[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs codecs.xml,NONE,1.1

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jan 21 12:04:55 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv26650

Added Files:
	codecs.xml 
Log Message:
Next file done.

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with 1.57 -->
<sect1 id="codecs">
<title>Podporované kodeky</title>

<sect2 id="video-codecs">
<title>Video kodeky</title>

<para>
Kompletní dennì aktualizovaný seznam naleznete v na¹í stránce
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/codecs-status.html">tabulce statutu kodeku</ulink>.
Docela dost kodekù si mù¾ete stáhnout z na¹í domovské stránky.
Odkaz najdete na
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">stránce kodekù</ulink>.
</para>

<para>
Nejdùle¾itìj¹í ze v¹ech jsou:
</para>

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">MPEG-1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) a
 <emphasis role="bold">MPEG-2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) video
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 nativní dekodéry pro <emphasis role="bold">DivX ;-), OpenDivX (DivX4),
 DivX 5 (Pro), 3ivX, MS MPEG-4</emphasis> v1, v2 a ostatní MPEG-4 varianty
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 nativní dekodér pro <emphasis role="bold">Windows Media Video 7/8</emphasis>
 (<emphasis role="bold">WMV1/WMV2</emphasis>), a Win32 DLL dekodér
 pro <emphasis role="bold">Windows Media Video 9</emphasis>
 (<emphasis role="bold">WMV3</emphasis>), obojí pou¾ívané ve <filename>.wmv</filename>
 souborech
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 nativní <emphasis role="bold">Sorenson 1 (SVQ1)</emphasis> dekodér
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 nativní <emphasis role="bold">Sorenson 3 (SVQ3)</emphasis> dekodér
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> v1, v2 dekodér
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Cinepak a <emphasis role="bold">Intel Indeo</emphasis> kodeky
 (3.1,3.2,4.1,5.0)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">MJPEG</emphasis>, AVID, VCR2, ASV2 a dal¹í hardwarové
 formáty
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 VIVO 1.0, 2.0, I263 a dal¹í <emphasis role="bold">H.263(+)</emphasis>
 varianty
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 FLI/FLC
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">RealVideo 1.0 &amp; 2.0</emphasis> z
 <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, a
 <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 &amp; 4.0</emphasis> kodeky pou¾ívající
 knihovny z RealPlayeru
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 nativní dekodér pro HuffYUV
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Rùzné staré a jednoduché formáty podobné RLE
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>

<para>
Pokud máte Win32 kodek, který zde není uveden a který není zatím podporován,
pøeètìte si
<link linkend="codec-importing">codec importing HOWTO</link>
a pomozte nám pøidat pro nìj podporu.
</para>


<sect3 id="divx4-5">
<title>DivX4/DivX5</title>

<para>
Tato sekce obsahuje informace o kodecích DivX4 a DivX5 z
<ulink url="http://www.projectmayo.com">Projektu Mayo</ulink>.
Jejich první dostupná alfa verze byl OpenDivX 4.0 alpha 47 a 48.
Jejich podpora byla v minulosti pøidána do
<application>MPlayer</application>u a zakompilovává se automaticky.
Rovnì¾ jsme pou¾ívali jejich postprocesní kód pro volitelné vylep¹ování
kvality MPEG-1/2 filmù. Nyní ji¾ pou¾íváme na¹e vlastní pro v¹echny typy
souborù.
</para>

<para>
Nová generace tohoto kodeku se nazývala DivX4 a byla schopna dokonce dekódovat
filmy vytvoøené pomocí nechvalnì známého DivX kodeku!
Navíc je mnohem rychlej¹í ne¾ nativní Win32 DivX DLL, ale pomalej¹í ne¾
<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>.
Proto jeho pou¾ití jako dekodéru
<emphasis role="bold">nedoporuèujeme</emphasis>. Nicménì jej lze s úspìchem
pou¾ívat pro enkódování. Jediná nevýhoda tohoto kodeku je, ¾e není k dispozici
pod Open Source licencí.
</para>

<para>
DivX4 pracuje ve dvou re¾imech:
<variablelist>
<varlistentry><term><option>-vc odivx</option></term>
<listitem><simpara>
 Pou¾ívá kodek ve stylu OpenDivX. V tomto re¾imu vytváøí kodek YV12 obrázky
 ve vlastní vyrovnávací pamìti a <application>MPlayer</application> provádí
 konverzi barevného prostoru pøes libvo.
 (<emphasis role="bold">Rychlé, doporuèujeme!</emphasis>)
 </simpara></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry><term><option>-vc divx4</option></term>
<listitem><simpara>
 Pou¾ívá konverzi barevného prostoru zabudovanou v kodeku. V tomto re¾imu
 mù¾ete rovnì¾ pou¾ít YUY2/UYVY. (<emphasis role="bold">POMALÉ</emphasis>)
 </simpara></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>

<para>
Re¾im <option>-vc odivx</option> bývá rychlej¹í, proto¾e pøená¹í obrazová data
ve formátu YV12 (rovinný YUV 4:2:0), který vy¾aduje mnohem men¹í propustnost
sbìrnice. Pro re¾imy zhu¹tìného YUV (YUY2, UYVY) pou¾ijte re¾im
<option>-vc divx4</option>. Rychlost RGB re¾imù je stejná, mírnì se odli¹uje
v závislosti na va¹í akuální barevné hloubce.
<note>
<para>
Pokud va¹e <option>-vo</option> rozhraní podporuje direct rendering, pak mù¾e
být <option>-vc divx4</option> rychlej¹í, nebo dokonce nejrychlej¹í volbou.
</para>

<para>
Binární knihovny kodekù DivX4/5 si mù¾ete stáhnout z
<ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink> nebo
<ulink url="http://www.divx.com">divx.com</ulink>
Rozbalte je, spus»te <filename>./install.sh</filename> jako root a nezapomeòte
pøidat <filename class="directory">/usr/local/lib</filename> do svého
<filename>/etc/ld.so.conf</filename> a spu¹»te <command>ldconfig</command>.
</para>

<para>
CVS verzi STARÉ core OpenDivX knihovny získáte následovnì:
</para>

<procedure>
<step><para>
<screen>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.projectmayo.com:/cvsroot login</screen>
</para></step>
<step><para>
<screen>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.projectmayo.com:/cvsroot co divxcore</screen>
</para></step>
<step><para>
Tato core knihovna je rozdìlena na decore a encore knihovnu, které by se mìly
kompilovat oddìlenì. Pro kompilaci decore knihovny zadejte
<screen>
cd divxcore/decore/build/linux
make
cp libdivxdecore.so /usr/local/lib
ln -s libdivxdecore.so /usr/local/lib/libdivxdecore.so.0
cp ../../src/decore.h /usr/local/include
</screen>
</para></step>
<step><para>
Bohu¾el encore knihovna neobsahuje Makefile pro Linux a MMX optimalizovaný
kód pracuje pouze ve Windows. I pøesto ji mù¾ete skompilovat pomocí tohoto
<ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/divx-mf/Makefile">Makefile</ulink>.
<screen>
cd ../../../encore/build
mkdir linux
cd linux
cp path/Makefile .
make
cp libdivxencore.so /usr/local/lib
ln -s libdivxencore.so /usr/local/lib/libdivxencore.so.0
cp ../../src/encore.h /usr/local/include
</screen>
</para></step>
</procedure>

<para>
<application>MPlayer</application> automaticky detekuje DivX4/DivX5, pokud
jsou zprávnì nainstalovány, staèí jej jen zkompilovat jako obvykle.
Pokud je nedetekuje, pak jste je nenainstalovali nebo nenakonfigurovali
správnì.
</para>

</note>
</para>
</sect3>


<sect3 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
<title>FFmpeg/libavcodec</title>

<para>
<ulink url="http://ffmpeg.org">FFmpeg</ulink> obsahuje balík
<emphasis role="bold">open source</emphasis> kodekù, které jsou schopny
dekódovat datové proudy enkódované rùznými audio a video kodeky.
Rovnì¾ nabízí úctyhodný enkódovací potenciál a vy¹¹í rychlost ne¾ Win32 kodeky
nebo DivX.com DivX4/5 knihovny!
</para>

<para>
Obsahuje mnoho hezkých kodekù, zvlá¹tì dùle¾ité jsou MPEG-4 varianty:
DivX3, DivX4, DivX5, Windows Media Video 7/8 (WMV1/WMV2). Rovnì¾ velmi
zajímavý je WMA dekodér.
</para>

<para>
Nejnovìj¹ím kodekem zasluhujícím uznání je kodek
<emphasis role="bold">Sorenson 3</emphasis> (SVQ3). Toto je jeho první, plnì
Open Source implementace. Je dokonce rychlej¹í ne¾ originál.
Ujistìte se ¾e preferujete tuto verzi pøed binárním kodekem!
</para>

<para>
Úplný seznam podporovaných kodekù naleznete na domácí stránce FFmpeg.
Podporované <ulink url="http://ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html#SEC19">video</ulink>
a <ulink url="http://ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html#SEC20">audio</ulink> kodeky.
</para>

<para>
Pokud pou¾íváte <application>MPlayer</application> z balíèku, máte ji¾
<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
zahrnutý, staèí provést kompilaci jako obvykle. Pokud pou¾íváte CVS verzi
<application>MPlayer</application>u, vyextrahujte si
<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> z CVS stromu FFmpegu,
jeliko¾ nová verze FFmpeg je vydávána jen zøídka. Verze z CVS je vìt¹inou
stabilní a nabízí nejvíce vlastností. Pro její získání proveïte:
</para>

<procedure>
<step><para>
 <screen>cvs -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg login</screen>
 </para></step>
<step><para>
 <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg co -P ffmpeg/libavcodec</screen>
 </para></step>
<step><para>
 Pøesuòte adresáø <filename>libavcodec</filename> z FFmpeg do koøenového
 adresáøe <application>MPlayer</application>ova CVS stromu.
 Mìlo by to vypadat asi takto:
 <filename class="directory">main/libavcodec</filename>
 </para><para>
 Symbolický link <emphasis role="bold">nestaèí</emphasis>, musíte jej
 zkopírovat/pøesunout!
 </para></step>
<step><para>
 Pokud chcete mít <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
 aktualizován v¾dy kdy¾ aktualizujete
 <application>MPlayer</application> z CVS, vlo¾te do souboru
 <filename>main/CVS/Entries</filename> následující øádek:
 <screen>D/libavcodec////</screen>
 </para></step>
<step><para>
 Kompilujte. Skript <filename>configure</filename> by mìl zjistit problémy
 pøed kompilací.
 </para></step>
</procedure>

<note>
<para>
<application>MPlayer</application> z CVS obsahuje podadresáø
<filename>libavcodec</filename>, ten ale
<emphasis role="bold">neobsahuje</emphasis> zdrojové kódy
<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u!
Musíte následovat vý¹e uvedený postup, abyste získali zdrojové hódy knihovny.
</para>
</note>

<para>
S pomocí FFmpeg a mé Matrox G400, mohu sledovat DivX dokonce i v tom nejvy¹¹ím
rozli¹ení bez zahazování snímkù na své K6-2 500.
</para>
</sect3>


<sect3 id="xanim">
<title>XAnim kodeky</title>

<note>
<para>
Upozoròujeme, ¾e binární XAnim kodeky jsou baleny spolu s textem, který se
tváøí jako softwarová licence, která, kromì jiného, zakazuje u¾ivateli pou¾ití
kodekù ve spojení s jiným programem ne¾ <application>XAnim</application>.
Nicménì autor XAnim dosud nepodnikl ¾ádné právní kroky proti komukoli v
souvislosti s kodeky.
</para>
</note>

<formalpara>
<title>INSTALACE A POU®ITÍ</title>
<para>
<application>MPlayer</application> je schopen pou¾ívat XAnim kodeky pro
dekódování. Následující postup vám to umo¾ní:
</para>
</formalpara>

<procedure>
<step><para>
 Stáhnìte si kodeky, které chcete pou¾ít, ze stránek
 <ulink url="http://xanim.va.pubnix.com">XAnim</ulink>.
 Kodek <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> není zde, ale na stránce
 <ulink url="http://www.3ivx.com">3ivx</ulink>.
 </para></step>
<step><para>
 <emphasis role="bold">NEBO</emphasis> si stáhnìte balík kodekù z na¹í
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">kodekové stránky</ulink>.
 </para></step>
<step><para>
 Pou¾ijte volbu <option>--with-xanimlibdir</option> pro oznámení
 <filename>configure</filename> kde mù¾e nalézt XAnim kodeky.
 Ve výchozím stavu je hledá v
 <filename class="directory">/usr/local/lib/codecs</filename>,
 <filename class="directory">/usr/local/lib/xanim/mods</filename>,
 <filename class="directory">/usr/lib/xanim/mods</filename> and
 <filename class="directory">/usr/lib/xanim</filename>.
 Alternativnì mù¾ete nastavit systémovou promìnnou
 <envar>XANIM_MOD_DIR</envar> na adresáø s XAnim kodeky.
 </para></step>
<step><para>
 Pøejmenujte/nalinkujte soubory tak, abyste odstranili èást názvu
 s architekturou, tak¾e dostanet názvy podobné tìmto:
 <filename>vid_cvid.xa</filename>,
 <filename>vid_h263.xa</filename>, <filename>vid_iv50.xa</filename>
 </para></step>
</procedure>

<para>
XAnim tvoøí rodinu video kodekù <systemitem>xanim</systemitem>, tak¾e byste
mìli pou¾ít volbu <option>-vfm xanim</option>, aby je
<application>MPlayer</application> pou¾il kdykoli je to mo¾né.
</para>

<para>
Mezi testované kodeky patøí: <emphasis role="bold">Indeo 3.2, 4.1, 5.0, CVID,
3ivX, H.263.</emphasis>
</para>
</sect3>


<sect3 id="vivo-video">
<title>VIVO video</title>
<para>
<application>MPlayer</application> umí pøehrávat Vivo (1.0 a 2.0) videa.
Nejpou¾itelnìj¹ím kodekem pro soubory verze 1.0 je H.263 dekodér z FFmpegu.
Mù¾ete jej pou¾ít pomocí volby <option>-vc ffh263</option>. Soubory verze 2.0
pøehrávejte pomocí Win32 DLL, pomocí volby <option>-vc vivo</option>.
Pokud nezadáte volby na pøíkazovém øádku, <application>MPlayer</application>
zvolí nejlep¹í kodek automaticky.
</para>
</sect3>


<sect3 id="mpeg12">
<title>MPEG-1/2 video</title>
<para>
MPEG-1 a MPEG-2 jsou dekódovány multiplatformní nativní knihovnou <systemitem
class="library">libmpeg2</systemitem>, její¾ zdrojový kód je zahrnut
v <application>MPlayer</application>u. Chyby v MPEG-1/2 video souborech øe¹íme
odchytáváním <systemitem>Signal 11</systemitem>
(<systemitem>segmentation fault</systemitem>), a rychlou reinicializací
kodeku tak, aby pokraèoval tam, kde skonèil.
Tato opravná technika nemá mìøitelný vliv na rychlost.
</para>
</sect3>


<sect3 id="avicodecs">
<title>MS Video1, Cinepak CVID a jiné star¹í kodeky</title>
<para>
<application>MPlayer</application> umí pøehrát vìt¹inu star¹ích kodekù
pou¾ívaných v AVI a MOV souborech.
V minulosti byly dekódovány binárními Win32 kodeky, nyní v¹ak máme pro vìt¹inu
z nich <emphasis role="bold">nativní kodeky</emphasis> zahrnuté v kolekci
<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
</para>
</sect3>


<sect3 id="realvideo">
<title>RealVideo</title>

<para>
<application>MPlayer</application> podporuje dekódování v¹ech verzí
RealVidea:

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
 RealVideo 1.0, 2.0 (fourcc RV10, RV20) - en/dekódování je podporováno
 <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> kodeky
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 RealVideo 3.0, 4.0 (fourcc RV30, RV40) - dekódování je podporováno
 <emphasis role="bold">RealPlayer knihovnami</emphasis>
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para>
Stáhnìte si Real kodeky z
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/</ulink>
a rozbalte je do adrsáøe
<filename class="directory">/usr/local/lib/codecs</filename>.
Pokud je chcete mít na jiném místì, zadejte skriptu
<command>configure</command> volbu <option>--with-reallibdir</option>.
</para>

<note><para>
<application>RealPlayer</application> knihovny v souèasnosti
<emphasis role="bold"> pracují pouze v Linuxu, FreeBSD, NetBSD a Cygwin
na platformách x86, Alpha a PowerPC (Linux/Alpha a Linux/PowerPC byly
testovány) a v Mac OS X</emphasis>.
</para></note>
</sect3>


<sect3 id="xvid">
<title>XviD</title>

<para>
<ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> je oddìlená vývojová vìtev
OpenDivX kodeku. To se stalo poté co ProjectMayo uzavøel zdrojový kód kodeku,
vydal jej jako DivX4 (nyní DivX5) a lidé mimo ProjectMayo pracující na kodeku
se na¹tvali a zalo¾ili XviD. Oba projekty tedy mají stejný základ.
<itemizedlist>
<title>VÝHODY</title>
<listitem><simpara>
 open source
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 API kompatibilní s DivX4, tak¾e pøidat jeho podporu je snadné
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 podporuje dvouprùchodové enkódování
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 dobrá kvalita enkódování, je rychlej¹í ne¾ DivX4 (mù¾ete si jej
 optimalizovat pro svùj poèítaè pøi kompilaci)
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>

<itemizedlist>
<title>NEVÝHODY</title>
<listitem><simpara>
 v souèasnosti neumí zprávnì <emphasis role="bold">dekódovat</emphasis>
 v¹echny DivX/DivX4 soubory (¾ádný problém,
 <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
 je pøehraje)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 stále ve vývoji
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<procedure>
<title>INSTALACE XVID Z CVS</title>
<para>
 Kodek je v souèasnosti k dispozici pouze z CVS. Zde máte návod ke sta¾ení a
 instalaci (potøebujete alespoò autoconf 2.50, automake a libtool):
</para>
<step><para>
 <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.xvid.org:/xvid login</screen>
 </para></step>
<step><para>
 <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.xvid.org:/xvid co xvidcore</screen>
</para></step>
<step><para>
 <screen>cd xvidcore/build/generic</screen>
 </para></step>
<step><para>
 <screen>./bootstrap.sh</screen>
 </para></step>
<step><para>
 <screen>./configure</screen>
 Zde mù¾ete pøidat nìjaké volby (prostudujte si výstup pøíkazu
 <command>./configure --help</command>).
 </para></step>
<step><para>
 <screen>make &amp;&amp; make install</screen>
 </para></step>
<step><para>
 Pokud jste zadali <option>--enable-divxcompat</option>,
 zkopírujte <filename>../../src/divx4.h</filename> do adresáøe
 <filename class="directory">/usr/local/include/</filename>.
 </para></step>
<step><para>
 Znovu zkompilujte <application>MPlayer</application> s volbami
 <option>--with-xvidlibdir=<replaceable>/path/to/</replaceable>libxvidcore.a</option>
 <option>--with-xvidincdir=<replaceable>/path/to/</replaceable>xvid.h</option>
 </para></step>
</procedure>
</sect3>


<sect3 id="sorenson">
<title>Sorenson</title>

<para>
Sorenson je video kodek vyvinutý firmou Sorenson Media a licencovaný Aplu,
který jej distribuuje se svým <application>QuickTime Player</application>em.
V souèasnosti jsme schopni dekódovat v¹echny verze Sorenson video souborù
pomocí následujících dekodérù:
</para>

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
 Sorenson Video v1 (fourcc <emphasis>SVQ1</emphasis>) - dekódování
 podporováno <emphasis role="bold">nativním kodekem</emphasis>
 (<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Sorenson Video v3 (fourcc <emphasis>SVQ3</emphasis>) - dekódování
 podporováno <emphasis role="bold">nativním kodekem</emphasis>
 (<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>

<procedure>
<title>KOMPILACE MPLAYERU S PODPOROU QUICKTIME KNIHOVEN</title>
<note><para>V souèasnosti jsou podporovány pouze 32-bitové Intel kompatibilní
platformy.</para></note>
<step><para>stáhnìte si <application>MPlayer</application> z CVS</para></step>
<step><para>stáhnìte si balíèek QuickTime DLL z
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/"/>
</para></step>
<step><para>rozbalte QuickTime DLL do adresáøe s Win32 kodeky
(výchozí: <filename class="directory">/usr/local/lib/codecs/</filename>)
</para></step>
<step><para>zkomilujte <application>MPlayer</application></para></step>
</procedure>

</sect3>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="audio-codecs">
<title>Audio kodeky</title>

<itemizedlist>
<title>Nejdùle¾itìj¹í ze v¹ech jsou audio kodeky:</title>
<listitem><simpara>
 MPEG layer 1/2/3 (MP1/2/3) audio (<emphasis role="bold">nativní</emphasis>
 kód, s MMX/SSE/3DNow! optimalizací)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Windows Media Audio 7 a 8 (ALIAS WMAv1 a WMAv2)
 (<emphasis role="bold">nativní</emphasis> kód, podpora v
 <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Windows Media Audio 9 (WMAv3) (pou¾ívá DMO DLL)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 AC3 Dolby audio (<emphasis role="bold">nativní</emphasis> kód, s
 MMX/SSE/3DNow! optimalizací)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 AC3 tunelování pøes hardware zvukové karty
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 AAC
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Ogg Vorbis audio kodek (<emphasis role="bold">nativní</emphasis> knihovna)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 RealAudio: DNET (AC3 s nízkým datovým tokem), Cook, Sipro a ATRAC3
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 QuickTime: Qualcomm a QDesign audio kodeky
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 VIVO audio (g723, Vivo Siren)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Voxware audio (pou¾ívá DirectShow DLL)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 alaw a ulaw, rùzné gsm, adpcm a pcm formáty a ostatní jednoduché star¹í
 audio kodeky
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>


<sect3 id="swac3">
<title>Softwarové dekódování AC3</title>

<para>
Toto je výchozí dekodér pou¾ívaný pro soubory s AC3 zvukem.
</para>

<para>
AC3 dekodér umí vytvoøit zvukový výstup pro 2, 4, nebo 6 reproduktorù.
Pokud je nakonfigurován na 6 kanálù, pak tento dekodér posílá v¹echny AC3
kanály oddìlenì na rozhraní ovladaèe zvukové karty, co¾ umo¾òuje vychutnávat
plnì prostorový zvuk bez nutnosti mít externí AC3 dekodér nutný k pou¾ití
hwac3 kodeku.
</para>

<para>
Pou¾ijte volbu <option>-channels</option> pro výbìr poètu výstupních kanálù.
Zadejte volbu <option>-channels 2</option> pro mixování na stereo. Chcete-li
ètyøkanálový zvuk (Levý Èelní, Pravý Èelní, Levý Surround a Pravý Surround
výstup), zadejte volbu <option>-channels 4</option>. V tom pøípadì bude
jakýkoli støedový kanál odpovídajícím zpùsobem namixován do èelních kanálù.
Volbou <option>-channels 6</option> dostanete plný poèet AC3 kanálù tak jak
jsou enkódovány - v poøadí Levý, Pravý, Levý Surround, Pravý Surround, Støed a
LFE.
</para>

<para>
Výchozí poèet výstupních kanálù jsou 2.
</para>

<para>
Chcete-li více ne¾ 2 výstupní kanály, budete potøebovat OSS, a zvukovou kartu,
která podporuje po¾adovaný poèet výstupních kanálù pøes
SNDCTL_DSP_CHANNELS ioctl. Pøíkladem pou¾itelného ovladaèe je emu10k1
(pou¾ívaný kartami Soundblaster Live!) ze Srpna 2001 nebo novìj¹í (ALSA z CVS
bude rovnì¾ fungovat).
</para>
</sect3>


<sect3 id="hwac3">
<title>Hardwarové dekódování AC3</title>
<para>
Potøebujete zvukovou kartu schopnou AC3, s digitálním výstupem(S/PDIF).
Ovladaè karty musí správnì podporovat formát AFMT_AC3 (C-Media ano). Pøipojte
svùj AC3 dekodér na výstup S/PDIF a zadejte volbu <option>-ac hwac3</option>.
Je to experimentální, ale víme ¾e pracuje s C-Media kartami a
Soundblaster Live! + ALSA (ale ne OSS) ovladaèi a dekodérovými kartami
DXR3/Hollywood+ MPEG.
</para>
</sect3>


<sect3 id="libmad">
<title>podpora libmad</title>

<para>
<ulink url="http://www.underbit.com/products/mad/">libmad</ulink> je
multiplatformní, pouze celoèíselná (internì 24bitový PCM)
MPEG audio dekódovací knihovna. Neumí si dobøe poradit s po¹kozenými soubory a
obèas má problémy s pøevíjením, ale mù¾e být výkonnìj¹í na platformách bez
FPU (jako je <link linkend="arm">ARM</link>) ne¾ mp3lib.
</para>

<para>
Pokud pro ni chcete podporu, pøedejte pøed kompilací skriptu configure volbu
<option>--enable-mad</option>.
</para>
</sect3>


<sect3 id="vivo-audio">
<title>VIVO audio</title>
<para>
The audio kodek pou¾ívaný ve VIVO souborech závisí na tom, jestli je to soubor
VIVO/1.0 nebo VIVO/2.0. Soubory VIVO/1.0 mají
<emphasis role="bold">g.723</emphasis> audio, zatímco soubory VIVO/2.0
mají <emphasis role="bold">Vivo Siren</emphasis> audio. Obojí je podporováno.
</para>
</sect3>


<sect3 id="realaudio">
<title>RealAudio</title>

<para>
<application>MPlayer</application> podporuje dekódování témìø v¹ech verzí
RealAudio:
</para>

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
 RealAudio DNET - dekódování podporováno pomocí
 <systemitem class="library">liba52</systemitem>
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 RealAudio Cook/Sipro/ATRAC3 - dekódování podporováno pomocí
 <emphasis role="bold">RealPlayer knihoven</emphasis>
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>

<para>
Návod k instalaci knihoven RealPlayeru naleznete v sekci
<link linkend="realvideo">RealVideo</link>.
</para>
</sect3>

<sect3 id="qdesign">
<title>Kodeky QDesign</title>
<para>
Audio proudy QDesign (fourcc:<emphasis>QDMC, QDM2</emphasis>) lze nalézt
v MOV/QT souborech. Obì verze tohoto kodeku mohou být dekódovány pomocí
QuickTime knihoven. Návod k instalaci naleznete v sekci
<link linkend="sorenson">Sorenson video kodek</link>.
</para>
</sect3>

<sect3 id="qualcomm">
<title>Kodeky Qualcomm</title>
<para>
Audio proudy Qualcomm (fourcc:<emphasis>Qclp</emphasis>) lze nalézt
v MOV/QT souborech. Mohou být dekódovány pomocí QuickTime knihoven.
Návod k instalaci naleznete v sekci
<link linkend="sorenson">Sorenson video kodek</link>.
</para>
</sect3>

<sect3 id="aac">
<title>Kodek AAC</title>
<para>
AAC (Advanced Audio Coding) je audio kodek, který lze obèas nalézt v MOV a
MP4 souborech. Open source dekodér jménem FAAD je k dispozici na
<ulink url="http://www.audiocoding.com"/>.
<application>MPlayer</application> obsahuje libfaad 2.0RC1, tak¾e jej nemusíte
stahovat dodateènì.
</para>

<para>
Pokud pou¾íváte gcc 3.2 které nedoká¾e zkompilovat na¹i zabudovanou FAAD,
nebo chcete pou¾ít externí knihovnu z jiných dùvodù, stáhnìte si ji z 
<ulink url="http://www.audiocoding.com/modules/mydownloads/">download stránky</ulink>
a pøedejte volbu <option>--enable-external-faad</option> skriptu
<filename>configure</filename>.
Pro dekódování AAC souborù nepotøebujete celou faad2, libfaad staèí.
Zkompilujete ji takto:
<screen>
cd faad2/
chmod +x bootstrap
./bootstrap
./configure
cd libfaad
make
make install
</screen>
Binárky na audiocoding.com nenajdete, ale mù¾ete si je opatøit v balíècích pro
Debian z <ulink url="http://hpisi.nerim.net">domácí stránky Christiana
Marillata</ulink>, Mandrake RPM z
<ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink> a RedHat RPM
ze stránek <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector</ulink>.
</para>
</sect3>

</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="codec-importing">
<title>HOWTO: Import Win32 kodekù</title>

<!-- TODO: a short paragraph of text would be nice here... -->

<sect3 id="vfw-codecs">
<title>Kodeky VFW</title>

<para>
VFW (Video for Windows) je staré Video API pro Windows. Jeho kodeky mají
pøíponu <filename>.DLL</filename> nebo (zøídka) <filename>.DRV</filename>.
Pokud <application>MPlayer</application> sel¾e pøi pøehrávání va¹eho AVI
s hlá¹kou typu:
<screen>UNKNOWN video codec: HFYU (0x55594648)</screen>
nebo èesky
<screen>NEZNÁMÝ video kodek: HFYU (0x55594648)</screen>

</para>

<para>
Pak to znamená, ¾e máte AVI enkódované kodekem, který má HFYU fourcc (HFYU =
HuffYUV kodek, DIV3 = DivX Low Motion, atd). Teï kdy¾ to víte, mìli byste
zjistit kterou DLL Windows nahrává pro pøehrávání tohoto souboru. V na¹em
pøípadì soubor <filename>system.ini</filename> obsahuje øádek s touto
informací:
<programlisting>VIDC.HFYU=huffyuv.dll</programlisting>
</para>

<para>
Potøebujete tedy soubor <filename>huffyuv.dll</filename>. Poznamenejme, ¾e
audio kodeky jsou odli¹eny pøedponou MSACM:
<programlisting>msacm.l3acm=L3codeca.acm</programlisting>
</para>

<para>
To je kodek MP3. Nyní ji¾ máte v¹echny potøebné informace
(fourcc, soubor kodeku, vzorek AVI). Po¹lete po¾adavek na podporu va¹eho
kodeku mailem a nahrajte tyto soubory na FTP server:
<systemitem role="url">
ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/[codecname]/
</systemitem>
</para>

<note><para>Ve Windows NT/2000/XP hledejte tyto informace v registrech,
zde hledáte &quot;VIDC.HFYU&quot;. Jak to udìlat se dozvíte ní¾e v sekci
DirectShow Stará metoda.
</para></note>
</sect3>


<sect3 id="dshow-codecs">
<title>Kodeky DirectShow</title>

<para>
DirectShow je novìj¹í Video API, které je je¹tì hor¹í ne¾ jeho pøedchùdce.
Pracuje se s ním hùøe, proto¾e
<itemizedlist>
<listitem><simpara>
 <filename>system.ini</filename> neobsahuje potøebné údaje,
 místo toho jsou ulo¾eny v registrech a
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 potøebujeme GUID kodeku.
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<procedure>
<title>Nová Metoda:</title>
<para>
Using <application>Microsoft GraphEdit</application> (rychlý)
</para>
<step><para>
 Opatøete si <application>GraphEdit</application> buï z DirectX SDK nebo
 <ulink url="http://doom9.net">doom9</ulink>
 </para></step>
<step><para>
 Spus»te <command>graphedit.exe</command>.
 </para></step>
<step><para>
 V menu vyberte Graph -> Insert Filters.
 </para></step>
<step><para>
 Vyrolujte polo¾ku <systemitem>DirectShow Filters</systemitem>
 </para></step>
<step><para>
 Vyberte správný název kodeku a vyrolujte polo¾ku.
 </para></step>
<step><para>
 Ve vstupu <systemitem>DisplayName</systemitem> pohlédnìte na text ve
 dvojitých uvozovkách za zpìtným lomítkem a opi¹te si ho (pìt lomítkem
 oddìlených blokù, GUID).
 </para></step>
<step><para>
 Binárka kodeku je uvedena ve vstupu <systemitem>Filename</systemitem>.
 </para></step>
</procedure>

<note>
<para>
Pokud zde není <systemitem>Filename</systemitem> a
<systemitem>DisplayName</systemitem> obsahuje nìco jako
<systemitem>device:dmo</systemitem>, pak se jedná o DMO-Kodek.
</para>
</note>

<procedure>
<title>Stará Metoda:</title>
<para>
Zhluboka se nadechnìte a zaènìte prohledávat registry...
</para>
<step><para>
 Spus»te <command>regedit</command>.
 </para></step>
<step><para>
 Stisknìte <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>F</keycap>, vypnìte první dvì
 za¹krtávací políèka a zapnìte to tøetí. Napi¹te fourcc kodeku (napø.
 <userinput>TM20</userinput>).
 </para></step>
<step><para>
 Mìli byste uvidìt pole obsahující cestu a jméno souboru (napø.
 <filename>C:\WINDOWS\SYSTEM\TM20DEC.AX</filename>).
 </para></step>
<step><para>
 Teï kdy¾ máme soubor, potøebujeme GUID. Zkuste hledat znovu, ale tentokrát
 hledáme jméno kodeku, ne fourcc. Jeho jméno mù¾ete zjistit bìhem pøehrávání
 Media Playerem v menu
 <guimenu>File</guimenu> -&gt; <guisubmenu>Properties</guisubmenu> -&gt;
 <guimenuitem>Advanced</guimenuitem>
 (<guimenu>Soubor</guimenu> -&gt; <guisubmenu>Vlastnosti</guisubmenu> -&gt;
 <guimenuitem>Pokroèilé</guimenuitem>).
 Pokud ne, máte smùlu. Zkou¹ejte to dál (napø. hledejte text TrueMotion).
 </para></step>
<step><para>
 Pokud naleznete GUID, mìli byste vidìt pole
 <guilabel>FriendlyName</guilabel> a <guilabel>CLSID</guilabel>.
 Opi¹te si 16 bajtové CLSID, to je ono GUID, které potøebujeme.
 </para></step>
</procedure>

<note>
<para>
Pokud vyhledávání sel¾e, zkuste zapnout v¹echny za¹krtávátka. Nejspí¹
dostanete nesprávné výsledky, ale mù¾ete mít ¹tìstí...
</para>
</note>

<para>
Nyní kdy¾ máte v¹echny potøebné informace (fourcc, GUID, soubor kodeku,
vzorek AVI), po¹lete po¾adavek na podporu svého kodeku mailem a nahrajte
tyto soubory na FTP server:
<systemitem role="url">ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/[codecname]/
</systemitem>
</para>

<para>
Pokud chcete pøidat kodek sami, pøeètìte si
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/DOCS/tech/codecs.conf.txt">DOCS/tech/codecs.conf.txt</ulink>.
</para>

</sect3>
</sect2>
</sect1>
More information about the MPlayer-translations mailing list