[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs mail-lists.xml, NONE, 1.1

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue May 17 14:35:04 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv19092

Added Files:
	mail-lists.xml 
Log Message:
Synced to 1.16

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with: 1.16  -->
<appendix id="mailinglists">
<title>E-mailové konference</title>
<para>
Existuje nìkolik e-mailových konferencí o <application>MPlayer</application>u.
Pokud to není vyslovenì uvedeno jinak, je jazykem tìchto konferencí
<emphasis role="bold">angliètina</emphasis>.
Prosíme, neposílejte zprávy ani v jiných jazycích, ani v HTML! Pokud po¹lete
pøíli¹ velkou pøílohu a mail se vám vrátí nedoruèen, umístìte pøílohu nìkde,
odkud mù¾e být sta¾ena. Pro pøihlá¹ení do konference kliknìte na odkaz.
V konferencích platí stejná pravidla Netikety ohledì psaní a citací jako
v usenetu. Následujte je prosím, usnadníte tak ¾ivot tìm, kteøí va¹e zprávy
ètou. Pokud je neznáte, pøeètìte si prosím
<ulink url="http://www.river.com/users/share/etiquette/edit.html">HOWTO Edit Messages</ulink>.
<itemizedlist>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-announce"><application>MPlayer</application>-announce</ulink>
</para>
<para>
Konference pro <application>MPlayer</application>ova oznámení.
Pøihlaste se zde, pokud chcete dostávat bezpeènostní oznámení a oznámení o
vydání nové verze.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"><application>MPlayer</application>-users</ulink>
</para>
<para>Konference pro obecnou podporu k otázkám vztahujícím se k
<application>MPlayer</application>u.
Pøeètìte si prosím <emphasis role="bold">celou dokumentaci</emphasis> pøedtím,
ne¾ zde po¹lete své problémy a po¾adavky na vlastnosti.
Hlá¹ení chyb <application>MPlayer</application>u zde patøí také, ale pøeètìte si
nejprve sekce <link linkend="bugs">známé chyby</link> a
<link linkend="bugreports">hlá¹ení chyb</link>.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-felhasznalok"><application>MPlayer</application>-felhasznalok</ulink> (Hungarian)
</para>
<para>Konference v bulhar¹tinì. Náplò? Je¹tì uvidíme... dosud vìt¹inou flame a
RTFM otázky :(
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-matrox"><application>MPlayer</application>-Matrox</ulink>
</para>
<para>Konference k otázkám vzta¾eným ke grafickým kartám Matrox, jako
<link linkend="mga_vid">mga_vid</link>, oficiální Matrox beta ovladaèe (pro
XFree86 4.x.x) a vìci k matroxfb-TVout.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dvb"><application>MPlayer</application>-dvb</ulink>
</para>
<para>Vìci vzta¾ené k hardwarovému dekodéru zvanému DVB
(nikoli <emphasis role="bold">DXR3</emphasis>!).
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mencoder-users"><application>MEncoder</application>-users</ulink>
</para>
<para>Konference pro obecnou podporu k otázkám vzta¾eným k
<application>MEncoder</application>u.
Pøeètìte si prosím <emphasis role="bold">celou dokumentaci</emphasis> pøedtím,
ne¾ zde po¹lete své problémy a po¾adavky na vlastnosti.
Hlá¹ení chyb <application>MEncoder</application>u zde patøí také, ale pøeètìte
si nejprve sekce <link linkend="bugs">známé chyby</link> a
<link linkend="bugreports">hlá¹ení chyb</link>.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng"><application>MPlayer</application>-dev-eng</ulink>
</para>
<para>Tato konference je o vývoji <application>MPlayer</application>u!
Rozmluvy o zmìnách rozhraní/API, nových knihovnách, optimalizacích kódu a
zmìnách configure jsou zde na poøadu dne. Posílejte zde patche, ale nikoli
hlá¹ení o chybách, po¾adavky na vlastnosti a 'flames', abychom udr¾eli nízký
provoz v konferenci.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cvslog"><application>MPlayer</application>-cvslog</ulink>
</para>
<para>V¹echny zmìny v kódu <application>MPlayer</application> jsou automaticky
posílány do této konference. Patøí zde pouze otázky k tìmto zmìnám
(pokud nerozumíte proè je daná zmìna nutná, nebo máte lepøí øe¹ení,
nebo jste si pov¹imli mo¾né chyby/problému v commitu).
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs"><application>MPlayer</application>-DOCS</ulink>
</para>
<para>Tato konference je zamìøena na dokumentaci
<application>MPlayer</application>u a diskuse k domácí stránce.
CVS logy vzta¾ené k dokumentaci a domácí stránce jsou zde rovnì¾ posílány.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations"><application>MPlayer</application>-translations</ulink>
</para>
<para>Tato konference je zamìøena na diskuse k pøekladùm dokumentace
<application>MPlayer</application>u a domácí stránky.
CVS logy pøekladù dokumentace a domácí stránky jsou zde rovnì¾ posílány.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin"><application>MPlayer</application>-cygwin</ulink>
</para>
<para>Konference zamìøená na <application>Cygwin</application> a
<application>MinGW</application> port <application>MPlayer</application>u.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-g2-dev"><application>MPlayer</application>-G2-dev</ulink>
</para>
<para>Konference pro diskuse o <application>MPlayer</application>u G2,
videopøehrávaèi nové generace.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mirror"><application>MPlayer</application>-mirror</ulink>
</para>
<para>Konference o infrastruktuøe zrcadel <application>MPlayer</application>u.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mwn"><application>MPlayer</application>-MWN</ulink> (INACTIVE)
</para>
<para>Konference pro diskuse o vydáních <application>MPlayer</application> Weekly
News.
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-os2"><application>MPlayer</application>-os2</ulink> (INACTIVE)
</para>
<para>Konference pro diskuse o OS/2 portu <application>MPlayer</application>u.
</para></listitem> 
<listitem><para>
<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-qt-codecs-porting"><application>MPlayer</application>-qt-codecs-porting</ulink> (INACTIVE)
</para>
<para>Konference pro dikuse o podpoøe QuickTime kodeku.
</para></listitem>
</itemizedlist>
<note><para>
Archivy konferencí s vyhledáváním naleznete na
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi"/>.
</para></note>
</para>
</appendix>
More information about the MPlayer-translations mailing list