[MPlayer-DOCS] CVS: main/help help_mp-cs.h,1.61,1.62

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 28 14:08:23 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv537

Modified Files:
	help_mp-cs.h 
Log Message:
Synced with 1.171

Index: help_mp-cs.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-cs.h,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -r1.61 -r1.62
--- help_mp-cs.h	7 Jun 2005 05:54:09 -0000	1.61
+++ help_mp-cs.h	28 Jun 2005 12:08:21 -0000	1.62
@@ -1,7 +1,7 @@
 // Translated by: Jiri Svoboda, jiri.svoboda at seznam.cz
 // Updated by:   Tomas Blaha, tomas.blaha at kapsa.club.cz
 //         Jiri Heryan
-// Synced to 1.169
+// Synced to 1.171
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
@@ -145,6 +145,7 @@
 " pomoci, pokud tyto informace neuvedete pøi ohla¹ování mo¾né chyby.\n"
 #define MSGTR_LoadingConfig "Naèítám konfiguraci '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: pøidán soubor s titulky (%d): %s\n"
+#define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: odebrán soubor s titulky (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Chyba pøi otevírání souboru [%s] pro zápis!\n"
 #define MSGTR_CommandLine "Pøíkazový øádek:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Selhalo otevøení %s: %s (by mìlo být èitelné u¾ivatelem.)\n"
@@ -473,6 +474,13 @@
 #define MSGTR_DVDnoVOBs "Nelze otevøít VOBy titulu (VTS_%02d_1.VOB).\n"
 #define MSGTR_DVDopenOk "DVD úspì¹nì otevøeno.\n"
 
+// muxer_*.c:
+#define MSGTR_TooManyStreams "Pøíli¹ mnoho datových proudù!"
+#define MSGTR_RawMuxerOnlyOneStream "Muxer surového zvuku podporuje pouze jeden zvukový proud!\n"
+#define MSGTR_IgnoringVideoStream "Ignoruji video proud!\n"
+#define MSGTR_UnknownStreamType "Varování! Neznámý typ datového proudu: %d\n"
+#define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Varování! Délka není násobkem velikosti vzorku!\n"
+
 // demuxer.c, demux_*.c:
 #define MSGTR_AudioStreamRedefined "VAROVÁNÍ: Hlavièka audio proudu %d pøedefinována!\n"
 #define MSGTR_VideoStreamRedefined "VAROVÁNÍ: Hlavièka video proudu %d pøedefinována!\n"
More information about the MPlayer-DOCS mailing list