[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl audio.xml,1.22,1.23

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jan 10 23:25:41 CET 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv32168

Modified Files:
	audio.xml 
Log Message:
sync

Index: audio.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/audio.xml,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -r1.22 -r1.23
--- audio.xml	9 Jan 2005 21:10:50 -0000	1.22
+++ audio.xml	10 Jan 2005 22:25:39 -0000	1.23
@@ -1,67 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.23 -->
+<!-- synced with 1.28 -->
 <sect1 id="audio">
 <title>Urz±dzenia wyj¶ciowe audio</title>
 <sect2 id="sync">
 <title>Synchronizacja Audio/Video</title>
 
-
-<para>
-Interfejs audio <application>MPlayera</application> nazywa siê
-<emphasis>libao2</emphasis>. Obecnie zawiera on nastêpuj±ce sterowniki:
-</para>
-
-<informaltable>
-<tgroup cols="2">
-<thead>
- <row><entry>Sterownik</entry><entry>Komentarz</entry></row>
-</thead>
-<tbody>
-<row><entry>oss</entry><entry>
- sterownik OSS (ioctl, sprzêtowa obs³uga AC3)
- </entry></row>
-<row><entry>sdl</entry><entry>
- sterownik SDL (obs³uguje takie demony d¼wiêku jak: <emphasis role="bold">ESD</emphasis>
- i <emphasis role="bold">ARTS</emphasis>)
- </entry></row>
-<row><entry>nas</entry><entry>
- sterownik NAS (Network Audio System)
- </entry></row>
-<row><entry>alsa5</entry><entry>
- rdzenny sterownik ALSA 0.5
- </entry></row>
-<row><entry>alsa</entry><entry>
- rdzenny sterownik ALSA 0.9/1.0 (sprzêtowa obs³uga AC3)
- </entry></row>
-<row><entry>sun</entry><entry>
- rdzenny sterownik d¼wiêku SUN (<filename>/dev/audio</filename>) dla u¿ytkowników
- BSD i Solarisa 8
- </entry></row>
-<row><entry>macosx</entry><entry>
- rdzenny sterownik Mac OS X
- </entry></row>
-<row><entry>win32</entry><entry>
- rdzenny sterownik Win32
- </entry></row>
-<row><entry>dsound</entry><entry>
- Sterownik Directx DirectSound
- </entry></row>
-<row><entry>arts</entry><entry>
- rdzenny sterownik ARTS (g³ównie dla u¿ytkowników KDE)
- </entry></row>
-<row><entry>esd</entry><entry>
- rdzenny sterownik ESD (g³ównie dla u¿ytkowników GNOMEa)
- </entry></row>
-<row><entry>jack</entry><entry>
- sterownik JACK (Jack Audio Connection Kit)
- </entry></row>
-<row><entry>polyp</entry><entry>
- sterownik polypaudio
- </entry></row>
-</tbody>
-</tgroup>
-</informaltable>
-
 <para>
 Sterowniki kart d¼wiêkowych przeznaczone dla Linuksa maj± problemy
 zwi±zane z kompatybilno¶ci±. Dzieje siê tak, poniewa¿ <application>MPlayer</application>
@@ -348,11 +291,12 @@
 </sect2>
 
 
-<sect2 id="af">
+</sect1>
+
+<sect1 id="af">
 <title>Filtry audio</title>
 <para>
- Stare wtyczki audio zosta³y wyparte przez now± warstwê filtrów d¼wiêkowych.
- Mo¿na ich u¿ywaæ do zmiany w³a¶ciwo¶ci danych audio zanim d¼wiêk dotrze do
+ Filtry d¼wiêkowe pozwalaj± na zmianê w³a¶ciwo¶ci danych audio zanim d¼wiêk dotrze do
  karty. Ich uruchamianie i wy³±czanie odbywa siê przewa¿nie automatycznie,
  mo¿na to jednak zmieniæ. Filtry w³±czane s± wtedy, gdy cechy d¼wiêku
  ró¿ni± siê od tych wymaganych przez urz±dzenie audio, w przeciwnym wypadku
@@ -509,7 +453,7 @@
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
-<sect3 id="af_resample">
+<sect2 id="af_resample">
 <title>Zmniejszenie/Zwiêkszenie czêstotliwo¶ci próbkowania (Up/Downsampling)</title>
 
 <para>
@@ -569,9 +513,9 @@
 (resample filter) na 44100Hz u¿ywaj±c przy tym dok³adnego skalowania czêstotliwo¶ci
 wyj¶ciowej oraz interpolacji liniowej (linear interpolation).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_channels">
+<sect2 id="af_channels">
 <title>Zmiana liczby kana³ów</title>
 <para>
 Filtr kana³ów (<option>channels</option> filter) mo¿na u¿yæ w celu dodania
@@ -636,9 +580,9 @@
 zmieni liczbê kana³ów na 6 i ustawi 4 drogi przekierowywania, które skopiuj±
 kana³ 0 do 0 i 3. Kana³y 4 i 5 bêd± puste.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_format">
+<sect2 id="af_format">
 <title>Konwerter formatu próbek (sample format converter)</title>
 <para>
 Filtr formatu (<option>format</option> filter) przekszta³ca jedne formaty
@@ -676,9 +620,9 @@
 </screen>
 ustawi format wyj¶ciowy na 4 bajty danych zmiennoprzecinkowych przypadaj±cych na próbkê.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_delay">
+<sect2 id="af_delay">
 <title>Opó¼nienie (delay)</title>
 <para>
 Filtr opó¼niaj±cy (<option>delay</option> filter) opó¼nia d¼wiêk zmierzaj±cy do
@@ -727,9 +671,9 @@
 centralny o 7ms.
 </para>
 
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_volume">
+<sect2 id="af_volume">
 <title>Programowa regulacja g³o¶no¶ci (software volume control)</title>
 
 <para>Programowa regulacja g³o¶no¶ci (software volume control) jest obs³ugiwana
@@ -779,9 +723,9 @@
 u¿yta do ustawienia poziomu d¼wiêku w <application>MEncoderze</application> tak,
 ¿eby maksymalny zasiêg dynamiczny by³ mo¿liwy do osi±gniêcia.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_equalizer">
+<sect2 id="af_equalizer">
 <title>Korektor (equalizer)</title>
 <para>
 Filtr korektora (<option>equalizer</option> filter) to 10 oktawowy korektor graficzny
@@ -843,9 +787,9 @@
 wzmocni d¼wiêk w wy¿szych i ni¿szych zakresach czêstotliwo¶ci, wyciszaj±c go
 prawie ca³kowicie oko³o 1kHz.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_panning">
+<sect2 id="af_panning">
 <title>Filtr pan (panning filter)</title>
 <para>
 U¿yj filtru pan (<option>pan</option> filter), ¿eby dowolnie miksowaæ kana³y. Najpro¶ciej
@@ -904,9 +848,9 @@
 da 3 kana³ wyj¶ciowy, zostawiaj±c 0 i 1 nietkniête i miksuj±c kana³y 0 i 1
 do 2 kana³u wyj¶ciowego (który mo¿e byæ na przyk³ad wys³any do subwoofera).
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_sub">
+<sect2 id="af_sub">
 <title>Subwoofer</title>
 <para>
 Filtr subwoofera (<option>sub</option> filter) dodaje kana³ subwoofera do strumienia
@@ -948,9 +892,9 @@
 </screen>
 doda kana³ subwoofera z czêstotliwo¶ci± graniczn± równ± 100Hz do 4 kana³u wyj¶ciowego.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_surround">
+<sect2 id="af_surround">
 <title>Dekoder d¼wiêku przestrzennego (Surround-sound decoder)</title>
 <para>
 Macierzowo zakodowany d¼wiêk przestrzenny, mo¿e byæ zdekodowany filtrem przestrzennym
@@ -982,9 +926,9 @@
 </screen>
 doda d¼wiêk przestrzenny dekoduj±c d¼wiêk dla tylnych g³o¶ników z opó¼nieniem 15ms.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_export">
+<sect2 id="af_export">
 <title>Audio Exporter</title>
 <para>
 Ten filtr audio eksportuje nadchodz±cy sygna³ do innych procesów,
@@ -1025,9 +969,9 @@
 </screen>
 wyeksportuje 1024 próbek na kana³ do <filename>/tmp/mplayer-af_export</filename>.
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_extrastereo">
+<sect2 id="af_extrastereo">
 <title>Extrastereo</title>
 
 <para>
@@ -1056,9 +1000,9 @@
 mplayer -af extrastereo=3.45 <replaceable>media.avi</replaceable><!--
 +--></screen>
 </para>
-</sect3>
+</sect2>
 
-<sect3 id="af_volnorm">
+<sect2 id="af_volnorm">
 <title>Volume normalizer</title>
 
 <para>
@@ -1070,208 +1014,5 @@
 Sposób u¿ycia:
 <screen>mplayer -af volnorm <replaceable>media.avi</replaceable></screen>
 </para>
-</sect3>
-</sect2>
-
-<sect2 id="audio-plugins">
-<title>Wtyczki Audio (odradzane)</title>
-<note><para><emphasis role="bold">Wtyczki audio zosta³y zast±pione przez filtry
-audio i wkrótce zostan± usuniête.</emphasis></para></note>
-
-<para>
-<application>MPlayer</application> ma obs³ugê wtyczek audio. Mog± one byæ
-u¿yte do zmiany w³a¶ciwo¶ci danych audio, zanim d¼wiêk dotrze do karty. W³±cza
-je siê poprzez opcjê <option>-aop</option>, która przyjmuje argumenty w postaci
-<option>list=wtyczka1,wtyczka2,...</option>. Argument <option>list</option>
-jest wymagany i okre¶la, które wtyczki powinny zostaæ u¿yte i w jakiej kolejno¶ci.
-Przyk³ad:
-
-<screen>
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=resample,format
-</screen>
-
-przepu¶ci d¼wiêk przez wtyczkê zmieniaj±c± czêstotliwo¶æ próbkowania
-(resampling plugin) a nastêpnie wtyczkê formatu (format plugin).
-</para>
-
-<para>
-Wtyczki równie¿ posiadaj± parametry, które zmieniaj± ich zachowanie. Opisane s±
-one dok³adniej w sekcji poni¿ej. Wtyczka uruchomi siê z domy¶lnymi warto¶ciami,
-je¿eli pominiemy jej opcje. Poni¿ej podany jest przyk³ad u¿ycia wtyczek i ich
-specyficznych ustawieñ:
-
-<screen>
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=resample,format:fout=44100:format=0x8
-</screen>
-
-ustawi czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± dla wtyczki zmieniaj±cej czêstotliwo¶æ próbkowania
-(resample plugin) na 44100 Hz i format wyj¶ciowy wtyczki formatu (format plugin)
-na AFMT_U8.
-</para>
-
-<para>
-Obecnie wtyczki audio nie mog± zostaæ u¿yte w <application>MEncoderze</application>.
-</para>
-
-<sect3 id="updn-sampling">
-<title>Zwiêkszanie/Zmniejszanie czêstotliwo¶ci próbkowania (up/downsampling)</title>
-
-<para>
-<application>MPlayer</application> w pe³ni obs³uguje zmniejszanie/zwiêkszanie
-czêstotliwo¶ci próbkowania (up/downsampling) d¼wiêku. Wtyczka ta mo¿e byæ
-u¿yta, je¿eli masz kartê ze sta³± czêstotliwo¶ci± lub posiadasz kartê, która
-nie jest w stanie obs³u¿yæ wiêcej ni¿ 44.1 kHz. Ograniczenia Twojego sprzêtu
-nie s± automatycznie wykrywane, wiêc musisz wyra¼nie podaæ czêstotliwo¶æ.
-Wtyczka ma jeden prze³±cznik: <option>fout</option>, który u¿ywany jest do
-ustawiania ¿±danej czêstotliwo¶ci wyj¶ciowej. Domy¶ln± warto¶ci± jest
-48 kHz i podawana jest w Hz.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-
-<screen>
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=resample:fout=<replaceable>freq</replaceable></screen>
-
-gdzie <literal><replaceable>freq</replaceable></literal> jest czêstotliwo¶ci±
-w Hz, jak <literal>44100</literal>.
-</para>
-
-<note>
-<para>
-Czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± nie powinna byæ wy¿sza ni¿ warto¶æ domy¶lna.
-Spowoduje to odtwarzanie strumieni audio i video w zwolnionym tempie oraz
-zak³ócenia d¼wiêku.
-</para>
-</note>
-</sect3>
-
-
-<sect3 id="surround-decode">
-<title>Dekodowanie d¼wiêku przestrzennego</title>
-
-<para>
-<application>MPlayer</application> posiada wtyczkê, która umo¿liwia dekodowanie
-macierzowo zakodowanego d¼wiêku przestrzennego. Dolby Surround jest przyk³adem
-takiego formatu. Wiele plików zawieraj±cych 2 kana³y audio w rzeczywisto¶ci zawiera
-d¼wiêk przestrzenny zakodowany macierzowo. Aby skorzystaæ z tej w³a¶ciwo¶ci
-potrzebujesz karty z obs³ug± przynajmniej 4 kana³ów.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-<screen>mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=surround</screen>
-</para>
-</sect3>
-
-
-<sect3 id="sample-format-conv">
-<title>Konwerter formatu próbek (sample format converter)</title>
-
-<para>
-Je¿eli Twój sterownik do karty d¼wiêkowej nie obs³uguje 16-bitowego typu danych
-ze znakiem, wtyczka ta mo¿e byæ u¿yta do jego zmiany na format zrozumia³y dla
-karty. Posiada jeden parametr - <option>format</option>, który mo¿e byæ ustawiony
-na jedn± z warto¶ci umieszczonych w <filename>libao2/afmt.h</filename>. Wtyczka
-ta jest raczej rzadko potrzebna i jest przeznaczona dla zaawansowanych u¿ytkowników.
-Mniej na uwadze, ¿e zmienia ona tylko format próbki a nie jej czêstotliwo¶æ czy
-ilo¶æ kana³ów.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-
-<screen>
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=format:format=<replaceable>outfmt</replaceable></screen>
-
-gdzie <literal><replaceable>outfmt</replaceable></literal> to wymagany format
-próbki.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="audio-delay">
-<title>Opó¼nianie</title>
-<para>
-Wtyczka opó¼nia d¼wiêk i jest przyk³adem tego, jak tworzyæ nowe wtyczki. Nie ma
-dla niej ¿adnego sensownego zastosowania z punktu widzenia u¿ytkownika i wspomnia³em
-tylko o niej ze wzglêdu na kompletno¶æ tej dokumentacji. Nie u¿ywaj tej wtyczki,
-chyba ¿e jeste¶ deweloperem.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="sw-volume">
-<title>Programowa regulacja g³o¶no¶ci± (software volume control)</title>
-
-<para>
-Wtyczka jest programowym odpowiednikiem regulacji g³o¶no¶ci± i mo¿e byæ u¿ywana
-na maszynach z uszkodzonym urz±dzeniem miksuj±cym. Mo¿e byæ równie¿ przydatna,
-je¿eli kto¶ chce zmieniæ poziom wyj¶ciowy g³o¶no¶ci w <application>MPlayerze</application>
-bez zmiany ustawieñ PCM w mikserze. Ma jeden parametr - <option>volume</option>,
-który s³u¿y do ustawienia pocz±tkowej g³o¶no¶ci. Mo¿e przyjmowaæ warto¶ci pomiêdzy
-0 a 255. Warto¶ci± domy¶lna jest 101, co odpowiada wzmocnieniu równemu 0dB. U¿ywaj
-tej wtyczki ostro¿nie, gdy¿ mo¿esz obni¿yæ stosunek sygna³u do szumu. W wiêkszo¶ci
-wypadków najlepszym rozwi±zaniem jest ustawienie miksera PCM na maksymaln± warto¶æ
-i, zamiast wtyczk±, regulowaæ g³o¶no¶æ przy pomocy g³o¶ników. Je¿eli do komputera
-pod³±czony jest zewnêtrzny wzmacniacz (a zazwyczaj jest), poziom ha³asu mo¿e zostaæ
-zredukowany poprzez dostrojenie g³ównego poziomu g³o¶no¶ci (master level)
-i pokrêt³a g³o¶no¶ci, dopóki syczenie w tle nie ustanie.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-<screen>
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=volume:volume=<replaceable>0-255</replaceable></screen>
-</para>
-
-<para>
-Wtyczka ma równie¿ kompresor lub zdolno¶æ do miêkkiego obcinania (soft-clipping).
-Kompresja mo¿e byæ u¿yta, je¿eli dynamika d¼wiêku jest bardzo wysoka lub
-je¿eli moc g³o¶ników jest zbyt niska. B±d¼ ostro¿ny, poniewa¿ ta
-funkcja powoduje zak³ócenia d¼wiêku i powinna byæ u¿yta w ostateczno¶ci.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-<screen>
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=volume:softclip</screen>
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="extrastereo">
-<title>Extrastereo</title>
-
-<para>
-Wtyczka (liniowo) zwiêksza ró¿nicê pomiêdzy lewym a prawym kana³em
-(jak wtyczka extrastereo w <application>XMMS</application>), co dodaje
-efekt "na ¿ywo" do odtwarzanego d¼wiêku.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-<screen>
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=extrastereo
-mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=extrastereo:mul=3.45<!--
---></screen>
-
-Wspó³czynnikiem (<option>mul</option>) jest liczba rzeczywista,
-której warto¶æ domy¶lna to 2.5. Je¿eli ustawisz go na <literal>0.0</literal>, otrzymasz
-d¼wiêk mono (¶rednia obu kana³ów). Je¶li na <literal>1.0</literal>, nic siê nie
-zmieni, a je¶li na <literal>-1.0</literal>, lewy i prawy kana³ zostan± zamienione.
-</para>
-</sect3>
-
-
-<sect3 id="volnorm">
-<title>Normalizator g³o¶no¶ci (volume normalizer)</title>
-
-<para>
-Wtyczka ustawia maksymalny poziom d¼wiêku, bez powodowania zak³óceñ.
-</para>
-
-<para>
-Sposób u¿ycia:
-<screen>mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -aop list=volnorm</screen>
-</para>
-</sect3>
 </sect2>
 </sect1>
More information about the MPlayer-translations mailing list