[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs mencoder.xml,1.8,1.9

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Dec 2 15:35:21 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv7078/DOCS/xml/cs

Modified Files:
	mencoder.xml 
Log Message:
Synced with 1.100

Index: mencoder.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/mencoder.xml,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.8 -r1.9
--- mencoder.xml	19 Oct 2005 12:15:06 -0000	1.8
+++ mencoder.xml	2 Dec 2005 14:35:19 -0000	1.9
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.98 -->
+<!-- Synced with: 1.100 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Základní pou¾ití <application>MEncoder</application>u</title>
 
@@ -322,8 +322,8 @@
 Dvouprùchodové enkódování druhé stopy z DVD do MPEG-4 (&quot;DivX&quot;)
 AVI zatímco se zvuk pouze zkopíruje.
 <screen>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o <replaceable>/dev/null</replaceable>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>výstup.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </example>
@@ -336,8 +336,8 @@
 Pøi této metodì buïte opatrní, jeliko¾ v nìkterých pøípadech mù¾e vést k rozjetí
 zvuku s videem.
 <screen>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>výstup.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </example>
@@ -363,15 +363,13 @@
 <para>
 Pøíklad:
 <screen>
-mencoder -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -oac copy <replaceable>dal¹í_volby</replaceable> <replaceable>media.avi</replaceable> -o <replaceable>výstup.mpg</replaceable>
+mencoder <replaceable>vstup.avi</replaceable> -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -oac copy <replaceable>dal¹í_volby</replaceable> -o <replaceable>výstup.mpg</replaceable>
 </screen>
 Vytvoøení MPEG-1 souboru vhodného pro pøehrávání na systémech s minimální
 podporou multimédií, jako je výchozí instalace Windows:
 <screen>
-mencoder -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 -o \
-<replaceable>x.mpg</replaceable> -oac lavc -ovc lavc \
--lavcopts acodec=mp2:abitrate=224:vcodec=mpeg1video:vbitrate=1152:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3 \
-<replaceable>vstupní.avi</replaceable>
+mencoder <replaceable>vstup.avi</replaceable> -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 -o <replaceable>výstup.mpg</replaceable> -oac lavc -ovc lavc \
+-lavcopts acodec=mp2:abitrate=224:vcodec=mpeg1video:vbitrate=1152:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -499,6 +497,18 @@
 
 <informalexample>
 <para>
+Vytvoøení MPEG-4 souboru ze seznamu vyjmenovaných JPEG souborù
+(seznam.txt v aktuálním adresáøi obsahuje seznam souborù k pou¾ití
+jako zdroj, ka¾dý soubor na samostatném øádku):
+<screen>
+mencoder mf://<replaceable>@seznam.txt</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \ 
+-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>výstup.avi</replaceable>
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
 Vytvoøení Motion JPEG (MJPEG) souboru ze v¹ech JPEG souborù v aktuálním
 adresáøi:
 <screen>
@@ -511,7 +521,7 @@
 <para>
 Vytvoøení nekomprimovaného souboru ze v¹ech PNG souborù v aktuálním adresáøi:
 <screen>
-mencoder mf:// -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -oac copy -o <replaceable>výstup.avi</replaceable>
+mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -oac copy -o <replaceable>výstup.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
More information about the MPlayer-translations mailing list