[MPlayer-translations] CVS: homepage/src dload.src.pl, 1.19, 1.20 news.src.pl, 1.20, 1.21

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 17 22:21:00 CEST 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/homepage/src
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv19307

Modified Files:
	dload.src.pl news.src.pl 
Log Message:
sync

Index: dload.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/dload.src.pl,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -r1.19 -r1.20
--- dload.src.pl	16 Apr 2005 22:28:47 -0000	1.19
+++ dload.src.pl	17 Apr 2005 20:20:57 -0000	1.20
@@ -1,33 +1,36 @@
 
 <!-- content begin -->
-<!-- synced with 1.145 -->
+<!-- synced with 1.154 -->
 <!-- przet³umaczy³: Boski Cinek -->
 
 <h1>Pobieranie</h1>
 
 <p>
 	Zalecanym sposobem instalacji MPlayera jest jego kompilacja ze ¼róde³.
+	Zajrzyj do dzia³u <a href="projects.html#unofficial_packages">
+	nieoficjalnych paczek</a> na stronie projektu, je¿eli nie chcesz
+	kompilowaæ ¼róde³ i/albo szukasz paczek, które mog± byæ
+	lepiej zintegrowane z twoj± platform±.
+	Pamiêtaj tylko, ¿e nie wspieramy ¿adnych nieoficjalnych paczek,
+	a jedynie te oficjalne wymienione ni¿ej.	
+</p>
+
+<p>
 	Do kompletnej instalacji bêdziesz potrzebowa³
 	<a href="#source">¼róde³</a>, zestawu
 	<a href="#codecs">kodeków</a>, zestawu
 	<a href="#fonts">czcionek</a> do wy¶wietlania na ekranie (OSD) oraz
 	<a href="#skins">skórek</a>, je¿eli chcesz u¿ywaæ graficznego interfejsu.
-	Instrukcje dotycz±ce szybkiej kompilacji i instalacji zawieraj± siê w
-	<a href="../../DOCS/README">README</a>, a bardziej szczegó³owe informacje
-	znajduj± siê w
-	<a href="../../DOCS/HTML/pl/install.html">dziale instalacji</a>
-	(Dokumentacja).
 </p>
 
 <h2><a name="source">¬ród³a i wersje binarne</a></h2>
 
 <p>
-	Zajrzyj do dzia³u <a href="projects.html#unofficial_packages">
-	nieoficjalnych paczek</a> na stronie projektu, je¿eli nie chcesz
-	kompilowaæ ¼róde³ i/albo szukasz paczek, które mog± byæ
-	lepiej zintegrowane z twoj± platform±.
-	Pamiêtaj tylko, ¿e nie wspieramy ¿adnych nieoficjalnych paczek,
-	a jedynie te oficjalne wymienione ni¿ej.
+	Instrukcje dotycz±ce szybkiej kompilacji i instalacji zawieraj± siê w
+	<a href="../../DOCS/README">README</a>, a bardziej szczegó³owe informacje
+	znajduj± siê w
+	<a href="../../DOCS/HTML/pl/install.html">rozdziale o instalacji</a>
+	(Dokumentacja).
 </p>
 
 <table class="border_table">
@@ -125,10 +128,15 @@
 <h2><a name="codecs">Kodeki</a></h2>
 
 <p>
-	Poni¿sze paczki z kodekami dostarczane s± bez instalatora i s±
+	Nasze paczki z kodekami dostarczane s± bez instalatora i s±
 	bezu¿yteczne w przypadku zwyk³ych odtwarzaczy filmów pod Windowsa.
 	Pobierz paczkê z najwa¿niejszymi kodekami dla Linuksa lub wybierz
 	te, których potrzebujesz spo¶ród innych paczek z kodekami.
+	Instrukcje instalacji umieszczone s± w pliku README dodanym
+	do ka¿dej z paczek oraz w g³ównym pliku
+	<a href="../../DOCS/README">README</a> b±d¼ w
+	<a href="../../DOCS/HTML/en/install.html">rozdziale o instalacji</a>
+	(Dokumentacja).
 </p>
 
 <table class="border_table">
@@ -184,6 +192,10 @@
 	Je¿eli nie u¿ywasz czcionek TrueType, bêdziesz potrzebowa³
 	pakietów z czcionkami, aby móc korzystaæ z OSD i wy¶wietlania
 	napisów.
+	Przeczytaj zawarto¶æ pliku
+	<a href="../../DOCS/README">README</a> oraz
+	<a href="../../DOCS/HTML/en/install.html">rozdzia³ o instalacji</a>
+	(dokumentacja), ¿eby dowiedzieæ siê, jak korzystaæ z czcionek.
 </p>
 
 <table class="border_table">
@@ -311,7 +323,12 @@
 
 <h2><a name="skins">Skórki</a></h2>
 
-<p>Kliknij na nazwy skórek, ¿eby obejrzeæ zrzuty ekranu.</p>
+<p>Kliknij na nazwy skórek, ¿eby obejrzeæ zrzuty ekranu.
+	Przeczytaj zawarto¶æ pliku
+	<a href="../../DOCS/README">README</a> lub
+	<a href="../../DOCS/HTML/en/install.html">rozdzia³ o GUI</a>
+	(dokumentacja), ¿eby dowiedzieæ siê, jak zainstalowaæ skórki.
+</p>
 
 <p>
 	<a href="http://freshmeat.net">Freshmeat</a> tak¿e ma
@@ -1457,7 +1474,7 @@
 	<td><a href="../images/skin-bluecurve-shot01.jpg">bluecurve</a></td>
 	<td>1.3</td>
 	<td>bleachie</td>
-	<td>Red Hat bluecurve theme</td>
+	<td>Temat bluecurve Red Hata</td>
 	<td class="mirror">
 		[
 		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/bluecurve-1.3.tar.bz2">HU</a>
@@ -1474,6 +1491,66 @@
 	</td>
 </tr>
 <tr>
+	<td><a href="../images/skin-changuito-shot01.jpg">changuito</a></td>
+	<td>0.2</td>
+	<td>jpoyarzun</td>
+	<td>Temat Gorilla GNOME</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/changuito-0.2.tar.bz2">HU</a>
+		|
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/changuito-0.2.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/changuito-0.2.tar.bz2">HU</a>
+		|
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/changuito-0.2.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+</tr>
+<tr>
+	<td><a href="../images/skin-OpenDoh-shot01.png">OpenDoh</a></td>
+	<td>1.1</td>
+	<td>siTe</td>
+	<td>skórka w stylu Industrial</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/OpenDoh-1.1.tar.bz2">HU</a>
+		|
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OpenDoh-1.1.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/OpenDoh-1.1.tar.bz2">HU</a>
+		|
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/OpenDoh-1.1.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+</tr>
+<tr>
+	<td><a href="../images/skin-plastik-shot01.jpg">plastik</a></td>
+	<td>2.0</td>
+	<td>Jesper Schultz</td>
+	<td>Temat KDE plastik</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/plastik-2.0.tar.bz2">HU</a>
+		|
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/plastik-2.0.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+		[
+		<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/plastik-2.0.tar.bz2">HU</a>
+		|
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/Skin/plastik-2.0.tar.bz2">US</a>
+		]
+	</td>
+</tr>
+<tr>
 	<td><a href="../images/skin-Dushku-shot01.jpg">Dushku</a></td>
 	<td>1.2</td>
 	<td>funkydrummer</td>

Index: news.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/news.src.pl,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.20 -r1.21
--- news.src.pl	17 Apr 2005 08:53:46 -0000	1.20
+++ news.src.pl	17 Apr 2005 20:20:57 -0000	1.21
@@ -1,12 +1,299 @@
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with 1.195 -->
+<!-- synced with 1.197 -->
 
 <h1>Wie¶ci</h1>
 
 <div class="newsentry">
 
 <h2>
+	<a name="mplayer10pre7">2005.04.16, Sobota :: MPlayer 1.0pre7 wydany</a>
+	<br><span class="poster">opublikowa³a za³oga wydaj±ca</span>
+</h2>
+
+<p>
+Pomimo patentowego Miecza Demoklesa, MPlayer jest ci±gle ¿ywy i w³a¶nie
+przyszed³ czas na nowe wydanie. Czy chcesz zobaczyæ wiêcej wydañ w przysz³o¶ci?
+<b>Proszê</b>, przy³±cz siê do nas w walce przeciwko dyrektywie patentowej UE.
+Bitwa jeszcze siê nie skoñczy³a i wci±¿ mo¿emy j± wygraæ, je¶li i <b>Ty</b>
+nam pomo¿esz.
+</p>
+
+<p>
+Po pierwsze, odkryli¶my kilka nowych luk bezpieczeñstwa w kodzie
+odpowiedzialnym za strumieniowanie <a href="#vuln11">MMST</a> i
+<a href="#vuln10">RTSP</a>, wiêc zalecamy wam zainstalowanie
+nowej wersji.
+</p>
+
+<p>
+Staramy siê czê¶ciej publikowaæ nasze wydania, dlatego te¿ lista zmian nie jest
+tak du¿a jak w przypadku pre6, ale i tak jest d³uga. Warte uwagi usprawnienia
+zosta³y niedawno wprowadzone do MEncodera. Mo¿e produkowaæ wyj¶cie w postaci
+plików MPEG, które mog± pó¼niej pos³u¿yæ do utworzenia p³yt (S)VCD i DVD. Obs³uga
+jeszcze wiêkszej liczby formatów kontenerowych zosta³a eksperymentalnie
+dodana do libavformat i teraz mo¿esz kodowaæ kilka plików naraz. Je¿eli nie
+korzysta³e¶ z MEncodera nigdy wcze¶niej, teraz jest najwy¿sza pora, aby zacz±æ,
+poniewa¿ znacznie uzupe³nili¶my i poprawili¶my dokumentacjê.
+</p>
+
+<p>
+Dodali¶my wiêcej kodeków, niektóre rdzenne - wartym wspomnienia jest ALAC
+(Apple Lossless Audio Codec), a niektóre binarne - godnymi wspomnienia s±
+TwinVQ (VQF) i VMware video. Co wiêcej, importowali¶mi dekoder
+Tremor Ogg/Vorbis do MPlayera, wiêc pliki Ogg i Vorbis bêd± teraz
+dzia³a³y bez pomocy zewnêtrznych bibliotek. MPlayer powinnien odtwarzaæ teraz
+jeszcze wiêc formatów ni¿ we wcze¶niejszych wydaniach. Aby skorzystaæ najwiêcej
+zainstaluj równie¿ najnowszy
+<a href="dload-pl.html#codecs">pakiet kodeków</a>.
+</p>
+
+<p>
+Snow - kodek obrazu nowej generacji oparty o falê wavelet (fala ograniczona
+czêstotliwo¶ci± i czasem trwania) zosta³ poprawiony i w znacz±cy sposób
+przyspieszony, dodatkowo dodali¶my do niego niewielka dokumentacja.
+Wypróbujcie go i pobawcie siê nim, tylko pamiêtajce jest on na razie w fazie
+<b>eksperymentalnej</b> i to co zakodujesz dzisiaj mo¿e nie byæ odtwarzane
+jutro.
+</p>
+
+<p>
+Wyczy¶cili¶my du¿o kodu dotycz±cego warstwy d¼wiêkowej. Tym co siê rzuca w
+oczy, jest usuniêcie starych wtyczek audio, które od dawna by³y zast±pione
+przez filtry d¼wiêkowe.
+</p>
+
+<p>
+W koñcu, ale co niemniej wa¿ne, poprawili¶my wszêdzie wiele b³êdów, wiêc
+MPlayer powienien dzia³aæ lepiej ni¿ kiedykolwiek.
+</p>
+
+<p>
+A teraz ciesz siê ogl±daniem filmów ...
+</p>
+
+
+<h3>MPlayer 1.0pre7: <i>"PatentCounter"</i></h3>
+
+<h4>Bezpieczeñstwo:</h4>
+
+<ul>
+	<li>usuniête przepe³nienie sterty w kodzie strumieniuj±cym Real RTSP</li>
+	<li>usuniête przepe³nienie bufora w kodzie strumieniuj±cym MMST</li>
+</ul>
+
+<h4>Dokumentacja:</h4>
+
+<ul>
+	<li>kontynuacja t³umaczenia czeskiej dokumentacji</li>
+	<li>niemiecka strona man ju¿ prawie zsynchronizowana</li>
+	<li>ukoñczona dokumentacja komend trybu slave</li>
+	<li>dokumentacja dodatkowych narzêdzi w TOOLS/README</li>
+	<li>dokumentacja filtrów d¼wiêkowych uzupe³niona i przeniesiona do strony man</li>
+	<li>wszystkie filtry d¼wiêkowe udokumentowane</li>
+	<li>ulepszony przewodnik kodowania</li>
+	<li>wstêpna dokumentacja kodeka snow w DOCS/tech/snow.txt</li>
+	<li>wprowadzenie wszêdzie wielu poprawek</li>
+</ul>
+
+<h4>Porty:</h4>
+
+<ul>
+	<li>naprawione wyj¶cie video DirectX na Windows95</li>
+	<li>obs³uga wyj¶cia video DirectX w trybie 256 kolorów</li>
+	<li>mo¿liwo¶æ wyboru urz±dzenia audio dla sterownika wyj¶ciowego d¼wiêku dsound</li>
+	<li>--enable-macosx-bundle, wykorzystanie katalogu z konfiguracj± w appwrapper na OS X</li>
+	<li>wyczyszczenie kodu wyj¶cia audio Sun</li>
+	<li>poprawa obs³ugi platformy x86_64</li>
+	<li>obs³uga OpenBSD w libdha</li>
+	<li>wsparcie dla wiêkszej liczby modeli Radeon 9200 w VIDIX</li>
+</ul>
+
+<h4>Sterowniki:</h4>
+
+<ul>
+	<li>naprawienie stanu "zawsze na wierzchu" dla wielu mened¿erów okien</li>
+	<li>wyczyszczenie kody warstwy wyj¶ciowej audio</li>
+	<li>zunifikowanie obs³ugi klucza koloru</li>
+	<li>naprawienie trybu panscan w vo_xvmc</li>
+	<li>naprawienie kilku b³êdów powoduj±cych wysypanie siê programu na X11</li>
+	<li>wiele poprawek w OSD dla ró¿nych sterowników wyj¶cia video</li>
+</ul>
+
+<h4>Dekodery:</h4>
+
+<ul>
+	<li>dekoder TWinVQ poprzez binarne biblioteki DLL</li>
+	<li>zintegrowanie dekodera Tremor dla Ogg/Vorbis</li>
+	<li>poprawienie dekodowania plików alaw w trybie stereo</li>
+	<li>wcze¶niejsze za³adowanie bibliotek QT DLL, aby obej¶æ problemy ze ¶cie¿kami wstawionym na sta³e</li>
+	<li>obs³uga linuksowego, binarnego kodeka Real 10 RV30/40 (poprawa z niektórymi plikami RV40)</li>
+	<li>wyeksponowanie obs³ugi surowych formatów 422P i 444P</li>
+	<li>obs³uga 32 bitowej palety RGB w binarnym dekoderze TSCC</li>
+	<li>porzucenie obs³ugi starych wersji FAAD2 (<= 1.1)</li>
+	<li>obs³uga linuksowego, binarnego kodeka Real 10 cook (dekoduje cook5.1)</li>
+	<li>poprawiona obs³uga NV12/NV21</li>
+	<li>obs³uga 32 bitowych zmiennopozycyjnych i rozszerzonych plików WAV</li>
+	<li>preferowanie natywnego kodeka RealAudio 1.0 / 2.0 od binarnego</li>
+	<li>obs³uga wielokana³owych plików WAV</li>
+	<li>obs³uga ALAC (bestratny d¼wiêk QuickTime) poprzez lavc</li>
+	<li>obs³uga WNV1 poprzez lavc</li>
+	<li>obs³uga AASC (obrazu Autoderk RLE) poprzez lavc</li>
+	<li>obs³uga obrazu LOCO poprzez lavc</li>
+	<li>poprawiono odtwarzanie Layer 1 w trybie stereo poprzez mp3lib</li>
+	<li>dekoder VMnc (obrazu VMware) poprzez binarne biblioteki DLL</li>
+	<li>obs³uga AMR NB/WB poprzez libavcodec i odwo³anie siê do zewnêtrznych dekoderów</li>
+	<li>obs³uga ADTS AAC</li>
+</ul>
+
+<h4>Demuksery:</h4>
+
+<ul>
+	<li>demukser vqf</li>
+	<li>poprawiono przeszukiwanie MPEG-ES</li>
+	<li>obs³uga plików multirate Real</li>
+	<li>automatyczne wykrywanie ilo¶ci klatek na sekundê dla filmów MPEG-4 i H.264 w ES i strumieni TS</li>
+	<li>obs³uga MP3 w plikach Real</li>
+	<li>bardziej przyjazne dla u¿ytkownika informacje o ¶æie¿kach d¼wiêkowych i z napisami w plikach Ogg</li>
+	<li>demukser avisynth</li>
+	<li>obs³uga wielokona³owych MP3 w plikach MP4 (MP3on4)</li>
+	<li>naprawienie niektórych niedzia³aj±cych klas plików 14.4/28.8</li>
+	<li>dodanie kodu automatycznie wykrywaj±cego i demuksuj±cego warstwy d¼wiêkowe 1 i 2 MPEG</li>
+	<li>domy¶lne demuksowanie pliów d¼wiêkowych AC3 poprzez  libavformat</li>
+	<li>prze³±czanie strumieni online w demukserach MPEG i Matroska</li>
+	<li>obs³uga demuksowanie 3GP</li>
+	<li>usprawnienia w DVB i obs³uga tunerów ATSC</li>
+	<li>obs³uga AVC w Matroska</li>
+	<li>obs³uga SWF i FLV poprzez libavformat</li>
+	<li>wykorzystanie poprawnego fourcc Vorbis</li>
+</ul>
+
+<h4>Strumieniowanie:</h4>
+
+<ul>
+	<li>obs³uga wyboru strumienia i szeroko¶ci pasma dla MMS przez HTTP</li>
+	<li>powrót do HTTP, je¶li odrzucono po³±czenie dla pnm://</li>
+	<li>obs³uga strumieniowania UDP (udp://)</li>
+	<li>obs³uga strumieni vstream TiVo (tivo://)</li>
+	<li>poprawienie b³êdów i poprawne wykrywanie EOF w strumieniach pnm://</li>
+</ul>
+
+<h4>FFmpeg/libavcodec:</h4>
+
+<ul>
+	<li>poprawki w RV20</li>
+	<li>wiele poprawek w H.264</li>
+	<li>obs³uga przewidywania z wymuszonymi wagami dla klatek B w H.264, H.264</li>
+	<li>wiele poprawek przepe³nienia liczb ca³kowitych i wska¼ników</li>
+	<li>obs³uga 32 bitowej palety RGB w TSCC</li>
+	<li>wielokana³owy dekoder MP3 (MP3on4)</li>
+	<li>obs³uga 3g2</li>
+	<li>dekoder d¼wiêku ALAC</li>
+	<li>dekoder obrazu LOCO</li>
+	<li>dekoder obrazu WNV1</li>
+	<li>skrócony dekoder audio i demukser</li>
+	<li>dekoder obrazu AASC</li>
+	<li>obs³uga AMR NB/WB poprzez odwo³anie do zewnêtrznych dekoderów</li>
+	<li>znacznie szybsze dekodowanie snow</li>
+	<li>eksperymentalna kontrola tempa dla snow</li>
+	<li>niezliczone poprawki do wszechobecnych b³êdów</li>
+</ul>
+
+<h4>GUI:</h4>
+
+<ul>
+	<li>zaimplementowana i dodana do menu obs³uga stanu "po³owa rozmiaru"</li>
+	<li>okno konfiguracji ESD i opcja programowej kontroli g³o¶no¶ci</li>
+	<li>naprawa wycieków do pamiêci</li>
+</ul>
+
+<h4>Filtry:</h4>
+
+<ul>
+	<li>znaczne wyczyszczenie kodu warstwy filtrów d¼wiêkowych</li>
+	<li>szybsze af_format dla wiêkszo¶ci przypadków</li>
+	<li>ostatecznie naprawiona obs³uga liczb zmiennoprzecinkowych w warstwie filtrów d¼wiêkowych</li>
+	<li>ostateczne usuniêcie zbêdnych wtyczek d¼wiêkowych</li>
+	<li>zaktualizowany filtr HRTF</li>
+	<li>filtr dodaj±cy ¶rodkowy kana³</li>
+	<li>poprawiona obs³uga wej¶cia z miêkkim telecine w pullup</li>
+</ul>
+
+<h4>MEncoder:</h4>
+
+<ul>
+	<li>nowy, eksperymentalny mukser MPEG, kompatybilny z DVD i (S)VCD</li>
+	<li>obs³uga wielu plików</li>
+	<li>obs³uga -speed (kontrola liczby klatek poprzez zwalnianie/przyspieszanie)</li>
+	<li>obs³uga EDL</li>
+	<li>poprawnienie kodowania mp3lame przy niskim wska¼niku bitrate</li>
+	<li>naprawa kodowania MJPEG</li>
+	<li>poprawki w kolejno¶ci bajtów (endianess) NUV (sprawia, ¿e stare pliki NUV nie bêd± odtwarzane)</li>
+	<li>eksperymentalny mukser libavformat</li>
+	<li>naprawienie kodowania CBR w mp3lame</li>
+	<li>o 35% szybszy tryb turbo dla pierwszego przebiegu</li>
+</ul>
+
+<h4>Inne:</h4>
+
+<ul>
+	<li>opcja -z zast±piona przez podopcje -vo png</li>
+	<li>poprawka icc przy ³adowaniu Win32</li>
+	<li>poprawa b³êdu wysypuj±cego program przy przetwarzaniu tureckich locale</li>
+	<li>usuniêcie kilku wycieków do pamiêci</li>
+	<li>opcje -aa* zast±pione przez podpocje -vo aa</li>
+	<li>zmniejszenie nadmiernej gadatliwo¶ci</li>
+	<li>obs³uga RTC dla *BSD</li>
+	<li>poprawienie obs³ugi zewnêtrznych napisów w formacie ró¿nym od UTF-8 dla Matroska</li>
+	<li>poprawki dotyczace gcc 4</li>
+	<li>czê¶ciowa obs³uga NX (bit noexec)</li>
+	<li>obs³uga libsmbclient z SSL</li>
+	<li>umieszczenie zmienionych uwag we wszystkich importowanych plikach dla zgodno¶ci z GPL §2a</li>
+</ul>
+
+<p>
+MPlayer 1.0pre7 mo¿e byæ pobrany z poni¿szych lokalizacji. Proszê, b±d¼cie
+lito¶ciwi dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z serwerów lustrzanych
+to our server and use one of our many mirrors.
+</p>
+
+<ul>
+	<li>Wêgry 1 
+		<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="http://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Wêgry 2
+		<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>USA
+		<a href="ftp://ftp3.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Szwajcaria
+		<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">HTTP</a></li>
+	<li>USA 2
+		<a href="http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Australia
+		<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/pub/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>USA 3
+		<a href="http://www7.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">HTTP</a></li>
+	<li>Bu³garia
+		<a href="ftp://ftp8.mplayerhq.hu/mplayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">FTP</a></li>
+	<li>Jugos³awia
+		<a href="http://www9.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">HTTP</a>
+		<a href="ftp://ftp9.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0pre7.tar.bz2">FTP</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+MD5SUM: <b>5fadd6957d3aab989cd760ff38fb8fdf</b>
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+<div class="newsentry">
+
+<h2>
+
 	<a name="vuln11">2005.04.16, Sobota :: Przepe³nienie sterty MMST</a>
 	<br><span class="poster">opublikowa³ Roberto</span>
 </h2>
More information about the MPlayer-translations mailing list