[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs mencoder.xml,1.4,1.5

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Aug 18 13:18:46 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv10289

Modified Files:
	mencoder.xml 
Log Message:
synced with 1.87

Index: mencoder.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/mencoder.xml,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- mencoder.xml	7 Jun 2005 05:58:03 -0000	1.4
+++ mencoder.xml	18 Aug 2005 11:18:44 -0000	1.5
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.70 -->
+<!-- Synced with: 1.87 -->
 <chapter id="mencoder">
-<title>Enkódování s <application>MEncoder</application>em</title>
+<title>Základní pou¾ití <application>MEncoder</application>u</title>
 
 <para>
 Úplný seznam dostupných voleb a pøíkladù pro <application>MEncoder</application>
@@ -56,17 +56,11 @@
 <title>Enkódování do MPEG formátu</title>
 <para>
 <application>MEncoder</application> umí vytvoøit výstupní soubor formátu
-MPEG (MPEG-PS). To je pravdìpodobnì pou¾itelné pouze s <emphasis>mpeg1video</emphasis>
-kodekem z <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>, proto¾e
-pøehrávaèe &ndash; s výjimkou <application>MPlayer</application>u &ndash;
-oèekávají MPEG-1 video a MPEG-1 layer 2 (MP2) audio proudy v MPEG souborech.
-</para>
-
-<para>
-Tato vlastnost nyní není moc u¾iteèná, pomiòme ¾e má asi mnoho chyb, ale hlavnì
-proto, ¾e <application>MEncoder</application> v souèasnosti neumí enkódovat
-MPEG-1 layer 2 (MP2) zvuk, který v¹echny ostatní pøehrávaèe oèekávají v MPEG
-souborech.
+MPEG (MPEG-PS).
+Pokud pou¾íváte MPEG-1 nebo MPEG-2 video, obvykle je to proto, ¾e enkódujete
+pro omezený formát jako je SVCD, VCD nebo DVD.
+Konkrétní po¾adavky tìchto formátù jsou objasnìny v sekci
+<link linkend="menc-feat-vcd-dvd">návod pro vytvoøení VCD a DVD</link>.
 </para>
 
 <para>
@@ -82,7 +76,6 @@
 </para>
 </sect1>
 
-
 <sect1 id="menc-feat-rescale">
 <title>©kálování (zmìna velikosti) filmù</title>
 
@@ -139,86 +132,6 @@
 </sect1>
 
 
-<sect1 id="menc-feat-enc-libavcodec">
-<title>Enkódování s rodinou kodekù <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
-</title>
-
-<para>
-<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
-zaji¹»uje jednoduché enkódování do mnoha zajímavých video a audio formátù.
-Mù¾ete enkódovat do následujících kodekù (více ménì aktuální):
-
-<informaltable frame="all">
-<tgroup cols="2">
-<thead>
-<row><entry>Jméno kodeku</entry><entry>Popis</entry></row>
-</thead>
-<tbody>
-<row><entry>mjpeg</entry><entry>
-  Motion JPEG
- </entry></row>
-<row><entry>ljpeg</entry><entry>
-  Lossless (bezztrátový) JPEG
- </entry></row>
-<row><entry>h263</entry><entry>
- H.263
- </entry></row>
-<row><entry>h263p</entry><entry>
- H.263+
- </entry></row>
-<row><entry>mpeg4</entry><entry>
- standardní ISO MPEG-4 (DivX 5, XVID kompatibilní)
- </entry></row>
-<row><entry>msmpeg4</entry><entry>
- prvotní MPEG-4 varianta od MS, v3 (DivX3)
- </entry></row>
-<row><entry>msmpeg4v2</entry><entry>
- prvotní MPEG-4 od MS, v2 (pou¾itý ve starých asf souborech)
- </entry></row>
-<row><entry>wmv1</entry><entry>
- Windows Media Video, verze 1 (WMV7)
- </entry></row>
-<row><entry>wmv2</entry><entry>
- Windows Media Video, verze 2 (WMV8)
- </entry></row>
-<row><entry>rv10</entry><entry>
- starý RealVideo kodek
- </entry></row>
-<row><entry>mpeg1video</entry><entry>
- MPEG-1 video
- </entry></row>
-<row><entry>mpeg2video</entry><entry>
- MPEG-2 video
- </entry></row>
-<row><entry>huffyuv</entry><entry>
- bezztrátová komprese
- </entry></row>
-<row><entry>asv1</entry><entry>
- ASUS Video v1
- </entry></row>
-<row><entry>asv2</entry><entry>
- ASUS Video v2
- </entry></row>
-<row><entry>ffv1</entry><entry>
- bezztrátový video kodek z FFmpeg
- </entry></row>
-</tbody>
-</tgroup>
-</informaltable>
-
-První pole obsahuje názvy kodekù, které mù¾ete pøiøadit konfiguraènímu parametru
-<literal>vcodec</literal>, napø: <option>-lavcopts vcodec=msmpeg4</option>
-</para>
-
-<informalexample>
-<para>
-Pøíklad, s MJPEG kompresí:
-<screen>mencoder dvd://2 -o titul2.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg -oac copy</screen>
-</para>
-</informalexample>
-</sect1>
-
-
 <sect1 id="menc-feat-enc-images">
 <title>Enkódování z mno¾ství vstupních obrázkových souborù (JPEG, PNG, TGA, SGI)</title>
 
@@ -405,2517 +318,5 @@
 </para>
 </sect1>
 
-<sect1 id="custommatrices"><title>U¾ivatelské inter/intra matice</title>
-
-<para>
-Díky této vlastnosti
-<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>u
-mù¾ete nastavit u¾ivatelskou inter (I-snímky/klíèové snímky) a intra
-(P-snímky/predikované (rozumìjte vypoèítané) snímky) matice. To je podporováno
-mnoha kodeky:
-<systemitem>mpeg1video</systemitem> a <systemitem>mpeg2video</systemitem>
-jsou hlá¹eny jako funkèní.
-</para>
-
-<para>
-Typické pou¾ití této vlastnosti je nastavení matic preferovaných
-<ulink url="http://www.kvcd.net/">KVCD</ulink> specifikacemi.
-</para>
-
-<para>
-<emphasis role="bold">Kvantizaèní Matice KVCD &quot;Notch&quot;:</emphasis>
-</para>
-
-<para>
-Intra:
-<screen>
- 8 9 12 22 26 27 29 34
- 9 10 14 26 27 29 34 37
-12 14 18 27 29 34 37 38
-22 26 27 31 36 37 38 40
-26 27 29 36 39 38 40 48
-27 29 34 37 38 40 48 58
-29 34 37 38 40 48 58 69
-34 37 38 40 48 58 69 79
-</screen>
-
-Inter:
-<screen>
-16 18 20 22 24 26 28 30
-18 20 22 24 26 28 30 32
-20 22 24 26 28 30 32 34
-22 24 26 30 32 32 34 36
-24 26 28 32 34 34 36 38
-26 28 30 32 34 36 38 40
-28 30 32 34 36 38 42 42
-30 32 34 36 38 40 42 44
-</screen>
-</para>
-
-<para>
-Pou¾ití:
-<screen>
-$ mencoder <replaceable>vstup.avi</replaceable> -o <replaceable>výstup.avi</replaceable> -oac copy -ovc lavc -lavcopts inter_matrix=...:intra_matrix=...
-</screen>
-</para>
-
-<para>
-<screen>
-$ mencoder <replaceable>vstup.avi</replaceable> -ovc lavc -lavcopts
-vcodec=mpeg2video:intra_matrix=8,9,12,22,26,27,29,34,9,10,14,26,27,29,34,37,
-12,14,18,27,29,34,37,38,22,26,27,31,36,37,38,40,26,27,29,36,39,38,40,48,27,
-29,34,37,38,40,48,58,29,34,37,38,40,48,58,69,34,37,38,40,48,58,69,79
-:inter_matrix=16,18,20,22,24,26,28,30,18,20,22,24,26,28,30,32,20,22,24,26,
-28,30,32,34,22,24,26,30,32,32,34,36,24,26,28,32,34,34,36,38,26,28,30,32,34,
-36,38,40,28,30,32,34,36,38,42,42,30,32,34,36,38,40,42,44 -oac copy -o svcd.mpg
-</screen>
-</para>
-</sect1>
-
-<sect1 id="menc-feat-dvd-mpeg4">
-<title>Vytvoøení MPEG-4 (&quot;DivX&quot;) ripu DVD filmu ve vysoké kvalitì</title>
-
-<para>
- Velmi èastou otázkou je "Jak mohu vytvoøit rip v nejvy¹¹í mo¾né kvalitì pro
- danou velikost?". Dal¹í otázkou je "Jak vytvoøím DVD rip v nejvy¹¹í mo¾né
- kvalitì? Velikost souboru mì nezajímá, chci tu nejvy¹¹í kvalitu."
-</para>
-
-<para>
- Druhá otázka je ponìkud ¹patnì polo¾ená. Konec koncù, pokud je vám lhostejná
- velikost souboru, proè prostì nezkopírujete celý MPEG-2 video proud z DVD?
- Jistì¾e va¹e AVI bude mít kolem 5 GB, ale pokud chcete nejvy¹¹í kvalitu a
- na velikosti nezále¾í, je to jistì nejlep¹í volba.
-</para>
-
-<para>
- Ve skuteènosti, dùvodem pøevodu DVD do MPEG-4 je právì to, ¾e vám na velikosti
- souboru <emphasis role="bold">zále¾í</emphasis>.
-</para>
-
-<para>
- Je tì¾ké nabídnout kuchaøku jak vytvoøit DVD rip ve velmi vysoké kvalitì. Je
- nutné uvá¾it mno¾ství faktorù a mìli byste rozumìt tìmto detailùm, jinak
- budete asi zklamáni výsledkem. Ní¾e prozkoumáme nìkteré z tìchto vìcí a
- pak se podíváme na pøíklad. Pøedpokládáme, ¾e pou¾ijete
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> pro enkódování videa,
- aèkoli teorie je stejná i pro ostatní kodeky.
-</para>
-
-<para>
- Pokud je toho na vás moc, asi byste mìli pou¾ít nìkterý z pìkných frontendù,
- které jsou zmínìny v
- <ulink url="http://mplayerhq.hu/homepage/design7/projects.html#mencoder_frontends">sekci MEncoder</ulink>
- na na¹í stránce odvozených projektù.
- Takto budete schopni dosahovat vysoce kvalitních ripù bez velkého pøemý¹lení,
- proto¾e vìt¹ina tìchto nástrojù je navr¾ena tak, aby dìlala vhodná rozhodnutí
- za vás.
-</para>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-preparing-encode">
-<title>Pøíprava na enkódování: Urèení zdrojového materiálu a datového toku</title>
-<para>
- Pøedtím ne¾ i jen pomyslíte na enkódování filmu, budete muset uèinit
- nìkolik pøípravných krokù.
-</para>
-
-<para>
- Prvním a nejdùle¾itìj¹ím krokem pøed enkódováním by mìlo být zji¹tìní
- druhu obsahu se kterým máte co do èinìní.
- Pokud va¹e zdrojové video pochází z DVD nebo veøejné/kabelové/satelitní
- TV, bude ulo¾en v jednom ze dvou formátù: NTSC v Severní Americe a
- Japonsku, PAL v Euvropì, atd.
- Je ov¹em dùle¾ité si uvìdomit, ¾e to je pouze formátování pro prezentaci
- v televizi a èasto <emphasis role="bold">neodpovídá</emphasis>
- originálnímu formátu filmu.
- Abaste dosáhli uspokojivého výsledku, musíte znát pùvodní formát.
- Nevezmete-li to správnì v potaz, dostanete obraz plný o¹klivých kombinaèních
- (proklad) artefaktù.
- Kromì toho, ¾e budete mít nekvalitní obraz, artefakty rovnì¾ sni¾ují
- efektivitu kódování:
- Dosáhnete hor¹í kvality pøi daném datovém toku.
-</para>
-
-<sect3 id="menc-feat-dvd-mpeg4-preparing-encode-fps">
-<title>Zji¹tìní snímkové rychlosti zdroje</title>
-<para>
- Zde máte seznam bì¾ných typù zdrojového materiálu, kde na který nejspí¹
- narazíte a jejich volby:
-</para>
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">Standardní film</emphasis>: Vytvoøený pro promítání
- v kinì pøi 24fps.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">PAL video</emphasis>: Zaznamenáno PAL
- video kamerou s rychlostí 50 pùlsnímkù za sekundu.
- Pùlsnímek sestává jen z lichých nebo sudých øádkù daného snímku.
- Televize je navr¾ena pro jejich støídavé zobrazování jako laciná
- forma analogové komprese.
- Lidské oko to pravdìpodobnì vykompenzuje, ale jakmile porozumíte
- prokládání, nauèíte se jej vidìt i v TV a u¾ si ji neu¾ijete.
- Dva pùlsnímky <emphasis role="bold">netvoøí</emphasis> úplný snímek,
- proto¾e jsou zaznamenány s èasovou odchylkou 1/50 sekundy a proto se
- nekryjí, dokud je zde pohyb.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">NTSC Video</emphasis>: Zaznamenáno
- NTSC video kamerou s rychlostí 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu, nebo 60
- pùlsnímkù za sekundu v dobì pøed barevnou televizí.
- Jinak obdobné PAL.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">Animovaný film</emphasis>: Obvykle kreslený pøi
- 24 snímcích za sekundu, ale rovnì¾ bývá v nìkteré variantì prmìnné snímkové
- rychlosti.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">Poèítaèová grafika (CG)</emphasis>: Mù¾e mít jakoukoli
- snímkovou rychlost, ale nìkteré jsou èastìj¹í ne¾ jiné; 24 a 30 snímkù za
- sekundu jsou typické pro NTSC a 25 snímkù za sekundu zase pro PAL.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">Starý film</emphasis>: Rùzné ni¾¹í snímkové rychlosti.
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-dvd-mpeg4-preparing-encode-material">
-<title>Urèení zdrojového materiálu</title>
-<para>
- Filmy sestávající ze snímkù jsou nazývány progresivní,
- zatímco ty slo¾ené z nezávislých pùlsnímkù buï prokládané, nebo
- jen video &ndash; aèkoli druhý termín je zavádìjící.
-</para>
-<para>
- Abychom to je¹tì zkomplikovali, nìkteré filmy mohou být smìsí
- v¹eho vý¹e uvedeného.
-</para>
-<para>
- Nejdùle¾itìj¹ím rozdílem mezi v¹emi tìmito formáty je to, ¾e základem
- nìkterých jsou snímky a jiných pùlsnímky.
- <emphasis role="bold">V¾dy</emphasis>, kdy¾ je film pøipravován pro promítání
- v televizi (vèetnì DVD), je pøeveden na pùlsnímky.
- Rùzné metody jak toho lze dosáhnout jsou souhrnnì nazývány "pulldown" a
- nechvalnì známé NTSC "3:2 telecine" je jednou z variant.
- Pokud nebyl základ va¹eho filmu rovnì¾ pùlsnímkový (se stejnou pùlsnímkovou
- rychlostí), máte film v jiném formátu, ne¾ byl pùvodnì.
-</para>
-
-<itemizedlist>
-<title>Zde je nìkolik bì¾ných typù pulldown:</title>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">PAL 2:2 pulldown</emphasis>: Je nejhezèí z nich.
- Ka¾dý snímek je zobrazován po dobu dvou pùlsnímkù tak, ¾e se oddìlí liché
- a sudé øádky a zobrazují se støídavì.
- Pokud mìl originál 24 snímkù za sekundu, zrychlí se film o 4%.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">PAL 2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:3 pulldown</emphasis>:
- Ka¾dý 12 snímek je zobrazen po dobu tøí pùlsnímkù, místo dvou.
- To odstraní nevýhodu 4% zrychlení, ale znesnadní obrácený proces.
- Obvykle je pou¾íván pouze u hudební produkce, jeliko¾ zde by 4% zrychlení
- znatelnì po¹kodilo hudební zá¾itek.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">NTSC 3:2 telecine</emphasis>: Snímky jsou zobrazovány
- po dobu 2 nebo 3 pùlsnímkù, èím¾ je dosa¾eno 2.5 krát
- vy¹¹í pùlsnímkové rychlosti, ne¾ je originální snímková rychlost.
- Výsledek je dále velmi mírnì spomalen ze 60 pùlsnímkù za sekundu na
- 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu, aby se dosáhlo NTSC pùlsnímkové rychlosti.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">NTSC 2:2 pulldown</emphasis>: Pou¾ívá se pro
- promítání 30fps materiálu na NTSC.
- Pìkné, stejnì jako 2:2 PAL pulldown.
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-
-<para>
- Existují rovnì¾ metody pro konverzi mezi NTSC a PAL vieem, ale to
- ji¾ je nad rámec této pøíruèky.
- Pokud se setkáte s takovým filmem a budete jej chtít enkódovat,
- bude pro vás nejlep¹í opatøit si jej v originálním formátu.
- Konverze mezi tìmito formáty je vysoce destruktivní a nelze ji
- èistì zvrátit, tak¾e výsledek velmi utrpí, pokud je vytvoøen z
- konvertovaného materiálu.
-</para>
-<para>
- Kdy¾ je video ukládáno na DVD, po sobì jdoucí páry pùlsnímkù jsou
- seskupovány do snímkù, dokonce i kdy¾ nejsou urèeny pro zobrazení
- ve stejném okam¾iku.
- Standard MPEG-2 pou¾itý na DVD a digitální televizi poskytuje mo¾nost
- jak pro enkódování originálních progresivních snímkù, tak pro ulo¾ení
- informací do hlavièky snímku o poètu pùlsnímkù, po jejich¾ dobu by mìl
- být daný snímek zobrazován.
- Pokud je pou¾ita tato metoda, film bývá èasto oznaèen jako
- "soft-telecined", jeliko¾ proces pouze øídí DVD pøehrávaè pro
- aplikaci pulldown na film spí¹e ne¾ ¾e mìní samotný film.
- Tento pøípad je velmi upøednostòován, jaliko¾ mù¾e být snadno
- zvrácen (ve skuteènosti ignorován) enkodérem a proto poskytuje maximální
- kvalitu.
- Mnoho DVD a televizních produkèních spoleèností v¹ak nepou¾ívá vhodné
- enkódovací techniky, ale místo toho produkují filmy s
- "hard telecine", kdy jsou ve skuteènosti pùlsnímky duplikovány
- ve výsledném MPEG-2.
-</para>
-<para>
- Postupy pro tyto pøípady budou uvedeny pozdìji v této pøíruèce.
- Prozatím si øekneme nìkolik návodù pro identifikaci o jaký typ materiálu jde:
-</para>
-
-<itemizedlist>
-<title>NTSC regiony:</title>
-<listitem><para>
- Pokud <application>MPlayer</application> pøi pøehrávání vypí¹e, ¾e se snímková
- rychlost zmìnila na 24000/1001 a ji¾ se to nezmìní, pak se nejspí¹ jedná
- o progresivní obsah, který byl "soft telecinován".
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Pokud <application>MPlayer</application> ukazuje, ¾e se snímková rychlost
- mìní tam a zpìt mezi 24000/1001 a 30000/1001 a nìkdy vidíte
- "combing", pak je zde nìkolik mo¾ností.
- Segmenty 24000/1001 fps mají témìø jistì "soft telecinovaný" progresivní
- obsah, ale 30000/1001 fps èásti mohou mít buï hard-telecined 24000/1001 fps
- obsah, nobo se jedná o 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu NTSC video.
- Pou¾ijte stejný postup jako v následujících dvou pøípadech pro urèení
- který z nich to je.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Pokud <application>MPlayer</application> neuká¾e zmìnu snímkové rychlosti
- a v¹echny snímky jsou zubaté, je vá¹ film ve formátu NTSC video s 60000/1001
- pùlsnímky za sekundu.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Pokud <application>MPlayer</application> neuká¾e zmìnu snímkové rychlosti
- a dva snímky z pìti vypadají zubatì, má va¹e video "hard telecinovaný"
- 24000/1001fps obsah.
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-
-<itemizedlist>
-<title>PAL regiony:</title>
-<listitem><para>
- Pokud není nikde vidìt ¾ádné zubatìní, je vá¹ film 2:2 pulldown.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Pokud vidíte jak se objevuje a mizí zubatìní ka¾dou pùlsekundu,
- pak je vá¹ film 2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:3 pulldown.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Pokud je zubatìní vidìt stále, je to PAL video s 50 pùlsnímky za sekundu.
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-
-<note><title>Rada:</title>
-<para>
- <application>MPlayer</application> umí spomalit pøehrávání videa
- pomocí volby -speed.
- Zkuste pou¾ít <option>-speed</option> 0.2 pro velmi pomalé pøehrávání a
- najdìte vzor, pokud jej nevidíte pøi plné rychlosti.
-</para>
-</note>
-</sect3>
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-2pass">
-<title>Pevný kvantizer vs. více prùchodù</title>
-
-<para>
- Enkódování va¹eho videa je mo¾né provést v ¹iroké ¹kále kvality.
- S moderními video enkodéry a trochou pøedkodekové komprese
- (zmen¹ení a od¹umování) je mo¾né dosáhnout velmi dobré kvality v 700 MB,
- pro 90-110 minut dlouhé ¹irokoúhlé video.
- Jinak lze v¹echna videa, snad kromì tìch nejdel¹ích, enkódovat v témìø
- perfektní kvalitì do 1400 MB.
-</para>
-
-<para>
- Jsou tøi pøístupy k enkódování videa: pevný datový tok (CBR), pevný kvantizer
- a víceprùchodový (ABR, neboli prùmìrovaný datový tok).
-</para>
-
-<note><title>Poznámka:</title>
-<para>
- Vìt¹ina kodekù, které podporují ABR enkódování, podporují pouze dvouprùchodové
- enkódování, zatímco ostatní jako <systemitem class="library">x264</systemitem>
- a <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> podporují víceprùchodové
- enkódování, které s ka¾dým prùchodem trochu zlep¹í kvalitu, aèkoli toto
- zlep¹ení ji¾ není viditelné, nebo mìøitelné po asi ètvrtém prùchodu.
- V této sekci budeme pova¾ovat dvouprùchodové a víceprùchodové
- enkódování za shodné.
-</para>
-</note>
-
-<para>
- V ka¾dém z tìchto re¾imù <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- rozbije videosnímek na makrobloky 16x16 pixelù a potom na ka¾dý makroblok
- aplikuje kvantizer. Èím je ni¾¹í kvantizer, tím je vy¹¹í kvalita a datový tok.
- Metoda, kterou <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> pou¾ívá pro
- urèení jaký kvantizer pou¾ít pro daný makroblok, se li¹í a je vysoce
- ovlivnitelná. (Toto je extrémní zjednodu¹ení daného procesu, ale je vhodné
- rozumìt základnímu principu.)
-</para>
-
-<para>
- Pokud nastavíte konstantní datový tok, <systemitem
- class="library">libavcodec</systemitem> bude enkódovat video tak, ¾e zahodí
- detaily podle potøeby a jen tolik, aby se udr¾el pod zadaným datovým tokem.
- Pokud je vám opravdu lhostejná velikost souboru, mù¾ete také pou¾ít CBR a
- nastavit datový tok na nekoneèno. (V praxi to znamená nastavit hodnotu tak
- vysoko, aby nijak neomezovala, jako 10000 Kbitù.) Bez reálného omezení
- datového toku pou¾ije <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- nejni¾¹í mo¾ný kvantizer pro ka¾dý makroblok (ten je nastaven pomocí
- <option>vqmin</option>, výchozí je 2). Jakmile nastavíte dostateènì ni¾¹í
- datový tok, tak¾e je <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- pøinucen pou¾ít vy¹¹í kvantizer, pak témìø jistì sní¾íte kvalitu svého videa.
- Abyste se tomu vyhnuli, mìli byste zvá¾it zmen¹ení videa podle postupu
- popsaného pozdìji v této pøíruèce.
-</para>
-
-<para>
- Pøi konstantním kvantizeru <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- pou¾ívá kvantizer nastavený volbou <option>vqscale</option> na ka¾dý makroblok.
- Pokud chcete maximálnì kvalitní rip, opìt bez ohledu na datový tok, mù¾ete
- pou¾ít <option>vqscale=2</option>. To povede ke stejnému datovému toku a PSNR
- (odstup signál&ndash;¹um) jako CBR s <option>vbitrate</option>=infinity a
- výchozím <option>vqmin</option> rovným 2.
-</para>
-
-<para>
- Problém s konstantní kvantizací je ten, ¾e pou¾ívá zadaný kvantizer a» to daný
- makroblok potøebuje èi nikoli. Je toti¾ mo¾né pou¾ít vy¹¹í kvantizer na
- makroblok bez obìtování viditelné kvality. Proè tedy plýtvat bity s nemístnì
- nízkým kvantizerem? Vá¹e CPU má tolik cyklù, kolik máte èasu, ale na harddisku
- máte jen urèitý poèet bitù.
-</para>
-
-<para>
- Pøi dvouprùchodovém enkódování se v prvním prùchodu projde film jakoby mìl být
- CBR, ale vlastnosti ka¾dého snímku se zaznamenají do logu. Tato data jsou pak
- pou¾ita pøi druhém prùchodu pro inteligentní stanovení pou¾itého kvantizeru.
- V rychlých scénách nebo scénách s malým poètem detailù budou èastìji pou¾ívány
- vy¹¹í kvantizery a v pomalých nebo detailních scénách zase ni¾¹í kvantizery.
-</para>
-
-<para>
- Pokud pou¾ijete <option>vqscale=2</option>, plýtváte bity. Pokud pou¾ijete
- <option>vqscale=3</option>, pak nedostanete nejkvalitnìj¹í mo¾ný rip.
- Dejme tomu, ¾e ripujete DVD pøi <option>vqscale=3</option> a
- výsledkem je 1800Kbit. Pokud provedete dvouprùchodové enkódování
- s <option>vbitrate=1800</option>, výsledné video bude mít <emphasis
- role="bold">vy¹¹í kvalitu</emphasis> pøi
- <emphasis role="bold">stejném datovém toku</emphasis>.
-</para>
-
-<para>
- Jeliko¾ jsme vás nyní pøesvìdèili, ¾e dvouprùchodový re¾im je správná volba,
- skuteènou otázkou je, jaký datový tok pou¾ít? Odpovìï je, ¾e není jediná
- odpovìï. Ideálnì byste mìli zvolit takový datový tok, který zajistí nejlep¹í
- rovnováhu mezi kvalitou a velikostí souboru. Ten bude poka¾dé jiný
- v závislosti na zdrojovém videu.
-</para>
-
-<para>
- Pokud na velikosti souboru nezále¾í, pak je dobrý startovní mùstek pro rip
- s velmi vysokou kvalitou je kolem 2000 Kbitù plus-mínus 200 Kbitù.
- Pro rychlé akèní nebo vysoce detailní zdrojové video, nebo máte-li velmi
- kritické oko, se budete rozhodovat mezi 2400 nebo 2600.
- U nìkterých DVD nepoznáte rozdíl pøi 1400 Kbitech. Je vhodné experimentovat
- se scénami pøi rùzných datových tocích, abyste pro to dostali cit.
-</para>
-
-<para>
- Pokud se sna¾íte o urèitou velikost, budete muset nìjak spoèítat datový tok.
- Ale je¹tì pøedtím musíte zjistit, kolik místa byste mìli rezervovat pro
- zvukové(ou) stopy(u), tak¾e byste si
- <link linkend="menc-feat-dvd-mpeg4-audio">je mìli ripnout</link> jako první.
- Mù¾ete si pak spoèítat datový tok pomocí následující rovnice:
- <systemitem>datový_tok = (po¾adovaná_velikost_v_Mbajtech - velikost_zvuku_v_Mbajtech) *
- 1024 * 1024 / délka_v_sek * 8 / 1000</systemitem>
- Napøíklad abyste nacpali dvouhodinový film na 702MB CD, se 60MB zvukovou
- stopou, bude muset být datový tok videa:
- <systemitem>(702 - 60) * 1024 * 1024 / (120*60) * 8 / 1000
- = 740kbps (kilobitù za sekundu)</systemitem>
-</para>
-
-</sect2>
-
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-constraints">
-<title>Omezení pro efektivní enkódování</title>
-
-<para>
- Ze samé podstaty komprese typu MPEG vyplývají urèitá omezení, která byste mìli
- ctít, pokud chcete maximální kvalitu.
- MPEG rozdìlí video na ètverce 16x16 nazývané makrobloky, které se skládají
- ze ètyø blokù 8x8 jasové (luma) slo¾ky a dvou blokù 8x8 barevné (chroma)
- slo¾ky v polovièním rozli¹ení (jeden pro osu èervená-cyan (modrozelená) a druhý pro osu
- modrá-¾lutá).
- Dokonce i kdy¾ ¹íøka a vý¹ka va¹eho videa nejsou násobky 16, pou¾ije enkodér
- dostatek 16x16 makroblokù, aby pokryl celou oblast obrazu a zabere místo
- navíc, které pøijde vniveè.
- Tak¾e chcete-li maximalizovat kvalitu pøi dané velikosti souboru, není dobrý
- nápad pou¾ívat rozmìry které nejsou násobky 16.
-</para>
-
-<para>
- Vìt¹ina DVD má také rùznì velké èerné okraje videa. Ponechání tìchto ploch
- mù¾e rùzným zpùsobem sní¾it kvalitu.
-</para>
-
-<orderedlist>
-<listitem>
-<para>
- Komprese typu MPEG je rovnì¾ velmi závislá na plo¹ných frekvenèních
- transformacích, konkrétnì Diskrétní Kosinové Transformaci (DCT), která se
- podobá Fourierovì transformaci. Tento druh enkódování je efektivní na
- reprezentaci opakujících se vzorù a pozvolné pøechody, ale má potí¾e s ostrými
- pøechody. Chcete-li je enkódovat, musíte pou¾ít mnoho bitù, jinak se objeví
- artefakty známé jako krou¾kování.
-</para>
-
-<para>
- Frekvenèní transformace (DCT) je provedena zvlá¹» pro ka¾dý makroblok
- (ve skuteènosti na ka¾dý blok), tak¾e problém nastane pouze tehdy, je-li ostrý
- pøechod uvnitø bloku. Pokud va¹e èerné okraje zaèínají pøesnì na hranicích
- násobkù 16 pixelù, pak to není problém. Èerné okraje jsou v¹ak na DVD jen
- málokdy pìknì umístìny, tak¾e je v praxi budete muset v¾dy odstranit, abyste
- se vyhnuli tomuto problému.
-</para>
-</listitem>
-</orderedlist>
-
-<para>
- Navíc k plo¹nì frekvenèním transformacím pou¾ívá komprese typu MPEG vektory
- pohybu k popisu zmìn od jednoho snímku ke druhému. Vektory pohybu pøirozenì
- pracují ménì efektivnì s novým obsahem pøicházejícím zpoza okrajù snímku,
- proto¾e ten nebyl pøítomen na pøedchozím snímku. Dokud se obraz roz¹iøuje
- smìrem k okrajùm snímku, nemají s tím vektory pohybu ¾ádný problém, ale
- jsou-li zde èerné okraje, mù¾e problém nastat:
-</para>
-
-<orderedlist continuation="continues">
-<listitem>
-<para>
- Komprese typu MPEG ukládá pro ka¾dý makroblok vektor, identifikující která
- èást pøedchozího obrázku by mìla být zkopírována onoho makrobloku jako základ
- pro predikci následujícího snímku. Pouze zbývající odli¹nosti musí být
- enkódovány. Pokud makroblok pøesahuje okraj obrázku a obsahuje èást èerného
- okraje, vektory pohybu z ostatních èástí obrázku pøepí¹í èerný okraj.
- To znamená mnoho bitù spotøebovaných buï na znovuzaèernìní, nebo se (spí¹)
- vektory pohybu nepou¾ijí vùbec a v¹echny zmìny v tomto makrobloku se budou
- kódovat pøímo. Jinými slovy se velmi sní¾í efektivita enkódování.
-</para>
-
-<para>
- Tento problém nastává opìt jen v pøípadì, ¾e èerné okraje nezaèínají na lince
- její¾ pozice je násobkem 16.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
- Nakonec zde máme makroblok uvnitø obrázku do nìj¾ se posunuje objekt z okraje
- obrázku. Kódování typu MPEG neumí øíct "zkopíruj to co je na obrázku, ale ne
- èerný okraj." Tak¾e se zkopíruje i èerný okraj a spotøebuje se spousta bitù
- na enkódování té èásti obrázku, která tu mìla být.
-</para>
-
-<para>
- Pokud se obrázek dostane úplnì ven z enkódované oblasti, má MPEG speciální
- optimalizace pro opakované kopírování pixelù na okraj obrázku pokud pøijde
- vektor pohybu zvenèí enkódované oblasti. Tato vlastnost bude k nièemu, pokud
- má film èerné okraje. Na rozdíl od problémù 1 a 2 zde umístìní okrajù na
- násobky 16 nepomù¾e.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
- Navzdory tomu, ¾e okraje jsou úplnì èerné a nikdy se nemìní, je zde v¾dy
- alespoò minimální datový tok spotøebovaný na vìt¹í mno¾ství makroblokù.
-</para>
-</listitem>
-</orderedlist>
-
-<para>
- Ze v¹ech tìchto dùvodù doporuèujeme zcela odstranit èerné okraje. Dále, pokud
- je na okraji obrázku oblast se ¹umem/zkreslením, jejím odstøi¾ením se je¹tì
- zvý¹í efektivita enkódování. Videofilní puristé, kteøí chtìjí zùstat tak
- blízko originálu, jak je to jen mo¾né, mohou protestovat proti tomuto oøezání,
- ale pokud nehodláte enkódovat s konstantním kvantizerem, kvalita kterou
- dostanete díky oøezání znatelnì pøevý¹í mno¾ství ztracených informací na
- okrajích.
-</para>
-</sect2>
-
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-crop">
-<title>Oøezávání a ¹kálování</title>
-
-<para>
- Pøipomeòme z pøedchozí èásti, ¾e koneèná velikost obrázku by mìla mít
- jak ¹íøku, tak vý¹ku beze zbytku dìlitelnou 16, èeho¾ mù¾ete dosáhnout
- pomocí oøezání, ¹kálování, nebo kombinací obou.
-</para>
-
-<para>
- Pøi oøezávání byste se mìli dr¾et nìkolika zásad, abyste pøede¹li po¹kození
- svého filmu.
- Normální YUV formát 4:2:0, ukládá barvonosnou (chroma) informaci
- podvzorkovanou, èili hustota vzorkování barvy je polovièní oproti jasové
- (èernobílé) slo¾ce v obou smìrech.
- Prohlédnìte si tento diagram, kde L oznaèuje vzorkovací body jasu a C
- barvy.
-</para>
-
-<informaltable>
-<?dbhtml table-width="40%" ?>
-<?dbfo table-width="40%" ?>
-<tgroup cols="8" align="center">
-<colspec colnum="1" colname="col1"/>
-<colspec colnum="2" colname="col2"/>
-<colspec colnum="3" colname="col3"/>
-<colspec colnum="4" colname="col4"/>
-<colspec colnum="5" colname="col5"/>
-<colspec colnum="6" colname="col6"/>
-<colspec colnum="7" colname="col7"/>
-<colspec colnum="8" colname="col8"/>
-<spanspec spanname="spa1-2" namest="col1" nameend="col2"/>
-<spanspec spanname="spa3-4" namest="col3" nameend="col4"/>
-<spanspec spanname="spa5-6" namest="col5" nameend="col6"/>
-<spanspec spanname="spa7-8" namest="col7" nameend="col8"/>
- <tbody>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
-   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
-   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
-   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
-   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
-   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
-   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
- </tbody>
-</tgroup>
-</informaltable>
-
-<para>
- Jak vidíte, øádky i sloupce obrázku se pøirozenì párují. Pøi oøezávání tedy
- <emphasis>musí</emphasis> být hodnoty odsazení i rozmìrù sudá èísla.
- Pokud nejsou, nebude se barvonosná informace zprávnì krýt s jasovou.
- Teoreticky lze støíhat s lichým odsazením, ale to vy¾aduje pøevzorkování
- barvy, co¾ je potenciálnì ztrátový úkon a není podporován filtrem crop.
-</para>
-
-<para>
- Dále, prokládané video je vzorkováno takto:
-</para>
-
-<informaltable>
-<?dbhtml table-width="80%" ?>
-<?dbfo table-width="80%" ?>
-<tgroup cols="16" align="center">
-<colspec colnum="1" colname="col1"/>
-<colspec colnum="2" colname="col2"/>
-<colspec colnum="3" colname="col3"/>
-<colspec colnum="4" colname="col4"/>
-<colspec colnum="5" colname="col5"/>
-<colspec colnum="6" colname="col6"/>
-<colspec colnum="7" colname="col7"/>
-<colspec colnum="8" colname="col8"/>
-<colspec colnum="9" colname="col9"/>
-<colspec colnum="10" colname="col10"/>
-<colspec colnum="11" colname="col11"/>
-<colspec colnum="12" colname="col12"/>
-<colspec colnum="13" colname="col13"/>
-<colspec colnum="14" colname="col14"/>
-<colspec colnum="15" colname="col15"/>
-<colspec colnum="16" colname="col16"/>
-<spanspec spanname="spa1-2"  namest="col1" nameend="col2"/>
-<spanspec spanname="spa3-4"  namest="col3" nameend="col4"/>
-<spanspec spanname="spa5-6"  namest="col5" nameend="col6"/>
-<spanspec spanname="spa7-8"  namest="col7" nameend="col8"/>
-<spanspec spanname="spa9-10" namest="col9" nameend="col10"/>
-<spanspec spanname="spa11-12" namest="col11" nameend="col12"/>
-<spanspec spanname="spa13-14" namest="col13" nameend="col14"/>
-<spanspec spanname="spa15-16" namest="col15" nameend="col16"/>
- <tbody>
-  <row>
-   <entry namest="col1" nameend="col8">Horní pùlsnímek</entry>
-   <entry namest="col9" nameend="col16">Spodní pùlsnímek</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
-   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
-   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
-   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry spanname="spa9-10">C</entry>
-   <entry spanname="spa11-12">C</entry>
-   <entry spanname="spa13-14">C</entry>
-   <entry spanname="spa15-16">C</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
-   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
-   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
-   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry spanname="spa9-10">C</entry>
-   <entry spanname="spa11-12">C</entry>
-   <entry spanname="spa13-14">C</entry>
-   <entry spanname="spa15-16">C</entry>
-  </row>
-  <row>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry></entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-   <entry>L</entry>
-  </row>
- </tbody>
-</tgroup>
-</informaltable>
-
-<para>
- Jak vidíte, tak se vzor opakuje ka¾dé 4 øádky, tak¾e pøi oøezu prokládaného
- videa musí být odsazení v ose y a vý¹ka beze zbytku delitelné 4.
-</para>
-
-<para>
- Nativní DVD rozli¹ení je 720x480 pro NTSC a 720x576 pro PAL, ale je zde je¹tì
- pøíznak pomìru stran, který udává, zda se jedná o obrazovku (full-screen)(4:3),
- nebo ¹irokoúhlý film (wide-screen)(16:9). Mnoho (jestli ne vìt¹ina)
- ¹irokoúhlých DVD není pøesnì 16:9, ale bude buï 1.85:1 anebo 2.35:1
- (cinescope). To znamená, ¾e zde budou ve videu èerné okraje, které bude nutné
- odstøihnout.
-</para>
-
-<para>
- <application>MPlayer</application> poskytuje filtr pro detekci potøebného
- oøezu, který stanoví oøezový obdélník (<option>-vf cropdetect</option>).
- Spus»te <application>MPlayer</application> s volbou
- <option>-vf cropdetect</option> a on vám vypí¹e nastavení filtru crop pro
- oøezání okrajù.
- Mìli byste nechat bì¾et film tak dlouho, dokud není pou¾ita celá plocha
- obrázku, abyste dostali správné hodnoty crop.
-</para>
-
-<para>
- Pak otestujte získané hodnoty z pøíkazového øádku
- <application>MPlayer</application>u vypisované <option>cropdetect</option>em
- a upravte obdélník podle potøeby.
- V tom vám pomù¾e filtr <option>rectangle</option>, který interaktivnì
- nastavit obdélník pro vá¹ film.
- Nezapomeòte zachovat vý¹e uvedená doporuèení, abyste nepo¹kodili barevnou
- mapu.
-</para>
-
-<para>
- ©kálování je obvykle nevhodné.
- ©kálování prokládaného videa je obtí¾né a pokud chcete zachovat prokládání,
- mìli byste se mu úplnì vyhnout.
- Pokud mebudete ¹kálovat, ale budete chtít pou¾ívat rozmìry v násobcích 16,
- budete muset oøíznout i èást obrazu.
- Neponechávejte ani malé èerné okraje, jeliko¾ se velmi ¹patnì kódují!
-</para>
-
-<para>
- Proto¾e MPEG-4 pou¾ívá makrobloky 16x16, mìli byste se ujistit, ¾e oba rozmìry
- videa jsou násobkem 16, jinak sní¾íte kvalitu, zvlá¹» pøi nízkých datových
- tocích. Mù¾ete to zajistit zaokrouhlením ¹íøky a vý¹ky oøezového obdélníku
- dolù na nejbli¾¹í násobek 16.
- Jak jsme ji¾ øekli, mìli byste pøi oøezávání zvý¹it odsazení
- (offset) v ose y o polovinu rozdílu mezi starou a novou vý¹kou, tak¾e bude
- výsledné video bráno ze støedu snímku. Z dùvodu principu vzorkování DVD videa
- se ujistìte, ¾e je odsazení sudé èíslo. (Popravdì, pøijmìte jako pravidlo,
- nikdy nepou¾ívat liché hodnoty pro jakýkoli z parametrù pøi oøezávání a
- ¹kálování videa.) Pokud nechcete zahodit tìch nìkolik pixelù navíc, mù¾ete
- místo toho radìji zmìnit velikost videa (¹kálovat). Na to se podíváme
- v pøíkladu ní¾e.
- V praxi mù¾ete nechat filtr <option>cropdetect</option> udìlat v¹echnu práci
- zmínìnou vý¹e, jeliko¾ má volitelný parametr <option>round</option>
- (zaokrouhlení), jeho¾ výchozí hodnota je 16.
-</para>
-
-<para>
- Rovnì¾ buïte opatrní na "napùl èerné" pixely na okrajích. V¾dy je rovnì¾
- odstøihnìte, jinak zde budete plýtvat bity, které mù¾ete pou¾ít jinde.
-</para>
-
-<para>
- Poté co provedete v¹e, co jsme si doposud øekli, budete mít video, které asi
- nebude právì 1.85:1 nebo 2.35:1, ale nìkde poblí¾. Mù¾ete spoèítat nový pomìr
- stran ruènì, ale <application>MEncoder</application> nabízí volbu pro
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> nazývanou <option>autoaspect</option>,
- která to za vás udìlá. Nezvìt¹ujte video jen proto, abyste dosáhli ètvercových
- pixelù, pokud je vám milé místo na disku. ©kálování by mìlo být provedeno pøi
- pøehrávání, kdy pøehrávaè pou¾ije pomìr stran ulo¾ený v AVI pro zaji¹tìní
- správného rozli¹ení.
- Nane¹tìstí ne v¹echny pøehrávaèe uplatòují tuto auto¹kálovací informaci,
- tak¾e mù¾ete pøece jen chtít ¹kálovat.
-</para>
-
-<para>
- Nejdøív byste si mìli spoèítat enkódovaný pomìr stran:
- <systemitem>PSo = (©o x (PSa / PRdvd )) / Vo</systemitem>
-<itemizedlist>
-<title>kde:</title>
-<listitem><para>
- ©o a Vo jsou ¹íøka a vý¹ka oøezaného videa,
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- PSa je zobrazovaný pomìr stran, je¾ je obvykle 4/3 nebo 16/9,
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- PRdvd je pomìr pixelù v DVD, který je roven 1.25=(720/576) pro DVD
- v PALu a 1.5=(720/480) pro DVD v NTSC,
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-</para>
-
-<para>
- Pak si mù¾ete spoèítat rozli¹ení X a Y podle urèitého faktoru kvality komprese
- (CQ):
- <systemitem>RozY = INT(SQRT( 1000*Datový_tok/25/PSo/CQ )/16) * 16</systemitem>
- a
- <systemitem>RozX = INT( RozY * PSo / 16) * 16</systemitem>
-</para>
-
-<para>
- Dobøe, ale co je ten CQ?
- CQ odpovídá poètu bitù na pixel a na snímek v zakódování. Jinými slovy, èím
- vy¹¹í je CQ, tím ni¾¹í je ¹ance uvidìt enkódovací artefakty.
- Pokud ov¹em máte cílový rozmìr va¹eho filmu (1 nebo 2 CD napøíklad), máte jen
- omezené mno¾ství bitù, které mù¾ete spotøebovat; tak¾e je nutné najít vhodný
- kompromis mezi komprimovatelností a kvalitou.
-</para>
-
-<para>
- CQ závisí jak na datovém toku, tak na rozli¹ení filmu. Abyste zvý¹ili CQ,
- obvykle zmen¹íte daný film, tak¾e je datový tok spoèítán ve funkci cílové
- velikosti a délky filmu, které jsou konstantní.
- CQ pod 0.18 obvykle vede k velmi ètvereèkovanému obrazu, proto¾e není dostatek
- bitù pro zakódování informací ka¾dého makrobloku (MPEG4, stejnì jako mnoho
- jiných kodekù seskupuje pixely do blokù pøi komprimaci obrázku; pokud není
- dostatek bitù, jsou viditelné hranice tìchto blokù).
- Proto je rozumné volit CQ v rozmezí 0.20 a¾ 0.22 pro rip na 1 CD a
- 0.26 a¾ 0.28 pro 2 CD.
-</para>
-
-<para>
- Prosíme berte v potaz, ¾e CQ je jen informaèní pomùcka závisející na
- enkódovaném obsahu. CQ okolo 0.18 mù¾e být dostateènì dobrý pro Bergmana,
- na rozdíl od filmu jako je Matrix, který obsahuje mnoho rychlých scén.
- Na druhou stranu je zbyteèné zvy¹ovat CQ vý¹ ne¾ 0.30, jeliko¾ budete plýtvat
- bity za minimální zisk kvality.
-</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-audio">
-<title>Zvuk</title>
-
-<para>
- Zvuk je mnohem jednodu¹¹í problém k øe¹ení: pokud prahnete po kvalitì, prostì
- jej nechte tak jak je.
- Dokonce i AC3 5.1 datové proudy mají nanejvý¹ 448Kbitù/s a stojí za ka¾dý bit.
- Mo¾ná jste v poku¹ení pøevést zvuk do Ogg Vorbis pøi vysoké kvalitì, ale jen
- proto, ¾e dnes nemáte A/V receiver pro hardwarové dekódování AC3 neznamená,
- ¾e jej nebudete mít zítra. Pøipravte své DVD ripy zachováním AC3 datových
- proudù.
- Datový proud AC3 mù¾ete zachovat buï jeho zkopírováním pøímo do video proudu
- <link linkend="menc-feat-mpeg4">bìhem enkódování</link>.
- Také mù¾ete extrahovat AC3 proud, abyste jej pak namixovali do nosièù jako je
- NUT nebo Matroska.
- <screen>mplayer <replaceable>zdrojový_soubor.vob</replaceable> -aid 129 -dumpaudio -dumpfile <replaceable>zvuk.ac3</replaceable></screen>
- vytáhne do souboru <replaceable>zvuk.ac3</replaceable> zvukovou stopu
- èíslo 129 ze souboru <replaceable>zdrojový_soubor.vob</replaceable> (NB: DVD
- VOB soubory obvykle pou¾ívají odli¹né èíslování audia,
- co¾ znamená, ¾e VOB zvuková stopa 120 je druhou zvukovou stopou v souboru).
-</para>
-
-<para>
- Nìkdy ov¹em opravdu nemáte jinou mo¾nost ne¾ dále zkomprimovat zvuk, aby vám
- zbylo více bitù na video.
- Vìt¹ina lidí volí komprimaci buï pomocí MP3 nebo Vorbis audio kodekù.
- Zatímco ten druhý je efektivnìj¹í z prostorového hlediska, MP3 je lépe
- podporován hardwarovými pøehrávaèi, aèkoli èasy se mìní.
-</para>
-
-<para>
- Nejdøíve ze v¹eho budete muset pøevést DVD zvuk do WAV souboru, který pak
- pou¾ije zvukový kodek jako vstup.
- Napøíklad:
- <screen>mplayer <replaceable>zdrojový_soubor.vob</replaceable> -ao pcm:file=<replaceable>výsledný_zvuk.wav</replaceable> -vc dummy -aid 1 -vo null</screen>
- vylije druhou zvukovou stopu ze souboru
- <replaceable>zdrojový_soubor.vob</replaceable> do souboru
- <replaceable>výsledný_zvuk.wav</replaceable>.
- Mìli byste normalizovat zvuk pøed enkódováním, proto¾e DVD zvukové stopy jsou
- obvykle nahrávány pøi nízkých hlasitostech.
- Mù¾ete napøíklad pou¾ít nástroj <application>normalize</application>, který je
- k dispozici ve vìt¹inì distribucí.
- Pokud pou¾íváte Windows, stejnou práci udìlá nástroj jako
- <application>BeSweet</application>.
- Komprimovat budete buï ve Vorbisu nebo MP3.
- Napøíklad:
- <screen>oggenc -q1 <replaceable>cílový_zvuk.wav</replaceable></screen>
- provede enkódování <replaceable>cílového_zvuku.wav</replaceable> s kvalitou 1,
- která pøibli¾nì odpovídá 80Kb/s a je to minimální kvalita na kterou byste mìli
- enkódovat, pokud vám zále¾í na kvalitì.
- Poznamenejme, ¾e <application>MEncoder</application> v souèasnosti neumí
- muxovat Vorbis zvukové stopy do výstupního souboru, proto¾e podporuje pouze
- AVI a MPEG kontejnery jako výstup. Pro oba platí, ¾e nìkteré pøehrávaèe mohou
- mít problémy s udr¾ením audio/video synchronizace, pokud je pøítomen VBR zvuk
- jako je Vorbis.
- Nemìjte obavy, v tomto dokumentu vám uká¾eme, jak to lze udìlat pomocí
- programù tøetích stran.
-</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-interlacing">
-<title>Prokládání a Telecine</title>
-
-<para>
- Témìø ve¹keré filmy jsou natáèeny pøi 24 snímcích/s. Jeliko¾ NTSC má
- snímkovou rychlost 30000/1001 snímkù/s, je tøeba provést úpravu tìchto
- 24 snímkù/s videí, aby mìly správnou NTSC snímkovou rychlost. Tato úprava se
- jmenuje 3:2 pulldown a obecnì je známa jako telecine (proto¾e je pulldown
- èasto provádìn bìhem pøenosu filmu na video) a, jednodu¹e øeèeno, pracuje tak,
- ¾e se film zpomalí na 24000/1001 snímkù/s a ka¾dý ètvrtý snímek se zopakuje.
-</para>
-
-<para>
- Naopak ¾ádné speciální úpravy se neprovádìjí videu pro PAL DVD, která bì¾í
- pøi 25 snímcích/s. (Technicky lze na PAL provést telecine, tzv. 2:2 pulldown,
- ale v praxi se nepou¾ívá.) Film s 24 snímky/s je jednodu¹e pøehráván rychlostí
- 25 snímkù/s. Výsledkem je, ¾e video bì¾í o nìco rychleji, ale pokud nejste
- vetøelec, tak si rozdílu ani nev¹imnete. Vìt¹ina filmù má navíc vý¹kovì
- korigovaný zvuk, tak¾e pøi pøehrávání 25 snímkù/s v¹e zní jak má i pøesto, ¾e
- zvuk (a proto i celé video) má o 4% krat¹í dobu pøehrávání ne¾ NTSC DVD.
-</para>
-
-<para>
- Jeliko¾ video na PAL DVD nebylo upravováno, nemusíte si dìlat starosti s jeho
- snímkovou rychlostí. Zdroj má 25 snímkù/s, vá¹ rip také. Pokud ov¹em ripujete
- NTSC DVD film, musíte provést inverzní telecine.
-</para>
-
-<para>
- Filmy toèené rychlostí 24 snímkù/s jsou na NTSC DVD ulo¾eny buï jako
- 30000/1001 po telecine, nebo jako progresivní (neprokládaný) se snímkovou
- 24000/1001 snímkù/s, na kterých by mìl provést telecine DVD pøehrávaè za letu.
- Není to ale zákon: nìkteré TV série jsou prokládané (napø. Buffy Lovec upírù),
- zatímco jiné jsou porùznu neprokládané nebo prokládané (napø. Andìl, nebo 24
- hodin).
-</para>
-
-<para>
- Doporuèujeme, abyste si pøeèetli sekci o tom
- <link linkend="menc-feat-telecine">Jak si poradit s telecine a prokladem na NTSC DVD</link>
- a nauèili se jak vyu¾ít rùzné mo¾nosti.
-</para>
-
-<para>
- Pokud ov¹em vìt¹inou ripujete pouze filmy, nejspí¹ se setkáváte
- s neprokládaným nebo prokládaným videem 24 snímkù/s. V tom pøípadì mù¾ete
- pou¾ít <option>pullup</option> filtr <option>-vf pullup,softskip</option>.
-</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-encoding-interlaced">
-<title>Enkódování prokládaného videa</title>
-
-<para>
- Pokud je film, který chcete enkódovat, prokládaný (NTSC video nebo
- PAL video), budete si muset vybrat, zda jej chcete "odprolo¾it" nebo ne.
- Zatímco odstranìní prokladu uèiní vá¹ film pou¾itelným na progresivnì
- vykreslovaných zobrazovaèích jako jsou poèítaèové monitory a projektory.
- Cenou za to je, sní¾ení rychlosti z 50 nebo 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu
- na 25 nebo 30000/1001 snímkù za sekundu a zhruba polovina informací bude
- z va¹eho filmu ztracena ve scénách s významným mno¾stvím pohybu.
-</para>
-
-<para>
- Proto pokud enkódujete ve vysoké kvalitì pro archivaèní úèely, doporuèujeme
- ponechat film prokládaný.
- V¾dy mù¾ete provést odstranìní prokladu pøi pøehrávání pokud zobrazujete
- na progresivním zaøízení a pøehrávaèe v budoucnosti budou schopny odstraòovat
- proklad v plné pùlsnímkové rychlosti, èili odvozovat 50 nebo 60000/1001
- úplných snímkù za sekundu z prokládaného videa.
-</para>
-
-<para>
-Kdy¾ pracujete s prokládaným videem, musíte zvlá¹tì dbát na:
-</para>
-
-<orderedlist>
-<listitem><para>
- Vý¹ka a svislé odsazení musí být násobkem 4.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Jakékoli svislé ¹kálování musí být provedeno v prokládaném re¾imu.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Postprocesní a od¹umovací filtry nemusí pracovat podle oèekávání,
- dokud nezaøídíte, aby zpracovávaly najednou pouze jeden pùlsnímek a
- mohou vám po¹kodit video pøi nesprávném pou¾ití.
-</para></listitem>
-</orderedlist>
-
-<para>
-S vìdomím tìchto souvislostí vám pøedkládáme první pøíklad:
-</para>
-<screen>
- mencoder <replaceable>capture.avi</replaceable> -mc 0 -oac lavc -ovc lavc -lavcopts \
- vcodec=mpeg2video:vbitrate=6000:ilmv:ildct:acodec=mp2:abitrate=224
-</screen>
-<para>
-Pov¹imnìte si voleb <option>ilmv</option> a <option>ildct</option>.
-</para>
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-filtering">
-<title>Filtrování</title>
-
-<para>
- Obecnì byste mìli filtrovat video tak málo, jak je to jen mo¾né, abyste
- zùstali co nejblí¾ DVD originálu. Oøezání je èasto nutné (jak jsme ji¾ øekli),
- ale ne¹kálujte video. Aèkoli zmen¹ení rozli¹ení je obèas upøednostòováno pøed
- pou¾itím vy¹¹ích kvantizerù, musíme se vyhnout obìma pøípadùm: pamatujme, ¾e
- jsme se ji¾ na zaèátku rozhodli obìtovat bity za kvalitu.
-</para>
-
-<para>
- Rovnì¾ neupravujte gamu, kontrast, jas, atd. Co vypadá dobøe na va¹í
- obrazovce, nemusí vypadat dobøe na jiných. Tato pøizpùsobení by mìla být
- provádìna pouze pøi pøehrávání.
-</para>
-
-<para>
- Jednu vìc byste v¹ak udìlat mìli, a to protáhnout video velmi lehkým
- od¹umovací filtr, jako je <option>-vf hqdn3d=2:1:2</option>.
- Opìt je to proto, abychom mohli nìkteré bity lépe vyu¾ít: proè s nimi plýtvat
- na ¹um, kdy¾ si jej mù¾ete pøidat pøi pøehrávání? Zvý¹ení parametrù pro
- <option>hqdn3d</option> je¹tì více zvý¹í komprimovatelnost, ale pokud to
- pøe¾enete, riskujete zhor¹ení viditelnosti obrazu. Doporuèené hodnoty okolo
- (<option>2:1:2</option>) jsou dost konzervativní; mìli byste volnì
- experimentovat s vy¹¹ími hodnotami a posoudit výsledek sami.
-</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-lavc-encoding-options">
-<title>Enkódovací volby libavcodecu</title>
-
-<para>
- V ideálním pøípadì byste asi chtìli jen øíct enkodéru, aby se pøepnul do
- re¾imu "vysoká kvalita" a ¹el na to.
- To by bylo jistì hezké, ale nane¹tìstí je to tì¾ké zavést, jeliko¾ rùzné
- volby enkódování vedou k rùzné kvalitì v závislosti na zdrojovém materiálu.
- To proto, ¾e komprese závisí na vizuálních vlastnostech daného videa.
- Napøíklad anime a ¾ivá akce mají zcela rozdílné vlastnosti a tedy vy¾adují
- odli¹né volby pro dosa¾ení optimálního enkódování.
- Dobrá zpráva je, ¾e nìkteré volby by nikdy nemìly chybìt, jako
- <option>mbd=2</option>, <option>trell</option> a <option>v4mv</option>.
- Podrobný popis obvyklých enkódovacích voleb naleznete ní¾e.
-</para>
-
-
-<itemizedlist>
-<title>Volby k nastavení:</title>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">vmax_b_frames</emphasis>: 1 nebo 2 je v poøádku,
- v závislosti na filmu.
- Poznamenejme, ¾e libavcodec zatím nepodporuje uzavøený GOP (volba
- <option>cgop</option> zatím nepracuje), tak¾e DivX5 nebude schopen dekódovat
- nic enkódovaného s B-snímky.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">vb_strategy=1</emphasis>: pomáhá ve scénách s rychlým
- pohybem.
- Vy¾aduje vmax_b_frames >= 2.
- V nìkterých videích mù¾e vmax_b_frames sní¾it kvalitu, ale vmax_b_frames=2
- spolu s vb_strategy=1 pomù¾e.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">dia</emphasis>: okruh vyhledávání pohybu. Èím vìt¹í, tím
- lep¹í a pomalej¹í.
- Záporné hodnoty mají úplnì jiný význam.
- Dobrými hodnotami jsou -1 pro rychlé enkódování, nebo 2-4 pro pomalej¹í.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">predia</emphasis>: pøedprùchod pro vyhledávání pohybu.
- Není tak dùle¾itý jako dia. Dobré hodnoty jsou 1 (výchozí) a¾ 4. Vy¾aduje
- preme=2, aby byla opravdu k nìèemu.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">cmp, subcmp, precmp</emphasis>: Porovnávací funkce pro
- odhad pohybu.
- Experimentujte s hodnotami 0 (výchozí), 2 (hadamard), 3 (dct) a 6 (omezení
- datového toku).
- 0 je nejrychlej¹í a dostateèná pro precmp.
- Pro cmp a subcmp je 2 dobrá pro anime a 3 zase pro ¾ivou akci.
- 6 mù¾e, ale nemusí být o nìco lep¹í, ale je pomalá.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">last_pred</emphasis>: Poèet prediktorù pohybu
- pøebíraných z pøedchozího snímku.
- 1-3 nebo tak pomù¾ou za cenu men¹ího zdr¾ení.
- Vy¹¹í hodnoty jsou v¹ak pomalé a nepøiná¹í ¾ádný dal¹í u¾itek.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">cbp, mv0</emphasis>: Ovládá výbìr makroblokù.
- Malá ztráta rychlosti za malý zisk kvality.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">qprd</emphasis>: adaptivní kvantizace zalo¾ená na
- komplexnosti makrobloku.
- Mù¾e pomoci i u¹kodit v závislosti na videu a ostatních volbách.
- Toto mù¾e zpùsobovat artefakty, pokud nenastavíte vqmax na nìjakou rozumnì
- malou hodnotu (6 je dobrá, mo¾ná byste ale mìli jít a¾ na 4); vqmin=1 mù¾e
- také pomoci.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">qns</emphasis>: velmi pomalá, zvlá¹» v kombinaci
- s qprd.
- Tato volba nutí enkodér minimalizovat ¹um díky kompresi artefaktù, místo aby
- se sna¾il striktnì zachovávat vìrnost videa. Nepou¾ívejte ji, pokud jste ji¾
- nezkusili v¹echno ostatní kam a¾ to ¹lo a výsledek pøesto není dost dobrý.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">vqcomp</emphasis>: Vylep¹ení ovládání datového toku.
- Dobré hodnoty se li¹í podle videa. Mù¾ete to bezpeènì ponechat jak to je,
- pokud chcete.
- Sní¾ením vqcomp pustíte více bitù do scén s nízkou komplexností, zvý¹ením je
- po¹lete do scén s vysokou komplexností (výchozí: 0.5, rozsah: 0-1. doporuèený
- rozsah: 0.5-0.7).
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">vlelim, vcelim</emphasis>: Nastaví jediný koeficient
- prahu eliminace pro jasové a barevné roviny.
- Ty jsou enkódovány oddìlenì ve v¹ech MPEGu podobných algoritmech.
- My¹lenka stojící za tìmito volbami je pou¾ití dobré heuristiky pro urèení,
- zda je zmìna v bloku men¹í ne¾ vámi nastavený práh a v tom pøípadì se blok
- enkóduje jako "nezmìnìný".
- To ¹etøí bity a mo¾ná i zrychlí enkódování. vlelim=-4 a vcelim=9 se zdají být
- dobré pro hrané filmy, ale pøíli¹ nepomohou s anime; pokud enkódujete anime,
- mìli byste je asi nechat beze zmìn.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">qpel</emphasis>: Odhad pohybu s pøesností na ètvrt
- pixelu. MPEG-4 pou¾ívá pøesnost na pùl pixelu jako výchozí pøi vyhledávání
- pohybu, proto je tato volba spojena s urèitou re¾ií, jeliko¾ se do výstupního
- souboru ukládá více informací.
- Kompresní zisk/ztráta závisí na filmu, ale obvykle to není pøíli¹ efektivní
- na anime.
- qpel v¾dy zpùsobí zvý¹ení výpoèetní nároènosti dekódování (v praxi +20% èasu
- CPU).
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">psnr</emphasis>: neovlivní aktuální enkódování, ale
- zaznamená typ/velikost/kvalitu ka¾dého snímku do log souboru a na konci vypí¹e
- souhrnný PSNR (odstup signálu od ¹umu).
-</para></listitem>
-
-</itemizedlist>
-
-<itemizedlist>
-<title>Volby se kterými nedoporuèujeme si hrát:</title>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">vme</emphasis>: Výchozí je nejlep¹í.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">lumi_mask, dark_mask</emphasis>: Psychovizuálnì
- adaptivní kvantizace.
- Nehrajte si s tìmito volbami, pokud vám jde o kvalitu. Rozumné hodnoty mohou
- být efektivní ve va¹em pøípadì, ale pozor, je to velmi subjektivní.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">scplx_mask</emphasis>: Sna¾í se pøedcházet blokovým
- artefaktùm, ale postprocesing je lep¹í.
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-example">
-<title>Pøíklad</title>
-
-<para>
- Tak¾e jste si koupili zbrusu novou kopii filmu Harry Potter a Tajemná komnata
- (¹irokoúhlou verzi samozøejmì) a chcete si toto DVD ripnout, tak¾e si jej
- mù¾ete pøidat do svého Domácího kino-poèítaèe PC. Je to region 1 DVD, tak¾e je
- v NTSC. Ní¾e uvedený pøíklad je stále vhodný i pro PAL, jen musíte vynechat
- <option>-ofps 24000/1001</option> (proto¾e výstupní snímková rychlost je
- shodná se vstupní) a pøirozenì budou rozdílné souøadnice pro oøez.
-</para>
-
-<para>
- Po spu¹tìní <option>mplayer dvd://1</option>, postupujeme podle informací
- obsa¾ených v sekci <link linkend="menc-feat-telecine">Jak nalo¾it s telecine
- a prokladem v NTSC DVD</link> a zjistíme ¾e je to 24000/1001 neprokládané
- video, tak¾e nepotøebujeme pou¾ít inverzní telecine filtr, jako je
- <option>pullup</option> nebo <option>filmdint</option>.
-</para>
-
-<para>
- Dále musíme zjistit vhodný oøezový obdélník, tak¾e pou¾ijeme filtr cropdetect:
-
- <screen>mplayer dvd://1 -vf cropdetect</screen>
-
- Ujistìte se, ¾e jste pøe¹li pøes zaplnìný snímek (nìjakou jasnou scénu) a
- v konzoli <application>MPlayer</application>u uvidíte:
-
- <screen>crop area: X: 0..719 Y: 57..419 (-vf crop=720:362:0:58)</screen>
-
- Potom pøehrajeme film s tímto filtrem, abychom otestovali jeho správnost:
-
- <screen>mplayer dvd://1 -vf crop=720:362:0:58</screen>
-
- A zjistíme, ¾e to vypadá zcela v poøádku. Dále se ujistíme, ¾e ¹íøka i vý¹ka
- jsou násobky 16. ©íøka je v poøádku, vý¹ka ov¹em ne. Proto¾e jsme nepropadli
- v sedmé tøídì z matematiky, víme, ¾e nejbli¾¹ím násobkem 16 ni¾¹ím ne¾ 362 je
- 352.
-</para>
-
-<para>
- Mohli bychom pou¾ít <option>crop=720:352:0:58</option>, ale bude lep¹í
- ustøihnout kousek nahoøe i dole, tak¾e zachováme støed. Zkrátili jsme vý¹ku
- o 10 pixelù, ale nechceme zvý¹it odsazení y o 5 pixelù, proto¾e je to liché
- èíslo, co¾ by nepøíznivì ovlivnilo kvalitu. Místo toho zvý¹íme odsazení y o 4
- pixely:
-
- <screen>mplayer dvd://1 -vf crop=720:352:0:62</screen>
-
- Dal¹í dùvod pro odstøi¾ení pixelù shora i zdola je to, ¾e si mù¾eme být jisti
- odstøi¾ením napùl èerných pixelù pokud existují. Pokud je v¹ak va¹e video
- telecinováno, ujistìte se, ¾e máte v øetìzu filtrù <option>pullup</option>
- filtr (nebo jiný filtr pro inverzi telecine, který hodláte pou¾ít) je¹tì pøed
- odstranìním prokladu a oøezem. (Pokud se rozhodnete zachovat va¹e video
- prokládané, pak se ujistìte, ¾e va¹e vertikální odsazení (offset)
- je násobkem 4.)
-</para>
-
-<para>
- Pokud si dìláte starosti se ztrátou tìch 10 pixelù, mo¾ná radìji sní¾íte
- rozmìry na nejbli¾¹í násobek 16. Øetìzec filtrù by pak vypadal asi takto:
-
- <screen>-vf crop=720:362:0:58,scale=720:352</screen>
-
- Takovéto zmen¹ení videa bude znamenat ztrátu malého mno¾ství detailù, co¾ bude
- pravdìpodobnì stì¾í postøehnutelné. Zvìt¹ování by naopak vedlo ke sní¾ení
- kvality (pokud byste nezvý¹ili datový tok). Oøez odstraní tyto pixely úplnì.
- To je jedna z vìcí, kterou byste si mìli uvá¾it pro ka¾dý pøípad zvlá¹».
- Napøíklad pokud bylo DVD video vyrobeno pro televizi, mìli byste se vyvarovat
- vertikálnímu ¹kálování, jeliko¾ poèet øádkù odpovídá originální nahrávce.
-</para>
-
-<para>
- Pøi prohlídce jsme zjistili, ¾e video je pomìrnì akèní, s vysokým poètem
- detailù, tak¾e jsme zvolili datový tok 2400 Kbitù.
-</para>
-
-<para>
- Nyní jsme pøipraveni provést dvouprùchodové enkódování. Prùchod jedna:
-
- <screen>mencoder dvd://1 -ofps 24000/1001 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
--lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2400:v4mv:mbd=2:trell:cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3:autoaspect:vpass=1 \
--o Harry_Potter_2.avi</screen>
-
- A prùchod dva je stejný, jen nastavíme <option>vpass=2</option>:
-
- <screen>mencoder dvd://1 -ofps 24000/1001 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
--lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2400:v4mv:mbd=2:trell:cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3:autoaspect:vpass=2 \
--o Harry_Potter_2.avi</screen>
-</para>
-
-<para>
- Volby <option>v4mv:mbd=2:trell</option> velmi zvý¹í kvalitu za cenu èasové
- nároènosti enkódování. Vcelku není dùvod tuto volbu vypustit, pokud je
- primárním cílem kvalita. Volby <option>cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3</option>
- vyberou porovnávací funkci, která poskytuje lep¹í kvalitu, ne¾ výchozí.
- S tímto parametrem mù¾ete zkusit experimentovat (nahlédnìte do man stránky pro
- seznam mo¾ných hodnot), jeliko¾ rùzné funkce mohou mít velký vliv na kvalitu
- v závislosti na zdrojovém materiálu. Napøíklad pokud zjistíte, ¾e
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> produkuje pøíli¹ mnoho
- ètvereèkových artefaktù, mù¾ete zkusit zvolit experimentální NSSE jako
- porovnávací funkci pøes <option>*cmp=10</option>.
-</para>
-
-<para>
- V pøípadì tohoto filmu bude výsledné AVI dlouhé 138 minut a veliké kolem 3GB.
- A proto¾e jste øekli, ¾e na velikosti nezále¾í, je to pøijatelná velikost.
- Ale pokud byste jej chtìli men¹í, mù¾ete zkusit ni¾¹í datový tok.
- Efekt zvy¹ování datového toku se toti¾ neustále sni¾uje, tak¾e zatímco je
- zlep¹ení po zvý¹ení z 1800 Kbitù na 2000 Kbitù zjevné, nemusí být ji¾ tak
- velké nad 2000 Kbitù. Beze v¹eho s tím experimentujte, dokud nebudete
- spokojeni.
-</para>
-
-<para>
- Jeliko¾ jsme protáhli video od¹umovacím filtrem, mìli bychom jej trochu pøidat
- bìhem pøehrávání. To, spolu s <option>spp</option> post-procesním filtrem,
- znatelnì zvý¹í vnímanou kvalitu a pomù¾e odstranit ètvereèkové artefakty ve
- videu. S <application>MPlayer</application>ovou volbou <option>autoq</option>
- mù¾e být mno¾ství postprocesingu provádìného filtrem spp pøizpùsobováno
- vytí¾ení CPU. V tuto chvíli rovnì¾ mù¾ete provést korekci gama a/nebo barevnou
- korekci k dosa¾ení nejlep¹ích výsledkù. Napøíklad:
-
- <screen>mplayer Harry_Potter_2.avi -vf spp,noise=9ah:5ah,eq2=1.2 -autoq 3</screen>
-
-</para>
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-muxing">
-<title>Muxování (multiplexování)</title>
-<para>
- Nyní, kdy¾ máte své video enkódované, budete jej nejspí¹ chtít muxovat
- s jedním nebo více zvukovými stopami do nosného filmového formátu, jako je
- AVI, MPEG, Matroska nebo NUT.
- <application>MEncoder</application> je zatím schopen zvuk a video zapracovat
- pouze do nosných formátù MPEG a AVI.
- Napøíklad:
- <screen>mencoder -oac copy -ovc copy -o <replaceable>výstupní_film.avi</replaceable> -audiofile <replaceable>vstupní_audio.mp2</replaceable> <replaceable>vstupní_video.avi</replaceable></screen>
- To by mìlo slouèit video soubor <replaceable>vstupní_video.avi</replaceable>
- a zvukový soubor <replaceable>vstupní_audio.mp2</replaceable>
- do AVI souboru <replaceable>výstupní_film.avi</replaceable>.
- Tento pøíkaz pracuje s MPEG-1 layer I, II a III (známým jako MP3) zvukem,
- WAV a také nìkolika dal¹ími formáty zvuku.
-</para>
-
-<para>
- <application>MEncoder</application> obsahuje experimentální podporu pro
- <systemitem class="library">libavformat</systemitem>, co¾ je knihovna
- z projektu FFmpeg, která podporuje muxování a demuxování celé øady nosných
- formátù.
- Napøíklad:
- <screen>mencoder -oac copy -ovc copy -o <replaceable>výstupní_film.asf</replaceable> -audiofile <replaceable>vstupní_audio.mp2</replaceable> <replaceable>vstupní_video.avi</replaceable> -of lavf -lavfopts format=asf</screen>
- To provede stejnou èinnost jako pøedchozí pøíklad, av¹ak výstupním formátem
- bude ASF.
- Prosím berte na vìdomí, ¾e tato podpora je velmi experimentální (ale de ode
- dne lep¹í) a bude funkèní pouze pokud jste zkompilovali
- <application>MPlayer</application> s podporou pro
- <systemitem class="library">libavformat</systemitem> (co¾ znamená, ¾e
- pøedkompilovaná binární verze nebude vìt¹inou fungovat).
-</para>
-
-<sect3 id="menc-feat-dvd-mpeg4-muxing-avi-limitations">
-<title>Limitace nosného formátu AVI</title>
-<para>
- Aèkoli je to po MPEG-1 nejpodporovanìj¹í nosný formát, má AVI i jisté
- zásadní nedostatky. Snad nejviditelnìj¹í je re¾ie.
- Na ka¾dý chunk AVI souboru je 24 bajtù ztraceno na hlavièky a index.
- To se projeví asi 5 MP na hodinu, neboli 1-2.5% prodlou¾ení 700 MB filmu.
- Nevypadá to jako mnoho, ale mù¾e to znamenat rozdíl mezi mo¾ností pou¾ít
- video pøi 700 kbitech/s nebo 714 kbitech/s a tady se ka¾dý bit projeví na
- kvalitì.
-</para>
-
-<para>
- Navíc k této neefektivitì má AVI také následující hlavní omezení:
-</para>
-
-<orderedlist>
-<listitem>
-<para>
- Mù¾e být uchováván pouze obsah s konstantní snímkovou rychlostí. To je
- zvlá¹tì omezující, kdy¾ má pùvodní materiál, který chcete enkódovat, smí¹ený
- obsah. Napøíklad smìs NTSC videa a filmového materiálu.
- Jistì¾e jsou zde cestièky, které umo¾ní ulo¾it obsah se smí¹enou snímkovou
- rychlostí v AVI, ale ty zvy¹ují (ji¾ tak velkou) re¾ii pìtinásobnì nebo víc,
- proto nejsou praktické.
-</para>
-</listitem>
-<listitem>
-<para>
- Zvuk v AVI musí mít buï konstantní datový tok (CBR) nebo konstantní velikost
- rámce (èili v¹echny rámce se dekódují na stejný poèet vzorkù).
- Nane¹tìstí ten nejefektivnìj¹í kodek, Vorbis, nesplòuje ani jeden z tìchto
- po¾adavkù.
- Pokud tedy plánujete ulo¾it svùj film do AVI, budete muset pou¾ít ménì
- efektivní kodek, jako MP3 nebo AC3.
-</para>
-</listitem>
-</orderedlist>
-
-<para>
- Z vý¹e uvedených dùvodù <application>MEncoder</application> zatím
- nepodporuje promìnnou snímkovou rychlost ani enkódování do Vorbisu.
- Nemusíte to v¹ak pova¾ovat za omezení, jestli¾e je
- <application>MEncoder</application> jediným nástrojem pro va¹e
- enkódování. Nakonec je mo¾né pou¾ít <application>MEncoder</application> pouze
- pro enkódování videa a pak pou¾ít externí nástroje pro enkódování zvuku a
- namuxování do jiného nosného formátu.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-dvd-mpeg4-muxing-matroska">
-<title>Muxování do nosného formátu Matroska</title>
-<para>
- Matroska je svobodný a otevøený standard nosného formátu, zamìøený na
- nabídku mnoha pokroèilých vlastností, které star¹í nosné formáty, jako AVI,
- nemohou poskytnout.
- Napøíklad Matroska podporuje zvuk s promìnným datovým tokem (VBR),
- promìnné snímkové rychlosti (VFR), kapitoly, pøílohy souborù, kód pro
- detekci chyb (EDC) a moderní A/V kodeky jako "Advanced Audio
- Coding" (AAC), "Vorbis" nebo "MPEG-4 AVC" (H.264), z nich¾ ¾ádný nelze
- pou¾ít v AVI.
-</para>
-
-<para>
- Nástroje pro vytváøení Matroska souborù jsou souhrnnì nazvány 
- <application>mkvtoolnix</application> a jsou dostupné pro vìt¹inu Unixových
- platforem a stejnì tak <application>Windows</application>.
- Proto¾e je Matroska otevøený standard, mù¾ete najít jiné nástroje, které vám
- lépe padnou, ale proto¾e mkvtoolnix je nejroz¹íøenìj¹í a je podporován
- pøímo Matroska týmem, pokryjeme jen jejich pou¾ití.
-</para>
-
-<para>
- Asi nejsnaz¹í zpùsob, jak zaèít s Matroskou je pou¾ít 
- <application>MMG</application>, grafickou nadstavbu dodávanou s
- <application>mkvtoolnix</application> a øídit se
- <ulink url="http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/doc/mkvmerge-gui.html">návodem k mkvmerge GUI (mmg)</ulink>
-</para>
-
-<para>
- Mù¾ete rovnì¾ muxovat zvukové a video soubory z pøíkazového øádku:
- <screen>mkvmerge -o <replaceable>výstup.mkv</replaceable> <replaceable>vstupní_video.avi</replaceable> <replaceable>vstupní_audio1.mp3</replaceable> <replaceable>vstupní_audio2.ac3</replaceable></screen>
- To spojí video soubor <replaceable>vstupní_video.avi</replaceable>
- a dva zvukové soubory <replaceable>vstupní_audio1.mp3</replaceable>
- a <replaceable>vstupní_audio2.ac3</replaceable> do Matroska souboru
- <replaceable>výstup.mkv</replaceable>.
- Matroska, jak jsme ji¾ øekli, umí mnohem víc ne¾ to, jako více zvukových stop
- (vèetnì doladìní audio/video synchronizace), kapitoly, titulky, støíhání,
- atd...
- Detaily naleznete v dokumentaci k tìmto aplikacím.
-</para>
-
-</sect3>
-
-</sect2>
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="menc-feat-x264">
-<title>Enkódování s <systemitem class="library">x264</systemitem> kodekem</title>
-<para>
- <systemitem class="library">x264</systemitem> je svobodná knihovna pro
- enkódování H.264/AVC video proudù.
- Pøe zahájením enkódování budete muset <link linkend="codec-x264-encode">
- nastavit její podporu v<application>MEncoder</application>u</link>.
-</para>
-
-<sect2 id="menc-feat-x264-intro">
-<title>Jaké volby bychom mìli nastavit pro nejlep¹í výsledky?</title>
-
-<para>
- Zaènìte prosím prostudováním èásti
- <systemitem class="library">x264</systemitem> v man stránce
- <application>MPlayer</application>u.
- Tato sekce je zamý¹lena jako doplnìk man stránky.
-</para>
-
-<orderedlist>
-<title>Obecnì jsou zde tøi typy uva¾ování pøi volbì vhodných voleb enkodéru:
-</title>
- <listitem><para>Èasová nároènost enkódování vs. kvalita</para></listitem>
- <listitem><para>Volby rozhodující o typu snímkù</para></listitem>
- <listitem><para>Volby ovlivòující kontrolu datového toku a kvantizaci</para></listitem>
-</orderedlist>
-
-<para>
- Tento návod se vìt¹inou zamìøuje na první skupinu voleb.
- Dal¹í dvì skupiny èasto zále¾í na osobních preferencích a individuálních
- po¾adavcích.
-</para>
-
-<para>
- Ne¾ budeme pokraèovat, poznamenejme, ¾e tento návod pou¾ívá jediné mìøítko
- kvality: celkový PSNR.
- Struèné vysvìtlení co je to PSNR, naleznete
- <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/PSNR">ve Wikipedii pod heslem PSNR</ulink>.
- Celkové PSNR je poslední hlá¹ené PSNR èíslo pøi zaøazení volby
- <option>psnr</option> v <option>x264encopts</option>.
- Kdykoli pí¹eme o PSNR, je jedním z pøedpokladù tohoto sdìlení
- to, ¾e jsou pou¾ity shodné datové toky.
-</para>
-
-<para>
- Témìø v¹echny komentáøe v tomto návodu pøedpokládají, ¾e enkódujete
- dvouprùchodovì.
- Pøi porovnávání voleb jsou zde dva hlavní dùvody pro pou¾ití dvouprùchodového
- enkódování.
- Zaprvé, dvouprùchodové enkódování vám získá zhruba 1dB PSNR, co¾ je
- znatelný rozdíl.
- Zadruhé, testování voleb pomocí pøímého porovnání kvality v jednoprùchodových
- výsledcích je pochybné, jeliko¾ se datový tok znaènì li¹í s ka¾dým
- enkódováním.
- Není v¾dy snadné urèit, zda se zmìnila kvalita díky zmìnì voleb, nebo
- z vìt¹í èásti odpovídají zmìnám datového toku.
-</para>
-
-<para>
- Z voleb, které umo¾òují vymìnit èas za kvalitu, jsou obvykle nejdùle¾itìj¹í
- <option>subq</option> a <option>frameref</option>.
- Máte-li zájem ovlivnit jak rychlost, tak kvalitu, jsou to první volby,
- které byste mìli zvá¾it.
-</para>
-
-<para>
- Ve smyslu rychlosti se spolu volby <option>frameref</option> a
- <option>subq</option> velmi silnì ovlivòují.
- Zku¹enosti ukazují, ¾e pøi jednom referenèním snímku si
- <option>subq=5</option> vezme asi o 35% více èasu ne¾
- <option>subq=1</option>.
- Pøi 6 referenèních snímcích naroste spomalení nad 60%.
- Vliv <option>subq</option> na PSNR se zdá být pomìrnì stálý,
- bez ohledu na poèet referenèních snímkù.
- Typicky <option>subq=5</option> získá 0.2-0.5 dB
- celkového PSNR pøes <option>subq=1</option>.
- To je obvykle ji¾ viditelné.
-</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-x264-encoding-options">
-<title>Enkódovací volby x264</title>
-
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">frameref</emphasis>:
- Výchozí nastavení <option>frameref</option> je 1, ale nemìlo by to být bráno
- tak, ¾e je rozumné nastavovat jej na 1.
- Pouhé zvý¹ení <option>frameref</option> na 2 získá okolo
- 0.15dB PSNR s 5-10% spomalením, co¾ je zøejmì dobrý obchod.
- <option>frameref=3</option> získá kolem 0.25dB PSNR navíc k
- <option>frameref=1</option>, co¾ ji¾ mù¾e být viditelný
- rozdíl.
- <option>frameref=3</option> je asi o 15% pomalej¹í ne¾
- <option>frameref=1</option>.
- Nane¹tìstí se zisk rychle vytrácí.
- Prø <option>frameref=6</option> mù¾ete oèekávat zisk pouze
- 0.05-0.1 dB nad <option>frameref=3</option> pøi dodateèném
- 15% zpomalení.
- Nad <option>frameref=6</option> je zisk kvality obvykle velmi malý
- (aèkoli byste mìli mít na pamìti, ¾e se to mù¾e výraznì li¹it v závislosti
- na zdrojovém materiálu).
- V pomìrnì typickém pøípadì zlep¹í <option>frameref=12</option>
- celkový PSNR o pouhé 0.02dB nad <option>frameref=6</option>,
- pøi spomalení o 15%-20%.
- Pøi tak vysokých hodnotách <option>frameref</option> lze øíct pouze
- jedinou dobrou vìc, a to ¾e jejich dal¹í zvy¹ování témìø nikdy
- <emphasis role="bold">nesní¾í</emphasis> PSNR, ale dal¹í zisk kvality
- je stì¾í mìøitelný, nato¾ viditelný.
-</para>
-<note><title>Poznámka:</title>
-<para>
- Zvý¹ení <option>frameref</option> na nemístnì vysokou hodnotu
- <emphasis role="bold">mù¾e</emphasis> a
- <emphasis role="bold">obvykle taky sní¾í</emphasis>
- efektivitu kódování, pokud vypnete CABAC.
- Se zapnutým CABAC (výchozí chování) se zdá být mo¾nost nastavit
- <option>frameref</option> "pøíli¹ vysoko" pøíli¹ vzdálená na to,
- abyste se tím museli trápit a v budoucnu mohou optimalizace
- tuto mo¾nost zcela vylouèit.
-</para>
-</note>
-<para>
- Pokud vám zále¾í na rychlosti, bývá vhodným kompromisem pou¾ít
- nízké hodnoty <option>subq</option> a <option>frameref</option>
- v prvním prùchodu a zvý¹it je ve druhém.
- Typicky to má zanedbatelný záporný vliv na koneènou kvalitu:
- Pravdìpodobnì stratíte ménì ne¾ 0.1dB PSNR, co¾ by mìl být a¾ pøíli¹
- malý rozdíl, ne¾ aby byl vidìt.
- Odli¹né hodnoty <option>frameref</option> v¹ak mohou místy ovlivnit
- volbu typu snímku.
- Nejspí¹ to budou ojedinìlé pøípady, ale chcete-li si být zcela jisti,
- zjistìte, jestli va¹e video obsahuje buï blýskavé vzory pøes celou obrazovku,
- nebo rozsáhlé krátkodobé zmìny, které by mohly vynutit I-snímek.
- Nastavte <option>frameref</option> pro první prùchod tak, aby byl
- dostateènì velký pro pokrytí doby bliknutí (nebo zmìny).
- Napøíklad, pokud scéna pøepíná tam a zpìt mezi dvìma obrázky pøes tøi snímky,
- nastavte <option>frameref</option> pro první prùchod na 3 a více.
- Tento pøípad je nejspí¹ zcela ojedinìlý v hraných filmech, ale obèas se
- vyskytuje v záznamech z videoher.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">me</emphasis>:
- Tato volba je urèena pro výbìr metody vyhledávání pohybu.
- Zmìnou této volby jednodu¹e mìníte pomìr kvalita-versus-rychlost.
- Volba <option>me=1</option> je jen o málo procent rychlej¹í ne¾
- výchozí vyhledávání za cenu pod 0.1dB globálního PSNR.
- Výchozí nastavení (<option>me=2</option>) je rozumným kompromisem
- mezi rychlostí a kvalitou. Volba <option>me=3</option> získá o tro¹ku ménì
- ne¾ 0.1dB globální PSNR, pøi spomalení, které se li¹í v závislosti na
- <option>frameref</option>. Pøi vysokých hodnotách
- <option>frameref</option> (øeknìme 12 nebo tak), je <option>me=3</option>
- asi o 40% pomalej¹í ne¾ výchozí <option> me=2</option>. Pøi
- <option>frameref=3</option>, klesne zpùsobené spomalení na
- 25%-30%.
-</para>
-<para>
- Volba <option>me=4</option> pou¾ívá tak rozsáhlé vyhledávání, ¾e je pøíli¹
- pomalá pro praktické vyu¾ití.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">4x4mv</emphasis>:
- Tato volba zapíná pou¾ití podèástí 8x4, 4x8 a 4x4 v predikovaných
- makroblocích. Její aktivace vede k pomìrnì stálé 
- 10%-15% ztrátì rychlosti. Tato volba je pomìrnì neu¾iteèná ve zdroji
- obsahujícím pouze pomalý pohyb, naproti tomu u nìkterých zdrojù s rychlým
- pohybem, pøesnìji zdrojù s velkým mno¾stvím malých pohyblivých objektù,
- mù¾ete oèekávat zisk okolo 0.1dB.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">bframes</emphasis>:
- Pou¾itelnost B-snímkù je ve vìt¹inì ostatních kodekù diskutabilní.
- V H.264 se to zmìnilo: jsou zde nové techniky a typy blokù pro pou¾ití
- v B-snímcích.
- Obvykle i naivní algoritmus pro výbìr B-snímku mù¾e zajistit znatelný
- zisk PSNR.
- Také je zajímavé, ¾e pokud vypnete adaptivní rozhodování o B-snímku
- (<option>nob_adapt</option>), zvý¹í obvykle enkódování s
- <option>bframes</option> o trochu rychlost enkódování.
-</para>
-<para>
- S vypnutým adaptivním rozhodováním o B-snímku
- (<option>x264encopts</option>'s <option>nob_adapt</option>),
- se optimální hodnota této volby obvykle pohybuje od
- <option>bframes=1</option> do <option>bframes=3</option>.
- Se zapnutým adaptivním rozhodováním o B-snímku (výchozí chování),
- je obvykle bezpeèné pou¾ít vy¹¹í hodnoty; enkodér se pokusí sní¾it
- pou¾ití B-snímkù ve scénách, kde by sní¾ily kompresi.
-</para>
-<para>
- Pokud vùbec pou¾ijete <option>bframes</option>, zva¾te
- nastavení maximálního poètu B-snímkù na 2 nebo více, pokud chcete
- tì¾it z vá¾ené predikce.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">b_adapt</emphasis>:
- Poznámka: Výchozí je zapnuto.
-</para>
-<para>
- Je-li tato volba zapnuta, bude enkodér pou¾ívat jendoduchou
- heuristiku pro sní¾ení poètu B-snímkù ve scénách, kde by jejich
- pou¾itím pøíli¹ nezískaly.
- Mù¾ete pou¾ít <option>b_bias</option> pro nastavení jak pøátelský
- bude enkodér k B-snímkùm.
- Spomalení pùsobené adaptivními B-snímky je nyní spí¹e malé, ale
- stejnì tak potenciální zisk kvality.
- Obvykle v¹ak nijak ne¹kodí.
- Poznamenejme, ¾e ovlivòuje rychlost a rozhodování o typu snímku pouze
- v prvním prùchodu.
- <option>b_adapt</option> a <option>b_bias</option> nemají ¾ádný vliv
- v náslydných prùchodech.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">b_pyramid</emphasis>:
- Pokud pou¾íváte >=2 B-snímky, mù¾ete také zapnout tuto volbu; jak
- øíká man stránka, dostanete malé zvý¹ení kvality bez ztráty rychlosti.
- Poznamenejme, ¾e tato videa nelze èíst dekodéry zalo¾enými na libavcodec
- star¹ími ne¾ 5. bøezna 2005.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">weight_b</emphasis>:
- V typických pøípadech tato volba nepøiná¹í velký zisk.
- V prolínacích nebo stmívacích scénách v¹ak vá¾ená predikce
- umo¾òuje pomìrnì velkou úsporu datového toku.
- V MPEG-4 ASP bývá stmívání obvykle nejlépe kódováno jako série
- velkých I-snímkù; pou¾ití vá¾ené predikce v B-snímcích umo¾òuje
- zmìnit alespoò nìkteré z nich na rozumnì men¹í B-snímky.
- Spomalení enkódování se zdá být minimální, pokud nìjaké je.
- Rovnì¾, v rozporu s tím, co si nìkteøí lidé mohou myslet,
- po¾adavky dekodéru na CPU nejsou vá¾enou predikcí ovlivnìny,
- ostatní mo¾nosti jsou stejnì nároèné.
-</para>
-<para>
- Nane¹tìstí má aktuálnì algoritmus adaptivního rozhodování o B-snímcích
- výraznou tendenci vyvarovat se B-snímkù pøi stmívání.
- Dokud se to nezmìní, bude dobré pøidat
- <option>nob_adapt</option> do x264encopts, pokud oèekáváte, ¾e stmívání
- bude mít znatelný vliv ve va¹em konkrétním klipu.
-</para></listitem>
-
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">deblockalpha, deblockbeta</emphasis>:
- Toto bude ponìkud kontroverzní.
-</para>
-<para>
- H.264 definuje jednoduchou deblokující proceduru na I-blocích, která
- pou¾ívá pøednastavené síly a prahy na QP daného bloku.
- Ve výchozím stavu jsou bloky s nízkým QP silnì filtrovány a bloky s
- nízkým QP nejsou deblokovány vùbec.
- Pøednastavené síly definované standardem jsou dobøe voleny a
- odchylky jsou velmi dobré, tak¾e jsou PSNR optimální pro jakékoli
- video, které zkou¹íte enkódovat.
- Volby <option>deblockalpha</option> a <option>deblockbeta</option>
- vám umo¾ní nastavit odchylky pøednastavených deblokovacích prahù.
-</para>
-<para>
- Zdá se, ¾e si mnoho lidí myslí, ¾e je vhodné výraznì sní¾it sílu (øeknìme, -3)
- deblokovacího filtru.
- To v¹ak není témìø nikdy dobrý nápad a v mnoha pøípadech lidé, kteøí
- tak èiní, dobøe nerozumí jak výchozí deblokování pracuje.
-</para>
-<para>
- První a nejdùle¾itìj¹í vìc, kterou byste mìli o in-loop deblokovacím
- filtru vìdìt je, ¾e výchozí nastavení prahù je témìø v¾dy optimální
- vzhledem k PSNR.
- V øídkých pøípadech kdy není, je ideální odchylka plus mínus 1.
- Zmìna deblokujících parametrù o vìt¹í hodnotu vede témìø s jistotou
- ke zhor¹ení PSNR.
- Zesílení filtru setøe více detailù; zeslabení zvý¹í viditelnost ètvereèkování.
-</para>
-<para>
- Rozhodnì je nevhodné sni¾ovat deblokovací prahy, pokud má va¹e video
- nízkou prostorovou komplexnost (èili nemnoho detailù nebo ¹umu).
- In-loop filtr témìø perfektnì kryje artefakty, které se vyskytnou.
- Pokud má v¹ak zdroj vysokou prostorovou komplexnost, jsou artefakty
- hùøe rozeznatelné.
- To proto, ¾e krou¾kování má tendenci vypadat jako detail nebo ¹um.
- Lidská vizuální vnímavost si snadno pov¹imne, kdy¾ je odstranìn detail,
- ale obtí¾nìji si v¹imne, kdy¾ je ¹patnì reprezentován ¹um.
- Kdy¾ pøíjde na subjektivní kvalitu, je ¹um èásteènì zamìnitelný s detaily.
- Sní¾ením síly deblokovacího filtru nejspí¹e zvý¹íte chybu pøidáním
- krou¾kových artefaktù, ale oko si toho nev¹imne, proto¾e si splete
- artefakty s detaily.
-</para>
-
-<para>
- To v¹ak <emphasis role="bold">stále</emphasis> neospravedlòuje
- sní¾ení síly deblokovacího filtru.
- Obecnì dostanete kvalitnìj¹í ¹um z postprocesingu.
- Pokud va¹e H.264 videa vypadají pøíli¹ rozmazané nebo flekaté, zkuste si
- pohrát s
- <option>-vf noise</option> pøi pøehrávání.
- <option>-vf noise=8a:4a</option> by mìlo zamaskovat vìt¹inu smazaných
- artefakù.
- Témìø jistì to bude vypadat lépe ne¾ to, co dostanete pomocí
- podvádìní deblokovacího filtru.
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-</sect2>
-</sect1>
-
-<sect1 id="menc-feat-telecine">
-<title>Jak nalo¾it s telecine a prokladem v NTSC DVD</title>
-
-<sect2 id="menc-feat-telecine-intro">
-<title>Pøedstavení</title>
-<formalpara>
-<title>Co je to telecine?</title>
-<para>
- Pokud moc nerozumíte tomu, co je napsáno v tomto dokumentu, doporuèujeme
- nav¹tívit tuto stránku:
- <ulink url="http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10">http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10</ulink>
- Na této adrese je srozumitelný a rozumnì vyèerpávající popis co je to
- telecine.
-</para></formalpara>
-
-<formalpara>
-<title>Poznámka k èíslùm.</title>
-<para>
- Mnoho dokumentù, vèetnì vý¹e odkazované pøíruèky, udává hodnotu pùlsnímkù za
- sekundu NTSC videa jako 59.94 a odpovídající snímky za sekundu jako 29.97
- (pro telecinované a prokládané video) a 23.976 (pro neprokládané).
- Pro jednoduchost nìkteré dokumenty zaokrouhlují tyto hodnoty na 60, 30 a 24.
-</para></formalpara>
-
-<para>
- Pøesnì øeèeno jsou v¹echny tyto èísla pøibli¾ná. Èernobílé NTSC video mìlo
- pøesnì 60 pùlsnímkù za sekundu, ale pozdìji byla zvolena hodnota 60000/1001,
- aby bylo mo¾né pøidat barevná data a zùstat kompatibilní se starými
- èernobílými televizemi. Digitální NTSC (jak je na DVD) má rovnì¾ rychlost
- 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu. Z toho vyplývá, ¾e prokládané a telecinované
- video má 30000/1001 snímkù za sekundu; neprokládané video má 24000/1001 snímkù
- za sekundu.
-</para>
-
-<para>
- Star¹í verze dokumentace <application>MEncoder</application>u a mnoho zpráv
- v archivu konference hovoøí o 59.94, 29.97 a 23.976.
- V¹echna dokumentace <application>MEncoder</application>u byla aktualizována
- a pou¾ívá zlomkových hodnot. Vy byste je mìli pou¾ívat také.
-</para>
-
-<para>
- <option>-ofps 23.976</option> je nesprávnì.
- Místo toho byste mìli pou¾ít <option>-ofps 24000/1001</option>.
-</para>
-
-<formalpara>
-<title>Jak je pou¾íváno telecine.</title>
-<para>
- Ve¹keré video urèené k zobrazení na NTSC televizi musí mít 60000/1001
- pùlsnímkù za sekundu. Filmy vyrábìné pro televizi jsou èasto natáèeny pøímo
- ve 60000/1001 pùlsnímcích za sekundu, ale vìt¹ina filmù do kin je natáèena pøi
- 24 nebo 24000/1001 snímcích za sekundu. Kdy¾ je film pøepisován na DVD, je
- video upraveno pro televizi v procesu zvaném telecine.
-</para></formalpara>
-
-<para>
- Na DVD není video ve skuteènosti nikdy ulo¾eno v 60000/1001 pùlsnímcích za
- sekundu. Video je¾ bylo pùvodnì 60000/1001, bude mít ka¾dý pár pùlsnímkù
- zkombinován do podoby snímku s rychlostí 30000/1001 snímkù za sekundu.
- Hardwarové DVD pøehrávaèe pak ètou pøíznak, zabudovaný ve video proudu, který
- udává jestli první pùlsnímek tvoøí liché nebo sudé øádky.
-</para>
-
-<para>
- Obsah ve 24000/1001 snímcích za sekundu obvykle zùstává tak jak byl v dobì
- pøepisu na DVD a DVD pøehrávaè musí provést telecine za letu. Nìkdy je v¹ak
- video telecinováno <emphasis>pøed</emphasis> ulo¾ením na DVD; dokonce i kdy¾
- mìlo pùvodnì 24000/1001 snímkù za sekundu, bude mít 60000/1001 pùlsnímkù za
- sekundu. Pokud je ulo¾en na DVD, páry pùlsnímkù jsou zkombinovány do formy
- 30000/1001 snímkù za sekundu.
-</para>
-
-<para>
- Kdy¾ se podíváme na jednotlivé snímky vzniklé z videa o 60000/10001 pùlsnímcích
- za sekundu, telecinovaného nebo ne, je zøetelnì vidìt toto prokládání jakmile
- je zde nìjaký pohyb, jeliko¾ jeden pùlsnímek (øeknìme liché øádky)
- reprezentuje èasový okam¾ik o 1/(60000/1001) sekundy pozdìj¹í ne¾ ten druhý.
- Pøehrávání prokládaného videa na poèítaèi vypadá ¹karedì jak proto, ¾e monitor
- má vy¹¹í rozli¹ení, ale i proto¾e video je zobrazováno snímek po snímku místo
- pùlsnímek po pùlsnímku.
-</para>
-
-<itemizedlist>
-<title>Poznámky:</title>
-<listitem><para>
- Tento odstavec platí pouze pro NTSC DVD, nikoli PAL.
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Øádky s pøíklady spu¹tìní <application>MEncoder</application>u v dokumentu
- <emphasis role="bold">nejsou</emphasis> urèeny pro opravdové pou¾ití.
- Obsahují pouze nutné minimum vy¾adované pro enkódování pøíslu¹né ke kategorii
- videa. Jak dìlat dobré DVD ripy nebo doladit
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> pro maximální kvalitu
- není v zábìru tohoto dokumentu.
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Poznámky pod èarou pøíslu¹né pro tuto pøíruèku jsou linkovány takto:
- <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>
- </para></listitem>
-</itemizedlist>
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-telecine-ident">
-<title>Jak zjistit o jaký typ videa se jedná</title>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-progressive">
-<title>Progresivní (neprokládané)</title>
-<para>
- Progresivní video je pùvodnì natoèeno pøi 24000/1001 snímcích za sekundu a
- ulo¾eno na DVD beze zmìn.
-</para>
-
-<para>
- Kdy¾ pøehrajete progresivní DVD v <application>MPlayer</application>u,
- <application>MPlayer</application> vypí¹e následující øádek jakmile zaène
- pøehrávat:
-
- <screen> demux_mpg: 24000/1001 fps progressive NTSC content detected, switching framerate.</screen>
-
- Od tohoto okam¾iku by demux_mpg nemìl nikdy øíct ¾e na¹el
- &quot;30000/1001 fps NTSC obsah.&quot;
-</para>
-
-<para>
- Kdy¾ sledujete progresivní video, nemìli byste nikdy vidìt ¾ádný proklad.
- Dejte si ale pozor, jeliko¾ je obèas tro¹ku telecine namixováno tam, kde byste
- to vùbec neèekali. Setkal jsem se s TV show na DVD, které mìly sekundu
- telecine pøi ka¾dé zmìnì scény nebo na zcela náhodných místech. Jednou jsem se
- díval na DVD, které bylo do pùlky progresivní a od pùlky telecinováno. Pokud
- chcete být <emphasis>opravdu</emphasis> dùkladní, mù¾ete oskenovat celý film:
-
- <screen>mplayer dvd://1 -nosound -vo null -benchmark</screen>
-
- Pou¾ití volby <option>-benchmark</option> nechá
- <application>MPlayer</application> pøehrát film tak rychle, jak je to jen
- mo¾né; stejnì to ale, v závislosti na va¹em stroji, chvíli potrvá.
- V¾dy, kdy¾ demux_mpg ohlásí zmìnu snímkové rychlosti, øádek tìsnì nad hlá¹ením
- uká¾e èas ve kterém ke zmìnì do¹lo.
-</para>
-
-<para>
- Obèas je progresivní video na DVD oznaèeno jako
- &quot;soft-telecine&quot; proto¾e je zamý¹leno, aby telecine provedl DVD
- pøehrávaè.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-telecined">
-<title>Telecinováno (pøepsáno pro NTSC televizi)</title>
-<para>
- Telecinované video bylo pùvodnì natoèeno pøi 24000/1001, ale bylo telecinováno
- <emphasis>pøed</emphasis> zápisem na DVD.
-</para>
-
-<para>
- <application>MPlayer</application> (nikdy) nehlásí ¾ádnou zmìnu snímkové
- rychlosti, kdy¾ pøehrává telecinované video.
-</para>
-
-<para>
- Pøi sledování telecinovaného videa uvidíte prokladové artefakty, které jako by
- &quot;blikaly&quot;: opakovanì mizí a objevují se.
- Blí¾e se na to mù¾ete podívat:
- <orderedlist>
- <listitem>
-  <screen>mplayer dvd://1</screen>
-  </listitem>
- <listitem><para>
-  Pøeviòte na èást s pohybem.
-  </para></listitem>
- <listitem><para>
-  Pou¾ijte klávesu <keycap>.</keycap> pro krokování po jednom snímku.
-  </para></listitem>
- <listitem><para>
-  Sledujte vzor prokládanì vypadajících a progresivnì vypadajících snímkù.
-  Pokud je vzor, který sledujete PPPII,PPPII,PPPII,..., pak je video
-  telecinováno. Pokud vidíte jiný vzor, pak mohlo být video telecinováno
-  pou¾itím nìjaké nestandardní metody; <application>MEncoder</application>
-  neumí bezztrátovì pøevést nestandardní telecine do progresivního. Pokud
-  nevidíte ¾ádný vzor, pak je video nejspí¹ prokládané.
-  </para></listitem>
- </orderedlist>
-</para>
-
-<para>
- Nìkdy je telecinované video na DVD oznaèeno jako &quot;hard-telecine&quot;.
- Jeliko¾ hard-telecine ji¾ je ve 60000/1001 pùlsnímcích za sekundu, DVD
- pøehrávaè pøehraje video bez jakýchkoli manipulací.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-interlaced">
-<title>Prokládané</title>
-<para>
- Prokládané video bylo od samého zaèátku filmováno pøi 60000/1001 pùlsnímcích
- za sekundu a ulo¾eno na DVD ve 30000/1001 snímcích za sekundu. Efekt
- prokládání (èasto oznaèovaný jako &quot;roztøepení&quot;) je výsledkem
- skládání pùlsnímkù do snímkù. Vzdálenost mezi pùlsnímky má být 1/(60000/1001)
- sekundy a proto kdy¾ jsou zobrazeny souèasnì, je rozdíl jasnì patrný.
-</para>
-
-<para>
- Stejnì jako u telecinovaného videa by <application>MPlayer</application> nemìl
- hlásit jakékoli zmìny snímkové rychlosti pøi pøehrávání prokládaného obsahu.
-</para>
-
-<para>
- Kdy¾ si prohlédnete video blí¾e pomocí krokování snímkù pomocí klávesy
- <keycap>.</keycap>, uvidíte, ¾e ka¾dý jednotlivý snímek je prokládaný.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-mixedpt">
-<title>Smí¹ené progresivní a telecinované</title>
-<para>
- Ve¹kerý obsah &quot;smí¹eného progresivního a telecinovaného&quot; videa mìl
- pùvodnì 24000/1001 snímkù za sekundu, ale nìkteré èásti pro¹ly telecine.
-</para>
-
-<para>
- Kdy¾ <application>MPlayer</application> pøehrává tuto kategorii, bude (èasto
- i opakovanì) pøepínat mezi &quot;30000/1001 snímky/s NTSC&quot;
- a &quot;24000/1001 snímky/s progresivním NTSC&quot;. Sledujte spodek
- <application>MPlayer</application>ova výstupu, abyste zachytili tyto zprávy.
-</para>
-
-<para>
- Mìli byste provìøit èásti se &quot;30000/1001 snímky/s NTSC&quot;, abyste mìli
- jistotu, ¾e jsou skuteènì telecinovány a ne jen prokládané.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-mixedpi">
-<title>Smí¹ené progresivní a prokládané</title>
-<para>
- Ve &quot;smí¹eném progresivním a prokládaném&quot; obsahu bylo progresivní a
- prokládané video splácáno dohromady.
-</para>
-
-<para>
- Tato kategorie vypadá jako &quot;smí¹ené progresivní a telecine&quot;,
- dokud si neprohlédnete èásti se 30000/1001 snímky/s a neuvidíte, ¾e nemají
- telecine vzor.
-</para>
-</sect3>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-telecine-encode">
-<title>Jak enkódovat jednotlivé kategorie</title>
-<para>
- Jak jsem se zmínil na zaèátku, pøíklady pøíkazových øádkù
- <application>MEncoder</application>u ní¾e <emphasis role="bold">nejsou</emphasis>
- urèeny pro praktické pou¾ití; pouze demonstrují, minimum voleb nutných k tomu,
- abyste správnì enkódovali ka¾dou kategorii.
-</para>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-progressive">
-<title>Progresivní</title>
-<para>
- Progresivní video nevy¾aduje ¾ádné speciální filtrování pro enkódování.
- Jediná volba, která by urèitì nemìla chybìt je
- <option>-ofps 24000/1001</option>. Jinak se <application>MEncoder</application>
- pokusí enkódovat pøi 30000/1001 snímcích/s a bude opakovat snímky.
-</para>
-
-<para>
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -ovc lavc -ofps 24000/1001</screen>
-</para>
-
-<para>
- Èasto se stává, ¾e video, které vypadá progresivnì, má v sobì zamíchány
- kratièké telecinované èásti. Pokud si nejste jisti, je nejbezpeènìj¹í
- pova¾ovat video za
- <link linkend="menc-feat-telecine-encode-mixedpt">smí¹ené progresivní a
- telecinované</link>. Ztráta výkonu je jen malá
- <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[3]</link>.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-telecined">
-<title>Telecinované</title>
-<para>
- Telecine lze obrátit a dostat tak pùvodní 24000/1001 obsah, za pou¾ití metody
- zvané inverzní telecine.
- <application>MPlayer</application> má nìkolik filtrù právì pro tuto èinnost;
- nejlep¹í z tìchto filtrù, <option>pullup</option>, je popsán v èásti
- <link linkend="menc-feat-telecine-encode-mixedpt">smí¹ené progresivní a
- telecinované</link>.
-</para>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-interlaced">
-<title>Prokládané</title>
-<para>
- V praxi není vìt¹inou mo¾né dostat kompletní progresivní video z prokládaného
- obsahu. Jediný zpùsob jak to udìlat bez ztráty poloviny svislého rozli¹ení je
- zdvojením snímkové rychlosti a zkusit &quot;odhadnout&quot; co mám provést
- s odpovídajícími linkami ka¾dého z pùlsnímkù (má to ov¹em i nevýhody &ndash;
- viz metoda 3).
-</para>
-
-<orderedlist>
-<listitem><para>
- Enkódujte video v prokládané formì. Obvykle prokládání zpùsobí tì¾kou újmu
- schopnosti enkodéru dobøe komprimovat, ale
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> má dvì volby urèené právì
- pro lep¹í ukládání prokládaného videa: <option> ildct</option> a
- <option>ilme</option>. Rovnì¾ velmi doporuèujeme pou¾ití volby
- <option>mbd=2</option> <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[2] </link>
- proto¾e bude enkódovat makrobloky jako neprokládané tam, kde není ¾ádný pohyb.
- Volba <option>-ofps</option> zde <emphasis role="bold">není</emphasis> nutná.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -ovc lavc -lavcopts ildct:ilme:mbd=2</screen>
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Pou¾ijte filtr odstraòující proklad pøed enkódováním. Je jich zde nìkolik,
- mù¾ete si vybrat. Ka¾dý z nich má svá pro i proti. Prohlédnìte si výstup
- <option>mplayer -pphelp</option> abyste zjistili, které jsou k dispozici
- (grep pro &quot;deint&quot;) a vyhledejte
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/design6/info.html#mailing_lists">
- e-mailové konference MPlayeru</ulink>, kde naleznete mnoho diskusí o rùzných
- filtrech. Snímková rychlost se ani zde nemìní, tak¾e ¾ádné
- <option>-ofps</option>. Odstranìní proklady by rovnì¾ mìlo být provedeno po
- oøezání <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>, ale pøed
- ¹kálováním.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf pp=lb -ovc lavc</screen>
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Nane¹tìstí je tato volba vadná v <application>MEncoder</application>u;
- mìla by dobøe pracovat v <application>MEncoder G2</application>, ale ten tu
- zatím není. Stejnì je urèením <option> -vf tfields</option> vytvoøení
- kompletního snímku z ka¾dého pùlsnímku, co¾ zvý¹í snímkovou rychlost na
- 60000/1001. Výhoda tohoto pøístupu je v tom, ¾e nepøijdete o ¾ádná data;
- Proto¾e v¹ak ka¾dý snímek pochází jen z jediného pùlsnímku, musí být chybìjící
- linky nìjak dopoèítány. Neexistuje mnoho dobrých metod, generujících chybìjící
- data, tak¾e výsledek bude trochu podobný tomu, kdy¾ se pou¾ije nìkterý filtr
- odstraòující proklad.
- Generováním chybìjících linek vznikají dal¹í problémy tím, ¾e se zdvojnásobí
- mno¾ství dat. Tak¾e jsou potøeba vy¹¹í datové toky pro enkódování, aby byla
- zachována kvalita a spotøebuje se více výkonu CPU jak pro enkódování, tak pro
- dekódování. tfields má nìkolik rùzných voleb pro volbu zpùsobu generování
- chybìjících linek. Pokud pou¾ijete tuto mo¾nost, prostudujte si manuál a
- zvolte si volbu, která s va¹ím materiálem vypadá nejlépe.
- Poznamenejme, ¾e pøi pou¾ití <option>tfields</option>
- <emphasis role="bold">musíte</emphasis> nastavit <option>-fps</option> a
- <option>-ofps</option> na dvojnásobek snímkové rychlosti originálu.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf tfields=2 -ovc lavc -fps 60000/1001 -ofps 60000/1001</screen>
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Pokud plánujete výrazné zmen¹ování, mù¾ete extrahovat a enkódovat jen jeden
- z pùlsnímkù. Samozøejmì pøijdete o polovinu svislého rozli¹ení, ale pokud
- plánujete zmen¹ení ideálnì na 1/2 originální velikosti, nebude na této ztrátì
- vùbec zále¾et. Výsledek bude progresivní soubor s 30000/1001 snímky za sekundu.
- Celý postup spoèívá v pou¾ití <option>-vf field</option> a následném oøezu
- <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link> a pøíslu¹ném
- ¹kálování. Pamatujte, ¾e musíte nastavit scale tak, aby kompenzoval
- zmen¹ení svislého rozmìru na polovinu.
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf field=0 -ovc lavc</screen>
- </para></listitem>
-</orderedlist>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-mixedpt">
-<title>Smí¹ené progresivní a telecinované</title>
-<para>
- Abychom pøevedli smí¹ené progresivní a telecinované video zcela na progresivní
- video, musí být telecinované èásti inverznì telecinovány. K tomu lze dospìt
- tøemi postupy popsanými ní¾e.Poznamenejme, ¾e byste mìli
- <emphasis role="bold">v¾dy</emphasis> provést inverzní telecine pøed
- jakýmkoliv ¹kálováním; a v pøípadì, ¾e pøesnì nevíte co dìláte, také pøed
- oøezáním <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>.
- Volba <option>-ofps 24000/1001</option> je vy¾adována, proto¾e výstupní video
- bude mít 24000/1001 snímkù za sekundu.
-</para>
-
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- <option>-vf pullup</option> je navr¾en tak, aby inverznì telecinoval, ale
- progresivní data nechával jak jsou. Pro správnou funkci
- <emphasis role="bold">musí</emphasis> být <option>pullup</option> následován
- filtrem <option>softskip</option>, jinak <application>MEncoder</application>
- zhavaruje. <option>pullup</option> je v¹ak nejèist¹í a nejpøesnìj¹í dostupnou
- metodou pro enkódování jak telecinovaného, tak &quot;smí¹eného progresivního a
- telecinovaného&quot;.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf pullup,softskip -ovc lavc -ofps 24000/1001</screen>
- </para>
-
-
- </listitem>
- <listitem><para>
- Star¹í metodou je, spí¹e ne¾ inverznì telecinovat telecinované èásti,
- telecinovat progresivní èásti a poté inverznì telecinovat celé video.
- Zmatení? softpulldown je filtr, který projde celé video a pøevede celý soubor
- na telecinovaný. Pokud budeme následovat softpulldown buï
- <option>detc</option> nebo <option>ivtc</option>, bude koneèný výsledek zcela
- progresivní. Nutná je volba <option>-ofps 24000/1001</option>.
-
- <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf softpulldown,ivtc=1 -ovc lavc -ofps 24000/1001</screen>
- </para>
- </listitem>
-
-<listitem><para>
- Osobnì jsem nepou¾il <option>-vf filmdint</option>, ale toto o nìm (pøibli¾nì)
- øekl D Richard Felker III:
-
- <blockquote><para>Je to OK, ale IMO to zkou¹í a¾ pøíli¹ èasto odstraòovat
-  proklad místo provádìní inverzního telecine (stejnì jako settop DVD
-  pøehrávaèe &amp; progresivní televize) co¾ vede ke ¹karedému tøepotání a
-  dal¹ím artefaktùm. Pokud jej chcete pou¾ívat, mìli byste pøedtím alespoò
-  trochu èasu vìnovat ladìní voleb a sledováním výstupu, abyste mìli jistotu,
-  ¾e vám to nìco nekazí.</para></blockquote>
- </para></listitem>
-</itemizedlist>
-</sect3>
-
-<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-mixedpi">
-<title>Smí¹ené progresivní a prokládané</title>
-<para>
- Máme dvì volby pro práci s touto kategorií, obì jsou v¹ak kompromisem. Mìli
- byste se rozhodnout podle trvání/umístìní ka¾dého typu.
-</para>
-
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- Pova¾ujte to za progresivní. Prokládané èásti budou vypadat prokládanì a
- nìkteré z prokládaných políèen bude muset být zahozeno, co¾ povede
- k nestejnomìrnému poskakování. Mù¾ete proti tomu nasadit postprocesní filtr,
- pokud chcete, ale tím mírnì degradujete progresivní èásti.
- </para>
-
- <para>
- Této volbì byste se mìli rozhodnì vyhnout, pokud chcete nakonec zobrazovat
- video na zobrazovaèi s prokládaným obrazem (pøes TV kartu napøíklad).
- Pokud máte prokládané snímky ve videu s rychlostí 24000/1001 snímkù za
- sekundu, budou telecinovány spolu s progresivními snímky. Polovina
- prokládaných "snímkù" bude zobrazena po dobu trvání tøech snímkù
- (3/(60000/1001) sekund), co¾ povede k poskakování. Efekt
- &quot;cukání zpìt&quot; vypadá skuteènì zle. Pokud se o to pøece pokusíte,
- <emphasis role="bold">musíte</emphasis> pou¾ít filtr odstraòující proklad,
- jako je <option>lb</option> nebo <option>l5</option>.
- </para>
-
- <para>
- ©patnou volbou je to i pro progresivní zobrazovaè. Ten zahodí páry po sobì
- jdoucích snímkù, co¾ povede k pøeru¹ování, které mù¾e být více viditelné, ne¾
- pøi druhé metodì, která zobrazuje nìkteré progresivní snímky dvakrát.
- Prokládané video se 30000/1001 snímky za sekundu je toti¾ ponìkud trhané,
- proto¾e by ve skuteènosti mìlo být promítáno pøi 60000/1001 pùlsnímcích za
- sekundu, tak¾e zdvojení nìkterých snímkù není tak moc vidìt.
- </para>
-
- <para>
- V ka¾dém pøípadì je nejlep¹í posoudit obsah a zpùsob, jakým bude zobrazován.
- Pokud je va¹e video z 90% progresivní a nikdy jej nebudete pou¹tìt na
- televizi, mìli byste volit progresivní pøístup.
- Pokud je progresívní jen z poloviny, pravdìpodobnì jej bude lep¹í enkódovat
- jako ba bylo celé prokládané.
- </para>
- </listitem>
-
-<listitem><para>
- Pokládat jej za prokládané. Nìkteré snímky v progresivních èástech budou muset
- být duplikovány, co¾ povede k nepravidelnému poskakování. Opìt platí, ¾e
- filtry pro odstranìní prokladu mohou ponìkud degradovat progresivní èásti.
- </para></listitem>
-
-</itemizedlist>
-</sect3>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-telecine-footnotes">
-<title>Poznámky pod èarou</title>
-<orderedlist>
-<listitem><formalpara>
- <title>K oøezu:</title>
- <para>
- Video data na DVD jsou ukládána ve formátu zvaném YUV 4:2:0. V YUV videu jsou,
- jasová (&quot;èernobílá&quot;; angl. luma) a barvonosná (angl. chroma) slo¾ka
- ukládány oddìlenì. Proto¾e je lidské oko ménì citlivé na zmìnu barvy, ne¾ na
- jas, pøipadá v YUV 4:2:0 obrázku pouze jeden barvonosný pixel na ka¾dé ètyøi
- jasové pixely. V progresivním obrázku má ka¾dý ètverec 2x2 jasovými pixely
- právì jeden barvonosný pixel. Proto musíte oøezávat progresivní YUV 4:2:0
- na sudé rozmìry a pou¾ívat sudé odsazení (offsety). Napøíklad
- <option>crop=716:380:2:26</option> je OK, ale
- <option>crop=716:380:3:26 </option> není.
- </para>
- </formalpara>
-
- <para>
- Kdy¾ máte co do èinìní s prokládaným YUV 4:2:0, je situace mnohem
- komplikovanìj¹í. Místo ka¾dých ètyøech pixelù v <emphasis>rámu</emphasis>
- sdílejících barvonosný pixel, ka¾dé ètyøi jasové pixely v ka¾dém
- <emphasis>pùlsnímku</emphasis> sdílejí barvonosný pixel. Kdy¾ jsou pùlsnímky
- prolo¾eny do snímku, ka¾dá linka má vý¹ku jeden pixel. A nyní místo aby dané
- ètyøi pixely tvoøily ètverec, jsou první dva vedle sebe a druhé dva jsou vedle
- sebe o dvì linky ní¾. Dva pixely tìsnì pod nimi patøí do jiného pùlsnímku a
- proto sdílí jiný barvonosný pixel se dvìma jasovými pixely o dva øádky ní¾.
- V¹echno tohle nás nutí mít svislé rozmìry oøezání a odsazení bezezbytku
- dìlitelné ètyømi. Vodorovné staèí mohou zùstat jen sudé.
- </para>
-
- <para>
- Pro telecinované video doporuèuji, abyste oøezání provádìli a¾ po inverzi
- telecine. Jakmile je video progresivní, staèí øezat jen na sudé rozmìry.
- Pokud si v¹ak pøece jen chcete dopøát mírné zrychlení, které mù¾e poskytnout
- èasný oøez, musíte svisle dodr¾et násobky ètyøech, jinak nebude mít filtr
- pro inverzi telecine správná data.
- </para>
-
- <para>
- Prokládané (nikoli telecinované) video musíte v¾dy oøezávat svisle násobky
- ètyø, pokud pøed oøezáním nepou¾ijete <option>-vf field</option>.
- </para>
- </listitem>
-
-<listitem><formalpara>
- <title>K volbám pro enkódování a kvalitì:</title>
- <para>
- Jen proto, ¾e doporuèuji <option>mbd=2</option> zde neznamená, ¾e by tato
- volba nemohla být pou¾ita jinde. V kombinaci s <option>trell</option>, je
- <option>mbd=2</option> jednou ze dvou voleb
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u, které nejvíce zvy¹ují
- kvalitu a vy byste mìli v¾dy pou¾ít alespoò tyto dvì, pokud není na ¹kodu
- zpomalení rychlosti enkódování (napø. pøi enkódování v reálném èase).
- Mnoho dal¹ích voleb <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u
- zvy¹uje kvalitu enkódování (a sni¾uje jeho rychlost), ale to je mimo zamìøení
- tohoto textu.
- </para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
-<listitem><formalpara>
- <title>K výkonu filtru pullup:</title>
- <para>
- Pou¾ití <option>pullup</option> je bezpeèné (spolu se <option>softskip
- </option>) ne progresivní video a je to obvykle dobrá volba, pokud nebyl zdroj
- provìøen, ¾e je celý progresivní. Ve vìt¹inì pøípadù je ztráta výkonu malá.
- V ojedinìlých pøípadech enkódování zpùsobí <option>pullup</option>, ¾e je
- <application>MEncoder</application> o 50% pomalej¹í. Pøidání zpracování zvuku
- a pokroèilých <option>lavcopts</option> zastíní tento rozdíl tak, ¾e rozdíl
- v rychlosti pùsobený pou¾itím <option>pullup</option> se sní¾í na 2%.
- </para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
-<!-- Some further explanation, because of homonym problem in interlace and
-   interleave translation. If anybody wants it in english, just ask. -->
-
-<listitem><formalpara>
- <title>K pøekladu:</title>
- <para>
- Pøeklad slov interlace a interleave je velmi obtí¾ný, proto¾e vede k jedinému
- èeskému ekvivalentu &ndash; prokládání. V prvním pøípadì (interlace) se jedná
- o prokládání obrázku, kdy se z lichých a sudých øádkù vytvoøí dva pùlsnímky,
- co¾ je bì¾né v TV.
- Prokládání (interleave) je naproti tomu slouèení rùzného obsahu (zvuk, video)
- do jediného souboru &ndash; kontejneru (napø. AVI) tak, ¾e se ka¾dá slo¾ka
- rozdìlí na malé èásti (tzv. chunky) a ty se pak jeden za druhým ukládají podle
- urèitého vzoru. O to se stará muxer (multiplexer). Abychom dostali zpìt
- jednotlivé slo¾ky, musíme poskládat proházené kousky zase zpìt, o co¾ se stará
- demuxer (demultiplexor).
- 
- </para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
-</orderedlist>
-
-</sect2>
-
-</sect1>
 
 </chapter>
More information about the MPlayer-translations mailing list