[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/cs mplayer.1,1.29,1.30

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Aug 17 09:39:59 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv3583

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
Synced with 1.1068

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/cs/mplayer.1,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -r1.29 -r1.30
--- mplayer.1	28 Jun 2005 13:28:12 -0000	1.29
+++ mplayer.1	17 Aug 2005 07:39:56 -0000	1.30
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.1024
+.\" synced with 1.1068
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" Tuto man stránku napsali/pí¹í Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Pøeklad (translation): Jiøí Heryán
@@ -121,7 +121,7 @@
 .in
 .B mplayer
 'in +\n[.k]u
-.RI [ file | mms[t] | http | http_proxy | rt[s]p | ftp | udp] ://
+.RI [ soubor | mms[t] | http | http_proxy | rt[s]p | ftp | udp | unsv] ://
 [u¾ivatel:heslo@]\fIURL\fP[:port] [volby]
 .
 .br
@@ -214,7 +214,7 @@
 .PP
 .B mencoder
 (MPlayerùv filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér navr¾ený pro pøevod
-Mplayerem pøehratelných filmù (viz vý¹) do jiného formátu pøehratelného
+MPlayerem pøehratelných filmù (viz vý¹) do jiného formátu pøehratelného
 MPlayerem (viz ní¾).
 Enkóduje video do MPEG-4 (DivX/XviD), nìkterého z libavcodec kodekù a PCM/\:MP3/\:VBRMP3
 audio v 1, 2 nebo 3\ prùchodech.
@@ -281,7 +281,7 @@
 Ztlumení/\:zesílení hlasitosti
 .IPs m\ \ \ \ 
 Vypnutí zvuku.
-.IPs "#" (pouze MPEG a Matroska)
+.IPs "# (pouze MPEG a Matroska)"
 Pøepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.
 .IPs f\ \ \ \ 
 Pøepínaè na celou obrazovku a zpìt (viz také volbu \-fs).
@@ -313,7 +313,7 @@
 .PD 1
 .PP
 Následující klávesy jsou èinné pouze pokud pou¾íváte hardwarovì akcelerovaný
-video výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo softwarový equalizer
+video výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo softwarový ekvalizér
 (\-vf eq nebo \-vf eq2).
 .PP
 .PD 0
@@ -437,14 +437,15 @@
 .
 .TP
 .B \-codecs-file <soubor> (viz také volby \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
-Pou¾ije <soubor> namísto systémového nebo vestavìného souboru codecs.conf.
+Pøeskoèí standardní vyhledávání a pou¾ije <soubor> namísto vestavìného souboru
+codecs.conf.
 .
 .TP
 .B \-include <konfiguraèní\ soubor>
 Zadaný <konfiguraèní\ soubor> bude zpracován po ostatních konfiguraèních souborech.
 .
 .TP
-.B \-quiet\ \ 
+.B \-quiet\ 
 Ménì upovídaný výstup na konzoli; konkrétnì potlaèí zobrazování stavového øádku
 (tedy\ A:   0.7 V:   0.6 A-V:  0.068 ...).
 Volba je u¾iteèná na pomalých nebo vadných terminálech, které nezvládají
@@ -452,8 +453,8 @@
 .
 .TP
 .B \-priority <prio> (pouze Windows)
-Nastaví prioritu procesu pro MPlayer odpovídající pøeddefinovaným prioritám ve
-Windows.
+Nastaví prioritu procesu pro MPlayer odpovídající pøeddefinovaným prioritám
+dostupným pod Windows.
 Mo¾né hodnoty <prio>:
 .RSs
 idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime
@@ -469,13 +470,13 @@
 Zvy¹uje upovídanost (èím více \-v tím více informací).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0
+.IPs <nic>
 jen bì¾né informace (výchozí)
-.IPs 1
-základní debugovací info, avi hlavièka, hodnoty funkcí (init debug)
-.IPs 2
-vypisuje avi indexy, vstupní chunky, více debugovacích informací (player debug)
-.IPs 3
+.IPs \-v\ \ \ 
+základní debugovací info, AVI hlavièka, hodnoty funkcí (init debug)
+.IPs \-v\ \-v
+vypisuje AVI indexy, vstupní chunky, více debugovacích informací (player debug)
+.IPs \-v\ \-v\ \-v
 vypisuje v¹e co souvisí se vstupními parsery (parser debug)
 .RE
 .PD 1
@@ -528,8 +529,8 @@
 .TP
 .B \-nocolorkey
 Zaká¾e klíèování.
-Podporováno pouze cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix,
-xover, xv (viz \-vo xv:ck) a xvmc (viz \-vo xv:ck) video výstupy.
+Podporováno pouze video výstupy cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga,
+xvidix, xover, xv (viz \-vo xv:ck), xvmc (viz \-vo xv:ck) a directx.
 .
 .TP
 .B \-crash-debug (DEBUG KÓD)
@@ -543,7 +544,7 @@
 Kdykoli bìhem pøehrávání stiskne u¾ivatel 'i', zapí¹e se do souboru záznam pro
 vynechání pøedchozích dvou sekund z pøehrávání.
 Takto získáte základ pro pozdìj¹í jemné doladìní editaèního souboru (EDL).
-Detaily viz DOCS/\:HTML/\:en/\:edl.html.
+Detaily viz DOCS/\:HTML/\:cs/\:edl.html.
 .
 .TP
 .B \-enqueue (Pouze GUI)
@@ -589,7 +590,7 @@
 Cesty jsou relativní k ~/\:.mplayer/.
 .br
 .I POZNÁMKA:
-Autorepeat je v souèasnosti podporován pouze pro joystiky.
+Autorepeat je v souèasnosti podporován pouze pro joysticky.
 .sp 1
 Dostupné pøíkazy:
 .sp 1
@@ -608,7 +609,7 @@
 .IPs cmdlist
 Vypí¹e v¹echny pøíkazy, které lze pøiøadit klávesám.
 .IPs js-dev
-Nastaví zadaný joystik pro pou¾ití (výchozí: /dev/\:input/\:js0).
+Nastaví zadaný joystick pro pou¾ití (výchozí: /dev/\:input/\:js0).
 .IPs file=<soubor>
 Ète pøíkazy ze zadaného <souboru>.
 Nejpou¾itelnìj¹í s FIFO (pojmenovaná roura).
@@ -671,7 +672,7 @@
 .
 .TP
 .B \-nojoystick
-Vypne ovládání joystikem.
+Vypne ovládání joystickem.
 .
 .TP
 .B \-nolirc
@@ -788,10 +789,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <èíslo> (pouze \-audiofile)
+.B \-audio-demuxer <jméno> (pouze \-audiofile)
 Vynutí zadaný typ audio demuxeru pro \-audiofile.
-Zadejte ID demuxeru tak jak je definováno v libmpdemux/\:demuxer.h.
-Napøíklad \-audio-demuxer 17 vynutí MP3.
+Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí \-audio-demuxer help.
+Z dùvodu zpìtné kompatibility rovnì¾ akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v
+libmpdemux/\:demuxer.h.
+Napøíklad \-audio-demuxer audio nebo \-audio-demuxer 17 vynutí MP3.
 .
 .TP
 .B \-audiofile <soubor>
@@ -820,9 +823,11 @@
 je zde nastavený práh.
 .
 .TP
-.B \-cache-prefill <procento> (zatím neimplementováno)
-Pokud je vyrovnávací pamì» vyprázdnìna, MPlayer pozastaví pøehrávání do doby,
-ne¾ se znovu naplní alespoò na zde uvedenou hodnotu.
+.B \-cache-seek-min <procento> (zatím neimplementováno)
+Pokud se má pøevinout na pozici mimo <procento> velikosti vyrovnávací pamìti
+z aktuální pozice, MPlayer pozastaví pøehrávání do doby,
+ne¾ se vyrovnávací pamì» doplní alespoò na tuto pozici, místo aby provedl
+pøevíjení v datovém proudu (výchozí: 50).
 .
 .TP
 .B \-cdda <volba1:volba2> (pouze CDDA)
@@ -913,10 +918,20 @@
 Pøedpokládá se ¾e soubor má formát Netscape.
 .
 .TP
-.B \-demuxer <èíslo>
+.B \-delay <sekund>
+Zpo¾dìní audia v sekundách (kladné èi záporné desetinné èíslo)
+.br
+.I POZNÁMKA:
+Pokud je volba pou¾ita v MEncoderu, nezaruèujeme správnou funkci
+s \-ovc copy.
+.
+.TP
+.B \-demuxer <jméno>
 Vynutí typ demuxeru.
-Zadejte ID demuxeru tak jak je definován v libmpdemux/\:demuxer.h.
-Napøíklad \-demuxer 17 vynutí MP3.
+Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí \-demuxer help.
+Z dùvodu zpìtné kompatibility rovnì¾ akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v
+libmpdemux/\:demuxer.h.
+Napøíklad \-demuxer audio nebo \-demuxer 17 vynutí MP3.
 .
 .TP
 .B \-dumpaudio (pouze MPlayer)
@@ -1483,7 +1498,7 @@
 (ve výchozím stavu je funkce zapnuta pouze pro nìkteré titulkové formáty).
 .
 .TP
-.B \-sid <ID> (viz také volbu \-slang)
+.B \-sid <ID> (viz také volbu \-slang, \-vobsubid)
 Zobrazuje datový proud titulkù urèený pomocí <ID> (0\-31).
 MPlayer vypí¹e dostupná ID titulkù pokud je spu¹tìn v upovídaném (\-v) re¾imu.
 Pokud nemù¾ete zvolit nìkteré z titulkù na DVD, zkuste také \-vobsubid.
@@ -1569,9 +1584,11 @@
 Hodnota 255 znamená bílá a 0 èerná.
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <èíslo> (pouze \-subfile) (BETA KÓD)
+.B \-sub-demuxer <jméno> (pouze \-subfile) (BETA KÓD)
 Vynutí urèitý typ titulkového demuxeru pro \-subfile.
-Zadejte ID demuxeru tak jak je uveden v subreader.h.
+Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocí \-sub-demuxer help.
+Z dùvodu zpìtné kompatibility rovnì¾ akceptuje ID demuxeru, jak je definováno
+v libmpdemux/\:demuxer.h.
 .
 .TP
 .B \-sub-fuzziness <mód>
@@ -1750,10 +1767,6 @@
 Pøepí¹e detekovanou velikost vyrovnávací pamìti zvukové karty/\:ovladaèe.
 .
 .TP
-.B \-delay <sekund>
-Zpo¾dìní zvuku o +/\:- sekund (reálné èíslo).
-.
-.TP
 .B \-format <formát> (viz také audio filtr format)
 Vybere formát vzorkù vystupujících z vrstvy audio filtrù do zvukové karty.
 Hodnoty které mù¾e <formát> nabýt jsou uvedeny ní¾e u popisu audio filtru
@@ -1887,7 +1900,10 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs port=<jméno>
-Pøipojí se na port zadaného <jména> (výchozí: fyzický port).
+Pøipojí se na porty zadaného <jména> (výchozí: fyzické porty).
+.IPs (no)estimate
+Pøedpoèítá zpo¾dìní zvuku, co¾ má èinit pøehrávání videa plynulej¹ím
+(výchozí: zapnuto).
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -2645,10 +2661,16 @@
 .
 .TP
 .B gl\ \ \ \ \ 
-Video rozhraní OpenGL.
-Jednoduchá verze, rozmìry videa musí být men¹í ne¾ maximální
+Video rozhraní OpenGL, jednoduchá verze.
+Rozmìry videa musí být men¹í ne¾ maximální
 velikost textury ve va¹í OpenGL implementaci.
-Navr¾eno tak, aby pracovalo i s velmi jednoduchými implementacemi OpenGL.
+Navr¾eno tak, aby pracovalo i se základními implementacemi OpenGL,
+ale rovnì¾ pou¾ívá novìj¹í roz¹íøení, které umo¾òují dal¹í barevné prostory
+a direct rendering.
+Pou¾ívejte prosím \-dr, pokud rozhraní pracuje s va¹í OpenGL implementací,
+proto¾e pøi vy¹¹ích rozli¹eních poskytuje
+.B velké
+zrychlení.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs (no)manyfmts
@@ -2670,6 +2692,15 @@
 Zapne nebo vypne ¹kálování na správný pomìr stran a podporu 'pan-and-scan'
 (výchozí: zapnuto).
 Vypnutí mù¾e zvý¹it rychlost.
+.IPs rectangle=<0,1,2>
+Nastaví pou¾ití pravoúhlých textur (¹etøí video RAM, ale èasto je pomalej¹í).
+.RSss
+0: Pou¾ije power-of-two textury (výchozí).
+.br
+1: Pou¾ije texture_rectangle.
+.br
+2: Pou¾ije texture_non_power_of_two.
+.REss
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -3108,7 +3139,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-3):list=(filtry)> (viz také \-af)
+.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(filtry)> (viz také \-af)
 Nastavuje pokroèilé filtrovací vlastnosti:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -3320,6 +3351,38 @@
 Pøeskoèí zadaný poèet dolních øad makroblokù.
 .IPs "st=<poèet> (pouze MPEG-2)"
 Pøeskoèí zadaný poèet horních øad makroblokù.
+.IPs skiploopfilter=<skiphodnota> (pouze H.264)
+Vynechá loop filter (èili deblokování) bìhem dekódování H.264.
+Jeliko¾ filtrovaný snímek má být pou¾itý jako referenèní
+pro dekódování závislých snímkù, má tato volba hor¹í vliv na kvalitu
+ne¾ napø.\& nedeblokování MPEG-2 videa.
+Ale minimálnì pro HDTV s vysokým datovým tokem poskytuje vysoké zrychlení
+bez viditelného zhor¹ení kvality.
+.sp 1
+<skiphodnota> mù¾e nabývat tìchto hodnot:
+.RSss
+.br
+none: Nic nevynechává.
+.br
+default: Pøeskoèí zbyteèné kroky (napø.\& pakety s nulovou délkou v AVI).
+.br
+nonref: Pøeskoèí snímky, které nejsou referovány (èili nejsou pou¾ity pro
+dekódování ostatních snímkù, chyba se nemù¾e øetìzit).
+.br
+bidir: Pøeskoèí B-Frames.
+.br
+nonkey: Pøeskoèí v¹echny snímky kromì klíèových.
+.br
+all: Pøeskoèí v¹echny snímky.
+.REss
+.IPs skipidct=<skiphodnota> (pouze MPEG1/2)
+Pøeskoèí IDCT krok.
+Témìø ve v¹ech pøípadech velmi sní¾í kvalitu
+(viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
+.IPs skipframe=<skiphodnota>
+Pøeskoèí zcela dekódování snímkù.
+Znamená velké zrychlení, ale trhaný pohyb a obèas tì¾ké artefakty
+(viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
 .IPs vismv=<hodnota>
 Vizualizuje pohybové vektory.
 .RSss
@@ -3770,7 +3833,7 @@
 Obecná forma je 'sbe', kde 's' znamená znaménko (buï 's' pro "se znaménkem"
 (signed) nebo 'u' pro "bez znaménka" (unsigned)), 'b' oznaèuje poèet bitù na
 vzorek (16, 24 nebo 32) a 'e' urèuje endian ('le' pro little-endian, 'be' pro
-big-endian a 'ne' pou¾ije endianování poèítaèe na kterém bì¾í MPlayer).
+big-endian a 'ne' pou¾ije endian poèítaèe na kterém bì¾í MPlayer).
 Platné hodnoty (spolu s dal¹ími) jsou: 's16le', 'u32be' a 'u24ne'.
 Výjimkou z tohoto pravidla jsou rovnì¾ platné oznaèení formátù: u8, s8,
 floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 a imaadpcm.
@@ -3889,7 +3952,7 @@
 .
 .TP
 .B center\ 
-Vytvoøí ¹tøední kanál za zadních kanálù. V souèasnosti mù¾e mít nízkou kvalitu,
+Vytvoøí støední kanál za zadních kanálù. V souèasnosti mù¾e mít nízkou kvalitu,
 jeliko¾ zatím neimplementuje horní propust pro správnou extrakci, ale místo toho
 prùmìruje a pùlí kanály.
 .PD 0
@@ -4163,7 +4226,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B expand[=w:h:x:y:o]
+.B expand[=w:h:x:y:o:a:r]
 Zvìt¹í (ne¹káluje) obraz na zadanou hodnotu a umístí nezmìnìný originál
 na souøadnice x, y.
 pou¾ívá se pro umístìní titulkù a OSD do výsledných èerných okrajù.
@@ -4189,6 +4252,20 @@
 .br
 1: zapnuto
 .REss
+.IPs <a>\ \ 
+Expanduje tak aby odpovídal pomìru stran, místo rozli¹ení (výchozí: 0).
+.sp 1
+.I PØÍKLAD:
+.PD 0
+.RSs
+.IP expand=800::::3/4
+Expanduje na 800x600, pokud nemá zdroj vy¹¹í rozli¹ení, v tom pøípadì
+expanduje tak, aby dosáhl pomìru stran 3/4.
+.RE
+.PD 1
+.IPs <r>\ \ 
+Zaokrouhluje tak, aby byla jak vý¹ka, tak ¹íøka beze zbytku dìlitelná <r>
+(výchozí: 1).
 .RE
 .
 .TP
@@ -4293,7 +4370,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B dsize[=pomìr_stran|w:h]
+.B dsize[=pomìr_stran|w:h:metoda:r]
 Zmìní zamý¹lený rozmìr/\:pomìr_stran obrazovky v daném bodì øetìzce filtrù.
 Pomìr stran mù¾e být zadán jako zlomek (4/\:3) nebo desetinné èíslo (1.33).
 Alternativnì mù¾ete zadat pøímo po¾adovanou ¹íøku a vý¹ku obrazu.
@@ -4301,6 +4378,58 @@
 .B ne¹káluje
 ; pouze ovlivní chování pozdìj¹ích ¹kálovaèù
 (softwarových nebo hardwarových) pøi auto-¹kálovaní na správný pomìr stran.
+.RSs
+.IPs <w>,<h>
+Nová ¹íøka a vý¹ka zobrazovaèe.
+Mù¾e nabývat také tìchto speciálních hodnot:
+.RSss
+ 0:   pùvodní ¹íøka a vý¹ka zobrazovaèe
+.br
+-1:   pùvodní ¹íøka a vý¹ka videa (výchozí)
+.br
+-2:   Vypoèítá w/\:h pomocí druhého rozmìru a pùvodního pomìru stran
+zobrazovaèe.
+.br
+-3:   Vypoèítá w/\:h pomocí druhého rozmìru a pùvodního pomìru stran
+videa.
+.REss
+.sp 1
+.I PØÍKLAD:
+.PD 0
+.RSs
+.IP dsize=800:-2
+Nastaví rozli¹ení zobrazení na 800x600 pro video s pomìrem stran 4/3, nebo
+800x450 pro video s pomìrem stran 16/9.
+.RE
+.IPs <metoda>
+Upraví ¹íøku a vý¹ku podle pùvodního pomìru stran.
+.RSss
+-1: Ignoruje pùvodní pomìr stran (výchozí).
+.br
+ 0: Ponechá pomìr stran zobrazovaèe, s pou¾itím <w> a <h> jako maximální
+rozli¹ení.
+.br
+ 1: Ponechá pomìr stran zobrazovaèe, s pou¾itím <w> a <h> jako minimální
+rozli¹ení.
+.br
+ 2: Ponechá pomìr stran videa, s pou¾itím <w> a <h> jako maximální
+rozli¹ení.
+.br
+ 3: Ponechá pomìr stran videa, s pou¾itím <w> a <h> jako minimální
+rozli¹ení.
+.REss
+.sp 1
+.I PØÍKLAD:
+.PD 0
+.RSs
+.IP dsize=800:600:0
+Nastaví rozli¹ení zobrazovaèe na maximálnì 800x600, nebo men¹í, aby zùstal
+zachován pomìr stran.
+.RE
+.PD 1
+.IPs <r>\ \ 
+Zaokrouhlí nahoru na násobek <r> (výchozí: 1).
+.RE
 .
 .TP
 .B yuy2\ \ \ 
@@ -4501,7 +4630,7 @@
 .B spp[=kvalita[:qp[:re¾im]]]
 Jednoduchý postprocesní fitr, který komprimuje a dekomprimuje obrázek
 s posunem nìkolika (nebo \- v pøípadì kvality úrovnì 6 \- v¹emi) smìry a
-sprùmìruje výsledky.
+zprùmìruje výsledky.
 .RSs
 .IPs <kvalita>
 0\-6 (výchozí: 3)
@@ -4520,7 +4649,7 @@
 .IPs <kvalita>
 4\-5 (odpovídá spp; výchozí: 4)
 .IPs <qp>\ 
-Vynutí kvantizatèní parametr (výchozí: 0, pou¾ije QP z videa).
+Vynutí kvantizaèní parametr (výchozí: 0, pou¾ije QP z videa).
 .IPs <-15\-32>
 Síla filtru, ni¾¹í hodnoty zachovají více detailù, ale také více artefaktù,
 zatímco vy¹¹í hodnoty uèiní obraz hlad¹ím, ale i rozmazanìj¹ím (výchozí:
@@ -4528,6 +4657,21 @@
 .RE
 .
 .TP
+.B pp7[=qp[:re¾im]]
+Varianta spp filtru podobná spp=6 se 7 bodovým DCT, kde je
+pou¾itý jen støední vzorek po IDCT.
+.RSs
+.IPs <qp>
+Vynutí kvantizaèní parametr (výchozí: 0, pou¾ije QP z videa).
+.IPs <mode>
+0: hard thresholding
+.br
+1: soft thresholding (lep¹í odkrou¾kování, ale rozmazanìj¹í)
+.br
+2: medium thresholding (výchozí, dobré výsledky)
+.RE
+.
+.TP
 .B qp=rovnice
 filtr pro zmìnu kvantizaèního parametru (QP)
 .RSs
@@ -5005,7 +5149,7 @@
 alespoò pokud nebudete dostávat mnoho "Bottom-first field" varování.
 Bez parametrù provádí bì¾né inverse telecine a mìl by být pou¾íván v MEncoderu
 s \-fps a \-ofps: mencoder \-fps 30000/1001 \-ofps 24000/1001.
-Pokud tento filtr pou¾ijete v Mplayeru, budete mít nerovnomìrné snímkování
+Pokud tento filtr pou¾ijete v MPlayeru, budete mít nerovnomìrné snímkování
 bìhem pøehrávání, ale je to poøád lep¹í ne¾ pou¾ít pp=lb nebo neodstraòovat
 proklad vùbec.
 Nastaveno mù¾e být více voleb, oddìlovaè je /.
@@ -5539,6 +5683,19 @@
 .PD 1
 .
 .TP
+.B \-fafmttag <formát>
+Mù¾e být pou¾itý k nahrazení pøíznaku audio formátu výstupního souboru.
+.sp 1
+.I PØÍKLAD:
+.PD 0
+.RSs
+.IPs "\-fafmttag 0x55"
+Zpùsobí, ¾e zvuk ve výstupním souboru bude mít pøíznak audio formátu nastaven
+na 0x55 (mp3).
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
 .B \-ffourcc <fourcc>
 Mù¾e být pou¾ito pro pøepsání video fourcc ve výstupním souboru.
 .sp 1
@@ -5649,7 +5806,9 @@
 .IPs "\-of avi"
 Enkóduje do AVI (výchozí).
 .IPs "\-of mpeg"
-Enkóduje do MPEG.
+Enkóduje do MPEG (viz také \-mpegopts).
+.IPs "\-of lavf"
+Enkóduje pomocí libavformat muxerù (viz také \-lavfopts).
 .IPs "\-of rawvideo"
 surový video proud (¾ádný multiplex \- pouze jeden video proud)
 .IPs "\-of rawaudio"
@@ -5984,8 +6143,7 @@
 .
 .TP
 .B quality=<1\-1000>
-re¾im kvality, èím vy¹¹í, tím lep¹í
-quality mode, the higher the better (vzájemnì se vyluèuje s br)
+re¾im kvality, èím vy¹¹í, tím lep¹í (vzájemnì se vyluèuje s br)
 .
 .TP
 .B object=<0\-3>
@@ -6050,6 +6208,8 @@
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptivní PCM (4bity na vzorek, komprese 4:1)
+.IPs sonic\ 
+Experimentální ztrátový/bezztrátový kodek
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6085,6 +6245,8 @@
 Motion JPEG
 .IPs ljpeg
 Bezztrátový JPEG
+.IPs h261\ 
+H.261
 .IPs h263\ 
 H.263
 .IPs h263p
@@ -6115,6 +6277,14 @@
 ASUS Video v2
 .IPs ffv1 (viz také: vstrict)
 bezztrátový video kodek z FFmpeg
+.IPs flv\ \ 
+Sorenson H.263 pou¾ívaný ve Flash Videu
+.IPs dvvideo
+Sony Digital Video
+.IPs svq1\ 
+Apple Sorenson Video 1
+.IPs snow (viz také: vstrict)
+Experimentální kodek z FFmpeg zalo¾ený na vlnkové analýze (wavelet)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6265,12 +6435,12 @@
 Pro striktní sluèitelnost MPEG-1/2/4 musí být interval <=132.
 .
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000\-1000000>
+.B sc_threshold=<-1000000000\-1000000000>
 Práh detekce zmìny scény.
 Klíèový snímek je vlo¾en jakmile libavcodec zjistí zmìnu scény.
 Tato volba nastavuje citlivost detekce.
--1000000 zpùsobí, ¾e zmìna scény bude detekována v ka¾dém snímku, 1000000
-znamená ¾e nebudou detekovány ¾ádné zmìny scény (výchozí: 0).
+-1000000000 zpùsobí, ¾e zmìna scény bude detekována v ka¾dém snímku,
+1000000000 znamená ¾e nebudou detekovány ¾ádné zmìny scény (výchozí: 0).
 .
 .TP
 .B vb_strategy=<0\-1> (pouze první prùchod)
@@ -6827,7 +6997,7 @@
 .TP
 .B border_mask=<0.0\-1.0>
 border-processing pro enkodéry ve stylu MPEG.
-Border processing zvý¹í kvantizér makroblokù, které jsou vzdáleny ménì ne¾
+Border processing zvý¹í kvantizer makroblokù, které jsou vzdáleny ménì ne¾
 pìtinu ¹íøky/vý¹ky obrazu od okraje, jeliko¾ jsou èasto ménì dùle¾ité.
 .
 .TP
@@ -7232,9 +7402,10 @@
 Pokud zadáte vcodec=mpeg2video, pak mù¾e nabýt hodnotu 8, 9, 10 nebo 11.
 .
 .TP
-.B cgop\ \ \ 
+.B cgop (viz také sc_threshold)
 Zavøe v¹echny GOPy.
-V souèasnosti nefunguje.
+V souèasnosti pracuje pouze tehdy, pokud je vypnutá detekce zmìn scény
+(sc_threshold=1000000000).
 .
 .
 .SS nuv (\-nuvopts)
@@ -7495,13 +7666,11 @@
 .
 .TP
 .B bf_threshold=<-255\-255>
-Obèas B-snímky nevypadají dobøe a nechávají artefakty, kdy¾ je vìt¹ina snímku
-statická, ale nìkteré malé èásti jsou v rychlém pohybu (ve statické scénì s
-mluvícím mu¾em budou jeho ústa pravdìpodobnì vypadat ¹patnì, pokud to co
-obklopuje mu¾e a jeho ústa je úplnì nehybné).
 Toto nastavení umo¾ní upøednostnit nebo ne, pou¾ití B-snímkù.
-Èím vy¹¹í hodnota, tím vy¹¹í pravdìpodobnost pou¾ití B-snímkù.
-(výchozí: 0)
+Èím vy¹¹í hodnota, tím vy¹¹í pravdìpodobnost pou¾ití B-snímkù
+(výchozí: 0).
+Nezapomínejme, ¾e B-snímky obvykle mají vy¹¹í kvantizér a proto
+agresivní pou¾ívání B-snímkù mù¾e zhor¹it vizuální kvalitu.
 .
 .TP
 .B (no)closed_gop
@@ -7585,7 +7754,8 @@
 .
 .TP
 .B (no)hq_ac
-Aktivuje vysoce kvalitní predikci AC koeficientu z pøilehlých blokù.
+Aktivuje vysoce kvalitní predikci AC koeficientù pro klíèové snímky
+z pøilehlých blokù (výchozí: zapnuto).
 .
 .TP
 .B vhq=<0\-4>
@@ -7807,7 +7977,7 @@
 offsetovány pomocí ip_factor a pb_factor.
 Pou¾itelný rozsah je 20\-40 (výchozí: 26).
 Ni¾¹í hodnoty vedou k vy¹¹í vìrnosti a vy¹¹ímu datovému toku.
-0 znamená bezztátový.
+0 znamená bezztrátový.
 Poznamenejme, ¾e kvantizace v H.264 pracuje odli¹nì od MPEG-1/2/4:
 Kvantizaèní parametr (QP) v H.264 se nachází na logaritmické ¹kále.
 Mapování odpovídá pøibli¾nì H.264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP).
@@ -7858,6 +8028,31 @@
 .REss
 .
 .TP
+.B turbo=<0\-2>
+Rychlý re¾im pro první prùchod.
+Bìhem prvního prùchodu dvou a víceprùchodového enkódování je mo¾né zvý¹it
+rychlost vypnutím nìkterých voleb se zanedbatelným nebo ¾ádným vlivem na
+kvalitu koneèného prùchodu.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs 0
+vypnuto (výchozí)
+.IPs 1
+Omezí subq, frameref a vypne nìkteré analytické re¾imy inter-makroblokových
+oddílù.
+.IPs 2
+Omezí subq a frameref na 1, pou¾ije diamantovou metodu vyhledávání pohybu a
+vypne analytické re¾imy pro v¹echny typy oddílù.
+.RE
+.RS
+Úroveò 1 mù¾e zrychlit první prùchod a¾ 2x bez zmìny celkového
+PSNR posledního prùchodu v porovnání s prvním prùchodem v plné kvalitì.
+.br
+Úroveò 2 mù¾e zrychlit první prùchod a¾ 4x pøi asi +/- 0.05dB zmìnì v
+celkovém PSNR posledního prùchodu v porovnání s prvním prùchodem v plné kvalitì.
+.REss
+.
+.TP
 .B keyint=<hodnota>
 Nastaví maximální interval mezi IDR-snímky (výchozí: 250).
 Vy¹¹í hodnoty ¹etøí bity, co¾ zvy¹uje kvalitu za cenu ni¾¹í pøesnosti pøi
@@ -8145,31 +8340,35 @@
 Tento parametr ovlivòuje pomìr kvalita versus rychlost v procesu rozhodování
 o predikovaném pohybu.
 Nastavením subq=5 mù¾e zvý¹it komprimaci a¾ o 10% oproti subq=1.
+.PD 0
 .RSs
-1: Provádí rozhodování v re¾imu s pøesností na celý pixel na v¹ech
+.IPs 1
+Provádí rozhodování v re¾imu s pøesností na celý pixel na v¹ech
 kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlep¹í.
 Následnì zpøesní pohyb tohoto typu na rychlou ètvrtpixelovou pøesnost
 (nejrychlej¹í).
-.br
-2: Stejné jako 1, ale pou¾ívá o nìco pomalej¹í ètvrtpixelové zpøesòování.
-.br
-3: Pou¾ije re¾im vyhledávání pohybu s pøesností pùl pixelu na v¹ech
+.IPs 2
+Stejné jako 1, ale pou¾ívá o nìco pomalej¹í ètvrtpixelové zpøesòování.
+.IPs 3
+Pou¾ije re¾im vyhledávání pohybu s pøesností pùl pixelu na v¹ech
 kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlep¹í.
 Nakonec zpøesní pohyb tohoto typu na ètvrtpixelovou pøesnost.
-.br
-4: Pou¾ije rychlý ètvrtpixelový re¾im vyhledávání pohybu na v¹ech kandidátských
+.IPs 4
+Pou¾ije rychlý ètvrtpixelový re¾im vyhledávání pohybu na v¹ech kandidátských
 typech makrobloku. Pak vybere nejlep¹í.
 Nakonec zpøesní pohyb tohoto typu na ètvrtpixelovou pøesnost.
-.br
-5: Pou¾ije nejkvalitnìj¹í vyhledávání pohybu s ètvrtpixelovou pøesností
-na v¹ech kandidátských typech makrobloku, ne¾ je vybrán ten nejlep¹í.
-(výchozí)
-.br
-6: Zapne optimalizaci omezování toku typù makroblokù v
+.IPs 5
+Pou¾ije nejkvalitnìj¹í vyhledávání pohybu s ètvrtpixelovou pøesností
+na v¹ech kandidátských typech makrobloku, ne¾ je vybrán ten nejlep¹í (výchozí).
+.IPs 6
+Zapne optimalizaci omezování toku typù makroblokù v
 I- a P-snímcích. (nejlep¹í)
-.REss
+.RE
+.PD 1
+.RS
 Vý¹e uvedený pojem "v¹echny kandidátské typy" neznamená v¹echny povolené typy:
 4x4, 4x8, 8x4 jsou zkou¹eny pouze pokud je 8x8 lep¹í ne¾ 16x16.
+.RE
 .
 .TP
 .B (no)chroma_me
@@ -8200,18 +8399,21 @@
 .TP
 .B log=<-1\-3>
 Nastavení mno¾ství logovacích informací vypisovaných na obrazovku.
+.PD 0
 .RSs
--1: ¾ádné
-.br
- 0: Vypisuje pouze chyby.
-.br
- 1: varování
-.br
- 2: PSNR a dal¹í analytické statistiky po skonèení enkódování
+.IPs "-1"
+¾ádné
+.IPs " 0"
+Vypisuje pouze chyby.
+.IPs " 1"
+varování
+.IPs " 2"
+PSNR a dal¹í analytické statistiky po skonèení enkódování
 (výchozí)
-.br
- 3: PSNR, QP, typ snímku, velikost a ostatní statistiky pro ka¾dý snímek
-.REss
+.IPs " 3"
+PSNR, QP, typ snímku, velikost a ostatní statistiky pro ka¾dý snímek
+.RE
+.PD 1
 .
 .TP
 .B (no)psnr
@@ -8307,12 +8509,41 @@
 Jakákoli jiná snímková rychlost je nekompatibilní s touto volbou.
 .
 .
-.SS FFmpeg libavformat muxery (\-lavfopts)
+.SS FFmpeg libavformat muxery (\-lavfopts) (viz také \-of lavf)
 .
 .TP
-.B format=<kontejnerový_formát>
-Pøenastaví výstupní kontejnerový formát do kterého se bude multiplexovat
+.B format=<nosný_formát>
+Pøenastaví výstupní nosný formát (kontejner) do kterého se bude multiplexovat
 (výchozí: autodetekce z pøípony výstupního souboru).
+.PD 0
+.RSs
+.IPs mpg\ \ 
+MPEG-1 systémy a MPEG-2 PS
+.IPs asf\ \ 
+Advanced Streaming Format
+.IPs avi\ \ 
+Soubor Audio Video Interleave
+.IPs wav\ \ 
+Waveform Audio
+.IPs swf\ \ 
+Macromedia Flash
+.IPs flv\ \ 
+Macromedia Flash video soubory
+.IPs rm\ \ \ 
+Real Audio a Video
+.IPs au\ \ \ 
+SUN AU formát
+.IPs nut\ \ 
+NUT Open Container Format (experimentální)
+.IPs mov\ \ 
+Quicktime
+.IPs mp4\ \ 
+Formát MPEG-4
+.IPs dv\ \ 
+Sony Digital Video kontejner
+.RE
+.PD 1
+.
 .
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
More information about the MPlayer-translations mailing list