[MPlayer-translations] CVS: main/help help_mp-bg.h, 1.32, 1.33 help_mp-cs.h, 1.64, 1.65 help_mp-de.h, 1.117, 1.118 help_mp-en.h, 1.174, 1.175 help_mp-es.h, 1.52, 1.53 help_mp-hu.h, 1.95, 1.96 help_mp-nl.h, 1.48, 1.49 help_mp-ru.h, 1.54, 1.55 help_mp-sv.h, 1.7, 1.8

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Jul 24 14:06:58 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv20054

Modified Files:
	help_mp-bg.h help_mp-cs.h help_mp-de.h help_mp-en.h 
	help_mp-es.h help_mp-hu.h help_mp-nl.h help_mp-ru.h 
	help_mp-sv.h 
Log Message:
Remove non-translatable messages


Index: help_mp-bg.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-bg.h,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -r1.32 -r1.33
--- help_mp-bg.h	3 Jul 2005 19:02:13 -0000	1.32
+++ help_mp-bg.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.33
@@ -164,10 +164,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Ãðåøêà ïðè ïðåäâàðèòåëíà èíèöèàëèçàöèÿ íà àóäèî ôèëòðèòå!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC ãðåøêà ïðè ÷åòåíå: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Âíèìàíèå! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Ñúáèòèå NULL?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Ñúáèòèå: Highlight event broken\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Ñúáèòèå: %s\n"

Index: help_mp-cs.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-cs.h,v
retrieving revision 1.64
retrieving revision 1.65
diff -u -r1.64 -r1.65
--- help_mp-cs.h	19 Jul 2005 05:34:09 -0000	1.64
+++ help_mp-cs.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.65
@@ -162,11 +162,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Chyba pøi pøedinicializaci øetìzce audio filtrù!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Chyba pøi ètení z Linuxových RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Varování! Podteèení softsleep!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsTimePos "ANS_TIME_POSITION=%.1f\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "Nedefinovaná DVDNAV událost?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV událost: Vadné zvýrazòování událostí\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV událost: %s\n"

Index: help_mp-de.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-de.h,v
retrieving revision 1.117
retrieving revision 1.118
diff -u -r1.117 -r1.118
--- help_mp-de.h	20 Jul 2005 10:35:58 -0000	1.117
+++ help_mp-de.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.118
@@ -172,11 +172,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Fehler bei der Vorinitialisierung der Audiofilterkette!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC-Lesefehler: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Warnung! Unterlauf des Softsleep!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsTimePos "ANS_TIME_POSITION=%.1f\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV-Ereignis NULL?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV-Ereignis: Hervorhebungs-Ereignis kaputt\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV-Ereignis: %s\n"

Index: help_mp-en.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-en.h,v
retrieving revision 1.174
retrieving revision 1.175
diff -u -r1.174 -r1.175
--- help_mp-en.h	23 Jul 2005 18:09:17 -0000	1.174
+++ help_mp-en.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.175
@@ -170,11 +170,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Error at audio filter chain pre-init!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC read error: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Warning! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsTimePos "ANS_TIME_POSITION=%.1f\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Event NULL?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Event: Highlight event broken\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Event: %s\n"

Index: help_mp-es.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-es.h,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -r1.52 -r1.53
--- help_mp-es.h	3 Jul 2005 19:02:14 -0000	1.52
+++ help_mp-es.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.53
@@ -174,10 +174,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Error en pre-inicialización de cadena de filtro de audio filter!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Error de lectura de Linux RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Advertencia! Desborde de softsleep!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "Evento DVDNAV NULO?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "Evento DVDNAV: Evento de destacado erroneo\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "Evento DVDNAV: %s\n"

Index: help_mp-hu.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-hu.h,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -r1.95 -r1.96
--- help_mp-hu.h	3 Jul 2005 19:02:14 -0000	1.95
+++ help_mp-hu.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.96
@@ -168,11 +168,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Hiba az audio szûrõ lánc elõ-inicializálásában!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC olvasási hiba: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Figyelem! Softsleep alulcsordulás!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsTimePos "ANS_TIME_POSITION=%.1f\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV esemény NULL (NINCS)?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV esemény: Kiemelés esemény hibás\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV esemény: %s\n"

Index: help_mp-nl.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-nl.h,v
retrieving revision 1.48
retrieving revision 1.49
diff -u -r1.48 -r1.49
--- help_mp-nl.h	3 Jul 2005 19:02:15 -0000	1.48
+++ help_mp-nl.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.49
@@ -160,10 +160,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Er is een fout opgetreden bijde pre-initialisatie van de audio filter!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC leesfout: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Waarschuwing! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Event NULL?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Event: Highlight event broken\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Event: %s\n"

Index: help_mp-ru.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-ru.h,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -r1.54 -r1.55
--- help_mp-ru.h	3 Jul 2005 19:02:15 -0000	1.54
+++ help_mp-ru.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.55
@@ -162,10 +162,6 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "ïÛÉÂËÁ × ÃÅÐÏÞËÅ pre-init ÁÕÄÉÏÆÉÌØÔÒÁ!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ Linux RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏ ÎÉÚËÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÊ ÚÁÄÅÒÖËÉ!\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV NULL?!\n"
 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: óÏÂÙÔÉÅ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÓÌÏÍÁÎÏ\n"
 #define MSGTR_DvdnavEvent "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: %s\n"

Index: help_mp-sv.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-sv.h,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- help_mp-sv.h	3 Jul 2005 19:02:15 -0000	1.7
+++ help_mp-sv.h	24 Jul 2005 12:06:54 -0000	1.8
@@ -165,10 +165,6 @@
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "'Linux RTC' läsfel: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Varning! Softsleep underflow!\n"
 #define MSGTR_EDLSKIPStartStopLength "\nEDL_SKIP: start [%f], stopp [%f], längd [%f]\n"
-#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
-#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n" 
 #define MSGTR_MenuCall "Menyanrop\n"
 #define MSGTR_EdlCantUseBothModes "Kan inte använda -edl och -edlout samtidigt.\n"
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Kan inte allokera tillräckligt med minne för att hålla EDL-data.\n"
More information about the MPlayer-translations mailing list