[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl install.xml, 1.19, 1.20 ports.xml, 1.44, 1.45 users-vs-dev.xml, 1.13, 1.14

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Dec 21 22:18:38 CET 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv20082

Modified Files:
	install.xml ports.xml users-vs-dev.xml 
Log Message:
additional fixes by Torinthiel and Rathann

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -r1.19 -r1.20
--- install.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.19
+++ install.xml	21 Dec 2004 21:18:36 -0000	1.20
@@ -203,7 +203,7 @@
  kodowania. Cechy:
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
-  1 lub 2 przebiegowe kodowanie przy pomocy <link linkend="mencoder">
+  1 lub 2 przebiegowe kodowanie przy pomocy <link linkend="mencoder">
   <application>MEncodera</application></link>
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
@@ -459,7 +459,7 @@
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  Je¿eli masz <emphasis role="bold">tuner TV</emphasis> kompatybilny z V4L i
- chcesz ogl±daæ/przechwytywaæ, i kodowaæ filmy przy pomocy <application>MPlayera</application>,
+ chcesz ogl±daæ/przechwytywaæ i kodowaæ filmy przy pomocy <application>MPlayera</application>,
  przeczytaj rozdzia³ <link linkend="tv-input">wej¶cie TV</link>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
@@ -613,7 +613,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Opcje dla wiersza poleceñ ró¿ni± siê nieco dla ró¿nych formatów:
+Opcje dla wiersza poleceñ ró¿ni± siê nieco dla poszczególnych formatów:
 </para>
 
 <formalpara>

Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -r1.44 -r1.45
--- ports.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.44
+++ ports.xml	21 Dec 2004 21:18:36 -0000	1.45
@@ -16,7 +16,7 @@
 <sect2 id="debian">
 <title>Pakiety Debiana</title>
 <para>
-Aby zbudowaæ pakiet dla Debiana, wywo³aj poni¿sz± komendê w katalogu ze ¼ród³ami
+Aby zbudowaæ pakiet dla Debiana, wywo³aj poni¿sze polecenie w katalogu ze ¼ród³ami
 <application>MPlayera</application>:
 
 <screen>fakeroot debian/rules binary</screen>
@@ -458,8 +458,9 @@
  <filename class="directory">mplayer/vidix</filename>
  wzglêdem po³o¿nia pliku <filename>mplayer.exe</filename>.</para>
 
-<para>Dla osi±gniêcia najlepszych wyników <application>MPlayer</application> powinien
- korzystaæ z przestrzeni kolorów, któr± Twoja karta obs³uguje sprzêtowo. Niestety
+<para>¯eby osi±gn±æ najlepsze wyniki <application>MPlayer</application> powinien
+ korzystaæ z przestrzeni kolorów, któr± Twoja karta wspomaga sprzêtowo. Niestety
+ <!-- Motywacja: Obs³ugiwaæ mozna prawie wszysko. Chodiz o akceleracjê -->
  wiele sterowników graficznych Windowsa ¼le informuje o obs³ugiwanych przez kartê
  przestrzeniach. Aby sprawdziæ które s± ¼le obs³ugiwane, wykonaj poni¿sz± komendê:
 
@@ -467,7 +468,7 @@
 
  gdzie <replaceable>przestrzeñ</replaceable> mo¿e byæ jak±kolwiek
  warto¶ci± spo¶ród tych uzyskanych przez opcjê <option>-vf format=fmt=help</option>.
- Je¶li, która¶ z nich dzia³a szczególnie ¼le, opcja
+ Je¶li która¶ z nich dzia³a szczególnie ¼le, opcja
  <option>-vf noformat=<replaceable>przestrzeñ</replaceable></option>
  zapobiegnie jej u¿ywaniu. Mo¿esz to na sta³e dodaæ do Twojego pliku konfiguracyjnego.</para>
 
@@ -498,8 +499,8 @@
 <screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;tytu³&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>
 
 <para>Konsola <application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
- jest raczej wolna. Przekierowywanie wyj¶cia albo u¿ywanie
- opcji <option>-quiet</option> zg³oszono jako poprawiaj±ce wydajno¶æ na
+ jest raczej wolna. Zg³oszono, ¿e przekierowywanie wyj¶cia albo u¿ywanie
+ opcji <option>-quiet</option> poprawia wydajno¶æ na
  niektórych systemach. Bezpo¶rednie renderowanie (<option>-dr</option>) równie¿
  mo¿e pomóc. Mo¿esz zapobiec migotaniu OSD, w³±czaj±c podwójne buforowanie
  opcj± <option>-double</option>. Je¿eli odtwarzanie jest nierówne, spróbuj u¿yæ

Index: users-vs-dev.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -r1.13 -r1.14
--- users-vs-dev.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.13
+++ users-vs-dev.xml	21 Dec 2004 21:18:36 -0000	1.14
@@ -175,7 +175,7 @@
 
 
 <para>
-Joe Barr sta³ siê nies³awny w grudniu 2001, pisz±c niezbyt pochlebn±
+Joe Barr sta³ siê ma³o popularny w grudniu 2001, pisz±c niezbyt pochlebn±
 recenzjê <application>MPlayera</application> zatytu³owan±
 <ulink url="http://www.linuxworld.com/story/32880.htm"><application>MPlayer</application>: Projekt z piek³a rodem</ulink>.
 Mia³ problemy z jego instalacj±. Stwierdzi³ równie¿, ¿e developerzy byli ma³o
More information about the MPlayer-translations mailing list