[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl users-vs-dev.xml, 1.14, 1.15

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jul 22 22:55:40 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv24804

Modified Files:
	users-vs-dev.xml 
Log Message:
sync 1.17

Index: users-vs-dev.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -r1.14 -r1.15
--- users-vs-dev.xml	21 Dec 2004 21:18:36 -0000	1.14
+++ users-vs-dev.xml	22 Jul 2005 20:55:38 -0000	1.15
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.16 -->
+<!-- synced with 1.17 -->
 <appendix id="users-vs-dev">
 <title>Deweloperzy wyrywaj± sobie w³osy</title>
 
@@ -17,8 +17,9 @@
 <emphasis role="bold">2.96</emphasis>. Sta³o siê tak, poniewa¿ GCC 3.0
 nie by³o jeszcze ukoñczone, a potrzebowano kompilatora, który wspó³dzia³a³by
 dobrze z wszystkimi platformami jakie by³y obs³ugiwane, w³±czaj±c w to IA64 i
-s390. Dystrybutor <emphasis role="bold">Mandrake</emphasis> równie¿ poszed³ w
-¶lady Red Hata i zacz±³ do³±czaæ GCC 2.96 do serii Linux-Mandrake 8.0.
+s390. Dystrybutor <emphasis role="bold">Mandrake</emphasis> (teraz Mandriva)
+równie¿ poszed³ w ¶lady Red Hata i zacz±³ do³±czaæ GCC 2.96 do serii
+Linux-Mandrake 8.0.
 </para>
 </formalpara>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list