[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs install.xml,1.4,1.5

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Jan 12 14:56:58 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv24400

Modified Files:
	install.xml 
Log Message:
Sync. Long lines' shortening.

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/install.xml,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- install.xml	12 Jan 2005 10:03:23 -0000	1.4
+++ install.xml	12 Jan 2005 13:56:55 -0000	1.5
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced to: 1.51 -->
+<!-- Synced to: 1.54 -->
 <sect1 id="install">
 <title>Instalace</title>
 
@@ -34,48 +34,56 @@
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">gcc</emphasis> - doporuèené verze jsou: <emphasis role="bold">2.95.3</emphasis>
  (mo¾ná <emphasis role="bold">2.95.4</emphasis>) a <emphasis role="bold">3.2+</emphasis>.
- <emphasis role="bold">Nikdy</emphasis> nepou¾ívejte 2.96 nebo 3.0.x! Tyto generují vadný kód pro
- <application>MPlayer</application>. Pokud se rozhodnete vymìnit gcc verze
+ <emphasis role="bold">Nikdy</emphasis> nepou¾ívejte 2.96 nebo 3.0.x! Tyto
+ generují vadný kód pro <application>MPlayer</application>. Pokud se rozhodnete
+ vymìnit gcc verze
  2.96, pak nevolte verzi 3.x jen proto, ¾e je novìj¹í! První verze øady
  3.x byly je¹tì hor¹í ne¾ 2.96. Tak¾e radìji downgradujte na 2.95.x
  (downgradujte také <systemitem class="library">libstdc++</systemitem>, proto¾e
  ji mohou potøebovat jiné programy) nebo neup/downgradujte vùbec (pak se ale
- pøipravte na problémy pøi bìhu). Pokud se rozhodnete pro 3.x, zkuste pou¾ít poslední verzi,
- první verze mìly rùzné chyby, tak¾e se ujistìte, ¾e máte aspoò 3.1, ta je otestovaná
- a funkèní. Pro podrobnìj¹í informace o chybách gcc 2.96 (které stále NEJSOU opraveny,
- byly v <application>MPlayer</application>u pouze OBEJITY!), viz sekci <link linkend="gcc-296">gcc 2.96</link> a <xref linkend="faq"/>.
+ pøipravte na problémy pøi bìhu). Pokud se rozhodnete pro 3.x, zkuste pou¾ít
+ poslední verzi, první verze mìly rùzné chyby, tak¾e se ujistìte, ¾e máte aspoò
+ 3.1, ta je otestovaná a funkèní. Pro podrobnìj¹í informace o chybách gcc 2.96
+ (které stále NEJSOU opraveny, byly v <application>MPlayer</application>u pouze
+ OBEJITY!), viz sekci <link linkend="gcc-296">gcc 2.96</link> a <xref linkend="faq"/>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">XFree86</emphasis> - doporuèená verze je <emphasis role="bold">v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (4.3). Normálnì by to mìl chtít ka¾dý, jeliko¾ od verze
+ <emphasis role="bold">XFree86</emphasis> - doporuèená verze je
+ <emphasis role="bold">v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (4.3).
+ Normálnì by to mìl chtít ka¾dý, jeliko¾ od verze
  XFree86 4.0.2 obsahuje roz¹íøení <link linkend="xv">XVideo</link>
  (místy zmiòované jako <emphasis role="bold">Xv</emphasis>)
- které je nutné k zapnutí hardwarové YUV akcelerace (rychlé vykreslování obrázku)
- na kartách, které to podporují.
- Ujistìte se ¾e máte nainstalován i <emphasis role="bold">vývojový (dev) balíèek</emphasis>,
- jinak to nebude pracovat.
+ které je nutné k zapnutí hardwarové YUV akcelerace (rychlé vykreslování
+ obrázku) na kartách, které to podporují.
+ Ujistìte se ¾e máte nainstalován i <emphasis role="bold">vývojový (dev)
+ balíèek</emphasis>, jinak to nebude pracovat.
  Pro nìkteré video karty nepotøebujete XFree86. Viz seznam ní¾e.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">make</emphasis> - doporuèená verze je
- <emphasis role="bold">v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (aspoò 3.79.x). Obvykle to není dùle¾ité.
+ <emphasis role="bold">v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (aspoò 3.79.x). Obvykle to
+ není dùle¾ité.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">SDL</emphasis> - není vy¾adována, ale mù¾e pomoci v nìkterých
+ <emphasis role="bold">SDL</emphasis> - není vy¾adována, ale mù¾e pomoci
+ v nìkterých
  pøípadech (¹patný zvuk, video karty které se podivnì opo¾ïují s xv rozhraním).
  V¾dy pou¾ijte nejnovìj¹í (poèínaje 1.2.x).
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">libjpeg</emphasis> - volitelný JPEG dekodér, pou¾ívaný volbou
- <option>-mf</option> a nìkterými QT MOV soubory. Pou¾itelný pro <application>MPlayer</application>
+ <emphasis role="bold">libjpeg</emphasis> - volitelný JPEG dekodér, pou¾ívaný
+ volbou <option>-mf</option> a nìkterými QT MOV soubory. Pou¾itelný pro
+ <application>MPlayer</application>
  i <application>MEncoder</application> pokud chcete pracovat se soubory JPEG.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">libpng</emphasis> - doporuèený a výchozí (M)PNG dekodér. Vy¾adován pro GUI.
+ <emphasis role="bold">libpng</emphasis> - doporuèený a výchozí (M)PNG dekodér.
+ Vy¾adován pro GUI.
  Pou¾itelný pro <application>MPlayer</application> i <application>MEncoder</application>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">lame</emphasis> - doporuèený, nutný pro enkódování MP3 zvuku
- v <application>MEncoder</application>u, doporuèená verze je
+ <emphasis role="bold">lame</emphasis> - doporuèený, nutný pro enkódování MP3
+ zvuku v <application>MEncoder</application>u, doporuèená verze je
  <emphasis>v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (aspoò 3.90).
  </para></listitem>
 <listitem><para>
@@ -83,10 +91,12 @@
  MOV hlavièku a podporu PNG.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">libogg</emphasis> - volitelná, nutná pro pøehrávání souborového formátu OGG.
+ <emphasis role="bold">libogg</emphasis> - volitelná, nutná pro pøehrávání
+ souborového formátu OGG.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">libvorbis</emphasis> - volitelná, nutná pro pøehrávání OGG Vorbis zvuku.
+ <emphasis role="bold">libvorbis</emphasis> - volitelná, nutná pro pøehrávání
+ OGG Vorbis zvuku.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold"><ulink url="http://www.live.com/mplayer/">LIVE.COM Streaming Media</ulink></emphasis>
@@ -104,7 +114,8 @@
  Vy¾adujeme aspoò 2.0.9.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">libxmms</emphasis> - volitelná, pro podporu XMMS vstupního pluginu.
+ <emphasis role="bold">libxmms</emphasis> - volitelná, pro podporu XMMS
+ vstupního pluginu.
  Vy¾adujeme aspoò 1.2.7.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
@@ -115,13 +126,14 @@
  zvukového výstupu. Vy¾adujeme aspoò 0.9.0rc4.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">bio2jack</emphasis> - volitelný, pro podporu JACK audio výstupu,
- potøebný pouze pøi kompilaci. Mù¾ete jej získat z
- <ulink url="http://bio2jack.sf.net/">http://bio2jack.sf.net</ulink>. Proto¾e nemá volbu
- install, ulo¾te ruènì soubor <filename>libbio2jack.a</filename> nìkam do knihovní vyhledávací
+ <emphasis role="bold">bio2jack</emphasis> - volitelný, pro podporu JACK audio
+ výstupu, potøebný pouze pøi kompilaci. Mù¾ete jej získat z
+ <ulink url="http://bio2jack.sf.net/">http://bio2jack.sf.net</ulink>.
+ Proto¾e nemá volbu install, ulo¾te ruènì soubor
+ <filename>libbio2jack.a</filename> nìkam do knihovní vyhledávací
  cesty (napø. <filename>/usr/local/lib</filename>) nebo volbou
- <option>--with-bio2jack=DIR</option> sdìlte <filename>./configure</filename> kde ten soubor
- najde.
+ <option>--with-bio2jack=DIR</option> sdìlte <filename>./configure</filename>
+ kde ten soubor najde.
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
@@ -136,7 +148,8 @@
  Tento balík kodekù je schopen dekódovat
  H.263/MJPEG/RV10/DivX3/DivX4/DivX5/MP41/MP42/WMV1/WMV2/SVQ1/SVQ3 enkódované
  video proudy a WMA (Windows Media Audio) v1/v2 zvukové proudy na rùzných
- platformách. Je také známý jako nejrychlej¹í pro tento úèel. Podrobnosti viz oddíl
+ platformách. Je také známý jako nejrychlej¹í pro tento úèel. Podrobnosti viz
+ oddíl
  <link linkend="ffmpeg">FFmpeg</link>. Vlastnosti:
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
@@ -146,27 +159,31 @@
   enkódování vìt¹inou zmínìných kodekù
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
-  Tento kodek je <emphasis role="bold">nejrychlej¹í dostupný kodek</emphasis> pro
+  Tento kodek je <emphasis role="bold">nejrychlej¹í dostupný kodek</emphasis>
+  pro
   DivX/3/4/5 a ostatní MPEG-4 kodeky. Doporuèeno!
   </simpara></listitem>
  </itemizedlist>
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Win32 kodeky</emphasis>: Pokud plánujete pou¾ívat
- <application>MPlayer</application> na x86 architektuøe, mo¾ná je budete potøebovat.
+ <application>MPlayer</application> na x86 architektuøe, mo¾ná je budete
+ potøebovat.
  Stáhnìte si Win32 kodeky z na¹í
  <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">kodekové stránky</ulink>
  a nainstalujte je do <filename class="directory">/usr/local/lib/codecs</filename>
  <emphasis role="bold">PØED</emphasis> kompilací <application>MPlayer</application>u,
  jinak nebude zakompilována podpora pro Win32!
- <note><para>Projekt avifile má podobný balíèek kodekù, ale ten se od na¹eho li¹í,
+ <note><para>Projekt avifile má podobný balíèek kodekù, ale ten se od na¹eho
+ li¹í,
  tak¾e pokud chcete v¹echny podporované kodeky, pou¾ijte ná¹ balíèek
  (bez obav, avifile s ním pracuje bez problémù).</para>
  </note>
  Vlastnosti:
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
-  potøebujete je pokud chcete pøehrávat nebo enkódovat napøíklad filmy zaznamenané rùznými
+  potøebujete je pokud chcete pøehrávat nebo enkódovat napøíklad filmy
+  zaznamenané rùznými
   hardwarovými kompresory, jako jsou tunerové karty a digitální kamery
   (napøíklad: DV, ATI VCR, MJPEG)
   </simpara></listitem>
@@ -174,22 +191,25 @@
   potøebné pokud chcete pøehrávat <emphasis role="bold">WMV9/WMA9 filmy</emphasis>.
  </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
-  Nejsou potøeba pro staré ASF s MP41 nebo MP42 videem (jeliko¾ je v tìchto souborech èasto
-  VoxWare audio, je to provádìno Win32 kodekem), nebo WMV7. Rovnì¾ nejsou potøeba pro
-  WMA (Windows Media Audio), proto¾e
-  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> pro nì obsahuje open source dekodér.
+  Nejsou potøeba pro staré ASF s MP41 nebo MP42 videem (jeliko¾ je v tìchto
+  souborech èasto VoxWare audio, je to provádìno Win32 kodekem), nebo WMV7.
+  Rovnì¾ nejsou potøeba pro WMA (Windows Media Audio), proto¾e
+  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+  pro nì obsahuje open source dekodér.
   </simpara></listitem>
  </itemizedlist>
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">QuickTime kodeky</emphasis>: na platformnì x86 mohou být tyto kodeky
- pou¾ity k dekódování RPZA a ostatního QuickTime videa, jako¾ i QDesign audio proudù.
+ <emphasis role="bold">QuickTime kodeky</emphasis>: na platformnì x86 mohou být
+ tyto kodeky pou¾ity k dekódování RPZA a ostatního QuickTime videa, jako¾
+ i QDesign audio proudù.
  Návod na instalaci naleznete v èásti
  <link linkend="sorenson">Sorensonùv video kodek</link>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">DivX4/DivX5</emphasis>: informace o tomto kodeku jsou dostupné
- v èásti <link linkend="divx4-5">DivX4/DivX5</link>. Pravdìpodobnì tento kodek nebudete
+ <emphasis role="bold">DivX4/DivX5</emphasis>: informace o tomto kodeku jsou
+ dostupné v èásti <link linkend="divx4-5">DivX4/DivX5</link>. Pravdìpodobnì
+ tento kodek nebudete
  vùbec potøebovat, proto¾e
  <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>
  (viz vý¹) je mnohem rychlej¹í a dosahuje lep¹í kvality ne¾ on jak pøi dekódování,
@@ -200,8 +220,8 @@
   <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application>u</link>
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
-  umí pøehrávat staré <emphasis role="bold">DivX3</emphasis> filmy mnohem rychleji ne¾
-  Win32 DLL ale pomaleji ne¾
+  umí pøehrávat staré <emphasis role="bold">DivX3</emphasis> filmy mnohem
+  rychleji ne¾ Win32 DLL ale pomaleji ne¾
   <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>!
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
@@ -210,7 +230,8 @@
  </itemizedlist>
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">XviD</emphasis>: Open source enkódovací alternativa k DivX4Linux.
+ <emphasis role="bold">XviD</emphasis>: Open source enkódovací alternativa
+ k DivX4Linux.
  Vlastnosti:
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
@@ -221,7 +242,8 @@
   je open-source, tak¾e je multiplatformní.
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
-  je zhruba 2 krát rychlej¹í pøi enkódování ne¾ DivX4 - pøi odpovídající kvalitì
+  je zhruba 2 krát rychlej¹í pøi enkódování ne¾ DivX4 - pøi odpovídající
+  kvalitì
   </simpara></listitem>
  </itemizedlist>
  </para></listitem>
@@ -229,9 +251,11 @@
  <emphasis role="bold"><link linkend="xanim">XAnim kodeky</link></emphasis>
  jsou nejlep¹í (celoobrazovkový, hardwarový YUV zoom) pro dekódování
  <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> a Indeo 3/4/5 filmù, a nìkterých starých
- formátù. Navíc jsou multiplatformní, tak¾e jsou jedinou mo¾ností jak pøehrát Indeo na
+ formátù. Navíc jsou multiplatformní, tak¾e jsou jedinou mo¾ností jak pøehrát
+ Indeo na
  ne-x86 platformách (nehledì na pøehrávání XAnim:). Ale napøíklad Cinepak filmy
- jsou nejlépe pøehrávány pomocí <application>MPlayer</application>ova vlastního Cinepak dekodéru!
+ jsou nejlépe pøehrávány pomocí <application>MPlayer</application>ova vlastního
+ Cinepak dekodéru!
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  Pro dekódování <emphasis role="bold">Ogg Vorbis</emphasis> audia musíte správnì
@@ -271,50 +295,60 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">Karty Matrox G200/G400/G450/G550</emphasis>: aèkoli je pro nì
- <link linkend="vidix">Vidix ovladaè</link>, doporuèuje se místo nìj radìji pou¾ít
- modul mga_vid, jeliko¾ pracuje mnohem lépe.
- Podívejte se do èásti <link linkend="mga_vid">mga_vid</link> na informace o jeho pou¾ití
+ <emphasis role="bold">Karty Matrox G200/G400/G450/G550</emphasis>: aèkoli je
+ pro nì
+ <link linkend="vidix">Vidix ovladaè</link>, doporuèuje se místo nìj radìji
+ pou¾ít modul mga_vid, jeliko¾ pracuje mnohem lépe.
+ Podívejte se do èásti <link linkend="mga_vid">mga_vid</link> na informace o
+ jeho pou¾ití
  a instalaci. Je dùle¾ité provést v¹echny tyto kroky
  <emphasis>pøed</emphasis> kompilací <application>MPlayer</application>u,
  jinak nebude zabudována podpora pro mga_vid. Rovnì¾ nahlédnìte do èásti
  <link linkend="tvout-mga-g400">Matrox TV-out</link>.
- <emphasis role="bold"> Pokud nepou¾íváte Linux</emphasis>, je va¹í jedinou volbou
+ <emphasis role="bold"> Pokud nepou¾íváte Linux</emphasis>, je va¹í jedinou
+ volbou
  VIDIX ovladaè: pøeètìte si sekci <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">Karty 3Dfx Voodoo3/Banshee</emphasis>: prostudujte si sekci
- <link linkend="tdfxfb">tdfxfb</link> pokud chcete velké zrychlení.
+ <emphasis role="bold">Karty 3Dfx Voodoo3/Banshee</emphasis>: prostudujte si
+ sekci <link linkend="tdfxfb">tdfxfb</link> pokud chcete velké zrychlení.
  Je dùle¾ité provést v¹echny tyto kroky <emphasis role="bold">pøed</emphasis>
- kompilací <application>MPlayer</application>u, jinak nebude zabudována podpora pro 3Dfx.
+ kompilací <application>MPlayer</application>u, jinak nebude zabudována
+ podpora pro 3Dfx.
  Rovnì¾ nahlédnìte do èásti <link linkend="tvout-voodoo">3dfx TV-out</link>.
- Pokud pou¾íváte X, pou¾ijte alespoò <emphasis role="bold">4.2.0</emphasis>, proto¾e 3dfx Xv
- ovladaè je vadný v 4.1.0 a pøedchozích.
+ Pokud pou¾íváte X, pou¾ijte alespoò <emphasis role="bold">4.2.0</emphasis>,
+ proto¾e 3dfx Xv ovladaè je vadný v 4.1.0 a pøedchozích.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Karty ATI</emphasis>: <link linkend="vidix">VIDIX</link>
  ovladaè je k dispozici pro následující karty:
- <emphasis role="bold">Radeon, Rage128, Mach64</emphasis> (Rage XL/Mobility, Xpert98).
- Rovnì¾ nahlédnìte do sekce <link linkend="tvout-ati">ATI karet</link> s dokumentací pro
- TV-out, kde se dozvíte zda je pod Linuxem/<application>MPlayer</application>em podporován
+ <emphasis role="bold">Radeon, Rage128, Mach64</emphasis>
+ (Rage XL/Mobility, Xpert98).
+ Rovnì¾ nahlédnìte do sekce <link linkend="tvout-ati">ATI karet</link>
+ s dokumentací pro TV-out, kde se dozvíte zda je pod
+ Linuxem/<application>MPlayer</application>em podporován
  TV-out va¹í karty.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Karty S3</emphasis>: Savage a Virge/DX èipy mají
- hardwarovou akceleraci. Pou¾ijte tak novou verzi XFree86 jak je jen mo¾né, star¹í ovladaèe
+ hardwarovou akceleraci. Pou¾ijte tak novou verzi XFree86 jak je jen mo¾né,
+ star¹í ovladaèe
  jsou plné chyb. Èipy Savage mají problémy se zobrazováním YV12, viz sekci
  <link linkend="s3">S3 Xv</link> 
- pro více detailù. Star¹í Trio karty nemají ¾ádnou, nebo jen pomalou hardwarovou podporu.
+ pro více detailù. Star¹í Trio karty nemají ¾ádnou, nebo jen pomalou
+ hardwarovou podporu.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">Karty nVidia</emphasis>: mohou, ale nemusí být dobrou volbou
- pro pøehrávání videa pod Linuxem.
+ <emphasis role="bold">Karty nVidia</emphasis>: mohou, ale nemusí být dobrou
+ volbou pro pøehrávání videa pod Linuxem.
  Pokud nemáte kartu GeForce2 (nebo novìj¹í), nejspí¹e nebude pracovat bezchybnì.
  <emphasis role="bold">Vestavìný nVidia ovladaè v XFree86 nepodporuje
- hardwarovou YUV akceleraci na v¹ech nVidia kartách.</emphasis> Budete muset stáhnout
- closed-source ovladaèe od nVidie z <ulink url="http://nvidia.com">nVidia.com</ulink>.
- Viz sekci <link linkend="nvidia">nVidia Xv ovladaè</link> pro více detailù. Rovnì¾ nav¹tivte
- sekci <link linkend="tvout-nvidia">nVidia TV-out</link> pokud chcete pou¾ívat TV.
+ hardwarovou YUV akceleraci na v¹ech nVidia kartách.</emphasis> Budete muset
+ stáhnout closed-source ovladaèe od nVidie
+ z <ulink url="http://nvidia.com">nVidia.com</ulink>.
+ Viz sekci <link linkend="nvidia">nVidia Xv ovladaè</link> pro více detailù.
+ Rovnì¾ nav¹tivte sekci <link linkend="tvout-nvidia">nVidia TV-out</link>
+ pokud chcete pou¾ívat TV.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">3DLabs GLINT R3 a Permedia3</emphasis>: k dispozici máte
@@ -330,9 +364,10 @@
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
   Pokud ne, pak nejsou video vlastnosti va¹í karty podporovány va¹ím operaèním
-  systémem:( Jestli¾e hardwarové ¹kálování pracuje ve Windows, je¹tì to neznamená,
-  ¾e bude funkèní v Linuxu nebo jiném operaèním systému. To závisí na ovladaèích.
-  Vìt¹ina výrobcù nedodává ovladaèe pro Linux ani nezveøejnila specifikace svých
+  systémem:( Jestli¾e hardwarové ¹kálování pracuje ve Windows, je¹tì to
+  neznamená, ¾e bude funkèní v Linuxu nebo jiném operaèním systému.
+  To závisí na ovladaèích. Vìt¹ina výrobcù nedodává ovladaèe pro Linux ani
+  nezveøejnila specifikace svých
   èipù -- pokud pou¾íváte jejich karty pak máte smùlu.
   Viz <xref linkend="non-yuv-cards"/>.
   </simpara></listitem>
@@ -348,21 +383,22 @@
 
 <para>
 Pøehrávání na celé obrazovce mù¾e být dosa¾eno buï zapnutím <emphasis role="bold">
-softwarového ¹kálování</emphasis> (pou¾itím volby <option>-zoom</option> nebo <option>-vf</option>,
-ale varuji vás: toto je pomalé), anebo pøepnutím do men¹ího videore¾imu, napøíklad
+softwarového ¹kálování</emphasis> (pou¾itím volby <option>-zoom</option> nebo
+<option>-vf</option>, ale varuji vás: je to pomalé), anebo pøepnutím do men¹ího
+videore¾imu, napøíklad
 352x288. Pokud nemáte YUV akceleraci, doporuèujeme druhou mo¾nost.
-Pøepínání videore¾imu lze zapnout pou¾itím volby <option>-vm</option>, co¾ pracuje s tìmito
-ovladaèi:
+Pøepínání videore¾imu lze zapnout pou¾itím volby <option>-vm</option>,
+co¾ pracuje s tìmito ovladaèi:
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">pou¾íváte</emphasis> XFree86: viz detaily v èásti
  <link linkend="dga">DGA ovladaè</link> a
- <link linkend="x11">X11 ovladaè</link>. Doporuèujeme DGA! Vyzkou¹ejte také DGA pøes SDL,
- nìkdy je lep¹í.
+ <link linkend="x11">X11 ovladaè</link>. Doporuèujeme DGA! Vyzkou¹ejte také DGA
+ pøes SDL, nìkdy je lep¹í.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
- <emphasis role="bold">nepou¾íváte</emphasis> XFree86: zkou¹ejte ovladaèe v následujícím
- poøadí:
+ <emphasis role="bold">nepou¾íváte</emphasis> XFree86: zkou¹ejte ovladaèe
+ v následujícím poøadí:
  <link linkend="vesa">vesa</link>,
  <link linkend="fbdev">fbdev</link>,
  <link linkend="svgalib">svgalib</link>,
@@ -377,10 +413,12 @@
 <title>Karty Cirrus-Logic</title>
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
- GD 7548: byla integrovaná na základní desce a testována v noteboocích øady Compaq Armada 41xx.
+ GD 7548: byla integrovaná na základní desce a testována v noteboocích øady
+ Compaq Armada 41xx.
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
-  XFree86 3: pracuje v re¾imech 8/16bpp. Ovladaè je ov¹em velmi pomalý a nestabilní pøi
+  XFree86 3: pracuje v re¾imech 8/16bpp. Ovladaè je ov¹em velmi pomalý a
+  nestabilní pøi
   800x600 at 16bpp. <emphasis role="bold">Doporuèujeme: 640x480 at 16bpp</emphasis>
  </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
@@ -393,11 +431,12 @@
   Zdrojový kód clgenfb musí být roz¹íøen o ID 7548 pøed kompilací.
  </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
-  VESA: karta podporuje pouze VBE 1.2, tak¾e výstup VESA nelze pou¾ít. Nelze to obejít
-  pomocí UniVBE.
+  VESA: karta podporuje pouze VBE 1.2, tak¾e výstup VESA nelze pou¾ít.
+  Nelze to obejít pomocí UniVBE.
  </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
-  SVGAlib: detekuje star¹í Cirrus èip. Pou¾itelné, ale pomalé pøi <option>-bpp 8</option>.
+  SVGAlib: detekuje star¹í Cirrus èip. Pou¾itelné, ale pomalé pøi
+  <option>-bpp 8</option>.
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
@@ -411,11 +450,13 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
- <emphasis role="bold">Soundblaster Live!</emphasis>: s touto kartou mù¾ete pou¾ít 
- 4 nebo 6 (<emphasis role="bold">5.1</emphasis>) kanálové AC3 dekódování místo 2 kanálového.
+ <emphasis role="bold">Soundblaster Live!</emphasis>: s touto kartou mù¾ete
+ pou¾ít 4 nebo 6 (<emphasis role="bold">5.1</emphasis>) kanálové AC3 dekódování
+ místo 2 kanálového.
  Pøeètìte si sekci 
  <link linkend="swac3">Softwarové dekódování AC3</link>. Pro hardwarové AC3
- tunelování <emphasis role="bold">musíte</emphasis> pou¾ít ALSA 0.9 s OSS emulací!
+ tunelování <emphasis role="bold">musíte</emphasis> pou¾ít ALSA 0.9 s OSS
+ emulací!
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">C-Media s S/PDIF výstupem</emphasis>: hardwarové AC3
@@ -467,23 +508,26 @@
 <para>
  V tuto chvíli máte <application>MPlayer</application> pøipraven k pou¾ití.
  Adresáø <filename class="directory">$PREFIX/share/mplayer</filename>
- obsahuje soubor <filename>codecs.conf</filename>. Ten se pou¾ívá pro oznámení v¹ech kodekù a
- jejich schopností. Tento soubor je potøeba pouze pokud chcete tyto pøedvolby zmìnit, proto¾e
+ obsahuje soubor <filename>codecs.conf</filename>. Ten se pou¾ívá pro oznámení
+ v¹ech kodekù a jejich schopností. Tento soubor je potøeba pouze pokud chcete
+ tyto pøedvolby zmìnit, proto¾e
  jeho kopie je souèástí vlastního programu.
  Zjistìte jestli máte v domácím adresáøi soubor
  <filename>codecs.conf</filename> 
- (<filename>~/.mplayer/codecs.conf</filename>) ze starých verzí <application>MPlayer</application>u
- a odstraòte ho.
+ (<filename>~/.mplayer/codecs.conf</filename>) ze starých verzí
+ <application>MPlayer</application>u a odstraòte ho.
 </para>
 
 <para>
  Poznamenejme ¾e pokud umístíte <filename>codecs.conf</filename> do
  <filename>~/.mplayer/</filename>, vestavìný a systémový
  <filename>codecs.conf</filename> budou zcela ignorovány.
- Nedìlejte to pokud nechcete o¹idit pøednastavení <application>MPlayer</application>u,
- co¾ mù¾e zpùsobit mnoho problémù. Pokud jen chcete zmìnit poøadí vyhledávání kodekù,
- pou¾ijte volby <option>-vc</option>, <option>-ac</option>, <option>-vfm</option>,
- nebo <option>-afm</option> v øádku, nebo konfiguraèním souboru (viz manuálová stránka).
+ Nedìlejte to pokud nechcete o¹idit pøednastavení
+ <application>MPlayer</application>u, co¾ mù¾e zpùsobit mnoho problémù.
+ Pokud jen chcete zmìnit poøadí vyhledávání kodekù,
+ pou¾ijte volby <option>-vc</option>, <option>-ac</option>,
+ <option>-vfm</option> nebo <option>-afm</option> v pøíkazovém øádku,
+ nebo konfiguraèním souboru (viz manuálová stránka).
 </para>
 
 
@@ -499,9 +543,11 @@
  <emphasis role="bold">V¾dy si prostudujte výstup skriptu</emphasis>
  <filename>./configure</filename>, a soubor <filename>configure.log</filename>,
  které obsahují informace o tom co bude zakompilováno a co ne. Také mù¾ete
- chtít vidìt soubory <filename>config.h</filename> a <filename>config.mak</filename>.
+ chtít vidìt soubory <filename>config.h</filename> a
+ <filename>config.mak</filename>.
  Pokud máte nìkteré knihovny nainstalovány, ale nebyly detekovány skriptem
- <filename>./configure</filename>, pak ovìøte, zda máte pøíslu¹né hlavièkové soubory
+ <filename>./configure</filename>, pak ovìøte, zda máte pøíslu¹né hlavièkové
+ soubory
  (obvykle -dev balíèky) a jejich verze jsou shodné. Soubor
  <filename>configure.log</filename> vám obvykle prozradí co vám chybí.
 </para>
@@ -522,13 +568,14 @@
 <title>Chtìli byste GUI?</title>
 
 <para>
- GUI potøebuje GTK 1.2.x (není plnì GTK, ale panely jsou). Skiny jsou ulo¾eny v PNG formátu,
+ GUI potøebuje GTK 1.2.x (není plnì GTK, ale panely jsou). Skiny jsou ulo¾eny
+ v PNG formátu,
  tak¾e GTK, <systemitem class="library">libpng</systemitem>
  (a jejich pøíslu¹enství, obvykle nazývané <systemitem class="library">gtk-dev</systemitem>
  a <systemitem class="library">libpng-dev</systemitem>) musí být nainstalovány.
  Mù¾ete jej zakompilovat pøedáním volby <option>--enable-gui</option> skriptu
- <filename>./configure</filename>. Aktivaci GUI re¾imu pak provedete spu¹tìním binárky
- <command>gmplayer</command>.
+ <filename>./configure</filename>. Aktivaci GUI re¾imu pak provedete spu¹tìním
+ binárky <command>gmplayer</command>.
 </para>
 
 <para>
@@ -537,8 +584,8 @@
 </para>
 
 <para>
- Proto¾e <application>MPlayer</application> nemá pøibalen ¾ádný skin, budete si muset
- nìjaký stáhnout abyste mohli pou¾ívat GUI. Viz na¹i <ulink
+ Proto¾e <application>MPlayer</application> nemá pøibalen ¾ádný skin, budete si
+ muset nìjaký stáhnout abyste mohli pou¾ívat GUI. Viz na¹i <ulink
  url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/dload.html">download stránku</ulink>.
  Skiny by mìly být rozbaleny do obvyklého systémového adresáøe
  (<filename class="directory">$PREFIX/share/mplayer/Skin</filename>),
@@ -579,8 +626,8 @@
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> umí vyextrahovat vý¹e uvedené formáty titulkù
-(<emphasis role="bold">s výjimkou prvních tøech</emphasis>) do následujících cílových
-formátù zadáním pøíslu¹ných voleb:
+(<emphasis role="bold">s výjimkou prvních tøech</emphasis>) do následujících
+cílových formátù zadáním pøíslu¹ných voleb:
 <itemizedlist>
 <listitem><para>MPsub: <option>-dumpmpsub</option></para></listitem>
 <listitem><para>SubRip: <option>-dumpsrtsub</option></para></listitem>
@@ -611,19 +658,21 @@
 <application>MPlayer</application>u volby <option>-vobsub pøíklad
 [-vobsubid <replaceable>id</replaceable>]</option> (volitelnì s plnou cestou).
 Volba <option>-vobsubid</option> je jako volba
-<option>-sid</option> pro DVD, její pomocí si mù¾ete vybrat mezi titulkovými stopami
-(jazyky). Pokud vynecháte <option>-vobsubid</option>, pokusí se
+<option>-sid</option> pro DVD, její pomocí si mù¾ete vybrat mezi titulkovými
+stopami (jazyky). Pokud vynecháte <option>-vobsubid</option>, pokusí se
 <application>MPlayer</application> pou¾ít jazyky pøedané volbou
-<option>-slang</option> a v pøípadì selhání se vrátí zpìt k <systemitem>langidx</systemitem>
-v souboru <filename>.IDX</filename> pro nastavení jazyku titulkù. Pokud i zde sel¾e, nebudou titulky.
+<option>-slang</option> a v pøípadì selhání se vrátí zpìt k
+<systemitem>langidx</systemitem>
+v souboru <filename>.IDX</filename> pro nastavení jazyku titulkù. Pokud i zde
+sel¾e, nebudou titulky.
 </para>
 </formalpara>
 
 <formalpara>
 <title>Ostatní titulky</title>
 <para>
-Ostatní formáty titulkù sestávají z jediného textového souboru obsahujícího èasování, umístìní
-a text titulkù. Pou¾ití: Máme-li soubor, napøíklad
+Ostatní formáty titulkù sestávají z jediného textového souboru obsahujícího
+èasování, umístìní a text titulkù. Pou¾ití: Máme-li soubor, napøíklad
 <filename><replaceable>pøíklad.txt</replaceable></filename>,
 mìli byste zadat volbu <option>-sub <replaceable>pøíklad.txt</replaceable></option>
 (volitelnì s plnou cestou).
@@ -656,16 +705,17 @@
 
 <para>
 Pokud se zvìt¹uje rozdíl mezi filmem a titulky pøi pou¾ití
-titulkového souboru ve formátu MicroDVD, je nejspí¹ rozdílná snímková rychlost filmu a
-titulkù. Poznamenejme, ¾e formát titulkù MicroDVD pou¾ívá absolutní èísla snímkù
+titulkového souboru ve formátu MicroDVD, je nejspí¹ rozdílná snímková rychlost
+filmu a titulkù. Poznamenejme, ¾e formát titulkù MicroDVD pou¾ívá absolutní
+èísla snímkù
 pro své èasování, ale neobsahuje údaj o své snímkové rychlosti. Proto byste mìli
 pou¾ít volbu <option>-subfps</option> s tímto formátem.
-Trvale lze snímkovou rychlost synchronizovat pouze manuální konverzí souboru s titulky.
-Konverzi mù¾ete provést pøímo <application>MPlayer</application>em (fps=snímková rychlost):
+Trvale lze snímkovou rychlost synchronizovat pouze manuální konverzí souboru
+s titulky.
+Konverzi mù¾ete provést pøímo <application>MPlayer</application>em
+(fps=snímková rychlost):
 
-<screen>mplayer <replaceable>dummy.avi</replaceable> -fps fps_titulkù -subfps avi_fps
-[-subdelay sekund] [-sub soubor_s_titulky]
-<replaceable>-dumpmicrodvdsub</replaceable></screen>
+<screen>mplayer <replaceable>dummy.avi</replaceable> -fps fps_titulkù -subfps avi_fps [-subdelay sekund] [-sub soubor_s_titulky] <replaceable>-dumpmicrodvdsub</replaceable></screen>
 </para>
 
 <para>
@@ -679,8 +729,8 @@
 <para>
 <application>MPlayer</application> vám pøedstavuje nový formát titulkù nazvaný
 <emphasis role="bold">MPsub</emphasis>. Ten byl vyvinut Gabucinem.
-Jeho hlavním úèelem je být <emphasis>dynamicky</emphasis> èasovì-orientovaný (aèkoli
-má i snímkový re¾im). Pøíklad (z <ulink
+Jeho hlavním úèelem je být <emphasis>dynamicky</emphasis> èasovì-orientovaný
+(aèkoli má i snímkový re¾im). Pøíklad (z <ulink
 url="../../tech/mpsub.sub">DOCS/tech/mpsub.sub</ulink>):
 <programlisting>
 FORMAT=TIME
@@ -704,16 +754,16 @@
 A pokud -øeknìme - dostanete SSA titulky, ale ¹patnì èasované/opo¾dìné
 vùèi va¹í verzi filmu, jednodu¹e proveïte
 <screen>mplayer <replaceable>dummy.avi</replaceable> -sub source.ssa -dumpmpsub</screen>
-To vytvoøí soubor <filename>dump.mpsub</filename> v aktuálním adresáøi, který bude obsahovat
-pùvodní text titulkù, ale ve formátu 
-<emphasis role="bold">MPsub</emphasis>. Pak mù¾ete dle libosti pøidávat a ubírat sekundy
-z jednotlivých titulkù.
+To vytvoøí soubor <filename>dump.mpsub</filename> v aktuálním adresáøi, který
+bude obsahovat pùvodní text titulkù, ale ve formátu 
+<emphasis role="bold">MPsub</emphasis>. Pak mù¾ete dle libosti pøidávat a ubírat
+sekundy z jednotlivých titulkù.
 </para>
 
 <para>
 Titulky jsou vykreslovány technikou zvanou <emphasis role="bold">'OSD',
-Display na obrazovce</emphasis>.OSD je pou¾íváno k zobrazení èasové pozice, pruh hlasitosti,
-pruh vyhledávání atd.
+Display na obrazovce</emphasis>.OSD je pou¾íváno k zobrazení èasové pozice, pruh
+hlasitosti, pruh vyhledávání atd.
 </para>
 </sect2>
 
@@ -730,12 +780,13 @@
 <listitem><para>
  Pou¾ijte generátor fontù <filename
  class="directory">TOOLS/subfont-c</filename>. Je to úplný nástroj pro
- konverzi z TTF/Type1/etc fontu na balíèek fontu pro mplayer (podrobnosti si pøeètìte v
- <filename>TOOLS/subfont-c/README</filename>).
+ konverzi z TTF/Type1/etc fontu na balíèek fontu pro mplayer (podrobnosti si
+ pøeètìte v <filename>TOOLS/subfont-c/README</filename>).
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- Pou¾ijte generátor fontu ve verzi pluginu pro <application>GIMP</application> z <filename
- class="directory">TOOLS/subfont-GIMP</filename> (poznámka: musíte mít také HSI
+ Pou¾ijte generátor fontu ve verzi pluginu pro <application>GIMP</application>
+ z <filename class="directory">TOOLS/subfont-GIMP</filename>
+ (poznámka: musíte mít také HSI
  RAW plugin, viz <ulink url="http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/index.php?pagename=MplayerKoreanFonts" />).
 </para></listitem>
 <listitem><para>
@@ -755,23 +806,25 @@
  <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>, vý¹e uvedené metody
  nebudou pracovat, místo toho <option>-font</option> oèekává jméno fontu
  <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>
- a ve výchozím stavu pou¾ije bezpatkový (sans-serif) font. Pro seznam fontù známých
+ a ve výchozím stavu pou¾ije bezpatkový (sans-serif) font. Pro seznam fontù
+ známých
  <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>u,
  pou¾ijte <command>fc-list</command>. Pøíklad: <option>-font
  <replaceable>'Bitstream Vera Sans'</replaceable></option>
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  Stáhnìte si hotový balíèek fontu z <application>MPlayer</application>ova
- serveru. Poznámka: v souèasnosti jsou dostupné fonty omezeny na podporu ISO 8859-1/2,
- ale existují i nìkteré dal¹í (vèetnì Korejských, Ruských, ISO 8859-8 atd) fonty v
- contrib/font sekci na FTP, vytvoøených u¾ivateli.
+ serveru. Poznámka: v souèasnosti jsou dostupné fonty omezeny na podporu
+ ISO 8859-1/2, ale existují i nìkteré dal¹í (vèetnì Korejských, Ruských,
+ ISO 8859-8 atd) fonty v contrib/font sekci na FTP, vytvoøených u¾ivateli.
  </para><para>
  <!-- FIXME: this para should be before the list -->
  Font by mìl mít pøíslu¹ný <filename>font.desc</filename> soubor mapující
  unicode pozice fontu na aktuální kódovou stránku textu titulkù.
  Dal¹í mo¾ností je mít titulky kódovány v UTF-8 a pou¾ít volbu
  <option>-utf8</option> anebo pojmenujte soubor s titulky
- <filename>&lt;jméno_filmu&gt;.utf</filename> a umístìte jej do adresáøe s filmem.
+ <filename>&lt;jméno_filmu&gt;.utf</filename> a umístìte jej do adresáøe s
+ filmem.
  Záznam z rùzných kódových stránek do UTF-8 mù¾ete provést pou¾itím
  programu <command>konwert</command> nebo <command>iconv</command>.
  </para><para>
@@ -807,7 +860,8 @@
 <para>
 Pokud si zvolíte ne-TTF fonty, rozbalte sta¾ený soubor do adresáøe <filename
 class="directory">~/.mplayer</filename> nebo <filename
-class="directory">$PREFIX/share/mplayer</filename>. Pak pøejmenujte nebo nalinkujte
+class="directory">$PREFIX/share/mplayer</filename>. Pak pøejmenujte nebo
+nalinkujte
 jeden z rozbalených adresáøù na <filename class="directory">font</filename>,
 napøíklad:
 
@@ -818,8 +872,8 @@
 </para>
 
 <para>
-(titulky jsou <emphasis>v¾dy zapnuty</emphasis>, pokud je chcete vypnout, pøeètìte si
-prosím man stránku)
+(titulky jsou <emphasis>v¾dy zapnuty</emphasis>, pokud je chcete vypnout,
+pøeètìte si prosím man stránku)
 </para>
 
 <para>
@@ -830,7 +884,8 @@
  pás hlasitosti + pás pøevíjení (výchozí)
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
- pás hlasitosti + pás pøevíjení + èasovaè + pozice v souboru v procentech pøi pøevíjení
+ pás hlasitosti + pás pøevíjení + èasovaè + pozice v souboru v procentech pøi
+ pøevíjení
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  pás hlasitosti + pás pøevíjení + èasovaè + celkový èas
@@ -841,7 +896,8 @@
 </orderedlist>
 
 Výchozí chování mù¾ete zmìnit nastavením promìnné <varname>osdlevel</varname>
-v konfiguraèním souboru, nebo volbou <option>-osdlevel</option> na pøíkazovém øádku.
+v konfiguraèním souboru, nebo volbou <option>-osdlevel</option> na pøíkazovém
+øádku.
 
 </para>
 </sect2>
@@ -851,7 +907,8 @@
 <title>OSD menu</title>
 
 <para>
-<application>MPlayer</application> má plnì u¾ivatelsky definovatelné rozhraní OSD Menu (nabídka na obrazovce).
+<application>MPlayer</application> má plnì u¾ivatelsky definovatelné rozhraní OSD
+Menu (nabídka na obrazovce).
 </para>
 
 <note><simpara>
@@ -861,7 +918,8 @@
 <orderedlist>
 <title>Instalace</title>
 <listitem><simpara>
- zkompilujte <application>MPlayer</application> s volbou <option>--enable-menu</option>
+ zkompilujte <application>MPlayer</application> s volbou
+ <option>--enable-menu</option>
  pøedanou do <filename>./configure</filename>
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
@@ -878,8 +936,8 @@
  <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
- zkontrolujte a upravte <filename>input.conf</filename>, abyste zapnuli klávesy pro pohyb v menu
- (to je popsáno zde).
+ zkontrolujte a upravte <filename>input.conf</filename>, abyste zapnuli klávesy
+ pro pohyb v menu (to je popsáno zde).
  </simpara></listitem>
 <listitem><para>
  spus»te <application>MPlayer</application> podle následujícího pøíkladu:
@@ -902,18 +960,20 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
-<emphasis role="bold">Abyste pou¾ili starou metodu</emphasis>, nemusíte dìlat vùbec
- nic. Ta pou¾ívá <systemitem>usleep()</systemitem> pro hlídání
- A/V synchronizace s pøesností +/- 10ms. Aèkoli nìkdy mù¾e být synchronizace hlídána
- je¹tì jemnìji.
+<emphasis role="bold">Abyste pou¾ili starou metodu</emphasis>, nemusíte dìlat
+ vùbec nic. Ta pou¾ívá <systemitem>usleep()</systemitem> pro hlídání
+ A/V synchronizace s pøesností +/- 10ms. Aèkoli nìkdy mù¾e být synchronizace
+ hlídána je¹tì jemnìji.
  </simpara></listitem>
 <listitem><para>
 Kód <emphasis role="bold">nového èasovaèe</emphasis> pou¾ívá pro tento úèel RTC
- (hodiny reálného èasu), proto¾e mají pøesné 1ms èasovaèe. Pokud jsou RTC dostupné,
- jsou automaticky pou¾ity, ale to vy¾aduje oprávnìní roota, <emphasis>setuid root</emphasis>
+ (hodiny reálného èasu), proto¾e mají pøesné 1ms èasovaèe. Pokud jsou RTC
+ dostupné, jsou automaticky pou¾ity, ale to vy¾aduje oprávnìní roota,
+ <emphasis>setuid root</emphasis>
  binárku <application>MPlayer</application>u nebo správnì nastavené jádro.
  Pokud pou¾íváte jádro 2.4.19pre8 nebo pozdìj¹í, mù¾ete nastavit maximální RTC
- kmitoèet pro normální u¾ivatele pomocí systému souborù <systemitem class="systemname">/proc
+ kmitoèet pro normální u¾ivatele pomocí systému souborù
+ <systemitem class="systemname">/proc
  </systemitem>. Pou¾ijte následný pøíkaz pro zapnutí RTC pro obyèejné u¾ivatele:
  <screen>echo 1024 &gt; /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq</screen>
  Pokud nemáte tak nové jádro, mù¾ete zmìnit jeden øádek v
@@ -928,11 +988,12 @@
  a zmìòte 64 na 1024. Opravdu byste ov¹em mìli vìdìt co dìláte.
  Efektivitu nového èasovaèe uvidíte na stavovém øádku.
  Funkce power managementu nìkterých notebookových BIOSù s speedstep procesory
-  ¹patnì komunikují s RTC. Audio a video se mohou rozejít. Zdá se ¾e pomáhá pøipojení
-  vnìj¹ího napájení pøed zapnutím notebooku.
+  ¹patnì komunikují s RTC. Audio a video se mohou rozejít. Zdá se ¾e pomáhá
+  pøipojení vnìj¹ího napájení pøed zapnutím notebooku.
  V¾dy mù¾ete vypnout podporu RTC volbou <option>-nortc</option>.
-  V nìkterých hardwarových kombinacích (zji¹tìno bìhem pou¾ívání ne-DMA DVD mechaniky
-  na ALi1541 boardu) zpùsobuje pou¾ití RTC èasování trhavé pøehrávání. Pak doporuèujeme
+  V nìkterých hardwarových kombinacích (zji¹tìno bìhem pou¾ívání ne-DMA DVD
+  mechaniky na ALi1541 boardu) zpùsobuje pou¾ití RTC èasování trhavé pøehrávání.
+  Pak doporuèujeme
  pou¾ít tøetí metodu.
  </para></listitem>
 <listitem><simpara>
More information about the MPlayer-translations mailing list