: mtrh\n"\
+" vbr=<0-4>   ÍÅÔÏÄ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÐÅÒÅÍÅÎÎÙÍ ÂÉÔÐÏÔÏËÏÍ\n"\
+"        0: cbr (ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË)\n"\
+"        1: mt (VBR ÁÌÇÏÒÉÔÍ íÁÒËÁ ôÅÊÌÏÒÁ [Mark Taylor])\n"\
+"        2: rh (VBR ÁÌÇÏÒÉÔÍ òÏÂÅÒÔÁ çÉÄÖÉÍÁÎÁ [Robert Hegemann]\n          -- ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"\
+"        3: abr (ÕÓÒÅÄΣÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË)\n"\
+"        4: mtrh (VBR ÁÌÇÏÒÉÔÍ íÁÒËÁ ôÅÊÌÏÒÁ É òÏÂÅÒÔÁ çÉÄÖÉÍÁÎÁ)\n"\
 "\n"\
 " abr      ÕÓÒÅÄΣÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË\n"\
 "\n"\
 " cbr      ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË\n"\
-"        ôÁËÖÅ ÆÏÒÓÉÒÕÅÔ CBR ÒÅÖÉÍ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ × ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ABR ÒÅÖÉÍÁÈ\n"\
+"        ôÁËÖÅ ÆÏÒÓÉÒÕÅÔ ÒÅÖÉÍ CBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÎÁ ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÒÅÖÉÍÁÈ\n        ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÏË ABR\n"\
 "\n"\
 " br=<0-1024>  ÕËÁÖÉÔÅ ÂÉÔÐÏÔÏË × ËÂÉÔ (ÔÏÌØËÏ CBR É ABR)\n"\
 "\n"\
@@ -371,16 +440,16 @@
 "        1: ×ÓÅ\n"\
 "        2: ÒÅÇÕÌÉÒÕÅÍÏÅ\n"\
 "\n"\
-" fast     ðÅÒÅËÌÀÞÅÎÉÅ ÎÁ ÂÙÓÔÒÏÅ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ × ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ VBR\n"\
-"        ÒÅÖÉÍÁÈ; ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÈÕÄÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï É ÚÁ×ÙÛÅÎÎÙÅ ÂÉÔÐÏÔÏËÉ.\n"\
+" fast     ðÅÒÅËÌÀÞÅÎÉÅ ÎÁ ÂÙÓÔÒÏÅ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÎÁ ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÒÅÖÉÍÁÈ\n"\
+"        ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÏË VBR; ÎÅÓËÏÌØËÏ ÈÕÄÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï É ÚÁ×ÙÛÅÎÎÙÅ ÂÉÔÐÏÔÏËÉ.\n"\
 "\n"\
 " preset=<value> ðÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÎÁÉÂÏÌØÛÅÇÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÇÏ ËÁÞÅÓÔ×Á.\n"\
-"         medium: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ÈÏÒÏÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
-"         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ - 150-180 kbps)\n"\
+"         medium: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ÈÏÒÏÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
+"         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ 150-180 kbps)\n"\
 "         standard: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
-"         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ - 170-210 kbps)\n"\
+"         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ 170-210 kbps)\n"\
 "         extreme: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ÏÞÅÎØ ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
-"         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ - 200-240 kbps)\n"\
+"         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ 200-240 kbps)\n"\
 "         insane: CBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ÌÕÞÛÅÅ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
 "         (ÂÉÔÐÏÔÏË 320 kbps)\n"\
 "         <8-320>: ABR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ Ó ÚÁÄÁÎÎÙÍ × ËÂÉÔ ÓÒÅÄÎÉÍ ÂÉÔÐÏÔÏËÏÍ.\n\n"
@@ -411,26 +480,29 @@
 #define MSGTR_CantStrdupDLL "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ strdup -> 'dll': %s"
 #define MSGTR_AudioVideoCodecTotals "%d ÁÕÄÉÏ & %d ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ×\n"
 #define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "ëÏÄÅË ÏÒÐÅÄẠ̊ΠÎÅËÏÒÒÅËÔÎÏ."
-#define MSGTR_OutdatedCodecsConf "üÔÏÔ codecs.conf ÓÌÉÛËÏÍ ÓÔÁÒ É ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÒÅÌÉÚÏÍ MPlayer'Á!"
-
-// divx4_vbr.c:
-#define MSGTR_OutOfMemory "ÎÅÈ×ÁÔËÁ ÐÁÍÑÔÉ"
-#define MSGTR_OverridingTooLowBitrate "õËÁÚÁÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ÓÌÉÛËÏÍ ÎÉÚËÉÊ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÇÏ ËÌÉÐÁ.\n"\
-"íÉÎÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ ËÌÉÐÁ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ %.0f ËÂÉÔ/ÓÅË. ðÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌÑÀ\n"\
-"ÚÁÄÁÎÎÏÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
+#define MSGTR_OutdatedCodecsConf "üÔÏÔ codecs.conf ÓÌÉÛËÏÍ ÓÔÁÒ É ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÒÅÌÉÚÏÍ MPlayer!"
 
 // fifo.c
 #define MSGTR_CannotMakePipe "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ËÁÎÁÌ!\n"
 
 // m_config.c
-#define MSGTR_SaveSlotTooOld "îÁÊÄÅÎ ÓÌÉÛËÏÍ ÓÔÁÒÙÊ ÓÌÏÔ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ Ó lvl %d: %d !!!\n"
+#define MSGTR_SaveSlotTooOld "îÁÊÄÅÎ ÓÌÉÛËÏÍ ÓÔÁÒÙÊ ÓÌÏÔ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÉÚ lvl %d: %d !!!\n"
 #define MSGTR_InvalidCfgfileOption "ïÐÃÉÑ %s ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ.\n"
 #define MSGTR_InvalidCmdlineOption "ïÐÃÉÑ %s ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ.\n"
 #define MSGTR_InvalidSuboption "ïÛÉÂËÁ: Õ ÏÐÃÉÉ '%s' ÎÅÔ ÓÕÂÏÐÃÉÉ '%s'.\n"
 #define MSGTR_MissingSuboptionParameter "ïÛÉÂËÁ: Õ ÓÕÂÏÐÃÉÉ '%s' ÏÐÃÉÉ '%s' ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ!\n"
 #define MSGTR_MissingOptionParameter "ïÛÉÂËÁ: Õ ÏÐÃÉÉ '%s' ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ!\n"
-#define MSGTR_OptionListHeader "\n éÍÑ         ôÉÐ       íÉÎÉÍÕÍ  íÁËÓÉÍÕÍ ïÂÝÉÊ  CL  Cfg\n\n"
+#define MSGTR_OptionListHeader "\n éÍÑ         ôÉÐ       íÉÎÉÍÕÍ  íÁËÓÉÍÕÍ ïÂÝÉÊ  CL  ëÏÎÆ\n\n"
 #define MSGTR_TotalOptions "\n÷ÓÅÇÏ: %d ÏÐÃÉÊ(Ñ/É)\n"
+#define MSGTR_ProfileInclusionTooDeep "ðòåäõðòåöäåîéå: ÷ËÌÀÞÅÎÉÅ ÐÒÏÆÉÌÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÇÌÕÂÏËÏ.\n"
+#define MSGTR_NoProfileDefined "îÉ ÏÄÉÎ ÐÒÏÆÉÌØ ÎÅ ÂÙÌ ÏÐÒÅÄÅÌ£Î.\n"
+#define MSGTR_AvailableProfiles "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÏÆÉÌÉ:\n"
+#define MSGTR_UnknownProfile "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÐÒÏÆÉÌØ '%s'.\n"
+#define MSGTR_Profile "ðÒÏÆÉÌØ %s: %s\n"
+
+// m_property.c
+#define MSGTR_PropertyListHeader "\n éÍÑ         ôÉÐ       íÉÎÉÍÕÍ  íÁËÓÉÍÕÍ\n\n"
+#define MSGTR_TotalProperties "\n÷ÓÅÇÏ: %d Ó×ÏÊÓÔ×\n"
 
 // open.c, stream.c:
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ!\n"
@@ -445,34 +517,60 @@
 #define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer ÎÅ ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ Ó ÐÏÄÄÅÒÖËÏÊ ÞÔÅÎÉÑ SMB.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ DVD: %s\n"
+
+// stream_dvd.c
+#define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ ÂÅÚ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ DVD, ×ÙÈÏÄÉÍ.\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "îÁ ÜÔÏÍ DVD %d ÒÏÌÉËÏ×.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÎÏÍÅÒ DVD ÒÏÌÉËÁ: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumChapters "÷ ÜÔÏÍ DVD ÒÏÌÉËÅ %d ÒÁÚÄÅÌ[Á/Ï×].\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÎÏÍÅÒ DVD ÇÌÁ×Ù: %d\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidChapter "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÎÏÍÅÒ ÒÁÚÄÅÌÁ DVD: %d\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "îÅ×ÅÒÎÏÅ ÏÐÉÓÁÎÉÅ ÄÉÁÐÁÚÏÎÁ ÒÁÚÄÅÌÁ %s\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ ÒÁÚÄÅÌÁ DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "÷ ÜÔÏÍ DVD ÒÏÌÉËÅ %d ÕÇÌÏ×.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÎÏÍÅÒ DVD ÕÇÌÁ: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ IFO ÆÁÊÌ ÄÌÑ DVD ÒÏÌÉËÁ %d.\n"
+#define MSGTR_DVDnoVMG "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ VMG ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ!\n"
 #define MSGTR_DVDnoVOBs "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ VOBS ÒÏÌÉËÁ (VTS_%02d_1.VOB).\n"
+#define MSGTR_DVDnoMatchingAudio "îÅ ÎÁÊÄÅÎ ÐÏÄÈÏÄÑÝÉÊ ÁÕÄÉÏ ÑÚÙË DVD!\n"
+#define MSGTR_DVDaudioChannel "÷ÙÂÒÁÎÎÙÊ ÁÕÄÉÏËÁÎÁÌ DVD: %d ÑÚÙË: %c%c\n"
+#define MSGTR_DVDaudioStreamInfo "ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË: %d ÆÏÒÍÁÔ: %s (%s) ÑÚÙË: %s aid: %d.\n"
+#define MSGTR_DVDnumAudioChannels "ÞÉÓÌÏ ÁÕÄÉÏËÁÎÁÌÏ× ÎÁ ÄÉÓËÅ: %d.\n"
+#define MSGTR_DVDnoMatchingSubtitle "îÅ ÎÁÊÄÅÎ ÐÏÄÈÏÄÑÝÉÊ ÑÚÙË ÓÕÂÔÉÔÒÏ× DVD!\n"
+#define MSGTR_DVDsubtitleChannel "÷ÙÂÒÁÎÎÙÊ ËÁÎÁÌ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× DVD: %d ÑÚÙË: %c%c\n"
+#define MSGTR_DVDsubtitleLanguage "ÓÕÂÔÉÔÒÙ ( sid ): %d ÑÚÙË: %s\n"
+#define MSGTR_DVDnumSubtitles "ÞÉÓÌÏ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× ÎÁ ÄÉÓËÅ: %d\n"
+
+// muxer.c, muxer_*.c:
+#define MSGTR_TooManyStreams "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÐÏÔÏËÏ×!"
+#define MSGTR_RawMuxerOnlyOneStream "íÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ rawaudio ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÔÏÌØËÏ ÏÄÉÎ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË!\n"
+#define MSGTR_IgnoringVideoStream "éÇÎÏÒÉÒÕÀ ×ÉÄÅÏÐÏÔÏË!\n"
+#define MSGTR_UnknownStreamType "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ, ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÐÏÔÏËÁ: %d\n"
+#define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÄÌÉÎÁ ÎÅ ËÒÁÔÎÁ ÒÁÚÍÅÒÕ ÏÂÒÁÚÃÁ!\n"
+#define MSGTR_MuxbufMallocErr "íÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ ÆÒÅÊÍÂÕÆÅÒÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ (malloc)!\n"
+#define MSGTR_MuxbufReallocErr "íÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ ÆÒÅÊÍÂÕÆÅÒÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÅÒÅÒÁÓÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ (realloc)!\n"
+#define MSGTR_MuxbufSending "íÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ ÆÒÅÊÍÂÕÆÅÒÁ ÐÏÓÙÌÁÅÔ %d ËÁÄÒ(Á/Ï×) × ÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ.\n"
+#define MSGTR_WritingHeader "úÁÐÉÓØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+#define MSGTR_WritingTrailer "úÁÐÉÓØ ÉÎÄÅËÓÁ...\n"
 
 // demuxer.c, demux_*.c:
 #define MSGTR_AudioStreamRedefined "ðòåäõðòåöäåîéå: úÁÇÏÌÏ×ÏË ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÁ %d ÐÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌ£Î!\n"
 #define MSGTR_VideoStreamRedefined "ðòåäõðòåöäåîéå: úÁÇÏÌÏ×ÏË ×ÉÄÅÏ ÐÏÔÏËÁ %d ÐÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌ£Î!\n"
-#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nóÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ÁÕÄÉÏ ÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
-#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nóÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ×ÉÄÅÏ ÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
+#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nóÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ÁÕÄÉÏÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
+#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nóÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ×ÉÄÅÏÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
 #define MSGTR_MaybeNI "÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÷Ù ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÅÔÅ 'ÎÅÓÌÏ£ÎÙÊ' ÐÏÔÏË/ÆÁÊÌ ÉÌÉ ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ ËÏÄÅË?\n" \
-           "äÌÑ AVI ÆÁÊÌÏ× ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ 'ÎÅÓÌÏ£ÎÙÊ' ÒÅÖÉÍ ÏÐÃÉÅÊ -ni.\n"
+           "äÌÑ AVI ÆÁÊÌÏ× ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ 'ÎÅÓÌÏ£ÎÙÊ' ÒÅÖÉÍ ÏÐÃÉÅÊ -ni.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÐÌÏÈÏ 'ÓÌÏ£ÎÙÊ' AVI ÆÁÊÌ - ÐÅÒÅËÌÀÞÁÀÓØ × -ni ÒÅÖÉÍ...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "ïÂÎÁÒÕÖÅÎ %s ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "ïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÁÕÄÉÏ ÆÁÊÌ.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "îÅ MPEG System Stream ÆÏÒÍÁÔ... (×ÏÚÍÏÖÎÏ Transport Stream?)\n"
+#define MSGTR_DetectedAudiofile "ïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÁÕÄÉÏÆÁÊÌ.\n"
+#define MSGTR_NotSystemStream "îÅ MPEG System Stream ÆÏÒÍÁÔ... (×ÏÚÍÏÖÎÏ, Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ MPEG-ES ÐÏÔÏË??? Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ, ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÂÁÇÏÍ :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======= éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÆÏÒÍÁÔ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÒÁÓÐÏÚÎÁÎ/ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ==========\n"\
 				 "===== åÓÌÉ ÜÔÏ AVI, ASF ÉÌÉ MPEG ÐÏÔÏË, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ! ======\n"
-#define MSGTR_MissingVideoStream "÷ÉÄÅÏ ÐÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ!\n"
-#define MSGTR_MissingAudioStream "áÕÄÉÏ ÐÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ -> ÂÅÚ Ú×ÕËÁ\n"
-#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "÷ÉÄÅÏ ÐÏÔÏË ÐÏÔÅÒÑÎ!? Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ, ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÂÁÇÏÍ :(\n"
+#define MSGTR_MissingVideoStream "÷ÉÄÅÏÐÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ!\n"
+#define MSGTR_MissingAudioStream "áÕÄÉÏÐÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ -> ÂÅÚ Ú×ÕËÁ\n"
+#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "÷ÉÄÅÏÐÏÔÏË ÐÏÔÅÒÑÎ!? Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ, ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÂÁÇÏÍ :(\n"
 
-#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: × ÆÁÊÌÅ ÎÅÔ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ÁÕÄÉÏ ÉÌÉ ×ÉÄÅÏ ÐÏÔÏËÁ\n"
+#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: × ÆÁÊÌÅ ÎÅÔ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ÁÕÄÉÏ ÉÌÉ ×ÉÄÅÏÐÏÔÏËÁ\n"
 
 #define MSGTR_NI_Forced "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ"
 #define MSGTR_NI_Detected "ïÂÎÁÒÕÖÅÎ"
@@ -480,43 +578,45 @@
 
 #define MSGTR_UsingNINI "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ 'îåóìï³îïçï' ÉÓÐÏÒÞÅÎÎÏÇÏ ÆÏÒÍÁÔÁ AVI ÆÁÊÌÁ!\n"
 #define MSGTR_CouldntDetFNo "îÅ ÓÍÏÇ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÞÉÓÌÏ ËÁÄÒÏ× (ÄÌÑ ÁÂÓÏÌÀÔÎÏÇÏ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÑ).\n"
-#define MSGTR_CantSeekRawAVI "îÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØÓÑ × ÓÙÒÏÍ ÐÏÔÏËÅ AVI! (ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÉÎÄÅËÓ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ Ó ËÌÀÞÏÍ -idx!)\n"
+#define MSGTR_CantSeekRawAVI "îÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØÓÑ × ÓÙÒÏÍ ÐÏÔÏËÅ AVI!\n(ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÉÎÄÅËÓ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ Ó ËÌÀÞÏÍ -idx!)\n"
 #define MSGTR_CantSeekFile "îÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØÓÑ × ÜÔÏÍ ÆÁÊÌÅ!\n"
 
-#define MSGTR_EncryptedVOB "ûÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÊ VOB ÆÁÊÌ! óÍ. DOCS/HTML/ru/dvd.html\n"
-
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: äÌÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÓÖÁÔÙÈ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ zlib!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! ïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÐÅÒÅÍÅÎÎÙÊ FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÔÒÅËÏ×!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> îÁÛ£Ì ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏË: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> îÁÛ£Ì ×ÉÄÅÏ ÐÏÔÏË: %d\n"
-#define MSGTR_DetectedTV "îÁÊÄÅÎ TV! ;-)\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ogg ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer].\n"
+#define MSGTR_FoundAudioStream "==> îÁÛ£Ì ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË: %d\n"
+#define MSGTR_FoundVideoStream "==> îÁÛ£Ì ×ÉÄÅÏÐÏÔÏË: %d\n"
+#define MSGTR_DetectedTV "îÁÊÄÅÎ ô÷! ;-)\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÄÅËÓÏÒ ogg.\n"
 #define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: éÝÕ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÔÏË ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer] ÁÕÄÉÏ: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer] ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s\n"
-#define MSGTR_TVInputNotSeekable "ðÏ TV ×ÈÏÄÕ ÎÅÌØÚÑ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØÓÑ! (÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÄÌÑ ÓÍÅÎÙ ËÁÎÁÌÏ× ;)\n"
-#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÅÍÕËÓÅÒÁ [demuxer] %s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ!\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ ÁÕÄÉÏ: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s\n"
+#define MSGTR_TVInputNotSeekable "ðÏ ô÷ ×ÈÏÄÕ ÎÅÌØÚÑ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØÓÑ! (÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÄÌÑ ÓÍÅÎÙ ËÁÎÁÌÏ× ;)\n"
+#define MSGTR_DemuxerInfoChanged "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒÁ %s ÉÚÍÅÎÅÎÁ × %s\n"
 #define MSGTR_ClipInfo "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ËÌÉÐÅ:\n"
 
 #define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ 30 ËÁÄÒÏ×/ÓÅË NTSC ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ, ÐÅÒÅËÌÀÞÁÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ×.\n"
 #define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ 24 ËÁÄÒÁ/ÓÅË ÐÏÓÔÕÐÁÔÅÌØÎÏÅ [progressive] NTSC ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ,\nÐÅÒÅËÌÀÞÁÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ×.\n"
 
+#define MSGTR_CacheFill "\rúÁÐÏÌÎÅÎÉÅ ËÜÛÁ: %5.2f%% (%"PRId64" ÂÁÊÔ(Á/Ï×))  "
+#define MSGTR_NoBindFound "îÅ ÎÁÊÄÅÎÁ ÐÒÉ×ÑÚËÁ Ë ËÌÁ×ÉÛÅ '%s'."
+#define MSGTR_FailedToOpen "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s.\n"
+
 // dec_video.c & dec_audio.c:
 #define MSGTR_CantOpenCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÅË.\n"
 #define MSGTR_CantCloseCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁËÒÙÔØ ËÏÄÅË.\n"
 
 #define MSGTR_MissingDLLcodec "ïûéâëá: îÅ ÓÍÏÇ ÏÔËÒÙÔØ ÔÒÅÂÕÀÝÉÊÓÑ DirectShow ËÏÄÅË: %s\n"
-#define MSGTR_ACMiniterror "îÅ ÓÍÏÇ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ Win32/ACM AUDIO ËÏÄÅË (ÐÏÔÅÒÑÎ DLL ÆÁÊÌ?)\n"
+#define MSGTR_ACMiniterror "îÅ ÓÍÏÇ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ Win32/ACM ÁÕÄÉÏËÏÄÅË (ÐÏÔÅÒÑÎ DLL ÆÁÊÌ?)\n"
 #define MSGTR_MissingLAVCcodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË '%s' × libavcodec...\n"
 
-#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: æáôáìøîáñ ïûéâëá: ëïîåã æáêìá ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÞÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: ðÌÏÈÁÑ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: ðÌÏÈÏÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
+#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: æáôáìøîáñ ïûéâëá: ëïîåã æáêìá ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×.\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×.\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÞÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×.\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: ðÌÏÈÁÑ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×.\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: ðÌÏÈÏÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×.\n"
 
 #define MSGTR_ShMemAllocFail "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÚÄÅÌÑÅÍÕÀ ÐÁÍÑÔØ.\n"
 #define MSGTR_CantAllocAudioBuf "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÁÕÄÉÏ ÂÕÆÅÒ.\n"
@@ -525,11 +625,14 @@
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] éÓÐÏÌØÚÕÀ ×ÎÅÛÎÉÊ ÆÉÌØÔÒ ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÉ, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÕ ÉÚ ËÏÄÅËÁ, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "÷ÉÄÅÏ ÁÔÒÉÂÕÔ '%s' ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ×ÙÂÒÁÎÎÙÍÉ vo É vd.\n"
+#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "÷ÉÄÅÏÁÔÒÉÂÕÔ '%s' ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ×ÙÂÒÁÎÎÙÍÉ vo É vd.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÏÅ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏËÏÄÅËÏ× [%s] (vfm=%s) ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ.\n÷ËÌÀÞÉÔÅ ÅÇÏ ×Ï ×ÒÅÍÑ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÏÅ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄÉÏËÏÄÅËÏ× [%s] (afm=%s) ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ.\n÷ËÌÀÞÉÔÅ ÅÇÏ ×Ï ×ÒÅÍÑ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "ïÔËÒÙ×ÁÀ ÄÅËÏÄÅÒ ×ÉÄÅÏ: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_SelectedVideoCodec "÷ÙÂÒÁÎ ×ÉÄÅÏËÏÄÅË: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "ïÔËÒÙ×ÁÀ ÄÅËÏÄÅÒ ÁÕÄÉÏ: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_SelectedAudioCodec "÷ÙÂÒÁÎ ÁÕÄÉÏËÏÄÅË: [%s] afm: %s (%s)\n"
+#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "ðÏÓÔÒÏÅÎÉÅ ÃÅÐÏÞËÉ ÁÕÄÉÏÆÉÌØÔÒÁ ÄÌÑ %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
 #define MSGTR_UninitVideoStr "ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ×ÉÄÅÏ: %s\n"
 #define MSGTR_UninitAudioStr "ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ äÅËÏÄÅÒÁ ÷ÉÄÅÏ :(\n"
@@ -540,7 +643,7 @@
 
 // LIRC:
 #define MSGTR_SettingUpLIRC "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ LIRC...\n"
-#define MSGTR_LIRCdisabled "÷Ù ÎÅ ÓÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÷ÁÛ ÐÕÌØÔ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ\n"
+#define MSGTR_LIRCdisabled "÷Ù ÎÅ ÓÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÷ÁÛ ÐÕÌØÔ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ.\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "îÅÕÄÁÞÎÏÅ ÏÔËÒÙÔÉÅ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ LIRC!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "îÅÕÄÁÞÎÁÑ ÐÏÐÙÔËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ LIRC '%s'!\n"
 
@@ -552,7 +655,7 @@
 
 // vd.c
 #define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: ëÏÄÅË ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌ sh->disp_w É sh->disp_h, ÐÙÔÁÀÓØ ÏÂÏÊÔÉ.\n"
-#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: ÚÁÐÒÏÓ vo config - %d x %d (ÐÒÅÄÐÏÞÉÔÁÅÍÙÊ csp: %s)\n"
+#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: ÚÁÐÒÏÓ vo config - %d x %d (ÐÒÅÄÐÏÞÔÉÍÏÅ Ã×ÅÔÏ×ÏÅ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Ï: %s)\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÐÏÄÈÏÄÑÝÅÅ Ã×ÅÔÏ×ÏÅ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Ï - ÐÏÐÙÔÁÀÓØ Ó -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect - %.2f:1 - ÐÒÅÍÁÓÛÔÁÂÉÒÕÀ ÄÌÑ ËÏÒÒÅËÃÉÉ ÓÏÏÔÎÏÛÅÎÉÑ ÓÔÏÒÏÎ ÆÉÌØÍÁ.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect ÎÅ ÏÐÒÅÄẠ̊Π- ÐÒÅÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ ÐÒÉÍÅÎÑÅÔÓÑ.\n"
@@ -564,6 +667,8 @@
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÓÌÁÔØ ÓÏÂÙÔÉÅ EWMH fullscreen!\n"
+#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÏËÎÏ XScreenSaver'Á.\n"
+#define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: ÷ÙÂÒÁÎ ×ÉÄÅÏÒÅÖÉÍ %dx%d ÄÌÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ %dx%d.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[íÉËÛÅÒ] îÅÔ ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÇÏ ÍÉËÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ, ×ÓÔÁ×ÌÑÀ ÆÉÌØÔÒ ÇÒÏÍËÏÓÔÉ.\n"
 #define MSGTR_NoVolume "[íÉËÛÅÒ] ëÏÎÔÒÏÌØ ÇÒÏÍËÏÓÔÉ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ.\n"
@@ -579,17 +684,19 @@
 #define MSGTR_OtherSelect "÷ÙÂÏÒ..."
 #define MSGTR_AudioFileSelect "÷ÙÂÏÒ ×ÎÅÛÎÅÇÏ ÁÕÄÉÏ ËÁÎÁÌÁ..."
 #define MSGTR_FontSelect "÷ÙÂÏÒ ÛÒÉÆÔÁ..."
+// Note: If you change MSGTR_PlayList please see if it still fits MSGTR_MENU_PlayList
 #define MSGTR_PlayList "ðÌÅÊÌÉÓÔ"
 #define MSGTR_Equalizer "üË×ÁÌÁÊÚÅÒ"
 #define MSGTR_ConfigureEqualizer "îÁÓÔÒÏÊËÁ ËÁÎÁÌÏ×"
 #define MSGTR_SkinBrowser "ðÒÏÓÍÏÔÒÝÉË ÓËÉÎÏ×"
 #define MSGTR_Network "óÅÔÅ×ÙÅ ÐÏÔÏËÉ..."
+// Note: If you change MSGTR_Preferences please see if it still fits MSGTR_MENU_Preferences
 #define MSGTR_Preferences "îÁÓÔÒÏÊËÉ"
 #define MSGTR_AudioPreferences "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ"
 #define MSGTR_NoMediaOpened "îÏÓÉÔÅÌØ ÎÅ ÏÔËÒÙÔ."
-#define MSGTR_VCDTrack "VCD ÄÏÒÏÖËÁ %d"
-#define MSGTR_NoChapter "îÅÔ ÇÌÁ×Ù"
-#define MSGTR_Chapter "çÌÁ×Á %d"
+#define MSGTR_VCDTrack "ÄÏÒÏÖËÁ VCD %d"
+#define MSGTR_NoChapter "îÅÔ ÒÁÚÄÅÌÁ"
+#define MSGTR_Chapter "òÁÚÄÅÌ %d"
 #define MSGTR_NoFileLoaded "æÁÊÌ ÎÅ ÚÁÇÒÕÖÅÎ."
 
 // --- buttons ---
@@ -610,13 +717,14 @@
 #define MSGTR_UNKNOWNWINDOWTYPE "îÁÊÄÅÎ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÏËÎÁ..."
 
 // --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[ÛËÕÒÁ] ÏÛÉÂËÁ × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÛËÕÒÙ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d: %s" 
-#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[ÛËÕÒÁ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÌÅÍÅÎÔ GUI ÎÁÊÄÅÎ, ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ \"section\" (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[ÛËÕÒÁ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÌÅÍÅÎÔ GUI ÎÁÊÄÅÎ, ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ \"subsection\" (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[ÛËÕÒÁ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÔÁ ÐÏÄÓÅËÃÉÑ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÜÔÉÍ ÜÌÅÍÅÎÔÏÍ GUI (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[ÛËÕÒÁ] ÆÁÊÌ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[ÓËÉÎ] ÏÛÉÂËÁ × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d: %s" 
+#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[ÓËÉÎ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÌÅÍÅÎÔ GUI ÎÁÊÄÅÎ, ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ \"section\" (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[ÓËÉÎ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÌÅÍÅÎÔ GUI ÎÁÊÄÅÎ, ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ \"subsection\" (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[ÓËÉÎ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÔÁ ÐÏÄÓÅËÃÉÑ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÜÔÉÍ ÜÌÅÍÅÎÔÏÍ GUI (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[ÓËÉÎ] ÆÁÊÌ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[ÓËÉÎ] ÆÁÊÌ ( %s ) ÎÅ ÞÉÔÁÅÍ.\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "çÌÕÂÉÎÁ ÂÉÔÏ×ÏÊ ÍÁÔÒÉÃÙ × 16 ÂÉÔ É ÍÅÎØÛÅ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "ÆÁÊÌ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "æÁÊÌ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ BMP (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ TGA (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ PNG (%s)\n"
@@ -630,10 +738,10 @@
 #define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "æÁÊÌ ÏÂÒÁÚÏ× ÛÒÉÆÔÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
 #define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "ÎÅÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÛÒÉÆÔÁ (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "ûËÕÒÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "÷ÙÂÒÁÎÎÁÑ ÛËÕÒÁ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ, ÐÒÏÂÕÀ 'default'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÛËÕÒ (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "ûËÕÒÙ:"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "óËÉÎ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ (%s).\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "÷ÙÂÒÁÎÎÙÊ ÓËÉÎ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ, ÐÒÏÂÕÀ 'default'...\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÏ× (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_LABEL "óËÉÎÙ:"
 
 // --- gtk menus
 #define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "ï MPlayer"
@@ -663,24 +771,26 @@
 #define MSGTR_MENU_Titles "òÏÌÉËÉ"
 #define MSGTR_MENU_Title "òÏÌÉË %2d"
 #define MSGTR_MENU_None "(ÎÅÔ)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "çÌÁ×Ù"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "çÌÁ×Á %2d"
+#define MSGTR_MENU_Chapters "òÁÚÄÅÌÙ"
+#define MSGTR_MENU_Chapter "òÁÚÄÅÌ %2d"
 #define MSGTR_MENU_AudioLanguages "áÕÄÉÏ ÑÚÙËÉ"
 #define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "ñÚÙË ÓÕÂÔÉÔÒÏ×"
-// TODO: Why is this different from MSGTR_PlayList?
-#define MSGTR_MENU_PlayList "óÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "ðÒÏÓÍÏÔÒÝÉË ÛËÕÒ"
+#define MSGTR_MENU_PlayList MSGTR_PlayList
+#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "ðÒÏÓÍÏÔÒÝÉË ÓËÉÎÏ×"
+#define MSGTR_MENU_Preferences MSGTR_Preferences
 #define MSGTR_MENU_Exit "÷ÙÈÏÄ..."
-#define MSGTR_MENU_Mute "ïÔËÌÀÞÉÔØ Ú×ÕË"
+#define MSGTR_MENU_Mute "ðÒÉÇÌÕÛÉÔØ"
 #define MSGTR_MENU_Original "éÓÈÏÄÎÙÊ"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "óÏÏÔÎÏÛÅÎÉÅ ÒÁÚÍÅÒÏ×"
+#define MSGTR_MENU_AspectRatio "óÏÏÔÎÏÛÅÎÉÅ ÓÔÏÒÏÎ"
 #define MSGTR_MENU_AudioTrack "áÕÄÉÏ ÄÏÒÏÖËÁ"
-#define MSGTR_MENU_Track "ÄÏÒÏÖËÁ %d"
+#define MSGTR_MENU_Track "äÏÒÏÖËÁ %d"
 #define MSGTR_MENU_VideoTrack "÷ÉÄÅÏ ÄÏÒÏÖËÁ"
 #define MSGTR_MENU_Subtitles "óÕÂÔÉÔÒÙ"
 
 // --- equalizer
+// Note: If you change MSGTR_EQU_Audio please see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_Audio
 #define MSGTR_EQU_Audio "áÕÄÉÏ"
+// Note: If you change MSGTR_EQU_Video please see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_Video
 #define MSGTR_EQU_Video "÷ÉÄÅÏ"
 #define MSGTR_EQU_Contrast "ëÏÎÔÒÁÓÔ: "
 #define MSGTR_EQU_Brightness "ñÒËÏÓÔØ: "
@@ -691,7 +801,7 @@
 #define MSGTR_EQU_Back_Left "úÁÄÎÑÑ ìÅ×ÁÑ"
 #define MSGTR_EQU_Back_Right "úÁÄÎÑÑ ðÒÁ×ÁÑ"
 #define MSGTR_EQU_Center "ãÅÎÔÒÁÌØÎÁÑ"
-#define MSGTR_EQU_Bass "âÁÓÙ"
+#define MSGTR_EQU_Bass "âÁÓ"
 #define MSGTR_EQU_All "÷ÓÅ"
 #define MSGTR_EQU_Channel1 "ëÁÎÁÌ 1:"
 #define MSGTR_EQU_Channel2 "ëÁÎÁÌ 2:"
@@ -707,23 +817,27 @@
 #define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "äÅÒÅ×Ï ËÁÔÁÌÏÇÏ×"
 
 // --- preferences
+#define MSGTR_PREFERENCES_Audio MSGTR_EQU_Audio
+#define MSGTR_PREFERENCES_Video MSGTR_EQU_Video
 #define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "óÕÂÔÉÔÒÙ É OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "ëÏÄÅËÉ É ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer]"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "ëÏÄÅËÉ É ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ"
+// Note: If you change MSGTR_PREFERENCES_Misc see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc
 #define MSGTR_PREFERENCES_Misc "òÁÚÎÏÅ"
 
 #define MSGTR_PREFERENCES_None "îÅÔ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "ÕÍÏÌÞÁÎÉÑ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "ÄÒÁÊ×ÅÒ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÙ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "îÅ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØ Ú×ÕË"
 #define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "îÏÒÍÁÌÉÚÏ×ÁÔØ Ú×ÕË"
 #define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "÷ËÌÀÞÉÔØ ÜË×ÁÌÁÊÚÅÒ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÊ ÍÉËÛÅÒ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "÷ËÌÀÞÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÅ ÓÔÅÒÅÏ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "ëÏÜÆÆÉÃÉÅÎÔ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "úÁÄÅÒÖËÁ ÁÕÄÉÏ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "÷ËÌÀÞÉÔØ Ä×ÏÊÎÕÀ ÂÕÆÅÒÉÚÁÃÉÀ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÑÍÏÅ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "÷ËÌÀÞÉÔØ ×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ×"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "÷ËÌÀÞÉÔØ óéìøîïå ×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÏÐÁÓÎÏ)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÏÐÕÓË ËÁÄÒÏ×"
+#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "÷ËÌÀÞÉÔØ éîôåîóé÷îùê ÐÒÏÐÕÓË ËÁÄÒÏ× (ÏÐÁÓÎÏ)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Flip "ïÔÏÂÒÁÚÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ××ÅÒÈ ÎÏÇÁÍÉ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "õÓÅÞÅÎÉÅ ÓÔÏÒÏÎ: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "ôÁÊÍÅÒ É ÉÎÄÉËÁÔÏÒÙ"
@@ -750,8 +864,9 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "óÕÂÔÉÔÒÙ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "ûÒÉÆÔ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "ðÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÁ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "ëÏÄÅË É ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer]"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "ëÏÄÅË É ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "ëÜÛ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc MSGTR_PREFERENCES_Misc
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "õÓÔÒÏÊÓÔ×Ï:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "íÉËÛÅÒ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "ëÁÎÁÌ ÍÉËÛÅÒÁ:"
@@ -780,13 +895,13 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "ëÏÒÅÊÓËÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ (CP949)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "ôÁÊÓËÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ (CP874)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ Window$ (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "óÌÁ×ÑÎÓËÉÊ/ãÅÎÔÒÁÌØÎÏ Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÊ Window$ (CP1250)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "óÌÁ×ÑÎÓËÉÊ/ãÅÎÔÒÁÌØÎÏ-Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÊ Window$ (CP1250)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "îÅ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÔØ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "ðÒÏÐÏÒÃÉÏÎÁÌØÎÏ ÛÉÒÉÎÅ ÆÉÌØÍÁ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "ðÒÏÐÏÒÃÉÏÎÁÌØÎÏ ×ÙÓÏÔÅ ÆÉÌØÍÁ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "ðÒÏÐÏÒÃÉÏÎÁÌØÎÏ ÄÉÁÇÏÎÁÌÉ ÆÉÌØÍÁ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "îÅÞ£ÔËÏÓÔØ:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "îÅÒÅÚËÏÓÔØ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "ëÏÎÔÕÒÙ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "íÁÓÛÔÁ ÔÅËÓÔÁ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "íÁÓÛÔÁ OSD:"
@@ -798,11 +913,18 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÏÌÏÓÕ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "á×ÔÏÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ ×ËÌ/×ÙËÌ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "á×ÔÏÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS ÆÉÌØÍÁ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ×ÉÄÅÏ, ËÏÇÄÁ ÎÅÁËÔÉ×ÅÎ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "îÏ×ÙÅ ×ÅÒÓÉÉ aRts ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÙ Ó GTK 1.x "\
+	  "É ÐÒÉ×ÅÄÕÔ Ë ÆÁÔÁÌØÎÏÊ ÏÛÉÂËÅ GMPlayer!"
+
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "òÁÚÒÁÂÏÔËÁ GUI ÓÐÏÎÓÉÒÏ×ÁÎÁ UHU Linux\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Contributors "òÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ ËÏÄÁ É ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "ëÏÄÅËÉ É ÓÔÏÒÏÎÎÉÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Translations "ðÅÒÅ×ÏÄÙ\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Skins "óËÉÎÙ\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ!"
@@ -823,8 +945,8 @@
 
 #define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] õÄÁÌÑÀ ÓÕÂÔÉÔÒÙ.\n"
 #define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] úÁÇÒÕÖÁÀ ÓÕÂÔÉÔÒÙ: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] äÏÂÁ×ÌÑÀ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒ: %s\n"
-#define MSGTR_RemovingVideoFilter "[GUI] õÄÁÌÑÀ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒ: %s\n"
+#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] äÏÂÁ×ÌÑÀ ×ÉÄÅÏÆÉÌØÔÒ: %s\n"
+#define MSGTR_RemovingVideoFilter "[GUI] õÄÁÌÑÀ ×ÉÄÅÏÆÉÌØÔÒ: %s\n"
 
 // mw.c
 
@@ -863,10 +985,20 @@
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "äÉÒÅËÔÏÒÉÑ ×Ù×ÏÄÁ ÕÓÐÅÛÎÏ ÓÏÚÄÁÎÁ."
 #define MSGTR_VO_ParsingSuboptions "òÁÚÂÉÒÁÀ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ ÓÕÂÏÐÃÉÊ."
 #define MSGTR_VO_SuboptionsParsedOK "óÉÎÔÁËÓÉÓ ÓÕÂÏÐÃÉÊ ÒÁÚÏÂÒÁÎ ÕÓÐÅÛÎÏ."
-#define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "úÎÁÞÅÎÉÅ ×ÎÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÇÏ ÄÉÁÐÁÚÏÎÁ"
+#define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "ÚÎÁÞÅÎÉÅ ×ÎÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÇÏ ÄÉÁÐÁÚÏÎÁ"
 #define MSGTR_VO_NoValueSpecified "úÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 #define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ(ÙÅ) ÓÕÂÏÐÃÉÑ(É)"
 
+// vo_aa.c
+
+#define MSGTR_VO_AA_HelpHeader "\n\nóÕÂÏÐÃÉÉ vo_aa ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ aalib:\n"
+#define MSGTR_VO_AA_AdditionalOptions "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÏÐÃÉÉ, ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÙÅ vo_aa:\n" \
+" help    ×Ù×ÅÓÔÉ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n" \
+" osdcolor  ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Ã×ÅÔ OSD\n subcolor  ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Ã×ÅÔ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×\n" \
+"    ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ Ã×ÅÔÁ:\n      0 : ÎÏÒÍÁÌØÎÙÊ\n" \
+"      1 : ÔÕÓËÌÙÊ\n      2 : ÖÉÒÎÙÊ\n      3 : ÖÉÒÎÙÊ ÛÒÉÆÔ\n" \
+"      4 : ÉÎ×ÅÒÓÎÙÊ\n      5 : ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÊ\n\n\n"
+
 // vo_jpeg.c
 #define MSGTR_VO_JPEG_ProgressiveJPEG "ðÒÏÇÒÅÓÓÉ×ÎÙÊ JPEG ×ËÌÀÞÅÎ."
 #define MSGTR_VO_JPEG_NoProgressiveJPEG "ðÒÏÇÒÅÓÓÉ×ÎÙÊ JPEG ×ÙËÌÀÞÅÎ."
@@ -893,6 +1025,23 @@
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedBFFMode "éÓÐÏÌØÚÕÀ ÞÅÒÅÄÕÀÝÉÊÓÑ ÒÅÖÉÍ ×Ù×ÏÄÁ, ÎÉÖÎÅÅ ÐÏÌÅ ÐÅÒ×ÏÅ."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_ProgressiveMode "éÓÐÏÌØÚÕÀ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ) ÐÏÓÔÕÐÁÔÅÌØÎÙÊ ÒÅÖÉÍ ËÁÄÒÏ×."
 
+// sub.c
+#define MSGTR_VO_SUB_Seekbar "îÁ×ÉÇÁÃÉÑ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Play "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Pause "ðÁÕÚÁ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Stop "óÔÏÐ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Rewind "îÁÚÁÄ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Forward "÷ÐÅÒ£Ä"
+#define MSGTR_VO_SUB_Clock "÷ÒÅÍÑ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Contrast "ëÏÎÔÒÁÓÔ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Saturation "îÁÓÙÝÅÎÎÏÓÔØ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Volume "çÒÏÍËÏÓÔØ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Brightness "ñÒËÏÓÔØ"
+#define MSGTR_VO_SUB_Hue "ã×ÅÔ"
+
+// vo_xv.c
+#define MSGTR_VO_XV_ImagedimTooHigh "òÁÚÍÅÒÙ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÉÓÔÏÞÎÉËÁ ÓÌÉÛËÏÍ ×ÅÌÉËÉ: %ux%u (ÍÁËÓÉÍÕÍ %ux%u)\n"
+
 // Old vo drivers that have been replaced
 
 #define MSGTR_VO_PGM_HasBeenReplaced "äÒÁÊ×ÅÒ ×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄÁ pgm ÂÙÌ ÚÁÍÅΣΠ-vo pnm:pgmyuv.\n"
@@ -910,10 +1059,12 @@
 #define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: õ ÍÉËÛÅÒÁ ÁÕÄÉÏËÁÒÔÙ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ËÁÎÁÌ '%s',\nÉÓÐÏÌØÚÕÀ ËÁÎÁÌ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s: %s\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌÏ×ÙÊ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ: %s\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï × %d-ËÁÎÁÌØÎÙÊ ÒÅÖÉÍ.\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantSet "[AO OSS] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s × %s ×Ù×ÏÄ, ÐÒÏÂÕÀ %s...\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï\n× %d-ËÁÎÁÌØÎÙÊ ÒÅÖÉÍ.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: ÄÒÁÊ×ÅÒ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** ÷ÁÛ ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ îå ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ select() ***\n ðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó #undef HAVE_AUDIO_SELECT × config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_CantReopen "[AO OSS]\næÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ: *** îå íïçõ ðï÷ôïòîï ïôëòùôø / óâòïóéôø áõäéïõóôòïêóô÷ï (%s) ***\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantReopen "[AO OSS] æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ:\n*** îå íïçõ ðï÷ôïòîï ïôëòùôø / óâòïóéôø áõäéïõóôòïêóô÷ï (%s) ***\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_UnknownUnsupportedFormat "[AO OSS] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ/îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÆÏÒÍÁÔ OSS: %x.\n"
 
 // ao_arts.c
 #define MSGTR_AO_ARTS_CantInit "[AO ARTS] %s\n"
@@ -924,7 +1075,7 @@
 
 // ao_dxr2.c
 #define MSGTR_AO_DXR2_SetVolFailed "[AO DXR2] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÇÒÏÍËÏÓÔØ × %d.\n"
-#define MSGTR_AO_DXR2_UnsupSamplerate "[AO DXR2] dxr2: %d çà ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"-aop list=resample\"\n"
+#define MSGTR_AO_DXR2_UnsupSamplerate "[AO DXR2] dxr2: %d çà ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ\nÞÁÓÔÏÔÕ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ.\n"
 
 // ao_esd.c
 #define MSGTR_AO_ESD_CantOpenSound "[AO ESD] ÷ÙÐÏÌÎÉÔØ esd_open_sound ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
@@ -933,31 +1084,31 @@
 
 // ao_mpegpes.c
 #define MSGTR_AO_MPEGPES_CantSetMixer "[AO MPEGPES] DVB ÁÕÄÉÏ: ÎÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÍÉËÛÅÒ: %s\n"
-#define MSGTR_AO_MPEGPES_UnsupSamplerate "[AO MPEGPES] %d çà ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ...\n"
+#define MSGTR_AO_MPEGPES_UnsupSamplerate "[AO MPEGPES] %d çà ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ\nÞÁÓÔÏÔÕ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ.\n"
 
 // ao_null.c
 // This one desn't even have any mp_msg nor printf's?? [CHECK]
 
 // ao_pcm.c
-#define MSGTR_AO_PCM_FileInfo "[AO PCM] æÁÊÌ: %s (%s)\nPCM: þÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
+#define MSGTR_AO_PCM_FileInfo "[AO PCM] æÁÊÌ: %s (%s)\nPCM: þÁÓÔÏÔÁ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
 #define MSGTR_AO_PCM_HintInfo "[AO PCM] éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ: ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÂÙÓÔÒÙÊ ÄÁÍÐÉÎÇ ÄÏÓÔÉÇÁÅÔÓÑ Ó -vc dummy -vo null\nPCM: éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ: ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ WAVE ÆÁÊÌÏ× ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -ao pcm:waveheader (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ).\n"
 #define MSGTR_AO_PCM_CantOpenOutputFile "[AO PCM] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n"
 
 // ao_sdl.c
-#define MSGTR_AO_SDL_INFO "[AO SDL] þÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
-#define MSGTR_AO_SDL_DriverInfo "[AO SDL] ÉÓÐÏÌÌØÚÕÀ %s ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ.\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_INFO "[AO SDL] þÁÓÔÏÔÁ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_DriverInfo "[AO SDL] ÉÓÐÏÌØÚÕÀ %s ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ.\n"
 #define MSGTR_AO_SDL_UnsupportedAudioFmt "[AO SDL] îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÕÄÉÏÆÏÒÍÁÔ: 0x%x.\n"
 #define MSGTR_AO_SDL_CantInit "[AO SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ SDL ÁÕÄÉÏ: %s\n"
 #define MSGTR_AO_SDL_CantOpenAudio "[AO SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏ: %s\n"
 
 // ao_sgi.c
 #define MSGTR_AO_SGI_INFO "[AO SGI] ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ.\n"
-#define MSGTR_AO_SGI_InitInfo "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: þÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitInfo "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: þÁÓÔÏÔÁ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_InvalidDevice "[AO SGI] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ: ÎÅ×ÅÒÎÏÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï.\n"
-#define MSGTR_AO_SGI_CantSetParms_Samplerate "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÏÛÉÂËÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×: %s\nîÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÔÒÅÂÕÅÍÕÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantSetParms_Samplerate "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÏÛÉÂËÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×: %s\nîÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÔÒÅÂÕÅÍÕÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ.\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_CantSetAlRate "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: AL_RATE ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÎÁ ÚÁÄÁÎÎÏÍ ÒÅÓÕÒÓÅ.\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_CantGetParms "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×: %s\n"
-#define MSGTR_AO_SGI_SampleRateInfo "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÞÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ ÔÅÐÅÒØ %lf (ÔÒÅÂÕÅÍÁÑ ÞÁÓÔÏÔÁ %lf)\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_SampleRateInfo "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÞÁÓÔÏÔÁ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ ÔÅÐÅÒØ %lf (ÔÒÅÂÕÅÍÁÑ ÞÁÓÔÏÔÁ %lf)\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_InitConfigError "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: %s\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_InitOpenAudioFailed "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔÕÒÙÔØ ÁÕÄÉÏËÁÎÁÌ: %s\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_Uninit "[AO SGI] ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ...\n"
@@ -969,13 +1120,13 @@
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: ÷ÙÐÏÌÎÉÔØ SETINFO ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: ÚÁÐÉÓØ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s, %s -> ÎÅÔ Ú×ÕËÁ.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: ×ÁÛÁ ËÁÒÔÁ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ËÁÎÁÌ %d, %s,\nÞÁÓÔÏÔÕ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ %d çÃ.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** ÷ÁÛ ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ îå ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ select() ***\n ðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó #undef HAVE_AUDIO_SELECT × config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\næÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ: *** îå íïçõ ðï÷ôïòîï ïôëòùôø / óâòïóéôø áõäéïõóôòïêóô÷ï (%s) ***\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: ×ÁÛÁ ËÁÒÔÁ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ËÁÎÁÌ %d,\n%s, ÞÁÓÔÏÔÕ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ %d çÃ.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** ÷ÁÛ ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ îå ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ select() ***\nðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó #undef HAVE_AUDIO_SELECT × config.h !\n\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN] æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ:\n*** îå íïçõ ðï÷ôïòîï ïôëòùôø / óâòïóéôø áõäéïõóôòïêóô÷ï (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa5.c
 #define MSGTR_AO_ALSA5_InitInfo "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÚÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ: %d çÃ, %d ËÁÎÁÌÏ×, %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundCardNotFound "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ(Ù) Ú×ÕËÏ×ÁÑ(ÙÅ) ËÁÒÔÁ(Ù).\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundCardNotFound "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ Ú×ÕËÏ×ÙÈ ËÁÒÔ.\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_InvalidFormatReq "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÚÁÐÒÏÛÅÎ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ (%s) - ×Ù×ÏÄ ÏÔËÌÀÞÅÎ.\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_PlayBackError "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_PcmInfoError "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ pcm ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ: %s\n"
@@ -995,7 +1146,7 @@
 #define MSGTR_AO_ALSA5_ResumePrepareError "[AO ALSA5] ×ÏÚÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ËÁÎÁÌÁ: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_Underrun "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: alsa ÎÅÄÏÇÒÕÖÅÎÁ, ÓÂÒÁÓÙ×ÁÀ ÐÏÔÏË.\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_PlaybackPrepareError "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_WriteErrorAfterReset "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÐÏÓÌÅ ÓÂÒÏÓÁ: %s - ÐÒÏÐÕÓËÁÀ.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_WriteErrorAfterReset "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÐÏÓÌÅ ÓÂÒÏÓÁ: %s - ÂÅÚÎÁÄ£ÖÎÏ.\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_OutPutError "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ×Ù×ÏÄÁ: %s\n"
 
 // ao_plugin.c
@@ -1010,16 +1161,650 @@
 
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÍÅÔËÉ ×"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "ðòåäõðòåöäåîéå! õ ÜÔÏÇÏ LADSPA ÐÌÁÇÉÎÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÁÕÄÉÏ×ÈÏÄÙ.\n ÷ÈÏÄÑÝÉÊ ÁÕÄÉÏÓÉÇÎÁÌ ÂÕÄÅÔ ÐÏÔÅÒÑÎ."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "íÕÌØÔÉ-ËÁÎÁÌØÎÙÅ (>2) ÐÌÁÇÉÎÙ ÐÏËÁ ÞÔÏ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ.\n éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÔÏÌØËÏ ÍÏÎÏ- É ÓÔÅÒÅÏÐÌÁÇÉÎÙ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "íÕÌØÔÉËÁÎÁÌØÎÙÅ (>2) ÐÌÁÇÉÎÙ ÐÏËÁ ÞÔÏ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ.\n éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÔÏÌØËÏ ÍÏÎÏ- É ÓÔÅÒÅÏÐÌÁÇÉÎÙ."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "õ ÜÔÏÇÏ LADSPA ÐÌÁÇÉÎÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÁÕÄÉÏ×ÙÈÏÄÙ."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "þÉÓÌÏ ÁÕÄÉÏ×ÈÏÄÏ× É ÁÕÄÉÏ×ÙÈÏÄÏ× Õ LADSPA ÐÌÁÇÉÎÁ ÏÔÌÉÞÁÅÔÓÑ."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "ÎÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoDescriptor "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÆÕÎËÃÉÀ ladspa_descriptor() × ÕËÁÚÁÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrLabelNotFound "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÍÅÔËÕ × ÂÉÂÌÉÏÔÅËÅ ÐÌÁÇÉÎÁ."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoSuboptions "îÅ ÕËÁÚÁÎÙ ÓÕÂÏÐÃÉÉ"
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLibFile "îÅ ÕËÁÚÁÎ ÆÁÊÌ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ"
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLabel "îÅ ÕËÁÚÁÎÁ ÍÅÔËÁ ÆÉÌØÔÒÁ"
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNotEnoughControls "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÎÁÓÔÒÏÅË ÕËÁÚÁÎÏ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoSuboptions "îÅ ÕËÁÚÁÎÙ ÓÕÂÏÐÃÉÉ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLibFile "îÅ ÕËÁÚÁÎ ÆÁÊÌ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLabel "îÅ ÕËÁÚÁÎÁ ÍÅÔËÁ ÆÉÌØÔÒÁ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNotEnoughControls "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÎÁÓÔÒÏÅË ÕËÁÚÁÎÏ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlBelow "%s: ÷ÈÏÄÎÏÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ #%d ÍÅÎØÛÅ ÎÉÖÎÅÊ ÇÒÁÎÉÃÙ %0.4f.\n"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlAbove "%s: ÷ÈÏÄÎÏÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ #%d ÂÏÌØÛÅ ×ÅÒÈÎÅÊ ÇÒÁÎÉÃÙ %0.4f.\n"
 
+// format.c
+
+#define MSGTR_AF_FORMAT_UnknownFormat "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ "
+
+// ========================== INPUT =========================================
+
+// joystick.c
+
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "ïÔËÒÙ×ÁÀ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï ÄÖÏÊÓÔÉËÁ %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔÒÙÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï ÄÖÏÊÓÔÉËÁ %s: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ÄÖÏÊÓÔÉËÁ: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "äÖÏÊÓÔÉË: ðÏÔÅÒÑÎÏ %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×) ÄÁÎÎÙÈ\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnLostSync "äÖÏÊÓÔÉË: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ Ï ÓÏÂÙÔÉÉ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ,\nÏÔÅÒÑÎÁ ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ Ó ÄÒÁÊ×ÅÒÏÍ.\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "äÖÏÊÓÔÉË: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ Ï ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÍ ÔÉÐÅ ÓÏÂÙÔÉÑ %d\n"
+
+// input.c
+
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantRegister2ManyCmdFds "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ ÆÁÊÌÏ× ËÏÍÁÎÄ,\nÎÅ ÍÏÇÕ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌÏ×ÙÊ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ %d.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantRegister2ManyKeyFds "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ ÆÁÊÌÏ× ËÌÁ×ÉÛ,\nÎÅ ÍÏÇÕ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌÏ×ÙÊ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ %d.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrArgMustBeInt "ëÏÍÍÁÎÄÁ %s: ÁÒÇÕÍÅÎÔ %d ÎÅ ÃÅÌÏÅ ÞÉÓÌÏ.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrArgMustBeFloat "ëÏÍÍÁÎÄÁ %s: ÁÒÇÕÍÅÎÔ %d ÎÅ ×ÅÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÊ.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnterminatedArg "ëÏÍÍÁÎÄÁ %s: ÁÒÇÕÍÅÎÔ %d ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌ£Î.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownArg "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÒÇÕÍÅÎÔ %d\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_Err2FewArgs "ëÏÍÍÁÎÄÁ %s ÔÒÅÂÕÅÔ ÎÅ ÍÅÎÅÅ %d ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×, ÍÙ ÎÁÛÌÉ ÐÏËÁ ÔÏÌØËÏ %d.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingCmdFd "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÏÐÉÓÁÔÅÌÑ %d ÆÁÊÌÁ ËÏÍÁÎÄ: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCmdBufferFullDroppingContent "ëÏÍÁÎÄÎÙÊ ÂÕÆÅÒ ÆÁÊÌÏ×ÏÇÏ ÏÐÉÓÁÔÅÌÑ %d ÐÏÌÏÎ: ÐÒÏÐÕÓËÁÀ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrInvalidCommandForKey "îÅ×ÅÒÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÄÌÑ ÐÒÉ×ÑÚËÉ Ë ËÌÁ×ÉÛÅ %s"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrSelect "ïÛÉÂËÁ ×ÙÚÏ×Á select: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnKeyInFd "ïÛÉÂËÁ × ÆÁÊÌÏ×ÏÍ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅ %d ËÌÁ×ÉÛ ××ÏÄÁ\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrDeadKeyOnFd "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ ËÌÁ×ÉÛÉ ××ÏÄÁ × ÆÁÊÌÏ×ÏÍ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅ %d\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_Err2ManyKeyDowns "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÓÏÂÙÔÉÊ ÏÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÎÁÖÁÔÉÑ ËÌÁ×ÉÛ\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "ïÛÉÂËÁ × ÏÐÉÓÁÔÅÌÅ %d ÆÁÊÌÁ ËÏÍÁÎÄ\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ××ÏÄÁ %s: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ËÌÁ×ÉÛÁ '%s'\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "îÅÏËÏÎÞÅÎÎÁÑ ÐÒÉ×ÑÚËÁ %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "âÕÆÅÒ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌ ÄÌÑ ÎÁÚ×ÁÎÉÑ ÜÔÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÌÑ ËÌÁ×ÉÛÉ %s"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "âÕÆÅÒ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌ ÄÌÑ ËÏÍÁÎÄÙ %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "þÔÏ ÍÙ ÚÄÅÓØ ÄÅÌÁÅÍ?\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÄÖÏÊÓÔÉË ××ÏÄÁ\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantStatFile "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ stat %s: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ open %s: %s\n"
+
+// ========================== LIBMPDEMUX ===================================
+
+// url.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_URL_StringAlreadyEscaped "ðÏÈÏÖÅ, ÞÔÏ ÓÔÒÏËÁ ÕÖÅ ÐÒÏÐÕÝÅÎÁ × url_escape %c%c1%c2\n"
+
+// ai_alsa1x.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA1X_CannotSetSamplerate "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ÞÁÓÔÏÔÕ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA1X_CannotSetBufferTime "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ×ÒÅÍÑ ÂÕÆÅÒÉÚÁÃÉÉ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA1X_CannotSetPeriodTime "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ×ÒÅÍÑ ÐÅÒÉÏÄÁ.\n"
+
+// ai_alsa1x.c / ai_alsa.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PcmBrokenConfig "îÅËÏÒÒÅËÔÎÁÑ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÇÏ PCM: ÎÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÊ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_UnavailableAccessType "ôÉÐ ÄÏÓÔÕÐÁ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_UnavailableSampleFmt "æÏÒÍÁÔ ÏÂÒÁÚÃÁ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_UnavailableChanCount "þÉÓÌÏ ËÁÎÁÌÏ× ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ - ×ÏÚ×ÒÁÝÁÀÓØ Ë ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallHWParams "îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÐÐÁÒÁÔÎÙÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ: %s"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "îÅ ÍÏÇÕ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÅÒÉÏÄ, ÒÁ×ÎÙÊ ÒÁÚÍÅÒÕ ÂÕÆÅÒÁ (%u == %lu)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÁÕÄÉÏ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ïÛÉÂËÁ ÓÔÁÔÕÓÁ ALSA: %s"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (ËÁË ÍÉÎÉÍÕÍ ÄÌÉÔÅÌØÎÏÓÔØÀ %.3f ÍÓ)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "óÔÁÔÕÓ ALSA:\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ: %s"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ/ÚÁÐÉÓÉ ALSA"
+
+// ai_oss.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetChanCount "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ÞÉÓÌÏ ËÁÎÁÌÏ×: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetStereo "îÅ ÍÏÇÕ ×ËÌÀÞÉÔØ ÓÔÅÒÅÏ: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2Open "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ '%s': %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_UnsupportedFmt "ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÆÏÒÍÁÔ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetAudioFmt "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ÁÕÄÉÏÆÏÒÍÁÔ."
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetSamplerate "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ÞÁÓÔÏÔÕ ÄÉÓËÒÅÔÉÚÁÃÉÉ: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetTrigger "îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÔÒÉÇÇÅÒ: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2GetBlockSize "îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÂÌÏËÁ!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_AudioBlockSizeZero "òÁÚÍÅÒ ÁÕÄÉÏÂÌÏËÁ ÎÕÌÅ×ÏÊ, ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ × %d!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_AudioBlockSize2Low "òÁÚÍÅÒ ÁÕÄÉÏÂÌÏËÁ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌ, ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ × %d!\n"
+
+// asfheader.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_HeaderSizeOver1MB "æáôáìøîáñ ïûéâëá: ÏÁÚÍÅÒ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÂÏÌÅÅ 1 MB (%d)!\nðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁÍ MPlayer É ÚÁÇÒÕÚÉÔÅ/ÏÔÏÛÌÉÔÅ ÜÔÏÔ ÆÁÊÌ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_HeaderMallocFailed "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×) ÄÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_EOFWhileReadingHeader "EOF ÐÒÉ ÞÔÅÎÉÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ASF, ÉÓÐÏÒÞÅÎÎÙÊ/ÎÅÐÏÌÎÙÊ ÆÁÊÌ?\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_DVRWantsLibavformat "DVR, ×ÅÒÏÑÔÎÏ, ÂÕÄÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ Ó libavformat,\nÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ -demuxer 35, ÅÓÌÉ Õ ÷ÁÓ ÅÓÔØ ÐÒÏÂÌÅÍÙ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_NoDataChunkAfterHeader "îÅÔ Ú×ÅÎÁ ÄÁÎÎÙÈ, ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÚÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_AudioVideoHeaderNotFound "ASF: ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ ÁÕÄÉÏ ÉÌÉ ×ÉÄÅÏ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË - ÉÓÐÏÒÞÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ?\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_InvalidLengthInASFHeader "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÄÌÉÎÁ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ ASF!\n"
+
+// asf_mmst_streaming.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_WriteError "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_EOFAlert "\nôÒÅ×ÏÇÁ! EOF\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_PreHeaderReadFailed "ÞÔÅÎÉÅ ÐÒÅÄÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_InvalidHeaderSize "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÒÁÚÍÅÒ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ, ÂÅÚÎÁÄ£ÖÎÏ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_HeaderDataReadFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_packet_lenReadFailed "ÎÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ packet_len.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_InvalidRTSPPacketSize "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÒÁÚÍÅÒ ÐÁËÅÔÁ RTSP, ÂÅÚÎÁÄ£ÖÎÏ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_CmdDataReadFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÕÐÒÁ×ÌÑÀÝÉÅ ÄÁÎÎÙÅ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_HeaderObject "ÏÂßÅËÔ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_DataObject "ÏÂßÅËÔ ÄÁÎÎÙÈ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_FileObjectPacketLen "ÆÁÊÌÏ×ÙÊ ÏÂßÅËÔ, ÄÌÉÎÁ ÐÁËÅÔÁ = %d (%d)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_StreamObjectStreamID "ÐÏÔÏËÏ×ÙÊ ÏÂßÅËÔ, ID ÐÏÔÏËÁ: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_2ManyStreamID "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ID, ÐÏÔÏË ÐÒÏÐÕÝÅÎ."
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_UnknownObject "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÏÂßÅËÔ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_MediaDataReadFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÍÅÄÉÁÄÁÎÎÙÅ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_MissingSignature "ÐÒÏÐÕÝÅÎÁ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_PatentedTechnologyJoke "÷Ó£ ÓÄÅÌÁÎÏ. óÐÁÓÉÂÏ ÚÁ ÚÁÇÒÕÚËÕ ÍÅÄÉÁÆÁÊÌÁ,\nÓÏÄÅÒÖÁÝÅÇÏ ÐÒÏÐÒÉÅÔÁÒÎÕÀ É ÚÁÐÁÔÅÎÔÏ×ÁÎÎÕÀ ÔÅÈÎÏÌÏÇÉÀ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_UnknownCmd "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ %02x\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_GetMediaPacketErr "ÏÛÉÂËÁ get_media_packet : %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_Connected "óÏÅÄÉÎÉÌÉÓØ\n"
+
+// asf_streaming.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_StreamChunkSize2Small "üÈ, ÒÁÚÍÅÒ stream_chunck ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌ: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_SizeConfirmMismatch "ÎÅÓÏÏÔ×ÅÔÓ×ÉÅ size_confirm!: %d %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_WarnDropHeader "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÒÏÐÕÓË ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ????\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrorParsingChunkHeader "ïÛÉÂËÁ ÒÁÚÂÏÒÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ Ú×ÅÎÁ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_NoHeaderAtFirstChunk "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ËÁË ÐÅÒ×ÏÅ Ú×ÅÎÏ !!!!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "ïÛÉÂËÁ: îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÂÕÆÅÒ × %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×).\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÓÅÔÅ×ÏÇÏ ÐÏÔÏËÁ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "ïÛÉÂËÁ: ú×ÅÎÏ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "ïÛÉÂËÁ: îÏÍÅÒ ÐÏÄÃÅÐÏÞËÉ ÎÅ×ÅÒÅÎ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "CËÏÒÏÓÔØ ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÁ, ÆÁÊÌ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÐÒÏÉÇÒÁÎ!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "CËÏÒÏÓÔØ ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÁ, ÏÔËÌÀÞÁÀ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "CËÏÒÏÓÔØ ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÁ, ÏÔËÌÀÞÁÀ ×ÉÄÅÏÐÏÔÏË.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÄÌÉÎÁ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ ASF!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ Ú×ÅÎÁ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "ïÛÉÂËÁ: chunk_size > packet_size\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ Ú×ÅÎÁ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ASF\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ URL ÐÒÏËÓÉ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÐÏÔÏËÁ ASF\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Failed2ParseHTTPResponse "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÁÎÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔ×ÅÔ HTTP.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ServerReturn "óÅÒ×ÅÒ ×ÅÒÎÕÌ %d:%s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFHTTPParseWarnCuttedPragma "ðòåäõðòåöäåîéå áîáìéúáôïòá HTTP ASF : Pragma %s ÕÒÅÚÁÎÁ ÏÔ %d ÂÁÊÔ ÄÏ %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_SocketWriteError "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÓÏËÅÔÁ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_HeaderParseFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_NoStreamFound "ðÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamingType "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÐÏÔÏËÁ ASF\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InfoStreamASFURL "STREAM_ASF, URL: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_StreamingFailed "óÂÏÊ, ×ÙÈÏÖÕ.\n"
+
+// audio_in.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_ErrReadingAudio "\nïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÁÕÄÉÏ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_XRUNSomeFramesMayBeLeftOut "÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅ ÐÅÒÅÓËÏËÁ, ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ËÁÄÒÙ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÐÏÔÅÒÑÎÙ!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_ErrFatalCannotRecover "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ, ÎÅ ÍÏÇÕ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØÓÑ!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_NotEnoughSamples "\nîÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÁÕÄÉÏÏÂÒÁÚÃÏ×!\n"
+
+// aviheader.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** ÐÕÓÔÏÊ ÓÐÉÓÏË?!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "îÁÊÄÅÎ ÆÉÌØÍ ÎÁ 0x%X - 0x%X\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "îÁÊÄÅÎ 'bih', ÒÁÚÍÅÒ Ú×ÅÎÁ %u ÂÁÊÔ(Á/Ï×), ÒÁÚÍÅÒ 'bih' %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÔÁÂÌÉÃÙ ÂÁÚÏ×ÙÈ ËÁÄÒÏ× ÄÌÑ M$ mpg4v1 ×ÉÄÅÏ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÔÁÂÌÉÃÙ ÂÁÚÏ×ÙÈ ËÁÄÒÏ× ÄÌÑ DIVX3 ×ÉÄÅÏ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÔÁÂÌÉÃÙ ÂÁÚÏ×ÙÈ ËÁÄÒÏ× ÄÌÑ MPEG-4 ×ÉÄÅÏ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "îÁÊÄÅÎ 'wf', ÒÁÚÍÅÒ Ú×ÅÎÁ %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×), ÒÁÚÍÅÒ 'wh' %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: ÎÁÊÄÅÎ dmlh (ÒÁÚÍÅÒ=%d) (×ÓÅÇÏ_ËÁÄÒÏ×=%d)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "þÉÔÁÀ ÂÌÏË INDEX, %d Ú×ÅÎØÅ× ÄÌÑ %d ËÁÄÒÏ× (fpos=%"PRId64").\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË RIFF...\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: üÔÏ ÎÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË AVI..\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "éÓÐÏÒÞÅÎÎÏÅ Ú×ÅÎÏ? chunksize=%d (id=%.4s)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: ðÏÓÔÒÏÅÎÉÅ ÉÎÄÅËÓÁ ODML (%d Ú×ÅÎØÅ× ÓÕÐÅÒÉÎÄÅËÓÁ).\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: ïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÐÌÏÈÏÊ (ÎÅÐÏÌÎÙÊ?) ÆÁÊÌ. éÓÐÏÌØÚÕÀ ÔÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ÉÎÄÅËÓ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÆÁÊÌ ÉÎÄÅËÓÁ %s: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_NotValidMPidxFile "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ËÏÒÒÅËÔÎÙÍ ÆÁÊÌÏÍ ÉÎÄÅËÓÁ MPlayer.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FailedMallocForIdxFile "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ÄÌÑ ÄÁÎÎÙÈ ÉÎÄÅËÓÁ ÉÚ %s.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_PrematureEOF "ÐÒÅÖÄÅ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ËÏÎÅà ÉÎÄÅËÓÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_IdxFileLoaded "úÁÇÒÕÖÁÀ ÉÎÄÅËÓÎÙÊ ÆÁÊÌ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_GeneratingIdx "óÏÚÄÁÀ éÎÄÅËÓ: %3lu %s   \r"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_IdxGeneratedForHowManyChunks "AVI: óÏÚÄÁÎÁ ÉÎÄÅËÓÎÁÑ ÔÁÂÌÉÃÁ ÄÌÑ %d Ú×ÅÎØÅ×!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_Failed2WriteIdxFile "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ ÉÎÄÅÓÁ %s: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_IdxFileSaved "óÏÈÒÁΣΠÉÎÄÅËÓÎÙÊ ÆÁÊÌ: %s\n"
+
+// cache2.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rüÔÏÔ ÐÏÔÏË ÎÅ ËÜÛÉÒÕÅÍ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos ÒÁÚÌÉÞÁÀÔÓÑ!!! óÏÏÂÝÉÔÅ ÏÂ ÜÔÏÊ ÏÛÉÂËÅ...\n"
+
+// cdda.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_CantOpenCDDADevice "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï CDDA.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_CantOpenDisc "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÉÓË.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_AudioCDFoundWithNTracks "îÁÊÄÅÎ ÁÕÄÉÏ CD Ó %ld ÄÏÒÏÖËÁÍÉ.\n"
+
+// cddb.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToReadTOC "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ TOC.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToOpenDevice "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NotAValidURL "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ URL\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToSendHTTPRequest "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ HTTP ÚÁÐÒÏÓ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToReadHTTPResponse "îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÅÓÔØ HTTP ÏÔ×ÅÔ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_HTTPErrorNOTFOUND "îÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_HTTPErrorUnknown "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ËÏÄ ÏÛÉÂËÉ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCacheFound "ëÜÛ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NotAllXMCDFileHasBeenRead "îÅ ×ÓÅ xmcd ÆÁÊÌÙ ÂÙÌÉ ÐÒÏÞÉÔÁÎÙ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToCreateDirectory "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ËÁÔÁÌÏÇ %s.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NotAllXMCDFileHasBeenWritten "îÅ ×ÓÅ xmcd ÆÁÊÌÙ ÂÙÌÉ ÚÁÐÉÓÁÎÙ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_InvalidXMCDDatabaseReturned "÷ÏÚ×ÒÁݣΠÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ xmcd.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_UnexpectedFIXME "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÏÅ FIXME\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_UnhandledCode "ÎÅÏÂÒÁÂÏÔÁÎÎÙÊ ËÏÄ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_UnableToFindEOL "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ËÏÎÅà ÓÔÒÏËÉ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "áÎÁÌÉÚ ÕÓÐÅÛÅÎ, ÎÁÊÄÅÎÏ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "áÌØÂÏÍ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "óÅÒ×ÅÒ ×ÅÒÎÕÌ: ÏÛÉÂËÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ËÏÍÁÎÄÙ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "îÅÄÏÓÔÕÐÎÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÁÊÔÅ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "îÅÔ CD × ÐÒÉ×ÏÄÅ.\n"
+
+// cue_read.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UnexpectedCuefileLine "[bincue] îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÑ ÓÔÒÏËÁ ÆÁÊÌÁ cue: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_BinFilenameTested "[bincue] ÐÒÏ×ÅÒÅÎÎÏÅ ÉÍÑ ÂÉÎÁÒÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CannotFindBinFile "[bincue] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÂÉÎÁÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - ÂÅÚÎÁÄ£ÖÎÏ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UsingBinFile "[bincue] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÂÉÎÁÒÎÙÊ ÆÁÊÌ %s.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UnknownModeForBinfile "[bincue] ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ ÄÌÑ ÂÉÎÁÒÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ.\nüÔÏÇÏ ÎÅ ÄÏÌÖÎÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔØ. ÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CannotOpenCueFile "[bincue] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_ErrReadingFromCueFile "[bincue] ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÉÚ %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_ErrGettingBinFileSize "[bincue] ïÛÉÂËÁ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÂÉÎÁÒÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_InfoTrackFormat "ÄÏÒÏÖËÁ %02d: ÆÏÒÍÁÔ=%d %02d:%02d:%02d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UnexpectedBinFileEOF "[bincue] ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅÃ ÂÉÎÁÒÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CannotReadNBytesOfPayload "[bincue] îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×) ÐÏÌÅÚÎÏÊ ÎÁÇÒÕÚËÉ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CueStreamInfo_FilenameTrackTracksavail "CUE ÏÔËÒÙÔÉÅ_ÐÏÔÏËÁ, ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ=%s, ÄÏÒÏÖËÁ=%d, ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÄÏÒÏÖËÉ: %d -> %d\n"
+
+// network.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_UnknownAF "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÄÒÅÓÏ× %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ResolvingHostForAF "òÁÚÒÅÛÁÀ %s ÄÌÑ %s...\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CantResolv "îÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ÉÍÑ ÄÌÑ %s: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ConnectingToServer "óÏÅÄÉÎÑÀÓØ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s[%s]: %d...\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CantConnect2Server "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÅÄÉÎÉÔÓÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_SelectFailed "Select ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ConnTimeout "ÔÁÊÍÁÕÔ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_GetSockOptFailed "getsockopt ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ConnectError "ÏÛÉÂËÁ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_InvalidProxySettingTryingWithout "îÅ×ÅÒÎÙÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏËÓÉ... ÐÒÏÂÕÀ ÂÅÚ ÐÒÏËÓÉ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CantResolvTryingWithoutProxy "îÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ÕÄÁÌ£ÎÎÏÅ ÉÍÑ ÄÌÑ AF_INET. ðÒÏÂÕÀ ÂÅÚ ÐÒÏËÓÉ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ErrSendingHTTPRequest "ïÛÉÂËÁ ÏÔÐÒÁ×ËÉ HTTP ÚÁÐÒÏÓÁ: ðÏÓÌÁÎ ÎÅ ×ÅÓØ ÚÁÐÒÏÓ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ReadFailed "þÔÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_Read0CouldBeEOF "http_read_response ÐÒÏÞÉÔÁÎÏ 0 (Ô.Å. EOF).\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_AuthFailed "ïÛÉÂËÁ ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÏÐÃÉÉ -user É -passwd ÞÔÏÂÙ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ×ÁÛÉ\n"\
+"ÌÏÇÉÎ/ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ ÓÐÉÓËÁ URL, ÉÌÉ ÓÆÏÒÍÉÒÕÊÔÅ URL ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ:\n"\
+"http://ÌÏÇÉÎ:ÐÁÒÏÌØ@ÉÍÑ_ÈÏÓÔÁ/ÆÁÊÌ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_AuthRequiredFor "äÌÑ %s ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_AuthRequired "ôÒÅÂÕÅÔÓÑ ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_NoPasswdProvidedTryingBlank "ðÁÒÏÌØ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ, ÐÒÏÂÕÀ ÐÕÓÔÏÊ ÐÁÒÏÌØ.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ErrServerReturned "óÅÒ×ÅÒ ×ÅÒÎÕÌ %d: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CacheSizeSetTo "õÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ ÒÁÚÍÅÒ ËÜÛÁ %d ëâÁÊÔ(Á/Ï×)\n"
+
+// demux_audio.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIO_UnknownFormat "äÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ: ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ %d.\n"
+
+// demux_demuxers.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_DEMUXERS_FillBufferError "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÏÌÎÅÎÉÑ_ÂÕÆÅÒÁ: ÐÌÏÈÏÊ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒ: ÎÅ vd, ad ÉÌÉ sd.\n"
+
+// demux_nuv.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "÷ ÆÁÊÌÅ ÎÅÔ ×ÉÄÅÏÂÌÏËÏ×.\n"
+
+// demux_xmms.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "îÁÊÄÅÎ ÐÌÁÇÉÎ: %s (%s).\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_ClosingPlugin "úÁËÒÙ×ÁÀ ÐÌÁÇÉÎ: %s.\n"
+
+// ========================== LIBMPMENU ===================================
+
+// common
+
+#define MSGTR_LIBMENU_NoEntryFoundInTheMenuDefinition "[íåîà] îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ×ÈÏÖÄÅÎÉÊ × ÏÐÉÓÁÎÉÉ ÍÅÎÀ.\n"
+
+// libmenu/menu.c
+#define MSGTR_LIBMENU_SyntaxErrorAtLine "[íåîà] ÏÛÉÂËÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ × ÓÔÒÏËÅ: %d\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuDefinitionsNeedANameAttrib "[íåîà] ïÐÉÓÁÎÉÑ ÍÅÎÀ ÔÒÅÂÕÀÔ ÉÍÅÎÎÏÇÏ ÁÔÒÉÂÕÔÁ (ÓÔÒÏËÁ %d).\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_BadAttrib "[íåîà] ÐÌÏÈÏÊ ÁÔÒÉÂÕÔ %s=%s × ÍÅÎÀ '%s' × ÓÔÒÏËÅ %d\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_UnknownMenuType "[íåîà] ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÍÅÎÀ '%s' × ÓÔÒÏËÅ %d\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_CantOpenConfigFile "[íåîà] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÍÅÎÀ: %s\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ConfigFileIsTooBig "[íåîà] ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÓÌÉÛËÏÍ ×ÅÌÉË (> %d KB)\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ConfigFileIsEmpty "[íåîà] ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÐÕÓÔ.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuNotFound "[íåîà] íÅÎÀ %s ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuInitFailed "[íåîà] íÅÎÀ '%s': ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_UnsupportedOutformat "[íåîà] îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÁÔ!!!!\n"
+
+// libmenu/menu_cmdlist.c
+#define MSGTR_LIBMENU_ListMenuEntryDefinitionsNeedAName "[íåîà] ïÐÉÓÁÎÉÑÍ ×ÈÏÖÄÅÎÉÊ ÍÅÎÀ ÓÐÉÓËÁ ÎÕÖÎÏ ÉÍÑ (ÓÔÒÏËÁ %d).\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ListMenuNeedsAnArgument "[íåîà] íÅÎÀ ÓÐÉÓËÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÁÒÇÕÍÅÎÔ.\n"
+
+// libmenu/menu_console.c
+#define MSGTR_LIBMENU_WaitPidError "[íåîà] ïÛÉÂËÁ ×ÙÚÏ×Á waitpid: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_SelectError "[íåîà] ïÛÉÂËÁ ×ÙÚÏ×Á select.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ReadErrorOnChilds "[íåîà] ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÄÏÞÅÒÎÅÇÏ ÆÁÊÌÏ×ÏÇÏ ÏÐÉÓÁÔÅÌÑ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ConsoleRun "[íåîà] úÁÐÕÓË ËÏÎÓÏÌÉ: %s ...\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_AChildIsAlreadyRunning "[íåîà] äÏÞÅÒÎÉÊ ÐÒÏÃÅÓÓ ÕÖÅ ÚÁÐÕÝÅÎ.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ForkFailed "[íåîà] ÷ÙÚÏ× fork ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ !!!\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_WriteError "[íåîà] ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ\n"
+
+// libmenu/menu_filesel.c
+#define MSGTR_LIBMENU_OpendirError "[íåîà] ÏÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ËÁÔÁÌÏÇÁ: %s\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ReallocError "[íåîà] ÏÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÒÁÓÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÐÁÍÑÔÉ: %s\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MallocError "[íåîà] ÏÛÉÂËÁ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÐÁÍÑÔÉ: %s\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ReaddirError "[íåîà] ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ËÁÔÁÌÏÇÁ: %s\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_CantOpenDirectory "[íåîà] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÁÔÁÌÏÇ %s.\n"
+
+// libmenu/menu_param.c
+#define MSGTR_LIBMENU_SubmenuDefinitionNeedAMenuAttribut "[íåîà] ïÐÉÓÁÎÉÑÍ ÐÏÄÍÅÎÀ ÎÕÖÅÎ ÁÔÒÉÂÕÔ 'menu'.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_PrefMenuEntryDefinitionsNeed "[íåîà] ïÐÉÓÁÎÉÑÍ ×ÈÏÖÄÅÎÉÊ ÍÅÎÀ ÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÊ ÎÕÖÅÎ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÔÒÉÂÕÔ 'property'\n(ÓÔÒÏËÁ %d).\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_PrefMenuNeedsAnArgument "[íåîà] íÅÎÀ ÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÊ ÎÕÖÅÎ ÁÒÇÕÍÅÎÔ.\n"
+
+// libmenu/menu_pt.c
+#define MSGTR_LIBMENU_CantfindTheTargetItem "[íåîà] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÃÅÌÅ×ÏÊ ÐÕÎËÔ ????\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_FailedToBuildCommand "[íåîà] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÓÔÒÏÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ: %s.\n"
+
+// libmenu/menu_txt.c
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuTxtNeedATxtFileName "[íåîà] ôÅËÓÔÏ×ÏÍÕ ÍÅÎÀ ÎÕÖÎÏ ÉÍÑ ÔÅËÓÔÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÁ (ÐÁÒÁÍÅÔÒ file).\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuTxtCantOpen "[íåîà] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_WarningTooLongLineSplitting "[íåîà] ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ, ÓÔÒÏËÁ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÁÑ. òÁÚÂÉ×ÁÀ.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ParsedLines "[íåîà] ðÒÏÁÎÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÏ %d ÓÔÒÏË.\n"
+
+// libmenu/vf_menu.c
+#define MSGTR_LIBMENU_UnknownMenuCommand "[íåîà] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ: '%s'.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_FailedToOpenMenu "[íåîà] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÍÅÎÀ: '%s'.\n"
+
+// ========================== LIBMPCODECS ===================================
+
+// libmpcodecs/ad_libdv.c
+#define MSGTR_MPCODECS_AudioFramesizeDiffers "[AD_LIBDV] ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! òÁÚÍÅÒ ÆÒÅÊÍÁ ÁÕÄÉÏ ÏÔÌÉÞÁÅÔÓÑ! read=%d hdr=%d.\n"
+
+// libmpcodecs/vd_dmo.c vd_dshow.c vd_vfw.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÄÌÑ ËÏÄÅËÁ cinepak.\n"
+
+// libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
+#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC ÕÓËÏÒÅÎÎÙÊ ËÏÄÅË.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] áÒÉÆÍÅÔÉÞÅÓËÏÅ ÓÒÅÄÎÅÅ QP: %2.4f, çÁÒÍÏÎÉÞÅÓËÏÅ ÓÒÅÄÎÅÅ QP: %2.4f\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] óÂÏÊ DRI.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÄÌÑ ËÏÄÅËÁ.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC-ÕÓËÏÒÅÎÎÙÊ MPEG-2.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] ðÒÏÂÕÀ pixfmt=%d.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] âÕÆÅÒ mc_get_buffer ÄÏÌÖÅÎ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÔÏÌØËÏ Ó XVMC ÕÓËÏÒÅÎÉÅÍ!!"
+#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] îÅÏÖÉÄÁÎÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ init_vo.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] îÅ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÍÁÑ ÏÛÉÂËÁ: ÎÅ ÐÏÌÕÞÅÎÙ ÂÕÆÅÒÙ ÒÅÎÄÅÒÉÎÇÁ.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] òÁÚÒÅÛÅÎÙ ÔÏÌØËÏ ÂÕÆÅÒÙ, ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ vo_xvmc.\n"
+
+// libmpcodecs/ve_lavc.c
+#define MSGTR_MPCODECS_HighQualityEncodingSelected "[VE_LAVC] ÷ÙÂÒÁÎÏ ×ÙÓÏËÏËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÏÅ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ (ÎÅ × ÒÅÁÌØÎÏÍ ×ÒÅÍÅÎÉ)!\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_UsingConstantQscale "[VE_LAVC] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÊ qscale = %f (VBR).\n"
+
+// libmpcodecs/ve_raw.c
+#define MSGTR_MPCODECS_OutputWithFourccNotSupported "[VE_RAW] óÙÒÏÊ ×Ù×ÏÄ Ó FourCC [%x] ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ!\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_NoVfwCodecSpecified "[VE_RAW] îÅÏÂÈÏÄÉÍÙÊ VfW ËÏÄÅË ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌ£Î!!\n"
+
+// libmpcodecs/vf_crop.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CropBadPositionWidthHeight "[CROP] ðÌÏÈÁÑ ÐÏÚÉÃÉÑ/ÛÉÒÉÎÁ/×ÙÓÏÔÁ - ÕÒÅÚÁÎÎÁÑ ÏÂÌÁÓÔØ ×ÎÅ ÏÒÉÇÉÎÁÌÁ!\n"
+
+// libmpcodecs/vf_cropdetect.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CropArea "[CROP] ïÂÌÁÓÔØ ÕÒÅÚÁÎÉÑ: X: %d..%d Y: %d..%d (-vf crop=%d:%d:%d:%d).\n"
+
+// libmpcodecs/vf_format.c, vf_palette.c, vf_noformat.c
+#define MSGTR_MPCODECS_UnknownFormatName "[VF_FORMAT] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÉÍÑ ÆÏÒÍÁÔÁ: '%s'.\n"
+
+// libmpcodecs/vf_framestep.c vf_noformat.c vf_palette.c vf_tile.c
+#define MSGTR_MPCODECS_ErrorParsingArgument "[VF_FRAMESTEP] ïÛÉÂËÁ ÁÎÁÌÉÚÁ ÁÒÇÕÍÅÎÔÁ.\n"
+
+// libmpcodecs/ve_vfw.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CompressorType "ôÉÐ ËÏÍÐÒÅÓÓÏÒÁ: %.4lx\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_CompressorSubtype "ðÏÄÔÉÐ ËÏÍÐÒÅÓÓÏÒÁ: %.4lx\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_CompressorFlags "æÌÁÇÉ ËÏÍÐÒÅÓÓÏÒÁ: %lu, ×ÅÒÓÉÑ %lu, ×ÅÒÓÉÑ ICM: %lu\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_Flags "æÌÁÇÉ:"
+#define MSGTR_MPCODECS_Quality " ËÁÞÅÓÔ×Ï"
+
+// libmpcodecs/vf_expand.c
+#define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "ðÏÌÎÙÊ DR ÎÅ×ÏÚÍÏÖÅÎ, ÐÒÏÂÕÀ SLICES ×ÚÁÍÅÎ!\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "ðòåäõðòåöäåîéå! óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÉÌØÔÒ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ SLICES,\nÐÒÉÇÏÔÏ×ØÔÅÓØ Ë ÏÛÉÂËÅ ÓÅÇÍÅÎÔÁÃÉÉ ÐÁÍÑÔÉ (sig11)...\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "ðÏÞÅÍÙ ÍÙ ÐÏÌÕÞÉÌÉ NULL??\n"
+
+// libmpcodecs/vf_fame.c
+#define MSGTR_MPCODECS_FatalCantOpenlibFAME "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ libFAME!\n"
+
+// libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
+#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupport "%s ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÆÉÌØÔÒÏÍ/×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄÏÍ :(\n"
+
+// ================================== LIBMPVO ====================================
+
+// mga_common.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_ErrorInConfigIoctl "[MGA] ÏÛÉÂËÁ × mga_vid_config ioctl (ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ mga_vid.o?)"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldNotGetLumaValuesFromTheKernelModule "[MGA] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÌÀÍÙ ÉÚ ÍÏÄÕÌÑ ÑÄÒÁ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldNotSetLumaValuesFromTheKernelModule "[MGA] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÌÀÍÙ ÉÚ ÍÏÄÕÌÑ ÑÄÒÁ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_ScreenWidthHeightUnknown "[MGA] ûÉÒÉÎÁ/×ÙÓÏÔÁ ÜËÒÁÎÁ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_InvalidOutputFormat "[MGA] ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÁÔ %0X\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_IncompatibleDriverVersion "[MGA] ÷ÅÒÓÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ mga_vid ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó ÜÔÏÊ ×ÅÒÓÉÅÊ MPlayer!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_UsingBuffers "[MGA] éÓÐÏÌØÚÕÀ %d ÂÕÆÅÒÏ×.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldntOpen "[MGA] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+#define MGSTR_LIBVO_MGA_ResolutionTooHigh "[MGA] òÁÚÒÅÛÅÎÉÅ ÉÓÔÏÞÎÉËÁ, ÐÏ ËÒÁÊÎÅÊ ÍÅÒÅ × ÏÄÎÏÍ ÉÚÍÅÒÅÎÉÉ, ÂÏÌØÛÅ ÞÅÍ\n1023x1023. ðÅÒÅÍÁÓÛÔÁÂÉÒÕÊÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏ ÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -lavdopts lowres=1\n"
+
+// libvo/vesa_lvo.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_ThisBranchIsNoLongerSupported "[VESA_LVO] üÔÁ ×ÅÔËÁ ÂÏÌØÛÅ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ.\n[VESA_LVO] éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -vo vesa:vidix ×ÚÁÍÅÎ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CouldntOpen "[VESA_LVO] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ: '%s'\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_InvalidOutputFormat "[VESA_LVI] îÅ×ÅÒÎÙÊ ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÁÔ: %s(%0X)\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] ÷ÅÒÓÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ fb_vid ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó ÜÔÏÊ ×ÅÒÓÉÅÊ MPlayer!\n"
+
+// libvo/vo_3dfx.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_Only16BppSupported "[VO_3DFX] ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ 16bpp!"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_VisualIdIs "[VO_3DFX] ÷ÉÚÕÁÌØÎÙÊ ID %lx.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_UnableToOpenDevice "[VO_3DFX] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ /dev/3dfx.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_Error "[VO_3DFX] ïÛÉÂËÁ: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_CouldntMapMemoryArea "[VO_3DFX] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔÏÂÒÁÚÉÔØ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÁÍÑÔÉ 3dfx: %p,%p,%d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_DisplayInitialized "[VO_3DFX] éÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÏ: %p.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_UnknownSubdevice "[VO_3DFX] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÕÂÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï: %s.\n"
+
+// libvo/vo_dxr3.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToLoadNewSPUPalette "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÌÉÔÒÕ SPU!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetPlaymode "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ÒÅÖÉÍ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetSubpictureMode "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÄÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÓÕÂËÁÒÔÉÎËÉ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToGetTVNorm "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÒÅÖÉÍ ô÷!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoSelectedTVNormByFrameRate "[VO_DXR3] á×ÔÏ×ÙÂÏÒ ÒÅÖÉÍÁ ô÷ ÐÏ ÞÁÓÔÏÔÅ ËÁÄÒÏ×: "
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetTVNorm "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÅÖÉÍ ô÷!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingUpForNTSC "[VO_DXR3] õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÄÌÑ NTSC.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingUpForPALSECAM "[VO_DXR3] õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÄÌÑ PAL/SECAM.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingAspectRatioTo43 "[VO_DXR3] õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÐÒÏÐÏÒÃÉÉ 4:3.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingAspectRatioTo169 "[VO_DXR3] õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÐÒÏÐÏÒÃÉÉ 16:9.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_OutOfMemory "[VO_DXR3] ÎÅÈ×ÁÔËÁ ÐÁÍÑÔÉ\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToAllocateKeycolor "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÚÎÁÞÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÏÊ Ã×ÅÔ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToAllocateExactKeycolor "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÚÎÁÞÉÔØ ÔÏÞÎÙÊ ËÌÀÞÅ×ÏÊ Ã×ÅÔ,\nÉÓÐÏÌØÚÕÀ ÂÌÉÖÁÊÛÅÅ ÐÒÉÂÌÉÖÅÎÉÅ (0x%lx).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_Uninitializing "[VO_DXR3] äÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedRestoringTVNorm "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÅÖÉÍ ô÷!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_EnablingPrebuffering "[VO_DXR3] ÷ËÌÀÞÁÀ ÐÒÅÄÂÕÆÅÒÉÚÁÃÉÀ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UsingNewSyncEngine "[VO_DXR3] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÎÏ×ÙÊ ÍÅÈÁÎÉÚÍ ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÉ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UsingOverlay "[VO_DXR3] éÓÐÏÌØÚÕÀ Ï×ÅÒÌÅÊ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorYouNeedToCompileMplayerWithX11 "[VO_DXR3] ïÛÉÂËÁ: äÌÑ Ï×ÅÒÌÅÑ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÁ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÑ Ó ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÍÉ\nÂÉÂÌÉÏÔÅËÁÍÉ/ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍÉ X11.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_WillSetTVNormTo "[VO_DXR3] õÓÔÁÎÏ×ÌÀ ÒÅÖÉÍ ô÷ ×: "
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoAdjustToMovieFrameRatePALPAL60 "Á×ÔÏÒÅÇÕÌÉÒÏ×ËÁ Ë ÞÁÓÔÏÔÅ ËÁÄÒÏ× ÆÉÌØÍÁ (PAL/PAL-60)"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoAdjustToMovieFrameRatePALNTSC "Á×ÔÏÒÅÇÕÌÉÒÏ×ËÁ Ë ÞÁÓÔÏÔÅ ËÁÄÒÏ× ÆÉÌØÍÁ (PAL/NTSC)"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UseCurrentNorm "éÓÐÏÌØÚÕÀ ÔÅËÕÝÉÊ ÒÅÖÉÍ."
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UseUnknownNormSuppliedCurrentNorm "ðÒÅÄÌÏÖÅÎ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ. éÓÐÏÌØÚÕÀ ÔÅËÕÝÉÊ ÒÅÖÉÍ."
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTrying "[VO_DXR3] ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ %s ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ, ÐÒÏÂÕÀ /dev/em8300 ×ÚÁÍÅÎ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTryingMV "[VO_DXR3] ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ %s ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ, ÐÒÏÂÕÀ /dev/em8300_mv ×ÚÁÍÅÎ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWell "[VO_DXR3] ôÁËÖÅ ÏÛÉÂËÁ ÏÔÒÙÔÉÑ /dev/em8300 ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWellMV "[VO_DXR3] ôÁËÖÅ ÏÛÉÂËÁ ÏÔÒÙÔÉÑ /dev/em8300_mv ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_Opened "[VO_DXR3] ïÔËÒÙÔÏ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTryingSP "[VO_DXR3] ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ %s ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ, ÐÒÏÂÕÀ /dev/em8300_sp ×ÚÁÍÅÎ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWellSP "[VO_DXR3] ôÁËÖÅ ÏÛÉÂËÁ ÏÔÒÙÔÉÑ /dev/em8300_sp ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToOpenDisplayDuringHackSetup "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÉÓÐÌÅÊ × ÐÒÏÃÅÓÓÅ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÈÁËÁ Ï×ÅÒÌÅÑ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToInitX11 "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ X11!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayAttribute "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÔÒÉÂÕÔ Ï×ÅÒÌÅÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayScreen "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÜËÒÁÎ Ï×ÅÒÄÅÑ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedEnablingOverlay "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÁËÔÉ×ÉÒÏ×ÁÔØ Ï×ÅÒÌÅÊ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedResizingOverlayWindow "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÏËÎÁ Ï×ÅÒÌÅÑ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayBcs "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ bcs Ï×ÅÒÌÅÑ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayYOffsetValues "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ Y-ÓÍÅÝÅÎÉÊ Ï×ÅÒÌÅÑ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayXOffsetValues "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ X-ÓÍÅÝÅÎÉÊ Ï×ÅÒÌÅÑ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayXScaleCorrection "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÒÒÅËÃÉÀ ÎÁ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÏ X Ï×ÅÒÌÅÑ!\n÷ÙÈÏÖÕ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_YOffset "[VO_DXR3] ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÐÏ Y: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_XOffset "[VO_DXR3] ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÐÏ X: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_XCorrection "[VO_DXR3] ËÏÒÒÅËÃÉÑ ÐÏ X: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSetSignalMix "[VO_DXR3] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÉÇÎÁÌ mix!\n"
+
+// libvo/vo_mga.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_AspectResized "[VO_MGA] aspect(): ÉÚÍÅΣΠÒÁÚÍÅÒ × %dx%d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_Uninit "[VO] ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ!\n"
+
+// libvo/vo_null.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_NULL_UnknownSubdevice "[VO_NULL] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÕÂÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï: %s.\n"
+
+// libvo/vo_png.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning1 "[VO_PNG] ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ × 0, ÓÖÁÔÉÅ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning2 "[VO_PNG] éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ: éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -vo png:z=<n> ÄÌÑ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÕÒÏ×ÎÑ\nÓÖÁÔÉÑ ÏÔ 0 ÄÏ 9.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning3 "[VO_PNG] éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ: (0 = ÎÅÔ ÓÖÁÔÉÑ, 1 = ÂÙÓÔÒÏÅ, ÈÕÄÛÅÅ - 9 ÌÕÞÛÅÅ,\nÓÁÍÏÅ ÍÅÄÌÅÎÎÏÅ ÓÖÁÔÉÅ)\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_ErrorOpeningForWriting "\n[VO_PNG] ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ '%s' ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_ErrorInCreatePng "[VO_PNG] ïÛÉÂËÁ × create_png.\n"
+
+// libvo/vo_sdl.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÁËÏÊ-ÌÉÂÏ ÐÒÉÅÍÌÅÍÙÊ ÒÅÖÉÍ SDL ÄÌÑ ×Ù×ÏÄÁ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: óÂÏÊ SDL_SetVideoMode: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailedFull "[VO_SDL] Set_fullmode: óÂÏÊ SDL_SetVideoMode: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ I420 × IYUV.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] îÅÐÏÄÄÅÒÄÉ×ÁÅÍÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ (0x%X).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ: ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -vm ÉÌÉ -zoom ÄÌÑ ÐÅÒÅËÌÀÞÅÎÉÑ\n× ÌÕÞÛÅÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÉÄÅÏÒÅÖÉÍ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntCreateAYUVOverlay "[VO_SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ Ï×ÅÒÌÅÊ YUV: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntCreateARGBSurface "[VO_SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔØ RGB: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDepthColorspaceConversion "[VO_SDL] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÇÌÕÂÉÎÙ/Ã×ÅÔÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Á,\nÜÔÏ ÚÁÍÅÄÌÉÔ ÒÁÂÏÔÕ (%ibpp -> %ibpp).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormatInDrawslice "[VO_SDL] îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ × draw_slice,\nÓ×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁÍÉ MPlayer!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_BlitFailed "[VO_SDL] óÂÏÊ blit: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_InitializationFailed "[VO_SDL] óÂÏÊ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ SDL: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDriver "[VO_SDL] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÄÒÁÊ×ÅÒ: %s.\n"
+
+// libvo/vobsub_vidix.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStartPlayback "[VO_SUB_VIDIX] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÞÁÔØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ: %s\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] îÅ ÍÏÇÕ ÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ: %s\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] óÌÏ£ÎÙÊ UV ÄÌÑ YUV410P ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÄÉ×ÁÅÔÓÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] âÙÌ ×ÙÚ×ÁÎ ÆÉËÔÉ×ÎÙÊ vidix_draw_slice().\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] âÙÌ ×ÙÚ×ÁÎ ÆÉËÔÉ×ÎÙÊ vidix_draw_frame().\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ FourCC ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ VIDIX: %x (%s).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] õ ×ÉÄÅÏÓÅÒ×ÅÒÁ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ (%dx%d) ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ,\nÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÏÅ: %dx%d-%dx%d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] ÷ÉÄÅÏÓÅÒ×ÅÒ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÇÌÕÂÉÎÕ Ã×ÅÔÁ vidix (%d).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] äÒÁÊ×ÅÒ VIDIX ÎÅ ÍÏÖÅÔ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ (%d%d -> %d%d).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] äÒÁÊ×ÅÒ VIDIX ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÕÍÅÎØÛÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ (%d%d -> %d%d).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] õ ÷ÁÓ ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ VIDIX.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÒÁÂÏÔÁÀÝÉÊ ÄÒÁÊ×ÅÒ VIDIX.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_Description "[VO_SUB_VIDIX] ïÐÉÓÁÎÉÅ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_Author "[VO_SUB_VIDIX] á×ÔÏÒ: %s.\n"
+
+// libvo/vo_svga.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_ForcedVidmodeNotAvailable "[VO_SVGA] æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ vid_mode %d (%s) ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_ForcedVidmodeTooSmall "[VO_SVGA] æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ vid_mode %d (%s) ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_Vidmode "[VO_SVGA] Vid_mode: %d, %dx%d %dbpp.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VgasetmodeFailed "[VO_SVGA] óÂÏÊ Vga_setmode(%d).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeIsLinearAndMemcpyCouldBeUsed "[VO_SVGA] ÷ÉÄÅÏÒÅÖÉÍ ÌÉÎÅÊÎÙÊ É ÄÌÑ ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ\nÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎ memcpy.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHasHardwareAcceleration "[VO_SVGA] ÷ÉÄÅÏÒÅÖÉÍ ÏÂÌÁÄÁÅÔ ÁÐÐÁÒÁÔÎÙÍ ÕÓËÏÒÅÎÉÅÍ É ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ\nÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎ put_image.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_IfItWorksForYouIWouldLikeToKnow "[VO_SVGA] åÓÌÉ ÜÔÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ Õ ÷ÁÓ, ÍÎÅ ÈÏÔÅÌÏÓØ ÂÙ ÚÎÁÔØ.\n[VO_SVGA] (ÏÔÐÒÁ×ØÔÅ ÌÏÇ Ó ÐÏÍÏÝØÀ `mplayer test.avi -v -v -v -v &> svga.log`).\nóÐÁÓÉÂÏ!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHas "[VO_SVGA] õ ×ÉÄÅÏÒÅÖÉÍÁ %d ÓÔÒÁÎÉÃ(Á/Ù).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_CenteringImageStartAt "[VO_SVGA] ãÅÎÔÒÉÒÕÀ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ. îÁÞÉÎÁÀ × (%d,%d)\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_UsingVidix "[VO_SVGA] éÓÐÏÌØÚÕÀ VIDIX. w=%i h=%i mw=%i mh=%i\n"
+
+// libvo/vo_syncfb.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_CouldntOpen "[VO_SYNCFB] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ /dev/syncfb ÉÌÉ /dev/mga_vid.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UsingPaletteYuv420p3 "[VO_SYNCFB] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÐÁÌÉÔÒÕ YUV420P3.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UsingPaletteYuv420p2 "[VO_SYNCFB] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÐÁÌÉÔÒÕ YUV420P2.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UsingPaletteYuv420 "[VO_SYNCFB] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÐÁÌÉÔÒÕ YUV420.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_NoSupportedPaletteFound "[VO_SYNCFB] îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÈ ÐÁÌÉÔÒ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_BesSourcerSize "[VO_SYNCFB] òÁÚÍÅÒ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÁ ÉÓÔÏÞÎÉËÏ× BES: %d x %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_FramebufferMemory "[VO_SYNCFB] ÐÁÍÑÔØ ÆÒÅÊÍÂÕÆÅÒÁ: %ld × %ld ÂÕÆÅÒÅ(ÁÈ).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_RequestingFirstBuffer "[VO_SYNCFB] úÁÐÒÁÛÉ×ÁÀ ÐÅÒ×ÙÊ ÂÕÆÅÒ #%d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_GotFirstBuffer "[VO_SYNCFB] ðÏÌÕÞÅÎ ÐÅÒ×ÙÊ ÂÕÆÅÒ #%d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UnknownSubdevice "[VO_SYNCFB] ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÕÂÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï: %s.\n"
+
+// libvo/vo_tdfxfb.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CantOpen "[VO_TDFXFB] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetFscreenInfo "[VO_TDFXFB] ðÒÏÂÌÅÍÁ Ó ioctl FBITGET_FSCREENINFO: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetVscreenInfo "[VO_TDFXFB] ðÒÏÂÌÅÍÁ Ó ioctl FBITGET_VSCREENINFO: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ThisDriverOnlySupports "[VO_TDFXFB] üÔÏÔ ÄÒÁÊ×ÅÒ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÔÏÌØËÏ 3Dfx Banshee, Voodoo3 É Voodoo 5.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_OutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d bpp ×Ù×ÏÄ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CouldntMapMemoryAreas "[VO_TDFXFB] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔÏÂÒÁÚÉÔØ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÁÍÑÔÉ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_BppOutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d bpp ×Ù×ÏÄ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n(üÔÏÇÏ ÎÉËÏÇÄÁ ÎÅ ÄÏÌÖÎÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔØ).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_SomethingIsWrongWithControl "[VO_TDFXFB] ïÊ! þÔÏ-ÔÏ ÎÅ × ÐÏÒÑÄËÅ Ó control().\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_NotEnoughVideoMemoryToPlay "[VO_TDFXFB] îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÑÍÑÔÉ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ ÜÔÏÇÏ ÆÉÌØÍÁ.\nðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÍÅÎØÛÅÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ScreenIs "[VO_TDFXFB] üËÒÁÎ %dx%d É %d bpp, ×ÈÏÄÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ %dx%d É %d bpp, ÒÅÖÉÍ %dx%d.\n"
+
+// libvo/vo_tdfx_vid.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_Move "[VO_TDXVID] ûÁÇ %d(%d) x %d => %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AGPMoveFailedToClearTheScreen "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ÏÞÉÓÔËÉ ÜËÒÁÎÁ ÛÁÇÏÍ AGP.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_BlitFailed "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ blit.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_NonNativeOverlayFormatNeedConversion "[VO_TDFXVID] äÌÑ ÎÅÚÁÌÏÖÅÎÎÙÈ ÆÏÒÍÁÔÏ× Ï×ÅÒÌÅÑ ÎÕÖÎÁ ËÏÎ×ÅÒÓÉÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_UnsupportedInputFormat "[VO_TDFXVID] îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ×ÈÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÁÔ 0x%x.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlaySetupFailed "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ Ï×ÅÒÌÅÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayOnFailed "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ×ËÌÀÞÅÎÉÑ Ï×ÅÒÌÅÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayReady "[VO_TDFXVID] ï×ÅÒÌÅÊ ÇÏÔÏ×: %d(%d) x %d @ %d => %d(%d) x %d @ %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_TextureBlitReady "[VO_TDFXVID] çÏÔÏ× blit ÔÅËÓÔÕÒ: %d(%d) x %d @ %d => %d(%d) x %d @ %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayOffFailed "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ×ÙËÌÀÞÅÎÉÑ Ï×ÅÒÌÅÑ\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_CantOpen "[VO_TDFXVID] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_CantGetCurrentCfg "[VO_TDFXVID] îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÀ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_MemmapFailed "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ memmap !!!!!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_GetImageTodo "îÕÖÎÏ ÄÏÄÅÌÁÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailed "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ÛÁÇÁ AGP.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_SetYuvFailed "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ YUV.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnYPlane "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ÛÁÇÁ AGP ÎÁ ÐÒÏÅËÃÉÉ Y.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnUPlane "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ÛÁÇÁ AGP ÎÁ ÐÒÏÅËÃÉÉ U.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnVPlane "[VO_TDFXVID] óÂÏÊ ÛÁÇÁ AGP ÎÁ ÐÒÏÅËÃÉÉ V.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_UnknownFormat "[VO_TDFXVID] ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ: 0x%x.\n"
+
+// libvo/vo_tga.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_TGA_UnknownSubdevice "[VO_TGA] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÕÂÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï: %s.\n"
+
+// libvo/vo_vesa.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_FatalErrorOccurred "[VO_VESA] ÷ÏÚÎÉËÌÁ ÆÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ! îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UnkownSubdevice "[VO_VESA] ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÕÂÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï: '%s'.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouHaveTooLittleVideoMemory "[VO_VESA] õ ÷ÁÓ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÏ ×ÉÄÅÏÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÒÅÖÉÍÁ:\n[VO_VESA] îÅÏÂÈÏÄÉÍÏ: %08lX ÉÍÅÅÔÓÑ: %08lX.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouHaveToSpecifyTheCapabilitiesOfTheMonitor "[VO_VESA] ÷ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÕËÁÚÁÔØ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÍÏÎÉÔÏÒÁ. îÅ ÉÚÍÅÎÑÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UnableToFitTheMode "[VO_VESA] òÅÖÉÍ ÎÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓ×ÕÅÔ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑÍ ÍÏÎÉÔÏÒÁ. îÅ ÉÚÍÅÎÑÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_DetectedInternalFatalError "[VO_VESA] ïÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ×ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ ÆÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ: init ×ÙÚ×ÁÎ ÄÏ preinit.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_SwitchFlipIsNotSupported "[VO_VESA] ïÐÃÉÑ -flip ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_PossibleReasonNoVbe2BiosFound "[VO_VESA] ÷ÏÚÍÏÖÎÁÑ ÐÒÉÞÉÎÁ: VBE2 BIOS ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_FoundVesaVbeBiosVersion "[VO_VESA] îÁÊÄÅÎ VESA VBE BIOS, ×ÅÒÓÉÑ %x.%x, ÒÅ×ÉÚÉÑ: %x.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_VideoMemory "[VO_VESA] ÷ÉÄÅÏÐÁÍÑÔØ: %u ëÂ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_Capabilites "[VO_VESA] ÷ÒÚÍÏÖÎÏÓÔÉ VESA: %s %s %s %s %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_BelowWillBePrintedOemInfo "[VO_VESA] !!! îÉÖÅ ÂÕÄÅÔ ×Ù×ÅÄÅÎÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ OEM !!!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouShouldSee5OemRelatedLines "[VO_VESA] ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÎÉÖÅ ×ÉÄÅÔØ 5 ÓÔÒÏË ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ OEM.\nåÓÌÉ ÎÅÔ, Õ ×ÁÓ ÎÅÉÓÐÒÁ×ÎÁÑ vm86.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemInfo "[VO_VESA] éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ OEM: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemRevision "[VO_VESA] òÅ×ÉÚÉÑ OEM: %x.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemVendor "[VO_VESA] ðÏÓÔÁ×ÝÉË OEM: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemProductName "[VO_VESA] îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÏÄÕËÔÁ OEM: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemProductRev "[VO_VESA] òÅ×ÉÚÉÑ ÐÒÏÄÕËÔÁ OEM: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_Hint "[VO_VESA] ðÏÄÓËÁÚËÁ: äÌÑ ÒÁÂÏÔÙ ô÷-×ÙÈÏÄÁ ÷ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÐÏÄËÌÀÞÉÔØ ÒÁÚß£Í ô÷\n"\
+"[VO_VESA] ÄÏ ÚÁÇÒÕÚËÉ, Ô.Ë. VESA BIOS ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÕÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ × ÐÒÏÃÅÓÓÅ POST.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVesaMode "[VO_VESA] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÒÅÖÉÍ VESA (%u) = %x [%ux%u@%u]\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitializeSwscaler "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÅ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantUseDga "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ DGA. æÏÒÓÉÒÕÀ ÒÅÖÉÍ ËÏÍÍÕÔÁÃÉÉ ÓÅÇÍÅÎÔÏ×. :(\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingDga "[VO_VESA] éÓÐÏÌØÚÕÀ DGA (ÆÉÚÉÞÅÓËÉÅ ÒÅÓÕÒÓÙ: %08lXh, %08lXh)"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantUseDoubleBuffering "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Ä×ÏÊÎÕÀ ÂÕÆÅÒÉÚÁÃÉÀ: ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ×ÉÄÅÏÐÁÍÑÔÉ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindNeitherDga "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÎÉ DGA ÎÉ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÍÏÇÏ ÆÒÅÊÍÁ ÏËÎÁ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouveForcedDga "[VO_VESA] ÷Ù ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÌÉ DGA. ÷ÙÈÏÖÕ\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindValidWindowAddress "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÄÒÅÓ ÏËÎÁ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingBankSwitchingMode "[VO_VESA] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÒÅÖÉÍ ËÏÍÍÕÔÁÃÉÉ ÓÅÇÍÅÎÔÏ×\n(ÆÉÚÉÞÅÓËÉÅ ÒÅÓÕÒÓÙ: %08lXh, %08lXh).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantAllocateTemporaryBuffer "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÂÕÆÅÒ.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_SorryUnsupportedMode "[VO_VESA] éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÒÅÖÉÍ -- ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ -x 640 -zoom.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OhYouReallyHavePictureOnTv "[VO_VESA] ï, Õ ÷ÁÓ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÅÓÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÎÁ ô÷!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitialozeLinuxVideoOverlay "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÷ÉÄÅÏ×ÅÒÌÅÊ Linux.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVideoOverlay "[VO_VESA] éÓÐÏÌØÚÕÀ ×ÉÄÅÏÏ×ÅÒÌÅÊ: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitializeVidixDriver "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÄÒÁÊ×ÅÒ VIDIX.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVidix "[VO_VESA] éÓÐÏÌØÚÕÀ VIDIX.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindModeFor "[VO_VESA] îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÒÅÖÉÍ ÄÌÑ: %ux%u@%u.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_InitializationComplete "[VO_VESA] éÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ VESA ÚÁ×ÅÒÛÅÎÁ.\n"
+
+// libvo/vo_x11.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] ÷ÙÚ×ÁÎ draw_frame()!!!!!!\n"
+
+// libvo/vo_xv.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] ÷ÙÚ×ÁÎ draw_frame()!!!!!!\n"More information about the MPlayer-translations mailing list