[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl codecs.xml,1.14,1.15

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Jul 23 14:12:37 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv7510

Modified Files:
	codecs.xml 
Log Message:
sync 1.71

Index: codecs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/codecs.xml,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -r1.14 -r1.15
--- codecs.xml	16 Feb 2005 20:32:14 -0000	1.14
+++ codecs.xml	23 Jul 2005 12:12:34 -0000	1.15
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.59 -->
+<!-- synced with 1.71 -->
 <sect1 id="codecs">
 <title>Obs³ugiwane kodeki</title>
 
@@ -8,8 +8,8 @@
 
 <para>
 Zajrzyj do
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/codecs-status.html">tabeli statusu
-kodeków</ulink>, ¿eby zobaczyæ kompletn±, codziennie generowan± listê. Niektóre
+<ulink url="../../codecs-status.html">tabeli stanu kodeków</ulink>, ¿eby
+zobaczyæ kompletn±, codziennie generowan± listê. Niektóre
 kodeki s± dostêpne do pobrania z naszej strony domowej. ¦ci±gniesz je ze
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">strony z kodekami</ulink>.
 </para>
@@ -431,50 +431,33 @@
 <title>XviD</title>
 
 <para>
-<ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> wydzieli³ siê z projektu OpenDivX.
-Sta³o siê to, gdy ProjectMayo zamkn±³ kod OpenDivX i przemianowa³ go na DivX4
+<ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> jest wolnym, kompatybilnym
+z MPEG-4 ASP kodekiem video z mo¿liwo¶ciami kodowania dwuprzebiegowego
+i pe³n± obs³ug± MPEG-4 ASP, dlatego jest du¿o bardziej efektywny ni¿ dobrze
+znany kodek DivX.
+£±czy bardzo dobr± jako¶æ video i dobre osi±gi dziêki optymalizacjami kodu dla
+wiêkszo¶ci nowoczesnych procesorów.
+</para>
+<para>
+Zacz±³ siê jako od³am kodeka OpenDivX.
+Sta³o siê to gdy ProjectMajo zmieni³ OpenDivX na zamkniête DivX4
 (a teraz DivX5). W rezultacie tej decyzji, roze¼leni ludzie spoza ProjectMayo,
 którzy pracowali nad OpenDivX, rozpoczêli projekt XviD. Tak wiêc oba projekty
 maj± to samo pochodzenie.
-
-<itemizedlist>
-<title>ZALETY</title>
-<listitem><simpara>
- otwarty kod ¼ród³owy
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- API kodeka jest kompatybilne z DivX4, wiêc dodanie dla niego wsparcia jest
- proste
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- wsparcie dla 2-przebiegowego kodowania
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- dobra jako¶æ kodowania, wiêksza prêdko¶æ od DivX4 (mo¿esz go zoptymalizowaæ
- dla twojej maszyny podczas kompilacji)
- </simpara></listitem>
-</itemizedlist>
-
-<itemizedlist>
-<title>WADY</title>
-<listitem><simpara>
- na dzieñ dzisiejszy ma k³opoty z
- <emphasis role="bold">dekodowaniem</emphasis> niektórych plików DivX/DivX4
- (nie stanowi to problemu, poniewa¿ potrafi je odtwarzaæ
- <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- w trakcie rozwoju
- </simpara></listitem>
-</itemizedlist>
 </para>
 
 <procedure>
-<title>INSTALACJA XVID CVS</title>
+<title>Instalacja <systemitem class="library">XviD</systemitem></title>
 <para>
- Aktualnie jest dostêpny tylko poprzez CVS. Poni¿ej znajduj± siê instrukcje
- pobierania i instalacji (bêdziesz potrzebowa³ autoconf przynajmniej w wersji
- 2.50, automake i libtool):
+ Jak wiêkszo¶æ otwartego oporgramowania dostêpny jest w dwóch wersjach:
+ <ulink url="http://www.xvid.org/downloads.html">oficjalnych wydañ</ulink>
+ i wersji CVS.
+ Wersja CVS jest zazwyczaj wystarczaj±co stablina by jej u¿ywaæ, jako ¿e
+ zazwyczaj ma poprawki do b³êdów wystêpuj±cych w wydaniach.
+ Tak nale¿y nak³oniæ <systemitem class="library">XviD</systemitem> CVS do
+ pracy z <application>MEncoderem</application> (bêdziesz potrzebowa³
+ przenajmniej <application>autoconf</application> 2.50,
+ <application>automake</application> i <application>libtool</application>):
 </para>
 <step><para>
  <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.xvid.org:/xvid login</screen>
@@ -549,6 +532,139 @@
 </procedure>
 
 </sect3>
+
+<sect3 id="codec-x264">
+<title>x264</title>
+
+<sect4 id="codec-x264-whatis">
+<title>Co to jest x264</title>
+<para>
+ <systemitem class="library">x264</systemitem> jest bibliotek± s³urz±c± do
+ tworzenia strumieni video H.264.
+ Nie jest w 100% ukoñczona, ale ma przynajmniej pewn± obs³ugê wiêkszo¶ci
+ maj±cych wp³yw na jako¶æ mo¿liwo¶ci H.264.
+ Jest te¿ wiele zaawansowanych mo¿liwo¶ci w specyfikacji H.264, które nie maj±
+ nic wspólnego z jako¶ci± jako tak±; wiele z nich jeszcze nie ma
+ implementacji w <systemitem class="library">x264</systemitem>.
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<title>Mo¿liwo¶ci kodera</title>
+ <listitem><para>CAVLC/CABAC</para></listitem>
+ <listitem><para>Wielokrotne referencje</para></listitem>
+ <listitem><para>Intra: wszystkie typy makrobloków 
+   (16x16 i 4x4 z wszystkimi predykcjami)</para></listitem>
+ <listitem><para>Inter P: wszystkie podzia³y
+   (od 16x16 a¿ do 4x4)</para></listitem>
+ <listitem><para>Inter B: podzia³y od 16x16 do 8x8
+  (w³±czaj±c SKIP/DIRECT)</para></listitem>
+ <listitem><para>Kontrola tempa: sta³y kwantyzator, sta³e bitrate, albo
+  wieloprzebiegowe ABR</para></listitem>
+ <listitem><para>Wykrywanie zmian scen</para></listitem>
+ <listitem><para>Adaptatywne umieszczanie klatek B</para></listitem>
+ <listitem><para>Referencyjne ramki / dowolna kolejno¶æ
+   ramek</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<itemizedlist>
+<title>Ograniczenia kodera</title>
+ <listitem><para>Brak prawdziwego RD</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect4>
+
+<sect4 id="codec-h264-whatis">
+<title>Co to jest H.264</title>
+<para>
+ H.264 jedn± z nazw nowego kodeka video opracowanego wspólnie przez ITU
+ i MPEG.
+ Mo¿e te¿ byæ prawid³owo nazywany okropnymi nazwami "ISO/IEC 14496-10" lub
+ "MPEG-4 Part 10". Czê¶ciej jest nazywany "MPEG-4 AVC" albo po prostu "AVC".
+</para>
+<para>
+ Jakkolwiek go nie nazywaæ, H.264 mo¿e byæ wart wypróbowania poniewa¿
+ zazwyczaj mo¿e dorównaæ jako¶ci± MPEG-4 ASP z mniejsz± o 5%-30% objêto¶ci±.
+ Dok³adne wyniki zale¿± od materia³u ¼ród³owego i kodera.
+ Zyski z u¿ywania H.264 nie s± za darmo: Dekodowanie strumieni H.264 maj±
+ du¿e wymagania obliczeniowe i pamiêciowe.
+ Na przyk³ad, na Athlonie 1733 MHz, film H.264 w rozdzielczo¶ci DVD 1500kbps
+ wymaga do zdekodowania oko³o 35% CPU.
+ Dla porównania, dekodowanie strumienia MPEG-4 ASP w rozdzielczo¶ci DVD
+ 1500kbps wymaga oko³o 10% CPU.
+ Oznacza to ¿e dekodowanie wysokiej jako¶ci strumieni jest prawie nie do
+ pomy¶lenia dla zwyk³ych u¿ytkowników.
+ Oznacza to równie¿ ¿e dobry DVD rip mo¿e siê czasami zacinaæ na procesorach
+ wolniejszych ni¿ oko³o 2.0 GHz.
+</para>
+<para>
+ Przynajmniej przy u¿ywaniu <systemitem class="library">x264</systemitem>
+ wymagania kodowania nie s± o wiele wiêksze ni¿ te, do których przywykli¶my
+ przy MPEG-4 ASP.
+ Na przyk³ad, na Athlonie 1733 MHz typowe kodowanie DVD bêdzie dzia³aæ
+ z 5-15fps.
+</para>
+<para>
+ Ten dokument nie ma wyja¶niaæ szczegó³ów H.264, ale je¶li jeste¶
+ zainteresowany niewielkim wstêpem mo¿esz chcieæ przeczytaæ
+ <ulink url="http://www.cdt.luth.se/~peppar/kurs/smd151/spie04-h264OverviewPaper.pdf">The H.264/AVC Advanced Video Coding Standard: Overview and Introduction to the Fidelity Range Extensions</ulink>.
+</para>
+</sect4>
+
+<sect4 id="codec-x264-playback">
+<title>Jak mogê odtwarzaæ filmy H.264 u¿ywaj±c <application>MPlayera</application></title>
+<para>
+ <application>MPlayer</application> u¿ywa dekodera H.264 z
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>.
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> mia³o choæ trochê zdatny
+ do u¿ytku dekoder H.264 od oko³o czerwca 2004, ale od tego czasu wprowadzono
+ wiele zmian i poprawek, zarówno pod wzglêdem obs³ugiwanej funkcjonalno¶ci
+ jak i zu¿ycia CPU.
+ Na wszelki wypadek lepiej jest u¿ywaæ ¶wie¿ej wersji CVS.
+</para>
+<para>
+ Je¶li chcesz szybki i ³atwy sposób na sprawdzenie czy by³y ostatnio zmiany
+ w obs³udze H.264 w <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>,
+ mo¿esz patrzeæ na
+ <ulink url="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/ffmpeg/libavcodec/h264.c?cvsroot=FFMpeg">interface sieciowy repozytorium CVS FFmpeg</ulink>
+</para>
+</sect4>
+
+<sect4 id="codec-x264-encode">
+<title>Jak mogê kodowaæ filmy u¿ywaj±c <application>MEncodera</application> i <systemitem class="library">x264</systemitem>?</title>
+<para>
+ Je¶li masz zainstalowanego klienta subversion, mo¿esz uzyskaæ najnowsze
+ ¼ród³a x264 tym poleceniem:
+ <screen>
+  svn co svn://svn.videolan.org/x264/trunk x264<!--
+ --></screen>
+ ¬ród³a <application>MPlayera</application> s± aktualizowane gdy tylko
+ zmieni siê API <systemitem class="library">x264</systemitem>, wiêc zalecamy
+ te¿ u¿ywanie <application>MPlayera</application> z CVS.
+ Byæ mo¿e sytuacja siê zmieni je¶li i gdy nast±pi "wydanie"
+ <systemitem class="library">x264</systemitem>.
+ W miêdzyczasie <systemitem class="library">x264</systemitem> powinna byæ
+ uwa¿ana za niestabiln±, w tym sensie ¿e jej interface programistyczny mo¿e
+ siê zmieniæ.
+</para>
+<para>
+ <systemitem class="library">x264</systemitem> buduje siê i instaluje
+ w sposób standardowy:
+ <screen>
+  ./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; sudo make install<!--
+ --></screen>
+ To zainstaluje libx264.a w /usr/local/lib oraz x264.h w /usr/local/include.
+
+ Gdy biblioteka i nag³ówki <systemitem class="library">x264</systemitem> s±
+ ju¿ w standardowych miejscach, budowanie <application>MPlayera</application>
+ z obs³ug± <systemitem class="library">x264</systemitem> jest proste.
+ Uruchom standardowe:
+ <screen>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; sudo make install</screen>
+ Skrypt konfiguracyjny wykryje ¿e spe³ni³e¶ wymagania do obs³ugi
+ <systemitem class="library">x264</systemitem>.
+</para>
+</sect4>
+
+</sect3>
+
 </sect2>
 
 <!-- ********** -->
@@ -758,7 +874,7 @@
 Wersje binarne nie s± dostêpne na stronie audiocoding.com, ale mo¿esz
 ¶ci±gn±æ (apt-getem) Debianowe paczki z
 <ulink url="http://hpisi.nerim.net">domowej strony Christiana Marillata</ulink>,
-RPMy dla Mandrake ze strony <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink>
+RPMy dla Mandrake/Mandriva ze strony <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink>
 a RedHatowe RPMy z
 <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector</ulink>.
 </para>
More information about the MPlayer-translations mailing list