[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs ports.xml,NONE,1.1

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue May 17 14:36:01 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv8480

Added Files:
	ports.xml 
Log Message:
Synced to 1.60

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with: 1.60 -->
<chapter id="ports" xreflabel="Ports">
<title>Porty</title>

<sect1 id="linux">
<title>Linux</title>
<para>
Hlavní vývojovou platformou je Linux na x86, aèkoli
<application>MPlayer</application> pracuje na mnoha jiných portech Linuxu.
Binární balíèky <application>MPlayer</application>u jsou dostupné z nìkolika
zdrojù. Nicménì <emphasis role="bold">není ¾ádný z tìchto balíèkù podporován</emphasis>.
Hlaste tedy problémy jejich autorùm, nikoli nám.
</para>

<sect2 id="debian">
<title>Vytvoøení balíèku pro Debian</title>
<para>
Pro vytvoøení balíèku pro Debian spus»te následující pøíkaz v adresáøi se
zdrojovým kódem <application>MPlayer</application>u:

<screen>fakeroot debian/rules binary</screen>

Pokud chcete pøedat nìjaké volby pro configure, mù¾ete nastavit promìnnou
prostøedí <envar>DEB_BUILD_OPTIONS</envar>. Napøíklad, pokud chcete GUI a
podporu OSD menu, mìli byste pou¾ít:

<screen>DEB_BUILD_OPTIONS="--enable-gui --enable-menu" fakeroot debian/rules binary</screen>

Rovnì¾ mù¾ete pøedat nìkteré promìnné do Makefile. Napøíklad, pokud chcete
kompilovat pomocí gcc 3.4 i v pøípadì, ¾e to není výchozí kompilátor:

<screen>CC=gcc-3.4 DEB_BUILD_OPTIONS="--enable-gui" fakeroot debian/rules binary</screen>

K vyèistìní zdrojového stromu spus»te následující pøíkaz:

<screen>fakeroot debian/rules clean</screen>

Jako root mù¾ete nainstalovat <filename>.deb</filename> balíèek obvyklým
zpùsobem:

<screen>dpkg -i ../mplayer_<replaceable>version</replaceable>.deb</screen>
</para>

<para>
Christian Marillat vytváøel jistou dobu neoficiální Debianí balíèky
<application>MPlayer</application>u, <application>MEncoder</application>u a
na¹ich bitmapových fontù, mù¾ete si je stáhnout (apt-get) z
<ulink url="http://hpisi.nerim.net/">jeho domácí stránky</ulink>.
</para>
</sect2>

<sect2 id="rpm">
<title>Balení RPM</title>
<para>
Dominik Mierzejewski vytvoøil a udr¾uje oficiální Red Hat RPM balíèky
<application>MPlayer</application>u. Tz jsou dostupné z jeho
<ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/mplayer.html">domácí stránky</ulink>.
</para>

<para>
RPM balíèky pro Mandrake jsou dostupné z
<ulink url="http://plf.zarb.org/">P.L.F.</ulink>.
SuSE zaøadilo do své distribuce zmrzaèenou verzi
<application>MPlayer</application>u. V posledních verzích ji odstranili. Funkèní
RPM naleznete na
<ulink url="http://packman.links2linux.de/?action=128">links2linux.de</ulink>.
</para>
</sect2>

<sect2 id="arm">
<title>ARM</title>
<para>
<application>MPlayer</application> pracuje na Linuxových PDA s ARM CPU napø.
Sharp Zaurus, Compaq Ipaq. Nejjednodu¹¹í zpùsob jak si opatøit
<application>MPlayer</application> je, stáhnout si jej z nìkterého
<ulink url="http://www.openzaurus.org">OpenZaurus</ulink> balíèkového kanálu.
Pokud si jej chcete skompilovat sami, mìli byste nahlédnout do adresáøe
<ulink url="http://openzaurus.bkbits.net:8080/buildroot/src/packages/mplayer?nav=index.html|src/.|src/packages">mplayer</ulink>
a
<ulink url="http://openzaurus.bkbits.net:8080/buildroot/src/packages/libavcodec?nav=index.html|src/.|src/packages">libavcodec</ulink>
v buildroot OpenZaurus distribuce. Zde mají v¾dy poslední Makefile a patche pou¾ívané
pro sestavení CVS verze <application>MPlayer</application>u s
<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>em.
Pokud potøebujete GUI rozhraní, mù¾ete pou¾ít xmms-embedded.
</para>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="bsd">
<title>*BSD</title>
<para>
<application>MPlayer</application> bì¾í na FreeBSD, OpenBSD, NetBSD,
BSD/OS a Darwinu. Existují portované/pkgsrc/fink/atd verze
<application>MPlayer</application>u, které lze pravdìpodobnì snadnìji pou¾ít,
ne¾ na¹e surové zdrojové kódy.
</para>

<para>
K sestavení <application>MPlayer</application>u budete potøebovat GNU make
(gmake - nativní BSD make nebude pracovat) a souèasnou verzi binutils.
</para>

<para>
Pokud si <application>MPlayer</application> stì¾uje, ¾e nemù¾e najít
<filename>/dev/cdrom</filename> nebo <filename>/dev/dvd</filename>,
vytvoøte pøíslu¹ný symbolický link:
<screen>ln -s /dev/<replaceable>va¹e_cdrom_zaøízení</replaceable> /dev/cdrom</screen>
</para>

<para>
Chcete-li pou¾ívat Win32 DLL v <application>MPlayer</application>u, budete muset
rekompilovat jádro s volbou &quot;<envar>USER_LDT</envar>&quot;
(pokud nepou¾íváte FreeBSD-CURRENT, kde je to výchozí).
</para>


<sect2 id="freebsd">
<title>FreeBSD</title>
<para>
Pokud vá¹ procesor má SSE, rekompilujte jádro s volbami
&quot;<envar>CPU_ENABLE_SSE</envar>&quot; (vy¾aduje FreeBSD-STABLE nebo patche
do jádra).
</para>
</sect2>

<sect2 id="openbsd">
<title>OpenBSD</title>
<para>
Vzhledem k omezením v rùzných verzích gas (GNU assembleru &ndash; pozn. pøekl.)
(relokace vs MMX), budete muset kompilovat ve dvou krocích:
Nejprve se ujistìte ¾e je nenativní as jako první ve va¹í <envar>$PATH</envar>
a proveïte <command>gmake -k</command>, pak zajistìte, aby se pou¾ila nativní
verze a proveïte <command>gmake</command>.
</para>
<para>
Od OpenBSD 3.4 není ji¾ vý¹e uvedená metoda potøeba.
</para>
</sect2>

<sect2 id="darwin">
<title>Darwin</title>
<para>
Viz sekce <link linkend="macos">Mac OS</link>.
</para>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="solaris">
<title>Sun Solaris</title>
<para>
<application>MPlayer</application> by mìl bì¾et na Solarisu 2.6 nebo novìj¹ím.
Pou¾ijte SUN audio rozhraní pomocí volby <option>-ao sun</option> pro pøehrávání
zvuku.
</para>

<para>
On <emphasis role="bold">UltraSPARCs</emphasis>, <application>MPlayer</application>
takes advantage of their <emphasis role="bold">VIS</emphasis> extensions
(equivalent to MMX), currently only in
<systemitem class="library">libmpeg2</systemitem>,
<systemitem class="library">libvo</systemitem>
and <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, but not in
<systemitem class="library">mp3lib</systemitem>. You can watch a VOB file
on a 400MHz CPU. You'll need
<ulink url="http://www.sun.com/sparc/vis/mediaLib.html"><systemitem class="library">mLib</systemitem></ulink>
installed.
</para>

<para>
To build the package you will need GNU <application>make</application>
(<filename>gmake</filename>, <filename>/opt/sfw/gmake</filename>), native
Solaris make will not work. Typical error you get when building with
Solaris' make instead of GNU make:
<screen>
  % /usr/ccs/bin/make
  make: Fatal error in reader: Makefile, line 25: Unexpected end of line seen
</screen>
</para>

<para>
On Solaris SPARC, you need the GNU C/C++ Compiler; it does not matter if
GNU C/C++ compiler is configured with or without the GNU assembler.
</para>

<para>
On Solaris x86, you need the GNU assembler and the GNU C/C++ compiler,
configured to use the GNU assembler! The <application>MPlayer</application>
code on the x86 platform makes heavy use of MMX, SSE and 3DNOW! instructions
that cannot be compiled using Sun's assembler <filename>/usr/ccs/bin/as</filename>.
</para>

<para>
The <filename>configure</filename> script tries to find out, which
assembler program is used by your &quot;gcc&quot; command (in case the autodetection
fails, use the <option>--as=<replaceable>/wherever/you/have/installed/gnu-as</replaceable></option>
option to tell the <filename>configure</filename> script where it can find GNU
"as" on your system).
</para>

<para>
Error message from <filename>configure</filename> on a Solaris x86 system using
GCC without GNU assembler:
<screen>
  % configure
  ...
  Checking assembler (/usr/ccs/bin/as) ... , failed
  Please upgrade(downgrade) binutils to 2.10.1...
</screen>
(Solution: Install and use a gcc configured with <option>--with-as=gas</option>)
</para>

<para>
Typical error you get when building with a GNU C compiler that does not use GNU as:
<screen>
  % gmake
  ...
  gcc -c -Iloader -Ilibvo -O4 -march=i686 -mcpu=i686 -pipe -ffast-math
    -fomit-frame-pointer -I/usr/local/include  -o mplayer.o mplayer.c
  Assembler: mplayer.c
  "(stdin)", line 3567 : Illegal mnemonic
  "(stdin)", line 3567 : Syntax error
  ... more "Illegal mnemonic" and "Syntax error" errors ...
</screen>
</para>

<para>
Due to bugs in Solaris 8, you may not be able to play DVD discs larger than 4 GB:
</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
The sd(7D) driver on Solaris 8 x86 has a bug when accessing a disk block >4GB
on a device using a logical blocksize != DEV_BSIZE (i.e. CD-ROM and DVD media).
Due to a 32Bit int overflow, a disk address modulo 4GB is accessed
(<ulink url="http://groups.yahoo.com/group/solarisonintel/message/22516"/>).
This problem does not exist in the SPARC version of Solaris 8.
</para></listitem>

<listitem><para>
A similar bug is present in the hsfs(7FS) filesystem code (AKA ISO9660),
hsfs may not not support partitions/disks larger than 4GB, all data is
accessed modulo 4GB
(<ulink url="http://groups.yahoo.com/group/solarisonintel/message/22592"/>).
The hsfs problem can be fixed by installing patch 109764-04 (sparc) / 109765-04 (x86).
</para></listitem>
</itemizedlist>
</sect1>

<sect1 id="irix">
<title>Silicon Graphics Irix</title>
<para>
You can either try to install the GNU install program, and (if you did
not put it in your global path) then point to the location with:
<screen>./configure --with-install=<replaceable>/path/and/name/of/install</replaceable></screen>
</para>

<para>
Or you can use the default install delivered with IRIX 6.5 in which case
you will have to edit the <filename>Makefile</filename> by hand a little bit.
Change the following two lines:
<programlisting>
 $(INSTALL) -c -m 644 DOCS/mplayer.1 $(MANDIR)/man1/mplayer.1

 $(INSTALL) -c -m 644 etc/codecs.conf $(CONFDIR)/codecs.conf
</programlisting>
to:
<programlisting>
 $(INSTALL) -m 644 mplayer.1 $(MANDIR)/man1/

 $(INSTALL) -m 644 codecs.conf $(CONFDIR)/
</programlisting>
And then do (from within the <application>MPlayer</application> source dir):
<screen>cp DOCS/mplayer.1 . ; cp etc/codecs.conf .</screen>
and then go on with building and installing.
</para>
</sect1>


<sect1 id="hp-ux">
<title>HP-UX</title>
<para>
Joe Page hosts a detailed HP-UX <application>MPlayer</application>
<ulink url="http://users.rcn.com/joepage/mplayer_on_hpux11.htm">HOWTO</ulink>
by Martin Gansser on his homepage. With these instructions the build should
work out of the box. The following information is taken from this HOWTO.
</para>

<para>
You need GCC 3.4.0 or later, GNU make 3.80 or later and SDL 1.2.7 or later.
HP cc will not produce a working program, prior GCC versions are buggy.
For OpenGL functionality you need to install Mesa and the gl and gl2 video
output drivers should work, speed may be very bad, depending on the CPU speed,
though. A good replacement for the rather poor native HP-UX sound system is
GNU esound.
</para>

<para>
Create the DVD device
scan the SCSI bus with:
</para>

<screen>
# ioscan -fn

Class     I      H/W  Path     Driver  S/W State  H/W Type    Description
...
ext_bus 1  8/16/5   c720 CLAIMED INTERFACE Built-in SCSI
target 3  8/16/5.2  tgt  CLAIMED DEVICE
disk  4  8/16/5.<emphasis role="bold">2</emphasis>.<emphasis role="bold">0</emphasis> sdisk CLAIMED DEVICE   <emphasis role="bold">PIONEER DVD-ROM DVD-305</emphasis>
             /dev/dsk/c1t2d0 <emphasis role="bold">/dev/rdsk/c1t2d0</emphasis>
target 4  8/16/5.7  tgt  CLAIMED DEVICE
ctl   <emphasis role="bold">1</emphasis>  8/16/5.7.0 sctl CLAIMED DEVICE   Initiator
             /dev/rscsi/c1t7d0 /dev/rscsi/c1t7l0 /dev/scsi/c1t7l0
...
</screen>

<para>
The screen output shows a Pioneer DVD-ROM at SCSI address 2.
The card instance for hardware path 8/16 is 1.
</para>

<para>
Create a link from the raw device to the DVD device.
</para>

<screen>
# ln -s /dev/rdsk/c<replaceable>&lt;SCSI bus instance&gt;</replaceable>t<replaceable>&lt;SCSI target ID&gt;</replaceable>d<replaceable>&lt;LUN&gt;</replaceable> /dev/<replaceable>&lt;device&gt;</replaceable>
</screen>

<para>
Example:
</para>

<screen>
# ln -s /dev/rdsk/c1t2d0 /dev/dvd
</screen>

<para>
Below are solutions for some common problems:
</para>

<itemizedlist>
<listitem>
<para>
Crash at Start with the following error message:
<screen>
/usr/lib/dld.sl: Unresolved symbol: finite (code) from /usr/local/lib/gcc-lib/hppa2.0n-hp-hpux11.00/3.2/../../../libGL.sl
</screen>
</para>

<para>
This means that the function <systemitem>.finite().</systemitem> is not
available in the standard HP-UX math library.
Instead there is <systemitem>.isfinite().</systemitem>.
Solution: Use the latest Mesa depot file.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
Crash at playback with the following error message:
<screen>
/usr/lib/dld.sl: Unresolved symbol: sem_init (code) from /usr/local/lib/libSDL-1.2.sl.0
</screen>
</para>

<para>
Solution: Use the extralibdir option of configure
<option>--with-extralibdir="/usr/lib -lrt"</option>
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
MPlayer segfaults with a message like this:
<screen>
Pid 10166 received a SIGSEGV for stack growth failure.
Possible causes: insufficient memory or swap space, or stack size exceeded maxssiz.
Segmentation fault
</screen>
</para>

<para>
Solution:
The HP-UX kernel has a default stack size of 8MB(?) per process.(11.0 and
newer 10.20 patches let you increase <systemitem>maxssiz</systemitem> up to
350MB for 32-bit programs). You need to extend <systemitem>maxssiz</systemitem>
and recompile the kernel (and reboot). You can use SAM to do this. (While at
it, check out the <systemitem>maxdsiz</systemitem> parameter for the maximum
amount of data a program can use. It depends on your applications, if the
default of 64MB is enough or not.)
</para>
</listitem>
</itemizedlist>

</sect1>


<sect1 id="qnx">
<title>QNX</title>
<para>
Works. You'll need to download SDL for QNX, and install it. Then run
<application>MPlayer</application> with <option>-vo sdl:photon</option>
and <option>-ao sdl:nto</option> options, and it should be fast.
</para>

<para>
The <option>-vo x11</option> output will be even slower than on Linux,
since QNX has only X <emphasis>emulation</emphasis> which is VERY slow. Use SDL.
</para>
</sect1>

<sect1 id="windows">
<title>Windows</title>

<para>Yes, <application>MPlayer</application> runs on Windows under
 <ulink url="http://www.cygwin.com/"><application>Cygwin</application></ulink> and
 <ulink url="http://www.mingw.org/"><application>MinGW</application></ulink>.
 It does not have a GUI yet, but the command line version is almost completely
 functional. <ulink url="../../tech/patches.txt">Patches</ulink> are always welcome.
 You should check out the
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin/">mplayer-cygwin</ulink>
 mailing list for help and latest information.</para>

<para>Best results are achieved with the native DirectX video output driver
 (<option>-vo directx</option>) and the native Windows waveout audio driver
 (<option>-ao win32</option>). Alternatives are OpenGL and SDL, but OpenGL
 performance varies greatly between systems and SDL is known to
 distort sound and video or crash on some systems. If the image is
 distorted, try turning off hardware acceleration with
 <option>-vo directx:noaccel</option>. Download
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/contrib/dx7headers.tgz">DirectX 7 header files</ulink>
 to compile the DirectX video output driver. Furthermore you need to have
 DirectX 7 or later installed for the DirectX video output driver to work.
 </para>

<para><link linkend="vidix">VIDIX</link> now works under Windows as
 <option>-vo winvidix</option>, although it is still experimental
 and needs a bit of manual setup. Download
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/dhahelperwin/dhahelper.sys">dhahelper.sys</ulink> or
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/dhahelperwin/withmtrr/dhahelper.sys">dhahelper.sys (with MTRR support)</ulink>
 and copy it to the
 <filename class="directory">libdha/dhahelperwin</filename> directory in your
 <application>MPlayer</application> source tree.
 Open a console and change to that directory. Then type

 <screen>gcc -o dhasetup.exe dhasetup.c</screen>

 and execute

 <screen>dhasetup.exe install</screen>

 as Administrator. After that you will have to reboot. When you are
 done, copy the <systemitem class="library">.so</systemitem> files from
 <filename class="directory">vidix/drivers</filename> to the
 <filename class="directory">mplayer/vidix</filename> directory
 relative to your <filename>mplayer.exe</filename>.</para>

<para>For best results <application>MPlayer</application> should use a
 colorspace that your video card supports in hardware. Unfortunately many
 Windows graphics drivers wrongly report some colorspaces as supported in
 hardware. To find out which, try

 <screen>mplayer -benchmark -nosound -frames 100 -vf format=<replaceable>colorspace</replaceable> <replaceable>movie</replaceable></screen>

 where <replaceable>colorspace</replaceable> can be any colorspace
 printed by the <option>-vf format=fmt=help</option> option. If you
 find a colorspace your card handles particularly bad
 <option>-vf noformat=<replaceable>colorspace</replaceable></option>
 will keep it from being used. Add this to your config file to permanently
 keep it from being used.</para>

<para>There are special codec packages for Windows available on our
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/homepage/design7/codecs.html">codecs page</ulink>
 to allow playing formats for which there is no native support yet.
 Put the codecs somewhere in your path or pass
 <option>--with-codecsdir=<replaceable>c:/path/to/your/codecs</replaceable></option>
 (alternatively
 <option>--with-codecsdir=<replaceable>/path/to/your/codecs</replaceable></option>
 only on <application>Cygwin</application>) to <filename>configure</filename>.
 We have had some reports that Real DLLs need to be writable by the user
 running <application>MPlayer</application>, but only on some systems (NT4).
 Try making them writable if you have problems.</para>

<para>You can play VCDs by playing the <filename>.DAT</filename> or <filename>.MPG</filename> files
 that Windows exposes on VCDs. It works like this (adjust for the drive letter
 of your CD-ROM):</para>

<screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>

<para>DVDs also work, adjust <option>-dvd-device</option> for the drive letter
 of your DVD-ROM:</para>

<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;title&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>

<para>The <application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
 console is rather slow. Redirecting output or using the
 <option>-quiet</option> option has been reported to improve performance on
 some systems. Direct rendering (<option>-dr</option>) may also help.
 You can prevent OSD flicker through double buffering with the
 <option>-double</option> option. If playback is jerky, try
 <option>-autosync 100</option>. If some of these options help you, you
 may want to put them in your config file.</para>

<para>Sascha Sommer releases official Windows binaries from time to time,
 Joey Parrish makes unofficial Windows packages complete with installer.
 Look for these in the Windows section of
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/projects.html#windows">our projects page</ulink>.</para>

<sect2 id="cygwin">
<title><application>Cygwin</application></title>

<para>You need to run <application>Cygwin</application> 1.5.0 or later in
 order to compile <application>MPlayer</application>.</para>

<para>DirectX header files need to be extracted to <filename class="directory">/usr/include/</filename> or
 <filename class="directory">/usr/local/include/</filename>.</para>

<para>Instructions and files for making SDL run under
 <application>Cygwin</application> can be found on the
 <ulink url="http://www.libsdl.org/extras/win32/cygwin/">libsdl site</ulink>.</para>

</sect2>


<sect2 id="mingw">
<title><application>MinGW</application></title>

<para>Installing a version of <application>MinGW</application> that could
 compile <application>MPlayer</application> used to be quite tricky, but it
 works out of the box now. Just install <application>MinGW</application>
 3.1.0 or later and MSYS 1.0.9 or later and tell the MSYS postinstall that
 <application>MinGW</application> is installed.</para>

<para>Extract DirectX header files to <filename class="directory">/mingw/include/</filename>.</para>

<para>MOV compressed header support requires
 <ulink url="http://www.gzip.org/zlib/">zlib</ulink>, which
 <application>MinGW</application> does not provide by default.
 Configure it with <option>--prefix=/mingw</option> and install
 it before compiling <application>MPlayer</application>.</para>

</sect2>


</sect1>

<sect1 id="macos">
<title>Mac OS</title>
<para>
Only Mac OS X 10.2 and up is supported by the "raw"
<application>MPlayer</application> source. Feel free to make support for older
Mac OS versions and send patches!
</para>

<para>
Apple's modified GCC 3.x is preferred for compiling
<application>MPlayer</application> especially when using
<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> as Apple's
modified GCC 2.95.x doesn't support C99 syntax well.
</para>

<para>
One can get an Aqua GUI for <application>MPlayer</application> together with
compiled <application>MPlayer</application> binaries for Mac OS X from the
<ulink url="http://mplayerosx.sf.net/">MPlayerOSX</ulink> project.
</para>
</sect1>

<sect1 id="amiga">
<title>Amiga/MorphOS (GeekGadgets)</title>
<para>
Nicholas Det at Genesi has done a big and powerful port of <application>MPlayer
</application> for MorphOS. Sadly it's based on the 0.90 series.
</para>

<para>
Get if from <ulink url="http://www.morphzone.org/">MorphZone</ulink>:
<itemizedlist>
<listitem><para>
<ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=90">
<application>MPlayer</application> 0.91 binary</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=91">
<application>MPlayer</application> 0.91 source</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=92">
<application>MEncoder</application> 1.0pre3 binary</ulink>
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect1>

</chapter>
More information about the MPlayer-translations mailing list