[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl ports.xml,1.50,1.51

Diego Biurrun CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 7 12:26:46 CEST 2005


CVS change done by Diego Biurrun CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv25335/pl

Modified Files:
	ports.xml 
Log Message:
URL updates


Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -r1.50 -r1.51
--- ports.xml	14 May 2005 18:02:35 -0000	1.50
+++ ports.xml	7 Jun 2005 10:26:43 -0000	1.51
@@ -447,7 +447,7 @@
  zak³óceñ w d¼wiêku i obrazie albo wywo³aæ b³±d, i zakoñczyæ dzia³anie programu.
  Je¿eli wystêpuj± zak³ócenia obrazu, spróbuj
  wy³±czyæ sprzêtow± akceleracjê przez opcjê <option>-vo directx:noaccel</option>. ¦ci±gnij
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/contrib/dx7headers.tgz">pliki
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/contrib/dx7headers.tgz">pliki
  nag³ówkowe DirectX 7</ulink>, ¿eby skompilowaæ sterownik do wyj¶cia video
  DirectX. Co wiêcej, musisz mieæ zainstalowany DirectX 7 lub nowszy,
  aby to wyj¶cie zadzia³a³o.</para>
@@ -455,9 +455,9 @@
 <para><link linkend="vidix">VIDIX</link> dzia³a teraz równie¿ pod Windowsem jako
  <option>-vo winvidix</option>, chocia¿ jego obs³uga jest eksperymentalna i wymaga
  trochê rêcznego przygotowania. Pobierz
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/dhahelperwin/dhahelper.sys">dhahelper.sys</ulink>
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/dhahelperwin/dhahelper.sys">dhahelper.sys</ulink>
  lub
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/dhahelperwin/withmtrr/dhahelper.sys">dhahelper.sys
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/dhahelperwin/withmtrr/dhahelper.sys">dhahelper.sys
  (z obs³ug± MTRR)</ulink>
  i skopiuj go do
  <filename class="directory">libdha/dhahelperwin</filename> w drzewie ¼ród³owym
More information about the MPlayer-translations mailing list