[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl audio.xml, 1.20, 1.21 install.xml, 1.18, 1.19 ports.xml, 1.43, 1.44 users-vs-dev.xml, 1.12, 1.13

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Dec 20 23:44:06 CET 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29589

Modified Files:
	audio.xml install.xml ports.xml users-vs-dev.xml 
Log Message:
patches suggested by rathann

Index: audio.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/audio.xml,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.20 -r1.21
--- audio.xml	9 Dec 2004 19:41:10 -0000	1.20
+++ audio.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.21
@@ -338,9 +338,9 @@
 </informaltable>
 
 <para>
-Pomoc przy tworzeniu tego dokumentu jest mile widziana. Powiedz jak
+Pomoc przy tworzeniu tego dokumentu jest mile widziana. Powiedz nam, jak
 <application>MPlayer</application> i Twoja karta d¼wiêkowa
-(karty d¼wiêkowe) wspó³pracuj± razem.
+(karty d¼wiêkowe) wspó³pracuj± ze sob±.
 </para>
 </sect2>
 

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -r1.18 -r1.19
--- install.xml	9 Dec 2004 19:41:10 -0000	1.18
+++ install.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.19
@@ -6,14 +6,14 @@
 <para>
 Przewodnik szybkiej instalacji znajdziesz w pliku <filename>README</filename>.
 Proszê, najpierw go przeczytaj, a pó¼niej wróæ do tego dokumentu
-po bardziej mordercze szczegó³y.
+po mro¿±ce krew w ¿y³ach szczegó³y.
 </para>
 
 <para>
 W tym rozdziale postaram siê przeprowadziæ Ciê przez kompilacjê
 i konfiguracjê <application>MPlayera</application>. Nie bêdzie to ³atwe,
-ale niekoniecznie te¿ musi byæ ciê¿kie. Je¿eli zauwa¿ysz zachowanie inne ni¿
-to które obja¶niam, proszê poszukaj w dokumentacji, a na pewno znajdziesz
+ale niekoniecznie te¿ musi byæ trudne. Je¿eli zauwa¿ysz zachowanie inne ni¿
+to, które obja¶niam, proszê poszukaj w dokumentacji, a na pewno znajdziesz
 odpowiedzi. Je¿eli widzisz linki, ¶led¼ je i czytaj uwa¿nie ich zawarto¶æ.
 Zajmie to trochê czasu, ale z pewno¶ci± JEST tego warte.
 </para>
@@ -203,7 +203,7 @@
  kodowania. Cechy:
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
-  1 lub 2 przej¶ciowe kodowanie przy pomocy <link linkend="mencoder">
+  1 lub 2 przebiegowe kodowanie przy pomocy <link linkend="mencoder">
   <application>MEncodera</application></link>
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
@@ -221,14 +221,14 @@
  z otwartym ¼ród³em. Cechy:
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
-  1 lub 2 przej¶ciowe kodowanie przy pomocy <link linkend="mencoder">
+  1 lub 2 przebiegowe kodowanie przy pomocy <link linkend="mencoder">
   <application>MEncodera</application></link>
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
   ma otwarte ¼ród³o, wiêc jest wieloplatformowa.
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
-  jest oko³o 2 razy szybsza od divX4 podczas zakodowywania, a osi±ga mniej wiêcej tê sam± jako¶æ
+  jest oko³o 2 razy szybsza od DivX4 podczas zakodowywania, a osi±ga mniej wiêcej tê sam± jako¶æ
   </simpara></listitem>
  </itemizedlist>
  </para></listitem>
@@ -459,7 +459,7 @@
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  Je¿eli masz <emphasis role="bold">tuner TV</emphasis> kompatybilny z V4L i
- chcesz ogl±daæ/przechwytywaæ, i enkodowaæ filmy przy pomocy <application>MPlayera</application>,
+ chcesz ogl±daæ/przechwytywaæ, i kodowaæ filmy przy pomocy <application>MPlayera</application>,
  przeczytaj rozdzia³ <link linkend="tv-input">wej¶cie TV</link>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
@@ -549,7 +549,7 @@
 
 <para>
 Obecnie nie mo¿esz skorzystaæ z opcji <option>-gui</option> w wierszu poleceñ
-z powodów technicznych.
+z przyczyn technicznych.
 </para>
 
 <para>
@@ -613,13 +613,13 @@
 </para>
 
 <para>
-Opcje dla wiersza poleceñ ró¿ni± siê delikatnie dla ró¿nych formatów:
+Opcje dla wiersza poleceñ ró¿ni± siê nieco dla ró¿nych formatów:
 </para>
 
 <formalpara>
 <title>Format VOBsub</title>
 <para>
-Napisy VOBsub sk³adaj± siê z du¿ego (kilku megabajtowego) pliku <filename>.SUB</filename>
+Napisy VOBsub sk³adaj± siê z du¿ego (kilkumegabajtowego) pliku <filename>.SUB</filename>
 i opcjonalnych plików <filename>.IDX</filename> i/lub <filename>.IFO</filename>.
 Je¿eli masz takie pliki, jak
 <filename><replaceable>przyk³ad.sub</replaceable></filename>,
@@ -717,8 +717,8 @@
 
 <para>
 Widzisz wiêc, ¿e g³ównym celem by³o <emphasis role="bold">umo¿liwienie ³atwej
-edycji/synchronizacji/³±czenia/obcinania napisów</emphasis>. Wiêc, je¶li - powiedzmy -
-pobierzesz napisy SSA, które s± ¼le umieszczone w czasie/opó¼nione w stosunku do Twojej wersji
+edycji/synchronizacji/³±czenia/obcinania napisów</emphasis>. Wiêc je¶li - powiedzmy -
+pobierzesz napisy SSA, które s± ¼le rozmieszczone w czasie/opó¼nione w stosunku do Twojej wersji
 filmu, wykonujesz wtedy
 
 <screen>mplayer <replaceable>film.avi</replaceable> -sub ¼ród³o.ssa -dumpmpsub</screen>
@@ -965,8 +965,8 @@
  </para></listitem>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Trzeci kod zegara</emphasis> w³±czany jest opcj±
- <option>-softsleep</option>. Ma wydajno¶æ RTC, ale z niego nie korzysta.
- Wymaga wiêkszej mocy obliczeniowej procesora.
+ <option>-softsleep</option>. Ma dok³adno¶æ RTC, ale z niego nie korzysta.
+ Wymaga jednak wiêkszej mocy obliczeniowej procesora.
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 <note><para><emphasis role="bold">NIGDY nie instaluj pliku wykonywalnego

Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -r1.43 -r1.44
--- ports.xml	9 Dec 2004 19:41:10 -0000	1.43
+++ ports.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.44
@@ -54,7 +54,7 @@
 <para>
 Dominik Mierzejewski tworzy i opiekuje siê oficjalnymi pakietami
 <application>MPlayera</application> dla Red Hata. S± one dostêpne na jego
-<ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/mplayer.html">stronie domowej</ulink>.
+<ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/mplayer/">stronie domowej</ulink>.
 </para>
 
 <para>
@@ -459,8 +459,8 @@
  wzglêdem po³o¿nia pliku <filename>mplayer.exe</filename>.</para>
 
 <para>Dla osi±gniêcia najlepszych wyników <application>MPlayer</application> powinien
- korzystaæ z przestrzeni kolorów, któr± Twoja karta wspiera sprzêtowo. Niestety
- wiele sterowników graficznych Windowsa ¼le informuje o wspieranych przez kartê
+ korzystaæ z przestrzeni kolorów, któr± Twoja karta obs³uguje sprzêtowo. Niestety
+ wiele sterowników graficznych Windowsa ¼le informuje o obs³ugiwanych przez kartê
  przestrzeniach. Aby sprawdziæ które s± ¼le obs³ugiwane, wykonaj poni¿sz± komendê:
 
  <screen>mplayer -benchmark -nosound -frames 100 -vf format=<replaceable>przestrzeñ</replaceable> <replaceable>film</replaceable></screen>

Index: users-vs-dev.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -r1.12 -r1.13
--- users-vs-dev.xml	9 Dec 2004 19:41:10 -0000	1.12
+++ users-vs-dev.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.13
@@ -175,7 +175,7 @@
 
 
 <para>
-Joe Barr sta³ siê ma³o popularny w grudniu 2001, pisz±c niezbyt pochlebn±
+Joe Barr sta³ siê nies³awny w grudniu 2001, pisz±c niezbyt pochlebn±
 recenzjê <application>MPlayera</application> zatytu³owan±
 <ulink url="http://www.linuxworld.com/story/32880.htm"><application>MPlayer</application>: Projekt z piek³a rodem</ulink>.
 Mia³ problemy z jego instalacj±. Stwierdzi³ równie¿, ¿e developerzy byli ma³o
@@ -219,7 +219,7 @@
 Nie mo¿emy sprecyzowaæ naszego stanowiska wobec Joe Barr'a lepiej:
 &quot;Ci±gle nie jest to najuczciwszy i najlepiej opracowany artyku³
 na ¶wiecie, ale jest lepszy ni¿ kiedy¶.&quot; Mamy nadziejê, ¿e kiedy¶
-przypadniemy sobie do gustu. Jednak uznanie za dojrza³o¶æ, mo¿emy tylko
+przypadniemy sobie do gustu. Jednak uznanie za dojrza³o¶æ mo¿emy tylko
 przypisaæ starzeniu siê i po czê¶ci zmêczeniu bezsensownymi k³ótniami.
 </para>
 </sect1>
More information about the MPlayer-translations mailing list