[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs mencoder.xml,1.1,1.2

Diego Biurrun CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Apr 20 11:22:29 CEST 2005


CVS change done by Diego Biurrun CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv14956/cs

Modified Files:
	mencoder.xml 
Log Message:
100l build fixes


Index: mencoder.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/mencoder.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- mencoder.xml	20 Apr 2005 07:41:24 -0000	1.1
+++ mencoder.xml	20 Apr 2005 09:22:27 -0000	1.2
@@ -57,7 +57,7 @@
 <para>
 <application>MEncoder</application> umí vytvoøit výstupní soubor formátu
 MPEG (MPEG-PS). To je pravdìpodobnì pou¾itelné pouze s <emphasis>mpeg1video</emphasis>
-kodekem z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>, proto¾e
+kodekem z <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>, proto¾e
 pøehrávaèe &ndash; s výjimkou <application>MPlayer</application>u &ndash;
 oèekávají MPEG-1 video a MPEG-1 layer 2 (MP2) audio proudy v MPEG souborech.
 </para>
@@ -764,7 +764,7 @@
  Poté co provedete v¹e, co jsme si doposud øekli, budete mít video, které asi
  nebude právì 1.85:1 nebo 2.35:1, ale nìkde poblí¾. Mù¾ete spoèítat nový pomìr
  stran ruènì, ale <application>MEncoder</application> nabízí volbu pro
- class="library">libavcodec</systemitem> nazývanou <option>autoaspect</option>,
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> nazývanou <option>autoaspect</option>,
  která to za vás udìlá. Nezvìt¹ujte video jen proto, abyste dosáhli ètvercových
  pixelù, pokud je vám milé místo na disku. ©kálování by mìlo být provedeno pøi
  pøehrávání, kdy pøehrávaè pou¾ije pomìr stran ulo¾ený v AVI pro zaji¹tìní
@@ -1637,7 +1637,7 @@
 </para>
 
 <sect3 id="menc-feat-telecine-encode-progressive">
-<title>Progresivní/title>
+<title>Progresivní</title>
 <para>
  Progresivní video nevy¾aduje ¾ádné speciální filtrování pro enkódování.
  Jediná volba, která by urèitì nemìla chybìt je
@@ -1929,8 +1929,6 @@
  </formalpara>
  </listitem>
 
-</orderedlist>
-
 <!-- Some further explanation, because of homonym problem in interlace and
   interleave translation. If anybody wants it in english, just ask. -->
 
More information about the MPlayer-translations mailing list