[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl ports.xml,1.49,1.50

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat May 14 20:02:38 CEST 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv3801

Modified Files:
	ports.xml 
Log Message:
synced with 1.63

Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.49
retrieving revision 1.50
diff -u -r1.49 -r1.50
--- ports.xml	13 Apr 2005 07:38:31 -0000	1.49
+++ ports.xml	14 May 2005 18:02:35 -0000	1.50
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.62 -->
+<!-- synced with 1.63 -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>
 
@@ -419,11 +419,26 @@
 <para>Tak, <application>MPlayer</application> dzia³a na Windowsie pod
  <ulink url="http://www.cygwin.com/"><application>Cygwinem</application></ulink> i
  <ulink url="http://www.mingw.org/"><application>MinGW</application></ulink>.
- Nie ma jeszcze interfejsu GUI, ale wersja dla wiersza poleceñ jest ju¿ prawie w pe³ni
- funkcjonalna. <ulink url="../../tech/patches.txt">£atki</ulink> s± zawsze mile widziane.
- Powiniene¶ sprawdziæ listê
+ Nie ma jeszcze oficjalnego interfejsu GUI, ale wersja dla wiersza poleceñ jest ju¿ w pe³ni
+ funkcjonalna. Powiniene¶ sprawdziæ listê
  <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin/">MPlayer-cygwin</ulink>,
- aby uzyskaæ pomoc albo otrzymaæ najnowsze informacje.</para>
+ aby uzyskaæ pomoc albo otrzymaæ najnowsze informacje.
+ Oficjalne paczki z binariami dla Windowsa znajdziesz na
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/dload.html">stronie pobierania</ulink>.
+ Pakiety zawieraj±ce instalatory i proste nak³adki GUI dostêpne s± z zewnêtrznych
+ ¼róde³, informacje o nich zebrali¶my w sekcji po¶wiêconej Windowsowi na
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/projects.html#windows">stronie projektów</ulink>.
+</para>
+
+<para>Je¿eli chcesz unikn±æ korzystania z wiersza poleceñ, prostym sposobem
+   na jego ominiêcie jest umieszczenie skrótu na pulpicie, który bêdzie
+   zawiera³ podobny wpis w czê¶ci odpowiedzialnej za wykonanie
+   komendy:
+   <screen><replaceable>c:\¶cie¿ka\do\</replaceable>mplayer.exe %1</screen>
+   Spowoduje to, ¿e <application>MPlayer</application> bêdzie odtwarza³
+   film, który zostanie przeci±gniêty na jego skrót. Dodaj opcjê
+   <option>-fs</option>, aby korzystaæ z trybu pe³noekranowego.
+</para>
 
 <para>Najlepsze wyniki s± osi±gane ze sterownikami wyj¶ciowymi video DirectX
  (<option>-vo directx</option>) i rdzennym wyj¶ciem d¼wiêkowym wave Windows
@@ -506,12 +521,6 @@
  <option>-autosync 100</option>. Je¿eli którakolwiek z tych opcji Ci pomog³a,
  mo¿e bêdziesz chcia³ umie¶ciæ j± w swoim pliku konfiguracyjnym.</para>
 
-<para>Sascha Sommer wydaje, od czasu do czasu, oficjalne paczki dla Windowsa,
- Joey Parrish tworzy nieoficjalne paczki z instalatorem.
- Poszukaj ich w sekcji Windows
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/projects.html#windows">na stronie
- naszych projektów</ulink>.</para>
-
 <sect2 id="cygwin">
 <title><application>Cygwin</application></title>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list