[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs codecs.xml,1.8,1.9

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Aug 18 14:05:44 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv7237

Modified Files:
	codecs.xml 
Log Message:
synced with 1.72

Index: codecs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/codecs.xml,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.8 -r1.9
--- codecs.xml	19 Jul 2005 05:21:04 -0000	1.8
+++ codecs.xml	18 Aug 2005 12:05:41 -0000	1.9
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.69 -->
+<!-- Synced with 1.72 -->
 <sect1 id="codecs">
 <title>Podporované kodeky</title>
 
@@ -242,13 +242,15 @@
  <screen>cvs -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg login</screen>
  </para></step>
 <step><para>
- <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg co -P ffmpeg/libavcodec</screen>
+ <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg co -P ffmpeg/libavcodec ffmpeg/libavutil</screen>
  </para></step>
 <step><para>
- Pøesuòte adresáø <filename>libavcodec</filename> z FFmpeg do koøenového
+ Pøesuòte adresáøe <filename>libavcodec</filename> a
+ <filename>libavutil</filename> z FFmpeg do koøenového
  adresáøe <application>MPlayer</application>ova CVS stromu.
  Mìlo by to vypadat asi takto:
  <filename class="directory">main/libavcodec</filename>
+ <filename class="directory">main/libavutil</filename>
  </para><para>
  Symbolický link <emphasis role="bold">nestaèí</emphasis>, musíte jej
  zkopírovat/pøesunout!
@@ -257,8 +259,9 @@
  Pokud chcete mít <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
  aktualizován v¾dy kdy¾ aktualizujete
  <application>MPlayer</application> z CVS, vlo¾te do souboru
- <filename>main/CVS/Entries</filename> následující øádek:
+ <filename>main/CVS/Entries</filename> následující øádky:
  <screen>D/libavcodec////</screen>
+ <screen>D/libavutil////</screen>
  </para></step>
 <step><para>
  Kompilujte. Skript <filename>configure</filename> by mìl zjistit problémy
@@ -628,8 +631,8 @@
  Pokud máte nainstalován klient subversion, mù¾ete si poslední x264
  zdrojové kódy x264 opatøit tímto pøíkazem:
  <screen>
-  svn co svn://svn.videolan.org/x264/trunk x264
- </screen>
+  svn co svn://svn.videolan.org/x264/trunk x264<!--
+ --></screen>
  Zdrojové kódy <application>MPlayer</application>u jsou aktualizovány, kdykoli
  nastane zmìna API v <systemitem class="library">x264</systemitem>, tak¾e v¾dy
  doporuèujeme pou¾ívat také CVS verzi <application>MPlayer</application>u.
@@ -653,7 +656,9 @@
  <application>MPlayer</application>u s podporou
  <systemitem class="library">x264</systemitem> snadné.
  Staèí spustir standardní:
- <screen>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; sudo make install</screen>
+ <screen>
+  ./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; sudo make install<!--
+ --></screen>
  Skript configure automaticky detekuje, ¾e jste splnili po¾adavky pro
  <systemitem class="library">x264</systemitem>.
 </para>
More information about the MPlayer-translations mailing list