[MPlayer-translations] r19568 - in trunk/DOCS/xml/cs: bugreports.xml codecs.xml encoding-guide.xml faq.xml install.xml mencoder.xml skin.xml usage.xml video.xml

jheryan subversion at mplayerhq.hu
Mon Aug 28 15:16:00 CEST 2006


Author: jheryan
Date: Mon Aug 28 15:15:54 2006
New Revision: 19568

Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/install.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/video.xml

Log:
Synced to 25.8.2006


Modified: trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/bugreports.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18600 -->
+<!-- Synced with revision 19039 -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak hlásit chyby</title>
 <para>
@@ -316,12 +316,6 @@
 <listitem><para>config.h</para></listitem>
 <listitem><para>config.mak</para></listitem>
 </itemizedlist>
-Pouze pokud sel¾e kompilace pod jedním z tìchto adresáøù, zahròte tyto soubory:
-<itemizedlist>
-<listitem><para>Gui/config.mak</para></listitem>
-<listitem><para>libvo/config.mak</para></listitem>
-<listitem><para>libao2/config.mak</para></listitem>
-</itemizedlist>
 </para>
 </sect2>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 18824 -->
+<!-- Synced with revision 19387 -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Kodeky</title>
 
@@ -80,80 +80,6 @@
 </para>
 
 
-<sect2 id="divx4-5">
-<title>DivX4/DivX5</title>
-
-<para>
-Tato sekce obsahuje informace o kodecích DivX4 a DivX5 z
-<ulink url="http://www.projectmayo.com">Projektu Mayo</ulink>.
-Jejich první dostupná alfa verze byl OpenDivX 4.0 alpha 47 a 48.
-Jejich podpora byla v minulosti pøidána do
-<application>MPlayer</application>u a zakompilovává se automaticky.
-Rovnì¾ jsme pou¾ívali jejich postprocesní kód pro volitelné vylep¹ování
-kvality MPEG-1/2 filmù. Nyní ji¾ pou¾íváme na¹e vlastní pro v¹echny typy
-souborù.
-</para>
-
-<para>
-Nová generace tohoto kodeku se nazývala DivX4 a byla schopna dokonce dekódovat
-filmy vytvoøené pomocí nechvalnì známého DivX kodeku!
-Navíc je mnohem rychlej¹í ne¾ nativní Win32 DivX DLL, ale pomalej¹í ne¾
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>.
-Proto jeho pou¾ití jako dekodéru
-<emphasis role="bold">nedoporuèujeme</emphasis>. Nicménì jej lze s úspìchem
-pou¾ívat pro enkódování. Jediná nevýhoda tohoto kodeku je, ¾e není k dispozici
-pod Open Source licencí.
-</para>
-
-<para>
-DivX4 pracuje ve dvou re¾imech:
-<variablelist>
-<varlistentry><term><option>-vc odivx</option></term>
-<listitem><simpara>
- Pou¾ívá kodek ve stylu OpenDivX. V tomto re¾imu vytváøí kodek YV12 obrázky
- ve vlastní vyrovnávací pamìti a <application>MPlayer</application> provádí
- konverzi barevného prostoru pøes libvo.
- (<emphasis role="bold">Rychlé, doporuèujeme!</emphasis>)
- </simpara></listitem>
-</varlistentry>
-<varlistentry><term><option>-vc divx4</option></term>
-<listitem><simpara>
- Pou¾ívá konverzi barevného prostoru zabudovanou v kodeku. V tomto re¾imu
- mù¾ete rovnì¾ pou¾ít YUY2/UYVY. (<emphasis role="bold">POMALÉ</emphasis>)
- </simpara></listitem>
-</varlistentry>
-</variablelist>
-</para>
-
-<para>
-Re¾im <option>-vc odivx</option> bývá rychlej¹í, proto¾e pøená¹í obrazová data
-ve formátu YV12 (rovinný YUV 4:2:0), který vy¾aduje mnohem men¹í propustnost
-sbìrnice. Pro re¾imy zhu¹tìného YUV (YUY2, UYVY) pou¾ijte re¾im
-<option>-vc divx4</option>. Rychlost RGB re¾imù je stejná, mírnì se odli¹uje
-v závislosti na va¹í akuální barevné hloubce.
-Pokud va¹e výstupní video rozhraní podporuje direct rendering, pak mù¾e
-být <option>-vc divx4</option> rychlej¹í, nebo dokonce nejrychlej¹í volbou.
-</para>
-
-<para>
-Binární knihovny kodekù DivX4/5 si mù¾ete stáhnout z
-<ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink> nebo
-<ulink url="http://www.divx.com">divx.com</ulink>
-Rozbalte je, spus»te <filename>./install.sh</filename> jako root a nezapomeòte
-pøidat <filename class="directory">/usr/local/lib</filename> do svého
-<filename>/etc/ld.so.conf</filename> a spu¹»te <command>ldconfig</command>.
-</para>
-
-<para>
-<application>MPlayer</application> automaticky detekuje DivX4/DivX5, pokud
-jsou zprávnì nainstalovány, staèí jej jen zkompilovat jako obvykle.
-Pokud je nedetekuje, pak jste je nenainstalovali nebo nenakonfigurovali
-správnì.
-</para>
-
-</sect2>
-
-
 <sect2 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
 <title>FFmpeg/libavcodec</title>
 
@@ -223,7 +149,7 @@
 <procedure>
 <step><para>
  Stáhnìte si kodeky, které chcete pou¾ít, ze stránek
- <ulink url="http://xanim.va.pubnix.com">XAnim</ulink>.
+ <ulink url="http://xanim.polter.net/">XAnim</ulink>.
  Kodek <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> není zde, ale na stránce
  <ulink url="http://www.3ivx.com">3ivx</ulink>.
  </para></step>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18545 -->
+<!-- Synced with revision 19043 -->
 <chapter id="encoding-guide">
 <title>Enkódování s <application>MEncoder</application>em</title>
 
@@ -1668,10 +1668,10 @@
 <formalpara>
 <title>Co je to telecine?</title>
 <para>
- Pokud moc nerozumíte tomu, co je napsáno v tomto dokumentu, doporuèujeme
- nav¹tívit tuto stránku:
- <ulink url="http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10">http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10</ulink>
- Na této adrese je srozumitelný a rozumnì vyèerpávající popis co je to
+ Pokud moc nerozumíte tomu, co je napsáno v tomto dokumentu,
+ pøeètìte si
+ <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Telecine">èlánek na Wikipedii</ulink>.
+ Je to srozumitelný a rozumnì vyèerpávající popis co je to
  telecine.
 </para></formalpara>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 17707 -->
+<!-- Synced with revision 19504 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Èasto Kladené Dotazy (FAQ)</title>
 
@@ -148,6 +148,50 @@
 problém v systémech Mandrake).
 </para></answer>
 </qandaentry>
+
+
+<qandaentry>
+<question><para>
+Kompilace na Mac OS 10.3 vede k nìkolika linkovacím chybám</para></question>
+<answer><para>
+Chyba linkování, kterou zakou¹íte vypadá nejspí¹ takto:
+<screen>
+ld: Undefined symbols:
+_LLCStyleInfoCheckForOpenTypeTables referenced from QuartzCore expected to be defined in ApplicationServices
+_LLCStyleInfoGetUserRunFeatures referenced from QuartzCore expected to be defined in ApplicationServices
+</screen>
+Tento problém pùsobí vývojáøi Apple, kteøí pou¾ívají 10.4 pro kompilaci
+svého software a distribuují binárky u¾ivatelùm 10.3 pøes
+Software Update.
+Nedefinované symboly jsou pøítomny v Mac OS 10.4,
+ale nikoli 10.3.
+Jedním z øe¹ení mù¾e být downgrade na QuickTime 7.0.1.
+Následující øe¹ení je v¹ak lep¹í.
+</para><para>
+Stáhnìte si <ulink url="http://rapidshare.de/files/20281171/CompatFrameworks.tgz.html">star¹í verzi framevorkù</ulink>.
+Získáte zde komprimovaný soubor obsahující QuickTime
+7.0.1 Framework a 10.3.9 QuartzCore Framework.
+</para><para>
+Rozbalte soubory nìkde mimo adresáø System.
+(èili neinstalujte tyto frameworky do svého
+<filename class="directory">/System/Library/Frameworks</filename>!
+Pou¾ití tìchto star¹ích verzí slou¾í jen k obejití linkovacích chyb!)
+<screen>
+gunzip &lt; CompatFrameworks.tgz | tar xvf -
+</screen>
+V config.mak byste mìli pøidat
+<systemitem>-F/cesta/kam/jste/to/rozbalili</systemitem>
+do promìnné <systemitem>OPTFLAGS</systemitem>.
+Pokud pou¾íváte <application>X-Code</application>, mù¾ete prostì zvolit tyto
+frameworky místo systémových.
+</para><para>
+Výsledná binárka <application>MPlayer</application>u bude vyu¾ívat
+framework nainstalovaný na va¹em systému pøes dynamické linkování
+provádìné za bìhu.
+(Mù¾ete si to ovìøit pomocí <systemitem>otool -l</systemitem>).
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
 </qandadiv>
 
 <qandadiv id="faq-general">
@@ -960,6 +1004,30 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Jak mohu zálohovat a enkódovat VOB soubor s po¹kozeným zaèátkem?
+</para></question>
+<answer><para>
+Hlavní problém, kdy¾ chcete enkódovat VOB soubor, který je po¹kozen
+<footnote id='fn-corrupted-files-or-copy-protection'><para>
+Navíc nìkteré formy ochrany proti kopírování pou¾ívané na DVD mohou
+být pova¾ovány za po¹kození obsahu.
+</para></footnote>,
+je to, ¾e bude velmi tì¾ké získat enkódovaný soubor s perfektní A/V synchronizací.
+Jedna z mo¾ností je vystøihnout po¹kozenou èást a enkódovat jen
+èistou èást.
+Nejdøív musíte zjistit, kde èistá èást zaèíná:
+<screen>
+mplayer <replaceable>input.vob</replaceable> -sb <replaceable>nb_of_bytes_to_skip</replaceable>
+</screen>
+Pak mù¾ete vytvoøit nový soubor obsahující pouze bezchybnou èást:
+<screen>
+dd if=<replaceable>input.vob</replaceable> of=<replaceable>output_cut.vob</replaceable> skip=1 ibs=<replaceable>nb_of_bytes_to_skip</replaceable>
+</screen>
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
 Nemohu zakódovat DVD titulky do AVI!
 </para></question>
 <answer><para>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/install.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced to: 17975 -->
+<!-- Synced with revision 19087 -->
 <chapter id="install">
 <title>Instalace</title>
 
@@ -206,29 +206,6 @@
  <link linkend="sorenson">Sorensonùv video kodek</link>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">DivX4/DivX5</emphasis>: informace o tomto kodeku jsou
- dostupné v èásti <link linkend="divx4-5">DivX4/DivX5</link>. Pravdìpodobnì
- tento kodek nebudete
- vùbec potøebovat, proto¾e
- <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>
- (viz vý¹) je mnohem rychlej¹í a dosahuje lep¹í kvality ne¾ on jak pøi dekódování,
- tak pøi enkódování. Vlastnosti:
- <itemizedlist>
- <listitem><simpara>
-  jedno nebo dvouprùchodové enkódování pomocí
-  <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application>u</link>
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
-  umí pøehrávat staré <emphasis role="bold">DivX3</emphasis> filmy mnohem
-  rychleji ne¾ Win32 DLL ale pomaleji ne¾
-  <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>!
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
-  jeho kód je uzavøený a je k dispozici pouze x86 verze.
-  </simpara></listitem>
- </itemizedlist>
- </para></listitem>
-<listitem><para>
  <emphasis role="bold">XviD</emphasis>: Open source enkódovací alternativa
  k DivX4Linux.
  Vlastnosti:

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/mencoder.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18255 -->
+<!-- Synced with: 19265 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Základní pou¾ití <application>MEncoder</application>u</title>
 
@@ -343,6 +343,49 @@
 </example>
 </sect1>
 
+
+<sect1 id="menc-feat-handheld-psp">
+<title>Enkódovánído video formátu Sony PSP</title>
+
+<para>
+ <application>MEncoder</application> podporuje enkódování do Sony PSP video
+ formátu, ale mohou se li¹it, v závislosti na revizi PSP softwaru, s tím
+ spojená omezení.
+ Budete-li respektovat následující omezení, nemìli byste narazit na potí¾e:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Datový tok</emphasis>: by nemìl pøekroèit 1500kbps,
+ ale poslední verze podporovaly prakticky jakýkoli datový tok pokud hlavièka
+ tvrdí, ¾e není pøíli¹ vysoký.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Rozmìry</emphasis>: ¹íøka a vý¹ka PSP videa
+ by mìly být násobky 16 a výsledek ¹íøka * vý¹ka musí
+ být &lt;= 64000.
+ Za urèitých okolností mù¾e být mo¾né, aby PSP hrál i ve vy¹¹ím rozli¹ení.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Audio</emphasis>: jeho vzorkovací kmitoèet by mìl být 24khz
+ pro videa MPEG-4 a 48khz pro H.264.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+
+<example>
+<title>Pøíklad</title>
+<para>
+<screen>
+mencoder -oac lavc -ovc lavc -of lavf -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
+-af lavcresample=24000 -vf harddup -lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
+-ofps 30000/1001 vstup.video -o výstup.psp
+</screen>
+ Poznamenejme, ¾e mù¾ete nastavit jméno videa pomocí
+ <option>-info name=<replaceable>JménoFilmu</replaceable></option>.
+</para>
+</example>
+</sect1>
+
+
 <sect1 id="menc-feat-mpeg">
 <title>Enkódování do MPEG formátu</title>
 <para>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18600 -->
+<!-- Synced with revision 19081 -->
 <appendix id="skin">
 <title>Formát skinù <application>MPlayer</application>u</title>
 
@@ -769,10 +769,6 @@
 Tyto zprávy mohou být generovány tlaèítky, potenciometry a polo¾kami
 nabídky.
 </para>
-<note><para>
-Nìkteré zpráva nemusí pracovat podle oèekávání (nebo vùbec).
-Jak víte, GUI je ve vývoji.
-</para></note>
 
 <variablelist>
 <title>Ovládání pøehrávání:</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 17865 -->
+<!-- Synced with: 18964 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Pou¾ití</title>
 
@@ -358,9 +358,9 @@
 </para>
 
 <para>
-Formát EDL souboru je pomìrnì kostrbatý. Jakmile dospìje EDL systém do urèité
-úrovnì, pravdìpodobnì bude implementován formát zalo¾ený na XML
-(ponecháme zpìtnou kompatibilitu s pøedchozími EDL formáty).
+Formát EDL souboru je pomìrnì kostrbatý. Ka¾dý pøíkaz je na samostatném
+øádku a oznaèuje co dìlat (vystøihnout/zti¹it) a kdy to dìlat
+(pomocí ukazatelù v sekundách).
 </para>
 
 <sect2 id="edl_using">
@@ -395,10 +395,11 @@
 
 <para>
 Pro vytvoøení EDL souboru se kterým budete moci zaèít, pou¾ijte volbu
-<option>-edlout &lt;soubor&gt;</option>. Bìhem pøehrávání, kdy¾ budete chtít
-oznaèit pøedchozí 2 sekundy pro vynechání, stisknìte <keycap>i</keycap>.
-Odpovídající znaèka bude zapsána do souboru pro tento èas. Mù¾ete se k nìmu pak
-vrátit a doladit vytvoøený EDL soubor.
+<option>-edlout &lt;soubor&gt;</option>. Bìhem pøehrávání jen stisknìte
+<keycap>i</keycap> pro oznaèení zaèátku a konce bloku. Pro vyznaèený èas
+bude do souboru zapsán odpovídající záznam. Mù¾ete se pak vrátit a doladit
+vygenerovaný EDL soubor, stejnì jako zmìnit výchozí akci, co¾ je vystøi¾ení
+vyznaèených blokù.
 </para>
 </sect2>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/video.xml	Mon Aug 28 15:15:54 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 18650 -->
+<!-- Synced with revision 19081 -->
 <chapter id="video">
 <title>Výstupní video zaøízení/rozhraní</title>
 
@@ -878,8 +878,9 @@
 
 <para>
 Tato sekce je o podpoøe Matrox G200/G400/G450/G550 BES (Back-End Scaler)
-jaderného modulu mga_vid. Aktivnì je vyvíjena A'rpim a má hardwarovou
-podporu VSYNC s trojitou vyrovnávací pamìtí. Pracuje jak v konzoli, tak pod X.
+jaderného modulu <systemitem>mga_vid</systemitem>.
+Má hardwarovou podporu VSYNC s trojitou vyrovnávací pamìtí.
+Pracuje jak v konzoli, tak pod X.
 </para>
 
 <warning>
@@ -1499,12 +1500,6 @@
 </para>
 
 <para>
-VIDIX je nová technologie a je extrémnì mo¾né, ¾e na va¹em systému nebude
-pracovat. V tom pøípadì je jediným øe¹ením ji portovat (hlavnì libdha).
-Ale je ¹ance, ¾e bude pracovat na systémech, kde funguje X11.
-</para>
-
-<para>
 Jeliko¾ VIDIX vy¾aduje pøímý pøístup k hardware, mù¾ete jej buï spustit jako
 root, nebo nastavit SETUID bit binárce <application>MPlayer</application>u
 (<emphasis role="bold">Varování: Toto je bezpeènostní risk!</emphasis>).
@@ -1595,43 +1590,14 @@
 <sect3 id="vidix-nvidia">
 <title>Karty nVidia</title>
 <para>
-Existuje relativnì nová ovladaè pro nVidie o kterém je známo, ¾e pracuje
-s èipsety Riva 128, TNT a GeForce2 a nìkteré dal¹í byly rovnì¾ hlá¹eny jako
-funkèní.
-</para>
-
-<itemizedlist spacing="compact">
-<title>OMEZENÍ</title>
-<listitem><para>
- Doporuèujeme pou¾ití binárních nVidia ovladaèù pro X pøednostnì pøed tímto
- VIDIX ovladaèem, proto¾e nìkteré registry, které je nutné nastavit nebyly
- dosud obìveny, tak¾e pravdìpodobnì sel¾e s Open Source XFree86
- ovladaèem <filename>nv.o</filename>.
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- V souèasnosti mohou s tímto ovladaèem pracovat pouze kodeky schopné výstupu
- v barevném prostoru UYVY. Nane¹tìstí to vyluèuje v¹echny dekodéry z rodiny
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>. Tak¾e zùstávají
- následující pou¾itelné populární kodeky:
- <systemitem>cvid, divxds, xvid, divx4, wmv7, wmv8</systemitem> a nìkteré
- dal¹í. Mìjte v¹ak prosím na pamìti, ¾e to je pouze doèasná obtí¾.
- Syntaxe pro pou¾ití je následující:
- <screen>mplayer -vf format=uyvy -vc divxds <replaceable>divx3file.avi</replaceable> </screen>
- </para></listitem>
-</itemizedlist>
-
-<para>
  Unikátní vlastností ovladaèe nvidia_vid je jeho schopnost zobrazit video na
  <emphasis role="bold">jednoduché, èisté, pouze textové konzoli</emphasis>
  &ndash; bez framebufferu nebo nìjaké X magie. Pro tento úèel budete muset
  pou¾ít video rozhraní <option>cvidix</option>, jak to ukazuje následující
  pøíklad:
- <screen>mplayer -vf format=uyvy -vc divxds -vo cvidix <replaceable>pøíklad.avi</replaceable> </screen>
+ <screen>mplayer -vo cvidix <replaceable>pøíklad.avi</replaceable></screen>
 </para>
 
-<para>
-Hlá¹ení oèekávána!
-</para>
 </sect3>
 
 <sect3 id="vidix-sis">More information about the MPlayer-translations mailing list