[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs faq.xml,1.5,1.6

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 28 15:29:52 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv15227

Modified Files:
	faq.xml 
Log Message:
Synced with 1.80

Index: faq.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/faq.xml,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- faq.xml	7 Jun 2005 05:57:20 -0000	1.5
+++ faq.xml	28 Jun 2005 13:29:49 -0000	1.6
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.76  -->
+<!-- Synced with: 1.80  -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Èasto Kladené Dotazy (FAQ)</title>
 
@@ -503,9 +503,9 @@
 Dostávám chybová hlá¹ení, ¾e nebyl nalezen soubor <filename>/usr/local/lib/codecs/</filename> ...
 </para></question>
 <answer><para>
-Stáhnìte si Win32 kodeky z na¹í
+Stáhnìte si binární kodeky z na¹í
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">stránky s kodeky</ulink>
-(soubor kodekù z avifile obsahuje jinou sadu DLL) a nainstalujte je.
+a nainstalujte je.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -999,15 +999,6 @@
 Zkuste <option>-nocache</option>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Jak pøehraji MPEG Layer 2 (MP2) audio soubory?
-</para></question>
-<answer><para>
-Musíte pou¾ít <option>-rawaudio on:format=0x50</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
 </qandadiv>
 
 
@@ -1348,7 +1339,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak vytvoøím VCD?
+Jak vytvoøím (S)VCD automaticky?
 </para></question>
 <answer><para>
 Zkuste skript <filename>mencvcd</filename> z podadresáøe
@@ -1359,6 +1350,69 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Jak vytvoøím (S)VCD?
+</para></question>
+<answer><para>
+Novìj¹í verze <application>MEncoder</application>u umí pøímo generovat
+MPEG-2 soubory, které mohou být pou¾ity jako základ pro vytvoøení VCD nebo SVCD
+a mìly by být pøehratelné jak jsou na v¹ech platformách (napøíklad pro
+sdílení videa z digitálního kamkodéru se svými poèítaèovì negramotnými pøáteli).
+<screen>
+mencoder -of mpeg -oac toolame -toolameopts br=224 -srate 44100 \
+-af-adv force=1 -ovc lavc -mpegopts format=xsvcd -vf harddup -ofps 25 \
+-lavcopts vcodec=mpeg2video:mbd=2:keyint=25:vrc_buf_size=917:vrc_minrate=600:vbitrate=2500:vrc_maxrate=2500 \
+<replaceable>vstupní.avi</replaceable> -o <replaceable>xsvcd.mpg</replaceable>
+</screen>
+Takto pøevedete vstupní soubor <replaceable>vstupní.avi</replaceable> na
+výstupní soubor <replaceable>xsvcd.mpg</replaceable>, zkonvertujete
+zvuk pomocí <systemitem class="library">toolame</systemitem> pøi 224kbps
+a video pomocí <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+pøi 2500kbps, s tím, ¾e datový tok nikdy neklesne pod 600 a nikdy nepøekroèí
+2500kbps, co¾ odpovídá (S)VCD normì a zaji¹»uje hladké pøehrávání.
+</para><para>
+Poznamenejme, ¾e abychom mohli uèinit GOP strukturu SVCD kompatibilní,
+mìla by být volba <option>keyint</option> rovná 15 pro PAL a 18 pro NTSC,
+aèkoli èasto se pøehrají dobøe i soubory s mnohem del¹ími GOPy (25 by vám nemìlo
+zpùsobit problémy).
+Rovnì¾ vynechání <option>-ofps</option> by ve vìt¹inì pøípadù nemìlo vadit
+(jeliko¾ va¹e video ji¾ pravdìpodobnì má správnou snímkovou rychlost).
+PAL vy¾aduje <option>-ofps</option> 25 a NTSC vy¾aduje
+<option>-ofps</option> 30000/1001.
+</para><para>
+Pokud po¾adujete zvuk, SVCD podporuje pouze zvuk MPEG-1 layer II,
+tak¾e musíte pou¾ít jeden z tìchto kodérù
+<systemitem class="library">toolame</systemitem>,
+<systemitem class="library">twolame</systemitem>, nebo jako poslední záchranu
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> MPEG-1 layer II
+enkodér (jeho kvalita je daleko za pøedchozími dvìma knihovnami).
+Jak <systemitem class="library">toolame</systemitem> tak
+<systemitem class="library">twolame</systemitem> pou¾ívají stejnou syntaxi,
+tak¾e v závislosti na tom, co máte nainstalováno, bude uvedený pøíklad vy¾adovat
+jen malou zmìnu. Pokud musíte pou¾ít
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> MPEG-1 layer II
+enkodér, zmìòte
+<screen>
+-oac toolame -toolameopts br=224
+</screen>
+pokud pou¾íváte toolame nebo
+<screen>
+-oac twolame -twolameopts br=224
+</screen>
+pokud pou¾íváte twolame za:
+<screen>
+-oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224
+</screen>
+</para><para>
+Výsledný soubor <replaceable>xsvcd.mpg</replaceable> je roz¹íøené
+SVCD (proto se nazývá xsvcd), hlavnì proto, ¾e neobsahuje
+scan offsety. Pokud z nìj potøebujete generovat SVCD obraz disku, mìli byste jej
+protáhnout pøes
+<ulink url="http://www.gnu.org/software/vcdimager/vcdimager.html">vcdimager</ulink>.
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
 Jak spojím dva video soubory?
 </para></question>
 <answer><para>
More information about the MPlayer-translations mailing list