[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs codecs.xml,1.4,1.5

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 7 07:56:48 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv9209

Modified Files:
	codecs.xml 
Log Message:
Synced with 1.64

Index: codecs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/codecs.xml,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- codecs.xml	9 May 2005 05:30:56 -0000	1.4
+++ codecs.xml	7 Jun 2005 05:56:46 -0000	1.5
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.63 -->
+<!-- Synced with 1.64 -->
 <sect1 id="codecs">
 <title>Podporované kodeky</title>
 
@@ -595,11 +595,11 @@
  A» u¾ mu øíkáte jakkoli, H.264 stojí za vyzkou¹ení, proto¾e obvykle
  dosahuje kvality MPEG-4 ASP pøi datovém toku o 5%-30% ni¾¹ím.
  Konkrétní výsledky závisí jak na zdrojovém videu, tak na enkodéru.
- Prospìch z pou¾ití H.264 není zadarmo: zdá se, ¾e dekódování H.264 datových
+ Prospìch z pou¾ití H.264 není zadarmo: Zdá se, ¾e dekódování H.264 datových
  proudù má pøemr¹tìné nároky na CPU a pamì».
  Napøíklad na 1733 MHz Athlonu vyu¾ije dekódování 1500kbps H.264 videa
  kolem 50% CPU.
- Pro porovnání, dekódování 1500kbps MPEG4-ASP proudu vy¾aduje okolo
+ Pro porovnání, dekódování 1500kbps MPEG-4 ASP proudu vy¾aduje okolo
  10% CPU.
  To znamená, ¾e dekódování datových proudù je pro vìt¹inu u¾ivatelù témìø
  nemo¾né.
@@ -608,7 +608,7 @@
 </para>
 <para>
  Alespoò s <systemitem class="library">x264</systemitem>,
- nejsou po¾adavky ne enkódování o mnoho vìt¹í ne¾ ty, které vy¾aduje MPEG4-ASP.
+ nejsou po¾adavky ne enkódování o mnoho vìt¹í ne¾ ty, které vy¾aduje MPEG-4 ASP.
  Napøíklad na 1733 MHz Athlonu pobì¾í typické DVD enkódování pøi 5-15 snímkù
  za sekundu.
 </para>
More information about the MPlayer-translations mailing list