[MPlayer-translations] CVS: homepage/src donations.src.pl, 1.5, 1.6 info.src.pl, 1.7, 1.8

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Apr 16 21:48:12 CEST 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/homepage/src
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv18584

Modified Files:
	donations.src.pl info.src.pl 
Log Message:
sync

Index: donations.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/donations.src.pl,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- donations.src.pl	31 Jan 2005 11:34:19 -0000	1.5
+++ donations.src.pl	16 Apr 2005 19:48:10 -0000	1.6
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!-- content begin -->
 <!-- T³umaczenie: Boski Cinek (Marcin Biernat) -->
 
-<!-- synced with 1.72 -->
+<!-- synced with 1.78 -->
 
 <h1>Darowizny</h1>
 
@@ -58,8 +58,14 @@
 
 <h3><a href="mailto:alex_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at fsn.hu">
 	Alex Beregszaszi</a></h3>
-¯yczenia:
+Nieustannie powiêkszaj±ca siê lista ¿yczeñ:
 <ul>
+<li>pamiêæ DDR ram (PC2100) do notebooka, przynajmniej 256M,
+poniewa¿ mam teraz 128M, a posiadam tylko jeden slot</li>
+<li>some PDA eyetoy</li>
+<li>zaawansowany sprzêt audio z wsoarciem dla 5.1/7.1/itd. (np. Audigy 2 - USB:)</li>
+<li>bezprzewodowy (802.11b/g) access-point albo router,
+najlepiej obs³uguj±cy zewnêtrzn± antenê</li>
 <li>kartê wideo opart± na Cirrus Logic CLGD 54xx</li>
 <li>nagrywarkê DVD</li>
 <li>jakiekolwiek systemy bazuj±ce na MIPS, m68k, m88k, SPARC, ARM, SH*</li>
@@ -67,7 +73,6 @@
 <li>Sprzêtowe odtwarzacze audio w stylu iPoda (chcia³bym przeportowaæ lavc i
 	napisaæ obs³ugê nut)</li>
 <li>zewnêtrzny IDE (5.25&quot;/3.5&quot;/2.5&quot;) na USB (2.0) / firewire do racku</li>
-<li>HUB USB</li>
 <li>karta przechwytuj±ca MPEG-2/MPEG-4 (obs³ugiwana przez Linuksa)</li>
 <li>P³yty DVD: Powrót do Przysz³o¶ci, film South Park, inne
 	(spytaj mnie ;)</li>
@@ -81,9 +86,8 @@
 <li>karta DVB (Zoltan Herpai)</li>
 <li>ró¿ne akcesoria (nagrywarka CD SCSI 4x, Matrox Mystique, Voodoo 3 AGP,
 	kable) (Benjamin Larsson)</li>
-<li>Gigabyte Radeon 7500 AGP TV-out (UHU Linux)</li>
 <li>Matrox G400MAX DH (facet z Alaski)</li>
-<li>DXR3, GeForce2MX400, IBM 80GB IDE HDD (UHU Linux)</li>
+<li>DXR3, GeForce2MX400, IBM 80GB IDE HDD, Radeon7500 TV-out (UHU Linux)</li>
 <li>bilet na poci±g, aby dotrzeæ na LinuxTag 2003 (Niemcy) (UHU Linux)</li>
 <li>nocleg w Niemczech (Diego Biurrun)</li>
 </ul>
@@ -134,6 +138,19 @@
 </ul>
 
 
+<h3><a href="mailto:ikalvachev_REMOVE_THE_UNDERSCORES_AND_THE_TEXT_IN_BETWEEN_ at gmail.com">Ivan Kalvachev</a></h3>
+¯yczenia:
+<ul>
+<li>SDRAM 256MB+</li>
+<li>HDD 40GB+</li>
+</ul>
+Otrzyma³:
+<ul>
+<li>Sound Blaster Live! emu10k1 (James Bilotto)</li> 
+</ul>
+<br>
+
+
 <h3><a href="mailto:michaelni_USUÑ_PODKRE¦LENIA_I_TEKST_MIÊDZY_NIMI_ at gmx.at">
 	Michael Niedermayer</a></h3>
 ¯yczenia:

Index: info.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/info.src.pl,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- info.src.pl	20 Feb 2005 21:28:32 -0000	1.7
+++ info.src.pl	16 Apr 2005 19:48:10 -0000	1.8
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 <!-- content begin -->
-<!-- synced with 1.70 -->
+<!-- synced with 1.71 -->
 <!-- Przet³umaczy³ Boski Cinek (Marcin Biernat) -->
 
 <h1>Mo¿liwo¶ci MPlayera</h1>
@@ -367,20 +367,24 @@
 	Istnieje kilka publicznych list dyskusyjnych dotycz±cych MPlayera.
 	Z powodu problemów ze spamem uniemo¿liwil¶my wysy³anie
 	wiadomo¶ci na nasze listy, przez osoby, które nie s± na nie zapisane.
-	Jêzykiem obowi±zuj±cym na poni¿szych listach jest <b>angielski</b>,
-	chyba, ¿e wyra¼ne napisono, ¿e jest inaczej. Prosimy nie wysy³aæ
-	wiadomo¶ci w innych jêzykach, ani wiadomo¶ci w HTMLu! Je¿eli
-	próbujesz wysy³aæ wiadomo¶æ z bardzo du¿ym za³±cznikiem i Twój
-	list jest odrzucany, umie¶æ zawarto¶æ za³±cznika gdzie¶ w sieci
-	i wy¶lij tylko odno¶nik do niego. Na listy mo¿na siê zapisaæ
-	klikaj±c w odpowiednie odno¶niki. Obowi±zuje na nich przestrzeganie
-	zasad
-	<a href="http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html">Netykiety</a>.
-	Prosimy o zastosowanie siê do niej, poniewa¿ sprawia to, ¿e ¿ycie
-	czytaj±cych Twoje wiadomo¶ci staje siê znacznie prostsze. Je¿eli
-	nie znasz zasad netykiety przeczytaj dokument
+	Przed wysy³aniem listów zapoznaj siê z i zastosuj siê do poni¿szych zasad.
+	Obowi±zuje przestrzeganie zasad
+	<a href="http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html">Netykiety</a>,
+	jak równie¿ ogólnie przyjête zasady pisania i cytowania na usenecie.
+	Wiêcej na ten temat dowiesz siê czytaj±c dokument pt.
 	<a href="http://www.river.com/users/share/etiquette/edit.html">
 	Jak pisaæ wiadomo¶ci</a>.
+	Przypominamy, ¿e listy w HTMLu, top-posting (odpowiadanie
+	nad wiadomo¶ci±) i listy niezwi±zane z danym tematem wysy³ane
+	jako odpowied¼ w danym w±tku s± niemile widziane.
+	Stosowanie siê do tych zasad u³atwia ¿ycie czytaj±cym twoje listy
+	i znacz±co zwiêksza Twoje szanse na otrzymanie odpowiedzi.
+	Je¿eli wyra¼nie nie zaznaczono, ¿e jest inaczej, jêzykiem obowi±zuj±cym
+	na listach jest <b>wy³±cznie angielski</b>.
+	Je¿eli próbujesz wysy³aæ wiadomo¶æ z bardzo du¿ym za³±cznikiem i Twój
+	list jest odrzucany, umie¶æ zawarto¶æ za³±cznika gdzie¶ w sieci a na
+	liste wy¶lij sam odno¶nik (link) do za³±cznika.
+	
 </p>
 
 <h3>Dla u¿ytkowników</h3>
More information about the MPlayer-translations mailing list