[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.104,1.105

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Jan 20 15:55:29 CET 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv10960

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
sync 1.859

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.104
retrieving revision 1.105
diff -u -r1.104 -r1.105
--- mplayer.1	15 Jan 2005 20:36:40 -0000	1.104
+++ mplayer.1	20 Jan 2005 14:55:27 -0000	1.105
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.858
+.\" synced with 1.859
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -5670,7 +5670,7 @@
 Libavcodec wstawia klatkê kluczow± je¿eli wykryje zmianê sceny.
 T± opcj± mo¿esz okre¶liæ czu³o¶æ tej detekcji.
 -1000000 oznacza, ¿e zmiana sceny wykrywana jest w ka¿dej klatce, 1000000
-oznacza, ¿e ¿adne zmiany nie bêd± wykryte (domy¶lnie 0).
+oznacza, ¿e ¿adne zmiany nie bêd± wykryte (domy¶lnie: 0).
 .
 .TP
 .B vb_strategy=<0\-1>
More information about the MPlayer-translations mailing list