[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs install.xml, 1.3, 1.4 documentation.xml, 1.3, 1.4

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Jan 12 11:03:26 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv2068

Modified Files:
	install.xml documentation.xml 
Log Message:
Sync.

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/install.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- install.xml	10 Jan 2005 06:23:41 -0000	1.3
+++ install.xml	12 Jan 2005 10:03:23 -0000	1.4
@@ -636,7 +636,8 @@
  <term><option>-subdelay <replaceable>sek</replaceable></option></term>
  <listitem><simpara>
   Zpozdí titulky o <option><replaceable>sek</replaceable></option> sekund.
-  Hodnota mù¾e být i záporná.
+  Hodnota mù¾e být i záporná. Zadaná hodnota se pøipoète k ukazateli èasové
+  pozice filmu.
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -654,16 +655,17 @@
 </variablelist>
 
 <para>
-<!-- text odstavce zmìnìn podle pravdy, neodpovídá EN verzi -->
 Pokud se zvìt¹uje rozdíl mezi filmem a titulky pøi pou¾ití
 titulkového souboru ve formátu MicroDVD, je nejspí¹ rozdílná snímková rychlost filmu a
 titulkù. Poznamenejme, ¾e formát titulkù MicroDVD pou¾ívá absolutní èísla snímkù
-pro své èasování, ale nemá hlavièku která by stanovovala snímkovou rychlost, proto je nutné
-pou¾ít volbu <option>-subfps</option> s tímto formátem, jestli¾e se rychlost filmu a titulkù
-li¹í. Trvale lze snímkovou rychlost synchronizovat pouze manuální konverzí souboru s titulky.
-Pro tento úèel lze pou¾ít napø. perlový skript, jen¾ naleznete v adresáøi
-<filename class="directory">contrib</filename> na FTP serveru
-<application>MPlayer</application>u.
+pro své èasování, ale neobsahuje údaj o své snímkové rychlosti. Proto byste mìli
+pou¾ít volbu <option>-subfps</option> s tímto formátem.
+Trvale lze snímkovou rychlost synchronizovat pouze manuální konverzí souboru s titulky.
+Konverzi mù¾ete provést pøímo <application>MPlayer</application>em (fps=snímková rychlost):
+
+<screen>mplayer <replaceable>dummy.avi</replaceable> -fps fps_titulkù -subfps avi_fps
+[-subdelay sekund] [-sub soubor_s_titulky]
+<replaceable>-dumpmicrodvdsub</replaceable></screen>
 </para>
 
 <para>

Index: documentation.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/documentation.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- documentation.xml	10 Jan 2005 06:23:41 -0000	1.3
+++ documentation.xml	12 Jan 2005 10:03:23 -0000	1.4
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.21 -->
+<!-- Synced with: 1.22 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Multimediální pøehrávaè</title>
@@ -96,7 +96,7 @@
 (<emphasis role="bold">AVI/ASF/OGG/DVD/VCD/VOB/MPG/MOV/VIV/FLI/RM/NUV/NET/PVA</emphasis>)
 do jiných <application>MPlayer</application>em pøehrávatelných formátù (viz ní¾e).
 Mù¾e enkódovat rùznými kodeky. jako je <emphasis role="bold">MPEG-4 (DivX4)</emphasis>
-(1 nebo 2 prùchody), <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>,
+(jedním nebo dvìma prùchody), <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>,
 <emphasis role="bold">PCM/MP3/VBR MP3</emphasis>
 audia.
 </para>
More information about the MPlayer-translations mailing list