[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs documentation.xml, NONE, 1.1 features.xml, NONE, 1.1 install.xml, NONE, 1.1 main.xml, NONE, 1.1 usage.xml, NONE, 1.1 Makefile, NONE, 1.1

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jan 4 14:57:12 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv27658/cs

Added Files:
	documentation.xml features.xml install.xml main.xml usage.xml 
	Makefile 
Log Message:
Adding new files to czech translation.

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with: 1.20 -->

<bookinfo id="toc">
<title><application>MPlayer</application> - Multimediální pøehrávaè</title>
<subtitle><ulink url="http://www.mplayerhq.hu"></ulink></subtitle>
<date>24. bøezna 2003</date>
<copyright>
 <year>2000</year>
 <year>2001</year>
 <year>2002</year>
 <year>2003</year>
 <year>2004</year>
 <holder>MPlayer team</holder>
</copyright>
<!--
<legalnotice>
 <title>License</title>
 <para>This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by the
 Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
 option) any later version.</para>

 <para>This program is distributed in the hope that it will be useful, but
 WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
 or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
 for more details.</para>

 <para>You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
 Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, USA.</para>
</legalnotice>
-->
</bookinfo>


<preface id="howtoread">
<title>Jak èíst tuto dokumentaci</title>

<para>
Pokud instalujete poprvé: mìli byste si pøeèíst celou dokumentaci odtud a¾
do konce kapitoly Instalace a následovat linky, které naleznete.
Pokud máte jiné dotazy, vra»te se zpìt na <link linkend="toc">Obsah</link>
a vyhledejte si pøíslu¹nou èást. Pøeètìte si <xref linkend="faq"/>,
nebo zkuste grep na souborech. Odpovìdi na vìt¹inu otázek by mìly být nìkde tady,
zbytek byl pravdìpodobnì probrán v na¹em 
<link linkend="mailinglists">mailing listu</link>. Prohledejte 
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi">archivy</ulink>, zde naleznete
mnoho hodnotných informací.
</para>
</preface>


<chapter id="intro">
<title>Pøedstavení</title>

<para>
<application>MPlayer</application> je multimediální pøehrávaè pro Linux (bì¾í na mnoha
jiných Unixech, a <emphasis role="bold">ne-x86</emphasis> CPU, viz
<xref linkend="ports"/>). Pøehraje vìt¹inu MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV,
QT/MOV/MP4, FLI, RM, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, RoQ, PVA, Matroska souborù s podporou 
mnoha nativních XAnim, RealPlayer, a Win32 DLL kodekù. Mù¾ete sledovat
<emphasis role="bold">VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, RealMedia, Sorenson, Theora</emphasis>, a také
<emphasis role="bold">MPEG-4 (DivX)</emphasis> filmy. Dal¹í skvìlou vlastností
<application>MPlayer</application>u je velké mno¾ství podporovaných
výstupních rozhraní. Pracuje s X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib,
fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, rovnì¾ mù¾ete pou¾ít GGI a SDL (a takto i jejich ovladaèe)
a také nìkteré nízkoúrovòové ovladaèe konkrétních karet (pro Matrox, 3Dfx a
Radeon, Mach64, Permedia3)! Vìt¹ina z nich podporuje softwarové nebo hardwarové ¹kálování
(zmìna velikosti obrazu), tak¾e si mù¾ete u¾ít video na celeé obrazovce.
<application>MPlayer</application> podporuje zobrazování pøes nìkteré hardwarové MPEG
dekódovací karty, jako je <link linkend="dvb">DVB</link> a
<link linkend="dxr3">DXR3/Hollywood+</link>. A co¾ teprve velké krásné vyhlazené a
stínované titulky (<emphasis role="bold">14 podporovaných typù</emphasis>)
spolu s Evropskými/ISO 8859-1,2 (Bulharskými, Anglickými, Èeskými, atd), Cyrilickými a Korejskými
fonty a displej na obrazovce (OSD)?
</para>

<para>
Pøehrávaè je pevný jako skála pøi pøehrávání po¹kozených MPEG souborù
(pou¾itelné pro nìkterá VCD), také pøehrává ¹patné AVI soubory, které
nelze pøehrávat povìstným windows media playerem.
Dokonce lze pøehrávat i AVI bez indexu a navíc mù¾ete jejich indexy doèasnì
obnovit pomocí volby <option>-idx</option>, nebo trvale pomocí
<application>MEncoder</application>u, co¾ umo¾ní pøevíjení!
Jak vidíte, kvalita a stabilita jsou tìmi nejdùle¾itìj¹ími vlastnostmi,
rychlost je ov¹em také skvìlá. Rovnì¾ máme úèinný systém filtrù pro manipulaci
s videem i se zvukem.
</para>

<para>
<application>MEncoder</application> (<application>MPlayer</application>ùv Filmový
Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér, navr¾ený k enkódování
<application>MPlayer</application>em pøehrávatelných filmù
(<emphasis role="bold">AVI/ASF/OGG/DVD/VCD/VOB/MPG/MOV/VIV/FLI/RM/NUV/NET/PVA</emphasis>)
do jiných <application>MPlayer</application>em pøehrávatelných formátù (viz ní¾e).
Mù¾e enkódovat rùznými kodeky. jako je <emphasis role="bold">MPEG-4 (DivX4)</emphasis>
(1 nebo 2 prùchody), <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>,
<emphasis role="bold">PCM/MP3/VBR MP3</emphasis>
audia.
</para>


<itemizedlist>
<title>Vlastnosti <application>MEncoder</application>u</title>
<listitem><simpara>
 Enkódování ze ¹iroké øady formátù souboru a dekodérù
 <application>MPlayer</application>u
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Enkódování pomocí v¹ech FFmpeg
 <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
  kodekù
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Video enkódování z <emphasis role="bold">V4L kompatibilních TV tunerù</emphasis>
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Enkování/prokládání prokládaných AVI souborù se správným indexem
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Tvorba souborù z externího audio proudu
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 1, 2 nebo 3 prùchodové enkódování
 </simpara></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">VBR</emphasis> MP3 zvuk
 <important><simpara>
 VBR MP3 zvuk není v¾dy pøehráván dobøe pøehrávaèi pro windows!
 </simpara></important>
 </para></listitem>
<listitem><simpara>
 PCM zvuk
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Kopírování datového proudu
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Vstupní A/V synchronizace (zalo¾ená na PTS, lze ji vypnout pomocí
 volby <option>-mc 0</option>)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Korekce snímkové rychlosti pomocí volby <option>-ofps</option> (u¾iteèné pøi enkódování
 29.97 fps VOB do 24 fps AVI)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Pou¾ívá výkonný systém filtrù (oøez, expanze, postproces, rotace, ¹kálování (zmìna velikosti),
 konverze rgb/yuv)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Umí enkódovat DVD/VOBsub <emphasis role="bold">A</emphasis> textové titulky do výstupního
 souboru
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Umí ripovat DVD titulky do VOBsub formátu
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>

<itemizedlist>
<title>Plánované vlastnosti</title>
<listitem><simpara>
 Je¹tì ¹ir¹í mo¾nosti dostupných en/dekódovacích formátù/kodekù
 (tvorba VOB souborù s DivX4/Indeo5/VIVO datovými proudy :).
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>

<!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->
<para>
<application>MPlayer</application> a <application>MEncoder</application>
mohou být distribuovány za podmíne stanovených v GNU General Public License Version 2.
</para>

&history.xml;
&install.xml;
</chapter>


&features.xml;
&usage.xml;
&faq.xml;
&cd-dvd.xml;
&ports.xml;
&mencoder.xml;
&mail-lists.xml;
&bugreports.xml;
&bugs.xml;
&skin.xml;
&users-vs-dev.xml;
&patches.xml;

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with: 1.4 -->
<chapter id="features">
<title>Vlastnosti</title>

&formats.xml;
&codecs.xml;

&video.xml;
&audio.xml;

&tvinput.xml;

</chapter>

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced to: 1.49 -->
<sect1 id="install">
<title>Instalace</title>

<para>
Jednoduchý návod na instalaci naleznete v souboru <filename>README</filename>.
Pøeètìte si nejprve tento soubor a poté se vra»te zde pro dal¹í podrobnosti.
</para>

<para>
V této èásti vás provedeme procesem kompilace a konfigurace programu
<application>MPlayer</application>. Není to snadné, ale nemusí to být nutnì tì¾ké.
Pokud zaznamenáte rozdílné chování, ne¾ zde popisuji, prostudujte si prosím
tuto dokumentaci a naleznete své odpovìdi. Pokud narazíte na odkazy, následujte je
a peèlivì si prostudujte jejich obsah. Bude vás to stát trochu èasu, ale STOJÍ to
za to.
</para>

<para>
Budete potøebovat pomìrnì zánovní systém. Na Linuxu doporuèujeme jádro øady 2.4.x.
</para>


<sect2 id="softreq">
<title>Softwarové po¾adavky</title>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">binutils</emphasis> - navrhovaná verze je <emphasis role="bold">2.11.x</emphasis>.
 Tento program zaji¹»uje generování MMX/ 3DNow!/atd. instrukcí, které jsou velmi
 dùle¾ité.
</para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">gcc</emphasis> - doporuèené verze jsou: <emphasis role="bold">2.95.3</emphasis>
 (mo¾ná <emphasis role="bold">2.95.4</emphasis>) a <emphasis role="bold">3.2+</emphasis>.
 <emphasis role="bold">Nikdy</emphasis> nepou¾ívejte 2.96 nebo 3.0.x! Tyto generují vadný kód pro
 <application>MPlayer</application>. Pokud se rozhodnete vymìnit gcc verze
 2.96, pak nevolte verzi 3.x jen proto, ¾e je novìj¹í! První verze øady
 3.x byly je¹tì hor¹í ne¾ 2.96. Tak¾e radìji downgradujte na 2.95.x
 (downgradujte také <systemitem class="library">libstdc++</systemitem>, proto¾e
 ji mohou potøebovat jiné programy) nebo neup/downgradujte vùbec (pak se ale
 pøipravte na problémy pøi bìhu). Pokud se rozhodnete pro 3.x, zkuste pou¾ít poslední verzi,
 první verze mìly rùzné chyby, tak¾e se ujistìte, ¾e máte aspoò 3.1, ta je otestovaná
 a funkèní. Pro podrobnìj¹í informace o chybách gcc 2.96 (které stále NEJSOU opraveny,
 byly v <application>MPlayer</application>u pouze OBEJITY!), viz sekci <link linkend="gcc-296">gcc 2.96</link> a <xref linkend="faq"/>.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">XFree86</emphasis> - doporuèená verze je <emphasis role="bold">v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (4.3). Normálnì by to mìl chtít ka¾dý, jeliko¾ od verze
 XFree86 4.0.2 obsahuje roz¹íøení <link linkend="xv">XVideo</link>
 (místy zmiòované jako <emphasis role="bold">Xv</emphasis>)
 které je nutné k zapnutí hardwarové YUV akcelerace (rychlé vykreslování obrázku)
 na kartách, které to podporují.
 Ujistìte se ¾e máte nainstalován i <emphasis role="bold">vývojový (dev) balíèek</emphasis>,
 jinak to nebude pracovat.
 Pro nìkteré video karty nepotøebujete XFree86. Viz seznam ní¾e.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">make</emphasis> - doporuèená verze je
 <emphasis role="bold">v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (aspoò 3.79.x). Obvykle to není dùle¾ité.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">SDL</emphasis> - není vy¾adována, ale mù¾e pomoci v nìkterých
 pøípadech (¹patný zvuk, video karty které se podivnì opo¾ïují s xv rozhraním).
 V¾dy pou¾ijte nejnovìj¹í (poèínaje 1.2.x).
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">libjpeg</emphasis> - volitelný JPEG dekodér, pou¾ívaný volbou
 <option>-mf</option> a nìkterými QT MOV soubory. Pou¾itelný pro <application>MPlayer</application>
 i <application>MEncoder</application> pokud chcete pracovat se soubory JPEG.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">libpng</emphasis> - doporuèený a výchozí (M)PNG dekodér. Vy¾adován pro GUI.
 Pou¾itelný pro <application>MPlayer</application> i <application>MEncoder</application>.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">lame</emphasis> - doporuèený, nutný pro enkódování MP3 zvuku
 v <application>MEncoder</application>u, doporuèená verze je
 <emphasis>v¾dy ta nejnovìj¹í</emphasis> (aspoò 3.90).
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">zlib</emphasis> - doporuèená, nutná pro komprimovanou
 MOV hlavièku a podporu PNG.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">libogg</emphasis> - volitelná, nutná pro pøehrávání souborového formátu OGG.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">libvorbis</emphasis> - volitelná, nutná pro pøehrávání OGG Vorbis zvuku.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold"><ulink url="http://www.live.com/mplayer/">LIVE.COM Streaming Media</ulink></emphasis>
 - volitelná, nutná pro pøehrávání RTSP/RTP datových proudù.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">directfb</emphasis> - volitelný, z
 <ulink url="http://www.directfb.org"/>. Vy¾adujeme aspoò 0.9.13.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">cdparanoia</emphasis> - volitelná, pro podporu CDDA
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">libfreetype</emphasis> - volitelná, pro podporu TTF fontù.
 Vy¾adujeme aspoò 2.0.9.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">libxmms</emphasis> - volitelná, pro podporu XMMS vstupního pluginu.
 Vy¾adujeme aspoò 1.2.7.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">libsmb</emphasis> - volitelná, pro podporu Samby.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">bio2jack</emphasis> - volitelný, pro podporu JACK audio výstupu,
 potøebný pouze pøi kompilaci. Mù¾ete jej získat z
 <ulink url="http://bio2jack.sf.net/">http://bio2jack.sf.net</ulink>. Proto¾e nemá volbu
 install, ulo¾te ruènì soubor <filename>libbio2jack.a</filename> nìkam do knihovní vyhledávací
 cesty (napø. <filename>/usr/local/lib</filename>) nebo volbou
 <option>--with-bio2jack=DIR</option> sdìlte <filename>./configure</filename> kde ten soubor
 najde.
 </para></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>


<sect2>
<title>Kodeky</title>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>:
 Tento balík kodekù je schopen dekódovat
 H.263/MJPEG/RV10/DivX3/DivX4/DivX5/MP41/MP42/WMV1/WMV2/SVQ1/SVQ3 enkódované
 video proudy a WMA (Windows Media Audio) v1/v2 zvukové proudy na rùzných
 platformách. Je také známý jako nejrychlej¹í pro tento úèel. Podrobnosti viz oddíl
 <link linkend="ffmpeg">FFmpeg</link>. Vlastnosti:
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  umo¾òuje dekódování vý¹e uvedených druhù videa na ne-x86 strojích
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  enkódování vìt¹inou zmínìných kodekù
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Tento kodek je <emphasis role="bold">nejrychlej¹í dostupný kodek</emphasis> pro
  DivX/3/4/5 a ostatní MPEG-4 kodeky. Doporuèeno!
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Win32 kodeky</emphasis>: Pokud plánujete pou¾ívat
 <application>MPlayer</application> na x86 architektuøe, mo¾ná je budete potøebovat.
 Stáhnìte si Win32 kodeky z na¹í
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">kodekové stránky</ulink>
 a nainstalujte je do <filename class="directory">/usr/local/lib/codecs</filename>
 <emphasis role="bold">PØED</emphasis> kompilací <application>MPlayer</application>u,
 jinak nebude zakompilována podpora pro Win32!
 <note><para>Projekt avifile má podobný balíèek kodekù, ale ten se od na¹eho li¹í,
 tak¾e pokud chcete v¹echny podporované kodeky, pou¾ijte ná¹ balíèek
 (bez obav, avifile s ním pracuje bez problémù).</para>
 </note>
 Vlastnosti:
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  potøebujete je pokud chcete pøehrávat nebo enkódovat napøíklad filmy zaznamenané rùznými
  hardwarovými kompresory, jako jsou tunerové karty a digitální kamery
  (napøíklad: DV, ATI VCR, MJPEG)
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  potøebné pokud chcete pøehrávat <emphasis role="bold">WMV9/WMA9 filmy</emphasis>.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Nejsou potøeba pro staré ASF s MP41 nebo MP42 videem (jeliko¾ je v tìchto souborech èasto
  VoxWare audio, je to provádìno Win32 kodekem), nebo WMV7. Rovnì¾ nejsou potøeba pro
  WMA (Windows Media Audio), proto¾e
  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> pro nì obsahuje open source dekodér.
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">QuickTime kodeky</emphasis>: na platformnì x86 mohou být tyto kodeky
 pou¾ity k dekódování RPZA a ostatního QuickTime videa, jako¾ i QDesign audio proudù.
 Návod na instalaci naleznete v èásti
 <link linkend="sorenson">Sorensonùv video kodek</link>.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">DivX4/DivX5</emphasis>: informace o tomto kodeku jsou dostupné
 v èásti <link linkend="divx4-5">DivX4/DivX5</link>. Pravdìpodobnì tento kodek nebudete
 vùbec potøebovat, proto¾e
 <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>
 (viz vý¹) je mnohem rychlej¹í a dosahuje lep¹í kvality ne¾ on jak pøi dekódování,
 tak pøi enkódování. Vlastnosti:
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  jedno nebo dvouprùchodové enkódování pomocí
  <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application>u</link>
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  umí pøehrávat staré <emphasis role="bold">DivX3</emphasis> filmy mnohem rychleji ne¾
  Win32 DLL ale pomaleji ne¾
  <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>!
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  jeho kód je uzavøený a je k dispozici pouze x86 verze.
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">XviD</emphasis>: Open source enkódovací alternativa k DivX4Linux.
 Vlastnosti:
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  jedno nebo dvouprùchodové enkódování pomocí
  <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application>u</link>
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  je open-source, tak¾e je multiplatformní.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  je zhruba 2 krát rychlej¹í pøi enkódování ne¾ DivX4 - pøi odpovídající kvalitì
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold"><link linkend="xanim">XAnim kodeky</link></emphasis>
 jsou nejlep¹í (celoobrazovkový, hardwarový YUV zoom) pro dekódování
 <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> a Indeo 3/4/5 filmù, a nìkterých starých
 formátù. Navíc jsou multiplatformní, tak¾e jsou jedinou mo¾ností jak pøehrát Indeo na
 ne-x86 platformách (nehledì na pøehrávání XAnim:). Ale napøíklad Cinepak filmy
 jsou nejlépe pøehrávány pomocí <application>MPlayer</application>ova vlastního Cinepak dekodéru!
 </para></listitem>
<listitem><para>
 Pro dekódování <emphasis role="bold">Ogg Vorbis</emphasis> audia musíte správnì
 nainstalovat <systemitem class="library">libvorbis</systemitem>. Pou¾ijte deb/rpm
 balíèky, pokud je máte, nebo kompilujte ze
 <ulink url="http://ogg.org/ogg/vorbis/download/vorbis_nightly_cvs.tgz">zdrojových kódù</ulink>
 (toto je noc co noc updatovaný tarball z Vorbis CVS).
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <application>MPlayer</application> mù¾e pou¾ít knihovny z RealPlayeru 8
 nebo RealONE k pøehrávání souborù s
 <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 a 4.0</emphasis>
 videem, a Sipro/Cook zvukem. Viz èást
 <link linkend="realmedia">souborový formát RealMedia</link>
 pro návod na instalaci a více informací.
 </para></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>


<sect2 id="video-cards">
<title>Video karty</title>

<para>
Obecnì máme dva druhy video karet. Jedny (ty novìj¹í) mají podporu pro
<emphasis role="bold">hardwarové ¹kálování a YUV akceleraci</emphasis>,
druhé ji nemají.
</para>


<sect3 id="yuv-cards">
<title>YUV karty</title>

<para>
Mohou zobrazit a ¹kálovat (zvìt¹it/zmen¹it) obraz na jakoukoli velikost,
která se jim vejde do pamìti, pøi <emphasis role="bold">nízkém zatí¾ení CPU</emphasis>
(dokonce i pøi zoomu), tak¾e je zobrazení na celou obrazovku hezké a velmi rychlé.

<itemizedlist>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Karty Matrox G200/G400/G450/G550</emphasis>: aèkoli je pro nì
 <link linkend="vidix">Vidix ovladaè</link>, doporuèuje se místo nìj radìji pou¾ít
 modul mga_vid, jeliko¾ pracuje mnohem lépe.
 Podívejte se do èásti <link linkend="mga_vid">mga_vid</link> na informace o jeho pou¾ití
 a instalaci. Je dùle¾ité provést v¹echny tyto kroky
 <emphasis>pøed</emphasis> kompilací <application>MPlayer</application>u,
 jinak nebude zabudována podpora pro mga_vid. Rovnì¾ nahlédnìte do èásti
 <link linkend="tvout-mga-g400">Matrox TV-out</link>.
 <emphasis role="bold"> Pokud nepou¾íváte Linux</emphasis>, je va¹í jedinou volbou
 VIDIX ovladaè: pøeètìte si sekci <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Karty 3Dfx Voodoo3/Banshee</emphasis>: prostudujte si sekci
 <link linkend="tdfxfb">tdfxfb</link> pokud chcete velké zrychlení.
 Je dùle¾ité provést v¹echny tyto kroky <emphasis role="bold">pøed</emphasis>
 kompilací <application>MPlayer</application>u, jinak nebude zabudována podpora pro 3Dfx.
 Rovnì¾ nahlédnìte do èásti <link linkend="tvout-voodoo">3dfx TV-out</link>.
 Pokud pou¾íváte X, pou¾ijte alespoò <emphasis role="bold">4.2.0</emphasis>, proto¾e 3dfx Xv
 ovladaè je vadný v 4.1.0 a pøedchozích.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Karty ATI</emphasis>: <link linkend="vidix">VIDIX</link>
 ovladaè je k dispozici pro následující karty:
 <emphasis role="bold">Radeon, Rage128, Mach64</emphasis> (Rage XL/Mobility, Xpert98).
 Rovnì¾ nahlédnìte do sekce <link linkend="tvout-ati">ATI karet</link> s dokumentací pro
 TV-out, kde se dozvíte zda je pod Linuxem/<application>MPlayer</application>em podporován
 TV-out va¹í karty.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Karty S3</emphasis>: Savage a Virge/DX èipy mají
 hardwarovou akceleraci. Pou¾ijte tak novou verzi XFree86 jak je jen mo¾né, star¹í ovladaèe
 jsou plné chyb. Èipy Savage mají problémy se zobrazováním YV12, viz sekci
 <link linkend="s3">S3 Xv</link> 
 pro více detailù. Star¹í Trio karty nemají ¾ádnou, nebo jen pomalou hardwarovou podporu.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Karty nVidia</emphasis>: mohou, ale nemusí být dobrou volbou
 pro pøehrávání videa pod Linuxem.
 Pokud nemáte kartu GeForce2 (nebo novìj¹í), nejspí¹e nebude pracovat bezchybnì.
 <emphasis role="bold">Vestavìný nVidia ovladaè v XFree86 nepodporuje
 hardwarovou YUV akceleraci na v¹ech nVidia kartách.</emphasis> Budete muset stáhnout
 closed-source ovladaèe od nVidie z <ulink url="http://nvidia.com">nVidia.com</ulink>.
 Viz sekci <link linkend="nvidia">nVidia Xv ovladaè</link> pro více detailù. Rovnì¾ nav¹tivte
 sekci <link linkend="tvout-nvidia">nVidia TV-out</link> pokud chcete pou¾ívat TV.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">3DLabs GLINT R3 a Permedia3</emphasis>: k dispozici máte
 VIDIX ovladaè (pm3_vid). Rovnì¾ nahlédnìte do èásti <link linkend="vidix">VIDIX</link>
 pro více informací.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Ostatní karty</emphasis>: ¾ádná z vý¹e uvedených?
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  Zkuste zda XFree86 ovladaè (a va¹e karta) podporuje hardwarovou
  akceleraci. Pro více informací viz sekci <link linkend="xv">Xv</link>.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Pokud ne, pak nejsou video vlastnosti va¹í karty podporovány va¹ím operaèním
  systémem:( Jestli¾e hardwarové ¹kálování pracuje ve Windows, je¹tì to neznamená,
  ¾e bude funkèní v Linuxu nebo jiném operaèním systému. To závisí na ovladaèích.
  Vìt¹ina výrobcù nedodává ovladaèe pro Linux ani nezveøejnila specifikace svých
  èipù -- pokud pou¾íváte jejich karty pak máte smùlu.
  Viz <xref linkend="non-yuv-cards"/>.
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect3>


<sect3 id="non-yuv-cards" xreflabel="Ne-YUV karty">
<title>Ne-YUV karty</title>

<para>
Pøehrávání na celé obrazovce mù¾e být dosa¾eno buï zapnutím <emphasis role="bold">
softwarového ¹kálování</emphasis> (pou¾itím volby <option>-zoom</option> nebo <option>-vf</option>,
ale varuji vás: toto je pomalé), anebo pøepnutím do men¹ího videore¾imu, napøíklad
352x288. Pokud nemáte YUV akceleraci, doporuèujeme druhou mo¾nost.
Pøepínání videore¾imu lze zapnout pou¾itím volby <option>-vm</option>, co¾ pracuje s tìmito
ovladaèi:
<itemizedlist>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">pou¾íváte</emphasis> XFree86: viz detaily v èásti
 <link linkend="dga">DGA ovladaè</link> a
 <link linkend="x11">X11 ovladaè</link>. Doporuèujeme DGA! Vyzkou¹ejte také DGA pøes SDL,
 nìkdy je lep¹í.
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">nepou¾íváte</emphasis> XFree86: zkou¹ejte ovladaèe v následujícím
 poøadí:
 <link linkend="vesa">vesa</link>,
 <link linkend="fbdev">fbdev</link>,
 <link linkend="svgalib">svgalib</link>,
 <link linkend="aalib">aalib</link>.
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect3>

<!-- FIXME: find a more logical organization for this section -->
<sect3 id="cirrus-logic-cards" xreflabel="Karty Cirrus-Logic">
<title>Karty Cirrus-Logic</title>
<itemizedlist>
<listitem><para>
 GD 7548: byla integrovaná na základní desce a testována v noteboocích øady Compaq Armada 41xx.
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  XFree86 3: pracuje v re¾imech 8/16bpp. Ovladaè je ov¹em velmi pomalý a nestabilní pøi
  800x600 at 16bpp. <emphasis role="bold">Doporuèujeme: 640x480 at 16bpp</emphasis>
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  XFree86 4: Xserver zamrznul brzy po startu pokud nebyla vypnuta akcelerace,
  ale pak se v¹e zpomalilo víc ne¾ v XFree86 3. Není XVideo.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  FBdev: framebuffer lze zapnout pomocí modulu jádra <systemitem>clgenfb</systemitem>.
  Pracoval ov¹em pouze v 8bpp barevné hloubce, co¾ je k nièemu.
  Zdrojový kód clgenfb musí být roz¹íøen o ID 7548 pøed kompilací.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  VESA: karta podporuje pouze VBE 1.2, tak¾e výstup VESA nelze pou¾ít. Nelze to obejít
  pomocí UniVBE.
 </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  SVGAlib: detekuje star¹í Cirrus èip. Pou¾itelné, ale pomalé pøi <option>-bpp 8</option>.
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para></listitem>
</itemizedlist>
</sect3>
</sect2>


<sect2 id="sound-cards">
<title>Zvukové karty</title>

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">Soundblaster Live!</emphasis>: s touto kartou mù¾ete pou¾ít 
 4 nebo 6 (<emphasis role="bold">5.1</emphasis>) kanálové AC3 dekódování místo 2 kanálového.
 Pøeètìte si sekci 
 <link linkend="swac3">Softwarové dekódování AC3</link>. Pro hardwarové AC3
 tunelování <emphasis role="bold">musíte</emphasis> pou¾ít ALSA 0.9 s OSS emulací!
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">C-Media s S/PDIF výstupem</emphasis>: hardwarové AC3
 tunelování je s tìmito kartami mo¾né, viz sekci
 <link linkend="hwac3">Hardwarové AC3 dekódování</link>.
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 Vlastnosti <emphasis role="bold">ostatních karet</emphasis> nejsou
 <application>MPlayer</application>em podporovány.
 <emphasis role="bold">Velmi doporuèujeme k pøeètení sekci
 <link linkend="audio">zvukové karty</link>!</emphasis>
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>


<sect2>
<title>Vlastnosti</title>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 Rozhodnìte se zda potøebujete GUI. Pokud ano, pøeètìte si pøed kompilací
 sekci <link linkend="gui">GUI</link>.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 Pokud chcete nainstalovat <application>MEncoder</application> (ná¹ skvìlý
 v¹estranný enkodér), pøeètìte si sekci
 <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application></link>.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 Pokud máte V4L kompatibilní <emphasis role="bold">TV tuner</emphasis> kartu,
 a pøejete si sledovat/grabovat filmy <application>MPlayer</application>em,
 pøeètìte si sekci <link linkend="tv-input">TV vstup</link>.
 </para></listitem>
<listitem><para>
 Pøipravena k pou¾ití je podpora pìkného <emphasis role="bold">OSD Menu</emphasis>.
 Pøeètìte si sekci <link linkend="subosd">OSD menu</link>.
 </para></listitem>
</itemizedlist>

<para>
 Pak pøelo¾te <application>MPlayer</application>:
<screen>
 ./configure
 make
 make install</screen>
</para>

<para>
 V tuto chvíli máte <application>MPlayer</application> pøipraven k pou¾ití.
 Adresáø <filename class="directory">$PREFIX/share/mplayer</filename>
 obsahuje soubor <filename>codecs.conf</filename>. Ten se pou¾ívá pro oznámení v¹ech kodekù a
 jejich schopností. Tento soubor je potøeba pouze pokud chcete tyto pøedvolby zmìnit, proto¾e
 jeho kopie je souèástí vlastního programu.
 Zjistìte jestli máte v domácím adresáøi soubor
 <filename>codecs.conf</filename> 
 (<filename>~/.mplayer/codecs.conf</filename>) ze starých verzí <application>MPlayer</application>u
 a odstraòte ho.
</para>

<para>
 Poznamenejme ¾e pokud umístíte <filename>codecs.conf</filename> do
 <filename>~/.mplayer/</filename>, vestavìný a systémový
 <filename>codecs.conf</filename> budou zcela ignorovány.
 Nedìlejte to pokud nechcete o¹idit pøednastavení <application>MPlayer</application>u,
 co¾ mù¾e zpùsobit mnoho problémù. Pokud jen chcete zmìnit poøadí vyhledávání kodekù,
 pou¾ijte volby <option>-vc</option>, <option>-ac</option>, <option>-vfm</option>,
 nebo <option>-afm</option> v øádku, nebo konfiguraèním souboru (viz manuálová stránka).
</para>


<para>
 U¾ivatelé Debianu si mohou vyrobit .deb balíèek, je to velmi jednoduché.
 Jen spus»te binárku
 <screen>fakeroot debian/rules</screen>
 v <application>MPlayer</application>ovì koøenovém adresáøi. Podrobnosti viz
 <link linkend="debian">Balíèkování Debianu</link>.
</para>

<para>
 <emphasis role="bold">V¾dy si prostudujte výstup skriptu</emphasis>
 <filename>./configure</filename>, a soubor <filename>configure.log</filename>,
 které obsahují informace o tom co bude zakompilováno a co ne. Také mù¾ete
 chtít vidìt soubory <filename>config.h</filename> a <filename>config.mak</filename>.
 Pokud máte nìkteré knihovny nainstalovány, ale nebyly detekovány skriptem
 <filename>./configure</filename>, pak ovìøte, zda máte pøíslu¹né hlavièkové soubory
 (obvykle -dev balíèky) a jejich verze jsou shodné. Soubor
 <filename>configure.log</filename> vám obvykle prozradí co vám chybí.
</para>

<para>
 Aèkoli to není podmínkou, mìli byste mít nainstalovány fonty pro funkci OSD a
 zobrazování titulkù. Doporuèujeme nainstalovat soubor fontu TTF a naøídit
 <application>MPlayer</application>u jej pou¾ívat.
 Detaily viz sekce <link linkend="subosd">Titulky a OSD</link>.
</para>

</sect2>
</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="gui">
<title>Chtìli byste GUI?</title>

<para>
 GUI potøebuje GTK 1.2.x (není plnì GTK, ale panely jsou). Skiny jsou ulo¾eny v PNG formátu,
 tak¾e GTK, <systemitem class="library">libpng</systemitem>
 (a jejich pøíslu¹enství, obvykle nazývané <systemitem class="library">gtk-dev</systemitem>
 a <systemitem class="library">libpng-dev</systemitem>) musí být nainstalovány.
 Mù¾ete jej zakompilovat pøedáním volby <option>--enable-gui</option> skriptu
 <filename>./configure</filename>. Aktivaci GUI re¾imu pak provedete spu¹tìním binárky
 <command>gmplayer</command>.
</para>

<para>
 V souèasnosti lze také pøedat volbu <option>-gui</option> na pøíkazovém øádku,
 z technických dùvodù.
</para>

<para>
 Proto¾e <application>MPlayer</application> nemá pøibalen ¾ádný skin, budete si muset
 nìjaký stáhnout abyste mohli pou¾ívat GUI. Viz na¹i <ulink
 url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/dload.html">download stránku</ulink>.
 Skiny by mìly být rozbaleny do obvyklého systémového adresáøe
 (<filename class="directory">$PREFIX/share/mplayer/Skin</filename>),
 nebo do <filename class="directory">$HOME/.mplayer/Skin</filename>.
 <application>MPlayer</application> ve výchozím stavu hledá v tìchto adresáøích
 podadresáø jménem <filename class="directory">default</filename>, ale
 mù¾ete pou¾ít volbu <option>-skin <replaceable>nový_skin</replaceable></option>
 nebo direktivu <literal>skin=nový_skin</literal> konfiguraèního souboru pro
 pou¾ití skinu v adresáøi <filename class="directory">*/Skin/nový_skin</filename>.
</para>
</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="subosd">
<title>Titulky a OSD</title>

<para>
<application>MPlayer</application> umí zobrazovat titulky spolu s filmem.
V souèasnosti podporuje tyto formáty:
<itemizedlist>
<listitem><para>VOBsub</para></listitem>
<listitem><para>OGM</para></listitem>
<listitem><para>CC (closed caption)</para></listitem>
<listitem><para>MicroDVD</para></listitem>
<listitem><para>SubRip</para></listitem>
<listitem><para>SubViewer</para></listitem>
<listitem><para>Sami</para></listitem>
<listitem><para>VPlayer</para></listitem>
<listitem><para>RT</para></listitem>
<listitem><para>SSA</para></listitem>
<listitem><para>PJS (Phoenix Japanimation Society)</para></listitem>
<listitem><para><link linkend="mpsub">MPsub</link></para></listitem>
<listitem><para>AQTitle</para></listitem>
<listitem><para><ulink url="http://unicorn.us.com/jacosub/">JACOsub</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para>
<application>MPlayer</application> umí vyextrahovat vý¹e uvedené formáty titulkù
(<emphasis role="bold">s výjimkou prvních tøech</emphasis>) do následujících cílových
formátù zadáním pøíslu¹ných voleb:
<itemizedlist>
<listitem><para>MPsub: <option>-dumpmpsub</option></para></listitem>
<listitem><para>SubRip: <option>-dumpsrtsub</option></para></listitem>
<listitem><para>MicroDVD: <option>-dumpmicrodvdsub</option></para></listitem>
<listitem><para>JACOsub: <option>-dumpjacosub</option></para></listitem>
<listitem><para>Sami: <option>-dumpsami</option></para></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para>
<application>MEncoder</application> umí vyextrahovat DVD titulky do formátu
<link linkend="menc-feat-extractsub">VOBsub</link>.
</para>

<para>
Volby pøíkazového øádku se mírnì li¹í pro rùzné formáty:
</para>

<formalpara>
<title>VOBsub titulky</title>
<para>
VOBsub titulky sestávají z velkého (øádovì megabajty) <filename>.SUB</filename> souboru,
a volitelného <filename>.IDX</filename> a/nebo <filename>.IFO</filename>
souboru. Pokud máte soubory jako
<filename><replaceable>pøíklad.sub</replaceable></filename>,
<filename><replaceable>pøíklad.ifo</replaceable></filename> (volitelné),
<filename><replaceable>pøíklad.idx</replaceable></filename> - mìli byste pøedat
<application>MPlayer</application>u volby <option>-vobsub pøíklad
[-vobsubid <replaceable>id</replaceable>]</option> (volitelnì s plnou cestou).
Volba <option>-vobsubid</option> je jako volba
<option>-sid</option> pro DVD, její pomocí si mù¾ete vybrat mezi titulkovými stopami
(jazyky). Pokud vynecháte <option>-vobsubid</option>, pokusí se
<application>MPlayer</application> pou¾ít jazyky pøedané volbou
<option>-slang</option> a v pøípadì selhání se vrátí zpìt k <systemitem>langidx</systemitem>
v souboru <filename>.IDX</filename> pro nastavení jazyku titulkù. Pokud i zde sel¾e, nebudou titulky.
</para>
</formalpara>

<formalpara>
<title>Ostatní titulky</title>
<para>
Ostatní formáty titulkù sestávají z jediného textového souboru obsahujícího èasování, umístìní
a text titulkù. Pou¾ití: Máme-li soubor, napøíklad
<filename><replaceable>pøíklad.txt</replaceable></filename>,
mìli byste zadat volbu <option>-sub <replaceable>pøíklad.txt</replaceable></option>
(volitelnì s plnou cestou).
</para>
</formalpara>

<variablelist>
<title>Nastavení èasování a umístìní titulkù:</title>
<varlistentry>
 <term><option>-subdelay <replaceable>sek</replaceable></option></term>
 <listitem><simpara>
  Zpozdí titulky o <option><replaceable>sek</replaceable></option> sekund.
  Hodnota mù¾e být i záporná.
  </simpara></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
 <term><option>-subfps <replaceable>RYCHLOST</replaceable></option></term>
 <listitem><simpara>
  Nastaví snímkovou rychlost souboru s titulky (desetinné èíslo).
  </simpara></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
 <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
 <listitem><simpara>
  Nastavuje umístìní titulkù.
  </simpara></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>
<!-- text odstavce zmìnìn podle pravdy, neodpovídá EN verzi -->
Pokud se zvìt¹uje rozdíl mezi filmem a titulky pøi pou¾ití
titulkového souboru ve formátu MicroDVD, je nejspí¹ rozdílná snímková rychlost filmu a
titulkù. Poznamenejme, ¾e formát titulkù MicroDVD pou¾ívá absolutní èísla snímkù
pro své èasování, ale nemá hlavièku která by stanovovala snímkovou rychlost, proto je nutné
pou¾ít volbu <option>-subfps</option> s tímto formátem, jestli¾e se rychlost filmu a titulkù
li¹í. Trvale lze snímkovou rychlost synchronizovat pouze manuální konverzí souboru s titulky.
Pro tento úèel lze pou¾ít napø. perlový skript, jen¾ naleznete v adresáøi
<filename class="directory">contrib</filename> na FTP serveru
<application>MPlayer</application>u.
</para>

<para>
Informace o DVD titulcích naleznete v sekci <link linkend="dvd">DVD</link>.
</para>


<sect2 id="mpsub">
<title>Vlastní formát titulkù <application>MPlayer</application>u (MPsub)</title>

<para>
<application>MPlayer</application> vám pøedstavuje nový formát titulkù nazvaný
<emphasis role="bold">MPsub</emphasis>. Ten byl vyvinut Gabucinem.
Jeho hlavním úèelem je být <emphasis>dynamicky</emphasis> èasovì-orientovaný (aèkoli
má i snímkový re¾im). Pøíklad (z <ulink
url="../../tech/mpsub.sub">DOCS/tech/mpsub.sub</ulink>):
<programlisting>
FORMAT=TIME
# první èíslo : vyèkej takto dlouho po zmizení pøedchozího titulku
# druhé èíslo : Zobrazuj aktuální titulek tolik sekund

15 3
Pøed dávnými èasy...

0 3
ve velmi vzdálené galaxii...

0 3
Planeta Naboo byla napadena.<!--
--></programlisting>
</para>

<para>
Jak vidíte, na¹ím hlavním cílem bylo <emphasis role="bold">udìlat
editaci/èasování/spojování/støíhání titulkù co nejsnadnìj¹í</emphasis>.
A pokud -øeknìme - dostanete SSA titulky, ale ¹patnì èasované/opo¾dìné
vùèi va¹í verzi filmu, jednodu¹e proveïte
<screen>mplayer <replaceable>dummy.avi</replaceable> -sub source.ssa -dumpmpsub</screen>
To vytvoøí soubor <filename>dump.mpsub</filename> v aktuálním adresáøi, který bude obsahovat
pùvodní text titulkù, ale ve formátu 
<emphasis role="bold">MPsub</emphasis>. Pak mù¾ete dle libosti pøidávat a ubírat sekundy
z jednotlivých titulkù.
</para>

<para>
Titulky jsou vykreslovány technikou zvanou <emphasis role="bold">'OSD',
Display na obrazovce</emphasis>.OSD je pou¾íváno k zobrazení èasové pozice, pruh hlasitosti,
pruh vyhledávání atd.
</para>
</sect2>


<sect2 id="mpsub-install">
<title>Instalace OSD a titulkù</title>

<para>
Potøebujete <application>MPlayer</application>ùv balíèek s fonty pro pou¾ití
OSD/TIT. Existuje mnoho zpùsobù jak jej získat:
</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 Pou¾ijte generátor fontù <filename
 class="directory">TOOLS/subfont-c</filename>. Je to úplný nástroj pro
 konverzi z TTF/Type1/etc fontu na balíèek fontu pro mplayer (podrobnosti si pøeètìte v
 <filename>TOOLS/subfont-c/README</filename>).
 </para></listitem>
<listitem><para>
 Pou¾ijte generátor fontu ve verzi pluginu pro <application>GIMP</application> z <filename
 class="directory">TOOLS/subfont-GIMP</filename> (poznámka: musíte mít také HSI
 RAW plugin, viz <ulink url="http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/mplayer/" />).
 </para></listitem>
<listitem><para>
 pou¾itím TrueType (TTF) fontu, ve smyslu knihovny <systemitem class="library">freetype</systemitem>.
 Vy¾adována je verze 2.0.9 nebo vy¹¹í! Máte pak dvì metody:
 <itemizedlist>
  <listitem><para>
   pou¾ijte volbu <option>-font <replaceable>/path/to/sample_font.ttf</replaceable></option>
   pro výbìr fontu pøi ka¾dé pøíle¾itosti
   </para></listitem>
  <listitem><para>
   vytvoøte symlink:
   <screen>ln -s <replaceable>/path/to/sample_font.ttf</replaceable> ~/.mplayer/subfont.ttf</screen>
   </para></listitem>
   </itemizedlist>
 Pokud byl <application>MPlayer</application> zkompilován s podporou
 <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>, vý¹e uvedené metody
 nebudou pracovat, místo toho <option>-font</option> oèekává jméno fontu
 <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>
 a ve výchozím stavu pou¾ije bezpatkový (sans-serif) font. Pro seznam fontù známých
 <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>u,
 pou¾ijte <command>fc-list</command>. Pøíklad: <option>-font
 <replaceable>'Bitstream Vera Sans'</replaceable></option>
 </para></listitem>
<listitem><para>
 Stáhnìte si hotový balíèek fontu z <application>MPlayer</application>ova
 serveru. Poznámka: v souèasnosti jsou dostupné fonty omezeny na podporu ISO 8859-1/2,
 ale existují i nìkteré dal¹í (vèetnì Korejských, Ruských, ISO 8859-8 atd) fonty v
 contrib/font sekci na FTP, vytvoøených u¾ivateli.
 </para><para>
 <!-- FIXME: this para should be before the list -->
 Font by mìl mít pøíslu¹ný <filename>font.desc</filename> soubor mapující
 unicode pozice fontu na aktuální kódovou stránku textu titulkù.
 Dal¹í mo¾ností je mít titulky kódovány v UTF-8 a pou¾ít volbu
 <option>-utf8</option> anebo pojmenujte soubor s titulky
 <filename>&lt;jméno_filmu&gt;.utf</filename> a umístìte jej do adresáøe s filmem.
 Záznam z rùzných kódových stránek do UTF-8 mù¾ete provést pou¾itím
 programu <command>konwert</command> nebo <command>iconv</command>.
 </para><para>

 <table>
 <title>Nìkolik URL</title>
 <tgroup cols="2">
 <thead>
  <row><entry>URL</entry><entry>Komentáø</entry></row>
 </thead>
 <tbody>
 <row><entry>
  <ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/"></ulink>
  </entry><entry>
  ISO fonty
  </entry></row>
 <row><entry>
  <ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/"></ulink>
  </entry><entry>
  rùzné fonty od u¾ivatelù
  </entry></row>
 <row><entry>
  <ulink url="http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/mplayer/"></ulink>
  </entry><entry>
  Korejské fonty a RAW plugin
  </entry></row>
 </tbody>
 </tgroup>
 </table>

 </para></listitem>
</itemizedlist>
<para>
Pokud si zvolíte ne-TTF fonty, rozbalte sta¾ený soubor do adresáøe <filename
class="directory">~/.mplayer</filename> nebo <filename
class="directory">$PREFIX/share/mplayer</filename>. Pak pøejmenujte nebo nalinkujte
jeden z rozbalených adresáøù na <filename class="directory">font</filename>,
napøíklad:

<screen>ln -s <replaceable>~/.mplayer/arial-24</replaceable> ~/.mplayer/font</screen>

Nyní byste mìli vidìt èasovaè v levém horním rohu filmu (vypnìte jej klávesou
<keycap>o</keycap>).
</para>

<para>
(titulky jsou <emphasis>v¾dy zapnuty</emphasis>, pokud je chcete vypnout, pøeètìte si
prosím man stránku)
</para>

<para>
OSD má 4 stavy (pøepínají se pomocí <keycap>o</keycap>):

<orderedlist>
<listitem><simpara>
 pás hlasitosti + pás pøevíjení (výchozí)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 pás hlasitosti + pás pøevíjení + èasovaè + pozice v souboru v procentech pøi pøevíjení
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 pás hlasitosti + pás pøevíjení + èasovaè + celkový èas
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 pouze titulky
 </simpara></listitem>
</orderedlist>

Výchozí chování mù¾ete zmìnit nastavením promìnné <varname>osdlevel</varname>
v konfiguraèním souboru, nebo volbou <option>-osdlevel</option> na pøíkazovém øádku.

</para>
</sect2>


<sect2 id="osdmenu">
<title>OSD menu</title>

<para>
<application>MPlayer</application> má plnì u¾ivatelsky definovatelné rozhraní OSD Menu (nabídka na obrazovce).
</para>

<note><simpara>
Menu Preferences NENÍ v souèasnosti IMPLEMENTOVÁNO!
</simpara></note>

<orderedlist>
<title>Instalace</title>
<listitem><simpara>
 zkompilujte <application>MPlayer</application> s volbou <option>--enable-menu</option>
 pøedanou do <filename>./configure</filename>
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 ujistìte se ¾e máte nainstalován OSD font
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 zkopírujte <filename>etc/menu.conf</filename> do svého
 <filename class="directory">.mplayer</filename> adresáøe
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 zkopírujte <filename>etc/menu.conf</filename> do svého
 <filename class="directory">.mplayer</filename> adresáøe, nebo do systémového
 <application>MPlayer</application> konfiguraèního adresáøe (výchozí:
 <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
 </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
 zkontrolujte a upravte <filename>input.conf</filename>, abyste zapnuli klávesy pro pohyb v menu
 (to je popsáno zde).
 </simpara></listitem>
<listitem><para>
 spus»te <application>MPlayer</application> podle následujícího pøíkladu:
 <screen>$ mplayer -menu <replaceable>file.avi</replaceable></screen>
 </para></listitem>
<listitem><simpara>
 stisknìte nìkterou z kláves, kterou jste definovali
 </simpara></listitem>
</orderedlist>

</sect2>
</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="rtc">
<title>RTC</title>
<para>
V <application>MPlayer</application> jsou zabudovány tøi metody èasování.

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
<emphasis role="bold">Abyste pou¾ili starou metodu</emphasis>, nemusíte dìlat vùbec
 nic. Ta pou¾ívá <systemitem>usleep()</systemitem> pro hlídání
 A/V synchronizace s pøesností +/- 10ms. Aèkoli nìkdy mù¾e být synchronizace hlídána
 je¹tì jemnìji.
 </simpara></listitem>
<listitem><para>
Kód <emphasis role="bold">nového èasovaèe</emphasis> pou¾ívá pro tento úèel RTC
 (hodiny reálného èasu), proto¾e mají pøesné 1ms èasovaèe. Pokud jsou RTC dostupné,
 jsou automaticky pou¾ity, ale to vy¾aduje oprávnìní roota, <emphasis>setuid root</emphasis>
 binárku <application>MPlayer</application>u nebo správnì nastavené jádro.
 Pokud pou¾íváte jádro 2.4.19pre8 nebo pozdìj¹í, mù¾ete nastavit maximální RTC
 kmitoèet pro normální u¾ivatele pomocí systému souborù <systemitem class="systemname">/proc
 </systemitem>. Pou¾ijte následný pøíkaz pro zapnutí RTC pro obyèejné u¾ivatele:
 <screen>echo 1024 &gt; /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq</screen>
 Pokud nemáte tak nové jádro, mù¾ete zmìnit jeden øádek v
 <filename>drivers/char/rtc.c</filename> a rekompilovat jádro.
 Najdìte sekci, která zaèíná
 <programlisting>
    * We don't really want Joe User enabling more
    * than 64Hz of interrupts on a multi-user machine.
    */
   if ((rtc_freq &gt; 64) &amp;&amp; (!capable(CAP_SYS_RESOURCE)))
  </programlisting>
  a zmìòte 64 na 1024. Opravdu byste ov¹em mìli vìdìt co dìláte.
  Efektivitu nového èasovaèe uvidíte na stavovém øádku.
  Funkce power managementu nìkterých notebookových BIOSù s speedstep procesory
  ¹patnì komunikují s RTC. Audio a video se mohou rozejít. Zdá se ¾e pomáhá pøipojení
  vnìj¹ího napájení pøed zapnutím notebooku.
  V¾dy mù¾ete vypnout podporu RTC volbou <option>-nortc</option>.
  V nìkterých hardwarových kombinacích (zji¹tìno bìhem pou¾ívání ne-DMA DVD mechaniky
  na ALi1541 boardu) zpùsobuje pou¾ití RTC èasování trhavé pøehrávání. Pak doporuèujeme
  pou¾ít tøetí metodu.
 </para></listitem>
<listitem><simpara>
 <emphasis role="bold">Tøetí kód èasovaèe</emphasis> se zapíná volbou
 <option>-softsleep</option>. Je stejnì efektní jako RTC, ale nepou¾ívá RTC.
 Na druhou stranu více zatì¾uje CPU.
 </simpara></listitem>
</itemizedlist>
<note><para><emphasis role="bold">NIKDY neinstalujte setuid root binárku
<application>MPlayer</application>u na víceu¾ivatelském systému!</emphasis>
To je nejlep¹í cesta jak umo¾nit ka¾dému být rootem.
</para></note>
</para>
</sect1>

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" standalone="no"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN"
  "/usr/share/sgml/docbook/dtd/xml/4.1.2/docbookx.dtd"
[ 
<!ENTITY audio.xml	SYSTEM "audio.xml">
<!ENTITY bugreports.xml	SYSTEM "bugreports.xml">
<!ENTITY bugs.xml	SYSTEM "bugs.xml">
<!ENTITY cd-dvd.xml	SYSTEM "cd-dvd.xml">
<!ENTITY codecs.xml	SYSTEM "codecs.xml">
<!ENTITY documentation.xml	SYSTEM "documentation.xml">
<!ENTITY faq.xml	SYSTEM "faq.xml">
<!ENTITY features.xml	SYSTEM "features.xml">
<!ENTITY formats.xml	SYSTEM "formats.xml">
<!ENTITY history.xml	SYSTEM "history.xml">
<!ENTITY install.xml	SYSTEM "install.xml">
<!ENTITY mail-lists.xml	SYSTEM "mail-lists.xml">
<!ENTITY main.xml	SYSTEM "main.xml">
<!ENTITY mencoder.xml	SYSTEM "mencoder.xml">
<!ENTITY patches.xml	SYSTEM "patches.xml">
<!ENTITY ports.xml	SYSTEM "ports.xml">
<!ENTITY skin.xml	SYSTEM "skin.xml">
<!ENTITY tvinput.xml	SYSTEM "tvinput.xml">
<!ENTITY usage.xml	SYSTEM "usage.xml">
<!ENTITY users-vs-dev.xml	SYSTEM "users-vs-dev.xml">
<!ENTITY video.xml	SYSTEM "video.xml">
]>
<book id="index" lang="cs">
&documentation.xml;
</book>

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with: 1.23 -->
<chapter id="usage">
<title>Pou¾ití</title>

<sect1 id="commandline">
<title>Pøíkazový øádek</title>

<para>
<application>MPlayer</application> vyu¾ívá komplexní strukturu voleb. Ta sestává
z globálních voleb uvádìných jako první, napøíklad:

<screen>mplayer -vfm 5</screen>

a voleb zapisovaných za jménem souboru, které se projeví pouze u tohoto jména
souboru/URL/èehokoli, napøíklad:

<screen>mplayer -vfm 5 <replaceable>film1.avi</replaceable> <replaceable>film2.avi</replaceable> -vfm 4</screen>
</para>

<para>
Mù¾ete seskupovat jména souborù/adresy URL pomocí <literal>{</literal> a
<literal>}</literal>. Toho se dá vyu¾ít s volbou <option>-loop</option>:

<screen>mplayer { 1.avi -loop 2 2.avi } -loop 3</screen>

Vý¹e uvedený pøíkaz pøehraje soubory v tomto poøadí: 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2.
</para>

<para>
Pøehrávání souboru:
<synopsis>
<command>mplayer</command><!--
--> [<replaceable>volby</replaceable>]<!--
--> [<replaceable>cesta</replaceable>/]<replaceable>soubor</replaceable>
</synopsis>
</para>

<para>
Pøehrávání více souborù:
<synopsis>
<command>mplayer</command><!--
--> [<replaceable>výchozí volby</replaceable>]<!--
--> [<replaceable>cesta</replaceable>/]<replaceable>soubor1</replaceable><!--
--> [<replaceable>volby pro soubor1</replaceable>]<!--
--> <replaceable>soubor2</replaceable><!--
--> [<replaceable>volby pro soubor2</replaceable>] ...
</synopsis>
</para>

<para>
Pøehrávání VCD:
<synopsis>
<command>mplayer</command> [<replaceable>volby</replaceable>]<!--
--> vcd://<replaceable>èíslo_stopy</replaceable><!--
--> [-cdrom-device <replaceable>/dev/cdrom</replaceable>]
</synopsis>
</para>

<para>
Pøehrávání DVD:
<synopsis>
<command>mplayer</command> [<replaceable>volby</replaceable>]<!--
--> dvd://<replaceable>èíslo_titulu</replaceable><!--
--> [-dvd-device <replaceable>/dev/dvd</replaceable>]
</synopsis>
</para>

<para>
Pøehrávání z WWW:
<synopsis>
<command>mplayer</command> [<replaceable>volby</replaceable>]<!--
--> http://<replaceable>doména.com/soubor.asf</replaceable>
</synopsis>
(rovnì¾ lze pou¾ít playlisty)
</para>

<para>
Pøehrávání z RTSP:
<synopsis>
<command>mplayer</command> [<replaceable>volby</replaceable>]<!--
--> rtsp://<replaceable>server.priklad.com/JmenoProudu</replaceable>
</synopsis>
</para>

<para>
Pøíklady:
<screen>
mplayer -vo x11 <replaceable>/mnt/Filmy/Kontakt/kontakt2.mpg</replaceable>
mplayer vcd://<replaceable>2</replaceable> -cdrom-device <replaceable>/dev/hdc</replaceable>
mplayer -afm 3 <replaceable>/mnt/DVDtrailery/alien4.vob</replaceable>
mplayer dvd://<replaceable>1</replaceable> -dvd-device <replaceable>/dev/hdc</replaceable>
mplayer -abs 65536 -delay -0.4 -nobps <replaceable>~/filmy/test.avi</replaceable><!--
--></screen>
</para>
</sect1>


<sect1 id="control">
<title>Ovládání</title>

<para>
<application>MPlayer</application> má plnì konfigurovatelnou, pøíkazy øízenou,
ovládací vrstvu, která vám umo¾ní ovládat <application>MPlayer</application>
pomocí klávesnice, my¹i, joysticku nebo dálkového ovládaèe (pou¾ívající LIRC).
Úplný seznam ovládacích prvkù na klávesnici naleznete v man stránce.
</para>


<sect2 id="ctrl-cfg">
<title>Konfigurace ovládání</title>

<para>
<application>MPlayer</application> umo¾òuje pøiøadit jakoukoli klávesu jakémukoli
pøíkazu <application>MPlayer</application>u pomocí jednoduchého konfiguraèního
souboru.
Syntaxe sestává z názvu klávesy následovaného pøíkazem. Výchozí umístìní
konfiguraèního souboru je
<filename>$HOME/.mplayer/input.conf</filename> ale mù¾ete jej potlaèit pou¾itím
volby <option>-input <replaceable>konfig</replaceable></option>
(relativní cesty jsou vzta¾eny k <filename>$HOME/.mplayer</filename>).
</para>

<para>
Úplný seznam podporovaných jmen kláves dostanete pøíkazem
<command>mplayer -input keylist</command>
a úplný seznam dostupných pøíkazù pøíkazem
<command>mplayer -input cmdlist</command>.
</para>

<example>
<title>Jednoduchý vstupní ovládací soubor</title>
<programlisting>
##
## Vstupní soubor ovládání MPlayeru
##

RIGHT seek +10
LEFT seek -10
- audio_delay 0.100
+ audio_delay -0.100
q quit
&gt; pt_step 1
&lt; pt_step -1
ENTER pt_step 1 1<!--
--></programlisting>
</example>
</sect2>


<sect2 id="lirc">
<title>Ovládání z LIRC</title>

<para>
Linux Infrared Remote Control &ndash; pou¾ijte jednodu¹e vyrobitelný doma udìlaný
IR-pøijímaè,
(témìø) libovolný dálkový ovládaè a ovládejte jím svùj Linux!
Více se o tom dovíte na <ulink url="http://www.lirc.org">domácí stánce LIRC</ulink>.
</para>

<para>
Pokud máte nainstalován balíèek LIRC, <filename>configure</filename> jej zdetekuje.
Pokud v¹e dopadne dobøe, <application>MPlayer</application> pøi startu
vypí¹e &quot;<systemitem>Nastavuji podporu LIRC...</systemitem>&quot;.
Pokud dojde k chybì, oznámí vám to. Pokud nevypí¹e ¾ádnou zprávu o LIRC,
pak pro nìj není podpora zakompilována. To je v¹e :-)
</para>

<para>
Jméno spustitelného souboru <application>MPlayer</application>u je - pøekvapení -
<filename>mplayer</filename>. Mù¾ete pou¾ít jakýkoli pøíkaz
<application>MPlayer</application>u a dokonce i více ne¾ jeden, pokud je oddìlíte
znakem <literal>\n</literal>.
Nezapomìòte zapnout opakovací (repeat) pøíznak v <filename>.lircrc</filename> tam,
kde to dává smysl (vyhledávání, hlasitost, atd.).
Zde je výòatek z demonstraèního
<filename>.lircrc</filename>:
</para>

<programlisting>
begin
   button = VOLUME_PLUS
   prog = mplayer
   config = volume 1
   repeat = 1
end

begin
  button = VOLUME_MINUS
  prog = mplayer
  config = volume -1
  repeat = 1
end

begin
  button = CD_PLAY
  prog = mplayer
  config = pause
end

begin
  button = CD_STOP
  prog = mplayer
  config = seek 0 1\npause
end<!--
--></programlisting>

<para>
Pokud se vám nelíbí standardní umístìní lirc-config souboru
(<filename>~/.lircrc</filename>) pou¾ijte volbu <option>-lircconf
<replaceable>soubor</replaceable></option> k urèení jiného souboru.
</para>
</sect2>


<sect2 id="slave-mode">
<title>Závislý re¾im</title>
<para>
Závislý re¾im vám umo¾òuje vytvoøit jednoduché ovládací panely (frontendy)
<application>MPlayer</application>u. Pokud je <application>MPlayer</application>
spu¹tìn s volbou <option>-slave</option>, pak bude èíst pøíkazy oddìlené novým
øádkem (\n) ze standardního vstupu.
Pøíkazy jsou dokumentovány v souboru
<ulink url="../../tech/slave.txt">slave.txt</ulink>.
</para>
</sect2>
</sect1>


<sect1 id="streaming">
<title>Pøehrávání datových proudù ze sítì nebo rour</title>

<para>
<application>MPlayer</application> umí pøehrávat soubory ze sítì s pou¾itím protokolu
HTTP, FTP, MMS nebo RTSP/RTP.
</para>

<para>
Pøehrávání pracuje jednodu¹e tak, ¾e uvedete URL na pøíkazovém øádku.
<application>MPlayer</application> ctí systémovou promìnnou <envar>http_proxy</envar>
a pou¾ije proxy pokud je k dispozici. Proxi mù¾e být rovnì¾ vynucena:
<screen>mplayer <replaceable>http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/stream.asf</replaceable></screen>
</para>

<para>
<application>MPlayer</application> umí èíst ze std. vstupu
(<emphasis>ne</emphasis> z pojmenovaných rour). To mù¾e být napøíklad pou¾ito
pro pøehrávání z FTP:
<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/something.avi</replaceable> -O - | mplayer -</screen>
</para>

<note><para>
Také doporuèujeme zapnout <option>-cache</option> pøi pøehrávání
ze sí»e:
<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokoli.avi</replaceable> -O - | mplayer -cache 8192 -</screen>
</para></note>
</sect1>

<sect1 id="mpst" xreflabel="Remote streams">
<title>Vzálené datové proudy</title>

<para>
Vzálené datové proudy umo¾òují pøístup k vìt¹inì <application>MPlayer</application>em
podporovaných proudù ze vzdáleného poèíteèe. Hlavní urèení této funkce je umo¾nit
pøímo pou¾ít CD nebo DVD mechaniku jiného poèítaèe na síti (pøedpokladem je,
¾e máte dostateènì rychlé pøipojení). Na spodní hranici nejsou nìkteré typy datových
proudù (v souèasnosti TV a MF) pou¾itelné pøes sí» proto¾e jsou implementovány na úrovni
demuxeru. Je to ¹koda pro MF ale TV proudy by tak jako tak vy¾adovaly ¹ílenì
vysokou rychlost
</para>

<sect2 id="compile_mpst_server">
<title>Kompilace serveru</title>
<para>
Poté co skompilujete <application>MPlayer</application> bì¾te do adresáøe
<filename>TOOLS/netstream</filename> a proveïte
<application>make</application> pro sestavení serverové binárky.
Potom mù¾ete zkopírovat program <application>netstream</application>
na správné místo v systému (v Linuxu obvykle
<filename class="directory">/usr/local/bin</filename>).
</para>
</sect2>

<sect2 id="use_mpst">
<title>Pou¾ití vzálených datových proudù</title>
<para>
Nejprve spus»te server na poèítaèi na který se chcete pøipojit ze sítì.
Server je zatím velmi jednoduchý a nemá ¾ádné volby pøíkazového øádku,
proto jen zadejte <filename>netstream</filename>. Teï mù¾ete napøíklad
pøehrát druhou stopu na VCD na serveru:
<screen>
mplayer -cache 5000 <replaceable>mpst://jméno_serveru/vcd://2</replaceable>
</screen>
Taky mù¾ete pøistupovat k souborùm na tomto serveru:
<screen>
mplayer -cache 5000 <replaceable>mpst://servername//usr/local/movies/lol.avi</replaceable>
</screen>
Poznamenejme, ¾e cesty nezaèínající / jsou relativní k adresáøi kde byl spu¹tìn server.
Volba <option>-cache</option> není nutná, ale velmi ji doporuèujeme.
</para>

<para>
Berte na vìdomí ¾e v souèasnosti není tento server vùbec bezpeèný. Nenadávejte
tedy na mno¾ství prùnikù do systému, které je s ním mo¾né. Místo toho radìji
za¹lete (dobrý) patch který by jej vylep¹il, nebo napi¹te svùj vlastní server.
</para>

</sect2>

</sect1>

<sect1 id="edl" xreflabel="Seznamy editaèních zásahù (EDL)">
<title>Seznamy editaèních zásahù (EDL)</title>

<para>
Systém seznamù editaèních zásahù (EDL) umo¾òuje automaticky vynechat nebo vypnout
zvuk v èástech videa pøi pøehrávání, co¾ je zaji»ováno pro ka¾dý film zvlá¹tním
EDL konfiguraèním souborem.
</para>

<para>
Toho se dá vyu¾ít pro ty, kdo chtìjí sledovat film v "rodinném" re¾imu.
Mù¾ete vystøíhat ve¹keré násilí, nechutnosti, Jar-Jar Binkse .. z filmu
podle svých vlastních osobních preferencí. Mimoto jsou zde i jiná vyu¾ití,
jako je automatické vystøihávání reklam z videa které sleduje¹.
</para>

<para>
Formát EDL souboru je pomìrnì kostrbatý. Jakmile dospìje EDL systém do urèité
úrovnì, pravdìpodobnì bude implementován formát zalo¾ený na XML
(ponecháme zpìtnou kompatibilitu s pøedchozími EDL formáty).
</para>

<para>
Maximální mno¾ství EDL znaèek souèasné verze EDL je 1000.
Pokud se vám stane, ¾e budete potøebovat víc, zmìòte
<systemitem>#define MAX_EDL_ENTRIES</systemitem>
v souboru <filename>edl.h</filename>.
</para>

<sect2 id="edl_using">
<title>Pou¾ití EDL souboru</title>
<para>
Vlo¾te volbu <option>-edl &lt;soubor&gt;</option> pøi spou¹tìní
<application>MPlayer</application>, se jménem EDL souboru, který chcete pou¾ít
na video.
</para>
</sect2>

<sect2 id="edl_making">
<title>Vytvoøení EDL souboru</title>
<para>
Souèasný formát EDL souboru je:
<programlisting>
[poèáteèní sekunda] [koncová sekunda] [akce]
</programlisting>
Kde jsou sekundy desetinnými èísly a akce je buï
<literal>0</literal> pro vynechání nebo <literal>1</literal> pro vypnutí zvuku.
Pøíklad:
<programlisting>
5.3  7.1  0
15  16.7  1
420  422  0
</programlisting>
To vynechá èást videa mezi sekundami 5.3 a 7.1, pak vypne zvuk na
15 sekundì, zapne jej na 16.7 sekundy a vynechá èást videa mezi sekundami 420 a 422.
Tyto akce budou provedeny jakmile èasovaè pøehrávání dosáhne hodnoty zadané
v souboru.
</para>

<para>
Pro vytvoøení EDL souboru se kterým budete moci zaèít, pou¾ijte volbu
<option>-edlout &lt;soubor&gt;</option>. Bìhem pøehrávání, kdy¾ budete chtít
oznaèit pøedchozí 2 sekundy pro vynechání, stisknìte <keycap>i</keycap>.
Odpovídající znaèka bude zapsána do souboru pro tento èas. Mù¾ete se k nìmu pak
vrátit a doladit vytvoøený EDL soubor.
</para>
</sect2>

</sect1>

</chapter>

--- NEW FILE ---
# Set if you are using your own HTML stylesheet...
#HTML_STYLESHEET = mystyle.css

# Change to yes to enable symlinking missing files to English master versions
USE_SYMLINKS = yes

# Dependency information.
$(HTMLDIR)/index.html: $(wildcard *.xml)
$(HTMLFILE): $(wildcard *.xml)

include ../Makefile.inc
More information about the MPlayer-translations mailing list