[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.124,1.125

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Apr 16 17:18:00 CEST 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv28678

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
synced with 1.939

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.124
retrieving revision 1.125
diff -u -r1.124 -r1.125
--- mplayer.1	15 Apr 2005 05:56:04 -0000	1.124
+++ mplayer.1	16 Apr 2005 15:17:57 -0000	1.125
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.935
+.\" synced with 1.939
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -2414,7 +2414,7 @@
 .RSs
 .IPs port=<numer>
 Okre¶la port XVideo.
-.IPs ck=cur|use|set
+.IPs ck=<cur|use|set>
 Okre¶la ¼ród³o, z którego pobierany jest kolor kluczowy (domy¶lnie: cur).
 .RSss
 .IPs cur
@@ -2425,7 +2425,7 @@
 .IPs set
 Podobnie jak use, ale ustawia równie¿ dostarczony kolor kluczowy.
 .RE
-.IPs ck-method=man|bg|auto
+.IPs ck-method=<man|bg|auto>
 Ustawia metodê rysowania koloru kluczowego (domy¶lnie: man).
 .RSss
 .IPs man
@@ -3675,8 +3675,15 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B sweep[=prêdko¶æ]
-przemiatanie sinusoidalne
+.B sweep[=szybko¶æ]
+Wykonuje przemiatanie sinusoidalne.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs <0.0\-1.0>
+Delta funckji sinusoidalnej, ¿eby us³yszeæ przemiatanie dobierz bardzo ma³e
+warto¶ci.
+.RE
+.PD 1
 .
 .TP
 .B hrtf[=flaga]
@@ -3911,6 +3918,22 @@
 .PD 1
 .
 .TP
+.B center
+Towrzy kana³ centralny z przednich kana³ów.
+Narazie mo¿e charakteryzowaæ siê nisk± jako¶ci±, poniewa¿ nie wykorzystuje
+filtru górnoprzepustowego dla prawid³owego selekcjonowania, ale, zamiast
+tego, u¶rednia i dzieli na po³owê oba kana³y.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs <ch>\ 
+Okre¶la numer kana³u, do którego wstawiony zostanie kana³ centralny.
+Warto¶æ tego parametru mo¿e byæ z przedzia³u 0 do 5 (domy¶lnie: 5).
+Zauwa¿, ¿e liczba kana³ów bêdzie automatycznie zwiêkszonado <ch>, je¶li
+zajdzie taka potrzeba.
+.RE
+.PD1
+.
+.TP
 .B surround[=opo¼nienie]
 Dekoder macierzowo zakodowanego d¼wiêku przestrzennego takiego jak Dolby
 Surround.
@@ -4053,6 +4076,18 @@
 .RE
 .PD 1
 .
+.TP
+.B comp\ \ \ 
+Filtr kompresuj±cy/rozkompresowuj±cy przdatny przy wej¶ciu z mikrofonu.
+Zapobiega przenoszeniu artefaktów przy du¿ym poziomie d¼wiêku, a zg³asnia
+przy niskm.
+Filtr ten nie by³ testowany i mo¿e byæ nawet bezu¿yteczny.
+.
+.TP
+.B gate\ \ \ 
+Filtr bramkuj±cy szum podobny do filtru comp.
+Filtr ten nie by³ testowany i mo¿e byæ nawet bezu¿yteczny.
+.
 .
 .
 .SH "FILTRY VIDEO"
@@ -4379,6 +4414,8 @@
 Filtruje te¿ kolory (domy¶lne).
 .IPs y/nochrom
 Wykonuje tylko filtrowanie jasno¶ci (nie filtruje barw).
+.IPs n/noluma
+Wykonuje tylko filtrowanie barw (nie filtruje jano¶ci).
 .RE
 .PD 1
 .sp 1
More information about the MPlayer-translations mailing list