[MPlayer-translations] CVS: homepage/src news.src.pl,1.23,1.24

Dominik Mierzejewski CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Nov 9 14:15:21 CET 2005


CVS change done by Dominik Mierzejewski CVS

Update of /cvsroot/mplayer/homepage/src
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv26968

Modified Files:
	news.src.pl 
Log Message:
typos, small grammar and punctuation fixes, trailing whitespace


Index: news.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/news.src.pl,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -r1.23 -r1.24
--- news.src.pl	20 Oct 2005 23:29:10 -0000	1.23
+++ news.src.pl	9 Nov 2005 13:15:19 -0000	1.24
@@ -392,7 +392,6 @@
 <h3>Rozwi±zanie</h3>
 
 <p>
-
 Poprawka tej zosta³a umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w pi±tek,
 15 kwietnia 2005 roku o godzinie 23:3:44 czasu UTC. U¿ytkownicy nara¿onych
 wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizowaæ swoj± wersjê do nowszej,
@@ -420,7 +419,7 @@
 <div class="newsentry">
 
 <h2>
-	<a name="about_advisories">2005.04.10, Niedziela :: Kilka s³ów na temat ostatnej serii raportów bezpieczeñstwa</a>
+	<a name="about_advisories">2005.04.10, Niedziela :: Kilka s³ów na temat ostatniej serii raportów bezpieczeñstwa</a>
 	<br><span class="poster">opublikowa³ Diego</span>
 </h2>
 
@@ -435,8 +434,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Mo¿ecie winiæ mnie za moje lenistwo i nieopublikowanie tych raportów wcze¶niej,
-a nie za³ogê MPlayera za wolny czas reakcji na odkryte b³êdy.
+Mo¿ecie winiæ mnie za lenistwo i nieopublikowanie tych raportów wcze¶niej,
+a nie za³ogê MPlayera za d³ugi czas reakcji na odkryte luki.
 </p>
 
 </div>
@@ -682,7 +681,7 @@
 MPlayer 1.0pre5try2 i pó¼niejsze
 </p>
 
-<h3>History</h3>
+<h3>Historia</h3>
 
 <p>
 W pi±tek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez
@@ -707,7 +706,7 @@
 
 <p>
 <a href="http://www.idefense.com/">iDEFENSE</a> znalaz³o przepe³nienie sterty
-w demukserze BMP. Szczegó³y mo¿ecie znale¿¼ w
+w demukserze BMP. Szczegó³y mo¿ecie znale¼æ w
 <a href="http://www.idefense.com/application/poi/display?id=168&amp;type=vulnerabilities">raporcie iDEFENSE</a>.
 </p>
 
@@ -716,7 +715,7 @@
 <p>
 Teoretycznie demukser BMP jest kodem demonstracyjnym.
 Nie wiemy o ¿adnym wymagaj±cym go formacie multimedialnym.
-W chwili kiedy, luka zosta³a naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
+W chwili, kiedy luka zosta³a naprawiona, nie by³y znane ¿adne exploity.
 </p>
 
 <h3>Rozwi±zanie</h3>
More information about the MPlayer-translations mailing list